Chuyên đề " Lạm phát "

Chia sẻ: vincy2010

Lạm phát là một phạm trù kinh tế khách quan phát sinh từ chế độ lưu thông tiền giấy. Điều này xuất phát từ chỗ tiền giấy chỉ là một loại dấu hiệu giá trị được phát hành và lưu thông để thay thế cho tiền đủ giá nhằm thực hiện vai trò trung gian trao đổi. Bản thân tiền giấy không có giá trị nội tại mà chỉ mang giá trị danh nghĩa. Do đó, khi có hiện tượng thừa tiền giấy trong lưu thông thì người ta không có xu hướng giữ lại trong tay mình những đồng tiền bị mất giá và...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Chuyên đề " Lạm phát "

CHUYÊN ĐỀ : LẠM PHÁT GVHD: NGUYỄN TỪ NHU
ĐỀ TÀICHUYÊN ĐỀ VỀ LẠM PHÁT
Giáo viên hướng dẫn : Nguyễn Từ Nhu

Sinh viên thực hiện :


THỰC HIỆN : NHÓM 06 TRANG 1
CHUYÊN ĐỀ : LẠM PHÁT GVHD: NGUYỄN TỪ NHU
MỤC LỤC
MỤC LỤC ............................................................................................................................................. 1
CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN........................................................................................................... 3
I/ CÁC KHÁI NIỆM VỀ LẠM PHÁT:............................................................................................. 3
II/ PHÂN LOẠI LẠM PHÁT:........................................................................................................... 3
1. Lạm phát vừa phải : ..................................................................................................................... 3
2. Lạm phát phi mã : ........................................................................................................................ 3
3. Siêu lạm phát: .............................................................................................................................. 3
III/ NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN LẠM PHÁT:................................................................................ 4
IV/ TÁC ĐỘNG CỦA LẠM PHÁT: .................................................................................................5
1. Tác động và phân phối lại thu nhập và của cải:............................................................................. 5
2. Tác động đến phát triển kinh tế và việc làm:................................................................................. 5
3. Các tác động khác: ....................................................................................................................... 6
V/ BIỆN PHÁP KIỀM CHẾ LẠM PHÁT:....................................................................................... 7
1. Những biện pháp cơ bản chiến lược: ............................................................................................ 7
2. Những biện pháp cấp bách trước mắt: .......................................................................................... 9
CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP KIỀM CHẾ LẠM PHÁT TẠI VIỆT NAM
TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY ................................................................................................... 11
I/ THỰC TRẠNG : .......................................................................................................................... 11
1. Giai đoạn lạm phát tăng nhanh ( 3 quý đầu năm): ....................................................................... 11
2. Giai đoạn giảm lạm phát (3 tháng cuối năm): ............................................................................. 13
3. Lạm phát năm 2009 : ................................................................................................................. 14
II/ GIẢI PHÁP :............................................................................................................................... 14
1. Năm 2007: ................................................................................................................................. 14
2. Năm 2008: ................................................................................................................................. 16
3. Năm 2009: ................................................................................................................................. 22
III/ ĐÁNH GIÁ GIẢI PHÁP :......................................................................................................... 26
1. Năm 2007: ................................................................................................................................. 26
2. Năm 2008: ................................................................................................................................. 28
3. Năm 2009: ................................................................................................................................. 30
KẾT LUẬN.......................................................................................................................................... 33
THỰC HIỆN : NHÓM 06 TRANG 2
CHUYÊN ĐỀ : LẠM PHÁT GVHD: NGUYỄN TỪ NHU
CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN
I/ CÁC KHÁI NIỆM VỀ LẠM PHÁT:
Lạm phát là một phạm trù kinh tế khách quan phát sinh từ chế độ lưu thông tiền
giấy. Điều này xuất phát từ chỗ tiền giấy chỉ là một loại dấu hiệu giá trị được phát hành
và lưu thông để thay thế cho tiền đủ giá nhằm thực hiện vai trò trung gian trao đổi. Bản
thân tiền giấy không có giá trị nội tại mà chỉ mang giá trị danh nghĩa. Do đó, khi có hiện
tượng thừa tiền giấy trong lưu thông thì người ta không có xu hướng giữ lại trong tay
mình những đồng tiền bị mất giá và lượng tiền thừa sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất
và lưu thông hàng hóa.
Có nhiều nhà kinh tế đã đi tìm một định nghĩa đúng cho thuật ngữ lạm phát, nhưng
nói chung chưa có một sự thống nhất hoàn toàn. Vậy lạm phát là gì? Lạm phát là hiện
tượng tiền trong lưu thông vượt quá nhu cầu cần thiết làm cho chúng bị mất giá, giá cả
của hầu hết các loại hàng hóa tăng lên đồng loạt. Lạm phát có những đặc trưng là :
 Hiện tượng tăng giá quá mức của lượng tiền trong lưu thông dẫn đến đồng tiền
bị mất giá.
 Mức giá cả chung tăng lên.

II/ PHÂN LOẠI LẠM PHÁT:

1. Lạm phát vừa phải :
Xảy ra khi tốc độ tăng giá ở mức một con số (
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản