Chương VII: Bảo hiểm

Chia sẻ: ngovanquang12c3

D ẫn đề Tài liệu tham khảo Kết cấu chương Khái niệm và vai trò của bảo hiểm Các thuật ngữ cơ bản trong BH Phân loại và nguyên tắc BH Các nội dung

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Chương VII: Bảo hiểm

Chương VII: Bảo hiểm
Chương III: Bảo hiểm

D ẫn đề
Tài liệu tham khảodetailKết cấu chương
Khái niệm và vai trò của bảo hiểm
Các thuật ngữ cơ bản trong BH
Phân loại và nguyên tắc BH
Các nội dung cơ bản của quy tắc BH
I. Khái niệm và vai trò của BH

1. Định nghĩa bảo hiểm detail2. Vai trò của bảo hiểm
a. Ổn định kinh doanh và đời sống detailb. Hạn chế RR và hậu quả của nó detailc. Các vai trò khác
detail
II. Các khái niệm cơ bản trong BH


1. Rủi rodetail2. Đối tượng bảo hiểm detail3. Các bên trong hợp đồng BH detail4. Số tiền BH và giá trị BH detail
II. (Tiếp)


1. Giá cả của BHdetail2. Các thuật ngữ BH đặc biệt detail3. Các chế độ bồi thường detail4. Tổn thất trong BH tài sản detail
III. Các nguyên tắc bảo hiểm

Nguyên tắc trung thực tuyệt đối detail1. Chỉ chấp nhận rủi ro BH detail2. Bồi thường vừa đủ detail3. Tương xứng detail4. Không trút hết trách nhiệm detail
IV. Phân loại bảo hiểm

1. Căn cứ đối tượng bảo hiểm
2. Căn cứ tính chất kinh doanh
3. Căn cứ tính chất bắt buộc
4. Căn cứ nguồn luật quy định
5. Các căn cứ khác
V. Nội dung chính của quy tắc BH

1. Đối tượng và phạm vi BH
2. Không thuộc trách nhiệm BH
3. Hợp đồng, phí BH và thời hạn hiệu lực
của hợp đồng BH
Hết chương III
Thuật ngữ cần chú ý

Bảo hiểm A và V
hoàn trả có điều kiện Phí và tỷ lệ phí BH
Rủi ro Bảo hiểm đặc biệt
BH và không BH Tái bảo hiểm
được, không được BH Đồng bảo hiểm
Đối tượng bảo hiểm Bảo hiểm trùng
Các bên trong HĐ BH Các chế độ bồi thường
Bên bán Tổn thất
Bên mua Toàn bộ và bộ phận
Bên thứ ba Chung và riêng
Thuật ngữ cần chú ý (Cont’d)

Nguyên tắc bảo hiểm Phân loại bảo hiểm
Chỉ chấp nhận rủi ro BH Theo đối tượng bảo
Tương xứng hiểm
Bồi thường vừa đủ Theo tính chất của BH
Đồng trách nhiệm Theo tính chất bắt buộc
Thế quyền của bảo hiểm
Theo cơ sở pháp lý của
Quy luật “Lấy số đông
bù số ít” bảo hiểm
Nguyên tắc “Trung thực Theo những căn cứ khác
tuyệt đối”
Tài liệu tham khảo

Luật kinh doanh BH 9/12/2000
Bộ luật Hàng hải, Bộ luật Dân sự
Các quy tắc BH do các công ty BH ban hành
a. Ổn định kinh doanh và đời sống

Là sự đảm bảo trước những hậu quả của rủi
rodetailGiúp nền kinh tế có thể phát triển đồng đều detailLà đảm bảo hữu hiệu hơn tự BH detail
b. Hạn chế RR và hậu quả của nó

BH có thể giúp hạn chế xác suất xảy ra rủi ro
detail


BH cũng có thể giúp hạn chế hậu quả khi rủi
ro đã xảy ra detail
c. Các vai trò khác

Là kênh huy động vốn hiệu quả
BH giúp phát triển thị trường CK
Giúp tăng thu và giảm chi cho NSNN
1. Rủi ro

Là một sự kiện khách quan không lường
trước được và khi xảy ra gây nên hậu quả
xấu về tài chính.
Rủi ro bao gồm hai yếu tố chính: Nguy cơ và
hiểm hoạ
Các loại rủi ro detail
2. Đối tượng bảo hiểm

“Là đối tượng có nguy cơ bị rủi ro tác động
vào gây nên hậu quả xấu về tài chính”
Có 3 nhóm đối tượng bảo hiểm:
Con người
Tài sản
Trách nhiệm dân sự
3. Các bên trong hợp đồng BH

Bên bán BH detailBên mua BH detailBên thứ ba
detail
4. Số tiền BH và giá trị BH

“Số tiền BH là số tiền được lựa chọn khi ký
kết hợp đồng BH”-A
“Giá trị BH là giá trị thực tế của tài sản được
BH khi ký kết hợp đồng BH”-V
A và V phải quan hệ thế nào?
5. Giá cả của bảo hiểm

Giá cả của BH là tỷ lệ phí BH
Phí BH phải nộp được xác định:
P=Axr
6. Thuật ngữ bảo hiểm đặc biệt

a. Tái BHdetailb. Đồng BH detailc. BH trùng detail
7. Chế độ bồi thường trong BH

“Bồi thường là sự đền bù chính xác về mặt
tài chính”
a. CĐ BT có mức miễn thường detailb. CĐ BT theo tỷ lệ detailc. CĐ BT theo rủi ro đầu tiêndetail
8. Tổn thất trong BH tài sản

“Tổn thất là sự hư hại hoặc mất mát giá trị
của đối tượng bảo hiểm là tài sản khi gặp
rủi ro”
Phân loại tổn thất
a. Theo mức độ tổn thất detailb. Theo phạm vi của tổn thất detail
Nguyên tắc trung thực tuyệt đối

“Các bên tham gia BH phải tuyệt đối trung
thực, nếu phát hiện bên nào vi phạm thì bên
kia có quyền từ chối thực hiện một phần
hoặc toàn bộ nghĩa vụ của mình”
1. Chỉ chấp nhận rủi ro BH

Các công ty BH không bao giờ chấp nhận các
hợp đồng BH đối với các rủi ro không BH
Những rủi ro này sẽ bị coi là không thuộc
phạm vi BH, được quy định trong quy tắc BH
2. Bồi thường vừa đủ

Người tham gia BH chỉ được bồi thường sao
cho đạt tình trạng tài chính như trước khi RR
xảy ra.
Người mua bảo hiểm phải có quyền lợi BH
Số tiền BH không được phép lớn hơn giá
trị BH.
Nguyên tắc thế quyền detail
3. Nguyên tắc tương xứng

Quyền lợi và nghĩa vụ của các bên tham gia
BH phải tương xứng với nhau.
4. Không trút hết trách nhiệm

Mua BH không có nghĩa là người tham gia BH
được trút bỏ hết trách nhiệm đối với đối
tượng BH.
Tránh được hậu quả của rủi ro

Con người có tâm lý muốn tránh khỏi rủi ro
Con người không thể tránh khỏi rủi ro nhưng
vẫn muốn được đảm bảo sự an toàn nhất
định
Nhờ bảo hiểm giúp con người tránh khỏi
thiệt hại tài chính khi rủi ro xảy ra nên đảm
bảo được sự an tâm và ổn định
Giúp nền KT phát triển đồng đều

Một nền kinh tế có nhiều ngành
Độ rủi ro hàm chứa trong đó là khác nhau
BH giúp cho những ngành có độ rủi ro cao có
thể phát triển
So sánh với tự BH

Khi không lựa chọn BH mà vẫn muốn tránh
hậu quả rủi ro, con người phải tự BH
Khi thực hiện tự BH sẽ sử dụng vốn một
cách không hiệu quả
Hạn chế khi rủi ro chưa xảy ra

Công ty BH có khả năng tính toán tương đối
đúng xác suất của RR
Họ có thể tư vấn cho người mua BH
Công ty BH bắt buộc người tham gia BH phải
có ý thức tự bảo vệ
Hạn chế hậu quả

Công ty BH có chính sách bồi thường cho cả
chi phí bỏ ra để khắc phục rủi ro.
Các loại rủi ro

Rủi ro bao gồm rủi ro bảo hiểm và rủi ro
không bảo hiểm
Rủi ro bảo hiểm bao gồm rủi ro được bảo
hiểm và rủi ro không được bảo hiểm
a. Tái bảo hiểm

“Là việc từ một công ty BH (cty BH gốc)
chuyển giao một phần số phí BH thu được
cho cty BH khác (cty tái BH)”
Tái BH không phải là tái tục hợp đồng BH
b. Đồng bảo hiểm

“Là việc từ hai công ty BH trở lên liên kết với
nhau cùng BH cho một đối tượng”
c. Bảo hiểm trùng

“Là hiện tượng trong BH tài sản, trong đó
một tài sản được BH theo nhiều hợp đồng
với tổng số tiền BH lớn hơn giá trị BH”
Thường thì BH trùng là lỗi cố ý
BH trùng cũng có thể do vô ý
Mức miễn thường

“Là giới hạn mà nếu giá trị thiệt hại nhỏ hơn
giới hạn đó thì công ty BH không có trách
nhiệm bồi thường”
Có hai loại chế độ miễn thường
Có khấu trừ
Không khấu trừ
Bồi thường theo tỷ lệ

Được xác định theo tỷ lệ BH: A/V
Tỷ lệ này là nhỏ hơn 100%
Khi bồi thường số tiền chi trả bằng thiệt hại
thực tế nhân với tỷ lệ BH
Rủi ro đầu tiên

“Là mức giới hạn trong hợp đồng BH nhóm,
mỗi tài sản trong nhóm sẽ chỉ được bồi
thường tối đa bằng giới hạn đó mà thôi”
Do sự hạn chế nên hiện nay gần như không
được áp dụng.
a. Theo mức độ

Tổn thất được chia thành
Tổn thất bộ phận
Tổn thất toàn bộ
oTổn thất toàn bộ thực tế
oTổn thất toàn bộ ước tính
Xét thấy chắc chắn dẫn đến TTTB thực tế
Chi phí bỏ ra khôi phục lại giá trị ban đầu còn lớn hơn cả
giá trị BH
b. Theo phạm vi

Tổn thất được chia thành
Tổn thất riêng
Tổn thất chung: Xuất phát từ hành động
tổn thất chung
Cố ý, hợp lý
Cứu toàn bộ hành trình khỏi nguy cơ đáng lẽ không
thể tránh khỏi
Thế quyền

“Là quá trình công ty BH thay mặt cho người
được BH đòi bồi thường từ bên thứ ba”
Nguyên tắc này ra đời để phục vụ cho mục
đích chính là giảm thiểu phí BH phải nộp
Bên bán BH

Là các công ty BH
Quyền lợi:
Thu phí BH
Yêu cầu người mua BH cung cấp đầy đủ
thông tin về đối tượng BH
Nghĩa vụ:
Cấp đơn BH và bồi thường khi RR xảy
ra
Giải thích đầy đủ về các điều kiện hợp
Bên mua BH

Gồm nhiều người
Người yêu cầu BH
Người được BH
Người thụ hưởng
Bên thứ ba

Không tham gia trực tiếp vào hợp đồng BH
Là người có nghĩa vụ hoặc quyền lợi liên
quan tới việc thực hiện hợp đồng BH
Định nghĩa BH

“Là một hệ thống các quan hệ phân phối theo
nguyên tắc hoàn trả có điều kiện giữa các chủ
thể kinh tế góp vốn lập quỹ dự phòng tập
trung”

Trong BH luôn phải tuân thủ quy luật lấy số
đông bù số ít
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản