Chuyên đề 6: Hệ phương trình chứa căn thức-mũ và lôgarít

Chia sẻ: T N | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
341
lượt xem
78
download

Chuyên đề 6: Hệ phương trình chứa căn thức-mũ và lôgarít

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'chuyên đề 6: hệ phương trình chứa căn thức-mũ và lôgarít', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyên đề 6: Hệ phương trình chứa căn thức-mũ và lôgarít

  1. Chuyeân ñeà 6: HEÄ PHÖÔNG TRÌNH CHÖÙA CAÊN THÖÙC-MUÕ VAØ LOÂGARÍT Caùc phöông phaùp giaûi thöôøng söû duïng 1. Phöông phaùp 1: Söû duïng caùc pheùp bieán ñoåi töông ñöông vaø pheùp theá Ví duï : Giaûi caùc heä phöông trình ⎧ x −1 + 2 − y = 1 ⎧ x− y 1 x −2 y ⎪ ⎪( 3 ) = ( ) 1) ⎨ 6) ⎨ 3 ⎪3log9 (9x ) − log3 y = 3 2 3 ⎩ ⎪log 2 ( x − y ) + log 2 ( x − y ) = 4 ⎩ ⎧ 1 ⎧ 3 4−x ⎪log 1 ( y − x) − log 4 y = 1 ⎪( x + 1 − 1)3y = 2) ⎨ 4 7) ⎨ x ⎪ x 2 + y 2 = 25 ⎪y + log x = 1 ⎩ ⎩ 3 ⎧2 3 x = 5 y 2 − 4 y ⎪ ⎧ x log8 y + y log8 x = 4 3) ⎨ 4 x + 2 x +1 8) ⎨ ⎪ x =y ⎩log 4 x − log 4 y = 1 ⎩ 2 +2 ⎧ y − x = x +1 ⎪ ⎧x − 4 y + 3 = 0 4) ⎨ 9) ⎨ ⎪ x + 2 y = 10 ⎩ ⎩ log 4 x − log2 y = 0 ⎧log 2 ( x 2 + y 2 ) = 5 ⎧2 x .4 y = 64 ⎪ ⎧3 − x .2 y = 1152 ⎪ 5) ⎨ 10) ⎨ 11) ⎨ ⎩2 log 4 x + log 2 y = 4 ⎪ x+ y =3 ⎩ ⎪log 5 ( x + y ) = 2 ⎩ 2. Phöông phaùp 2: Ñaët aån phuï Ví duï : Giaûi caùc heä phöông trình ⎧ x+ y =5 ⎪ ⎧3 y +1 − 2 x = 5 ⎪ 1) ⎨ 2) ⎨ x ⎪ x x + y y = 20 ⎪ 4 − 6.3 + 2 = 0 y ⎩ ⎩ ⎧log x y + log y x = 2 ⎪ ⎧4 2 x 2 − 2 − 2 2 x 2 + y + 4 y = 1 ⎪ 3) ⎨ 2 4) ⎨ ⎪ x − 3x − y = 20 + log y x 2 ⎩ ⎪2 2 y + 2 − 3.2 2 x + y = 16 ⎩ ⎧ x + y − xy = 3 ⎪ ⎧log 2 x + 3 5 − log 3 y = 5 ⎪ 5) ⎨ 6) ⎨ ⎪ x +1 + y +1 = 4 ⎩ ⎪3 log 2 x − 1 − log 3 y = −1 ⎩ -------------------------Heát--------------------------- 28

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản