Chương VII: Vấn đề vận dụng và phát triển tư tưởng HCM trong công cuộc đổi mới

Chia sẻ: Cao Huyen Anh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:20

0
88
lượt xem
31
download

Chương VII: Vấn đề vận dụng và phát triển tư tưởng HCM trong công cuộc đổi mới

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

.CÊu tróc ch­¬ng VII 1. Lý luËn g¾n liÒn víi thùc tiÔn 2. Quan ®iÓm lÞch sö – cô thÓ. 3. Quan ®iÓm toµn diÖn vµ hÖ thèng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương VII: Vấn đề vận dụng và phát triển tư tưởng HCM trong công cuộc đổi mới

 1. CÊu tróc ch­¬ng VII 1. Lý luËn g¾n liÒn víi thùc tiÔn 2. Quan ®iÓm lÞch sö – cô thÓ. 3. Quan ®iÓm toµn diÖn vµ hÖ thèng. 4. Quan ®iÓm kÕ thõa vµ ph¸t triÓn 2. Mét sè néi dung chñ yÕu vËn dông ph¸t triÓn t­ t­ëng Hå ChÝ Minh hiÖn 
 2. II. . Quan ®iÓm c¬ b¶n cã ý nghÜa ph­¬ng ph¸p  luËn ®èi víi  viÖc vËn dông vµ ph¸t triÓn  t­ t­ëng Hå ChÝ Minh
 3. 1. G¾n liÒn lý luËn víi thùc tiÔn
 4. 2. Quan ®iÓm lÞch sö – cô  thÓ KÕ thõa quan ®iÓm x©y dùng nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn xong trong®iÒu  kiÖn cô thÓ thay ®æi th× c¸c thµnh phÇn kinh tÕ t¹i §¹i héi X (2006) kh¸c víi Chñ tÞch Hå ChÝ Minh  x¸c ®Þnh n¨m 1954  Hîp t¸c x∙ TËp thÓ B B T­  C¸  nh©n  Quèc nh¸n,  (C¸  A C Nhµ  A C n«ng  n­íc thÕ, d C¬ cÊu  d©n, C¬ cÊu   tiÓu  o thµnh phÇn  thñ  thµnh phÇn chñ,  a  kinh tÕ c«ng   kinh tÕ TB t­  n nghÖ nh©n) h T­ b¶n  Cã vèn T­ b¶n  T­ b¶n  D t­ nh©n D E ®Çu t­ E nhµ n­ nhµ n­ n­íc  íc í ngoµi c
 5. 3. Quan ®iÓm toµn diÖn vµ hÖ  thèng T­ t­ëng Hå ChÝ Minh  lµ mét hÖ thèng toµn diÖn  vµ s©u s¾c vÒ nh÷ng vÊn ®Ò  c¬ b¶n cña c¸ch m¹ng ViÖt  Nam.
 6. 4. Quan ®iÓm kÕ thõa vµ ph¸t  triÓn
 7. III. Ph­¬ng h­íng vµ mét sè néi dung vËn dông,  ph¸t triÓn t­ t­ëng Hå ChÝ Minh trong sù  nghiÖp ®æi míi
 8. 2. Mét sè néi dung chñ yÕu vËn dông ph¸t triÓn t­ t­ ëng Hå ChÝ Minh hiÖn nay a. Kiªn ®Þnh con ®­êng mµ Hå ChÝ Minh ®∙ lùa chän Ch¸nh c­¬ng v¾n t¾t cña ®¶ng nªn  chñ  tr­¬ng  lµm  t­  “…. s¶n  d©n  quyÒn  c.m  vµ  thæ ®Þa c.m ®Ó ®i tíi  x∙ héi céng s¶n… ­ V¨n kiÖn ®¶ng toµn tËp, NXB CTQG,Hµ  Néi, 1998, T.2 ­ 1930, tr.2 ­ NguyÔn ¸i Quèc chñ tr×  héi nghÞ thµnh lËp §¶ng  3/2/1930
 9. 2. Mét sè néi dung chñ yÕu vËn dông ph¸t triÓn t­ t­ ëng  Hå ChÝ Minh hiÖn nay a. Kiªn ®Þnh con ®­êng mµ Hå ChÝ Minh ®∙ lùa chän       ­ V¨n kiÖn §¹i héi §¹i biÓu toµn quèc lÇn  thø VII  cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ­     
 10. 2. Mét sè néi dung chñ yÕu vËn dông ph¸t triÓn t­ t­ ëng  Hå ChÝ Minh hiÖn nay a. Kiªn ®Þnh con ®­êng mµ Hå ChÝ Minh ®∙ lùa chän    ­ B¸o c¸o chÝnh trÞ cña §¹i héi §¹i biÓu toµn quèc  lÇn thø IX ­    
 11. 2. Mét sè néi dung chñ yÕu vËn dông ph¸t triÓn t­  t­ëng Hå ChÝ Minh hiÖn nay b. Dùa vµo søc m¹nh cña toµn d©n. • Trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp  hãa, hiÖn ®¹i hãa ngµy nay.
 12. 2. Mét sè néi dung chñ yÕu vËn dông ph¸t triÓn t­  t­ëng Hå ChÝ Minh hiÖn nay c. X©y dùng, kiÖn toµn hÖ thèng chÝnh trÞ trong s¹ch,  v÷ng m¹nh.
 13. 2. Mét sè néi dung chñ yÕu vËn dông ph¸t triÓn t­ t­ ëng  Hå ChÝ Minh hiÖn nay c. X©y dùng, kiÖn toµn hÖ thèng chÝnh trÞ trong s¹ch,  v÷ng m¹nh. ­ X©y dùng, chØnh ®èn §¶ng. Héi nghÞ lÇn thø VI (lÇn 2) cña Ban chÊp hµnh  TW  §¶ng  khãa  VIII  (2/1999)  ra  NghÞ  quyÕt  “VÒ  mét  sè  vÊn  ®Ò  c¬  b¶n  vµ  cÊp  b¸ch  trong  c«ng  t¸c x©y  dùng §¶ng hiÖn  nay”, ph¸t ®éng  “Cuéc  vËn ®éng x©y dùng, chØnh ®èn §¶ng”  trong hai  n¨m  1999  –  2000,  sau  ®ã  ®­a  viÖc  x©y  dùng,  chØnh  ®èn  §¶ng  vµo  nÒ  nÕp  th­êng  xuyªn  trong      toµn §¶ng. Cuéc vËn ®éng ®æi míi, chØnh 
 14. 2. Mét sè néi dung chñ yÕu vËn dông ph¸t triÓn t­ t­ ëng  Hå ChÝ Minh hiÖn nay c. X©y dùng, kiÖn toµn hÖ thèng chÝnh trÞ trong s¹ch,  v÷ng m¹nh. Trong diÔn v¨n ®äc t¹i lÔ  kû niÖm 109 n¨m ngµy sinh  cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh  vµ 30 n¨m thùc hiÖn Di  chóc cña Ng­êi, nguyªn  Tæng BÝ th­ Lª Kh¶ Phiªu  nãi: “Khi §¶ng cÇm quyÒn,  ®¶ng viªn rÊt dÔ ®¸nh  mÊt m×nh, ngµy h«m qua  vÜ ®¹i, kh«ng nhÊt ®Þnh  h«m nay vÉn ®­îc mäi ng­ êi yªu mÕn, nÕu hä  kh«ng trong s¸ng, sa  vµo chñ nghÜa c¸ nh©n. 
 15. 2. Mét sè néi dung chñ yÕu vËn dông ph¸t triÓn t­ t­ ëng  Hå ChÝ Minh hiÖn nay c. X©y dùng, kiÖn toµn hÖ thèng chÝnh trÞ trong s¹ch,  v÷ng m¹nh. Phim: Lêi ph¸t biÓu cña TBT N«ng §øc M¹nh vÒ x©y dùng, chØnh ®èn  §¶ng
 16. 2. Mét sè néi dung chñ yÕu vËn dông ph¸t triÓn t­ t­ ëng  Hå ChÝ Minh hiÖn nay c. X©y dùng, kiÖn toµn hÖ thèng chÝnh trÞ trong s¹ch,  v÷ng m¹nh. (V¨n kiÖn §¹i héi §BTQ lÇn thø X, tr….)
 17. 2. Mét sè néi dung chñ yÕu vËn dông ph¸t triÓn t­ t­ ëng  Hå ChÝ Minh hiÖn nay c. X©y dùng, kiÖn toµn hÖ thèng chÝnh trÞ trong s¹ch,  v÷ng m¹nh. Héi nghÞ triÓn khai c«ng  t¸c c¶i c¸ch hµnh chÝnh  giai ®o¹n 2001 ­2010 Phim c¶i c¸ch hµnh chÝnh
 18. 2. Mét sè néi dung chñ yÕu vËn dông ph¸t triÓn t­ t­ ëng  Hå ChÝ Minh hiÖn nay c. X©y dùng, kiÖn toµn hÖ thèng chÝnh trÞ trong s¹ch,  v÷ng m¹nh.  Trô së MÆt trËn Tæ Quèc  ViÖt Nam

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản