Chuyên đề 10: Các bài toán cơ bản có liên quan đến khảo sát hàm số

Chia sẻ: 4everloveyou

Tham khảo tài liệu 'chuyên đề 10: các bài toán cơ bản có liên quan đến khảo sát hàm số', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Chuyên đề 10: Các bài toán cơ bản có liên quan đến khảo sát hàm số

Chuyeân ñeà 10: CAÙC BAØI TOAÙN CÔ BAÛN
COÙ LIEÂN QUAN ÑEÁN KHAÛO SAÙT HAØM SOÁ

1.BAØI TOAÙN 1 : ÑOÀ THÒ CUÛA HAØM SOÁ
COÙ MANG DAÁU GIAÙ TRÒ TUYEÄT ÑOÁI

TOÙM TAÉT GIAÙO KHOA
Phöông phaùp chung:

Ñeå veõ ñoà thò cuûa haøm soá coù mang daáu giaù trò tuyeät ñoái ta coù theå thöïc hieän nhö sau:
Böôùc 1: Xeùt daáu caùc bieåu thöùc chöùa bieán beân trong daáu giaù trò tuyeät ñoái .
Böôùc 2: Söû duïng ñònh nghóa giaù trò tuyeät ñoái ñeå khöû daáu giaù trò tuyeät ñoái
Phaân tích haøm soá ñaõ cho thaønh caùc phaàn khoâng coù chöùa daáu giaù trò tuyeät ñoái
( Daïng haøm soá cho bôûi nhieàu coâng thöùc)
Böôùc 3: Veõ ñoà thò töøng phaàn roài gheùp laïi( Veõ chung treân moät heä truïc toïa ñoä)


* Caùc kieán thöùc cô baûn thöôøng söû duïng:
1. Ñònh nghóa giaù trò tuyeät ñoái :

⎧ A neáu A≥0
A =⎨
⎩− A neáu A
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản