Chương1 TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN

Chia sẻ: songthuc

Tài liệu tham khảo về hệ thống thông tin

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Chương1 TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN

Chương1


TỔNG QUAN VỀ 
HỆ THỐNG THÔNG 
TIN
NỘI DUNG CHƯƠNG 1

1.1. Mở đầu
1.2. Các khái niệm cơ bản về hệ thống và
hệ thống thông tin
1.3. Mô hình hệ thống thông tin
11/04/10 Bài giảng HTTT KT&QL - Bộ môn CNTT 2
1.1. Mở đầu
• Trong xã hội phát triển thông tin đã trở
thành một nguồn tài nguyên quan trọng
và to lớn cần được khai thác, xử lý bằng
những phương pháp và công cụ thích
hợp -> xuất hiện khái niệm về HTTT
• Bước phát triển thứ hai của HTTT là sự ra
đời của máy tính -> các HTTT có thể xử
lý được một lượng thông tin khổng lồ một
cách nhanh chóng

11/04/10 Bài giảng HTTT KT&QL - Bộ môn CNTT 4
• Bước phát triển thứ 3: Sự ra đời của mạng toàn
cầu Internet -> việc cập nhật thông tin trở lên
nhanh chóng và thuận tiện.
11/04/10 Bài giảng HTTT KT&QL - Bộ môn CNTT 5
• Xây dựng và phát triển hệ thống thông tin
kinh tế và quản lý hiện đại là nội dung
chủ yếu của ứng dụng tin học trong việc
tự động hóa từng phần hoặc toàn bộ các
quy trình nghiệp vụ, quản lý trong các tổ
chức kinh tế.
11/04/10 Bài giảng HTTT KT&QL - Bộ môn CNTT 6
1.2. Các khái niệm
cơ bản về hệ thống
và hệ thống thông tin


Dữ liệu và thông tin
Hệ thống
Hệ thống thông tin
1.2.1. Dữ liệu và thông tin

• Dữ liệu (Data):
• Dữ liệu biểu diễn một tập hợp các giá trị mà
khó biết được sự liên hệ giữa chúng (Ví dụ:
Nguyễn Văn Nam, 845102, 14 / 10 / 02, 18,
v.v…).
• Dữ liệu là các mẫu thông tin thô chưa được
xử lý. Như vậy, khái niệm dữ liệu hẹp hơn
khái niệm thông tin
• Dữ liệu có thể biểu diễn dưới nhiều dạng
khác nhau (âm thanh, văn bản, hình ảnh,
v.v...)

11/04/10 Bài giảng HTTT KT&QL - Bộ môn CNTT 8
1.2.1. Dữ liệu và thông tin

• Thông tin (Information):
• Thông tin luôn mang ý nghĩa và gồm nhiều giá
trị dữ liệu, những ví dụ về dữ liệu trên có
thông tin như sau:
• Thủ kho Nguyễn Văn Nam xuất mặt hàng có
danh mục là: 845102 vào ngày 14/10/ 02 với
số lượng 18
11/04/10 Bài giảng HTTT KT&QL - Bộ môn CNTT 9
Dữ liệu vs thông tin

• Thông tin = Dữ liệu + Xử lý
• Thông tin giá trị có các đặc điểm :
- Đúng lúc - Cập nhật
- Thường xuyên - Có liên quan
- Đầy đủ - Chính xác
- Rõ ràng - Chi tiết
- Thứ tự …

11/04/10 Bài giảng HTTT KT&QL - Bộ môn CNTT 10
1.2.2. Hệ thống

• Khái niệm
• Hệ thống là một tập hợp gồm nhiều
phần tử tương tác, có các mối quan hệ
ràng buộc lẫn nhau và cùng hoạt động
hướng tới một mục tiêu chung
• Ví dụ
• Khái niệm hệ thống được sử dụng trong
cuộc sống hàng ngày
• Hệ thống giao thông, hệ thống truyền thông, hệ
thống các trường đại học v..v


11/04/10 Bài giảng HTTT KT&QL - Bộ môn CNTT 11
1.2.2. Hệ thống

• Ví dụ:
• Hệ thống xí nghiệp: Các phần tử là tập hợp
nhân viên, những nguyên vật liệu, quy tắc
quản lý, kinh nghiệm, cách tổ chức thống nhất
nhằm đạt mục tiêu lợi nhuận tối đa.
• Hệ thống cơ quan hành chính sự nghiệp: (
Uỷ ban Nhân dân Phường ...), nhân viên, văn
bản pháp quy, quy định các tập luật, … là các
thành phần của hệ thống, mục tiêu là phục
vụ nhân dân

11/04/10 Bài giảng HTTT KT&QL - Bộ môn CNTT 12
1.2.2. Hệ thống

• Hệ thống chấp thuận các đầu vào,
biến đổi có tổ chức để tạo kết quả
đầu ra

Đầu vào Xử lý Đầu ra


Phản hồi


11/04/10 Bài giảng HTTT KT&QL - Bộ môn CNTT 13
1.2.2. Hệ thống

• Một tổ chức tạo thành một hệ thống mở,
nghĩa là liên hệ với môi trường. Một số phần
tử của hệ thống có sự tương tác với bên
ngoài
• Các tổ chức đều là những hệ thống sống và
phát triển
11/04/10 Bài giảng HTTT KT&QL - Bộ môn CNTT 14
11/04/10 Bài giảng HTTT KT&QL - Bộ môn CNTT 15
1.2.2. Hệ thống

• Hệ thống có thể tồn tại theo nhiều cấp
độ khác nhau. Một hệ thống có thể là một
thành phần trong một hệ thống khác
(cha)
11/04/10 Bài giảng HTTT KT&QL - Bộ môn CNTT 16
1.2.3. Hệ thống thông tin

• Hệ thống thông tin, là tập hợp người, thủ tục và
các nguồn lực để thu thập, xử lý, truyền, và phát
thông tin trong một tổ chức.
• Hệ thống thông tin có thể là thủ công nếu dựa
vào các công cụ như giấy, bút.
• Hệ thống thông tin hiện đại là hệ thống tự động
hóa dựa vào máy tính (phần cứng, phần mềm)
và các công nghệ thông tin khác11/04/10 Bài giảng HTTT KT&QL - Bộ môn CNTT 17
1.2.3. Hệ thống thông tin

• Hệ thống thông tin hiện đại (tự động) hóa có các
đặc điểm:
• Tổ chức lưu trữ, xử lý, và truyền bá thông tin
• Cung cấp thông tin cho tổ chức theo yêu cầu
một cách chính xác và nhanh chóng.
• Bao gồm : phần cứng, phần mềm, dữ liệu,
con người và quy trình xử lý.
11/04/10 Bài giảng HTTT KT&QL - Bộ môn CNTT 18
1.2.3. Hệ thống thông tin

• Một xí nghiệp/ hệ thống kinh doanh có
thể phân làm ba hệ thống con
• Hệ thống quyết định là hệ thống bao gồm con
người, phương tiện, và các phương pháp
tham gia đề xuất quyết định
• Hệ thống thông tin
• Hệ thống tác nghiệp là hệ thống bao gồm con
người, phương tiện và các phương pháp tham
gia trực tiếp thực hiện mục tiêu kinh doanh
(sản xuất trực tiếp)

11/04/10 Bài giảng HTTT KT&QL - Bộ môn CNTT 19
1.2.3. Hệ thống thông tinDữ liệu Thông tin


Đầu vào Xử lý Đầu ra

Phản hồi11/04/10 Bài giảng HTTT KT&QL - Bộ môn CNTT 20
Phân biệt Hệ thống thông tin và
Công nghệ thông tin?

• Hệ thống thông tin (IS) – tất cả các thành
phần và những tài nguyên cần thiết để
truyền và xử lý thông tin cho tổ chức.
• Công nghệ thông tin (IT) – các công nghệ
cần thiết cho hệ thống vận hành.
11/04/10 Bài giảng HTTT KT&QL - Bộ môn CNTT 21
Phân loại HTTT

• Phân loại theo mục đích hoạt động
• Phân loại theo lĩnh vực hoạt động
11/04/10 Bài giảng HTTT KT&QL - Bộ môn CNTT 22
Phân loại theo mục đích phục vụ của thông tin
đầu ra
• TPS–Transaction Processing System:Hệ thống xử lý
giao dịch/ giao tác
• MIS–Management Information System : Hệ thống
thông tin quản lý
• DSS–Decision Support System: Hệ thống hỗ trợ ra
quyết định
• EIS–Executive Information System: Hệ hỗ trợ lãnh đạo
• ES–Expert System : Hệ chuyên gia
• KMS–Knowledge Management System : Hệ quản lý
kiến thức
• DW–Data WareHouse : Kho dữ liệu, sử dụng các công
cụ khai mỏ dữ liệu để rút ra tri thức
• ...

11/04/10 Bài giảng HTTT KT&QL - Bộ môn CNTT 23
• Hệ thống xử lí giao dịch/ giao tác: cho quản lý giám sát
(quản lý cấp thấp)
• Ví dụ
• Hệ thống thông tin quản lý: cho quản lý mức trung gian
• Ví dụ
• Hệ thống hỗ trợ quyết định: cho quản lý mức trung gian
• Ví dụ
• Hệ thống hỗ trợ điều hành: cho quản lý mức đỉnh
(CEO)
• Ví dụ
• Hệ thống tự động hóa văn phòng và Hệ chuyên gia:
cho mọi người
• Ví dụ


11/04/10 Bài giảng HTTT KT&QL - Bộ môn CNTT 24
Phân loại hệ thống thông tin trong tổ chức
doanh nghiệp


• Hệ thống thông tin tài chính
• Hệ thống thông tin marketing
• Hệ thống thông tin kinh doanh và sản
xuất
• Hệ thống thông tin quản trị nhân lực
• Hệ thống thông tin văn phòng


11/04/10 Bài giảng HTTT KT&QL - Bộ môn CNTT 25
Hệ thống thông tin quản lý

• Một hệ thống tích hợp "Người - Máy" tạo
ra các thông tin giúp con người trong sản
xuất, quản lý và ra quyết định là hệ thông
tin quản lý. Hệ thông tin quản lý sử dụng
các thiết bị tin học, các phần mềm,
CSDL, các thủ tục thủ công, các mô hình
để phân tích, lập kế hoạch quản lý và ra
quyết định.


11/04/10 Bài giảng HTTT KT&QL - Bộ môn CNTT 26
Quy trình xử lý thông tin trong hệ thống
thông tin quản lý
Thu thập->Xử lý->Lưu trữ->Truyền TT

THÔNG TIN NỘI THÔNG TIN NGOẠI
XỬ LÝ CÁC DỮ LIỆU THÔ Lọc, cấu trúc hóa


Áp dụng một số
XỬ LÝ quy tắc quản lý


NSD PHÂN PHÁT NSD11/04/10 Bài giảng HTTT KT&QL - Bộ môn CNTT 27
Nhiệm vụ và vai trò của HTTT trong doanh nghiệp


• Nhiệm vụ
• Đối ngoại: thu thập thông tin từ môi trường
ngoài, đưa thông tin ra ngoài
• Ví dụ: thông tin về giá cả, thị trường, sức lao
động, nhu cầu hàng hoá
• Đối nội: làm cầu nối liên lạc giữa các bộ phận
của hệ kinh doanh, cung cấp thông tin cho hệ
tác nghiệp, hệ quyết định
• Ví dụ
• Thông tin phản ánh tính trạng nội bộ của cơ quan tổ
chức trong hệ thống
• Thông tin về tình trạng hoạt động kinh doanh của hệ
thống
11/04/10 Bài giảng HTTT KT&QL - Bộ môn CNTT 28
Sự cần thiết của HTTT

• Một chức năng chính của doanh nghiệp
tương tự như kế toán, tài chính, quản trị
hoạt động, tiếp thị, quản trị nguồn nhân
lực.
• Góp phần quan trọng vào hiệu quả hoạt
động, tinh thần và năng suất lao động
nhân viên, phục vụ và đáp ứng thỏa mãn
khách hàng.


11/04/10 Bài giảng HTTT KT&QL - Bộ môn CNTT 29
Sự cần thiết của HTTT

• Một nguồn thông tin và hỗ trợ chính vô
cùng cần thiết để hiệu quả việc ra quyết
định của các cấp quản trị và các doanh
nhân
• Một yếu tố sống còn trong phát triển sản
phẩm dịch vụ cạnh tranh, tăng cường lợi
thế chiến lược của một tổ chức trên thị
trường toàn cầu


11/04/10 Bài giảng HTTT KT&QL - Bộ môn CNTT 30
Chu kỳ sống của HTTT

• Giai đoạn sinh thành
• Giai đoạn phát triển
• Giai đoạn khai thác
• Giai đoạn thoái hóa
11/04/10 Bài giảng HTTT KT&QL - Bộ môn CNTT 31
Mô hình tổng quát
11/04/10 Bài giảng HTTT KT&QL - Bộ môn CNTT 32
Các hoạt động tác nghiệp đối với hệ thống
thông tin

• Phân tích hệ thống (systems analyst)
• Tích hợp hệ thống (system integrator)
• Quản trị cơ sở dữ liệu
• Phân tích hệ thống thông tin
• Quản trị hệ thống thông tin trong tổ chức
• Lập trình quản lý cơ sở dữ liệu
• Quản lý cơ sở dữ liệu, hỗ trợ ra quyết
định cho lãnh đạo, quản lý

11/04/10 Bài giảng HTTT KT&QL - Bộ môn CNTT 33
CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Khái niệm hệ thống?
2. Khái niệm HTTT?
3. Vai trò của HTTT trong các tổ chức?
4. Phân loại HTTT?
5. Một số HTTT trong các tổ chức?
11/04/10 Bài giảng HTTT KT&QL - Bộ môn CNTT 34
ank  you!
Th
11/04/10
Q&A
Bài giảng HTTT KT&QL - Bộ môn CNTT 35
Phụ lục
11/04/10 Bài giảng HTTT KT&QL - Bộ môn CNTT 36
• Các dạng thông tin
• Thông tin viết
• Thông tin nói
• Thông tin hình ảnh
• Thông tin khác
11/04/10 Bài giảng HTTT KT&QL - Bộ môn CNTT 37
Thông tin viết

• Thường gặp nhất trong hệ thông tin
• Thể hiện trên giấy, trên màn hình của máy tính
• Các dữ kiện thể hiện các thông tin có thể có cấu
trúc hoặc không
• Một bức thư tay của một ứng viên vào một vị trí
tuyển dụng không có cấu trúc, song cần phải có các
thông tin "bắt buộc" (họ tên, địa chỉ, văn bằng,
v.v...).
• Một hoá đơn có cấu trúc xác định trước gồm những
dữ liệu bắt buộc (tham chiếu khách hàng, tham
chiếu sản phẩm v.v...).

11/04/10 Bài giảng HTTT KT&QL - Bộ môn CNTT 38
Thông tin nói

• Là một phương tiện khá phổ biến giữa các
cá thể và thường gặp trong hệ tổ chức kinh
tế xã hội
• Đặc trưng loại này phi hình thức và thường
khó xử lý
• Vật mang thông tin thường là hệ thống
điện thoại.
11/04/10 Bài giảng HTTT KT&QL - Bộ môn CNTT 39
Thông tin hình ảnh

• Dạng thông tin này xuất phát từ các thông
tin khác của hệ thống hoặc từ các nguồn
khác
• Ví dụ: bản vẽ một số chi tiết nào đó của
ôtô có được từ số liệu của phòng nghiên
cứu thiết kế
11/04/10 Bài giảng HTTT KT&QL - Bộ môn CNTT 40
Các thông tin khác

• Một số các thông tin có thể cảm nhận
qua một số giai đoạn như xúc giác, vị
giác, khứu giác không được xét trong hệ
thông tin quản lý.
11/04/10 Bài giảng HTTT KT&QL - Bộ môn CNTT 41
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản