CHUYÊN Đ NGHIÊN C Ề ỨU TỤ MÁU NGOÀI MÀNG CỨNG (TMNMC) TRONG CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO

Chia sẻ: tiendatx1pro

LÂM SÀNG: tri u ch ng lệ ứ âm sàng hay gặp (TMNMC) là có “khoảng tỉnh” gặp khoảng 50%. Bệnh nhân mất ý thức ngay tại thời điểm chấn thương, tiếp theo là khoảng tỉnh, không có triệu chứng, sau đó xuất hiện triệu chứng và hôn mê. Các dấu hiệu khác nhức đầu, nôn mửa, co giật, dấu hiệu thần kinh khu trú, dãn đồng tử...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: CHUYÊN Đ NGHIÊN C Ề ỨU TỤ MÁU NGOÀI MÀNG CỨNG (TMNMC) TRONG CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO

CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU TỤ
MÁU NGOÀI MÀNG CỨNG
(TMNMC) TRONG CHẤN
THƯƠNG SỌ NÃO

Giảng viên hướng dẫn: Tiến sĩ: Trần Văn
Việt
Sinh viên thực hiện: Vương Đạo Linh
Lớp: Đại Học Hình Ảnh 1
Lòch söû
1895 : W.C. Roentgen
phaùt hieän tia X  X
quang

4/1972 Hounsfield : Giôùi
thieäu maùy CT ñaàu
tieânW.C.Roentgen (1845-
1923)
CT
PHAÂN LOAÏI TOÅN THÖÔNG TRONG
CHAÁN THÖÔNG SOÏ NAÕO

Toån thöông trong truïc>
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản