Chụp ảnh trời mưa, gió

Chia sẻ: camry24

Bạn là người ưa dùng phim cổ điển? Giải pháp đơn giản là lựa chọn các phim có tông màu ấm và tương phản cao như: Fuji Velvia 50, Kodak Elitechrome ExtraColor 100 có khả năng ghi hình tốt những độ tương phản thấp và giảm bớt tông màu lạnh của trời mưa. Bạn dùng máy ảnh kỹ thuật số (dSLR)? Để làm cho hình ảnh ấm áp hơn thì việc lựa chọn vị trí cân bằng trắng (WB) ở Mây mù là thích hợp. Trong trường hợp máy ảnh của bạn cho phép chỉnh cả độ bão hoà mầu,...

Nội dung Text: Chụp ảnh trời mưa, gió

Ch p nh tr i mưa, gió
B n là ngư i ưa dùng phim c i n? Gi i pháp ơn gi n là l a ch n

các phim có tông màu m và tương ph n cao như: Fuji Velvia 50, Kodak

Elitechrome ExtraColor 100 có kh năng ghi hình t t nh ng tương ph n

th p và gi m b t tông màu l nh c a tr i mưa.

B n dùng máy nh k thu t s (dSLR)? làm cho hình nh m áp

hơn thì vi c l a ch n v trí cân b ng tr ng (WB) Mây mù là thích h p.

Trong trư ng h p máy nh c a b n cho phép ch nh c bão hoà m u, m u

s c...thì b n nên th h t tìm ra m t cách hi u qu nh t cho hình nh c a

mình. Nên xem l i hình nh b ng màn hình máy tính ã ư c ch nh màu

chu n có th bi t chính xác k t qu .

B n mu n ch p nh h t mưa ang rơi? Ý tư ng c áo y! t

ư c hi u qu mong mu n thì t c ch p ph i l n hơn 1/500. N u tr i v n

còn sáng s a thì ngay c v i th lo i ng kính amateur kém nh y sáng th

b n v n có th ghi ư c hình nh p v i kh u ng kinh m r ng và

phim có nh y cao.

S tr giúp c a èn Flash trong ch "fill-in" (cân b ng v i ánh

sáng c a không gian) s t o nên m t hi u qu thú v c a nh ng h t mưa ánh

lên m t l p sáng d u dàng. tránh hi n tư ng nh ng h t mưa v trí ti n
c nh b th a sáng b n nên lùi l i m t chút có m t kho ng cách thích h p

v i làn mưa. Tuy nhiên n u b n s d ng các lo i èn flash nhà ngh thì v n

này không ph i là ph c t p l m.

Nh ng h t mưa cũng hoàn toàn có th ư c ghi l i b ng t c ch m

(1/30)khi ó chúng s em l i c m giác liên t c như m t dòng nư c ch y.

B n có th th ch p c nh mưa v i nh ng t c ch m hơn n a có m t

b c nh v i m t màn nư c x i x y n tư ng. Cách x lý này c bi t t

hi u qu cao khi ch p trong êm t i v i ánh sáng c a phông t n ra, loé lên

qua nh ng h t mưa....

Ch p nh khi tr i gió

Ngư i ta thư ng hay nói "mưa gió" vì hai y u t này luôn g n li n v i

nhau và cho dù b n s d ng m t chi c máy SLR hay dSLR thì các m ch

i nt bên trong chúng không h ...tương thích v i s ...ng m nư c m t

chút nào h t c ! Trong hoàn c nh này thì m t kính l c trung tính là c n thi t

b o v b m t ng kính c a b n và nên s d ng m t chi c túi ni-lông bao

b c l y toàn b thi t b ch p nh. N u b n nh t thi t ph i ch p nh khi tr i

mưa thì vi c dán thêm m t chút băng dính ph n u ng kính v i túi ni-

lông s h n ch áng k s th m nư c không c n thi t y.
Tr i gió to thì m i v t u chuy n ng: mây, cây c i, nh ng v t

nh ...Như th tái t o l i n tư ng này thì t c ch m là gi i pháp tuy t

v i nh t. Thêm vào ó gió to s làm c nh v t chao o và làm sai s áng

kêt nét, như th hoá l i hay vì ta s có nh ng t m nh r t...ngh thu t!

N u như ánh sáng t nhiên quá m nh khi n cho b n không th s d ng t c

ch m thì ch c n dùng thêm m t kính l c phân c c (Polariseur) gi m

t c xu ng 2 n c. N u b n mu n ch p nh nh ng cơn sóng quay cu ng

trong gió l n thì t c cao 1/500 s giúp b n b t ư c hình nh nh ng con

sóng p d d i. Kinh nghi m cho th y c n quan sát k trư c hư ng gió và

hình dáng các con sóng t xa, so sánh chúng v i nh ng con sóng n trư c

và nh t thi t c n ph i b m máy m t kho nh kh c trư c khi con sóng v tan

vào các t ng á hay b bi n. làm sinh ng thêm t m nh c a mình b n

nên ch n m t v trí p mà t ó có th l y thêm vào trong c nh hình các

ngôi nhà, hình ngư i hay nh ng v t th quen thu c làm chu n so sánh v i

kích thư c c a các con sóng.

Còn v vi c o sáng thì b n hoàn toàn có th tin c y giao phó cho máy

o sáng t ng ch "Multizone" - o sáng ph c h p, l y ư c

các chi ti t. N u b n l i mu n ưu tiên ánh sáng cho m t ch th c nh thì
có th o sáng trư c vào ó và ch u hy sinh chi ti t trong ng n sóng b th a

sáng.

Sau khi ch p nh xong thì vi c u tiên b n c n làm là s y khô các túi

máy, dùng các lo i khăn a d ng lau chùi th t c n th n v máy nh sau ó

dùng khăn khô b ng v i m m lau s ch các v t b n và nư c ng trên máy

nh.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản