Chuyên đề este

Chia sẻ: pe_candy_nyna

Tài liệu ôn thi môn lý tham khảo về chuyên đề este và amino axit. Đây là Tài liệu khóa học: Phương pháp giải nhanh hóa học . Tài liệu ôn tập dành cho học sinh ôn thi đại học - cao đẳng hệ Trung học phổ thông. Hy vọng tài liệu cung cấp kiến thức bổ ích cho các bạn.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Chuyên đề este

Tài liệu khóa học: Phương pháp giải nhanh hóa họcCHUYÊN ĐỀ ESTE
Dạng 1:Bài tập lý thuyết
Bài 1: Đề thi đại học khối B 2007:Thủy phân este E có công thức phân tử C4H8O2 với
xúc tác axit vô cơ loãng, thu được hai sản phẩm hữu cơ X, Y (chỉ chứa các nguyên tử C,
H, O). Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y bằng một phản ứng duy nhất. Chất X là:
A. Axit axetic B. Rượu etylic C. Etyl axetat D. Axit
fomic
Bài 2:Cho các chất metanol (A), nước (B), etanol (C), axit axetic (D), phenol (E). Độ linh
động của nguyên tử H trong nhóm (-OH) của phân tử dung môi chất tăng dần theo thứ
tự sau:
A. A, B, C, D, E B. E, B, A, C, D C. B, A, C, D, E D. C, A,
B, E, D
Bài 3:Có 2 hợp chất hữu cơ (X), (Y) chứa các nguyên tố C, H, O, khối lượng phân tử
đều bằng 74. Biết (X) tác dụng được với Na, cả (X), (Y) đều tác dụng được với dung
dịch NaOH và dung dịch AgNO3 tan trong NH3. Vậy X, Y có thể là:
A. C4H9OH và HCOOC2H5 B. CH3COOCH3 và HOC2H4CHO
C. OHC-COOH và C2H5COOH D. OHC-COOH và HCOOC2H5
Bài 4: Hai este A, B là dẫn xuất của benzen có công thức phân tử là C9H8O2; A và B đều
cộng hợp với brom theo tỉ lệ mol là 1 : 1. A tác dụng với xút cho một muối và một
anđehit. B tác đụng với xút dư cho 2 muối và nước, các muối có khối lượng phân tử lớn
hơn khối lượng phân tử của natri axetat. Công thức cấu tạo của A và B có thể là:
A. HOOC-C6H4-CH=CH2 và CH2=CH-COOC6H5 B. C6H5COOCH=CH2 và C6H5-
CH=CH-COOH
C. HCOOC6H4CH=CH2 và HCOOCH=CH-C6H5 D. C6H5COOCH=CH2 và
CH2=CH-COOC6H5

Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt
Tài liệu khóa học: Phương pháp giải nhanh hóa họcBài 5: Xác định công thức cấu tạo các chất A2, A3, A4 theo sơ đồ biến hóa sau:
C4H8O2 → A2 → A3 → A4 → C2H6
A. C2H5OH; CH3COOH và CH3COONa B. C3H7OH; C2H5COOH và
C2H5COONa
C. C4H9OH; C3H7COOH và C3H7COONa D. Đáp án khác
Bài 6:
Bài 7:Cho sơ đồ chuyển hoá sau:
1). C3H4O2 + NaOH → (A) + (B)
2). (A) + H2SO4 loãng → (C) + (D)
3). (C) + AgNO3 + NH3 + H2O → (E) + Ag↓ + NH4NO3
4). (B) + AgNO3 + NH3 + H2O → (F) + Ag↓ + NH4NO3
Các chất B và C có thể là:
A. CH3CHO và HCOONa B. HCOOH và CH3CHO
C. HCHO và HCOOH D. HCHO và CH3CHO
Bài 8:
Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt
Tài liệu khóa học: Phương pháp giải nhanh hóa học
Bài 9: Đề thi đại học khối A -2007 : Mệnh đề không đúng là:
A. CH3CH2COOCH=CH2 tác dụng với dung dịch NaOH thu được anđehit và muối.
B. CH3CH2COOCH=CH2 tác dụng được với dung dịch Br2.
C. CH3CH2COOCH=CH2 cùng dãy đồng đẳng với CH2=CHCOOCH3.
D. CH3CH2COOCH=CH2 có thể trùng hợp tạo polime.
Bài 10:Đề thi cao đẳng 2007 : Este X không no, mạch hở, có tỉ khối hơi so với oxi
bằng 3,125 và khi tham gia phản ứng xà phòng hoá tạo ra một anđehit và một muối của
axit hữu cơ. Có bao nhiêu công thức cấu tạo phù hợp với X? (Cho H = 1; C = 12; O =16)
A. 4. B. 2. C. 5. D. 3.
Bài 11:Đề thi cao đẳng 2007: Cho chất X tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch
NaOH, sau đó cô cạn dung dịch thu được chất rắn Y và chất hữu cơ Z. Cho Z tác dụng
với AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3 thu được chất hữu cơ T. Cho chất T tác
dụng với dung dịch NaOH lại thu được chất Y. Chất X có thể là
A. CH3COOCH=CH-CH3. B. HCOOCH=CH2.

Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt
Tài liệu khóa học: Phương pháp giải nhanh hóa họcC. CH3COOCH=CH2. D. HCOOCH3


Bài 12:Đề thi đại học khối B 2008 : Este X có các đặc điểm sau:
- Đốt cháy hoàn toàn X tạo thành CO2 và H2O có số mol bằng nhau;
- Thuỷ phân X trong môi trường axit được chất Y (tham gia phản ứng tráng gương) và
chất Z (có
số nguyên tử cacbon bằng một nửa số nguyên tử cacbon trong X).
Phát biểu không đúng là:
A. Chất X thuộc loại este no, đơn chức.
B. Đun Z với dung dịch H2SO4 đặc ở 170oC thu được anken.
C. Chất Y tan vô hạn trong nước.
D. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol X sinh ra sản phẩm gồm 2 mol CO2 và 2 mol H2O.


CHUYÊN ĐỀ ESTE
Dạng 2:Bài tập este
Bài 1: Chất X chứa C, H, O có khối lượng phân tử bằng 74. X tác dụng được với dung
dịch NaOH và dung dịch AgNO3 / NH3. Khi đốt cháy 7,4g X thấy thể tích CO2 thu được
vượt quá 4,7lít (ở điều kiện tiêu chuẩn). Xác định công thức cấu tạo của X:
A. CH3COOCH3 B. HCOOCH3 C. HCOOC2H5 D.
HCOOH
Bài 2: Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp hai este đơn chức no, mạch hở cần 3,976
lít oxi (đo ở diều kiện tiêu chuẩn) thu được 6,38 g CO2. Cho lượng este này tác dụng
vừa đủ với KOH thu được hỗn hợp hai rượu kế tiếp và 3,92 g muối của một axit hữu
cơ. Công thức cấu tạo của hai chất hữu cơ trong hỗn hợp đầu là:


Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt
Tài liệu khóa học: Phương pháp giải nhanh hóa họcA. HCOOCH3 và C2H5COOCH3 B. CH3COOC2H5 và C3H7OH
C. CH3COOCH3 Và CH3COOC2H5 D. CH3COOCH3 Và CH3COOC2H5
Bài 3: Đốt cháy 1,7 gam este X cần 2,52 lít oxi (đktc), chỉ sinh ra CO2 và H2O với tỉ lệ số
mol nCO2 : nH2O = 2. Đun nóng 0,01 mol X với dung dịch NaOH thấy 0,02 mol NaOH tham
gia phản ứng. X không có chức ete, không phản ứng với Na trong điều kiện bình thường
và không khử được AgNO3, trong amoniac ngay cả khi đun nóng. Biết Mx < 140 đvC.
Hãy xác định công thức cấu tạo của X?
A. HCOOC6H5 B. CH3COOC6H5 C. C2H5COOC6H5 D.
C2H3COOC6H5
Bài 4 : Đốt cháy a gam một este sau phản ứng thu được 9,408 lít CO2 và 7,56g H2O, thể
tích oxi cần dùng là 11,76 lít (thể tích các khí đo ở đktc). Biết este này do một axit đơn
chức và rượu đơn chức tạo nên. Cho biết công thức phân tử của este:
A.C4H8O2 B. C3H6O2 C. C2H4O2 D. C5H10O2
Bài 5: Một este đơn chức X (chứa C, H, O và không có nhóm chức khác). Tỉ khối hơi
của X đối với oxi bằng 3,125. Cho biết công thức cấu tạo của X trong trường hợp sau
đây: Cho 20 gam X tác dụng với 300ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản
ứng thu được 23,2 gam bã rắn.
A. CH3COOCH3 B. CH3COOCH=CH2 C. C2H5COOCH=CH2 D. HCOOCH=CH2
Bài 6: X là hỗn hợp hai este đồng phân được tạo thành từ một rượu đơn chức, mạch
cacbon không phân nhánh với axit đơn chức. Tỉ khối hơi của X so với hiđro bằng 44.
Công thức phân tử của X là:
A. C3H6O2 B. C4H8O2 C. C5H10O2 D. C6H12O2
Bài 7: Một este đơn chức, mạch hở có khối lượng là 12,9 gam tác dụng đủ với 150ml
dung dịch KOH 1 M. Sau phản ứng thu một muối và anđehit. CTCT của este là:


Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt
Tài liệu khóa học: Phương pháp giải nhanh hóa họcA. HCOOCH=CH-CH3 B. CH3COOHCH=CH2 C. C2H5COOCH=CH2
D. HCOOH=CH-CH3 và CH3COOHCOOH=CH2
Bài 8: X là este của một axit hữu cơ đơn chức và rượu đơn chức. Để thủy phân hoàn
toàn 6,6 gam chất X người ta dùng 34,10 ml dung dịch - NaOH 10% có d = 1,1 gam/ml
(lượng NaOH này dư 2% so với lượng NaOH cần dùng cho phản ứng). Cho biết công
thức cấu tạo của chất X?
A. CH3COOCH3 B. HCOOC3H7 C. CH3COO C2H5 D. Cả hai câu B và
C đều đúng
Bài 9:Hai chất hữu cơ X và Y đều đơn chức là đồng phận của nhau. Đốt cháy hoàn toàn
5,8 gam hỗn hợp X và Y cần 8,96 lít oxi (đktc) thu được khí CO2 và hơi nước theo tỉ lệ
VCO2 : Vhơi H2O = 1 : 1 (đo ở cùng điều kiện). Công thức đơn giản của X và Y là:
A. C2H4O B. C3H6O C. C4H8O D. C5H10O
Bài 10: Hỗn hợp Y gồm hai este đơn chức mạch hở là đồng phân của nhau. Cho m gam
hỗn hợp Y tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch NaOH 0,5M, thu được một muối của
một axit cacboxylic và hỗn hợp hai rượu. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp
Y cần dùng 5,6 lít O2 và thu được 4,48 lít CO2 (các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu
chuẩn). Công thức cấu tạo của 2 este trong hỗn hợp Y là:
A.CH3COOCH3 và HCOOC2H5 B.C2H5COOCH3 và HCOOC3H
C.CH3COOCH3 và CH3COOC2H5 D.HCOO-CH(CH3)CH3


Bài 11:Đề thi đại học khối A -2007:Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat bằng 200 ml
dung dịch NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được
chất rắn khan có khối lượng là (cho H = 1, C = 12, O = 16, Na = 23)
A.3,28 gam. B. 8,56 gam. C. 8,2 gam. D. 10,4
gam

Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt
Tài liệu khóa học: Phương pháp giải nhanh hóa họcBài 12:Đề thi đại học khối 2007: Hai este đơn chức X và Y là đồng phân của nhau. Khi
hoá hơi 1,85 gam X, thu được thể tích hơi đúng bằng thể tích của 0,7 gam N2 (đo ở cùng
điều kiện). Công thức cấu tạo thu gọn của X và Y là (cho H = 1, C = 12, N = 14, O = 16)
A. HCOOCH2CH2CH3 và CH3COOC2H5. B. C2H5COOCH3 và
HCOOCH(CH3)2.
C. C2H3COOC2H5 và C2H5COOC2H3. D. HCOOC2H5 và CH3COOCH3
Bài 12:Đề thi cao đẳng 2007: Đun 12 gam axit axetic với 13,8 gam etanol (có H2SO4
đặc làm xúc tác) đến khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, thu được 11 gam este.
Hiệu suất của phản ứng este hoá là (Cho H = 1; C = 12; O = 16)
A. 75%. B. 55%. C. 62,5%. D. 50%
Bài 13:Đề thi cao đẳng 2007: Khi đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam chất hữu cơ X đơn chức
thu được sản phẩm cháy chỉ gồm4,48 lít CO2 (ở đktc) và 3,6 gam nước. Nếu cho 4,4
gam hợp chất X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng hoàn toàn, thu
được 4,8 gam muối của axit hữu cơ Y và chất hữu cơ Z. Tên của X là (Cho H = 1; C =
12; O =16; Na = 23)
A. metyl propionat. B. isopropyl axetat. C. etyl propionat. D.
etyl axetat.
Bài 14:Đề thi đại học khối B 2008: Khi đốt cháy hoàn toàn một este no, đơn chức thì
số mol CO2 sinh ra bằng số mol O2 đã phản ứng. Tên gọi của este là
A. n-propyl axetat. B. metyl axetat. C. etyl axetat. D.
metyl fomiat
Bài 15:Đề thi cao đẳng 2008:Este đơn chức X có tỉ khối hơi so với CH4 là 6,25. Cho 20
gam X tác dụng với 300 ml dung dịch KOH 1M (đun nóng). Cô cạn dung dịch sau phản
ứng thu được 28 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là
A. CH3-CH2-COO-CH=CH2. B. CH2=CH-CH2-COO-CH3.

Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt
Tài liệu khóa học: Phương pháp giải nhanh hóa họcC. CH3 -COO-CH=CH-CH3. D. CH2=CH-COO-CH2-CH3.
Bài 16:Đề thi cao đẳng 2008: Xà phòng hoá hoàn toàn 22,2 gam hỗn hợp gồm hai este
HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH 1M (đun nóng). Thể tích dung dịch
NaOH tối thiểu cần dùng là
A. 300 ml. B. 200 ml. C. 400 ml. D. 150
ml
Bài 17:Đề thi cao đẳng 2008: Đun nóng 6,0 gam CH3COOH với 6,0 gam C2H5OH (có
H2SO4 làm xúc tác, hiệu suất phản ứng este hoá bằng 50%). Khối lượng este tạo thành

A. 4,4 gam. B. 6,0 gam. C. 5,2 gam. D. 8,8
gam.


Giáo viên: Nguyễn Văn Khải

Nguồn: Hocmai.vn
BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ AMINO AXIT


Bài 1: Cho quỳ tím vào mỗi dung dịch hỗn hợp dưới đây, dung dịch nào làm quỳ tím hóa
đỏ ?
(1) H2N - CH2 – COOH (2) Cl - NH3+ . CH2 - COOH
H 2 N − CH 2 − CH 2 − CH − CO O H
(3) NH2 - CH2 – COONa (4) |
NH2

H O O C − CH 2 − CH 2 − CH − CO O H
(5) |
NH2

A. (2), (4) B. (3), (1) C. (1), (5) D. (2),
(5).

Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt
Tài liệu khóa học: Phương pháp giải nhanh hóa họcBài 2. Cho dung dịch chứa các chất sau :
X1 : C6H5 - NH2 X2 : CH3 - NH2
X3 : NH2 - CH2 - COOH
H O O C − CH 2 − CH 2 − CH − CO O H H 2 N − CH 2 − CH 2 − CH 2 − CH − CO O H
X4 : | X5 : |
NH2 NH2

Dung dịch nào làm quỳ tím hóa xanh ?
A. X1, X2, X5 B. X2, X3, X4 C. X2, X5 D. X1, X3, X5
Bài 3. X là một amino axit no chỉ chứa một nhóm NH 2 và một nhóm -COOH. Cho 0,89
gam X phản ứng vừa đủ với HCl tạo ra 1,255 gam muối. CTCT của X là :
CH 3 − CH − CO O H
A. NH2-CH2-COOH B. |
NH2

CH 3 − CH − CH 2 − CO O H CH 3 − CH 2 − CH 2 − CH − CO O H
C. | D. |
NH2 NH2

Bài 4. X là một amino axit. Khi cho 0,01 mol X tác dụng với HCl thì dùng hết 80 ml dung
dịch HCl 0,125 M và thu được 1,835 g muối khan. Còn khi cho 0,01 mol X tác dụng với
dung dịch NaOH thì cần 25 gam dung dịch NaOH 3,2%. Công thức nào sau đây là của
X?
A. C7H12-(NH)-COOH B. C3H6-(NH)-COOH
C. NH2-C3H5-(COOH)2 D. (NH2)2-C3H5-COOH
Bài 5. Dung dịch của chất nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím :
A. Glixin (CH2NH2-COOH) B. Lizin (H2NCH2-
[CH2]3CH(NH2)-COOH)
C. Axit glutamic (HOOCCH2CHNH2COOH) D. Natriphenolat (C6H5ONa)
Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt
Tài liệu khóa học: Phương pháp giải nhanh hóa họcBài 6. Cho 4,41 g một aminoaxit X tác dụng với dung dịch NaOH dư cho ra 5,73 g muối.
Mặt khác cũng lượng X như trên nếu cho tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 5,505
g muối clorua. Xác định CTCT của X.
A. HOOC-CH2CH2CH(NH2)COOH B. CH3CH(NH2)COOH
C. HOOCCH2CH(NH2)CH2COOH D. Cả A và C
Bài 7. Đốt cháy hoàn toàn một lượng chất hữu cơ X thu được 3,36 lít khí CO2, 0,56 lit
khí N2 (đktc) và 3,15gam H2O. Khi X tác dụng với dung dịch NaOH thu được sản phẩm
có muối H2N-CH2-COONa. Công thức cấu tạo thu gọn của X là:
A. H2N-CH2-CH2-COOH B. H2N-CH2-COO-CH3
C. H2N-CH2-COO-C3H7 D. H2N-CH2-COO-C2H5
Bài 8. Cho 0,1 mol amino axit X tác dụng vừa đủ với 0,1 mol HCl. Toàn bộ sản phẩm
thu được tác dụng vừa đủ với 0,3 mol NaOH. X là amino axit có
A. 1 nhóm -NH2 và 1 nhóm –COOH B. 2 nhóm –NH2 và 1 nhóm –COOH
C. 1 nhóm –NH2 và 3 nhóm –COOH D. 1 nhóm –NH2 và 2 nhóm –COOH
Bài 9. X là một amino axit no chứa 1 nhóm amino và 1 nhóm cacboxyl. Cho 1,31g X tác
dụng với HCl dư thu được 1,675 g muối clorua của X. Cụng thức cấu tạo thu gọn X là.
A. H2N-(CH2 )6-COOH B. H2N-(CH2 )3-COOH
C. H2N-(CH2 )4-COOH D. H2N-(CH2 )5-COOH
Bài 10 Hãy chọn công thức sai trong số các công thức cho dưới đây của aminoaxit?
A. C5H12O2N2 B. C3H7O2N C. C4H9O2N D. C4H8O2N
Bài 11: X là este của một α -aminoaxit với ancol metylic. Hoá hơi 25,75g X thì thu được
thể tích hơi bằng thể tích của 8g khí O2 ở cùng điều kiện. Công thức cấu tạo của X là
A. H2N-CH2-CH2-COO-CH3 B. CH3-CH(NH2)-COO-CH3
C. H2N-CH2-COO-CH3 D. CH3-CH2-CH(NH2)-COO-CH3


Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt
Tài liệu khóa học: Phương pháp giải nhanh hóa học1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
D C B C A D B D D D B
Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản