Chuyên đề hóa học hữa cơ lớp 11 chuyên hóa trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

Chia sẻ: kenji_1992

Tài liệu thak khảo về chuyên đề hóa học hữa cơ lớp 11 chuyên hóa trường THPT chuyên Lê Quý Đôn...

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Chuyên đề hóa học hữa cơ lớp 11 chuyên hóa trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn
L IM ð U
Phương pháp tr c nghi m khách quan là m t hình th c ki m tra ñã ñư c s d ng r ng rãi nhi u
nư c trên th gi i. ðây là m t phương pháp ño lư ng ki n th c toàn di n. V i h th ng câu h i v i
nhi u l a ch n, phương pháp này ñã lo i b ñư c tình tr ng h c t , h c l ch, quay cóp s d ng tài li u
trong lúc thi c , tránh ñư c tiêu c c trong vi c coi thi, ch m thi.
Tuy nhiên, ñ i ña s h c sinh chúng ta v n chưa quen v i cách làm bài thi tr c nghi m, v n chưa
có cách gi i nhanh g n m t bài toán hoá h c trong khi th i gian làm m t bài thi quá ng n.
ð giúp các b n n m v ng phương pháp gi i toán, cho phép gi i nhanh chóng các bài toán ph c
t p, chúng tôi xin gi i thi u v i các b n " M t s phương pháp gi i nhanh các bài toán hoá h c h u cơ
" mà chúng tôi trích lu ñư c trong quá trình h c.

BAN BIÊN T P - 11 HOÁ
http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng
http://maichoi.vuicaida.com
Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn

M TS PHƯƠNG PHÁP GI I NHANH
Phương pháp 1: ð NH LU T B O TOÀN
Nguyên t c : S d ng ñ nh lu t b o toàn v t ch t ñ tính kh i lư ng các ch t.
I/ Phương pháp b o toàn kh i lư ng
1. Cơ s : ð nh lu t b o toàn kh i lư ng
Trong ph n ng hoá h c, t ng kh i lư ng các ch t tham gia ph n ng b ng t ng các kh i lư ng
các ch t t o thành.
Ph n ng hoá h c : A + B C + D
mA + mB = mC + mD
2. Ph m vi áp d ng : Áp d ng cho t t c các trư ng h p c n tính kh i lư ng c a m t ch t mà có th
bi t ho c bi t ñư c kh i lư ng các ch t còn l i.
3. Ví d minh ho :
VD1 : Cho 2,83 g h n h p 2 rư u 2 ch c tác d ng v a ñ v i Na thì thoát ra 0,896 lit H2 (ñktc) và m g
mu i khan. Giá tr m (g) là :
A. 5,49 B. 4,95 C. 5,94 D. 4,59
Gi i :
+) Cách gi i thông thư ng :
G i CT c a rư u th nh t là : R(OH)2 ( a mol )
rư u th hai là : R'(OH)2 ( b mol )
PTPƯ : R(OH)2 + 2Na R(ONa)2 + H2
(mol) a a a
R'(OH)2 + 2Na R'(ONa)2 + H2
(mol) b b b
Theo gi thi t ta có : (R+34)a + (R'+34)b = 2,83
và a + b = 0,04
Ra + R'b = 2,83 - 34(a+b) = 1,47
Kh i lư ng mu i t o thành là : m = (R+78)a + (R'+78)b = Ra + R'b + 78(a+B)
= 4,59 (g)
+) Cách gi i nhanh :
G i CT chung c a 2 rư u là : R(OH)2
R(OH)2 + 2 Na → R(ONa)2 +H2
0,08 0,04
Áp d ng ñ nh lu t b o toàn kh i lư ng ta có :
m = 2,83 + 0,08.23 - 0,04.2 = 4,59 (g)
VD2 : Cho 4,2 g h n h p g m CH3OH, C6H5OH và CH3COOH tác d ng v i Na v a ñ th y thoát ra
0,672 lit H2 (ñktc) và 1 dung d ch X. Cô c n dung d ch X ta thu ñư c ch t r n Y. Kh i lư ng (g) Y là :
A. 2,55 B. 5,52 C. 5,25 D. 5,05
Gi i : Do c 3 ch t trên ñ u chưa 1 nguyên t H linh ñ ng nên :
0,672
nNa= 2nH2 = 2. =0,06 mol
22,4

Áp d ng ñ nh lu t b o toàn kh i lư ng ta có :
mY = 4,2 + 0,06.23 - 0,03.2 = 5,52 (g)
http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng
http://maichoi.vuicaida.com
Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn
II/ Phương pháp b o toàn nguyên t
1.Cơ s : ð nh lu t b o toàn nguyên t
T ng kh i lư ng c a m t nguyên t trư c ph n ng b ng t ng kh i lư ng c a nguyên t ñó
sau ph n ng.
2. Ph m vi ng d ng: Có th áp d ng trong nhi u trư ng h p, nhưng thư ng dùng nh t trong các bài
toán ñ t cháy.
3. Ví d minh ho :
VD1 : ð t cháy hoàn toàn m g h n h p các hiñrocacbon : C3H4, C2H6, C4H8 thì thu ñư c 12,98g CO2
và 5,76g H2O. V y m (g) có giá tr :
A. 1,48 B. 8,14 C. 4,18 D. Không xác ñ nh
Gi i :
+) Cách gi i thông thư ng :
C2H6 + 7/2 O2 2CO2 + 3H2O
(mol) x 3,5x 2x 3x
C 3 H4 + 4 O 2 3CO2 + 2H2O
(mol) y 4y 3y 2y
C 4 H8 + 6 O 2 4CO2 + 4H2O
(mol) z 6z 4z 4z
Theo PTPƯ và ñ bài ta có h :
2x + 3y +4z = 12,98 : 44 = 0,295
3x + 2y + 4z =5,76 : 18 = 0,32
30x + 40y + 56 z + 32( 3,5x + 4y + 6z) = 12,98 + 5,76
Gi i h phương trình ta có : x = 0,05 ; y = 0,025 ; z = 0,03
Kh i lư ng h n h p là : m = 0,05.30 + 0,025.40 + 0,03.56 = 4,18 (g)
+) Cách gi i nhanh : Áp d ng ñ nh lu t b o toàn nguyên t :
5,76 12,98
mY = mC + mH = .2 + .12 =4,18g
18 44
VD2 : Tách nư c hoàn toàn t h n h p Y g m rư u A, B ta ñư c h n h p X g m các olefin. N u ñ t
cháy hoàn toàn Y thì thu ñư c 0,66g CO2. Khi ñ t cháy hoàn toàn X thì t ng kh i lư ng CO2 và H2O
(g) là :
A. 0,903 B. 0,39 C. 0,94 D. 0,93
Gi i : Y tách nư c t o thành X :
nC(X) =nC(Y) ⇒ nCO2(X)=nCO2(Y)=0,66/44 =0,015 mol

Mà khi ñ t cháy X thì nCO2 = nH2O = 0,015 (mol)
T ng kh i lư ng CO2 và H2O là : m = 0,66 + 0,015.18 = 0,93(g)
http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng
http://maichoi.vuicaida.com
Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn
Phương pháp 2 : QUY ð I NHI U CH T THÀNH M T CH T
Nguyên t c : ðưa h n h p các ch t v m t ch t có công th c trung bình sau ñó d a vào giá tr
trung bình v a tìm ñư c ñ k t lu n v ch t c n xác ñ nh.
I/ Phương pháp kh i lư ng mol trung bình M
m
1. Cơ s : S d ng công th c : M = hh
nhh
r i sau ñó dùng M ñ xác ñ nh M c a các ch t ban ñ u M1< M < M2 v i M1 < M2.
2. Ph m vi ng d ng : Áp d ng r ng rãi cho các bài t p hoá h u cơ
3. Ví d minh ho :
VD1 : H n h p A g m 2 ankanal X, Y có t ng s mol là 0,25mol. Khi cho h n h p A tác d ng v i
dung d ch AgNO3/NH3 dư thì t o ra 86,4g k t t a và kh i lư ng dung d ch AgNO3 gi m 77,5g. Bi t
Mx nCO2 nên hiñrocacbon là ankan.
G i CT chung c a 2 ankan là : Cn H 2 n+ 2
3n + 1
O2 → nCO2 + (n + 1) H 2O
Cn H 2 n+ 2 +
2
0,2 0,3
0 ,2
n
V y n1 = 1 và n2 = 3. CT c a 2 hiñrocacbon là CH4 và C3H8.
⇒ n=2
=
0 ,3
n +1
III/ Phương pháp g c hiñrocacbon trung bình : R
1. Cơ s : ð t CT c a các h p ch t c n tìm dư i d ng công th c có ch a R . Sau ñó ti n hành xác ñ nh
g c R . Bi n lu n R1 ,R2 theo : R1 < R < R2
2. Ph m vi ng d ng : Thư ng dùng cho bài toán v R ch a nhóm ch c, ñ c bi t là axit, este.
3. Ví d minh ho :
VD1 : H n h p X g m 2 este A, B ñ ng phân v i nhau và ñ u t o ra t axit ñơn ch c và rư u ñơn
ch c. Cho 2,2g h n h p X bay hơi 136,5oC và 1atm thì thu ñư c 840ml hơi este. M t khác, ñem thu
phân hoàn toàn 26,4g h n h p X b ng 100ml dung d ch NaOH 20% (d=1,2g/ml) r i ñem cô c n thì thu
ñư c 33,8g ch t r n khan. V y CTPT c a este là :
A. C2H4O2 B. C3H6O2 C. C4H8O2 D. C5H10O2
Gi i : A, B là este ñơn ch c.
0,84
= 0,025(mol )
nX =
0,082(273 + 136,5)
2,2
= 88( g / mol )
M este =
0,025
neste thu phân = 26,4 : 88 = 0,3 (mol)
100.20.1,2
= 0,6(mol ) NaOH dư
nNaOH =
100.40
mmu i = 33,8 - (0,6-0,3).40 = 21,8 (g)
21,8
≈ 72,66 = R + 68 → R = 5,66 → R1 < 5,66 < R2 → R1 = 1
M muoi =
0,3

R1 ng v i -H mà R1 + 44 + R1' = 88 R1' = 43 ng v i C3H7-
CTPT c a este là : HCOOC3H7 hay C4H8O2
VD2 : Cho 3,55 g h n h p các amin ñơn ch c tác d ng v a ñ 0,1 mol HCl. Xác ñ nh CT c a amin có
phân t kh i bé nh t.
A. CH3NH2 B. C2H5NH2 C. CH3NHCH3 D. K t qu khác
Gi i : G i CT chung là : RNH 2
RNH 2 + HCl → RNH 3Cl
3,55
= 35,5 → R = 19,5 → R1 < R = 19,5 → R1 = 15
M RNH 2 =
0,1
R1 ng v i CH3-
Ngoài ra phương pháp trung bình còn ñư c m r ng ñ tính toán cho c h n h p các ch t
thu c dãy ñ ng ñ ng khác nhau, ñ tính s liên k t π trung bình, hoá tr trung bình ...http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng
http://maichoi.vuicaida.com
Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn
Phương pháp 3 : QUY ð I M T CH T THÀNH NHI U CHÁT
Nguyên t c : Chuy n ch t c n xác ñ nh thành 2 hay nhi u ch t ñ xác ñ nh ñư c, r i sau ñó vi t
phương trình ph n ng bình thư ng, ñ xác ñ nh y u t c n tìm...
Ví d :
VD1 : Khi ñ t cháy hoàn toàn m t polime X (t o thành do ñ ng trùng h p 2,3-ñimetyl butañien và
acrilo nitrin CH2=CH-CN) v i lư ng O2 v a ñ th y t o thành m t h n h p khí n ng ñ áp su t xác
ñ nh ch a 57,69% CO2 v V. T l 2 lo i monome là
A. 3/5 B. 3/3 C. 1/3 D. 3/2
Gi i :
+) Cách 1: Tách polime thành 2 monome ban ñ u :
17
PƯ cháy : C6 H 10 + O2 → 6CO2 + 5 H 2O
2
x 6x 5x

15 3 1
O2 → 3CO2 + H 2O + N 2
CH 2 = CH − CN +
4 2 2
y 3y 3/2y y/2
Ta có:
6 x + 3 y 57,69
⇔ 600 x + 300 y = 634,59 x + 288,45 y
=
11x + 5 y 100
⇔ 11,55 y = 34,59 x
:
⇔ y = 3x
x1
⇔=
y3
+) Cách 2: Tách polime thành các nguyên t r i vi t sơ ñ cháy :

(- CH2 - C(CH3) = C(CH3) - CH2 -)x(- CH2 - CH(CN) - )y


(6x + 3y) C (6x + 3y) CO2
(10x + 3y) H (5x + 3y/2) H2O
yN y/2 N2
%CO2 57,69 6x + 3y x1
Do ñó : = = ⇒=
3y y
100 100 y3
6 x + 3 y + 5x + +
22
http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng
http://maichoi.vuicaida.com
Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn
Phương pháp 4 : TĂNG GI M KH I LƯ NG
Nguyên t c : D a vào tăng gi m kh i lư ng khi chuy n t ch t này sang ch t khác ñ xác ñ nh kh i
lư ng m t h n h p hay m t ch t.
C th :
- D a vào phương trình tính ñ thay ñ i kh i lư ng khi 1 mol A 1 mol B
- D a vào s thay ñ i kh i lư ng trong bài ñ tính s mol c a A, B
- Dùng s mol ñ tính các ph n ng khác.

Ph m vi : Dùng cho nhi u bài toán h u cơ nhưng ch y u là các h p ch t có nhóm ch c axit, rư u,
anñehit, este, amino axit. C th :
ð i v i rư u : Xét ph n ng v i NaOH :
R(OH)x + xK R(OK)x + x/2 H2
Hay ROH + K ROK + ½ H2
kh i lư ng tăng 39 - 1 = 38 g
ð i v i axit : Xét ph n ng v i NaOH :
R(COOH)x + xNaOH R(COONa)x + xH2O
Hay RCOOH + NaOH RCOONa + H2O
kh i lư ng tăng 22 g
ð i v i anñehit : Xét ph n ng tráng gương : RCHO+Ag2O RCOOH+ 2Ag
kh i lư ng tăng 16 g
ð i v i este : Ph n ng xà phòng hoá :
RCOOR' + NaOH RCOONa + R'OH
ð i v i amin : Xét ph n ng v i HCl
RNH2 + HCl RNH3Cl
kh i lư ng tăng 36,5 g
Ví d minh ho :
VD1 : Cho 20,15 g h n h p 2 axit no ñơn ch c tác d ng v a ñ v i dung d ch Na2CO3 thì thu ñư c
V(l) CO2 và dung d ch mu i. Cô c n dung d ch thu ñư c 28,95 g mu i. Giá tr V(l) ñktc là :
A. 4,84 B. 4,48 C. 2,24 D. 2,42
Gi i : V n d ng phương pháp tăng gi m kh i lư ng :
G i CTTQ trung bình c a 2 axit là : RCOOH
PTPƯ : 2 RCOOH + Na 2CO3 → 2 RCOONa + CO 2 + H 2O
Theo ptpư ta có : 2 mol axit t o ra 2 mu i thì có 1 mol CO2 bay ra và m tăng 2.(23-1)=44 (g) .
8,8
Theo ñ bài : mtăng = 28,95 - 20,15 = 8,81 (g) nCO2 = = 0,2(mol ) → VCO2 = 4,48l
44
VD2 : Khi thu phân hoàn toàn 0,05 mol este c a 1 axit ña ch c v i 1 rư u ñơn ch c tiêu t n h t 5,6 g
KOH. M t khác, khi thu phân 5,475g este ñó thì tiêu t n h t 4,2g KOH và thu ñư c 6,225g mu i. V y
CTCT c a este là :
A. (COOC2H5)2 B. (COOCH3)2 C. (COOC3H7)2 D. Kq khác
Gi i : nKOH = 5,6 / 56 = 0,1 mol.
nKOH = 2neste este 2 ch c t o t axit 2 ch c và rư u ñơn ch c.
G i CT este là : R(COOR')2
R(COOR')2 + 2KOH R(COOK)2 + 2R'OH
(mol) 1 2 1
(mol) 0,0375 0,075
mtăng = 2 (39 - R') g
m tăng = 6,225 - 5,475 = 0,75 g
http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng
http://maichoi.vuicaida.com
Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn
0,0375 (78 - 2R') = 0,75
R' = 29 R' là C2H5 -
5,475
= 146 ⇔ R + (44 + 29).2 = 146 ⇔ R = 0
M este =
0,0375
⇒ CT ñúng là : (COOC2H5)2
http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng
http://maichoi.vuicaida.com
Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn
Phương pháp 5 : GI I PHƯƠNG TRÌNH NGHI M NGUYÊN
Nguyên t c :
- Xác ñ nh s mol c a các ch t sau ñó ñưa v d ng phương trình nghi m nguyên
an1 + bn2 = c (a, b, c là h s nguyên; n1, n2 : s nguyên t C c a các ch t)
- D a vào ñi u ki n t n t i c a các ch t ñ k t lu n v nghi m
Ph m vi : ðư c áp d ng r ng rãi trong gi i toán hoá h c
Ví d minh ho :
VD1 : M t h n h p g m 2 hiñrocacbon m ch h . Cho 1,68 l h n h p ñi qua dung d ch Br2 dư thì còn
l i 1,12l khí và kh i lư ng Br2 ph n ng là 4g. N u ñ t cháy 1,08g h n h p r i cho toàn b s n ph m
cháy h p th vào dung d ch Ca(OH)2 dư thì có 12,5g k t t a. CT c a 2 hiñrocacbon là :
A. C2H6 , C2H4 B. C3H6 , CH4 C. C3H6 , C2H6 D. C2H4 , CH4
Gi i : nh/c ko no = (1,68-1,12)/22,4 = 0,025(mol)
nBr2 = 4/ 160 = 0,025 (mol) nh/c ko no = nBr2 h/c ko no là anken
nankan = 1,12 / 22,4 = 0,05 (mol).
G i m, n l n lư t là s nguyên t C trong ankan và anken (m ≥ 1, n ≥ 2). Trong qua trình ñ t cháy thì :
mC mCO2 nC nCO2
0,05m 0,05m 0,025n 0,025n
CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 + H2O
(mol) 0,125 0,125
0,05m + 0,025n = 0,125 2m + n = 5 n không chia h t cho 2
mà n ≥ 2 và n < 5 n = 3 và m = 1. V y 2 ch t c n tìm là : C3H6 và CH4

VD2 : H n h p A g m m t hiñrocacbon no m ch h và m t ankin có t ng s mol là 0,3 mol. Khi cho
h n h p qua dung d ch Br2 thì th y lư ng Br2 ph n ng là 32 gam, t ng kh i lư ng c a 0,15 mol h n
h p ban ñ u là 4,3 gam. Xác ñ nh công th c phân t c a các ch t trong h n h p.

Gi i: nBr2=32:160=0,2(mol)
G i công th c c a hai hiñrocacbon là CnH2n+2 và CmH2m-2
Ph n ng v i Br2: CmH2m-2 +2Br2 CmH2m-2Br4
0,1 ← 0,2
S mol ankan là: 0,3-0.1=0,2(mol)
Kh i lư ng c a 0,3 mol h n h p là: 4,3.2=8,6 gam
Ta có phương trình : (14n+2)0,2+(14m-2)0,1=8,6
⇒ 2n+m=6
Gi i phương trình nghi m nguyên ta có :n=2 m=2.
V y công th c c a 2 hidrocacbon là : C2H6 và C2H2
http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng
http://maichoi.vuicaida.com
Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn
Phương pháp 6 : BI N LU N
Nguyên t c : D a vào m t s tính ch t ñ c trưng, d a vào m t s liên k t π ñ bi n lu n suy ra CTCT
ch t c n tìm mà không c n ph i làm toán ph c t p.
Ph m vi : Ch áp d ng trong m t s trư ng h p ñơn gi n ho c ñ c bi t, không có tính t ng quát.
Ví d minh ho :
VD1 : Chia m g anñehit thành 2 ph n b ng nhau :
P1 : b ñ t cháy thu ñư c nCO2 = nH2O
P2 : tác d ng v a ñ v i AgNO3/NH3 dư cho Ag v i t l nanñehit : nAg = 1 : 4
V y anñehit no là :
A. Anñehit fomic B. Anñehit hai ch c no
C. Anñehit ñơn ch c no D. Không xác ñ nh ñư c
Gi i :
- T s n ph m cháy anñehit có 1 liên k t π có 1 nhóm ch c -CHO.
- T ph n ng v i AgNO3/NH3 anñehit là HCHO.
Chú ý :
Bi n lu n v s nhóm ch c :
- Ch c anñehit :
+ n u nanñehit : nAg = 1 : 2 anñehit ñơn ch c no
+ n u nanñehit : nAg = 1 : 4 HCHO ho c anñehit 2 ch c
- Ch c este :
+ n u neste : nNaOH = 1 : 1 este ñơn ch c
+ n u neste : nNaOH = 1 : 2 este ñơn ch c c a phenol ho c este 2 ch c
- Ch c rư u :
+ n u nNa : nrư u = 1 : 1 rư u ñơn ch c
+ n u nNa : nrư u = 2 : 1 rư u 2 ch c
- Ch c amin :
+ nHCl : namin = 1 : 1 amin ñơn ch c
+ nHCl : namin = 2 : 1 amin 2 ch c
- Ch c axit :
+ n u nNaHCO3 : naxit = 1 : 1 axit ñơn ch c
+ n u nNaHCO3 : naxit = 2 : 1 axit 2 ch c
Xác ñ nh s liên k t π : Khi ñ t cháy 1 h p ch t mà :
- nCO2 = nH2O có 1 liên k t π
- nCO2 < nH2O không có liên k t π
- nCO2 > nH2O có nhi u hơn 1 liên k t π
VD2 : ð t cháy 1,7 g este X c n 2,52 lit O2 (ñktc) thu ñư c CO2 và H2O trong ñó nCO2 : nH2O = 2.
ðun nóng 0,01 mol X v i dung d ch NaOH thì c n 0,02 mol. X ch a ch c este, không ph n ng v i
Na, không kh Ag2O/NH3 . Xác ñ nh CTPT X
A. C8H8O2 B. C3H6O2 C. C4H8O2 D. C4H4O2
Gi i : Do nNaOH : neste = 2 : 1 có th là este c a phenol ho c este 2 ch c .
Nhưng theo ñáp án thì X ch có 2 nguyên t O ng v i 1 ch c este
X là este ñơn ch c c a phenol X có s nguyên t C > 6.
X ch có th là A.
http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng
http://maichoi.vuicaida.com
Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn
Phương pháp 7 : TH K T QU
Nguyên t c : Dùng k t qu ngư i ta ta cho ñ th vào các ñi u ki n mà bài toán ñưa ra k t qu ñúng.
Ph m vi : Có th áp d ng cho n i dung m i trư ng h p nhưng ch nên th các trư ng h p ph c t p.
Ví d minh ho :
VD1 : Hai ch t h u cơ A, B (C, H, O) ñ u có 53,33% O theo kh i lư ng. Kh i lư ng phân t c a B g p
1,5 l n kh i lư ng phân t A. ð ñ t cháy h t 0,04 mol h n h p A, B c n 0,1 mol O2. M t khác, khi
cho s mol b ng nhau c a A, B tác d ng v i lư ng dư dung d ch NaOH thì kh i lư ng mu i t o thành
t B g p 1,952 lư ng mu i t o thành t A . CTPT A, B là :
A. C2H4O2 và C3H6O2 B. C2H4O2 và C3H6O2
C. C2H2O2 và C3H6O2 D. C4H8O2 và C5H12O2
Gi i :
+) Cách 1 : D a vào gi thi t : MB = 1,5 MA thì ta có :
A. 60 và 90 B. 60 và 74 C. 58 và 74 D. 58 và 104
T ñó suy ra k t qu ñúng là A.
+) Cách 2 : D a vào gi thi t %O = 53,33%. G i CT chung c a A, B là : CxHyOz
16 z 53,33
Ta có : ⇒ 12 x + y = 14 z
=
12 x + y 46,67

z = 1 thì x = 1 ; y = 2 CT nguyên c a A , B là : (CH2O)n. Ch có ñáp án A .
VD2 : Xác ñ nh CTPT c a phenol ch a 13,11 % kh i lư ng Oxi :
A. C7H8O B. C8H10O C. C9H12O D. Kq khác
Gi i : Th tính %O trong các ch t ta có :
A. 14,81% B. 13,11% C. 11,76%
V y ch n ñáp án A.
http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng
http://maichoi.vuicaida.com
Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn
K T LU N
Phương pháp tr c nghi m là m t phương pháp ñánh giá ñư c trình ñ h c sinh khá khách quan.
Trong quá trình làm bài tr c nghi m thì m i chúng ta s t mình tìm ñư c nh ng phương pháp phù h p
v i mình, v i t ng bài, ñ c bi t là nh ng phương pháp gi i ng n g n không ng ...
Trên ñây, ch là m t s phương pháp mà chúng tôi rút ra ñư c trong vi c gi i toán hoá h c b ng
phương pháp tr c nghi m. Ch c h n s có m t vào ch thi u sót. R t mong ñư c s ñóng góp c a các
b n ñ chúng ta có m t tài li u giá tr rong vi c d y và h c. Xin trân tr ng c m ơn.


BAN BIÊN T P - 11 HOÁ
http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng
http://maichoi.vuicaida.com
Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn
CHƯƠNG I: HIðROCACBON
Câu 1: ð t cháy m t lư ng hiñrôcacbon A ñư c m gam nư c và 1,95m gam CO2. A thu c dãy ñ ng
ñ ng:
A. Ankan B.Anken C.Ankin D. Aren
Câu 2: H n h p p g m a ch t hiñrôcacbon m ch h A1, A2, ...An có d ng CnHm trong ñó m l p thành
m t c p s c ng có t ng là 32 và công sai dm = 4. Các hiñrôcacbon có phân t lư ng l n lư t là M1,
M2 ...Ma trong ñó t ng s phân t lư ng là 212 và t M1 ñ n Ma-1 t o thành m t c p s c ng có công
sai dM = 16. Công th c phân t các hiñrôcacbon là:
A.C2H4, C3H8, C4H10, C5H10 B.C2H2,C3H6, C4H10, C5H12
C.C3H4, C3H8, C5H12, C5H8 D.C2H2, C3H6, C4H10, C6H14
Câu 3: Ankan X có cacbon chi m 83,33% kh i lư ng phân t . Khi X tác d ng v i brôm ñun nóng có
chi u sáng có th t o ra 4 d n xu t ñ ng phân ch a 1 nguyên t brôm trong phân t . Tên ñúng c a X
là:
A.n-pentan B.iso-Butan C.2-metyl Butan D.2,2-ñimetyl propan
Câu 4: Oxi hóa hoàn toàn 0,244lít (ñktc)c a xicloankan X thu ñư c 1,76 gam khí CO2. Bi t X làm m t
màu dung d ch brôm. X là:
A.Xiclopropan B.Xiclobutan C. Metyl xiclopropan D. Metyl xiclobutan
Câu 5: Ch t nào sau ñây không ph i là ñ ng phân c a các ch t còn l i:
A.Xiclobutan B.Butan C.Metylxiclopropan D.cis-Buten-2
Câu 6: ð t cháy m t s mol như nhau c a 3 hiñrôcacbon A, B, C thu ñư c lư ng CO2 như nhau, còn t
l gi a s mol H2O và CO2 ñ i v i A, B, C l n lư t là 0,5 : 1 : 1,5 . V y A, B, C l n lư t là :
A.C2H4; C3H6; C4H8 B. C2H6; C2H4; C2H2
C.C3H8; C3H6; C3H4 D. C2H2; C2H4; C2H6
Câu 7: A, B, C là 3 hiñrôcacbon khí ñi u ki n thư ng và liên ti p trong dãy ñ ng ñ ng. Bi t phân t
lư ng c a C g p ñôi phân t lư ng c a A. ðó là:
A.CH4; C3H6; C3H8 B.C2H4; C3H6; C4H8
C. C2H2; C3H4; C4H6 D.C2H6; C3H6; C4H10
Câu 8: Trong m t bình kín ch a h n h p khí g m hiddroocacbon A và hiñrô có Ni làm xúc tác(th tích
không ñáng k ). Nung nóng bình m t th i gian thu ñư c m t khí B duy nh t. cùng nhi t ñ , áp su t
trong bình trư c khi nung nóng g p 3 l n áp su t sau khi nung nóng. ð t cháy m t lư ng B thu ñư c
8,8 gam CO2 và 5,4 gam H2O. Công th c phân t c a X là:
A.C2H2 B.C2H4 C. C3H4 D. C 4 H 4
Câu 9: M t h n h p g m C2H2; C3H8 và CH4. ð t cháy 11 gam h n h p thu ñư c 12,6 gam nư c.
Bi t 0,5 mol h n h p ph n ng v a ñ v i 0,625mol Br2 .Ph n trăm th tích các khí trên l n lư t là:
A. 50%; 25%; 25% B.25%; 25%; 50% C.33,3%; 33,3%; 33,3% D.16%; 32%; 52%
Câu 10: ð t cháy hoàn toàn 6,8 gam m t ankañien A thu ñư c h n h p s n ph m hơi g m 11,2 lít
CO2 (ñktc) và m gam nư c. D n h n h p s n ph m qua bình (1) ñ ng dung d ch axit sunfuric ñ c, sau
ñó qua bình(2) ñ ng dung d ch nư c vôi trong dư. công th c phân t c a A , ñ tăng kh i lư ng bình
(1) và k t t a bình (2) là:
A. C5H8 ;7,2g ;50g B.C4H8; 3,6g; 50g C.C5H8; 3,6g; 50g D.C4H8; 7,3g; 50g
Câu 11: ð t cháy hoàn toàn a lít h n h p A g m 2 hiñrôcacbon là ch t khí ñi u ki n thư ng và có
kh i lư ng phân t hơn kém nhau 28 ñvC. S n ph m cháy ñư c h p th hoàn toàn vào dung d ch
Ca(OH)2 dư th y có 30 gam k t t a, kh i lư ng bình tăng lên 22,2gam. công th c phân t và thành
ph n ph n trăm theo th tích c a m i hiddroocacbon trong h n h p A là:
A.C2H6: 75%; C3H8: 25% B.CH4:75%; C3H8: 25%
C. C2H4:50%; C4H8: 50% D.CH4: 50%; C3H8:50%

http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng
http://maichoi.vuicaida.com
Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn
Câu 12: ð t cháy hoàn toàn m t h n h p g m CH4 và H2 c n 1mol O2. Ph n trăm theo th tích c a
CH4 va H2 trong h n h p l n lư t là:
A. 50% và 50% B. 66,7% và 33,3% C. 33,3% và 66,7% D.87,7% và 12,3%
Câu 13: Cho các câu sau:
a, Benzen thu c lo i ankan vì có kh năng tham gia ph n ng th halogen.
b, Benzen tham gia ph n ng th halogen d hơn ankan.
c, Bezencó kh năng tham gia ph n ng th tương ñ i d hơn ph n ng c ng.
d, Các ñ ng ñ ng c a benzen làm m t màu thu c tím khi ñun nóng.
e, Các nguyên t trong phân t benzen cùng n m trên m t m t ph ng.
Nh ng câu ñúng là:
A.a, b, c, d B.c, d, e C.a, b, d, e D.a, c, d, e
Câu 14: ð t cháy hoàn toàn 4,48 lít h n h p khí g m propan và m t hiñrôcacbon không no Y th y
sinh ra 22gam CO2 và 10,8gam nư c. Th tích không khí c n dùng ,ñ ñ ñ t cháy h n h p (bi t trong
không khí oxi chi m 20% th tích và các th tích ño ñktc)và công th c phân t c aY là:
A.17,92lít ; C2H4 B.17,92lít ; C3H6 C.89,6lít ; C2H4 D.89,6lít ; C3H6
Câu 15: A, B là 2 hiñrôcacbon khí di u ki n thư ng, khi phân h y ñ u t o cacbon và hiñrô v i th
tích H2 g p 3 l n th tích hiddroocacbon ban ñ u (trong cùng ñi u ki n ). A và B có th là:
A.Hai ñ ng ñ ng c a nhau
B. ð u ch a 2 nguyên t cacbon trong phân t
C. ð u ch a 6 nguyên t hiñrô trong phân t
D. ðèu ch a 3 nguyên t hiñrô trong phân t
Câu 16: ð t cháy hoàn toàn 2lít h n h p g m C2H2 và m t hiñrôcacbon A thu ñư c 4lít hơi H2O (các
th tích ño cùng ñi u ki n). Công th c phân t c a A và ph n trăm theo th tích c a m i ch t trong
h n h p là:
A.C2H4 ; 50% C2H2 ,50% C2H4 B. C2H4 ; 40% C2H2 ,60% C2H4
C. C2H6; 50% C2H2 ,50% C2H6 D. C2H6; 40% C2H2 ,60% C2H6
Câu 17: H n h p X g m H2 và C2H2 có t kh i so v i H2 b ng 5,8.D n 1,792lít X(ñktc) qua b t Ni
nung nóng cho ñ n khi các ph n ng x y ra hoàn toàn . Ph n trăm theo th tích m i khí trong h n h p
X và t kh i c a khí thu ñư c so v i H2 là:
A. 40% H2; 60% C2H2; 29 B. 40% H2; 60% C2H2; 14,5
C. 60% H2; 40% C2H2; 29 D. 60% H2; 40% C2H2; 14,5
b: ð t cháy h t a mol ankan A thu ñư c không quá 6a mol CO2.Clo hóa A theo t l mol 1 : 1 ñư c
m t d n xu t monoclo duy nh t. A có tên là:
A. Etan B2-metylpropan C. n-hexan D. 2,2-ñimetyl propan
Câu 19: ð t cháy hoàn toàn 3,4gam m t ankañien liên h p không nhánh X thu ñư c 5,6lít khí
CO2(ñktc) . X có tên là:
A. Butañien-1,3 B.Pentañien-1,3 C.metylButañien-1,3 D.hexañien-1,3
Câu20: B n hiñrôcacbon ñ u là ch t khí ñi u ki n thư ng. Khi phân h y m i ch t trên thành cacbon
và hiñrô, th tích khí thu ñư c ñ u g p 2 l n th tích ban ñ u. Chúng là:
A.CH4, C2H4, C2H6, C3H4 B. CH4, C2H4, C3H4, C4H4
C.C2H4, C2H6, C3H4, C4H4 D. C2H6, C3H4, C4H4, C5H6
Câu 21: Hóa hơi hoàn toàn 0,295gam m t hiñrôcacbon A ñư c m t th tích hơi b ng v i th tích CO2
thu ñư c khi ñ t cháy h t cũng lư ng hiñrôcacbon A ñó (các th tích ño cùng ñi u ki n).
hiddroocacbon A là:
A.Anken B. Ankin C.CH4 D.C3H6
Câu 22: M t hiñrôcacbon A có công th c phân t là C9H10. Có bao nhiêu ñ ng phân bi t Acó ch a
vòng benzen ?
A. 5 B. 4 C. 7 D.6
http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng
http://maichoi.vuicaida.com
Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn
Câu 23: ð hiñrô hóa m t hiñrôcacbon chưa no m ch h thành no ph i dùng 1 th tích H2 b ng th
tích hiddroocacbon này. M t khác ñ t cháy m t th tích hơi hiñrôcacbon này thu ñư c 10 th tích h n
h p CO2 và hơi nư c (các th tích ño cùng di u ki n ). hiddroocacbon này là:
A.C2H4 B.C5H8 C.C3H6 D.C5H10
Câu 24: Hiñrôcacbon X có công th c phân t C4H10 không làm m t màu dung d ch brôm. Khi ñun
nóng X trong dung d ch thu c tím t o thành h p ch t C7H5KO2 (Y).Cho Y tác d ng v i dung d ch
axit HCl t o thành h p ch t C7H6O2. X có tên g i là:
A.Etyl benzen B. 1,3-ñimetylbenzen C.1,2-ñimetylbenzen D.1,4-ñimetylbenzen
Câu 25: X là d n xu t clo c a hiñrôcacbon A. Phân t lư ng c a X là 113 ñvC. ð t cháy X thu ñư c
CO2, hơi nư c và khí clo, trong ñó th tích CO2 và hơi nư c là b ng nhau. A có công th c phân t :
A.C3H8 B. C3H6 C. C4H8 D.Avà B ñ u ñúng
Câu 26: M t h n h p X g m 1 ankan Avà 1 ankin B có cùng s nguyên t cacbon. Tr n X v i H2 ñ
ñư c h n h p Y.Khi cho Y qua Pt nung nóng thì thu ñư c khí Z có t kh i ñ i v i CO2 b ng 1 (ph n
ng hoàn toàn) .Bi t r ng VX = 6,72lít và VH2 = 4,48lít. công th c phân t và s mol c a A, B trong
h n h p X(các khí ño ñktc) là:
A.C3H8: 0,2mol ; C2H6: 0,1mol B. C3H8: 0,2mol ; C3H4: 0,1mol
C. C2H2: 0,1mol ; C3H4: 0,2 mol D. C2H6: 0,2mol ; C2H2: 0,1mol
Câu 27: ð t cháy hoàn toàn 9,9 gam ch t h u cơ A g m 3 nguyên t C, H, Cl s n ph m t o thành cho
qua bình ñ ng H2SO4 ñ m ñ c và Ca(OH)2 thì th y kh i lư ng các bình này tăng l n lư t là 3,6gam và
8,8gam .Bi t phân t A ch a 2 nguyên t Cl. Công th c phân t c a A là:
A.CH2Cl2 B.C2H4Cl2 C. C3H4Cl2 D. C3H6Cl2
Câu 28: ð t cháy 3lít h n h p khí g m 2 hiñrôcacbon no k ti p trong dãy ñ ng ñ ng ,d n s n ph m
l n lư t qua bình (1) ñ ng CaCl2 khan r i bình (2) ñ ng dung d ch KOH. Sau thí nghi m kh i lư ng
bình (1) tăng 6,43gam, binh (2) tăng 9,82gam.Công th c và hàm lư ng ph n trăm theo th tích c a 2
hiddroocacbon trong h n h p là(các khí ño ñktc)
A.CH4:50% ; C2H6:50% B. C2H6: 50% ; C3H8: 50%
C.CH4: 33,3% ; C2H6: 66,7% D. C2H6:33,3% ; C3H8: 66,7%
Câu 29: Có 3 ch t A, B, C, là ñ ng phân câu t o c a nhau có công th c phân t là C4H8.
+ A, C làm m t màu dung d ch Br2 nhanh chóng (ngay c trong bóng t i).
+ B không làm nh t màu brôm
+ Khi c ng Br2, A có th t o 2 s n ph m
+ S n ph m công brôm t C có 1 nguyên t cacbon b t ñ i.
V y A, B, C l n lư t là:
A.Buten-2; Xiclobutan; Buten-1 B.Buten-2; Metyl xiclopropan; 2-metyl propen
C.Metylpropen; Xiclobutan; Buten-1 D.Metylxiclopropan; Xiclobutan; 2-metylpropan
Câu 30: G i tên hiddroocacbon có CTCT như sau:
CH3 CH C C CH2 CH3

CH(CH3)2
A.2-iso propylhexin-3 B. 2-iso propylhexin-4
C. 5,6-ñimetylheptin-3 D. 5-iso propylhexin-3
Câu 30: Cho 5cm3 CxHy th khí v i 30cm3 O2 l y dư vào khí nhiên k . Sau khi b t tia l a ñi n và
làm l nh, trong khí nhiên k còn 20cm3 mà 15cm3 b h p th b i KOH. Ph n còn l i b h p th b i
phôtpho. Công th c phân t c a hiñrôcacbon là:
A.C2H4 B.C2H6 C.C3H6 D.C3H8
Câu 31: T kh i c a m t h n h p khí g m mêtan và êtan so v i không khí b ng 0,6. S lít oxi ñ ñ t
cháy hoàn toàn 3lít h n h p ñó và kh i lư ng m i s n ph m sinh ra (th tích các khí ño ñktc)là:
A.6,45lít; 6,48gam CO2; 5,062gam H2O B. 2,15lít; 21,6gam CO2; 1,687gam H2O
http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng
http://maichoi.vuicaida.com
Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn
C. 48,16lít; 48,4gam CO2; 37,8gam H2O D.144,48lít; 145,4gam CO2; 113,8gam H2O
Câu 32: X và Y là 2 hiñrôcacbon có cùng công th c phân t C5H8; X là monome dùng ñ trùng h p
thành caosu iso pren; Y có m ch cacbon phân nhánh và t o k t t a v i dung d ch Ag2O/NH3.
Công th c c u t o l n lư t c a Xvà Y là:
A.CH2 = CH CH2 CH = CH2; CH C CH2 CH2 CH3
B.CH2 = C (CH3) CH2 = CH2 ; CH3 C C CH2 CH3
C. CH2 = C(CH3)2 CH2 = CH2 ; CH C CH(CH3) CH3
D. CH2 = CH = CH CH2 CH3 ; CH3 C C CH2 CH3
Câu 33: Hiñrôcacbon A ch a vòng benzen tronh phân t không có kh năng làm m t màu dung d ch
brôm. Ph n trăm kh i lư ng c a cacbon trong A là 90%. Kh i lư ng mol phân t c a A nh hơn
160gam. Bi t khi tác d ng v i brôm theo t l 1 : 1 trong ñi u ki n ñun nóng có b t s t ho c không có
b t s t. M i trư ng h p ñ u t o m t d n xu t monobrôm duy nh t. Tên c a A là:
A.Metyl benzen B. iso- propylbenzen C.Etyl benzen D.1,3,5-trimetyl benzen
Câu 34: Cho các câu sau:
a, Ankañien là nh ng hiñrôcacbon không no, m ch h có 2 liên k t ñôi trong phân t
b, Nh ng hiñrôcacbon có 2 liên k t ñôi trong phân t là ankanñien-1,3
c, Nh ng hiñrôcacbon không no có 2 liên k t ñôi trong phân t là ankañien
d, Nh ng hiñrôcacbon có kh năng c ng h p v i 2 phân t hiñrô thu c lo i ankañien
e, Ankañien liên h p là nh ng hiñrôcacbon không no, m ch h , trong phân t có 2 liên k t ñôi
c nh nhau
g, Nh ng hiñrôcacbon không no, m ch h , trong phân t có 2 liên k t ñôi cách nhau 1 liên k t ñơn
g i là ankañien liên h p.
Nh ng câu ñúng là:
A.b, c, d, g B. a, g C.a, b, g, e. D.a, d, g
Câu 35: Tr n 10ml hiñrôcacbon khí v i m t lư ng O2 dư r i làm n h n h p này b ng tia l a ñi n.
Làm cho hơi nư c ngưng t thì th tích c a h n h p thu ñư c sau ph n ng gi m ñi 30ml. Ph n còn l i
ñi qua dung d ch KOH thì th tích c a h n h p gi m 40ml. Công th c phân t c a hiñrôcacbon ñó là:
A.C2H6 B.C3H6 C. C4H6 D.C4H8
Câu 36: Khi ñ t 1lít khí X, c n 5lít khí oxi, sau ph n ng thu ñư c 3lít CO2 và 4lít hơi nư c , bi t th
tích các khí ñư c ño cùng ñi u ki n nhi t ñ và áp su t . Công th c phân t c a X là:
A. C2H6 B.C2H6O C.C3H8 D.C3H8O
Câu 37: ð t cháy hoàn toàn a gam hiñrôcacbon X thu ñư c a gam nư c. X không tác d ng v i dung
d ch brôm ho c v i brôm khi có b t s t và ñun nóng. X tác d ng v i brôm ñun nóng t o thành d n
xu t duy nh t ch a 1 nguyên t brôm trong phân t . Tí kh i hơi c a X so v i không khí có giá tr trong
kho ng t 5 : 6. Tên c a X là:
A.1,3,5-trimetylbenzen B.1,3,5-trietylbenzen
C. Hexametylbenzen D. p-ñi isopropylbenzen
Câu 38: Có m t h n h p X g m hiñrôcacbon A và CO2 .Cho 0,5lít h n h p X v i 2,5lít O2 (l y dư)
vào trong 1 khí nhiên k . Sau khi b t tia l a ñi n thu ñư c 3,4lít h n h p khí và hơi, ti p t c làm l nh
thì ch còn1,8lít và sau khi cho qua KOH ch còn 0,5lít. Công th c phân t A là:
A.C2H6 B.C3H6 C. C3H8 D.C3H4
Câu 39: Có m t h n h p Y g m hiñrôcacbon A và N2. ð t 300cm h n h p Y và 725cm3 O2 l y dư
3

trong m t khí nhiên k ngư i ta thu ñư c 1100cm3 h n h p khí. Cho h n h p này làm l nh, th tích
còn 650cm3 và sau ñó ti p t c l i qua KOH thì ch còn 200cm3. Công th c phân t A là:
A.C3H4 B.C3H6 C.C3H8 D.C4H6
Câu 40: ð t cháy m t h n h p g m 2 hiñrôcacbon ñ ng ñ ng k ti p A, B thu ñư c VCO2 : VH2O = 12 :
23. Công th c phân t và ph n trăm th tích c a 2 hiñrôcacbon là:
A.CH4: 10% ; C2H6: 90% B.CH4: 90% ; C2H6: 10%
http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng
http://maichoi.vuicaida.com
Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn
C. CH4: 50% ; C2H6: 50% D.C2H6: 50% ; C3H6: 50%
Câu 41: H n h p khí X g m O2 và O3 có t kh i so v i H2 b ng 20. ð ñ t cháy hoàn toàn V(lít) CH4
c n 2,8lít h n h p X, bi t th tích các khí ñktc. Th tích V là giá tr nào sau ñây:
A.1,65lít B.1,55lít C. 1,75lít D.1,45lít
Câu 42: M t h n h p 2 ankin ñ t cho ra 13,2gam CO2 và 0,36gam nư c . Tính kh i lư ng Br2 có th
c ng vào h n h p nói trên .
A.8gam B.32gam C.16gam D.không ñ d ki n
Câu 43: ð t cháy m t h n h p X g m 2 hiñrôcacbon ñ ng ñ ng k ti p, thu ñư c 22gam CO2 và
5,4gam H2O. Xác ñ nh dãy ñ ng ñ ng, công th c phân t c a A,B và s mol c a A, B
A.Ankin; C3H4: 0,1 mol; C4H6: 0,1mol B.Anken; C2H4: 0,2mol; C3H6: 0,2mol
C.Ankin; C2H2: 0,1mol; C3H4: 0,1mol D.Anken; C3H6: 0,1mol; C4H8: 0,2mol
Câu 44: H n h p khí A g m propan và hiñrô.Cho thêm vào h n h p A m t lư ng O2 l y dư r i ñưa
vào khí nhiên k . Sau khi b t tia l a ñi n và làm l nh, ñ gi m th tích khí trong khí nhiên k trư c và
sau thí nghi m b ng 2,55 l n th tích h n h p khí A. Ph n trăm th tích các khí trong h n h p A l n
lư t là:
A. 70%; 30% B. 30%; 70% C. 40%; 60% D. 60%; 40%
Câu 45: M t h n h p X có V = 2,688lít (ñktc) g m 1 ankin và H2. Khi cho h n h p X qua Ni nung
nóng, ph n ng hoàn toàn cho ra hiñrôcacbon B có t kh i ñ i v i CO2 b ng 1. Xác ñ nh công th c
phân t c a A. N u cho h n h p X nói trên qua 0,5lít nư c Br2 0,2M , tính n ng ñ mol c a dung d ch
Br2 còn l i:
A. C3H4; 0,05M B. C2H2; 0,05M C. C4H6; 0,06M D.C3H4; 0,04M
Câu 46: Cho các câu sau:
a, Ankan có ñ ng phân m ch cacbon.
b, Ankan và xicloankan là ñ ng phân c a nhau.
c, Xicloankan làm m t màu dung d ch brôm
d, Hiñrôcacbon no la hiñrôcacbon ch có liên k t ñơn trong phân t .
e, Hiñrôcacbon no là hiñrôcacbon làm m t màu dung d ch brôm.
g, Hiñrôcacbon no là hiñrôcacbon không có m ch vòng.
Nh ng câu ñúng là:
A. a, d B.a, c, d, g C. a, c, d D.c, d, g
Câu 47: Cho 5,6lít khí C2H6 (ñktc) tác d ng v i Cl2 ñư c ñi u ch t 126,4 KMnO4 khi tác d ng v i
axit HCl. Lúc ph n ng k t thúc toàn b các khí thu ñư c cho vào nư c. S lít dung d ch NaOH 2M
dùng ñ trung hòa dung d ch v a thu ñư c là: (các ph n ng x y ra hoàn toàn)
A. 0,75lít B. 1,5lít C.1,25lít D. 2,5lít
Câu 48: M t h n h p X g m ankan A và anken B có cùng s nguyên t C và ñ u th khí ñktc. Khi
cho h n h p X ñi qua nư c Br2 dư, thì th tích khí Y còn l i b ng ½ th tích X, còn kh i lư ng Y b ng
15/29 kh i lư ng c a X. Các th tích khí ño trong cùng di u ki n nhi t ñ và áp su t. Công th c phân
t c a A, B và thành ph n % theo th tích c a h n h p X là:
A.C3H8: 50%; C3H6: 50% B.C2H6: 50%; C2H4: 50%
C.C3H8: 75%; C3H6: 25% D.C2H6: 75%; C2H4: 25%
Câu 49: ð t cháy 13,7ml h n h p A g m metan, propan và cacbon(II)oxit, ta thu ñư c 25,7ml khí CO2
cùng di u ki n nhi t ñ và áp su t. Ph n trăm th tích propan trong h n h p A và h n h p A so v i
nitơ là:
A.43,8%; nh hơn B.43,8%; n ng hơn C.21,9%; nh hơn D.21,9%; n ng hơn
Câu 50: Cho các câu sau:
a, Stiren có tên là vinylbenzen ho c phenylaxetilen.
b, Stiren có tên là vinylbenzen ho c phenyletilen.
c, Các nguyên t trong phân t stiren cùng n m trên m t m t ph ng.
http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng
http://maichoi.vuicaida.com
Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn
d, Stiren v a có tính ch t gi ng anken v a có tính ch t gi ng benzen.
e, Naphtalen có mùi thơm nh .
g, Stiren không làm m t màu dung d ch thu c tím.
Nh ng câu ñúng là:
A.a, c, d B. a, b, c, e C. b, c, d, e D.b, c, e, g
Câu 51: Cho m t bình thép kín dung tích 2lít ch a s n 1lít nư cvà 1 lít hiñrôcacbon không tan trong
nư c 0oC; 1,344 atm. Ngư i ta cho vào bình 15,5lít O2 (ñktc) v i 26,4gam h n h p canxi cacbua r i
phóng tia l a ñi n ñ ph n ng cháy x y ra hoàn toàn ñưa v 0oC áp su t lúc này 3,18 atm và thu ñư c
1lít dung d ch Ca(HCO3)2 0,28M và 2gam k t t a. Coi th tích ch t r n và áp su t hơi nư c không
ñáng k . Công th c phân t c a hiñrôcacbon là:
A. C2H6 B.C3H8 C.C3H6 D.C4H10
Câu 52: Cho các câu sau:
a, D u m là h n h p các hiñrôcacbon khác nhau.
b, Khí thiên nhiên và khí d u m có thành ph n các ch t tương t nhau.
c,Chưng c t thư ng ch có th tách ñư c d u m thành các phân ño n d u m (là h n h p các
hiñrôcacbon ) có nhi t ñ sôi g n nhau.
d, Chưng c t thư ng có th tách ñư c d u m thành các phân ño n ch a các hiñrôcacbon riêng
bi t.
Nh ng câu sai là:
A. a, b, c B.d C. a, c D. b, d
Câu 53: Trong m t bình kín ch a h n h p g m hiñrôcacbon X, m ch h và khí hiñrô có Ni làm xúc
tác (th tích Ni không ñáng k ). Nung nóng bình m t th i gian, thu ñư c m t khí B duy nh t. cùng
nhi t ñ , áp su t trong bình trư c khi nung nóng g p 3 l n áp su t sau khi nung nóng. ð t cháy m t
lư ng B thu ñư c 4,4gam CO2 và 2,7gam H2O. Công th c phân t c a X là :
A.C2H4 B.C3H4 C.C2H2 D.C3H6
Câu 54: ð t cháy 1 hiñrôcacbon X ta thu ñư c s mol nư c l n hơn 1,5 l n s mol CO2 . V y X có th
là :
A. Anken B.Ankin C.ankan vòng có 1 liên k t ñôi D. CH4.
Câu 55: Trong phòng thí nghi m n u có ñ hóa ch t thì nên dùng phương pháp gì ñ ñi u ch metan
v i thi t b ñơn gi n nh t
A. Nung CH3COONa + NaOH CH4 + Na2CO3
B. phương pháp griguard
C. nhi t phân C3H8
D. Al 4C3 + H2O Al (OH)3 + CH4
Câu 56: H p ch t X ñ t cháy cho s mol CO2 b ng s mol H2O. X có th là :
1, Axit no ñơn ch c 2, Ancol 3, Xicloankan 4, Anken
5, Rư u không no 1 n i ñôi
A.1,2,3,4,5 B.1,2,5 C.2,3,5 D.4,5 E.2,3,4
Câu 57: Ch t nào sau ñây có ñ ng phân cis-trans
1, CH2 CH2 2, CH3 – C = CH C6H5 3, CH3 CH = N OH
CH3
4, CH3 CH = CH C6H5 5, CH3 N = N C 6 H5
A.1,2,3,4,5 B.2,3,4 C.3,4,5 D.2,4,5
Câu 58: Ph n ng nào sau ñây có kh năng t o ra CH4
1.CH3COOH + NaOH (dư)
2.CH4 + Cl2
3.CH2(COONa)2 + Ca(OH)2
http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng
http://maichoi.vuicaida.com
Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn
4. Al4C3 + H2O
A.1,2,3,4 B.3,4 C.1,3,4 D.1,2,3

Câu 59: Trong các phát bi u sau v ph n ng gi a etylen và clo . Phát bi u nào ñúng:
A.Trong ng n l a ph n ng cho ra 1,2- ñicloetan
B.V i ánh sáng khuy ch tán cho ra 1,1-ñicloetan
C. V i ánh sáng khuy ch tán cho ra C và HCl
D.V i ánh sáng khuy ch tán cho ra 1,2-ñicloetan
Câu 60: D a vào ñ b n liên k t HX : X là halogen trong các HX g m HF, HCl, HBr, HI . HX nào
c ng vào liên k t ñôi c a anken d nh t:
A.HF B.HCl C.HBr D.HI
Câu 61: M t h n h p g m 2 ankin khi ñ t cháy cho ra 13,2g CO2 và 3,6g H2O . Tính kh i lư ng
Brôm có th c ng vào h n h p nói trên
A.8g B. Không ñ d ki n C.32g D.16g
Câu 62: ð t cháy m t hidrocacbon A thu ñư c s mol nư c b ng ¾ s mol CO2 và s mol CO2 < 5
l n s mol A. Xác ñ nh CTPT, CTCT c a A , bi t A cho k t t a v i AgNO3/NH3
A.C3H4, CH3 C CH B.C4H6, CH3 C C CH3
C. C4H6, CH3 CH2 C CH D.C5H8, HC C CH2 CH2 C H3
Câu 63: Trong các d ki n sau
1, Ph n ng th 1H b ng 1Cl ch chho m t s n ph m th duy nh t
2, Phân t benzen là hình l c giác ñ u ph ng
3, Trong ph n ng c ng Cl2 ,6 nguyên t Cl c ng cùng lúc
4, Ph n ng phân hu v i Cl2 cho ra C và HCl
D ki n nào cho th y trong benzen 6C và 6H ñ u tương ñương v i nhau
A.1,2,3 B.1,2 C.3,4 D.1,3
Câu 64: Khi nitro hoá axit benzen sunfomic b ng HNO3 + H2SO4 ta thu ñư c s n ph m chính là
A. o- benzen sunfomic axit
B. m- benzen sunfomic axit
C. 3,5-ñinitro benzen sunfomic axit
D.2,4,6 – trinitro benzen sunfomic axit
Câu 65: Nh n ñ nh sơ ñ sau
A(buten-1) HCl X NaOH Y H2SO4 Z(spc)
V y Z là:
A. ðiisobutyl ete B. Buten-2 C. 2-metyl propen D. etyl metyl ete
Câu 67: Hiñrat hoá 5,6g propen xúc tác H2SO4 thu ñư c m gam h n h p hai rư u A,B .Bi t có 65%
và 15% propen ban ñ u tham gia ph n ng t o A, B. Giá tr m là:
A.12g B.6g C.9,75g D.2,25g
Câu 68: ðun 14,8gam butanol-2 v i H2SO4 ñ c 1700 ñư c h n h p hai anken A, B ñ ng phân có
th tích ñktc l n lư t là 1,12 và 2,24. A là ankin nào:
A. Buten-2 B. Buten-1 C.2-metyl propen D.Etylen
Câu 69: Hi u su t c a ph n ng ñ hidrat trong câu trên là
A.25% B.50% C.75% D.85%
Câu 70: Ph n ng sau có h s cân b ng là:
CH2 CH2 + KMnO4 + H2O C2H4(OH)2 + KOH + MnO2
A.2,3,4-3,2,2 B.4,2,3-2,3,2 C.3,2,4-3,2,2 D.4,6,8-6,4,4
D ki n sau dùng cho câu 71-72-73 : ð t cháy m gam hiñrôcacbon A th khí ñi u ki n thư ng
ñư c CO2 và m g H2O
Câu 71: A có th thu c dãy ñ ng ñ ng nào
http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng
http://maichoi.vuicaida.com
Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn
A.ankan B.anken C.ankandien D. aren
Câu 72: Ch ra phát bi u ñúng
A. Có th ñi u ch A t ph n ng tách nư c t rư u ñơn ch c no
B. A có ñư c t i ña 3 liên k t pi trong phân t
C. A là monome ñ ñi u ch cao su t ng h p
D. ð t cháy A luôn thu ñư c s mol CO2 bé hơn s mol nư c
Câu 73: Trong bình kín ch a h n h p X g m hiñrôcacbon ( th khí ñi u ki n thư ng) và O2. ð t
cháy A thu ñư c h n h p Y có ph n trăm th tích là 80% CO2 và 20% hơi H2O (còn O2 dư)
A có công th c phân t là :
A.C6H8 B.C2H4 C.CH4 D.C3H4
Câu 74: X là hiñrôcacbon th khí ( ñi u ki n thư ng). ð t X cho s mol CO2 bé hơn s mol H
X phân nhánh và không làm m t màu Br2. CTPT có th phù h p v i X là:
A.C3H6 B.C4H8 C.C4H10 D.C2H4
Câu 75: ð t cháy hoàn toàn h n h p A g m có C2H4, C2H6 ,C4H8, thu ñư c (m+2)gam nư c và
(m+28)gam CO2. Giá tr m là:
A.18g B.16g C.10g D.7g
D ki n sau dùng cho câu 76-77-78 : Cho các ch t sau: etan(1), etylen(2), axetilen(3). Hãy s p x p
các ch t theo th t tăng d n
Câu 76: ð dài liên k t C-C l n nh t là:
A.1 B.2 C.3 D.3 ch t b ng nhau
Câu 77: ð dài liên k t C-H l n nh t là:
A.1 B.2 C.3 D.3 ch t b ng nhau
Câu 78: ð phân c c c a liên k t C-H l n nh t là:
A.1 B.2 C.3 D.3 ch t b ng nhau
Câu 79: Hiñrôcacbon nào dư i ñây là ñ ng ñ ng c a nhau


CH3
I II III IV
A.I, II ,III B.I, II, IV C.II, III, IV D.I, III, IV
Câu 80: Hiñrôcacbon X th khí ñi u ki n thư ng, khi ñ t cháy hoàn toàn m gam X thu ñư c
m gam H2O. S ñ ng phân c a X là
A.4 B.5 C.6 D.7
Câu 81: X, Y, Z là 3 hiñrôcacbon khí ñi u ki n thư ng khi phân hu m i ch t X, Y, Z ñ u t o ra
C và H2. Th tích H2 luôn g p 3 l n th tích hiñrôcacbon b phân h y và X, Y, Z không ph i ñ ng
phân. Công th c phân t c a 3 ch t là:
A.CH4, C2H4, C3H4 B. C2H6, C3H6, C4H6 C. C2H4 C2H6 C3H8 D.K t qu khác
Câu 82: N u ñ t CnH2n+2-2k (k≥0) là công th c phân t t ng quát c a hiñrôcacbon thì k≥0 là:
A. T ng s liên k t ñôi
B. T ng s liên k t ñôi b ng ½ t ng s liên k t ba
C. T ng s liên k t pi
D. T ng s liên k t pi và vòng
E. k t qu khác
Câu 83: Cho các ankan CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, C6H14, C7H16, C8H18. Ankan nào t n t i m t
ñ ng phân tác d ng v i Clo theo t l 1:1 cho ra monocloankan duy nh t:
A. C2H6, C3H8, C4H10, C6H14 B. CH4, C2H6, C5H12, C8H18
C. CH4, C3H8, C5H12, C8H18
D. C2H6, C5H12, C4H10, C6H14 E. K t qu khác
http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng
http://maichoi.vuicaida.com
Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn
Câu 84: Ngư i ta tr n hiñrôcacbon A v i lư ng dư khí H2 ñư c h n h p khí B. ð t cháy h t 4,8gam
khí B t o ra 13,2gam CO2. M t khác 4,8gam B làm m t màu dung d ch ch a 32gam brôm.
CTPT A là :
A.C3H4 B.C2H2 C.C3H6 D.C4H8 E.K t qu khác

Câu 85: H n h p A g m 1 ankan và 1 anken. ð t cháy h n h p A thì ñư c a mol H2O , b mol CO2.
H i t s T = a/b có giá tr trong kho ng nào:
A.1,2< T < 1,5 B. 1< T < 2 C.1≤ T ≤ 2 D.1≤ T ≤2,5 E.K t qu khác
Câu 86: Cho sơ ñ chuy n hoá sau: CH2 = CH – CH3 → A → phenol. V y A là:
A.C6H5ONa B.C6H5Cl C.cumen D.toluen E.K t qu khác
Câu 87: Khí nào sau ñây khi ñ t cho nhi t lư ng nhi u nh t:
A.C4H10 B.CH4 C.C2H2 D.isooctan
Câu 88: V i công th c C4H8 có s ñ ng phân là
A.3 B.4 C.5 D.6 E.K t qu khác
Câu 89: C 6H10 có bao nhiêu ñ ng phân ankin t o k t t a v i AgNO3
A.1 B.2 C.3 D.4 E.5
D ki n sau dùng cho câu 90-91: H n h p X g m 15 anken ( th l ng hay r n) ñ ng tích. ð t
cháy hoàn toàn cho 10 mol CO2. Hiñrô hoá hoàn toàn X thì ñư c h n h p Y g m các ankan, ñ t
cháy hoàn toàn h n h p ankan thì s mol H2O thu ñư c là 12 mol
Câu 90: ðem Y ñ t cháy hoàn toàn thì s mol CO2 thu ñư c là :
A.8 mol B. 10 mol C. 12 mol D. 15 mol E.K t qu khác
Câu 91: S mol H2 c n ñ hiñrô hoá hoàn toàn X là:
A. 10 mol B. 2 mol C.12mol D. 6mol E. K t qu khác
Câu 92: Cho isooctan tác d ng v i clo (ánh sáng) thì có th thu ñư c bao nhiêu s n ph m th monoclo

A.8 B.18 C.4 D.7 E.k t qu khác
Câu 93: H n h p X g m m t ankin th khí và H2 có t kh i hơi so v i CH4 là 0,425 . Nung nóng X
(Ni,to) ñ ph n ng x y ra hoàn toàn . Sau ph n ng thu ñư c khí có t kh i hơi so v i CH4 là 0,5.
Cho Y qua dung d ch Br2 , kh i lư ng bình tăng thêm là:
A.8g B.16g C.không tăng D.32g E. Không xác ñ nh ñư c
Câu 94: H n h p X g m 0,2 mol propylen và xiclopropan có cùng th tích. H n h p Y có 0,4 mol H2
ñktc . Tr n X ,y v i xúc tác Ni sau m t th i gian thu ñư c h n h p Z . ð t cháy hoàn toàn Z thu
ñư c s mol nư c là
A.18 B.9 C.4,5 D.27 E. Không xác ñ nh ñư c
Câu 95: H n h p hiñrôcacbon có cùng s nguyên t C . ð t cháy hoàn toàn 1 mol h n h p thu ñư c
S mol CO2 = S mol H2O < 5
Bi t các hiñrôcacbon trong h n h p phân nhánh . Công th c phân t phù h p là:
A.C2H4, C2H6 B.C3H6 C.C4H8 D.C5H10
E.Không xác ñ nh ñư c
Câu 96: CTPT c a m t hiñrôcacbon là C5H8 . Hiñrôcacbon này có thu c dãy ñ ng ñ ng:
A.Ankin B.Ankandien C.Xicloanken D.ðixicloankan *E. T t c ñ u ñúng
Câu 97: Thu c th nào sau ñây có th phân bi t ñư c 3 ch t l ng : benzen, toluen, stiren.
A.Br2 B.HNO3 C.KMnO4 D. Không th phân bi t
Câu 98: Cho isobuten vào dung d ch HBr có hoà tan NaCl , CH3OH có th t o ra s s n ph m là:
A.1 B.2 C.3 D.4 E.5
Câu 99: Cho A là C3H4BrCl . B qua các ñ ng phân hình h c, quang h c thì A có s công th c c u
t o phù h p là phù h p là:
A.8 B.9 C.10 D.11 E.12
http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng
http://maichoi.vuicaida.com
Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn
Câu 100: M t trong s tiêu chu n ñánh giá ch t lư ng s d ng xăng là ch s octan. V y h p ch t
isooctan là:
A.2,3- ñimetyl hexan B.2,2,4-trimetyl hexan C.2,2,3 tri metyl butan
D.xiclo hexan E.tetrametyl pentan


Câu 101: H n h p g m 15 anken ch th r n ho c th l ng và có s nguyên t C khác nhau. H i
trong h n h p có ít nh t bao nhiêu hiñrôcacbon th r n
A.1 B.2 C.3 D.4 E. Không có
Câu 102: Cho ph n ng sau:
Propen + Cl2 CCl4 X
X là:
A. ClCH CH CH3 B. CH2 CCl CH3 C. ClCH = CH CH3
D. ClCH2 CH CH2 E. Không ph n ng
Câu 102:: Nhi t phân hoàn toàn 8,8 g C3H8 gi s ch x y ra 2 ph n ng
C 3 H8 C2H4 + CH4
C 3 H8 C 3 H6 + H2
L y h n h p sau ph n ng ñem ñ t cháy thu ñư c s mol CO2 là
A.0,2 B.0,4 C.0,6 D.0,8 E.không xác ñ nh ñư c

Câu 103:: Hidrocacbon nào sau ñây khi ñ t cháy s sinh ra nCO2 : n H2O = 1 : 4
A.C4H4 B.C6H6 C.C2H2 D.C4H2 E.K t qu khác
Câu 104: T kh i c a h n h p khí C3H8 và C4H10 ñ i v i hiñrô là 25,5. Thành ph n % th tích h n h p
khí ñó là:
A.50 và 50 B.25 và 75 C.45 và 55
D.20 và 80 E. K t qu khác
Câu 105: T kh i hơi c a metan va oxi so v i hiñrô là 40/3. Khi ñ t cháy hoàn toàn h n h p trên, sau
ph n 5 ng thu ñư c s n ph m và ch t dư là:
A. CH4 , CO2 , H2O B.O2 , CO2 , H2O C.CO2 , H2O
D.H2 , CO2 ,O2 E.Không xác ñ nh ñư c
Câu 106: Xét sơ ñ chuy n hóa:
+H2O
C3H5Br3 X + ….
- 0
OH ,p,t
N H3
X + Ag2O Ag + ….

X + Na H2 + ….
V y công th c c u t o phù h p c a C3H5Br3 là:
Br
A. CH2 – CH2 – CH2 B.CH3 – C – CH

Br Br Br Br
Br Br

C. CH3 – CH2 – C – Br D. CH – CH – CH3

Br Br Br
E.K t qu khác
http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng
http://maichoi.vuicaida.com
Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn
Câu 107: Cho sơ ñ chuy n hóa :
X + H2O HgSO4 +H2
X1 CH3 – CH2 – OH
Ni, t0
V y X là :
A.CH CH B. CH2 = CH2
C.CH3 CH3 D. K t qu khác

Câu 108: M t d n xu t hiñrôcacbon m ch h ch a 39,2% clo.Bi t r ng 0,01 mol ch t này làm m t màu
dung d ch có 1,6 gam Br2 trong bóng t i. Công th c ñơn gi n c a d n xu t này là:
A. C4H7Cl B.C3H7Cl C.C2H5Cl
D. C4H9Cl E. K t qu khác
Câu 109: ð t cháy h t 1,52 gam m t hiñrôcacbon A1 m ch h r i cho s n ph m cháy qua bình ñ ng
dung d ch Ba(OH)2 thu ñư c 3,94 gam k t t a và dung d ch B. Cô c n dung d ch B r i nung ñ n kh i
lư ng không ñ i thì thu ñư c 4,59 gam ch t r n.Công th c phân t hiñrôcacbon là:
A.C5H12 B.C4H8 C.C3H8
D.C5H10 E. K t qu khác
Câu 110: ð t cháy m t h n h p hiñrôcacbon ta thu ñư c 2,24 lít CO2 (ñktc) và 2,7gam H2O thì th
tích O2 ñã tham gia ph n ng cháy (ñktc)là:
A. 4,48lít B.3,92lít C.5,6lít D.2,8lít E.K t qu khác
Câu 111: Công th c phân t c a m t hiñrôcacbon là C5H8 thì hiñrôcacbon này thu c dãy ñ ng ñ ng:
A.Ankin B.Ankandien C.Xiclo anken D.ðixilo ankan E.T t c ñ u ñúng
Câu 112 : H n h p A g m: H2 và 2 hiñrôcacbon m t no, m t chưa no. Cho A vào bình kín có Niken
xúc tác , ñun nóng bình m t th i gian ta thu ñư c h n h p B.
Phát bi u nào sau ñây ñúng:
A. S mol A - S mol B = s mol H2 tham gia ph n ng
B. T ng s mol hiñrôcacbon có trong B luôn b ng t ng s mol hiñrôcacbon có trong A
C. S mol tiêu t n, s mol CO2 và H2O t o ra khi ñ t cháy hoàn toàn A cũng y h t như ñ t
cháy hoàn toàn B
D. C a ,b,c ñ u ñúng
E. K t qu khác
Câu 113: Crăcking 560lít C4H10 (ñktc)x y ra các ph n ng:
C 2 H6 + C 2 H4
to,xt,p
C4H10 CH4 + C 3 H8
H2 + C 4 H8
Ta thu ñư c h n hơp khí X có th tích 1010 lít (ñktc)
Th tích (lít)C4H10 chưa b crăcking là:
A.60 B.100 C.80 D.450 E.K t qu khác
Câu 114: T kh i hơi c a hai ñ ng ñ ng th hai và th ba c a dãy ñ ng ñ ng metan so v i H2 là 18,5.
Thành ph n % v th tích c a h n h p ñó là:
A.50 va 50 B.40 và 60 C.25 và 75
D.33,3 và 66,7 E.K t qu khác
Câu 115: ð t cháy hoàn toàn h n h p hai hiñrôcacbon ñ ng ñ ng có kh i lư ng phân t hơn kém
nhau 28ñvC, ta thu ñư c 4,48 lít CO2 (ñktc) và 5,4gam H2O. Công th c phân t c a 2 hiñrôcacbon là:
A.C2H4 và C4H8 B.C2H2 và C4H6 C.C3H8 và C5H8
D.CH4 và C3H8 E.K t qu khác

Câu 116: H p ch t A có 8 nguyên t c a hai nguyên t MA < 32. Công th c phân t c a A:
A.C4H4 B.C3H5 C.C2H6 D. K t qu khác
http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng
http://maichoi.vuicaida.com
Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn
Câu 117: H n h p D g m h p ch t C2H6 và m t ankin B( th khí) tr n v i nhau theo t l mol 1:1.
Thêm O2 vào h n h p D ñư c h n h p D1 có t kh i hơi so v i H2 =18. Công th c phân t c a
ankin B là :
A .C3H4 B.C2H2 C.C4H6 D.C5H8 E.K t qu khác
D ki n sau dùng cho câu 118-119: M t h n h p hai anken k c n trong dãy ñ ng ñ ng có t kh i hơi
so v i H2 =24,8
Câu 118: Công th c phân t c a hai anken là:
A.C2H2 và C3H4 B.C2H4 và C4H8 C.C3H8 và C5H12 D.K t qu khác
Câu 119: Thành ph n % v th tích trong thành ph n h n h p là:
A.30% và 70% B.35% và 65% C.60% và 40%
D.50% và 50% E.K t qu khác
D ki n sau dùng cho câu 120-121: ñi u ki n tiêu chu n có m t h n h p khí hidrocacbon no A và
B. T kh i hơi ñ i v i hiñrô là 12.
Câu 120: Tìm kh i lư ng CO2 và H2O sinh ra khi ñ t 15,68 lít h n h p (ñktc)
A.24,2g và 16,2 g B.48,4g và 32,4 g C.40g và 30g D.K t qu khác
Câu 121: Công th c phân t c a A và B là:
A.CH4 và C2H6 B.CH4 và C3H8 C.CH4 và C4H10
D.C 3 A, B, C ñ u ñúng
Câu 122: M t h n h p 2 khí hiñrôcacbon m ch h .T kh i hơi h n h p so v i H2 = 17. ñktc 400cm3
h n h p tác d ng v a ñ v i 71,4cm3 dung d ch Br2 0,2M và còn l i 240 cm3 khí. Xác ñ nh công th c
phân t c a hai hiñrôcacbon :
A. C2H6; C2H2 B. C3H8; C3H4 C.C2H6; C3H4 D.C4H10; C2H2
E.K t qu khác

D ki n sau dùng cho câu 123-124: M t h n h p g m ankan và ankin. ð t cháy hoàn toàn h n h p
này thu ñư c 12,6gam H2O. Kh i lư ng O2 c n dùng cho ph n ng là 36,8gam. Th tích CO2 sinh ra
b ng 8/3 th tích h n h p khí ban ñ u.
Câu 123: T ng s mol c a h n h p ban ñ u là:
A.0,3 mol B.0,2 mol C.0,4 mol D.K t qu khác
Câu 124: Xác ñ nh công th c phân t có th có c a ankan và ankin.
A.C3H8 và C2H2 B.C2H6 và C3H4
C.C4H10 và C2H2 D.C hai câu B và C
D ki n sau dùng cho câu 125-126: H n h p khí A g m hai hiñrôcacbon có cùng s nguyên t
cacbon ( ñktc).
Câu 125: Tìm t kh i hơi c a h n h p A ñ i vơi nitơ, bi t r ng 560 cm3 h n h p ñó n ng 1,36225gam.
A.1,9 B.2 C.1,6 D.K t qu khác
3
Câu 126: ð t cháy V (cm ) h n h p A, cho các s n ph m cháy l n lư t qua bình (1) ñ ng P2O5 và
bình (2) ñ ng Ba(OH)2 th y kh i lư ng bình 1 tăng 2,34gam và bình 2 tăng 7,04gam. Xác ñ nh công
th c phân t các hiñrôcacbon bi t r ng có m t hiñrôcacbon là olêfin.
A.C4H8 và C4H6 B.C4H8 và C4H4 C.C4H8 và C4H2 D.c 3 câu a,b,c
D ki n sau dùng cho câu 127-128: Cho 10 lít h n h p khí ( 540C và 0,8064 atm) g m 2 anken l i
qua bình ñ ng nư c brom dư th y kh i lư ng bình nư c brom tăng lên 16,8gam.
Câu 127: Tính t ng s mol c a 2 anken
A.0,1 mol B.0,2 mol C. 0,3 mol
D.0,4 mol E.K t qu khác
Câu 128: Hãy bi n lu n các c p anken có th có trong h n h p khí ban ñ u. Bi t r ng s nguyên t C
trong m i anken không quá 5.
A.C5H10 và C2H4 B.C5H10 và C3H6
http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng
http://maichoi.vuicaida.com
Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn
C.C5H10 và C4H8 D.Hai câu A,B ñúng
Câu 129: ð t cháy hoàn toàn 2,24lít khí C2H4 (ñktc) r i h p th toàn b s n ph m vào dung d ch ch a
11,1gam Ca (OH)2. H i sau khi h p th kh i lư ng ph n dung d ch tăng hay gi m bao nhiêu gam?
A.tăng 4,8 g B.gi m 2,4 g C.tăng 2,4 gam
D.gi m 3,6 g E.tăng 3,6 g
Câu 130: Tr n m t h n h p X g m 1 hiñrôcacbon khí A và H2 v i dX/H2 = 6,1818. Cho X qua Ni ñun
nóng ñ n khi ph n ng hoàn toàn ñư c h n h p Y có dY/H2 =13,6. Xác ñ nh công th c phân t c a A.
A.C3H4 B.C3H6 C.C4H6 D.C5H12
Câu 131: M t hiñrôcacbon X có công th c CnH2n+2-2k. Khi ñ t cháy X ta ñư c t l s mol c a CO2 và
H2O b ng 2, ng v i k nh nh t. Công th c phân t c a A.
A.C2H4 B.C2H6 C.C2H2 n D.C6H6 E.K t qu khác
Câu 132: Tr n 0,02mol C2H2 và 0,03mol H2 v i 1,68lít O2 (ñktc) n p vào m t khí nhiên k có dung
tích 4lít r i ñ t cháy. Áp su t h n h p sau ph n ng khi t0 =109,2 0 C là:
A.0,392atm B.1,176atm C.0,784atm D.1,568atm E.K t qu khác
Câu 133: Khi cho Br2 tác d ng v i m t hiñrôcacbon thu ñư c m t d n xu t Brôm hóa duy nh t có t
kh i hơi so v i không khí b ng 5,207. Công th c phân t hiñrôcacbon là:
A.C5H12 B.C5H10 C.C4H8 D.C4H10 E.Không xác ñ nh ñư c
Câu 134: ð t cháy h t 0,244lít (ñkc) môt hiñrôcacbon no m ch h , s n ph m cháy cho qua 1lít nư c
vôi trong 0,143% (D = 1gam/lít) thu ñư c 0,1gam k t t a. Công th c phân t c a hiñrôcacbon là :
A.C4H10 B.C3H8 C.C5H12 D.C2H6 E.K t qu khác
Câu 135: N u ñ t CnH2n+2-2k v i k > 0 là công th c phân t t ng quát c a hiñrôcacbon thì k > 0 là :
A.T ng s liên k t ñôi B.T ng s liên k t vòng C. T ng s liên k t pi
D.T ng s liên k t pi và vòng E.K t qu khác
Câu 136: T công th c phân t t ng quát c a hiñrôcacbon CnH2n+2-2k v i k > 0, ta có th suy ra các
trư ng h p nào sau ñây :
A. N u k = 0 là ankan CnH2n+2 , n > 1 B. N u k = 1 là anken CnH2n
C. N u k = 2 là ankin CnH2n -2 D. N u k = 4 là aren CnH2n-6 E.K t qu khác
Câu 137: Cho 2 hiñrôcacbon A và B là ñ ng ñ ng nhau, phân t kh i c A g p ñôi phân t kh i c a B.
T kh i hơi c a B so v i không khí là 0,966. T kh i c a h n h p ñ ng th tích A và B so v i khí C2H6
b ng 2,1. Xác ñ nh công th c phân t c a A và B.
A.C6H12 và C3H6 B. C4H8 và C2H4 C. C4H12 và C2H6 D. C6H14 và C3H8
Câu 138: ð t cháy hoàn toàn 2,8gam m t h p ch t h u cơ A r i cho toàn b s n ph m h p th
vàodung d ch NaOH thì dung d ch này có kh i lư ng tăng thêm 12,4gam, thu ñư c 2 mu i có kh i
lư ng t ng c ng là 19gam và 2 mu i này có t l s mol là 1 : 1. Dãy ñ ng ñ ng c a ch t A là:
A. Ankan B.Anken C.Ankin D.Aren E.K t qu khác
Câu 139: ð t cháy hoàn toàn 2,8gam ch t h u cơ A b ng 6,72lít O2 (ñktc) ch t o thành khí CO2 và hơi
nư c có th tích b ng nhau trong cùng ñi u ki n. N u cho 2,8gam A nói trên vào dung d ch Br2 dư thì
thu ñư c 9,3gam s n ph m c ng. Công th c phân t c a A là:
A.C2H2 B.C3H6 C.C4H8 D.C5H10 D.K t qu khác
D ki n sau dùng cho câu 140-141: ð t cháy 2lít h n h p 2 hiñrôcacbon A ,B th khí và cùng dãy
ñ ng ñ ng, c n 10lít O2 ñ t o thành 6lít CO2 (các khí ño ñktc). Bi t VA = VB
Câu 140: Công th c phân t c a A, B là:
A.C2H6 và C4H10 B. C2H4 và C4H8 C. CH4 và C5H12 D. A và C ñ u ñúng
Câu 141: N u ñ hiñrô hóa h n h p A, B (theo c u t o câu trên) thì có th thu ñư c t i ña bao nhiêu
anken:
A.2 B.3 C.4 D.5
Câu 142: ð t cháy hoàn toàn h n h p 2 hiñrcacbon X,Y thu c cùng m t dãy ñ ng ñ ng(ankan, anken,
ankin), h p th s n ph m cháy vào 4,5lít dung d ch Ca(OH)2 0,02M thì thu ñư c k t t a, kh i lư ng
http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng
http://maichoi.vuicaida.com
Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn
dung d ch tăng lên 3,78gam. Cho ti p Ba(OH)2 dư vào dung d ch l i thu ñư c k t t a.T ng kh i lư ng
k t t a là 18,85gam. S mol X b ng 60% t ng s mol trong X, Y h n h p. Công th c phân t c a X, Y
l n lư t là:
A.C2H2 và C3H4 B. C2H2 và C4H6 C. C3H4 và C4H6 D. C2H4 và C3H6
D ki n sau dùng cho câu 143-144-145: M t h n h p g m 2 ankan có kh i lư ng là 10,2gam. ð t
cháy hoàn toàn h n h p ankan này c n dùng 25,8lít O2 (ñktc).
Câu 143: T ng s mol 2 ankan là:
A.0,1mol B.0,2mol C.0,3mol D.K t qu khác
Câu 144: Kh i lư ng CO2 và H2O t o thành:
A.30,8gam; 16,2gam B.15,4gam; 8,4gam C.30,8gam; 8,4gam D.K t qu khác
Câu 145: Công th c phân t c a 2 Ankan là:
A.CH4 và C4H10 B. C2H6 và C4H10 C. C3H8 và C4H10 D.C A, B, C ñ u ñúng
Câu 146: ð t cháy 3lít h n h p khí g m 2 hiñrôcacbon no k ti p trong dãy ñ ng ñ ng ,d n s n ph m
l n lư t qua bình (1) ñ ng CaCl2 khan r i bình (2) ñ ng dung d ch KOH. Sau thí nghi m kh i lư ng
bình (1) tăng 6,43gam, binh (2) tăng 9,82gam.Công th c và hàm lư ng ph n trăm theo th tích c a 2
hiddroocacbon trong h n h p là(các khí ño ñktc)
A.CH4:50% ; C2H6:50% B. C2H6: 50% ; C3H8: 50%
C.CH4: 33,3% ; C2H6: 66,7% D. C2H6:33,3% ; C3H8: 66,7%
http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng
http://maichoi.vuicaida.com
Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn
CHƯƠNG II: RƯ U- PHENOL-ANMIN

Câu 1: M t rư u no ña ch c X m ch h có n nguyên t C và m nhóm -OH trong c u t o phân t . Cho
7,6 gam rư c trên ph n ng v i lư ng dư Na, thu ñư c 2,24 lít khí (ñktc)
L p bi u th c liên h gi a n và m.
A. 7n + 1 = 11m B. 4n + 1 = 10m
C. 7n + 4 = 12m D. 7n + 2 = 14m
ðáp án : A
Câu 2:.X p các ancol benzyl dư i ñây theo th t ph n ng gi m d n v i HBr : C6H5-CH2OH(1) ,
p-O2N-C6H4-CH2OH (2), p-CH3O-C6H4- CH2OH (3), p-Cl-C6H4-CH2OH (4).
A. (3), (2), (4), (1) B. (2), (3), (1), (4),
C. (3), (1), (4), (2) D. (4), (3), (2), (1)
ðáp án : C

Câu 3: Dung d ch A g m : H2O, CH3OH, C2H5OH. S liên k t Hiñro trong dung d ch là :
A. 3 B. 6 C. 9 D. 12
ðáp án : C.: 9

1400C. S ete thu ñư c là :
Câu 4:. ðun nóng h n h p A g m 10 rư u no ñơn ch c v i H2SO4 ñ c
A.30 B. 45 C. 50 D. 55
ðáp án : D.

Câu 5: Cho 2,15 gam rư u propylic tác d ng v i axit axetic, t o thành este v i hi u su t 100%. Tính
kh i lư ng axit axetic ph i dùng :
A. 2,15 B. 2, 148 C. 2,16 D. 2, 17
ðáp án : A

Câu 6: S ñ ng phân c u t o c a C8H18 là :
A. 17 B. 18 C. 19 D. 20
ðáp án : B

Câu 7:. Cho 1 lít c n 920 tác d ng v i Na dư. Biêt r ng rư u etylic nguyên chât có d = 0,8 g/ml, tính
th tích H2 t o ra ñktc
A. 179,2 lít B. 224 lít C. 228,98 lít
D. 280 lít E. K t qu khác.
ðáp án : C

Câu 8:.M t rư u A m ch h không làm m t màu nư c Br2. ð ñ t cháy a(lít) hơi rư u A c n 2,5a (lít)
cùng ñi u ki n. Xác ñ nh công th c c u t o c a A :
http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng
http://maichoi.vuicaida.com
Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn
A. CH3OH B. C2H5OH C. C2H4(OH)2 D. C3H5(OH)3
ðáp án : C

Câu 9:. S p x p theo th t ñ m nh tăng d n tính axit c a các ch t cho sau ñây :
C6H5OH(1) ;p-CH3-O-C6H4OH(2); p- NO2-C6H4OH(3);
p-CH3- COC6H4OH(4) ; p-CH3-C6H4OH(5)
A. (4) (3) (2) (1) (5) B. (2) (5) (1) (4) (3)
C. (2) (5) (4) (3) (1) D. (2) (4) (3) (5) (1)
ðáp án:B
Câu 10:. H n h p X ñư c phan tr n t các rư c no ñơn ch c cùng dãy ñ ng ñ ng có s nguyên t
C X2->axit lactic. Ch t X1 là :
A. CH2=CH2 B. C2H5Cl C.CH3CHO D. C2H5CN
ðáp án : C

Câu 82:S ñ ng phân c a h p ch t thơm C7H8O là :
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
ðáp án : B

Câu 83:Vi t công th c c u t o có th có c a ch t A có thành ph n C4H10O, khi tác d ng v i HBr bi n
thành ch t B có thành ph n C4H9Br. Ch t B ph n ng v i dung d ch rư u trong KOH bi n thành C có
thành ph n C4H8. Ch t C tác d ng v i H2O khi có m t H3PO4 t o thành ch t có thành ph n C4H10O.
S n ph m oxi hoá c a A không cho ph n ng tráng gương. A là :
A. (CH3)2CH-CH2OH B. CH3-CHOH-CH2-CH3
C. (CH3)3C-OH D. CH3-CH2-CH2-CH2OH E. K t qu khác
ðáp án : B.

Câu 84:Khi hiñrat hoá h n h p anken A thu ñư c 2 s n ph m rư u. H n h p A có th là :
A. C2H4 và C3H6 B. CH3-CH=CH-CH3, C2H4
C. CH3-CH2-CH=CH-CH2-CH3, C3H6 D. CH3-CH=CH-CH3, CH2=C(CH3)2
E. K t qu khác.
ðáp án : B.
Câu 85:Khi ñem hiñrat hoá gi a các ph n t m t h n h p 2 rư u ñơn ch c, chưa bi t c u t o, thu ñư c
10,8 g nư c và 36g h n h p c a 3 h p ch t h u cơ có cùng lư ng mol và thu c cùng m t l i h p ch t
h u cơ. (H=100%). Công th c c a rư u là :
A. CH3OH và C2H5OH B. C4H8OH và C5H11OH
C. C2H5OH, C3H7O D. CH3OH và C3H7OH
E. K t qu khác,
ðáp án : A.

D ki n sau dùng cho câu 86-87:
M t h n h p rư u no và ñ ng ñ ng c a phenol có kh i lư ng 2,82 gam. Có th ph n ng v i 320 g Br2
1,5%. Cùng lư ng h n h p ñó, khi cho tác d ng v i Na (dư) thu ñư c 481 ml H2 (t0-200C)
Câu 86:. Công th c phân t các ch t là :
A. C3H5OH và C7H8O B. CH3OH và C9H12O
C. C2H5OH và C8H10O D. C3H8O và C4H9OH E. K t qu khác.
ðáp án : A.
Câu 87:.% s mol c a các ch t là (ch t có M l n trư c )
http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng
http://maichoi.vuicaida.com
Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn
A. 75% và 25% B. 60% và 40% C. 25% và 75%
D. 40% và 60% E. K t qu khác.
ðáp án : C.

Câu 88:ð t cháy hoàn toàn 1 mol 1 rư u no c n 2,5 mol O2. Công th c phân t rư u là :
A. C2H5OH B. C3H5(OH)3 C. C2H4(OH)2
D. C3H5(OH) E. K t qu khác.
ðáp án : C.

Câu 89:ðun 132,8 gam h n h p g m 3 rư u no ñơn ch c v i H2SO4 ñâm ñ c 1400C thu ñư c h n
h p các ete có s mol b ng nhau và có kh i lư ng là 111,2 gam. S mol m i ete là :
A. 0,1 B. 0,2 C. 0,3
D. 0,4 E. K t qu khác
ðáp án :B


Câu 90:Cho 3,38 g h n h p Y g m CH3OH, CH3COOH, C6H5OH tác d ng v a ñ v i Na th y thoát
ra 672 ml khí ñktc. H n h p r n Y1. Kh i lư ng Y1 là :
A. 3,61g B. 4,7g C. 4,76g
D. 4,04g E. K t qu khác
ðáp án:B

Câu 91:H n h p CH3OH, C2H5OH, phenol có kh i lư ng 28,9g. Chia ñôi h n h p thành 2 ph n b ng
nhau ñ làm hai thí nghi m. Ph n m t ph n ng hoàn toàn v i Na thu ñư c 2,806 lít H2 270C,
750mm Hg. Ph n 2 ph n ng v a h t v i 100 ml dung d ch NaOH 1M. Ph n trăm theo kh i lư ng
phenol ta có là :
A. 36,87% B. 65,05% C. 76,89% D. 12,34%
E. 32,65%
ðáp án :B
D ki n sau dùng cho câu 92-93-94
Chia h n h p X g m 2 rư u no ñơn ch c thành 2 ph n b ng nhau
Ph n 1: b ñ t cháy hoàn toàn t o ra 5,6 lít CO2 (ñkc) và 6,3 gam H2O
Ph n 2 : tác d ng h t v i Na thì th y thoát ra V lít khí (ñktc)
Câu 92:Ta có th tích V là :
A. 1,12 l B. 0,56 l C. 2,24 l D. 1,68 l
ðáp án:A

Câu 93:N u 2 rư u ñơn ch c trên là ñ ng ñ ng liên ti p thì công th c c a chúng là :
A.C3H6O và C4H8O B.CH3OH,C2H5OH C.C4H10O,C5H12O
D.C2H5OH,C3H7OHðáp án :D

Câu 94:Thành ph n %theo kh i lư ng c a 2 rư u là:
A.43,4%và 56,6% B.25% và 75% C.505 và 50% D.44,77% và 55,23%
ðáp án :A

Câu 95:ð t cháy hoàn toàn m gam rư u C, r i cho s n ph m cháy vào bình ñ ng Ca(OH)2 dư th y
kh i lư ng bình tăng lên p gam và có t gam k t t a .Bi t r ng p=0,71t và t=(m+p)/1,02 thì rư u C là:
A.Rư u etylic B.Propylen glicol 1,2 C.Glyxerin D.etylen glicol
http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng
http://maichoi.vuicaida.com
Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn
ðáp án:D
Câu 96:M t rư u no ña ch c X m ch h có n nguyên t C và m nhóm OH trong c u t o phân t . Cho
7,6 gam rư c trên ph n ng v i lư ng dư Na, thu ñư c 2,24 lít khí (ñktc)
L p bi u th c liên h gi a n và m.
A. 7n + 1 = 11m B. 4n + 1 = 10m C. 7n + 4 = 12m D. 7n + 2 = 14
ðáp án :A

Câu 97:HCHC m ch h ng v i công th c t ng quát CnH2nO là :
A: axitcacboxilic no ñơn ch c B: Ancol no ñơn ch c
C: este no ñơn ch c D: andehit no ñơn ch c
ðáp án:D
Câu 98:Ngư i ta ñi u ch rư u etylic t xenlulozo v i hi u su t c a c quá trình là 60% thì kh i lư ng
rư u thu ñư c t 32,4 g xenlulozo là :
A: 11,04 g B: 30,67 g
C: 12,04 g D: 18.4 g
ðáp án:A
Câu 99: Cho các ch t CH3CHO(1), C2H5OH(2), CH3COOH(3) th t s p x p theo chi u tăng d n
nhi t ñ sôi là:
A: 2,1,3 B: 2,3,1
C: 1,2,3 D: 3,1,2
ðáp án C
Câu 100: Cho các dung d ch sau CH3COOH, C2H4(OH)2, C3H5(OH)3, glucozo, saccarozo, C2H5OH s
lư ng dung d ch có th hòa tan ñư c Cu(OH)2 là:
A: 4 B: 5
C: 6 D: 3
ðáp án B
Câu 101: Công th c c u t o c a Propan-1,3-diol là:
A: HO-CH2-CH(OH)-CH2OH B: HO-CH2-CH2-CH2-OH
C: CH3-CH(OH)-CH2-CH2-OH D: HO-CH2-CH(OH)-CH3
ðáp án B
Câu 102: Cho các h p ch t thơm: C6H5OH(1), CH3-C6H3(OH)2(2), C6H5CH2OH(3).
Ch t nào thu c lo i phenol
A: 2 và 3 B: 1
C: 1 và 2 D: 2
ðÁp án C
Câu 103: ð t cháy hoàn toàn 7,6g 2 rư u ñơn ch c m ch h liên ti p trong cùng dãy ñ ng ñ ng thu
ñư c 7,84 lít CO2(ñktc) và 9g H2O công th c phân t 2 rư u là
A: CH3OH. C2H5OH B: C2H5OH, C3H7OH
C: C3H7OH, C4H9OH D: C4H9OH, C5H11OH
ðáp án B
Câu 104: Ph n ng nào sau ñây có th x y ra:

A: C6H6 + Br2 (H2O) B: C6H5OH + Br2 (H2O)
C: CH3COOH + C6H5OH D: c 3 ph n ng trên
ðáp án B
Câu 105: Cho các rư u sau n-butylic(1), sec-butylic(2), izo-bulylic(3), tert-butylic(4) th t gi m d n
nhi t ñ sôi là:
A: 1,2,3,4 B: 1,3,2,4

http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng
http://maichoi.vuicaida.com
Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn
C: 4,2,3,1 D: 4,3,2,1
ðáp án B
Câu 106: Rư u nào sau ñây khi tách nư c thu ñư c s n ph m chính là 3-Metylbuten-1
A: 2-Metylbutanol-1 B: 2-metylbutanol-2
C: 3-metylbutanol-2 D: 3-metylbutanol-1
ðáp án D
Câu 107: Hòa tan 92g rư u etylic vào nư c thu ñư c 250ml dung d ch A bi t kh i lư ng riêng c a
rư u nguyên ch t là 0,8 g/ml tính ñ rư u c a dung d ch A.
A: 40 B: 46
C: 50 D: k t qu khác
ðap án B
Câu 108: T c ñô c a nh ng ph n ng làm ñ t liên k t O-H gi m d n theo th t
A:Rư u b c1>Rư u b c2>Rư u b c3 B: Rư u b c2>Rư u b c1>Rư u b c3
C: Rư u b c3>Rư u b c2>Rư u b 1 D: không ph thu c vào b c rư u
ðÁp án A
Câu 109:: ðun 132,8 g h n h p 3 rư u no ñơn ch c v i H2SO4ñ c 140 ñ C cho ñ n khi ph n ng
hoàn toàn thu ñư c 111,2 g h n h p các ete có s mol b ng nhau. Tính s mol m i ete
A: 0.1 B: 0,2
C: 0,3 D: K t qu khác
ðÁp án B
Câu 110:: Nh a phenolfomandehit ñư c ñi u ch b ng cách ñun nóng phenol (dư) và dung d ch :
A: CH3CHO trong môi trư ng axit B: CH3COOH trong môi trư ng axit
C: HCOOH trong môi trư ng axit D: HCHO trong môi trư ng axit
ðáp án D
Câu 111; Có th dùng Cu(OH)2 ñ phân bi t các ch t trong nhóm
A: glixerin và saccarozo B: C3H7OH và CH3CHO
C: CH3COOH và C2H3OH D: C3H5(OH)3 và C2H4(OH)2
ðáp án : B

Câu 112; ð tách riêng t ng ch t t h n h p benzen, anilin, phenol ta ch c n dùng các hoá ch t (d ng
c , ñi u ki n thí nghi m ñ y ñ ) là :
A. dung d ch NaOH, dung d ch HCl, khí CO . B. dung d ch Br , dung d ch NaOH, khí CO .
2 2 2
C. dung d ch Br , dung d ch HCl, khí CO . D. dung d ch NaOH, dung d ch NaCl, khí CO .
2 2 2
ðáp án : A
Câu 113;Cho 0,1 mol rư u X ph n ng h t v i Na dư thu ñư c 2,24 lít khí H2 (ñktc). S nhóm ch c -
OH c a rư u X là :
A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.
ðáp án:C
Câu 114: Cho 11 gam h n h p hai rư u no ñơn ch c, k ti p nhau trong dãy ñ ng ñ ng tác d ng h t
v i Na dư thu ñư c 3,36 lít H2 (ñktc). Hai rư u ñó là
A. C2H5OH và C3H7OH. B. C3H7OH và C4H9OH.
C. C4H9OH và C5H11OH. D. CH3OH và C2H5OH.
ðáp án :D
Câu 115:Cho m gam glucozơ lên men thành rư u etylic v i hi u su t 80%. H p th hoàn toàn khí CO2
sinh ra vào dung d ch nư c vôi trong dư thu ñư c 20 gam k t t a. Giá tr c a m là
A. 45. B. 22,5.
C. 14,4. D. 11,25.

http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng
http://maichoi.vuicaida.com
Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn
ðáp án B
Câu 116: Dãy g m các ch t ñ u ph n ng ñư c v i C2H5OH là
A. Na, HBr, CuO. B. Na, Fe, HBr.
C. NaOH, Na, HBr. D. CuO, KOH, HBr.
ðáp án A
Câu 117:Các rư u (ancol) no ñơn ch c tác d ng ñư c v i CuO nung nóng t o anñehit là
A. rư u b c 2. B. rư u b c 3.
C. rư u b c 1. D. rư u b c 1 và rư u b c 2.
ðÁp án C
Câu 118:Dãy ñ ng ñ ng c a rư u etylic có công th c chung là
A. CnH2n +2 - x(OH)x (n ≥ x, x>1). B. CnH2n - 7OH (n ≥ 6).
C. CnH2n - 1OH (n ≥ 3). D. CnH2n + 1OH (n ≥ 1).
ðáp án D
Câu 119: H n h p X g m 3 rư u ñơn ch c A,B,C trong ñó B,C là 2 rư u ñ ng phân. ð t cháy hoàn
toàn 0,08mol X thu ñư c 3,96 g H2O và 3,136 lít khí CO2 (ñktc). S mol rươu A b ng 5/3 t ng s mol
rư u B+C. V y công th c phân t các rư u là :
A: CH4O và C3H8O B: CH4O và C3H6O.
C: CH4O và C3H4O D: C A,B,C ñ u có th ñúng
E: c 4 câu trên ñ u sai
ðáp án :A
Câu 120: Cho 18,32 g 2,4,6 trinitro phenol vào m t chai b ng gang có th tích không ñ i 560 cm3. ñ t
kíp n vào chai r i cho n 1911 ñ C. tính áp su t trong bình t i nhi t ñ ñó bi t r ng s n ph m n là
h n h p CO, CO2,N2,H2 và áp su t th c t nh hơn áp su t lý thuy t 8%.
A: 207,36 atm B: 211,968 atm
C: 201 atm D: 236,4 atm
E: t t c ñ u sai
ðáp án :B
Câu 121: ðun nóng h n h p g m 2 rư u no ñơn ch c v i H2SO4 ñ m ñ c 140 ñ C thu ñư c 21,6 g
H2O và 72 g h n h p 3 ete( 3 ete thu ñư c có s mol b ng nhau). CTCT 2 rư u là:
A: CH3OH, CH3CH2CH2OH B: (CH3)2CHOH, CH3CH2CH2OH
C: CH3OH, C2H5OH D: (CH3)2CHOH, C2H5OH
E: C2H5OH, CH3CH2CH2OH
ðáp án :C
Câu 122: Tách nư c hoàn toàn h n h p X thu ñư c h n h p Y g m các olephin. N u ñ t cháy hoàn
toàn X thi thu ñư c 1,76 g CO2 thì khi ñ t cháy hoàn toàn Y t ng kh i lư ng H2O và CO2 t o ra:
A: 2.,94g B 2,48g
C:1,76. g D 2,76 g
E 1,8g
ðáp án:B
Câu 123:A và B là 2 rư u no k ti p nhau trong dãy ñ ng ñ ng. Cho h n h p g m 1,6 g A và 2,3 g B
tác d ng h t v i Na thu ñư c 1,12 lít H2(dkc). CTPT 2 rư u là:
A CH3OH, C2H5OH B C3H8OH, C2H5OH
C C3H8OH, C4H9OH D C4H9OH, C8H11OH
ðáp án :A
Câu 124: Chia a g h n h p 2 rư u no ñơn ch c thành 2 ph n b ng nhau.
Ph n 1: ñ t hoàn toàn thu ñư c 2,24 lít CO2
Ph n 2: tách nư c hoàn toàn thu ñư c 2 anken. ð t cháy hoàn toàn 2 anken này thu ñư c m g H2O.
m có giá tr :
http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng
http://maichoi.vuicaida.com
Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn
A .0,18 B .1,8
C. 8,1 D. 0,36
ðáp án:B
Câu 125: công th c phân t c a rư u A là CnHmOx. ð cho A là rư u no thì m ph i có giá tr :
A. m=2n +x B. m=2n+2-x
C. m=2n-1 -x D. m=2n+1-x
ðap án B
Câu 126: ð t cháy 1 mol rươu no X m ch h c n 56 lít O2(ñkc). Xác ñ nh công th c c u t o c a X
A: C3H5(OH)3 B: C2H4(OH)2
C: C3H6(OH)2 D: k t qu khác
ðáp án :B
Câu 127: Tr n 1 rư u metylic và rư u etylic r i ti n hành ñun nóng có m t axit H2SO4 ñ m ñ c ta thu
ñư c t i ña bao nhiêu h p ch t h u cơ
A.3 B.4
C.5 D.K t qu khác
ðáp án : D
Câu 128: Benzen không ph n ng v i Br2 nhưng phenol làm m t màu Br2 r t nhanh vì:
A: phenol có tính axit.
B: tính axit c a phenol y u hơn c axit cacbonic
C: phenol là dung môi h u cơ phân c c hơn benzen
D:do nh hư ng c a nhóm OH các v trí octo và para trong phenol giàu ñi n tích âm t o ñi u
kiên cho Br2 t n công
ðáp án :D
Câu 129: ðun rư u A ñơn ch c v i H2SO4 ñ c thu ñư c h p ch t h u cơ B có dB/A= 0,7. xác ñ nh
CTPT c a A
A. C3H5OH B .C3H7OH
C .C4H7OH D.C4H9OH
ðáp án :B
Câu 130: Cho các ch t sau Butan-1-ol(1) pental-1-ol(2) và hexan-1-ol(3)
S p x p các ch t theo th t tăng d n kh năng tan trong trong nư c :
A: 1 (1) > (5) > (2) B. (4) > (5) > (1) > (3) > (2)
C. (4) > (1) > (5) > (3) > (2) D. (4) > (5) > (3) > (1) > (2)
Câu 100: Cho 5 dung d ch H2SO4 (1), CH3COOH (2), CH3COONa (3), Cl3CCOOH(4), Cl3CCOONa
(5). Th t tăng d n ñ pH c a 5 dung d ch ñó là :
A. (1) < (4) < (2) < (5) < (3) B. (1) < (4) < (5) < (2) < (3)
C. (1) < (4) < (2) < (3) < (5) D. (3) < (5) < (2) < (4) < (1)
Câu 101: Cho các ch t sau : HOOC-COOH (1), HCOONH4 (2), HCOOCH3 (3), CH3COOCH=CH2
(4). Nh ng h p ch t nào khi cho tác d ng v i dung d ch AgNO3/ NH3 (v i n ng ñ NH3 cao) thì có th
sinh ra Ag :
A. (1),(2),(3) B. (2),(3),(4) C. (1),(2),(3),(4) D. (2),(3)
http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng
http://maichoi.vuicaida.com
Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn
Câu 102: Cho các c p ch t sau :
1. HCHO và C6H5OH 2. H2N-CH2-COOH và H2N-(CH2)4-COOH
3. C6H5CH=CH2 và CH2=CH-CH=CH2.
Nh ng c p ch t nào có kh năng tham gia ph n ng trùng h p :
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 103: A là h n h p g m 2 anñehit có cùng s nguyên t cacbon . Cho 5,1g h n h p A bay hơi
250oC và 1atm thì có th tích là 4,29 lit. Bi t MA < MB và :

+ H2 , N i , t o
A C
+ O2 , xtác E
B D
CTPT c a E là :
A. C6H10O4 B. C6H10O2 C. C5H8O4 D. C5H10O2
Câu 104: Cho 3,5g h p ch t ñơn ch c X (ch ch a C, H, O) ph n ng v a ñ v i dung d ch
AgNO3/NH3 thu ñư c 10,8g Ag. Bi t r ng tên c a nó có ti p ñ u ng .
CTCT X là :
A. CH2=CH-CH2-CHO B. CH2=C(CH3)-CHO
C. CH2 - CH - CHO D. CH3 H
C=C
C H2 H CHO
Câu 105: H p ch t h u cơ ña ch c X có CTPT là C6H8O4. Thu phân X b ng dung d ch NaOH dư thu
ñư c m t mu i và m t rư u. CTCT có th có c a X là :
A. HOOC-COO-CH2-CH=CH-CH3 B. HOOC-COO-CH(CH3)-CH=CH2
C. COO - CH2 D. C A, B, C ñ u ñúng
CH3 - CH
COO - CH2
Câu 106: Ch n câu tr l i ñúng trong các phát bi u dư i ñây:
1. Anñêhit no ñơn ch c là nh ng HCHC mà phân t có 1 nhóm (-OH) hydroxyl liên k t v i góc
hiñrocacbon no
2. Anñêhit no ñơn ch c là nh ng HCHC mà phân t có 1 nhóm ch c anñehit liên k t v i góc
hiñrocacbon không no
3. Anñêhit no ñơn ch c là nh ng HCHC mà phân t có 1 nhóm ch c anñehit liên k t v i góc
hiñrocacbon no
4. Anñêhit no ñơn ch c là nh ng HCHC mà phân t có 1 nhóm ch c cacboxyl liên k t v i góc
hiñrocacbon no
A. 1, 2 B. 3 C. 1, 2, 3 D.T t c d u ñúng
Câu 107: Ch n câu tr l i sai trong các phát bi u dư i ñây:
1. Anñêhit fomic có tên g i khác là fomandehit, fomon
2. Anñêhit fomic là ch t khí không màu, có mùi x c khó ch u, tan nhi u trong nư c
3. Anñêhit tham gia ph n ng v i dung dich NaOH t o mu i
4. Trong công nghi p, anñêhit fomic ñư c ñi u ch b ng phương pháp sau : ôxi hóa rư u metylic
b ng ôxi không khí nh ch t xúc tác ñ ng kim lo i nhi t ñ 500 -700oC
5. Tên thông thư ng c a anñehit là : Anñehit + tên rư u tương ng
6. Tên qu c t c a anñêhit no ñơn ch c : Tên c a hiñrocacbon no tương ng + al
7. Nhi t ñ sôi c a anñêhit cao hơn nhi t ñ sôi c a rư u tương ng
A. 1,2,3 B 4,5,7 C. 3,5,7 D. 1,5,6,7
Câu 108: Anñehit có th tham gia ph n ng tráng gương và ph n ng v i H2 ( Ni, to ) t c là :
http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng
http://maichoi.vuicaida.com
Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn
A. Anñehit ch th hi n tính kh
B. Anñehit ch th hi n tính oxi hóa
C. Anñêhit th hi n c tính kh và tính oxi hóa
D. Anñehit không th hi n tính kh hay tính oxi hóa
Câu 109: Phân bi t propanol-1 , propanon và propanal ta có th dùng ph n ng nào trong các ph n ng
sau:
1. Ph n ng v i Na
2. Ph n ng v i dung d ch AgNO3 trong NH3
3. Ph n ng v i dung d ch NaHSO3
Ch n ñáp án ñúng nh t
A. 1,2,3 B. 1,3 C. 1,2 D. 1,2 ho c 2,3
Câu 110: Trong s các ch t sau, ch t nào dùng ñ ngâm xác ñ ng v t
A. D2 HCHO B. D2CH3OH C. C A, B D. K t qu khác
Câu 111: Ch n câu tr l i sai trong các phát bi u dư i ñây :
1. Axit cacboxylic no ñơn ch c là nh ng HCHC mà phân t có 1 nhóm cacboxyl liên k t v i
g c hiñrocacbon no
2. Tên thông thư ng c a Axit cacboxylic là tên liên quan ñ n ngu n g c tìm ra chúng
3. Tên qu c t c a Axit cacboxylic : Axit + tên qu c t c a hiñrocacbon no tương ng + ic
4. Nhi t ñ sôi c a axít ñ u hơn h n nhi t ñ sôi c a rư u tương ng
A. 1 B. 1, 2 C. 3 D. 3, 4
Câu 112: Ch n câu tr l i ñúng
1.Axít tham gia ph n ng v i rư u g i là ph n ng este hóa
2.Axít không tác d ng ñư c v i Na
3.Anñêhít ph n ng H2 ( Ni , to) t o axit tương ng
4.Axít tác d ng v i O2 ( môi trư ng men gi m) t o rư u tương ng
5.ð c ñi m c a ph n ng este hóa là thu n ngh ch
6.Axit ph n ng v i kim lo i t o mu i và gi i phóng khí H2
A. 1,2,3,4 B. 1,5,6 C. 2,5,6 D. 2,3
Câu 113: Công th c chung c a Axít cacboxylic không no ñơn ch c là :
A. CnH2n+1COOH B. CnH2nCOOH
C. CnH2n-1 COOH D. CnH2n-2COOH
Câu 114: Ch n câu tr l i sai trong các phát biêu dư i ñây
1.ESTE là s n ph m c a ph n ng este hóa gi a axít v i rư u
2.Tên thông thư ng c a este : Tên g c hiñrocacbon c a rư u + Tên g c axit có ñuôi al
3.ESTE là nh ng ch t r n , không màu không mùi không v
4.ESTE có nhi t ñ sôi th p hơn so v i các Axít cacboxylic t o nên este ñó và este n ng hơn nư c
nư c, d tan trong nư c
5.ESTE là nguyên li u s n xu t s i t ng h p, th y tinh h u cơ
6.ESTE tham gia ph n ng v i axit l n bazơ nên chúng lư ng tính
7.T anñehit có th ñi u ch tr c ti p ra este tương ng
A.1,5,7 B.2,5,7 C. 3,4,5 D. 2,3,4,6,7
Câu 115: M t h n h p X g m 2 ankanal ñ ng ñ ng k ti p khi b ôxi hóa hoàn toàn cho ra h n h p 2
rư u có kh i lư ng l n hơn kh i lư ng X là 1g . X ñ t cháy cho ra 30,8 g CO2 . Xác ñ nh CTPT c a 2
ankanal và kh i lư ng c a chúng
A. 9g HCHO; 4,4 g CH3CHO B. 18g HCHO; 8,8 g CH3CHO
C. 4,5g HCHO; 4,4 g CH3CHO D. 9g HCHO; 8,8 g CH3CHOhttp://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng
http://maichoi.vuicaida.com
Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn
Câu 116: Cho HCHC A ñơn ch c tác d ng v i dung d ch AgNO3 trong NH3 cho Ag k t t a, A c ng
Br2 theo t l 1:1. Hiñrô hóa hoàn toàn A thu ñư c 1,2 g B, lư ng B này khi tác d ng v i Na dư cho ra
0,224 lit H2 (ñktc). Xác ñ nh CTCT c a A và B :
A. HCHO, CH3OH B. CH2=CH-CH2-CHO ,CH3-(CH2)3-OH
C. CH2=CH-CHO, CH3-(CH2)2-OH D. CH3CHO, CH3CH2OH
Câu 117: ð t cháy hoàn toàn 1 lư ng 2 este no ñơn ch c c n 3,976 lit O2 (ñktc) thu ñư c 6,38 g khí
CO2 . Cho lư ng este này tác d ng dư v i KOH thu ñư c h n h p 2 rư u k ti p và 3,92 g mu i c a
axít h u cơ. Tìm CTPT và tính kh i lư ng c a m i este trong h n h p .
A. C3H6O2 (1,11g); C4H8O2 (2,12g) B. C4H8O2 (1,11g); C3H6O2 (2,2g)
C. C2H4O2 (1,11g); C3H6O2 (2,12g) D. C2H4O2 (1,11g); C4H8O2 (2,2g)
Câu 118: Hai ch t h u cơ A,B (C,H,O) ñ u có 53,33 % oxi theo kh i lư ng. Kh i lư ng phân t c a B
g p 1,5 l n kh i lư ng phân t c a A . ð ñ t cháy h t 0,04 mol h n h p A,B c n 0,1 mol O2 .M t
khác khi cho s mol b ng nhau c a A, B tác d ng v i lương dư dung dich NaOH thì lư ng mu i t o t
B g p 1,952 lư ng mu i t o t A (ph n ng x y ra hoàn toàn). Tìm CTPT A,B
A. C2H4O2 và C3H6O3 B. C2H2O2 và C3H6O2
C. C4H8O2 và C5H12O2 D. C2H4O2 và C3H6O2
Câu 119: ð t cháy 1,7 g este X c n 2,52 lit O2 (ñktc) thu ñư c CO2và H2O trong ñó nCO2: n H2O = 2
. ðun nóng 0,01 mol X v i dung d ch NaOH th y 0,02 mol NaOH tham gia ph n ng . X không ch a
ch c este , không ph n ng v i Na, không kh ñư c AgNO3 trong dung d ch NH3. Xác ñ nh CTPT X :
A. C4H4O2 B. C8H8O2 C. C3H6O2 D. C4H8O2
Câu 120: ð trung hoà 2,49 g h n h p axít focmic và axít acrylic thì c n dùng 400 ml dung d ch
NaOH 0,1 M. N u cho toàn b lư ng axit trên ph n ng v i kim lo i Mg dư thì th tích H2 (lit) thu
ñư c ñi u ki n chu n là:
A. 0,112 B. 0,448 C. 0,224 D. 0,336
Câu 121: H p ch t có công th c là CxHyOz có kh i lư ng phân t 60 ñvC. Trong các ch t trên có ch t
A tác d ng ñư c v i Na2CO3 thu ñư c CO2 . Ch t B tác d ng ñư c v i Na và có ph n ng tráng gương
.Ch t C tác d ng v i NaOH nhưng không tác d ng ñư c v i Na . Công th c l n lư t c a A,B,C là :
A. C3H7OH ; HO-CH2-CH2-CHO ; CH3COOCH3
B. C2H5COOH ; HO-CH2-CH2-CHO; C2H5COOCH3
C. CH3COOH ; HCOOCH3; HO -CH2-CHO
D. CH3COOH; HO -CH2-CHO ; HCOOCH3
Câu 122: Axít Axetic có h ng s phân li Ka= 1,8.10-5 . N u ñ ñi n li α =1,2% thì n ng ñ dung d ch là
(M) :
A. 0,0653 B. 0,0845 C. 0,1235 D. 0,125
Câu 123: Trong 1 bình kín dung tích không ñ i ch a 1 lư ng O2 g p ñôi lư ng c n thi t ñ ñ t cháy và
h n h p 2 este ñ ng phân có CTPT l à CnH2nO2 .Nhi t ñ và áp su t trong bình lúc ñ u là 136,5oC và
1at. Sau khi ñ t cháy hoàn toàn 2 este gi nhi t ñ bình 819oK, áp su t trong bình lúc này là
2,375atm . Xác ñ nh CTPT c a 2 este :
A. CH3COOCH3; HCOOCH3 B. C4H9COOC4H9 ; C2H5COOC6H13
C. C3H7COOC3H7 ; C2H5COOC4H9 D. C2H5COOC2H5 ; HCOOC3H7
Câu 124: Trong các câu sau ñây, câu nào sai ?
A. Các ch t có cùng kh i lư ng phân t là ñ ng phân c a nhau.
B. Tính axit gi m d n trong dãy ñ ng ñ ng c a axit fomic.
C. Khi cho phenol và anilin tác d ng v i dd Brôm thì v trí nhóm th ưu tiên là orth và para.
D. Rư u etylic có nhi t ñ sôi cao hơn h n các Hidro Cacbon và các d n xu t Halogen tương
ng.
Câu 125: Khi ñ t cháy các ñ ng ñ ng c a m t rư u thì t l nCO2 : nH2O tăng d n khi s nguyên t
Cácbon tăng d n. ðó là dãy ñ ng ñ ng c a:
http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng
http://maichoi.vuicaida.com
Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn
A.Rư u no ñơn ch c. B. Rư u thơm.
C.Rư u vòng no. D. Rư u no.
Câu 126: Triglixerit là este ba l n este c a glixerin. N u ñun nóng glixerin v i h n h p ba este
RCOOH, R'COOH, R''COOH thì thu ñư c t i ña bao nhiêu Triglixerit?
A. 9 B. 12
C . 18 D.15
Câu 127: Cho các ch t sau: C2H5OH(1), C2H5Cl(2), CH3COOH(3), CH3COOC2H5(4).
T t tăng d n nhi t ñ sôi là:
A.1-2-3-4 B.1-2-4-3
C.4-1-2-3 D.2-4-1-3
Câu 128: Khi oxy hoá 2,2 gam 1 anñehit ñơn ch c thu ñư c 3 g axit tương ng. CTPT c a anñehit là:
A.CH3CHO B.HCHO
C.C2H5CHO D.C3H7CHO
Câu 129: Oxy hoá m gam hh A ch a andehit propionic v i andehit axetic ta thu ñư c h n h p B ch a
hai axit tương ng. T kh i hơi c a B so v i A là a, a có giá tr trong kho ng:
A. 1.364
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản