Chuyên đề đại số căn thức

Chia sẻ: Trần Bá Trung5 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
140
lượt xem
39
download

Chuyên đề đại số căn thức

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu " Chuyên đề đại số căn thức " giúp các bạn học sinh có tài liệu ôn tập, luyện tập nhằm nắm vững được những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập hoá học một cách thuận lợi và tự kiểm tra đánh giá kết quả học tập của mình.Chúc các bạn học tốt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyên đề đại số căn thức

  1. Chuyeân ñeà: ÑAÏI SOÁ – CAÊN THÖÙC Luyeän thi vaøo lôùp 10 thpt CAÊN THÖÙC Bieân soaïn: Thaày Giaùo Leâ Vaên Tieán – Tröôøng THPT Nguyeãn Bænh Khieâm, ÑaécLaéc DT: 0914411178. Email: LeVanTien20042004.@yahoo.com Baøi 1 Tính ( Ruùt goïn) 3. a/ 17 − 3 32 + 17 + 3 32 1 . a/ (3 − 2 2 ) 2 + (3 + 2 2 ) 2 b/ 49 − 5 96 - 49 + 5 96 b/ (5 − 2 6) -2 (5 + 2 6) 2  2 3 15  1 4. a/   + +    3 −1 3 −2 3− 3  3 +5 2. a/ 5+2 6 - 5−2 6 b. 2 2 40 12 + 3 5 48 − 2 75 − 4 15 27 b/ 7 − 2 10 - 7 + 2 10 Baøi 2 Ruùt goïn( Bieåu thöùc coù chöùa chöõ) 5. (4 + 15 )( 10 − 6 ) 4 − 15  1.a/  1 + a − a   1 − a+2 a   3. a/ (2 − a ) − ( a + 3) 2 2  a − 1  2+ a  1+ 2 a    2 a− a  a +a a a +b b  a + b  b/    b/  − ab    a − 1 + 2  2 − 1 + a   a+ b  a − b        2 a + b − 2 ab a−b 1− a a  1 − a  2. a/ − 4. a/  + a   a− b a+ b  1− a  1 − a     b/ ( )( a + 1 a − ab )( a+ b ) a +1 1 b/ (a − b )( a +a 3 ) a a +a+ a a − a : 2 Baøi 3 Tính (sau khi ruùt goïn neáu ñöôïc)  2   2  15 2 D=   + 1− a  :    + 1 vôùi a=2;a=  A= 1 − 6a + 9a 2 + 3a vôùi a =  1+ a   1− a 2  16 3 2 5 x−2 2 x+2 2 B = 10 a 2 − 4 10 a + 4 vôùi a = + E= − khi x = 3. 5 2 x 2 − 4x 2 + 8 x 2 + 4x 2 + 8  1 1   a +1  C=   +  : 1 +   F= a2 + 2 a2 − 1 − a2 − 2 a2 −1  a + a +1 a − a −1    a −1   5 khi a = 5 ; a = Baøi 4 Cho A = 3+ 2 2 + 3−2 2 2 Vaø B = 3+ 2 2 − 3−2 2 . Tính A + B, A – B vaø A.B x − 11 Baøi 5 Cho bieåu thöùc M = x−2 −3 1) Tìm ñieàu kieän cuûa x ñeå bieåu thöùc coù nghóa. 2) Ruùt goïn M 3) Tính M neáu x = 23 - 12 3 4) Tính x ñeå M = x – 5 Baøi 6 Cho bieåu thöùc  1+ x 1− x  1 1− x  x C=  1+ x − 1− x − . 2 − 1 −  x .   2 1− x −1+ x   x  1− x + 1− x2 1) Tìm ñieàu kieän cuûa x ñeå C coù nghóa. 2) Ruùt goïn bieåu thöùc C. 1
  2. Chuyeân ñeà: ÑAÏI SOÁ – CAÊN THÖÙC Luyeän thi vaøo lôùp 10 thpt 1 1 1 1 Baøi 7 Chöùng minh raèng: + + + ...... + 2  a   a −1 a +2 a +2  Baøi 10 Cho bieåu thöùc M =  1 − :  1+ a   a − 2 − −     a +1 a − a − 2   1) Ruùt goïn bieåu thöùc M. 2) Tìm a ñeå M > -1.  x x+3 x   x + 2 x 3 x −3 Baøi 11 Cho bieåu thöùc M =   x − 3 + x − 9 + 1 :  x + 1 − x − 1         1) Ruùt goïn bieåu thöùc M. 2) Tìm x ñeå M < 1. 3) Tìm giaù trò nghuyeân cuûa x ñeå M nhaän giaù trò nguyeân. a − 9  2a − 2 a −1  Baøi 12 Cho bieåu thöùc M= : −  a a −1  a a −1 a + a +1   1) Ruùt goïn bieåu thöùc M. 2) Tìm giaù trò nguyeân cuûa a ñeå M nguyeân. 3) Tìm a ñeå M > 1. Baøi 13 Cho bieåu thöùc M = (x 2 − 3) + 12x 2 2 + (x + 2 )2 − 8x x2 1) Ruùt goïn bieåu thöùc M. 2) Tìm caùc giaù trò nguyeân cuûa x ñeå M coù giaù trò nguyeân. x+y x+y x y  Baøi 14 Cho bieåu thöùc M = : + −  xy  xy y − xy  xy + x   1) Ruùt goïn bieåu thöùc M 2) Tính giaù trò cuûa bieåu thöùc M khi x = 7 + 2 6 ; y = 7 − 2 6  x +1 x −1 8 x   x − x − 3 1  Baøi 15 Cho bieåu thöùc M =   x −1 − − : −   x +1 x −1  x −1   x −1  1) Ruùt goïn bieâu thöùc M 2) Tính giaù trò cuûa M bieát x = 7 − 4 3 3) Chöùng minh raèng M ≤ 1 2
  3. Chuyeân ñeà: ÑAÏI SOÁ – CAÊN THÖÙC Luyeän thi vaøo lôùp 10 thpt  2x + 1 1   x+4  Baøi 16 Cho bieåu thöùc M =  3 −  : 1 −    x −1 x −1  x + x +1 1) Ruùt goïn M 2) Tìm giaù trò nguyeân cuûa x ñeå M nhaän giaù trò nguyeân 1 x +1 Baøi 17 Cho bieåu thöùc M = 2 + x + x x x +x+ x 1) Ruùt goïn M. 2) Tìm giaù trò nguyeân cuûa x ñeå m nhaän giaù trò nguyeân. 3) Tìm x ñeå M > 0. x 2 − 8x + 16 Baøi 18 Cho bieåu thöùc M =  x + 4 x − 4 + x − 4 x − 4  :     x2 1) Ruùt goïn bieåu thöùc M. 2) Tìm caùc giaù trò nguyeân lôùn hôn 8 cuûa x ñeå M nhaän giaù trò nguyeân. 15 x − 11 3 x − 2 2 x + 3 Baøi 19 Cho bieåu thöùc M = + − x + 2 x −3 1− x x +3 1) Ruùt goïn bieåu thöùc M. 1 2) Tính giaù trò cuûa x khi M = . 2 3) Tìm giaù trò lôùn nhaát cuûa M vaø giaù trò x töông öùng.  1   1  Baøi 20 Cho bieåu thöùc M =  x − 3 +  : x −1−   x −1  x −1 1) Ruùt goïn bieåu thöùc M. 2) Tìm caùc giaù trò cuûa x khi M > 5. 3) Tính giaù trò cuûa bieåu thöùc M khi x = 12 + 140 .  x+2 x +1 x +1 Baøi 21 Cho bieåu thöùc M = 1 :  + −  x x −1 x + x +1 x −1     1) Ruùt goïn bieåu thöùc M. 2) Chöùng minh M > 3 vôùi moïi giaù trò cuûa x > 0 vaø x ≠ 1. x 5 − 4x 3 − 3x + 9 x 1 Baøi 22 Tính A = . Bieát 2 = . x + 3x + 11 4 2 x + x +1 4 Chuùc caùc em hoïc sinh laøm toát phaàn baøi taäp naøy! 3

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản