CHƯƠNG VII: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Chia sẻ: saobang_71089

Trong xu thế hội nhập quốc tế, cuộc cạnh tranh của các công ty Việt ngày càng khốc liệt và khó khăn hơn. Các doanh nghiệp không chỉ phải cạnh tranh với các công ty trong nước, mà khó khăn hơn là phải cạnh tranh với nhiều công ty nước ngoài có kinh nghiệm hơn trong kinh tế thị trường. Để có thể cạnh tranh thành công, việc đầu tư vào công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là điều tất yếu....

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: CHƯƠNG VII: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

CHƯƠNG VII
ĐÀO TẠO VÀ PHÁT
TRIỂN NGUỒN NHÂN
LỰC
Thế nào là đào tạo và phát triển?
• Trong xu thế hội nhập quốc tế, cuộc cạnh
tranh của các công ty Việt ngày càng khốc
liệt và khó khăn hơn. Các doanh nghiệp
không chỉ phải cạnh tranh với các công ty
trong nước, mà khó khăn hơn là phải cạnh
tranh với nhiều công ty nước ngoài có kinh
nghiệm hơn trong kinh tế thị trường. Để
có thể cạnh tranh thành công, việc đầu tư
vào công tác đào tạo và phát triển nguồn
nhân lực là điều tất yếu.
• Nhận thức được tầm quan trọng của công tác
đầu tư này, nhiều công ty đã chú trọng vào công
tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Tuy
nhiên phương pháp thực hiện công tác này còn
có nhiều bất cập do nhiều nguyên nhân.
• Một trong những nguyên nhân cơ bản nhất là
nhiều công ty chưa có phương pháp làm công
việc này một cách bài bản, hệ thống như thiếu
một tầm nhìn dài hạn xuyên suốt các hoạt động
khác nhau, thiếu hoạch định kế hoạch, thiếu sự
đồng bộ giữa các hoạt đông khác nhau...
• Những vấn đề này được đưa ra bàn luận
nhằm góp phần tìm ra nguyên nhân làm
các công ty đào tạo và phát triển nguồn
nhân lực của mình chưa chuyên nghiệp và
hiệu quả.
• Vậy cần phải đào tạo và phát triển
nguồn nhân lực thế nào cho đúng?
Khái niệm đào tạo và phát triển nguồn nhân
lực:• Đào tạo và phát triển là các hoạt
động để duy trì và nâng cao chất
lượng nguồn nhân lực của tổ chức,
là điều kiện quyết định để các tổ
chức có thể đứng vững và thắng lợi
trong môi trường cạnh tranh.
Mục tiêu và vai trò của đào tạo
và phát triển nguồn nhân lực
• Mục tiêu chung của đào tạo và phát triển
nguồn nhân lực là nhằm sử dụng tối đa
nguồn nhân lực hiện có và nâng cao tính
hiệu quả của tổ chức thông qua việc giúp
cho người lao động hiểu rõ hơn về công
việc, nắm vững hơn về nghề nghiệp của
mình và thực hiện chức năng, nhiệm vụ
của mình một cách tự giác hơn, với thái
độ tốt hơn, cũng như nâng cao khả năng
thích ứng của họ với các công việc trong
tương lai.
Tầm quan trọng của công tác
đào tạo nhân lực
• Trong thời đại khoa học kỹ thuật phát triển
như vũ bão, cuộc cạnh tranh giữa các
nước và các công ty ngày càng khốc liệt.
Cuộc cạnh tranh đó thể hiện trên tất cả
các mặt: công nghệ, quản lý, tài chính,
chất lượng, giá cả, v.v... Nhưng trên hết,
yếu tố đứng đằng sau mọi cuộc cạnh
tranh là con người.
• Thực tế đã chỉ ra rằng đối thủ cạnh tranh
đều có thể copy mọi bí quyết của công ty
về sản phẩm, công nghệ, v.v... Duy chỉ có
đầu tư vào yếu tố con người là ngăn chặn
được đối thủ cạnh tranh sao chép bí quyết
của mình. Do vậy, vấn đề phát triển
nguồn nhân lực là một trong những vấn
đề mấu chốt của các DN hiện nay.
Có nhiều lý do để nói rằng công tác đào tạo và
phát triển là quan trọng. Nhưng chủ yếu có 3 lý
do sau:

• Để đáp ứng yêu cầu công việc của tổ
chức hay nói cách khác là đề đáp ứng nhu
cầu tồn tại và phát triển tổ chức.
• Để đáp ứng nhu cầu học tập, phát triển
của người lao động.
• Đào tạo và phát triển là những giải pháp
có tính chiến lược tạo ra lợi thế cạnh tranh
của doanh nghiệp.
Chiến lược đào tạo và phát
triển nguồn nhân lực
CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN


• Đào tạo trong công việc

 Đào tạo theo kiểu chỉ dẫn công việc

 Đào tạo theo kiểu học nghề

 Kèm cặp và chỉ bảo

 Luân chuyển và thuyên chuyển công việc
CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN

• Đào tạo ngoài công việc:

 Tổ chức các lớp cạnh doanh nghiệp

 Cử đi học ở các trường chính quy

 Các bài giảng, các hội nghị hoặc các hội thảo

 Đào tạo theo kiểu chương trình hóa, với sự
trợ giúp của máy tính
• Đào tạo ngoài công việc:
 Đào tạo theo phương thức từ xa

 Đào tạo theo kiểu phòng thí nghiệm

 Mô hình hóa hành vi

 Đào tạo kỹ năng xử lý công văn, giấy tờ
Mô hình năng lực trong phát
triển nguồn nhân lực


• Boyatzis et al. và Whetten & Cameron
(1995) cho rằng phát triển các chương
trình giáo dục và đào tạo dựa trên mô
hình năng lực cần xử lý một cách có hệ
thống ba khía cạnh sau:
Mô hình năng
lực trong phát
triển nguồn
nhân lực
đánh giá chúng
xác định phát triển
các năng lực năng lực một cách
khách quan
Mô hình năng lực trong phát
triển nguồn nhân lực
• Mô hình này bao gồm các bước như sau:

 Bước 1: Xác định tầm nhìn, sứ mạng, và
mục tiêu của tổ chức,

 Bước 2: Xác định các quá trình, hệ thống,
thủ tục nội bộ nhằm đạt đến các tầm nhìn,
sứ mạng và mục tiêu chiến lược đã được xác
định,
Mô hình năng lực trong phát
triển nguồn nhân lực
 Bước 3: Xác định các năng lực cần thiết để đạt
tới các sứ mạng, mục tiêu đã xác định,

 Bước 4: Xác định những thiếu hụt, khoảng
trống năng lực và hình thành các kế hoạch phát
triển của cá nhân và của tổ chức,

 Bước 5: Hợp nhất các kế hoạch này thành kế
hoạch phát triển nguồn nhân lực của tổ chức.
Những điểm cần lưu ý trong
việc sử dụng mô hình năng
lự c
• Mô hình năng lực chú trọng vào việc hoàn thành
nhiệm vụ của tổ chức – nó chú trọng vào “con
người phương tiện” chứ không phải “con người
mục đích”.
Những điểm cần lưu ý trong
việc sử dụng mô hình năng
lự c
• Chú ý khi áp dụng mô hình năng lực và
phải được bổ sung bởi những tiếp cận
khác để đạt tới các mục tiêu giáo dục, đào
tạo và phát triển cụ thể.
Những điểm cần lưu ý trong
việc sử dụng mô hình năng
lự c
• Phải có một danh mục các năng lực được thiết
kế một cách cẩn thận, có cơ sở khoa học, và phù
hợp với bối cảnh thực tế của đất nước và của
các tổ chức
Những điểm cần lưu ý trong
việc sử dụng mô hình năng
lự c
• Cần nhận thức nó là những công cụ chứ
không phải là mục tiêu. Việc nhầm lẫn
giữa phương tiện và mục tiêu luôn là một
hiện tượng thường xảy ra trong cuộc sống
và dẫn tới những hậu quả tai hại.
TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC HOẠT
ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN
• Các vấn đề về mặt chiến lược: Tại sao tổ chức cần đầu tư cho đào tạo và
phát triển?
TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC HOẠT
ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN
• Các vấn đề về mặt chiến lược:
 Tiến hành loại chương trình đào tạo và
phát triển
• Định hướng lao động
• Phát triển kỹ năng
• Đào tạo an toàn
• Đào tạo người giám sát và quản lý
• Đào tạo nghề nghiệp
TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC HOẠT
ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN
• Các vấn đề về mặt chiến lược:
 Ai cần được đào tạo?
• Các cá nhân trong tổ chức.
- Trên thực tế, các tổ chức thường chọn những cá
nhân đã từng được đào tạo tốt trước đó để đào tạo
thêm và kết quả là khoảng cách giữa họ và những
người không được đào tạo ngày càng xa. Điều này
cũng không có lợi cho tổ chức vì trình độ lao động
không đồng đều
 Để xác định nhu cầu đào tạo, cần phải
tiến hành phân tích tổ chức, phân tích con
người và phân tích nhiệm vụ.
TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC HOẠT
ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN
• Các vấn đề về mặt chiến lược:
 Ai sẽ là người cung cấp chương trình đào
tạo và phát triển?
• Tổ chức cân nhắc việc lựa chọn các chương
trình đào tạo nội bộ hay các chương trình đào
tạo bên ngoài
TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC HOẠT
ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN
• Các vấn đề về mặt chiến lược:

 Làm thế nào để đánh giá chương trình
đào tạo và phát triển?
Trình tự xây dựng một chương
trình đào tạo & phát triển
Xaï âënh 
c  nhu 
cáöu  o aûo 
âaì t


Xaï âënh  uûc i âaì t
c  m tãu  o aûo Læ ûa 
choün 
âäúit åüng  o aûo 
 æ âaì t
a h 
gi a
l
ï
 a
û
Xaï âënh 
c  chæ ång r
t çnh  o aûo   æ ûa 
âaì t vaìl
Â
ï
n
choün phæ ång  phaï âaì t
p  o aûo 
ï quy 
nh 
a
nh 
nh 
ïgi
ng 
xa
ca


c u
i
âë

âï
æ 
ût
ã
u
ph

ìn 
c r
áö
ï
ï
åü

åü
co
åì
b

ø 

t
ç
â
a
 æ

m
Ca
na

ûh
åí
â
æ
il
 
t
ã
ï
 â
Læ ûa 
choün    o aûo  aï vi
vaìâaì t gi o  ãn


D æ û ênh   
t chiphê  o aûo
âaì tThi  áûp 
ãútl quy r
t çnh  nh  aï
âaï gi  
Đào tạo và phát triển nguồn lực
là điều kiện quyết định thành công của
DN
Chúc các bạn thành công!
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản