Chương trình phối hợp hoạt động số 7468/CTPH-BCT-HHDNNVV

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
51
lượt xem
5
download

Chương trình phối hợp hoạt động số 7468/CTPH-BCT-HHDNNVV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'chương trình phối hợp hoạt động số 7468/ctph-bct-hhdnnvv', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương trình phối hợp hoạt động số 7468/CTPH-BCT-HHDNNVV

  1. B CÔNG THƯƠNG – C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T HI P H I DOANH NGHI P NAM NH VÀ V A VI T NAM c l p – T do – H nh phúc ------- ------------ S : 7468/CTPH-BCT-HHDNNVV Hà N i, ngày 22 tháng 08 năm 2008 CHƯƠNG TRÌNH PH I H P HO T NG Y M NH CÔNG TÁC TR GIÚP PHÁT TRI N DOANH NGHI P NH VÀ V A NGÀNH CÔNG THƯƠNG GIAI O N 2008 – 2012” GI A B CÔNG THƯƠNG VÀ HI P H I DOANH NGHI P NH VÀ V A VI T NAM Th c hi n Ch th s 40/2005/CT-TTg ngày 16 tháng 12 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c ti p t c y m nh công tác tr giúp phát tri n doanh nghi p nh và v a; Căn c ch c năng nhi m v c a B Công thương và Hi p h i Doanh nghi p nh và v a Vi t Nam; Hai bên th ng nh t Chương trình ph i h p ho t ng “ y m nh công tác tr giúp phát tri n doanh nghi p nh và v a ngành công thương giai o n 2008 – 2012” v i nh ng n i dung sau: I. M C TIÊU C A CHƯƠNG TRÌNH 1. Ti p t c thúc Ny quá trình i m i, phát tri n doanh nghi p nh và v a trong các lĩnh v c công nghi p – ti u th công nghi p và thương m i, phát tri n công nghi p ph tr , s n xu t hàng tiêu dùng và xu t khNu, nh t là hàng th công m ngh truy n th ng; nâng cao kh năng c nh tranh trong n n kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa và h i nh p kinh t qu c t . 2. Xây d ng mô hình doanh nghi p nh và v a trong lĩnh v c công nghi p – ti u th công nghi p phù h p v i tình hình th c t phát tri n kinh t - xã h i các a phương. 3. Tăng cư ng công tác qu n lý nhà nư c c a B Công thương và các ho t ng tri n khai c a Hi p h i Doanh nghi p nh và v a i v i các doanh nghi p trong lĩnh v c công nghi p – ti u th công nghi p và thương m i. Ph i h p hoàn thi n cơ ch chính sách, gi i pháp, các chương trình h tr , tư v n và khuy n khích, t o i u ki n cho các doanh nghi p nh và v a ngành công nghi p – ti u th công nghi p và thương m i ti p t c c ng c , phát tri n. II. N I DUNG CHƯƠNG TRÌNH PH I H P 1. Ph i h p nghiên c u, xây d ng và hoàn thi n cơ ch , chính sách i v i doanh nghi p nh và v a trong các lĩnh v c s n xu t công nghi p – ti u th công nghi p và thương m i - Nghiên c u xây d ng, b sung ho c ban hành m i các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan, t ng bư c hoàn thi n môi trư ng pháp lý, t o i u ki n thu n l i cho
  2. các doanh nghi p nh và v a thành l p, s n xu t, kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t. - Nghiên c u, rà soát ánh giá các cơ ch , chính sách c th có liên quan n doanh nghi p nh và v a s a i, b sung ho c ban hành m i cơ ch , chính sách nh m tháo g khó khăn cho doanh nghi p phát tri n. - Ph i h p xây d ng và tri n khai quy ho ch, k ho ch, chương trình phát tri n doanh nghi p s n xu t công nghi p – ti u th công nghi p và thương m i, phát tri n s n phNm xu t khNu và thay th nh p khNu, u tư c i ti n công ngh , thi t b , ưa ti n b khoa h c k thu t vào s n xu t, c i thi n và b o v môi trư ng. - Nghiên c u s a i, b sung, xây d ng m i chính sách h tr tiêu th s n phNm, phát tri n th trư ng trong và ngoài nư c, xây d ng thương hi u cho s n phNm ti u th công nghi p. 2. Ph i h p tuyên truy n, ph bi n các văn b n quy ph m pháp lu t, cơ ch , chính sách i v i doanh nghi p nh và v a. - Ph i h p trong vi c cung c p thông tin cho các phương ti n thông tin i chúng, ch o cơ quan ngôn lu n c a hai bên ph bi n, tuyên truy n Lu t Doanh nghi p, các văn b n quy ph m pháp lu t, cơ ch , chính sách có liên quan. - Ph i h p trong vi c cung c p thông tin v th trư ng, ho t ng xu t nh p khNu, v môi trư ng u tư trong và ngoài nư c, v chuy n giao và ng d ng công ngh tiên ti n. - Ph i h p trong vi c cung c p thông tin, t ng k t kinh nghi m qu n lý, tuyên truy n các i n hình tiên ti n c a các doanh nghi p nh và v a trong lĩnh v c công nghi p – ti u th công nghi p và thương m i. 3. Ph i h p nghiên c u, xây d ng mô hình doanh nghi p nh và v a - Ph i h p i u tra, kh o sát tình hình ho t ng c a các doanh nghi p, t ch c b máy, phương th c qu n lý, nghiên c u xây d ng mô hình phù h p v i c thù c a các a phương và v i nh hư ng phát tri n c a ngành công thương. - Ph i h p nghiên c u, t ch c h c t p kinh nghi m c a nư c ngoài trong vi c phát tri n doanh nghi p. 4. Ph i h p b i dư ng, ào t o phát tri n ngu n nhân l c cho các doanh nghi p nh và v a. - Hai bên ph i h p xây d ng k ho ch i u tra, kh o sát, ánh giá th c tr ng i ngũ doanh nhân, công nhân lành ngh , th th công ngành ngh truy n th ng, xác nh rõ nhu c u ào t o có nh hư ng b i dư ng, ào t o ngu n nhân l c cho các doanh nghi p nh và v a. - B Công Thương t o i u ki n Hi p h i Doanh nghi p nh và v a tham gia trong công tác xây d ng k ho ch, biên so n giáo trình, tài li u và th c hi n các ho t ng
  3. b i dư ng, ào t o nâng cao năng l c qu n lý và lao ng c a các doanh nghi p nh và v a. - B Công Thương t o i u ki n thu n l i các doanh nghi p nh và v a ư c tham gia nhi u hơn vào các chương trình ào t o nâng cao năng l c qu n lý, nâng cao tay ngh trong s n xu t và nghi p v thương m i, xu t nh p khNu nh m th c hi n hi u qu hai chương trình v Xúc ti n thương m i và Khuy n công qu c gia. 5. Ph i h p trong vi c xây d ng chương trình, d án có liên quan n phát tri n doanh nghi p nh và v a. - B Công Thương t o i u ki n Hi p h i Doanh nghi p nh và v a tham gia các chương trình, d án phát tri n doanh nghi p s n xu t, kinh doanh s n phNm công nghi p – ti u th công nghi p, c bi t là các ho t ng liên quan n chương trình xúc ti n thương m i và chương trình khuy n công qu c gia. - B Công Thương ch o h tr và t o i u ki n thu n l i cho các doanh nghi p nh và v a trong vi c ti p c n, chuy n giao công ngh m i, k thu t tiên ti n áp d ng vào s n xu t, kinh doanh; giúp doanh nghi p tham gia các h i ch , tri n lãm gi i thi u hàng hóa, s n phNm, tìm ki m th trư ng trong nư c và xu t khNu. - Hai bên ph i h p nghiên c u xây d ng cơ ch nh m h tr , t o i u ki n cho các doanh nghi p nh và v a tham gia các án b o v môi trư ng, s n xu t s ch hơn, v sinh an toàn th c phNm, ti t ki m năng lư ng, chuy n giao công ngh , c i ti n trang thi t b k thu t, c i ti n phương th c qu n lý doanh nghi p, phát tri n c m, i m công nghi p a phương …. 6. Ph i h p m nh ho t ng h p tác qu c t . - Hai bên ph i h p xây d ng và tri n khai các chương trình, án nh m tranh th ngu n l c h p tác qu c t , s h tr c a các t ch c qu c t , các i tác nư c ngoài nh m m c tiêu phát tri n doanh nghi p nh và v a trong lĩnh v c công nghi p – ti u th công nghi p và thương m i. - B Công Thương t o i u ki n thu n l i cho các doanh nghi p nh và v a ư c tham gia các chương trình c a B t ch c kh o sát, h c t p kinh nghi m c a nư c ngoài v qu n lý, phát tri n doanh nghi p. III. T CH C TH C HI N 1. Hai bên th ng nh t giao cho 1 ng chí Th trư ng B Công Thương và 1 ng chí Phó Ch t ch Hi p h i Doanh nghi p nh và v a tr c ti p ch o; giao C c Công nghi p a phương (thu c B Công Thương) và Trung tâm H p tác u tư và phát tri n doanh nghi p nh và v a (thu c Hi p h i Doanh nghi p nh và v a) là ơn v u m i giúp lãnh o hai bên ch o th c hi n Chương trình này. 2. Căn c n i dung Chương trình này, các ơn v u m i xây d ng k ho ch ph i h p c th hàng năm báo cáo lãnh o hai bên ch o tri n khai th c hi n; hư ng d n các S Công thương, các t ch c ngành d c c a Hi p h i Doanh nghi p nh và v a th c hi n chương trình, k ho ch ph i h p t i a phương.
  4. 3. Ngu n v n th c hi n Chương trình này căn c vào kh năng c a m i bên và k t qu v n ng các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c h tr tri n khai th c hi n. 4. nh kỳ hàng năm lãnh o hai bên t ch c ánh giá k t qu th c hi n chương trình, k ho ch ph i h p, rút kinh nghi m và xác nh n i dung ph i h p cho th i gian ti p theo. B TRƯ NG CH TNCH B CÔNG THƯƠNG HI P H I DOANH NGHI P NH VÀ V A VI T NAM Vũ Huy Hoàng Cao S Kiêm Nơi nh n: - Ban Bí thư TW ng; - Văn phòng TW ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; - Các /c lãnh o B Công Thương; - Các /c lãnh o HHDNNVV Vi t Nam; - S Công thương các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Các C c, V , Vi n, Trư ng, T , TCT, DN thu c B ; - Các t ch c thu c HHDNNVV Vi t Nam; - Lưu VP, CN P (2).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản