Chuyên đề luyện thi Đại học môn Hóa học - Khối B

Chia sẻ: nguyenquangvietsn

Các chuyên đề được tổng hợp từ kiến thức môn Hóa lớp 10,11,12. Giúp các em có thêm kiến thức để đạt được điểm cao hơn trong kì thi Đại học sắp tới. Chúc các em thi thành công.

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Chuyên đề luyện thi Đại học môn Hóa học - Khối B

Nguyễn Xuân Lập ( Sưu Tầm)
CHUYÊN ĐỀ 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ
HÓA HỌC LIÊN KẾT HÓA HỌC
A. Lý Thuyết
Câu 1. Anion X- và cation Y2+ đều có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s23p6. Vị trí của các nguyên tố trong bảng
tuần hoàn các nguyên tố hóa học là:
A. X có số thứ tự 17, chu kỳ 3, nhóm VIIA (phân nhóm chính nhóm VII); Y có số thứ tự 20, chu kỳ 4, nhóm IIA (phân nhóm
chính nhóm II).
B. X có số thứ tự 18, chu kỳ 3, nhóm VIIA (phân nhóm chính nhóm VII); Y có số thứ tự 20, chu kỳ 3, nhóm IIA (phân nhóm
chính nhóm II).
C. X có số thứ tự 17, chu kỳ 4, nhóm VIIA (phân nhóm chính nhóm VII); Y có số thứ tự 20, chu kỳ 4, nhóm IIA (phân nhóm
chính nhóm II).
D. X có số thứ tự 18, chu kỳ 3, nhóm VIA (phân nhóm chính nhóm VI); Y có số thứ tự 20, chu kỳ 4, nhóm IIA (phân nhóm
chính nhóm II).
Câu 2. Cấu hình electron của ion X2+ là 1s22s22p63s23p63d6. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, nguyên tố X thuộc. A.
chu kì 3, nhóm VIB. B. chu kì 4, nhóm VIIIB. C. chu kì 4, nhóm IIA. D. chu kì 4, nhóm VIIIA.
Câu 3. Nguyên tử của nguyên tố X có electron ở mức năng lượng cao nhất là 3p. Nguyên tử của nguyên tố Y cũng có electron ở
mức năng lượng 3p và có một electron ở lớp ngoài cùng. Nguyên tử X và Y có số electron hơn kém nhau là 2. Nguyên tố X, Y lần
lượt là
A. khí hiếm và kim loại. B. kim loại và kim loại. C. phi kim và kim loại. D. kim loại và khí hiếm.
Câu 4. Trong một nhóm A (phân nhóm chính), trừ nhóm VIIIA (phân nhóm chính nhóm VIII), theo chiều tăng của điện tích hạt
nhân nguyên tử thì.
A. tính kim loại tăng dần, độ âm điện tăng dần. B. tính kim loại tăng dần, bán kính nguyên tử giảm dần.
C. độ âm điện giảm dần, tính phi kim tăng dần. D. tính phi kim giảm dần, bán kính nguyên tử tăng dần.
Câu 5. Cho các nguyên tố M (Z = 11), X (Z = 17), Y (Z = 9) và R (Z = 19). Độ âm điện của các nguyên tố tăng dần theo thứ tự.
A. R < M < X < Y. B. M < X < R < Y. C. Y < M < X < R. D. M < X < Y < R.
Câu 6. Bán kính nguyên tử của các nguyên tố: 3Li, 8O, 9F, 11Na được xếp theo thứ tự tăng dần từ trái sang phải là
A. F, Li, O, Na. B. F, Na, O, Li. C. Li, Na, O, F. D. F, O, Li, Na.
Câu 7. Cho các nguyên tố: K (Z = 19), N (Z = 7), Si (Z = 14), Mg (Z = 12). Dãy gồm các nguyên tố được sắp xếp theo chiều giảm
dần bán kính nguyên tử từ trái sang phải là:
A. K, Mg, N, Si. B. Mg, K, Si, N. C. K, Mg, Si, N. D. N, Si, Mg, K.
Câu 8. Dãy các nguyên tố sắp xếp theo chiều tăng dần tính phi kim từ trái sang phải là:
A. P, N, O, F. B. P, N, F, O. C. N, P, F, O. D. N, P, O, F.
Câu 9. Hợp chất trong phân tử có liên kết ion là
A. NH4Cl. B. HCl. C. NH3. D. H2O.
Câu 10. Dãy gồm các chất trong phân tử chỉ có liên kết cộng hoá trị phân cực là:
A. HCl, O3, H2S. B. H2O, HF, H2S. C. O2, H2O, NH3. D. HF, Cl2, H2O.
Câu 11. Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron 1s22s22p63s23p64s1, nguyên tử của nguyên tố Y có cấu hình electron
1s22s22p5. Liên kết hoá học giữa nguyên tử X và nguyên tử Y thuộc loại liên kết.
A. cho nhận. B. kim loại. C. cộng hoá trị. D. ion.
Câu 12. Phát biểu nào sau đây là đúng ?
A. Ở thể rắn, NaCl tồn tại dưới dạng tinh thể phân tử. B. Photpho trắng có cấu trúc tinh thể nguyên tử.
C. Kim cương có cấu trúc tinh thể phân tử. D. Nước đá thuộc loại tinh thể phân tử.
Câu 5. Dãy gồm các ion X+, Y- và nguyên tử Z đều có cấu hình electron 1s22s22p6 là:
A. K+, Cl-, Ar. B. Na+, F-, Ne. C. Na+, Cl-, Ar. D. Li+, F-, Ne.
B. Bài tập
Dạng 1: Xác định số hiệu nguyên tử , cấu hình e và số hạt trong nguyên tử
Câu 1. Một nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 52 và có số khối là 35. Số hiệu nguyên tử của
nguyên tố X là
A. 17. B. 15. C. 23. D. 18.
Câu 2. Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt electron trong các phân lớp p là 7. Số hạt mang điện của một nguyên tử Y
nhiều hơn số hạt mang điện của một nguyên tử X là 8 hạt. Các nguyên tố X và Y lần lượt là (biết số hiệu nguyên tử của nguyên
tố: Na = 11; Al = 13; P = 15; Cl = 17; Fe = 26).
A. Al và P. B. Fe và Cl. C. Al và Cl. D. Na và Cl.
Câu 3. Trong hợp chất ion XY (X là kim loại, Y là phi kim), số electron của cation bằng số electron của anion và tổng số electron
trong XY là 20. Biết trong mọi hợp chất, Y chỉ có một mức oxi hóa duy nhất. Công thức XY là
A. NaF. B. AlN. C. MgO. D. LiF.
+ 2- +
Câu 4. HC A được tạo thành từ ion M và ion X .Tổng số 3 loại hạt trong A là 164 .Tổng số các hạt mang điện trong ion M lớn
2-
hơn tổng số hạt mang điện trong ion X là 6 .Trong nguyên tử M , số hạt proton ít hơn số hạt nơtron là 1 hạt , trong nguyên tử X
số hạt proton bằng số hạt nơtron . M và X là
A. K và O B. Na và S C. Li và S D. K và S
Câu 5. Tổng số hạt proton, nơtron , electron trong hai nguyên tử của nguyên tố X và Y là 96 trong đó tổng số hạt mang điện nhiều
hơn tổng số hạt không mang điện là 32 . Số hạt mang điện của nguyên tử Y nhiều hơn của X là 16. X và Y lần lượt là
A. Mg và Ca B. Be và Mg C. Ca và Sr D. Na và Ca
1
Nguyễn Xuân Lập ( Sưu Tầm)
Dạng 2: bài tập về đồng vị
63
Cu và 295 Cu . Nguyên tử khối trung bình của đồng là 63,54. Thành phần
6
Câu 6. Trong tự nhiên, nguyên tố đồng có hai đồng vị là 29

65
Cu là
phần trăm tổng số nguyên tử của đồng vị 29

A. 73%. B. 54%. C. 50. D. 27%.
63 65 65
Câu 7. Trong tự nhiên Cu có hai đồng vị Cu và Cu , trong đó đồng vị Cu chiếm 27% về số nguyên tử .Phần trăm KL của
63
Cu trong Cu2O là giá trị nào dưới đây ?
A. 64,29% B. C. D.
35 37 35
Câu 8. Nguyên tố Cl trong tự nhiên là một hh gồm hai đồng vị Cl(75%) và Cl (25%) .Phần trăm về KL của Cl trong muối
kaliclorat KClO3 là
A. 7,24% B. C. D.
Dạng 3 :Dựa vào hóa trị của nguyên tố với hiđro và oxi
Câu 8. Công thức phân tử của hợp chất khí tạo bởi nguyên tố R và hiđro là RH3. Trong oxit mà R có hoá trị cao nhất thì oxi chiếm
74,07% về khối lượng. Nguyên tố R là
A. As. B. S. C. N. D. P.
Câu 9. Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là ns2np4. Trong hợp chất khí của nguyên tố X với hiđro, X
chiếm 94,12% khối lượng. Phần trăm khối lượng của nguyên tố X trong oxit cao nhất là
A. 40,00%. B. 50,00%. C. 27,27%. D. 60,00%.
Câu 10. Nguyên tố tạo HC khí với hiđro có CT RH3 . Trong oxit cao nhất của R , nguyên tố oxi chiếm 74,07% khối lượng .Xác
định nguyên tố đó :
A.Nitơ B. Phôtpho C. Silic D. Asen
Câu 11. Nguyên tố R thuộc nhóm VIA trong bảng HTTH trong hợp chất của R với H (không có thêm nguyên tố khác) có 5,882%

hiđro về khối lượng .R là nguyên tố nào dưới đây ? Lưu huỳnh
Câu 12. Nguyên tố R có hóa trị cao nhất với oxi là a và hóa trị trong hợp chất khí với hiđro là a .Cho 8,8 g oxit cao nhất của R tác

dụng hoàn toàn với dd NaOH thu được 21,2 g một muối trung hòa .Vậy R là
C
Câu 13. X , Y là hai chất khí , X có CT AOx trong đó oxi chiếm 60% khối lượng . Y có CT BH trong đó m : m = 1 : 3 .Tỉ khối
n H B
hơi của Y so với X bằng 0,2 .Vậy A và B là
S và C
Câu 14. Tỉ lệ khối lượng phân tử giữa HC khí với hiđro của nguyên tố R với oxit cao nhất của nó là 17 : 40 . Giá trị nguyên tử

khối của R là
32
Câu 15. Có hai khí A và B , A là HC của nguyên tố X với oxi , B là HC của nguyên tố Y với hiđro .Trong một phân tử A hay B chỉ

có một nguyên tố X hay Y .Trong A oxi chiếm 50% , trong B hiđro chiếm 25% về KL .X và Y là S và C
Câu 16. Nguyên tố R có HC với hiđro là H R O .Trong HC oxit cao nhất của R thì R chiếm 52% KL . Cấu hình electron của R là
227
51
[Ar]3d 4s
Câu 17. Nguyên tố X có oxit cao nhất có tỉ khối hơi so với hiđro là 91,5 . Vậy X là
Cl
Câu 18. Một nguyên tố có oxit cao nhất là R2O7 , nguyên tố này tạo với hiđro một chất khí trong đó hidro chiếm 0,78% về khối
lượng .Cấu hình lớp ngoài cùng của R là
25
5s 5p
Dạng 4: Dựa vào vị trí trong bảng tuần hoàn
Câu 12. Hai nguyên tố A,B ở hai nhóm kế tiếp nhau trong bảng HTTH , tổng số proton trong hai nguyên tử A,B bằng 19 .Biết A,B
tạo được HC X trong đó tổng số proton bằng 70 . Tìm CTPT của X
Al4C3
X và Y là nguyên tố ở hai phân nóm chính kế tiếp nhau có tổng điện tích dương bằng 23 .Ở đk thường chúng tác dụng được với
nhau .X và Y là
P và O
Câu 12. X và Y là hai nguyên tố cùng thuộc một phân nhóm chính thuộc hai chu kỳ kế tiếp nhau của bảng HTTH .Tổng số proton
trong hạt nhân của hai nguyên tố bằng 58 . Số hiệu nguyên tử của X và Y lần lượt là
20 , 38
Câu 12. A và B là hai nguyên tố ở hai nhóm kế tiếp thuộc hai chu kỳ liên tiếp trong bảng HTTH .Tổng số proton trong hạt nhân
nguyên tử của A và B là 31 .Điện tích của hai nguyên tố A và B là
11 và 20

2
Nguyễn Xuân Lập ( Sưu Tầm)
Câu 12. HC X có dạng A2B5 tổng số hạt trong phân tử là 70 .Trong thành phần của B số proton bằng số nơtron , A thuộc chu kỳ 3
của bảng HTTH .
A là P
Câu 12. X và Y là hai nguyên tố ở hai phân nhóm chính kế tiếp nhau có tổng điện tích dương bằng 23 . X và Y là
Na,Mg hoặc O,P hoặc N,S
Câu 12. X và Y là hai nguyên tố ở hai phân nhóm chính kế tiếp nhau có tổng điện tích dương bằng 23.Trong HC với oxi Y có hóa
trị cao nhất .X và Y là
N,S
c> HC có CT MAx trong đó M chiếm 46,67% về KL .M là KL , A là PK thuộc chu kỳ III .Trong hạt nhân của M có n-p=4
.Trong hạt nhân của A có n=p .Tổng số proton trong MAx là 58 .Hai nguyên tố M và A là
Fe và S
d> Tổng số hạt proton , nơtron , electron trong phân tử MX3 là 196 , trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không
- 3+
mang điện là 60 . Khối lượng nguyên tử của X lớn hơn của M là 8 . Tổng số hạt (p,n,e) trong X nhiều hơn trong M là 16 . Vậy
M và X lần lượt là
Al và Cl
Câu 27: Hợp chất X có khối lượng phân tử là 76 và tạo bởi 2 nguyên tố A và B. A,B có số oxihoá cao nhất là +a,+b và có số
oxihoá âm là -x,-y; thoả mãn điều kiện: a=x, b=3y. Biết rằng trong X thì A có số oxihóa là +a. Cấu hình electron lớp ngoài cùng
của B và công thức phân tử của X tương ứng là
A. 2s22p4 và NiO. B. CS2 và 3s23p4. C. 3s23p4 và SO3. D. 3s23p4 và CS2.
Câu 28: Hợp chất Z được tạo bởi hai nguyên tố M và R có công thức M aRb trong đó R chiếm 20/3 (%) về khối lượng. Biết rằng
tổng số hạt proton trong phân tử Z bằng 84. Công thức phân tử của Z là
A. Al2O3. B. Cu2O. C. AsCl3. D. Fe3C.


===================
Chuyên đề 2: PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC
Phản ứng oxi hóa khử
Bài tập cơ bản
Câu 1: Tổng hệ số của các chất trong phản ứng Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O là
A. 55 B. 20. C. 25. D. 50.
Câu 5: Trong phản ứng: 3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO 3)2 + 2NO + 4H2O. Số phân tử HNO3 đóng vai trò chất oxi hóa là
A. 8. B. 6. C. 4. D. 2.
Câu 7: Cho các chất và ion sau: Zn; Cl2; FeO; Fe2O3; SO2; H2S; Fe2+; Cu2+; Ag+. Số lượng chất và ion có thể đóng vai trò chất khử là
A. 9. B. 8. C. 7. D. 6.
Câu 8: Cho các chất và ion sau: Zn; Cl2; FeO; Fe2O3; SO2; Fe2+; Cu2+; Ag+. Số lượng chất và ion vừa đóng vai trò chất khử, vừa đóng vai
trò chất oxi hóa là
A. 2. B. 4. C. 6. D. 8.
Câu 13: Chia 22,0 gam hỗn hợp X gồm Mg, Na và Ca thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 tác dụng hết với O 2 thu được 15,8 gam hỗn
hợp 3 oxit. Phần 2 tác dụng với dung dịch HCl dư thu được V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là
A. 6,72. B. 3,36. C. 13,44. D. 8,96.
Dùng cho câu 14, 15: Chia 29,8 gam hỗn hợp X gồm Mg, Na, K và Ca thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 tác dụng hoàn toàn với dung
dịch HNO3 loãng thu được 1,568 lít khí N2 duy nhất (đktc) và dung dịch chứa x gam muối (không chứa NH4NO3). Phần 2 tác dụng
hoàn toàn với oxi thu được y gam hỗn hợp 4 oxit.
Câu 14: Giá trị của x là
A. 73,20. B. 58,30. C. 66,98. D. 81,88.
Câu 15: Giá trị của y là
A. 20,5. B. 35,4. C. 26,1. D. 41,0.
Dùng cho câu 16, 17, 18, 19: Dẫn hỗn hợp X gồm 0,1 mol C2H2, 0,1 mol C3H4 và 0,1 mol H2 qua ống chứa Ni nung nóng thu được
hỗn hợp khí Y gồm 7 chất. Đốt chát hoàn toàn Y cần V lít khí O2 (đktc) thu được x gam CO2 và y gam H2O. Nếu cho V lít khí O2
(đktc) tác dụng hết với 40 gam hỗn hợp Mg và Ca thì thu được a gam hỗn hợp chất rắn.
Câu 16: Giá trị của x là
A. 13,2. B. 22,0. C. 17,6. D. 8,8.
Câu 17: Giá trị của y là
A. 7,2. B. 5,4. C. 9,0. D. 10,8.
Câu 18: Giá trị của V là
A. 10,08. B. 31,36. C. 15,68. D. 13,44.
Câu 19: Giá trị của a là
A. 62,4. B. 51,2. C. 58,6. D. 73,4.
Dùng cho câu 20, 21, 22: Chia 47,1 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Zn, Ni thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 tác dụng hoàn toàn với
dung dịch HNO3 vừa đủ thu được 7,84 lít khí NO duy nhất (đktc) và dung dịch Y chứa x gam muối (không chứa NH 4NO3). Nếu cho
Y tác dụng với dung dịch NaOH thì lượng kết tủa lớn nhất thu được là y gam. Phần 2 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl thu
được V lít khí H2(đktc).
3
Nguyễn Xuân Lập ( Sưu Tầm)
Câu 20: Giá trị của x là
A. 110,35. B. 45,25. C. 112,20. D. 88,65.
Câu 21: Giá trị của y là
A. 47,35. B. 41,40. C. 29,50. D. 64,95.
Câu 22: Giá trị của V là
A. 11,76. B. 23,52. C. 13,44. D. 15,68.
Dùng cho câu 23, 24: Cho hỗn hợp X gồm 0,2 mol Al và 0,2 mol Zn tác dụng với 500 ml dung dịch Y gồm Cu(NO 3)2 và AgNO 3 đến
khi phản ứng hoàn toàn thu được 48,45 gam chất rắn A gồm 3 kim loại và dung dịch B chứa 2 muối. Cho A tác dụng với dung dịch
HCl dư thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). Coi thể tích dung dịch không đổi
Câu 23: Nồng độ mol/lít của Cu(NO3)2 trong Y là
A. 0,6. B. 0,5. C. 0,4. D. 0,3.
Câu 24: Tổng nồng độ mol/lít của muối trong dung dịch B là
A. 0,6. B. 0,5. C. 0,4. D. 0,3.
Câu 25: Trong phản ứng Fe3O4 + H2SO4đặc → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O thì H2SO4 đóng vai trò
A. là chất oxi hóa. B. là chất khử.
C. là chất oxi hóa và môi trường. D. là chất khử và môi trường.
Câu 26 (A-07): Cho từng chất Fe, FeO, Fe(OH) 2, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)3, Fe(NO3)2, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3 lần lượt phản ứng với
HNO3 đặc nóng. Số lượng phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử là.
A. 8. B. 6. C. 5. D. 7.
Câu 27 (A-07): Cho các phản ứng sau:
a) FeO + HNO3 (đặc, nóng) → b) FeS + H2SO4 (đặc nóng) →
c) Al2O3 + HNO3 (đặc, nóng) → d) Cu + dung dịch FeCl3 →
e) CH3CHO + H2 (Ni, to) → f) glucozơ + AgNO3 trong dung dịch NH3 →
g) C2H4 + Br2 → h) glixerol + Cu(OH) 2 →
Dãy gồm các phản ứng đều thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử là
A. a, b, c, d, e, h. B. a, b, d, e, f, g. C. a, b, d, e, f, h. D. a, b, c, d, e, g.
Câu 28 (B-07): Khi cho Cu tác dụng với dung dịch chứa H2SO4 loãng và NaNO3 thì vai trò của NaNO3 trong phản ứng là
A. chất xúc tác. B. môi trường. C. chất oxi hoá. D. chất khử.
Câu 29 (B-07): Trong phản ứng đốt cháy CuFeS2 tạo ra sản phẩm CuO, Fe2O3 và SO2 thì một phân tử CuFeS2 sẽ
A. nhường 12e. B. nhận 13e. C. nhận 12e. D. nhường 13e.
Câu 30: Trong phản ứng FexOy + HNO3 → N2 + Fe(NO3)3 + H2O thì một phân tử FexOy sẽ
A. nhường (2y – 3x) electron. B. nhận (3x – 2y) electron. C. nhường (3x – 2y)
D. nhận (2y – 3x) electron.
electron.
Câu 31: Trong phản ứng tráng gương của HCHO thì mỗi phân tử HCHO sẽ
A. nhường 2e. B. nhận 2e. C. nhận 4e. D. nhường 4e.
Bài tập nâng cao
Câu 1. Cho các phản ứng sau:
a) FeO + HNO3 (đặc, nóng) → b) FeS + H2SO4 (đặc, nóng) →.
c) Al2O3 + HNO3 (đặc, nóng) → d) Cu + dung dịch FeCl3 →.
f) glucozz + AgNO 3 trong dung dịch NH3 →
ơ
e) CH3CHO + H2 →
g) C2H4 + Br2 → h) glixerol (glixerin) + Cu(OH) 2 →.
Dãy gồm các phản ứng đều thuộc loại phản ứng oxi hóa - khử là:
A. a, b, d, e, f, h. B. a, b, c, d, e, h. C. a, b, c, d, e, g. D. a, b, d, e, f, g.
Câu 2. Cho từng chất: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3 lần lượt phản ứng
với HNO3 đặc, nóng. Số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử là
A. 5. B. 7. C. 8. D. 6.
Câu 3. Cho các phản ứng:
Ca(OH)2 + Cl2 CaOCl2 2H2S + SO2 3S + 2H2O.
2NO2 + 2NaOH + NaNO3 + NaNO2 + H2O 4KClO3 + SO2 3S + 2H2O.
O3 → O2 + O.
Số phản ứng oxi hoá khử là
A. 3. B. 5. C. 2. D. 4.
Câu 4. Tổng hệ số (các số nguyên, tối giản) của tất cả các chất trong phương trình phản ứng giữa Cu với dung dịch HNO3 đặc,
nóng là
A. 11. B. 10. C. 8. D. 9.
Câu 5. Cho phương trình hoá học: Fe3O4 + HNO3 Fe(NO3)3 + NxOy + H2O Sau khi cân bằng phương trình hoá học
trên với hệ số của các chất là những số nguyên, tối giản thì hệ số của HNO3 là
A. 45x - 18y. B. 46x - 18y. C. 13x - 9y. D. 23x - 9y.
Câu 6. Trong phản ứng đốt cháy CuFeS2 tạo ra sản phẩm CuO, Fe2O3 và SO2 thì một phân tử CuFeS2 sẽ.
A. nhận 13 electron. B. nhường 13 electron. C. nhường 12 electron. D. nhận 12 electron.
Câu 7. Cho biết các phản ứng xảy ra sau:
Phát biểu đúng là:
2FeBr2 + Br2 → 2FeBr3. 2NaBr + Cl2 → 2NaCl + Br2.
A. Tính khử của Cl- mạnh hơn của Br -. B. Tính khử của Br- mạnh hơn của Fe2+.
4
Nguyễn Xuân Lập ( Sưu Tầm)
C. Tính oxi hóa của Br2 mạnh hơn của Cl2. D. Tính oxi hóa của Cl2 mạnh hơn của Fe3+.
Câu 8. Cho dãy các chất và ion: Zn, S, FeO, SO2, N2, HCl, Cu , Cl-. Số chất và ion có cả tính oxi hóa và tính khử là
2+

A. 7. B. 4. C. 5. D. 6.
Câu 9. Cho dãy các chất và ion: Cl2, F2, SO2, Na+, Ca2+, Fe2+, Al3+, Mn2+, S2-, Cl-. Số chất và ion trong dãy đều có tính oxi hoá và tính
khử là
A. 3. B. 6. C. 4. D. 5.
Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học
Lý thuyết
(( k 2SO (k); phản ứng thuận là phản ứng tỏa nhiệt. Phát biểu đúng là:
k
Câu 171. Cho cân bằng hóa học: 2SO2 (k) + O2 (k) 3

A. Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi tăng nhiệt độ.
B. Cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch khi giảm nồng độ O2.
C. Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi giảm áp suất hệ phản ứng.
D. Cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch khi giảm nồng độ SO3.
Câu 172. Cho cân bằng (trong bình kín) sau:
(
O
(
O
CO (k) + H2O (k) CO2 (k) + H2 (k) ΔH < 0.
Trong các yếu tố: (1) tăng nhiệt độ; (2) thêm một lượng hơi nước; (3) thêm một lượng H2; (4) tăng áp suất chung của hệ; (5) dùng
chất xúc tác. Dãy gồm các yếu tố đều làm thay đổi cân bằng của hệ là:
A. (1), (4), (5). B. (1), (2), (3). C. (1), (2), (4). D. (2), (3), (4).
k
(
Câu 173. Cho cân bằng hoá học: N2 (k) + 3H2 (k) (
k 2NH3 (k); phản ứng thuận là phản ứng toả nhiệt. Cân bằng hoá học
không bị chuyển dịch khi.
A. thay đổi áp suất của hệ. B. thay đổi nhiệt độ. C. thêm chất xúc tác Fe. D. thay đổi nồng độ N2.
Câu 174. Cho các cân bằng hoá học:
(
2 k
(
N2 (k) + 3H2 (k) 2
( H2 (k) + I2 (k) (
k
2NH3 (k)(1) 2HI (k)(2).

(
2 (
2
2SO2 (k) + O2 (k) 2
( 2SO3 (k)(3) 2NO2 (k) 2
( N2O4 (k)(4).
Khi thay đổi áp suất những cân bằng hóa học bị chuyển dịch là:
A. (1), (2), (4). B. (1), (3), (4). C. (1), (2), (3). D. (2), (3), (4).
Câu 175. Cho các cân bằng sau:
)
k
( k
(
O2(k) )
k
( k
(
(1) 2SO2(k) + 2SO3(k) (2) N2 (k) + 3H2 (k) 2NH3 (k).

)
k
( )
4
(
(3) CO2(k) + H2(k) (
)
k (4) 2HI (k) (
)
4
CO(k) + H2O(k) H2 (k) + I2 (k).
Khi thay đổi áp suất, nhóm gồm các cân bằng hoá học đều không bị chuyển dịch là
A. (1) và (3). B. (1) và (2). C. (2) và (4). D. (3) và (4).
Câu 176. Cho cân bằng sau trong bình kín: 2NO2 N2O4.
(màu nâu đỏ) (không màu).
Biết khi hạ nhiệt độ của bình thì màu nâu đỏ nhạt dần. Phản ứng thuận có:
A. ΔH < 0, phản ứng thu nhiệt. B. ΔH < 0, phản ứng toả nhiệt.
C. ΔH > 0, phản ứng toả nhiệt. D. ΔH > 0, phản ứng thu nhiệt.
Câu 177. Hằng số cân bằng của phản ứng xác định chỉ phụ thuộc vào.
A. nhiệt độ. B. nồng độ. C. áp suất. D. chất xúc tác.
Bài tập
Câu 10. Cho chất xúc tác MnO2 vào 100 ml dung dịch H2O2, sau 60 giây thu được 33,6 ml khí O2 (ở đktc). Tốc độ trung bình của
phản ứng (tính theo H2O2) trong 60 giây trên là
A. 5,0.10g 4 mol/(l.s). B. 2,5.10l 4 mol/(l.s). C. 5,0.10l 5 mol/(l.s). D. 5,0.10l 3 mol/(l.s).
to
k
(
N
Câu 11. Cho phương trình hóa học của phản ứng tổng hợp amoniac. N 2 (k) + 3H 2 (k) N 2NH 3 (k) .
k
( xt

Khi tăng nồng độ của hiđro lên 2 lần, tốc độ phản ứng thuận:
A. tăng lên 8 lần. B. tăng lên 2 lần. C. giảm đi 2 lần. D. tăng lên 6 lần.
Câu 12. Một bình phản ứng có dung tích không đổi, chứa hỗn hợp khí N2 và H2 với nồng độ tương ứng là 0,3M và 0,7M. Sau khi
phản ứng tổng hợp NH3 đạt trạng thái cân bằng ở t 0 C, H2 chiếm 50% thể tích hỗn hợp thu được. Hằng số cân bằng KC ở t oC
của phản ứng có giá trị là
A. 3,125. B. 0,500. C. 0,609. D. 2,500.
Câu 13. Cho các cân bằng sau:
5
Nguyễn Xuân Lập ( Sưu Tầm)
1 1
2
(1) H 2 (k) + I 2 (k) 2 2HI (k) (2) H 2 (k) + I2 (k) HI (k)
2 2
1 1
2 .
(3) HI (k) 2 H 2 (k) + I 2 (k) (4) 2HI (k) H 2 (k) + I 2 (k)
2 2
)
5
(
(5) H 2 (k) + I 2 (r) ( 2HI (k)
)
5
Ở nhiệt độ xác định, nếu KC của cân bằng (1) bằng 64 thì KC bằng 0,125 là của cân bằng.
A. (5). B. (4). C. (3). D. (2).
v = k. x . y (A, B là 2 chất khác nhau). Nếu tăng nồng độ A lên 2 lần (nồng độ B
CA CB
Câu 1: Tốc độ của một phản ứng có dạng:
không đổi) thì tốc độ phản ứng tăng 8 lần. Giá trị của x là
A. 3. B. 4. C. 6. D. 8.
Câu 3: Khi tăng thêm 10OC, tốc độ một phản ứng hoá học tăng lên 2 lần. Vậy khi tăng nhiệt độ của phản ứng đó từ 25 OC lên 75OC
thì tốc độ phản ứng tăng
A. 5 lần. B. 10 lần. C. 16 lần. D. 32 lần.
Câu 4: Khi tăng thêm 10OC, tốc độ một phản ứng hoá học tăng lên 3 lần. Để tốc độ phản ứng đó (đang tiến hành ở 30OC) tăng 81
lần thì cần phải tăng nhiệt độ lên đến
A. 50OC. B. 60OC. C. 70OC. D. 80OC.
Câu 6: Người ta cho N2 và H2 vào trong bình kín dung tích không đổi và thực hiện phản ứng:
N2 + 3H2 → 2NH3. Sau một thời gian, nồng độ các chất trong bình như sau:
[N2] = 2M; [H2] = 3M; [NH3] = 2M. Nồng độ mol/l của N2 và H2 ban đầu lần lượt là
A. 3 và 6. B. 2 và 3. C. 4 và 8. D. 2 và 4.
Câu 7: Xét phản ứng sau ở nhiệt độ không đổi: 2NO + O 2 → 2NO2. Khi thể tích bình phản ứng giảm đi một nửa thì tốc độ phản
ứng
A. tăng 4 lần. B. giảm 4 lần. C. tăng 8 lần. D. giảm 8 lần.
Câu 8: Cho 6 gam, kẽm hạt vào cốc đựng dung dịch H2SO4 2M ở nhiệt độ thường. Biến đổi nào sau đây KHÔNG làm thay đổi tốc
độ phản ứng?
A. thay 6 gam kẽm hạt bằng 6 gam kẽm bột.
B. tăng nhiệt độ lên đến 50OC.
C. thay dung dịch H2SO4 2M bằng dung dịch H2SO4 1M.
D. tăng thể tích dung dịch H2SO4 2M lên 2 lần.
Câu 9: Cho phản ứng: 2KClO3 (r) → 2KCl(r) + 3O2 (k). Yếu tố KHÔNG ảnh hưởng đến tốc độ của phản ứng trên là
A. kích thước hạt KClO3. B. áp suất. C. chất xúc tác. D. nhiệt độ.
Câu 10: Khi phản ứng thuận nghịch ở trạng thái cân bằng thì nó
A. không xảy ra nữa. B. vẫn tiếp tục xảy ra.
C. chỉ xảy ra theo chiều thuận. D. chỉ xảy ra theo chiều nghịch.
Câu 11: Giá trị hằng số cân bằng KC của phản ứng thay đổi khi
A. thay đổi nồng độ các chất. B. thay đổi nhiệt độ.
C. thay đổi áp suất. D. thêm chất xúc tác.
Câu 12: Các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hoá học là
A. nồng độ, nhiệt độ và chất xúc tác. B. nồng độ, áp suất và diện tích bề mặt.
C. nồng độ, nhiệt độ và áp suất. D. áp suất, nhiệt độ và chất xúc tác.
Câu 13: Cho phản ứng: Fe2O3 (r) + 3CO (k) 2Fe (r) + 3CO2 (k).
Khi tăng áp suất của phản ứng này thì
A. cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận. B. cân bằng không bị chuyển dịch.
C. cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch. D. phản ứng dừng lại.
2NH3 (k) ∆ H < 0.
Câu 14: Cho phản ứng: N2 (k) + 3H2 (k)
Khi giảm nhiệt độ của phản ứng từ 450OC xuống đến 25 OC thì
A. cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận. B. cân bằng không bị chuyển dịch.
C. cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch. D. phản ứng dừng lại.
2SO3 ∆ H < 0. Khi giảm nhiệt độ và khi giảm áp suất thì cân bằng của phản ứng trên chuyển
Câu 15: Phản ứng: 2SO2 + O2
dịch tương ứng là
A. thuận và thuận. B. thuận và nghịch.
C. nghịch và nghịch. D.nghịch và thuận.
Câu 16: Trộn 1 mol H2 với 1 mol I2 trong bình kín dung tích 1 lít. Biết rằng ở 410 O, hằng số tốc độ của phản ứng thuận là 0,0659
và hằng số tốc độ của phản ứng nghịch là 0,0017. Khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng ở 410OC thì nồng độ của HI là
A. 2,95. B. 1,52. C. 1,47. D. 0,76.


6
Nguyễn Xuân Lập ( Sưu Tầm)
Câu 17: Cho phản ứng sau ở một nhiệt độ nhất định: N2 + 3H3 2NH3. Nồng độ (mol/l) lúc ban đầu của N2 và H2 lần lượt là
0,21 và 2,6. Biết KC của phản ứng là 2. Nồng độ cân bằng (mol/l) của N2, H2, NH3 tương ứng là
A. 0,08; 1 và 0,4. B. 0,01; 2 và 0,4. C. 0,02; 1 và 0,2. D. 0,001; 2 và 0,04.
Câu 18: Cho phản ứng: CO (k) + H2O (k) O CO2 (k) + H2 (k)
Biết KC của phản ứng là 1 và nồng độ ban đầu của CO và H 2O tương ứng là 0,1 mol/l và 0,4 mol/l. Nồng độ cân bằng (mol/l) của
CO và H2O tương ứng là
A. 0,08 và 0,08. B. 0,02 và 0,08. C. 0,02 và 0,32. D. 0,05 và 0,35.
Câu 19: Một bình kín dung tích không đổi V lít chứa NH3 ở 0OC và 1atm với nồng độ 1mol/l. Nung bình đến 546OC và NH3 bị phân
huỷ theo phản ứng: 2NH 3 N2 + 3H2. Khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, áp suất khí trong bình là 3,3atm. Ở nhiệt
độ này nồng độ cân bằng
của NH3 (mol/l) và giá trị của KC là
A. 0,1; 2,01.10-3. B. 0,9; 2,08.10-4. C. 0,15; 3,02.10-4. D. 0,05; 3,27.10-3.
Câu 20: Cho phương trình phản ứng: 2A(k) + B (k) ứ 2X (k) + 2Y(k). Người ta trộn 4 chất, mỗi chất 1 mol vào bình kín
dung tích 2 lít (không đổi). Khi cân bằng, lượng chất X là 1,6 mol. Hằng số cân bằng của phản ứng này là
A. 58,51 B. 33,44. C. 29,26 D. 40,96.
Câu 21: Cho phản ứng: CO + Cl2 2 COCl2 thực hiện trong bình kín dung tích 1 lít ở nhiệt độ không đổi. Khi cân bằng [CO] =
0,02; [Cl2] = 0,01; [COCl2] = 0,02. Bơm thêm vào bình 1,42gam Cl2. Nồng độ mol/l của CO; Cl2 và COCl2 ở trạng thái cân bằng mới
lần lượt là
A. 0,013; 0,023 và 0,027. B. 0,014; 0,024 và 0,026.
C. 0,015; 0,025 và 0,025. D. 0,016; 0,026 và 0,024.
Câu 22 (A-07): Khi tiến hành este hóa giữa 1 mol CH 3COOH với 1 mol C2H5OH thì thu được 2/3 mol este. Để đạt hiệu suất cực
đại là 90% (tính theo axit) khi tiến hành este hóa 1 mol axit axetic cần số mol rượu etylic là (các phản ứng este hoá thực hiện ở
cùng nhiệt độ)
A. 0,342. B. 2,925. C. 0,456. D. 2,412.
Câu 23: Cho cân bằng: N2O4 4 2NO2. Cho 18,4 gam N2O4 vào bình chân không dung tích 5,9 lít ở 27 OC, khi đạt đến trạng thái cân
bằng, áp suất là 1 atm. Hằng số cân bằng KC ở nhiệt độ này là
A. 0,040. B. 0,007. C. 0,500. D. 0,008.
Câu 24: Khi hoà tan SO2 vào nước có cân bằng sau: SO2 + H2O O HSO3- + H+. Khi cho thêm NaOH và khi cho thêm H2SO4
loãng vào dung dịch trên thì cân bằng sẽ chuyển dịch tương ứng là
A. thuận và thuận. B. thuận và nghịch. C. nghịch và thuận. D. nghịch và nghịch.

=================
CHUYÊN ĐỀ 3: NGUYÊN TỐ PHI KIM VÀ HỢP CHẤT
Lý thuyết
Câu 201. Trong phòng thí nghiệm, người ta thường điều chế clo bằng cách.
A. điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn. B. cho dung dịch HCl đặc tác dụng với MnO2, đun nóng.
C. điện phân nóng chảy NaCl. D. cho F2 đẩy Cl2 ra khỏi dung dịch NaCl.
Câu 202. Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế oxi bằng cách.
A. nhiệt phân KClO3 có xúc tác MnO2. B. nhiệt phân Cu(NO3)2.
C. điện phân nước. D. chưng cất phân đoạn không khí lỏng.
Câu 203. Ứng dụng nào sau đây không phải của ozon?
A. Điều chế oxi trong phòng thí nghiệm. B. Tẩy trắng tinh bột, dầu ăn.
C. Sát trùng nước sinh hoạt. D. Chữa sâu răng.
Câu 204. Trong phòng thí nghiệm, để điều chế một lượng nhỏ khí X tinh khiết, người ta đun nóng dung dịch amoni nitrit bão hoà.
Khí X là
A. N2O. B. N2. C. NO2. D. NO.
Câu 205. Trong phòng thí nghiệm, người ta thường điều chế HNO3 từ.
A. NaNO3 và H2SO4 đặc. B. NaNO2 và H2SO4 đặc. D. NaNO3 và HCl đặc.
C. NH3 và O2.
Câu 206. Cho Cu và dung dịch H2SO4 loãng tác dụng với chất X (một loại phân bón hóa học), thấy thoát ra khí không màu hóa nâu
trong không khí. Mặt khác, khi X tác dụng với dung dịch NaOH thì có khí mùi khai thoát ra. Chất X là
A. amophot. B. ure. C. natri nitrat. D. amoni nitrat.
Câu 207. Phân bón nào sau đây làm tăng độ chua của đất?
A. NaNO3. B. NH4NO3. C. KCl. D. K2CO3.
Câu 208. Thành phần chính của quặng photphorit là
A. Ca(H2PO4)2. B. CaHPO4. C. NH4H2PO4. D. Ca3(PO4)2.
Câu 209. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Phân lân cung cấp nitơ hoá hợp cho cây dưới dạng ion nitrat (NO3-) và ion amoni (NH4+).
B. Amophot là hỗn hợp các muối (NH4)2HPO4 và KNO3.
C. Phân hỗn hợp chứa nitơ, photpho, kali được gọi chung là phân NPK.

7
Nguyễn Xuân Lập ( Sưu Tầm)
D. Phân urê có công thức là (NH4)2CO3.
Câu 210. Phân bón nitrophotka (NPK) là hỗn hợp của.
A. (NH4)2HPO4 và KNO3. B. (NH4)2HPO4 và NaNO3. C. (NH4)3PO4 và KNO3. D. NH4H2PO4 và KNO3.
Câu 211. Cho các phản ứng sau:
t0 t0 8500 C,Pt
(3) NH3 +H 2
(1) Cu(NO3 )2 C (2) NH 4 NO 2 N .
N
(
u O
H t
P
,O
C
O
t0 t0 t0
(4) NH3 +H 2 (6) NH3 +H
. (5) NH 4 Cl N .
P
,
lCl
C l
C
H O
u
C
CuO
Các phản ứng đều tạo khí N2 là:
A. (1), (2), (5). B. (2), (4), (6). C. (1), (3), (4). D. (3), (5), (6).
Câu 212. Cho các phản ứng sau:
to
4HCl + MnO2 t
C MnCl2 + Cl2 + 2H2O. 2HCl + Fe → FeCl2 + H2.
o
14HCl + K2Cr2O7 H t
t 2KCl + 2CrCl3 + 3Cl2 + 7H2O. 6HCl + 2Al → 2AlCl3 + 3H2.
16HCl + 2KMnO4 → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O.
Số phản ứng trong đó HCl thể hiện tính oxi hóa là
A. 3. B. 1. C. 2. D. 4.
Câu 213. Cho các phản ứng sau:
(a) 4HCl + PbO2  PbCl2 + Cl2 + 2H2O. (b) HCl + NH4HCO3  NH4Cl + CO2 + H2O.
(c) 2HCl + 2HNO3  2NO2 + Cl2 + 2H2O. (d) 2HCl + Zn  ZnCl2 + H2.
Số phản ứng trong đó HCl thể hiện tính khử là
A. 2. B. 3. C. 4. D. 1.
t0
(2) F2 + H2O t
Câu 214. Cho các phản ứng : (1)O3 + dung dịch KI 
t0
(3) MnO2 + HCl đặc t (4) Cl2 + dung dịch H2S 
Các phản ứng tạo ra đơn chất là :
A. (1), (2), (3). B. (1), (2), (4) C. (1), (3), (4). D. (2), (3), (4).
Câu 215. Phản ứng nhiệt phân không đúng là :
t0 t0
A. 2KNO3 t
N
K B. NaHCO3 t
H
a
2KNO 2 + O2. NaOH + CO2.
0 0
C. NH4NO2 t t t
H
O D. NH4Cl t
l
N2 + 2H2O. NH3 + HCl .
Câu 216. Trường hợp không xảy ra phản ứng hóa học là
o
A. 3O2 + 2H2S t t 2SO2 + 2H2O .B. FeCl2 + H2S → FeS + 2HCl.
C. O3 + 2KI + H2O → O2 + 2KOH + I2. D. Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O.
Câu 217. Dãy gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch HCl loãng là:
A. AgNO 3, (NH4)2CO3, CuS. B. FeS, BaSO4, KOH. C. KNO3, CaCO3, Fe(OH)3. D. Mg(HCO3)2, HCOONa, CuO.
Câu 218. Nếu cho 1 mol mỗi chất: CaOCl2, KMnO4, K2Cr2O7, MnO2 lần lượt phản ứng với lượng dư dung dịch HCl đặc, chất tạo
ra lượng khí Cl2 nhiều nhất là
A. CaOCl2. B. K2Cr2O7. C. MnO2. D. KMnO4.
Câu 219. Khi nhiệt phân hoàn toàn 100 gam mỗi chất sau: KClO3 (xúc tác MnO2), KMnO4, KNO3 và AgNO 3. Chất tạo ra lượng O2
lớn nhất là
A. KMnO4. B. KNO3. C. KClO3. D. AgNO 3.
Câu 220. Chất khí X tan trong nước tạo ra một dung dịch làm chuyển màu quỳ tím thành đỏ và có thể được dùng làm chất tẩy
màu. Khí X là
A. CO2. B. O3. C. SO2. D. NH3.
Câu 221. SO2 luôn thể hiện tính khử trong các phản ứng với.
A. O2, nước Br2, dung dịch KMnO4. B. dung dịch NaOH, O2, dung dịch KMnO4.
C. dung dịch KOH, CaO, nước Br2. D. H2S, O2, nước Br2.
Câu 222. Trộn 5,6 gam bột sắt với 2,4 gam bột lưu huỳnh rồi nung nóng (trong điều kiện không có không khí), thu được hỗn hợp
rắn M. Cho M tác dụng với lượng dư dung dịch HCl, giải phóng hỗn hợp khí X và còn lại một phần không tan G. Để đốt cháy
hoàn toàn X và G cần vừa đủ V lít khí O2 (đktc). Giá trị của V là
A. 2,80. B. 3,08. C. 3,36. D. 4,48.
Câu 223. Cho 13,44 lít khí clo (ở đktc) đi qua 2,5 lít dung dịch KOH ở 100oC. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 37,25
gam KCl. Dung dịch KOH trên có nồng độ là
A. 0,24M. B. 0,48M. C. 0,2M. D. 0,4M.
Câu 224. Cho dung dịch chứa 6,03 gam hỗn hợp gồm hai muối NaX và NaY (X, Y là hai nguyên tố có trong tự nhiên, ở hai chu kì
liên tiếp thuộc nhóm VIIA, số hiệu nguyên tử ZX < ZY) vào dung dịch AgNO3 (dư), thu được 8,61 gam kết tủa. Phần trăm khối
lượng của NaX trong hỗn hợp ban đầu là
A. 47,2%. B. 58,2%. C. 52,8%. D. 41,8%.

Axit Nitric và muối Nitrat trong môi trường axit
Câu 225. Khi cho Cu tác dụng với dung dịch chứa H2SO4 loãng và NaNO3, vai trò của NaNO3 trong phản ứng là

8
Nguyễn Xuân Lập ( Sưu Tầm)
A. chất oxi hoá. B. môi trường. C. chất khử. D. chất xúc tác.
Câu 226. Thực hiện hai thí nghiệm:
1) Cho 3,84 gam Cu phản ứng với 80 ml dung dịch HNO3 1M thoát ra V1 lít NO.
2) Cho 3,84 gam Cu phản ứng với 80 ml dung dịch chứa HNO3 1M và H2SO4 0,5 M thoát ra V2 lít NO.
Biết NO là sản phẩm khử duy nhất, các thể tích khí đo ở cùng điều kiện. Quan hệ giữa V1 và V2 là
A. V2 = 2V1. B. V2 = 2,5V1. C. V2 = V1. D. V2 = 1,5V1.
Câu 227. Cho 3,2 gam bột Cu tác dụng với 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm HNO3 0,8M và H2SO4 0,2M. Sau khi các phản ứng xảy
ra hoàn toàn, sinh ra V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là
A. 1,792. B. 0,448. C. 0,746. D. 0,672.
Câu 228. Cho m gam bột Fe vào 800 ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 0,2M và H2SO4 0,25M. Sau khi các phản ứng xảy ra
hoàn toàn, thu được 0,6m gam hỗn hợp bột kim loại và V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của m và V lần lượt

A. 17,8 và 4,48. B. 17,8 và 2,24. C. 10,8 và 4,48. D. 10,8 và 2,24.
Câu 229. Cho hỗn hợp gồm 1,12 gam Fe và 1,92 gam Cu vào 400 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm H2SO4 0,5M và NaNO3 0,2M.
Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Cho V ml dung dịch NaOH 1M
vào dung dịch X thì lượng kết tủa thu được là lớn nhất. Giá trị tối thiểu của V là
A. 240. B. 400. C. 120. D. 360.
Câu 230. Nung 6,58 gam Cu(NO 3)2 trong bình kín không chứa không khí, sau một thời gian thu được 4,96 gam chất rắn và hỗn
hợp khí X. Hấp thụ hoàn toàn X vào nước để được 300 ml dung dịch Y. Dung dịch Y có pH bằng.
A. 3. B. 2. C. 1. D. 4.
Câu 231. Nhiệt phân hoàn toàn 34,65 gam hỗn hợp gồm KNO3 và Cu(NO3)2, thu được hỗn hợp khí X (tỉ khối của X so với khí
hiđro bằng 18,8). Khối lượng Cu(NO3)2 trong hỗn hợp ban đầu là
A. 11,28 gam. B. 8,60 gam. C. 20,50 gam. D. 9,40 gam.
Câu 232. Hoà tan hoàn toàn một lượng bột Zn vào một dung dịch axit X. Sau phản ứng thu được dung dịch Y và khí Z. Nhỏ từ từ
dung dịch NaOH (dư) vào Y, đun nóng thu được khí không màu T. Axit X là
C. H2SO4 đặc.
A. HNO3. B. H2SO4 loãng. D. H3PO4.
Câu 233. Cho 2,16 gam Mg tác dụng với dung dịch HNO3 (dư). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,896 lít khí NO (ở
đktc) và dung dịch X. Khối lượng muối khan thu được khi làm bay hơi dung dịch X là
A. 6,52 gam. B. 13,92 gam. C. 8,88 gam. D. 13,32 gam.
Câu 234. Hoà tan hoàn toàn 12,42 gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được dung dịch X và 1,344 lít (ở đktc) hỗn hợp
khí Y gồm hai khí là N2O và N2. Tỉ khối của hỗn hợp khí Y so với khí H2 là 18. Cô cạn dung dịch X, thu được m gam chất rắn
khan. Giá trị của m là
A. 106,38. B. 38,34. C. 97,98. D. 34,08.

CHUYÊN ĐỀ 4: SỰ ĐIỆN LY
Câu 7: Phương trình phân li của axít axetic là: CH3COOH C CH3COO- + H+ Ka. Biết [CH3COOH] = 0,5M và ở trạng thái
cân bằng [H ] = 2,9.10 M. Giá trị của Ka là
+ -3

A. 1,7.10-5. B. 8,4.10-5. C. 5,95.10-4. D. 3,4.10-5.
Câu 10: Thêm từ từ từng giọt H2SO4 vào dung dịch Ba(OH)2 đến dư thì độ dẫn điện của hệ sẽ biến đổi như sau:
A. tăng dần. B. giảm dần.
C. lúc đầu giảm, sau đó tăng. D. lúc đầu tăng, sau đó giảm.
Câu 11: Có 2 dung dịch X và Y, mỗi dung dịch chỉ chứa 2 cation và 2 anion trong số các ion với số mol như sau: K + (0,15); Mg2+
(0,10); NH4+ (0,25); H+ (0,20); Cl- (0,10); SO42- (0,075); NO3- (0,25); CO32- (0,15). Các ion trong X và Y là
A. X chứa (K+, NH4+, CO32-, SO42-); Y chứa (Mg2+, H+, NO3-, Cl-).
B. X chứa (K+, NH4+, CO32-, NO3-); Y chứa (Mg2+, H+, SO42-, Cl-).
C. X chứa (K+, NH4+, CO32-, Cl-); Y chứa (Mg2+, H+, SO42-, NO3-).
D. X chứa (H+, NH4+, CO32-, Cl-); Y chứa (Mg2+, K+, SO42-, NO3-).
Câu 12: Một dung dịch chứa a mol Na +, b mol Ca2+, c mol HCO3- và d mol NO3-. Biểu thức liên hệ giữa a, b, c, d và công thức tổng
số gam muối trong dung dịch lần lượt là
A. a + 2b = c + d và 23a + 40b + 61c + 62d.
B. a + b = c + d và 23a + 40b + 61c + 62d.
C. a + b = c + d và 23a + 40b - 61c - 62d.
D. a + 2b = c + d và 23a + 40b - 61c - 62d.
Câu 17: Chia dung dịch X gồm CuSO 4 và Al(NO3)3 thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 cho tác dụng với dung dịch BaCl 2 dư thu được
6,99 gam kết tủa. Phần 2 cho tác dụng với dung dịch NaOH dư, rồi lấy kết tủa nung đến khối lượng không đổi thu được m gam
chất rắn. Giá trị của m là
A. 2,4. B. 3,2. C. 4,4. D. 12,6.
Câu 20: Ion CO32– không tác dụng với các ion thuộc dãy nào sau đây?
A. NH4+, K+, Na+. B. H+, NH4+, K+, Na+.
2+ 2+ +
D. Ba2+, Cu2+, NH4+, K+.
C. Ca , Mg , Na .
Câu 21: Dãy nào cho dưới đây gồm các ion cùng tồn tại trong một dung dịch
A. Na+, NH4+, Al3+, SO42-, OH-, Cl-. B. Ca2+, K+, Cu2+, NO3-, OH-, Cl-. C. Ag+, Fe3+, H+, Br-, CO32-,
- + 2+ + 2- - -
NO3 . D. Na , Mg , NH4 , SO4 , Cl , NO3 .
Câu 22: Hiện tượng tạo thành nhũ trong các hang động là do phản ứng

9
Nguyễn Xuân Lập ( Sưu Tầm)
A. CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2.
B. Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O.
C. CaO + CO2 → CaCO3.
D. CaCO3 → CaO + CO2.
Câu 33: Dung dịch axit H2SO4 có pH = 4. Nồng độ mol/l của H2SO4 trong dung dịch đó là
A. 2.10-4M. B. 1.10-4M. C. 5.10-5M. D. 2.10-5M.
Sự điện li: 2 + 0,5.
Câu 178. Dung dịch HCl và dung dịch CH3COOH có cùng nồng độ mol/l, pH của hai dung dịch tương ứng là x và y. Quan hệ giữa
x và y là (giả thiết, cứ 100 phân tử CH3COOH thì có 1 phân tử điện li).
A. y = 2x. B. y = x + 2. C. y = x - 2. D. y = 100x.
Câu 179. Cho dung dịch X chứa hỗn hợp gồm CH3COOH 0,1M và CH3COONa 0,1M. Biết ở 25 oC, Ka của CH3COOH là 1,75.10-5
và bỏ qua sự phân li của nước. Giá trị pH của dung dịch X ở 25 oC là
A. 2,88. B. 4,76. C. 1,00. D. 4,24.
Câu 180. Cho dãy các chất: KAl(SO4)2.12H2O, C2H5OH, C12H22O11 (saccarozơ), CH3COOH, Ca(OH)2, CH3COONH 4. Số chất
điện li là
A. 5. B. 4. C. 2. D. 3.
Câu 181. Cho dãy các chất: Ca(HCO3)2, NH4Cl, (NH4)2CO3, ZnSO4, Al(OH)3, Zn(OH)2. Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là
A. 3. B. 5. C. 4. D. 2.
Câu 182. Cho dãy các chất: Cr(OH) 3, Al2(SO4)3, Mg(OH) 2, Zn(OH)2, MgO, CrO3. Số chất trong dãycó tính chất lưỡng tính là
A. 4. B. 5. C. 3. D. 2.
Câu 183. Các hợp chất trong dãy chất nào dưới đây đều có tính lưỡng tính?
A. Cr(OH)3, Fe(OH)2, Mg(OH) 2 B. Cr(OH)3, Zn(OH) 2, Mg(OH)2
C. Cr(OH)3, Pb(OH)2, Mg(OH) 2. D. Cr(OH)3, Zn(OH)2, Pb(OH) 2.
Câu 184. Cho các chất: Al, Al2O3, Al2(SO4)3, Zn(OH)2, NaHS, K2SO3, (NH4)2CO3. Số chất đều phản ứng được với dung dịch HCl,
dung dịch NaOH là
A. 5. B. 7. C. 4. D. 6.
Câu 185. Dãy gồm các chất vừa tan trong dung dịch HCl, vừa tan trong dung dịch NaOH là:
A. NaHCO3, MgO, Ca(HCO3)2. B. NaHCO3, ZnO, Mg(OH) 2.
C. Mg(OH) 2, Al2O3, Ca(HCO3)2. D. NaHCO3, Ca(HCO3)2, Al2O3.
Câu 186. Trong số các dung dịch: Na2CO3, KCl, CH3COONa, NH4Cl, NaHSO 4, C6H5ONa, những dung dịch có pH > 7 là
A. KCl, C6H5ONa, CH3COONa. B. NH4Cl, CH3COONa, NaHSO4.
C. Na2CO3, NH4Cl, KCl. D. Na2CO3, C6H5ONa, CH3COONa.
Câu 187. Cho các dung dịch có cùng nồng độ: Na2CO3 (1), H2SO4 (2), HCl (3), KNO3 (4). Giá trị pH của các dung dịch được sắp
xếp theo chiều tăng từ trái sang phải là:
A. (2), (3), (4), (1). B. (1), (2), (3), (4). C. (3), (2), (4), (1). D. (4), (1), (2), (3).

- Hỗn hợp axit td hỗn hợp bazơ. Pt ion thu gọn. Bt điện tích.
Câu 188. Cho 4 phản ứng:
(1) Fe + 2HCl ( FeCl2 + H2.
(2) 2NaOH + (NH4)2SO4 Na2SO4 + 2NH3 + 2H2O.
(3) BaCl2 + Na2CO3 BaCO3 + 2NaCl.
(4) 2NH3 + 2H2O + FeSO4 Fe(OH)2 + (NH4)2SO4.
Các phản ứng thuộc loại phản ứng axit - bazơ là
A. (2), (4). B. (1), (2). C. (3), (4). D. (2), (3).
Câu 189. Cho các phản ứng hóa học sau:
(1) (NH4)2SO4 + BaCl2 → (2) CuSO4 + Ba(NO3)2 →. (3) Na2SO4 + BaCl2 → (4) H2SO4 + BaSO3 →.
(5) (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 → (6) Fe2(SO4)3 + Ba(NO3)2 →.
Các phản ứng đều có cùng một phương trình ion rút gọn là:
A. (1), (2), (3), (6). B. (3), (4), (5), (6). C. (1), (3), (5), (6). D. (2), (3), (4), (6).
Câu 190. Trộn lẫn V ml dung dịch NaOH 0,01M với V ml dung dịch HCl 0,03 M được 2V ml dung dịch Y. Dung dịch Y có pH là
A. 3. B. 1. C. 2. D. 4.
Câu 191. Trộn 100 ml dung dịch (gồm Ba(OH) 2 0,1M và NaOH 0,1M) với 400 ml dung dịch (gồm H2SO4 0,0375M và HCl
0,0125M), thu được dung dịch X. Giá trị pH của dung dịch X là
A. 2. B. 6. C. 1. D. 7.
Câu 192. Trộn 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm H2SO4 0,05M và HCl 0,1M với 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,2M và
Ba(OH)2 0,1M, thu được dung dịch X. Dung dịch X có pH là
A. 1,0. B. 12,8. C. 1,2. D. 13,0.
Câu 193. Trộn 100 ml dung dịch có pH = 1 gồm HCl và HNO3 với 100 ml dung dịch NaOH nồng độ a (mol/l) thu được 200 ml
dung dịch có pH = 12. Giá trị của a là
A. 0,12. B. 0,15. C. 0,03. D. 0,30.
Câu 194. Cho dung dịch chứa 0,1 mol (NH4)2CO3 tác dụng với dung dịch chứa 34,2 gam Ba(OH)2. Sau phản ứng thu được m gam
kết tủa. Giá trị của m là
A. 17,1. B. 19,7. C. 15,5. D. 39,4.

10
Nguyễn Xuân Lập ( Sưu Tầm)
2-
Câu 195. Một dung dịch chứa 0,02 mol Cu2+, 0,03 mol K+, x mol Cl- và y mol SO 4 . Tổng khối lượng các muối tan có trong dung
dịch là 5,435 gam. Giá trị của x và y lần lượt là:
A. 0,01 và 0,03. B. 0,03 và 0,02. C. 0,05 và 0,01. D. 0,02 và 0,05.
Câu 196. Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,12 mol FeS2 và a mol Cu2S vào axit HNO3 (vừa đủ), thu được dung dịch X (chỉ chứa
hai muối sunfat) và khí duy nhất NO. Giá trị của a là
A. 0,075. B. 0,12. C. 0,06. D. 0,04.
Câu 197. Hỗn hợp X chứa Na2O, NH4Cl, NaHCO3 và BaCl2 có số mol mỗi chất đều bằng nhau. Cho hỗn hợp X vào H2O (dư),
đun nóng, dung dịch thu được chứa.
A. NaCl, NaHCO3, NH4Cl, BaCl2. B. NaCl.
C. NaCl, NaOH. D. NaCl, NaOH, BaCl2.
Câu 198. Trong các dung dịch: HNO3, NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2, KHSO 4, Mg(NO3)2, dãy gồm các chất đều tác dụng được với dung
dịch Ba(HCO3)2 là:
A. HNO3, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2. B. NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2.
C. HNO3, Ca(OH)2, KHSO4, Na2SO4. D. HNO3, NaCl, Na2SO4.
Câu 199. Dung dịch X chứa các ion: Fe3+, SO42-, NH4+, Cl-. Chia dung dịch X thành hai phần bằng nhau:
- Phần một tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, đun nóng thu được 0,672 lít khí (ở đktc) và 1,07 gam kết tủa;.
- Phần hai tác dụng với lượng dư dung dịch BaCl2, thu được 4,66 gam kết tủa.
Tổng khối lượng các muối khan thu được khi cô cạn dung dịch X là (quá trình cô cạn chỉ có nước bay hơi).
A. 7,04 gam. B. 3,73 gam. C. 3,52 gam. D. 7,46 gam.
Câu 200. Khi hòa tan hiđroxit kim loại M(OH)2 bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 20% thu được dung dịch muối trung
hoà có nồng độ 27,21%. Kim loại M là
A. Fe. B. Mg. C. Zn. D. Cu.

CHUYÊN ĐỀ 5: KIM LOẠI VÀ HỢP CHẤT
I. CÁC DẠNG BÀI TẬP KIM LOẠI
DẠNG 1: KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI AXIT
Câu 1. Cho 3,68 gam hỗn hợp gồm Al và Zn tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 10 %, thu được 2,24 lít khí H2
(ở đktc). Khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng là:
A. 101,68 gam B. 88,20 gam C. 101,48 gam D. 97,80 gam
Câu 2: Hoà tan hoàn toàn 14,6 gam hỗn hợp X gồm Al và Sn bằng dung dịch HCl (dư), thu được 5,6 lít khí H2 (ở đktc). Thể
tích khí O2 (ở đktc) cần để phản ứng hoàn toàn với 14,6 gam hỗn hợp X là:
A. 2,80 lít B. 1,68 lít C. 4,48 lít D. 3,92 lít
Câu 3: Cho 7,68 gam hỗn hợp X gồm Mg và Al vào 400 ml dung dịch Y gồm HCl 1M và H2SO4 0,5M. Sau khi phản ứng xảy
ra hoàn toàn thu được 8,512 lít khí (ở đktc). Biết trong dung dịch, các axit phân li hoàn toàn thành các ion. Phần trăm về khối
lượng của Al trong X là:
A. 56,25 % B. 49,22 % C. 50,78 % D. 43,75 %
Câu 4: Cho 0,10 mol Ba vào dung dịch chứa 0,10 mol CuSO4 và 0,12 mol HCl. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, lọc lấy
kết tủa nung ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là:
A. 23,3 gam B. 26,5 gam C. 24,9 gam D. 25,2 gam
Câu 5: Thể tích dung dịch HNO3 1M (loãng) ít nhất cần dùng để hoà tan hoàn toàn 18 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu trộn theo tỉ
lệ mol 1 : 1 là: (biết phản ứng tạo chất khử duy nhất là NO)
A. 1,0 lít B. 0,6 lít C. 0,8 lít D. 1,2 lít
Câu 6: Hòa tan 9,6 gam Cu vào 180 ml dung dịch hỗn hợp HNO3 1M và H2SO4 0,5M, kết thúc phản ứng thu được V lít (ở
đktc) khí không màu duy nhất thoát ra, hóa nâu ngoài không khí. Giá trị của V là: A. 1,344 lít B. 4,032
lít C. 2,016 lít D. 1,008 lít
Câu 7: Cho hỗn hợp gồm 1,12 gam Fe và 1,92 gam Cu vào 400 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm H2SO4 0,5M và NaNO3 0,2M.
Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Cho V ml dung dịch
NaOH 1M vào dung dịch X thì lượng kết tủa thu được là lớn nhất. Giá trị tối thiểu của V là:
A. 360 ml B. 240 ml C. 400 ml D. 120 ml
Câu 8. Cho 3,87 gam hỗn hợp Al và Mg vào 200 ml dung dịch chứa 2 axit HCl 1M và H2SO4 0,5M thu được dung dịch B và
4,368 lít H2( đktc).Khối lượng của Al và Mg lần lượt là :
A. 2,43 và 1,44 gam B. 2,12 và 1,75 gam
C . 2,45 và 1,42 gam D. 3,12 và 0,75 gam
Câu 9: Hòa tan hoàn toàn 100 gam hỗn hợp X gồm Fe, Cu , Ag trong dung dịch HNO3 (dư). Kết thúc phản ứng thu được
13,44 lít hỗn hợp khí Y gồm NO2, NO, N2O theo tỉ lệ số mol tương ứng là 3 : 2 : 1 và dung dịch Z (không chứa muối
NH4NO3). Cô cạn dung dịch Z thu được m gam muối khan. Giá trị của m và số mol HNO3 đã phản ứng lần lượt là:
A. 205,4 gam và 2,5 mol B. 199,2 gam và 2,4 mol
C. 205,4 gam và 2,4 mol D. 199,2 gam và 2,5 mol
Câu 10: Cho 6,72 gam Fe vào 400 ml dung dịch HNO3 1M, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được khí NO (sản phẩm
khử duy nhất) và dung dịch X. Dung dịch X có thể hoà tan tối đa m gam Cu. Giá trị của m là:
A. 1,92 gam B. 3,20 gam C. 0,64 gam D. 3,84 gam
11
Nguyễn Xuân Lập ( Sưu Tầm)
Câu 11: Hoà tan hoàn toàn 12,42 gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được dung dịch X và 1,344 lít (ở đktc) hỗn
hợp khí Y gồm hai khí là N2O và N2. Tỉ khối của hỗn hợp khí Y so với khí H2 là 18. Cô cạn dung dịch X, thu được m gam
chất rắn khan. Giá trị của m là:
A. 38,34 gam B. 34,08 gam C. 106,38 gam D. 97,98 gam
Câu 12. Cho 1,04 gam hỗn hợp hai kim loại tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 loãng, dư thu được 0,672 lít khí H2 (đktc).
Khối lượng hỗn hợp muối sunfat khan thu được là
A. 3,92 gam. B. 1,96 gam. C. 3,52 gam. D. 5,88 gam
Câu 13 Hoà tan hết 7,8 gam hỗn hợp Al, Mg trong dung dịch HCl, thu được V lít khí H2 (ở O0C và 2 atm) đồng thời dung
dịch sau phản ứng có khối lượng tăng thêm 7 gam.
1.Giá trị của V là :
A. 2,24 lít B. 3,36 lít C. 4,48 lít D. 6,72 lít
2. Khối lượng 2 kim loại Al và Mg lần lượt là :
A. 5,4 và 2,4 gam B. 6,6 và 1,2 gam C. 5, 2 và 2,6 gam D. 6,2 và 1,6 gam
Câu 14 Hoà tan hết 10,4 gam hỗn hợp Mg, Fe bằng 400 gam dung dịch HCl 7,3% thu được 6,72 lít H2(đktc).Nồng độ phần
trăm các chất trong dung dịch sau phản ứng là :
A. 2,23 % ; 3,2 % ; 4,46 % B. 4,64 % ; 3,1 % ; 1,78 %
C. 3,12 % ; 5,13% ; 4,45 % D. 3,1% ; 4,46 % ; 2,13 %
Câu 15. Hoà tan hết m gam hỗn hợp Mg, MgCO3 trong dung dịch HCl 2M, thu được 4,48 lít hỗn hợp khí A (đktc). Tỉ khối
của A so với H2 là 11,5. Giá trị của m là :
A. 10,2 gam B. 10,4 gam C. 10,6 gam D. 10,8 gam
Câu 16. Cho 37,2 gam hỗn hợp gồm Zn và Fe tác dụng với 2 lít dung dịch H2SO40,5M tới phản ứng hoàn toàn. Thể tích dung
dịch NaOH 1 M cần cho vào dd sau phản ứng để có kết tủa lớn nhất là :
A. 2 lít B. 3 lít C. 4 lít D. 5 lít
Câu 17. Cho 19,2 gam Cu vào 500 ml dung dịch NaNO3 1M, sau đó thêm 500ml dung dịch HCl 2M thu được khí NO và dung
dịch A.
1.Thể tích khí NO (đktc) là :
A. 2,24 lít B. 3,36 lít C. 4,48 lít D. 6,72 lít
2. Thể tích dd NaOH 0,2 M để kết tủa hết Cu 2+ trong dung dịch A là :
A. 1 lít B. 2 lít C. 3 lít D. 4 lít
D ĐẠI HỌC 2008 - KHỐI A
18: Cho 11,36 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO3
loãng (dư), thu được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m gam
muối khan. Giá trị của m là
A. 38,72. B. 35,50. C. 49,09. D. 34,36.
19: Cho 3,2 gam bột Cu tác dụng với 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm HNO3 0,8M và H2SO4 0,2M.
Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, sinh ra V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc).Giá trị của V là A. 0,746.
B. 0,448. C. 1,792. D. 0,672
0 ĐẠI HỌC 2008 - KHỐI B
20: Cho 2,16 gam Mg tác dụng với dung dịch HNO3 (dư). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,896 lít khí NO (ở
đktc) và dung dịch X. Khối lượng muối khan thu được khi làm bay hơi dung dịch X là
A. 13,32 gam. B. 6,52 gam. C. 8,88 gam. D. 13,92 gam.
21: Cho m gam hỗn hợp X gồm Al, Cu vào dung dịch HCl (dư), sau khi kết thúc phản ứng sinh ra 3,36 lít khí (ở đktc). Nếu
cho m gam hỗn hợp X trên vào lượng dư axit nitric (đặc nguội), sau khi kết thúc phản ứng sinh ra 6,72 lít khí NO 2 (sản phẩm
khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của m là
A. 15,6. B. 11,5. C. 10,5. D. 12,3.
22: Thể tích dung dịch HNO3 1M (loãng) ít nhất cần dùng để hòa tan hoàn toàn một hỗn hợp gồm 0,15 mol Fe và 0,15 mol Cu
là (biết phản ứng tạo chất khử duy nhất là NO)
A. 0,6 lít. B. 1,2 lít. C. 0,8 lít. D. 1,0 lít.
ĐẠI HỌC 2009 - KHỐI A
23: Cho 6,72 gam Fe vào 400 ml dung dịch HNO3 1M, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được khí NO (sản phẩm khử
duy nhất) và dung dịch X. Dung dịch X có thể hoà tan tối đa m gam Cu. Giá trị của m là A. 3,84. B. 3,20. C. 1,92.
D. 0,64.
24: 3,024 gam một kim loại M tan hết trong dung dịch HNO3 loãng, thu được 940,8 ml khí NxOy (sản phẩm khử duy nhất, ở
đktc) có tỉ khối đối với H2 bằng 22. Khí NxOy và kim loại M là
A. N2O và Fe. B. NO2 và Al. C. N2O và Al. D. NO và Mg.
25: Cho hỗn hợp gồm 1,12 gam Fe và 1,92 gam Cu vào 400 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm H 2SO4 0,5M và NaNO3 0,2M.
Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Cho V ml dung dịch
NaOH 1M vào dung dịch X thì lượng kết tủa thu được là lớn nhất. Giá trị tối thiểu của V là
A. 400. B. 120. C. 240. D. 360.12
Nguyễn Xuân Lập ( Sưu Tầm)
26: Hoà tan hoàn toàn 12,42 gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được dung dịch X và 1,344 lít (ở đktc) hỗn hợp khí
Y gồm hai khí là N2O và N2. Tỉ khối của hỗn hợp khí Y so với khí H2 là 18. Cô cạn dung dịch X, thu được m gam chất rắn
khan. Giá trị của m là
A. 34,08. B. 38,34. C. 106,38. D. 97,98.
9 ĐẠI HỌC 2009 - KHỐI B
27: Cho 61,2 gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe3O4 tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, đun nóng và khuấy đều. Sau khi các phản
ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 3,36 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc), dung dịch Y và còn lại 2,4 gam kim loại.
Cô cạn dung dịch Y, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là A. 108,9. B. 151,5. C. 137,1. D. 97,5.
28: Cho m gam bột Fe vào 800 ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO 3)2 0,2M và H2SO4 0,25M. Sau khi các phản ứng xảy ra
hoàn toàn, thu được 0,6m gam hỗn hợp bột kim loại và V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của m và V lần
lượt là
A. 10,8 và 2,24. B. 10,8 và 4,48. C. 17,8 và 2,24. D. 17,8 và 4,48.
29: Hòa tan hoàn toàn 1,23 gam hỗn hợp X gồm Cu và Al vào dung dịch HNO 3 đặc, nóng thu được 1,344 lít khí NO2 (sản
phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch Y. Sục từ từ khí NH3 (dư) vào dung dịch Y, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu
được m gam kết tủa. Phần trăm về khối lượng của Cu trong hỗn hợp X và giá trị của m lần lượt là
A. 21,95% và 0,78. B. 78,05% và 2,25. C. 21,95% và 2,25. D. 78,05% và 0,78.

DẠNG 2 – BÀI TẬP VỀ KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH MUỐI
Câu 1. Ngâm một đinh sắt sạch trong 200ml dung dịch CuSO4 . Sau khi phản ứng kết thúc, lấy dinh sắt ra khỏi dung dịch
rửa sạch nhẹ bằng nước cất và sấy khô rồi đem cân thấy khối lượng đinh sắt tăng 0,8 gam so với ban đầu. Nồng độ mol
của dung dịch CuSO4 đã dùng là giá trị nào dưới đây?
A. 0,05M. B. 0,0625M C. 0,50M D. 0,625M
Câu 2: Ngâm một thanh Zn vào 100ml dung dịch AgNO3 0,1M đến khi AgNO3 tác dụng hết, thì khối lượng thành Zn sau
phản ứng so với thanh Zn ban đầu sẽ
A. giảm 0,755 B. tăng 1,08 C. tăng 0,755 D. tăng 7,55
Câu 3. Cho từ từ bột Fe vào 50ml dung dịch CuSO4 0,2M, khuấy nhẹ cho tới khi dung dịch mất màu xanh. Khối lượng bột
Fe đã tham gia phản ứng là:
A. 5,6 gam. B. 0,056 gam. C. 0,56 gam. D. 0,28 gam
Câu 4. Cho 2,24 gam bột Fe vào 200ml dung dịch hỗn hợp AgNO3 0,1M và Cu(NO3)2 0,5M. Khuấy đều tới phản ứng hoàn
toàn, thu được chất rắn A và dung dịch B.
1. Khối lượng chất rắn A là :
A. 4,08 gam B. 6, 16 gam C. 7,12 gam D. 8,23 gam
2. Nồng độ mol của các chất trong dung dịch B là :
A. 0,20 M và 0,3 M B. 0,20M và 0,35 M C. 0,35 M và 0,45 M D. 0,35 M và 0,6 M
Câu 5. Ngâm một đinh sắt sạch trong 200 ml dung dịch CuSO4 . Sau khi phản ứng kết thúc, lấy đinh sắt ra khỏi dung dịch,
rửa sạch và làm khô nhận thấy khối lượng đinh sắt tăng thêm 0,8 gam . Nồng độ mol của dung dịch CuSO4 là :
A.0,3 M B. 0,4M C. 0,5M D. 0,6M
Câu 6. Ngâm một vật bằng đồng có khối lượng 10 gam trong 250 gam dung dịch AgNO3 4%. Khi lấy vật ra thì lượng
AgNO3 trong dung dịch giảm 1,7%. Khối lượng của vật sau phản ứng là :
A. 10,184 gam B. 10,076 gam C. 10 , 123 gam D. 10,546 gam
Câu 7. Một hỗn hợp A gồm Fe và Fe2O3. Nếu cho lượng khí CO dư đi qua a gam hỗn hợp A đun nóng tới phản ứng hoàn
toàn thì thu được 11,2 gam Fe. Nếu ngâm a gam hỗn hợp A trong dung dịch CuSO4 dư, phản ứng xong người ta thu được
chất rắn có khối lượng tăng thêm 0,8 gam . Giá trị của a là :
A. 6,8 gam B. 13,6 gam C. 12,4 gam D. 15,4 gam
Câu 8. Ngâm một lá kẽm trong dung dịch có hoà tan 4,16 gam CuSO4 . Phản ứng xong, khối lượng lá kẽm tăng 2,35%.
Khối lượng lá kẽm trước khi phản ứng là.
A. 80 gam.. B. 100 gam. C. 40 gam. D. 60 gam.
Câu 9: Nhúng một thanh kim loại M hóa trị II nặng m gam vào dung dịch Fe(NO3)2 thì khối lượng thanh kim loại giảm 6 %
so với ban đầu. Nếu nhúng thanh kim loại trên vào dung dịch AgNO3 thì khối lượng thanh kim loại tăng 25 % so với ban đầu.
Biết độ giảm số mol của Fe(NO3)2 gấp đôi độ giảm số mol của AgNO3 và kim loại kết tủa bám hết lên thanh kim loại M.
Kim loại M là:
A. Pb B. Ni C. Cd D. Zn
Câu 10: Cho m gam hỗn hợp bột các kim loại Ni và Cu vào dung dịch AgNO3 dư. Khuấy kĩ cho đến khi phản ứng kết thúc
thu được 54 gam kim loại. Mặt khác cũng cho m gam hỗn hợp bột các kim loại trên vào dung dịch CuSO4 dư, khuấy kĩ cho
đến khi phản ứng kết thúc, thu được kim loại có khối lượng bằng (m + 0,5) gam. Giá trị của m là:
A. 15,5 gam B. 16 gam C. 12,5 gam D. 18,5 gam
Câu 11: Hòa tan hỗn hợp bột kim loại gồm 8,4 gam Fe và 6,4 gam Cu vào 350 ml dung dịch AgNO3 2M. Sau khi phản ứng
xảy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là:
A. 70,2 gam B. 54 gam C. 75,6 gam D. 64,8 gam


13
Nguyễn Xuân Lập ( Sưu Tầm)
Câu 12: Cho 2,24 gam bột sắt vào 200 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm AgNO3 0,1M và Cu(NO3)2 0,5M. Sau khi các phản
ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và m gam chất rắn Y. Giá trị của m là:
A. 2,80 gam B. 4,08 gam C. 2,16 gam D. 0,64 gam
Câu 13: Cho hỗn hợp gồm 1,2 mol Mg và x mol Zn vào dung dịch chứa 2 mol Cu2+ và 1 mol Ag+ đến khi các phản ứng xảy ra
hoàn toàn, thu được một dung dịch chứa ba ion kim loại. Trong các giá trị sau đây, giá trị nào của x thoả mãn trường hợp trên:
A. 1,8 B. 1,5 C. 1,2 D. 2,0
Câu 14: Cho m gam bột Fe vào 800 ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 0,2M và H2SO4 0,25M. Sau khi các phản ứng xảy ra
hoàn toàn, thu được 0,6m gam hỗn hợp bột kim loại và V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của m và V lần
lượt là:
A. 17,8 và 4,48 B. 17,8 và 2,24 C. 10,8 và 4,48 D. 10,8 và 2,24
Bài -15 -Khuấy 7,85 g hỗn hợp bột kim loại Zn và Al vào 100 ml dd gồm FeCl2 1M và CuCl2 0,75M thì thấy phản ứng vừa
đủ với nhau . Vì vậy % khối lượng của Al trong hỗn hợp là: (Zn = 65, Al = 27)
A.17,2%. B.12,7%. C.27,1%. D.21,7%
Bài -16 -Cho 1,1 gam hỗn hợp bột nhôm và bột sắt với số mol nhôm gấp đôi số mol sắt vào 100 ml dung dịch AgNO3 0,85M
rồi khuấy đều tới khi phản ứng kết thúc thì thu được dung dịch X. Nồng độ mol của Fe(NO3)2 trong X là:
A.0,1M B.0,2M. C.0,05M D.0,025M

DẠNG 3: BÀI TẬP ĐIỆN PHÂN
Lý thuyết
Bài 1 Điện phân dung dịch chứa CuSO4 và MgCl2 có cùng nồng độ mol với điện cực trơ . Hãy cho biết những chất gì lần
lượt xuất hiện bên catot và bên anot .
A.Catot : Cu , Mg , Anot : Cl2 , O2 B Catot : Cu , H2, Anot : Cl2 , O2
D Catot : Cu , Mg , H2,Anot : chỉ có O2
C Catot : Cu , Mg , Anot : Cl2 , H2
Bài 2 Điện phân dung dịch với bình điện phân có điện cực trơ, màng ngăn xốp các dung dịch: (X1) KCl, (X2) CuSO4, (X3)
KNO3, (X4) AgNO3, (X5) Na2SO4, (X6) ZnSO4, (X7) NaCl, (X8) H2SO4, (X9) NaOH, (X10) CaCl2 Sau khi điện phân dung dịch
thu được quì tím hoá đỏ là:
A Tất cả. B (X1), (X3), (X5), (X7).
C (X2), (X4), (X6), (X8). D (X2), (X6), (X8).
Bài 3 Điện phân dung dịch chứa CuSO4 và NaOH với số mol : nCuSO4 4 Ag + O2 + 4 HNO3
B 2 NaCl + 2 H2O (điện phân nóng chảy) --> H2 + Cl2 + 2 NaOH (có vách ngăn).
C 2ACln (điện phân nóng chảy) --> 2A + nCl2
D 4MOH (điện phân nóng chảy)--> 4M + 2H2O
Bài 7 Để điều chế Cu tinh khiết từ CuCO3.Cu(OH)2.
a. Hoà tan CuCO3.Cu(OH)2 vào axit H2SO4 rồi cho dung dịch thu được tác dụng với bột Fe.
b. Nung CuCO3.Cu(OH)2 rồi dùng H2 khử ở nhiệt độ cao.
c. Hoà tan CuCO3.Cu(OH)2 trong axit HCl rồi điện phân dung dịch thu được:
A a, b. B b, c. C c. D a, b và c.
Bài 8 Khi điện phân dung dịch KI có lẫn hồ tinh bột, hiện tượng quan sát được sau thời gian điện phân là:
A Dung dịch không màu. B Dung dịch chuyển sang màu hồng.
C Dung dịch chuyển sang màu xanh. D Dung dịch chuyển sang màu tím.
Bài 10 Cho 4 dung dịch muối : CuSO4 , ZnCl2 , NaCl , KNO3 . Khi điện phân 4 dung dịch trên với điện cực trơ dung dịch nào
sẽ cho ta một dung dịch bazơ .
A CuSO4 B ZnCl2 C NaCl D KNO3
Bài 15 Điện phân dung dịch chứa NaCl và HCl có thêm vài giọt quỳ tìm. Màu của dung dịch sẽ biến đổi như thế nào trong
quá trình điện phân .
A Đỏ sang tím. B Đỏ sang tím rồi sang xanh.
C Đỏ sang xanh. D Chỉ một màu đỏ.
Bài 16 Cho dòng điện một chiều đi qua bình điện phân chứa dung dịch H2SO4 loãng xảy ra quá trình sau:
B Phân huỷ axit H2SO4.
A Oxi hoá hidro.
C Khử lưu huỳnh. D Phân huỷ H2O.
Bài 17 Điện phân dung dịch chứa H2SO4 trong một thời gian ngắn . pH của dung dịch biến đổi như thế nào trong quá trìng
điện phân ?
A Giảm mạnh. B Tăng nhẹ. C Gần như không đổi. D Tăng mạnh.
Bài 19 Điện phân dung dịch H2SO4 (BĐP có điện cực trơ) sau một thời gian thấy pH dung dịch giảm dần so với trước điện
phân, đó là do:
A Sự điện phân đã tạo ra thêm một lượng axit. B Nước đã bị phân tích giải phóng nhiều H+.
C Nước đã bị phân tích thành H2 và O2 thoát ra. D Một lí do khác A, B và C

14
Nguyễn Xuân Lập ( Sưu Tầm)
Bài 20 Điện phân hoàn toàn một dung dịch chứa Ag2SO4, CuSO4, NiSO4, nhận thấy kim loại bám catot theo thứ tự lần lượt
là:
A Ni, Cu, Ag. B Ag, Ni, Cu. C Ag, Cu, Ni. D Cu, Ni, Ag.
Bài 23 Điện phân (điện cực trơ, màng ngăn xốp) dung dịch X thấy pH tăng, dung dịch Y thấy pH giảm. Vậy dung dịch X và
dung dịch Y nào sau đây đúng:
A (X) KBr, (Y) Na2SO4. B (X) AgNO3, (Y) BaCl2.
C (X) BaCl2, (Y) CuSO4. D (X) NaCl, (Y) HCl.
BÀI TẬP
Câu 1: Điện phân với điện cực trơ dung dịch muối clorua của một kim loại hoá trị (II) với cường độ dòng điện 3A.
Sau 1930 giây, thấy khối lượng của catôt tăng 1,92 gam. Kim loại trong muối clorua ở trên là kim loại nào dưới đây?
A. Ni . B. Zn . C. Fe . D. Cu
Câu 2: Điện phân dung dịch muối CuSO4 dư trong thời gian 1930 giây, thu được 1,92 gam Cu ở catôt. Cường độ dòng
điện trong quá trình điện phân là giá trị nào dưới đây?
A. 3,0A. B. 4,5A C. 1,5A D. 6,0A
Câu 3: Có 200 ml dd CuSO4 (d = 1,25) (dd A). Sau khi điện phân dd A, khối lượng của dd giảm đi 8 gam. Mặt khác, để làm
kết tủa hết lượng CuSO4 dư sau phản ứng điện phân phải dùng hết 1,12 lít H2S (đktc). Nồng độ % và nồng độ mol của dd
CuSO4 trước khi điện phân là: A. 9,6; 0,75 B. 50; 0,5 C. 20; 0,2 D. 30; 0,55
Câu 4. Điện phân 200 ml dd CuSO4 với các điện cực trơ bằng dòng điện một chiều I = 19,3A. Khi thể tích các khí
thoát ra ở cả hai điện cực đều bằng 1,12 lít (đktc) thì ngừng điện phân.
1. Khối lượng kim loại (gam) sinh ra ở catot là :
A. 0,32 B. 0,64 C. 3,2 D. 6,4
2. Thời gian điện phân (s) là:
A. 1000 B. 2000 C. 100 D. 200
3. Nồng độ (M) của dd CuSO4 là:
A. 0,25 B. 2,5 C. 0,1 D. 1
Câu 5.Thực hiện phản ứng điện phân dd chứa m gam hh CuSO4 và NaCl với điện cực trơ, bình điện phân có màng ngăn,
cường độ dòng điện I = 5A đến khi nước bị điện phân tại cả 2 điện cực thì ngừng điện phân. Dung dịch sau khi điện phân
hoà tan vừa đủ 1,6 gam CuO và ở anot có 448 ml khí (đktc) thoát ra.
1. m nhận giá trị là: A. 5,97 B. 3,785 C. 4,8 D. 4,95
2. Khối lượng dd giảm đi trong quá trình điện phân là:
A. 1,295 B. 2,45 C. 3,15 D. 3,59
3. Thời gian điện phân là
A. 19’6’’ B. 9’8’’ C. 18’16’’ D. 19’18’’
Câu 6 .Điện phân 200 ml dd A chứa Fe2(SO4)3 0,5M và CuSO4 0,5M.Dung dịch sau điện phân tác dụng vừa đủ với 10,2 gam Al2O3.
1. Khối lượng kim loại thoát ra ở catot là:
A. 6,4 B. 5,6 C. 12 D. ĐA khác
2. Thể tích (lít) khí thoát ra ở anot là:
A. 2,24 B. 3,36 C. 4,48 D. ĐA khác.
Câu 8. Điện phân (dùng điện cực trơ) dd muối sunfat kim loại hoá trị II với I = 3A. Sau 1930s thấy khối lượng catot tăng
1,92g.
1. Kim loại trong muối sunfat là:
A. Cu B. Mg C. Zn D. Fe
2.Thể tích (ml) của lượng khí tạo thành tại Anot ở 25oC, 770 mmHg là:
A. 252 B. 362 C. 372 D. 400
Câu 9. Điện phân 400 ml dd AgNO3 0,2M và Cu(NO3)2 0,1M với cường độ dòng điện 10A, anot bằng bạch kim. Sau
thời gian t thấy catot nặng thêm m gam, trong đó có 1,28 gam Cu. H = 100%
1. Giá trị của m là: A. 1,28 B. 9,92 C. 11,2 D. 2,28
2. Thời gian điện phân là: A. 1158s B. 386s C. 193s D. 19,3s
3. Nếu thể tích dd không thay đổi thì sau khi điện phân, nồng độ mol của các chât trong dd là:
D. Kết quả khác.
A. 0,04; 0,08 B. 0,12; 0,04 C. 0,02; 0,12
Câu 10. Điện phân 400 ml dd CuSO4 0,2M với cường độ I = 10A. Sau thời gian t thấy có 224 ml khí duy nhất thoát ra
ở anot. Biết các điện cực trơ và hiệu suất điện phân là 100%. (24, 25)
1. Khối lượng (gam) catot tăng lên là: A. 1,28 B. 0,32 C. 0,64 D. 3,2
2.Thời gian điện phân (s) là: A. 482,5 B. 965 C. 1448 D. 1930
Câu 11. điện phân dd X chứa 0,4 mol M(NO3)2 và 1 mol NaNO3 với điện cực trơ, trong thời gian 48'15'' thu được 11,52 gam
kim loại M tại catot và 2,016 lít khí (đktc) tại anot. Kim loại M là:
A. Cu B. Zn C. Ni D. ĐA khác
Câu 12. Điện phân 100 ml dd CuSO4 0,2M với I = 9,65A, t = 2000s, H = 100%.
1. Khối lượng (gam)Cu thu được ở catot là: A. 0,32 B. 0,96 C. 0,64 D. 0,16
2. Nếu điện phân hết lượng CuSO4 ở trên thì pH của dd sau điện phân là:
A. 1 B. 0,7 C. 0,35 D. ĐA khác

15
Nguyễn Xuân Lập ( Sưu Tầm)

DẠNG 4: BÀI TOÁN VỀ KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI NƯỚC, KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH BAZƠ VÀ
MỘT SỐ HỢP CHẤT CỦA NHÔM
CÂU 1.Hỗn hợp X gồm Na, K, Ba hòa tan hết trong nước dư tạo dung dịch Y và 5,6 lít khí (ở đktc). Tính V ml dung dịch
H2SO4 2M tối thiểu để trung hòa Y
A. 125 ml B. 100 ml C. 200 ml D. 150 ml
Câu 2.Thực hiện hai thí nghiệm sau:
• Thí nghiệm 1: Cho m gam hỗn hợp Ba và Al vào nước dư, thu được 0,896 lít khí (ở đktc)
• Thí nghiệm 2: Cũng cho m gam hỗn hợp trên cho vào dung dịch NaOH dư thu được 2,24 lít khí (ở đktc) Các phản ứng xảy
ra hoàn toàn. Giá trị của m là:
A. 2,85 gam B. 2,99 gam C. 2,72 gam D. 2,80 gam
Câu 3. Hòa tan hoàn toàn 7,3 gam hỗn hợp X gồm kim loại Na và kim loại M (hóa trị n không đổi) trong nước thu được dung
dịch Y và 5,6 lít khí hiđro (ở đktc). Để trung hòa dung dịch Y cần dùng 100 ml dung dịch HCl 1M. Phần trăm về khối lượng
của kim loại M trong hỗn hợp X là: A. 68,4 % B. 36,9 % C. 63,1 % D. 31,6 %
Bài -3 -Rót từ từ 400 ml dung dịch HCl 2M vào 200 ml dung dịch NaAlO2 1M. Tính khối lượng kết tủa thu được? (chọn đáp
án đúng).
D.Không có kết tủa.
A.15,6 gam B.7,8 gam C.11,7 gam
Bài -4-Cho một lượng bột nhôm vào dung dịch HCl dư thu được 6,72 lit H2 (đktc). Cũng lượng bột nhôm đó nếu cho vào
dung dịch NaOH dư thì thu được thể tích H2 là bao nhiêu?
A.2,24 lit. B.4,48 lit. C.6,72 lit. D.5,6 lit
Bài -5 -Có hỗn hợp 3 chất rắn: Mg, Al, Al2O3. Nếu cho 9 gam hỗn hợp tác dụng với dung dịch NaOH dư, sinh ra 3,36 lit khí
H2. Nếu cũng cho một lượng hỗn hợp như trên tác dụng với dung dịch HCl dư, sinh ra 7,84 lit H2. Các thể tích khí đều đo ở
đktc. tính khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp. (chọn đáp án đúng)
A.4,8 gam; 4,05 gam; 0,15 gam. B.2,4 gam; 1,35 gam; 5,25 gam
C.4,8 gam; 2,7 gam; 1,5 gam. D.3,6 gam; 2,7 gam; 2,7 gam
Bài -6 -Cho m gam hỗn hợp X gồm Na2O và Al2O3 tác dụng hoàn toàn với H2O thu được 200 ml dung dịch A chỉ chứa một
chất tan duy nhất có nồng độ 0,5M. Thổi khí CO2 dư vào A thu được a gam kết tủa.Trị số của m và a lần lượt là:
A.8,3 gam và 7,2 gam. B.13,2 gam và 6,72 gam
C.12,3 gam và 5,6 gam D.8,2 gam và 7,8 gam
Bài -7 -Cho 15,6 gam hỗn hợp A gồm bột Al và Al2O3 tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch KOH nồng độ 2M. hãy cho biết
khối lượng của từng chất trong hỗn hợp A?
A.5,4 gam Al và 10,2 gam Al2O3 B.2,7 gam Al và 12,9 gam Al2O3
C.7,1 gam Al và 8,5 gam Al2O3 D.8,1 gam Al và 7,5 gam Al2O3
Bài -8 -Hòa tan 12 gam hỗn hợp Al2O3 và Al trong NaOH dư thấy khối lượng dung dịch sau phản ứng tăng thêm 11,4 gam.
Khôi lượng Al2O3 và Al trong hỗn hợp ban đầu là:
A.2 gam và 10 gam B.3,4 gam và 8,6 gam
C.6,6 gam và 5,4 gam D.4,6 gam và 7,4 gam
Bài -9 -Khi cho hỗn hợp gồm 3,45 gam Na và 1,35 gam Al vào nước dư thì thể tích khí sinh ra ở điều kiện tiêu chuẩn là:
A.1,68 lít. B.2,8 lít. C.3,36 lít. D.3,92 lít
Bài -10 -Cho 2,7 gam Al vào 100 ml dung dịch NaOH 2,0 M thu được dung dịch A. Thêm dung dịch chứa 0,45 mol HCl vào
dung dịch A thì lượng kết tủa thu được là:
A.3,90 gam. B.1,30 gam. C.7,80 gam. D.2,34 gam
Bài -11 -Cho bột nhôm Al dư vào 100ml dd hỗn hợp gồm NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,05M. Khi phản ứng kết thúc thể tích khí
H2 bay ra ở đktc là:
A.0,672 lít. B.0,448 lít. C.0,336 lít. D.0,224 lít
Bài -12 -Hỗn hợp X gồm Na và Al và tiến hành hai thí nghiệm sau:
• TN 1: Nếu cho m gam X tác dụng với nước dư thì thu được V1 lít H2
• TN 2: Nếu cho m gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư thì thu được V2 lít H2 Các thể tích khí đo ở cùng điều kiện. Quan
hệ giữa V1 và V2 là:
A.V1 > V2. B.V1 ≥ V2. C.V1 < V2 D.V1 ≤ V2
Bài -13 -Cho m gam hỗn hợp A gồm Na2O và Al2O3 phản ứng hoàn toàn với H2O thu được 200 ml dung dịch A1 chỉ chứa một
chất tan duy nhất có nồng độ 0,5 M. Thành phần % theo khối lượng của Na2O và Al2O3 trong A là:
A.37,8% và 62,2 % B.27,8% và 26,2 % C.17,8% và 62,6 %. D.38,7% và 32,2%
Bài -14 -Một dung dịch hỗn hợp chứa a mol NaAlO2 và a mol NaOH tác dụng với một dung dịch chứa b mol HCl. Điều kiện
để thu được kết tủa sau phản ứng là:
A.a = b .B.a = 2b. C.b = 5a. D.a < b < 5a
Bài -15 -Cho 0,54 gam Al vào 40 ml dung dịch NaOH 1M, sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X. Cho từ từ dung dịch
HCl 0,5M vào dung dịch X thu được kết tủa. Để thu được lượng kết tủa lớn nhất cần thể tích dung dịch HCl 0,5M là:
A.110ml. B.90ml. C.70ml. D.80ml
Bài -16 -Cho 31,2 hỗn hợp bột Al và Al2O3 tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 13,44 lit H2 (đktc). Hàm lượng nhôm
trong hỗn hợp bằng:
A.17,30% B.34,615 %. C.51,915%. D.69,23%
16
Nguyễn Xuân Lập ( Sưu Tầm)
Bài -17 -Cho 31,2 hỗn hợp bột Al và Al2O3 tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 13,44 lit H2 (đktc). Phần trăm khối
lượng bột nhôm trong hỗn hợp bằng:
A.85,675. B.65,385 %. C.34,615 %. D.17,31%.
Bài -18 -Khi cho 100 ml dung dịch HCl 0,2 M vào 200 ml dung dịch NaAlO2 0,075 M khối lượng kết tủa thu được là:
A.3,12 gam. B.0,52 gam. C.1,17 gam. D.0 gam
Bài -19 -Cho 200 ml dung dịch NaOH vào 200 ml dung dịch 200 ml dung dịch AlCl3 2M, thu được một kết tủa, nung kết tủa
đến khối lượng không đổi được 5,1 gam chất rắn. Nồng độ mol/lít của dung dịch NaOH là:
A.1,5 M và 7,5 M B.1,5 M và 3M. C.1M và 1,5 M. D.2M và 4M
Bài -20-Cho 2,16 gam Al vào dung dịch HNO3 loãng, vừa đủ thì thu được dung dịch A và không thấy có khí thoát ra. Thêm
dung dịch NaOH vào dung dịch A đến khi lượng kết tủa nhỏ nhất thì số mol NaOH đã dùng là:
A.0,16 mol. B.0,19 mol. C.0,32 mol. D.0,35 mol
Bài -21 -M là một kim loại kiềm. Hỗn hợp X gồm M và Al. Lấy 3,72 gam hỗn hợp X cho vào Nước dư giải phóng 0,16 gam
khí và còn lại 1,08 gam chất rắn. M là
A.K. B.Na . C.Rb . D.Cs
Na vào 200 gam dung dịch Al2(SO4)3 1,71%. Phản ứng kết thúc thu được 0,01mol Al(OH)3 kết tủa.
Bài -22 -Cho m gam
Tính m?
B.0,69 hoặc 1,61 C.0,69 hoặc 1,15
A.0,69 D.1,61

DẠNG 5: BÀI TẬP VỀ XÁC ĐỊNH TÊN KIM LOẠI
Câu 1: Cho 3,024 gam một kim loại M tan hết trong dung dịch HNO3 loãng, thu được 940,8 ml khí NxOy (sản phẩm khử duy
nhất, ở đktc) có tỉ khối đối với H2 bằng 22. Khí NxOy và kim loại M là:
A. NO và Mg B. NO2 và Al C. N2O và Al D. N2O và Fe
Câu 2:Hỗn hợp X gồm hai muối cacbonat của 2 kim loại kiềm thổ ở hai chu kì liên tiếp. Cho 7,65 gam X vào dung dịch HCl
dư. Kết thúc phản ứng, cô cạn dung dịch thì thu được 8,75 gam muối khan. Hai kim loại đó là:
A. Mg và Ca B. Ca và Sr C. Be và Mg D. Sr và Ba
Câu 3. Cho 6,45 gam hỗn hợp hai kim loại A và B ( đều có hoá trị II ) tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư, sau khi phản
ứng xong thu được 1,12 lít khí ở đktc và 3,2 gam chất rắn. Lượng chất rắn này tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch AgNO3
0,5M. Hai kim loại A và B là :`
A. Mg , Cu B. Cu , Zn C. Ca , Cu D. Cu , Ba
Câu 4. Cho 2,23 gam hỗn hợp hai kim loại A, B tác dụng với dung dịch HCl dư, giải phóng 0,56 lít khí H2 (đktc). Phần chất
rắn còn lại có khối lượng 1,08 gam cho tác dụng với dung dịch HNO3 đặc nóng thu được 0,224 lít khí duy nhất (đktc) . Hai
kim loại A và B là :
A. Na, Cu B. Mg , Cu C. Na , Ag D. Ca , Ag
Câu 5. Nung nóng 1,6 gam kim loại X trong không khí tới phản ứng hoàn toàn thu được 2 gam oxit.Cho 2,8 gam kim loại Y
tác dụng với clo thu được 8,125 gam muối clorua. Hai kim loại X và Y là :
A. Cu , Mg B. Cu , Zn C. Cu , Na D. Cu, Fe
Câu 6. Có 5,56 gam hỗn hợp A gồm Fe và một kim loại M ( có hoá trị n không đổi ). Chia A làm hai phần bằng nhau: Phần
một hoà tan hết trong dung dịch HCl được 1,568 lít(đktc) khí H2. Phần hai hoà tan hết trong dung dịch HNO3 loãng thu được
1,344 lít (đktc) khí NO duy nhất và không tạo ra NH4NO3 trong dung dịch . Kim loại M là :
A. Mg B. Al C. Cu D. Zn
Câu 7. Cho 25,9 gam hỗn hợp X gồm bột S và một kim loại M hoá trị 2 vào bình kín không có không khí, đốt nóng bình cho
đến khi phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn A. Biết A tan hoàn toàn trong dung dịch HCl dư thu được 6,72 lít khí B (đktc).
35
Tỉ khối của B so với hiđro là . Kim loại M cần tìm là : A. Mg B. Zn C. Fe
3
D. Al
Câu 8. Chia 7,22 gam hỗn hợp X gồm Fe và kim loại M có hoá trị không đổi thành hai phần bằng nhau.Phần 1 hoà tan hết
trong dung dịch HCl thu được 2,128 lít khí hiđro(đktc) .Phần 2 hoà tan hết trong dung dịch HNO3 thu được 1,792 lít (đktc) khí
NO duy nhất .Kim loại M cần tìm là : A. Mg .B. Al C. Zn D. Cu
Câu 9. Hoà tan hoàn toàn 62,1 gam kim loại M trong dung dịch HNO3 loãng thu được 16,8 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm hai
khí không màu, không hoá nâu trong không khí .Tỉ khối của X xo với H2 là 17,2. Kim loại M là :
A. Cu . B. Mg .C. Al .D. Zn
Câu 10.Hỗn hợp X gồm Mg và kim loại M. Hòa tan hoàn toàn 8 gam hỗn hợp X cần vừa đủ 200 gam dung dịch HCl 7,3 %.
Mặt khác cho 8 gam hỗn hợp X tác dụng hoàn toàn với khí Cl2 cần dùng 5,6 lít Cl2 (ở đktc) tạo ra hai muối clorua. Kim loại
M và phần trăm về khối lượng của nó trong hỗn hợp X là:
A. Al và 75 % B. Fe và 25 % C. Al và 30 % D. Fe và 70 %
Câu 11.Hòa tan hoàn toàn 6 gam hỗn hợp X gồm Fe và một kim loại M (hóa trị II) vào dung dịch HCl dư, thu được 3,36 lít
khí H2 (ở đktc). Nếu chỉ hòa tan 1,0 gam M thì dùng không đến 0,09 mol HCl trong dung dịch. Kim loại M là:
A. Mg B. Zn C. Ca D. Ni
Câu 12. Để hòa tan hoàn toàn 6,834 gam một oxit của kim loại M cần dùng tối thiểu 201 ml dung dịch HCl 2M. Kim loại M
là:
A. Mg B. Cu C. Al D. Fe

17
Nguyễn Xuân Lập ( Sưu Tầm)
Câu 13. Ngâm một lá kẽm nhỏ trong một dung dịch có chứa 1,12 g ion kim loại có điện tích 2+. Phản ứng xong, khối lượng
lá kẽm giảm đi 0,18 g. Ion kim loại trong dung dịch là ion của nguyên tố:
A.Cu. B.Fe. C.Ni. D.Pb

DẠNG 6 – OXITAXIT VÀ AXIT NHIỀU NẤC TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH KIỀM,
CÁC HỢP CHẤT CỦA NHÔM

Câu 1. Dung dịch có chứa a mol NaOH tác dụng với dd có chứa b mol H3PO4 sinh ra muối axit. Tỉ lệ a/b là:
a a a a
A. 1 < FeCl3 +H2SO4 + NO + H2O Các hệ số theo thứ tự các chất lần lượt là:
A. 2,5,2,2,5,2,2 B. 2,5,3,2,3,5,2 C. 3,5,3,3,4,4,3 D. 1,5,3,1,2,5,2
Câu 3.Cho các phản ứng hóa học sau: Cu + HCl +NaNO3 -> CuCl2+ NO + NaCl + H2O Hệ số cân bằng
A. 3,4,2,3,3,2,4 B. 2,6,2,6,4,2,4 C. 3,4,2,3,4,2,4 D. 3,8,2,3,2,2,4
Câu 4.Cho các phản ứng hóa học sau: CrCl3 + NaOCl + NaOH -> Na2CrO4 + NaCl + H2O Hệ số cân bằng
A. 2,6,4,2,3,4 B. 4,6,8,4,3,4 C. 2,3,10,2,9,5 D. 2,4,8,2,9,8
Câu 5.Cho các phản ứng hóa học sau: Mg + HNO3 -> Mg(NO3)2 + NH4NO3 + H2O Hệ số cân bằng
A. 4,5,4,1,3 B. 4,8,4,2,4 C. 4,10,4,1,3 D. A đúng E. 2,5,4,1,6
Câu 6.Cho các phản ứng hóa học sau: CuS2 + HNO3 -> Cu(NO3) 2 + H2SO4 + N2O + H2O Hệ số cân bằng
A. 4,22,4,8,7,3 B. 4,12,4,4,7,3 C. 3,12,4,8,7,6 D. 4,22,4,4,7,4
Câu 7Cho phản ứng hóa học sau: MnO2 + H+ + Cl- -> Cl2 + H2O + Mn2+
A. 3,4,2,1,1,1 B. 2,4,2,1,2,1 C. 1,6,1,1,1,2 D. 1,4,2,1,2,1
Câu 8.Cho phản ứng hóa học sau: As2S3 + KNO3 -> H3AsO4 + H2SO4 + NO + H2O
B. 6, 14, 18, 12, 18, 14 C. 6, 28, 36, 12, 18, 28 D. 6, 14, 36, 12, 18, 14 Câu 9.Cho phản ứng
A. 3, 28, 16, 6, 9, 28
hóa học sau: Cu2S + HNO3 -> Cu(NO3)2 + CuSO4 +NO + H2O
A. 3, 8, 3, 4, 5, 4 B. 2, 8, 2, 3, 4, 4 C. 3, 8, 3, 3, 10, 4 D. 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3


23
Nguyễn Xuân Lập ( Sưu Tầm)
Câu 10.Cho các phản ứng hóa học sau: HNO3 + H2S -> NO + S + H2O Hệ số cân bằng lần lượt là:
A. 2,3,2,3,4 B. 2,6,2,2,4 C. 2,2,3,2,4 D. 3,2,3,2,4
Câu 11.Trong điều kiện thí nghiệm cụ thể, Al tác dụng với HNO3 tạo hỗn hợp khí X gồm : NO, NO2 theo phương trình phản
ứng:Al + HNO3 -> Al(NO3)3 + NO2 + NO + H2O
Nếu dx/40 =1,122 thì hệ số cân bằng phản ứng lần lượt là:
A. 16, 30, 16, 2, 29, 44 B. 16, 90, 16, 3, 39, 45
C. 17, 15, 8, 3, 19, 44 D. 16, 30, 16, 3, 39, 90
Câu 12.Cân bằng hai phương trình phản ứng sau bằng phương pháp thăng bằng ion-electron:
C2H2 + KMnO4 + H2O -> H2C2O2 + MnO2 + KOH Các hệ số theo thứ tự các chất lần lượt là:
A. 2,4,3,2,5,8 B. 1,4,2,3,4,4 C. 3,8,4,3,4,4 D. 2,8,3,3,8,8
Câu 13.Hoàn thành và cân bằng các phương trình phản ứng theo phương pháp ion điện tử:
Các chất sinh ra sau phản ứng là:
CH2=CH2 + KMnO4 + H2SO4 -> …
A. C2H4(OH) 2, MnSO4 , K2SO4, H2O B. CH3CHO, MnSO4 , K2SO4, H2O
C. CH3COOH, MnO, K2SO4, H2O D. CH3COOH, MnSO4 , K2SO4, H2O
Câu 14.Hoàn thành các phương trình phản ứng hóa học sau:
Kl + MnO2 + H2SO4 -> I2 + …các chất là:
A. MnSO4, KlO3, HI B. MnSO4, KlO3, K C. MnSO4, K2SO4,H2O D. MnSO4, KlO3,
Câu 15.Hoàn thành các phương trình phản ứng hóa học sau:
NO + K2Cr2O7 + H2SO4 -> các chất là
A. HNO3, H2O B. K2SO4, Cr2(SO4)3
C. K2SO4, Cr2(SO4)3, HNO3 D. K2SO4, Cr2(SO4)3, HNO3, H2O
Câu 16.Hoàn thành các phương trình phản ứng hóa học sau: SO2 + KMnO4 +H2O -> các chất là :
A. K2SO4, MnSO4 B. MnSO4, KHSO4
C. MnSO4, KHSO4, H2SO4 D. MnSO4, K2SO4, H2SO4
Câu 17.Cho phản ứng hóa học sau: M2Ox + HNO3 -> M(NO3)3 + NO + H2O Với giá trị nào của x ở phản ứng trên sẽ là phản
ứng oxi hoá- khử hoặc phản ứng trao đổi ?
Câu 18. Cho các chất, ion sau: Cl-, NaS2 , NO2, Fe2+, SO2, Fe3+, N2O5, SO42-, SO2-3, MnO, Na, Cu. Các chất ion nào vừa có tính
khử, vừa có tính oxi hóa:
A. Cl-, NaS2 , NO2, Fe2+ B. NO2, Fe2+, SO2, MnO, SO32-
3+
C. NaS2 , Fe , N2O5 , MnO D. MnO, Na, Cu
Câu 19. Phản ứng giữa dung dịch kali pemanganat trong môi trường axit với ion iodua được biểu diễn bằng phương trình
nào dưới đây ?
A. 2MnO4 + 5I- + 16H+ -> 2Mn2+ + 8H2O + 5I2 B. MnO4 + 10I- + 2H+ -> Mn2+ + H2O + 5I2 + 11e
- + 2+
D. MnO4 + 2I- + 8H+ -> Mn2+ + 4H2O + I2
C. 2MnO4 + 10I + 16H -> 2Mn + 8H2O + 5I2
Câu 20.Cho các dung dịch X1: dung dịch HCl; dung dịch X2: dung dịch KNO3; X3: dung dịch HCl +KNO3; X4: dung dịch
Fe2(SO4) 3. Dung dịch nào có thể hoà tan được bột Cu:
A. X1, X4, X2 B. X3,X4 C. X1, X2, X3,X4 D. X3, X2

Câu 21.Cho phương trình phản ứng: Al + HNO3 -> Al(NO3)3 + NO + N2O + H2O
Nếu tỉ lệ mol giữa N2O và N2 là 2:3 thì sau khi cân bằng ta có tỉ lệ mol nAl: nn2o: n2 là:
A. 23:4:6 B. 46:6:9 C. 46:2:3 D. 20:2:3 .
DẠNG 11 : BÀI TẬP NHẬN BIẾT TÁCH BIỆT TINH CHẾ
Câu 1/ Dung hoa chât nao sau đây để nhân 4 dd:NaAlO2, AgNO3, Na2S, NaNO3?
̀ ́ ́̀ ̣
c CO2 và nước.
a dd HNO3 b dd HCl. d BaCl2.
Câu 2/ Chỉ dung duy nhât môt dd nao sau đây để tach riêng lây Al ra khoi hh Al, MgO, CuO,FeO và Fe3O4 mà khôi lượng Al
̀ ́ ̣ ̀ ́ ́ ̉ ́
̉
không thay đôi?
̣ ̣ ̃ ̃
a NaOH. bH2SO4đăc, nguôi. c H2SO4 loang. dHNO3 loang.
Câu 3/ Dung thuôc thử nao sau đây để nhân ra 3 goi bôt riêng biêt: Al, Fe, Al2O3?
̀ ́ ̀ ̣ ́ ̣ ̣
̃ ̃
a H2SO4 loang. b dd HCl. c HNO3 loang. d dd KOH.
Câu 4/ Có 5 dd riêng biêt: FeCl3, FeCl2, AlCl3, NH4NO3, NaCl. Dung thuôc thử nao sau đây để nhân 5 dd trên?
̣ ̀ ́ ̀ ̣
a NaOH. b HCl. c BaCl2. d NH3.
Câu 5/ Có 3 chât bôt: Al, Al2O3, Cr.Nhân 3 chât trên chỉ dung 1 thuôc thử:
́ ̣ ̣ ́ ̀ ́
a dd NaOH. b dd HCl. c dd FeCl2. d H2O.
Câu 6/ Có thể dung 1 thuôc thử để nhân biêt 3 dd: natri sunfat, kali sunfit, nhôm sunfat?
̀ ́ ̣ ́
d quỳ tim.
́
a dd HCl. b dd BaCl2. c dd NaOH.
Câu 7/ Dung 2 hoa chât nao sau đây để nhân 4 dd: HCl, HNO3, KCl, KNO3?
̀ ́ ́̀ ̣
a quỳ tim, dd AgNO3.
́ b quỳ tim, dd Ba(OH)2.
́
c dd Ba(OH)2, dd AgNO3. d dd phenolphtalein, dd AgNO3.
Câu 8/ Để loai bỏ tap chât Fe, Cu có trong mâu Ag, người ta ngâm mâu bac nay vao dd dư dd(mà không lam tăng lượng Ag);
̣ ̣ ́ ̃ ̃ ̣ ̀ ̀ ̀
̣ ̣
a H2SO4đăc, nguôi. b FeCl3. cAgNO3. d HNO3.
Câu 9/ Dung 1 thuôc thử để phân biêt 4 chât răn: NaOH, Al, Mg, Al2O3 la:
̀ ́ ̣ ́́ ̀
b nước. ̣
a dd HCl. c dd H2SO4. d dd HNO3 đăc.
24
Nguyễn Xuân Lập ( Sưu Tầm)
Câu 10/ Có thể dung H2SO4 đăc để lam khô cac chât: ̀ ̣ ̀ ́ ́
a NH3, O2, N2, CH4, H2. bCaO, CO2, CH4, H2.
cSO2, NO2, CO2, CH4, H2. dNa2O, Cl2, O2, CO2, H2.
Câu 11/ Để nhân 4 dd: NH4NO3, (NH4)2SO4, K2SO4, KOH, chỉ cân dung dd:
̣ ̀ ̀
a quỳ tim. ́ b AgNO3. c NaOH. d Ba(OH)2.
Câu 12/ Có thể dung thuôc thử nao sau đây nhân biêt 4 dd riêng biêt: NH4Cl, NaCl, BaCl2, Na2CO3?
̀ ́ ̀ ̣ ́ ̣
c quỳ tim. ́
a NaOH. b H2SO4. d HCl.
Câu 13/ Để lam khô khí H2S có thể dung:
̀ ̀
̀ ́
a đông sunfat khan. bP2O5. cCa(OH)2. d vôi sông.
Câu 14/ Có các dd : glucozơ, glyxerol, etanol, etylfomat. Có thể dung thuôc thử nao sau đây để nhân được cả 4 dd trên? ̀ ́ ̀ ̣
a Cu(OH)2 b dd NaOH c dd AgNO3/NH3 d dd HCl
Câu 15/ Có 3 dd: saccarozơ, glucozơ, hồ tinh bột.Dùng thuốc thử nào sau đây để nhận 3 dd trên?
a I2 b dd AgNO3/NH3 c Cu(OH)2 d dd Br2
Câu 16/ Chỉ dung nước brom không thể phân biêt được 2 chât nao sau đây?
̀ ̣ ́̀
a Anilin và xiclohexylamin. b dd anilin và dd amoniac.
c Anilin và benzen. d Anilin và phenol.
Câu 17/ Thuôc thử đơn gian để nhân 3 dd kali clorua, kem sunfat, kali sunfit la:
́ ̉ ̣ ̃ ̀
c quỳ tim. ́
a dd HCl. b dd BaCl2. d dd H2SO4.
Câu 18/ Để loai được H2SO4 ra khoi hôn hợp với HNO3, ta dung:
̣ ̉ ̃ ̀
a dd Ca(NO3)2 vừa đu. ̉ b dd AgNO3 vừa đu. ̉
c dd CaSO4 vừa đu. ̉ d dd Ba(OH)2 vừa đu. ̉
Câu 19/ Chỉ dung nước có thể phân biêt được cac chât trong day:
̀ ̣ ́ ́ ̃
a Na, Ba, NH4Cl, NH4NO3. b Na, Ba, NH4Cl, (NH4)2SO4.
c Na, K, NH4NO3, (NH4)2SO4. d Na, K, NH4Cl, (NH4)2SO4.
Câu 20/ Chỉ có giây mau âm, lửa, và giây tâm dd muôi X. Người ta phân biêt 4 lọ khí riêng biêt:O2, N2, H2S và Cl2 do có hiên
́ ̀̉ ́̉ ́ ̣ ̣ ̣
tượng: khi(1) lam tan lửa chay bung lên, khí (2) lam mau cua giây mau bị nhat, khí (3) lam giây tâm dd X có mau đen.Kêt luân
́ ̀ ̀ ́ ̀ ̀ ̀ ̉ ́ ̀ ̣ ̀ ́̉ ̀ ́ ̣
̀
sai la:
a Khí (1) là O2, X là muôi CuSO4. ́ b Khí (1) là O2, khí (2) là Cl2.
c X là muôi CuSO4, khí (3) là Cl2.́ d X là muôi Pb(NO3)2, khí (2) là Cl2.
́
Câu 21/ Cho 5dd: FeCl3, FeCl2, AgNO3 , NH3 , hôn hợp NaNO3 và KHSO4. Số dd hoa tan được Cu kim loai la: ̃ ̀ ̣̀
a5 b2 c3 d4
Câu 22/ Đôt chay săt trong clo dư được chât X, nung săt với lưu huynh thu được chât y. Để xac đinh thanh phân phân tử và
́ ́ ́ ́ ́ ̀ ́ ̣́ ̀ ̀
hoa trị cua cac ng.tố trong X, Y có thể dung hoa chât nao sau đây?
́ ̉ ́ ̀ ́ ́̀
a dd H2SO4 , dd BaCl2. b dd HNO3, dd Ba(OH)2.
c dd H2SO4 và dd AgNO3 . d dd HCl, NaOH, oxy.
Câu 23/ Để phân biệt 3 dd: glucozơ, caccarozơ, andehytaxetic có thể dùng:
a Cu(OH)2 b Na c dd Br2 ddd AgNO3/NH3
Câu 24/ Nhân biêt 4 dd(khoang 0,1 M)Na2SO4, Na2CO3, BaCl2, LiNO3 chỉ cân dung:
̣ ́ ̉ ̀ ̀
b quỳ tim. ́
a axit sunfuric. c phenolphtalein. d bari hydroxyt.
Câu 25/ Thuôc thử duy nhât để nhân cac dd: NH4NO3, NaNO3, Al(NO3)3, Mg(NO3)2,Fe(NO3)2,Fe(NO3)3, Cu(NO3)2 la:
́ ́ ̣ ́ ̀
a NaCl. b NaOH. c Na2CO3. d NaAlO2.
Câu 26/ Có cac binh khi: N2 NH3, Cl2, CO2, O2 không nhan. Để xac đinh binh NH3 Cân dung:(1)giây quỳ âm, (2)bông tâm
́̀ ́ ̃ ̣́ ̀ ̀ ̀ ́ ̉ ̉
nước, (3)bông tâm dd HCl đăc, (4)Cu(OH)2, (5)AgCl. Cach lam đung la:
̉ ̣ ́ ̀ ́ ̀
a (1), (2), (3), (5). b (1), (2), (3). c(1), (3), (4). d(1),(3).
Câu 27/ Chỉ dung Na2CO3 có thể nhân được từng dd trong day nao sau đây?
̀ ̣ ̃ ̀
a KNO3, MgCl2, BaCl2. b CaCl2, Fe(NO3)2, MgSO4.
c NaCl, MgCl2, Fe(NO3)3. d Ca(NO3)2, MgCl2, Al(NO3)3.
Câu 28/ Để lam khô khí amoniac người ta dung:
̀ ̀
̀ ́
a P2O5. b axit sunfuric khan. c đông sunfat khan. d vôi sông.
Câu 29/ Có cac binh khi: N2 NH3, Cl2, CO2, O2 không nhan. Để xac đinh binh NH3 và Cl2 chỉ cân dung:
́̀ ́ ̃ ̣́ ̀ ̀ ̀
a giây quỳ tim âm.
́ ́̉ bdd HCl. cdd BaCl2. d dd Ca(OH)2.
Câu 30/ Phân biêt 3 dd NaOH, HCl, H2SO4 chỉ dung: ̣ ̀
a quỳ tim. ́ b Na2CO3. c BaCO3. d Zn.
Câu 31/ Thuôc thử để phân biêt 4 dd Al(NO3)3, NaNO3, Mg(NO3)2, H2SO4 la:
́ ̣ ̀
a quỳ tim. ́ bdd NaOH. cdd CH3COONa. d dd BaCl2.
Câu 32/ Để nhân biêt trong thanh phân không khí có nhiêm tap chât hydro clorua, ta có thể dân không khí qua:(1)dd AgNO3 ,
̣ ́ ̀ ̀ ̃ ̣ ́ ̃
(2)dd NaOH, (3)nước cât có và giot quỳ tim, (4)nước vôi trong. Phương phap đung la:
́ ̣ ́ ́ ́ ̀
a (1), (2), (3). b(1),(3). c(1). d (1), (2), (3), (4).
Câu 33/ Có cac dd AgNO3, ddH2SO4loang,dd HNO3đăc, nguôi, ddHCl. Để phân biêt 2 kim loai:Al và Ag hoăc Zn và Ag cân
́ ̃ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̀
̉ ̀
phai dung:
d cả 4 dd.
a 1 trong 4 dd. b 2 trong 4 dd. c 3 trong 4 dd.
Câu 34/ Để thu được Ag tinh khiêt từ hôn hợp bôt Ag-Fe, người ta dung dư dd: ́ ̃ ̣ ̀
25
Nguyễn Xuân Lập ( Sưu Tầm)
̣ ̣
a FeCl3. bAgNO3 cCuSO4. d HNO3đăc, nguôi,
Câu 35/ Phân biệt 4 chất riêng biệt: axit fomic, axit axetic, etyl fomiat, metyl axetat. Dùng thuốc thử đúng nhất:
a quỳ tím, dd Na2CO3 b quỳ tím,dd NaOH cquỳ tím,dd NaOH, Ag2O/ddNH3 dquỳ tím, Na
Câu 36/ Để lam sach quăng boxit có lân Fe2O3, SiO2 dung cho san xuât nhôm, người ta dung:
̀ ̣ ̣ ̃ ̀ ̉ ́ ̀
̣ ́ ̣ ́
a dd NaOH đăc, nong, CO2. b dd NaOH đăc, nong, dd HCl.
̃ ̃
c dd NaOH loang, dd HCl. d dd NaOH loang, CO2.
Câu 37/ Thuôc thử duy nhât để nhân cac dd: NH4NO3, (NH4)2SO4, NaNO3, Al(NO3)3, Mg(NO3)2,Fe(NO3)2,Fe(NO3)3, Cu(NO3)2
́ ́ ̣ ́
̀
la:
a NaOH. b dd HCl. c AgNO3. d Ba(OH)2.
Câu 38/ Có thể dùng NaOH (ở thể rắn) để làm khô các chất khí
a.NH3, SO2, CO, Cl2. bN2, NO2, CO2, CH4, H2. c N2. Cl2, O2, CO2, H2. dNH3, O2, N2, CH4, H2.
DANG TỔNG HỢP VÔ CƠ
1. Cho một lượng hỗn hợp CuO và Fe2O3 tan hết trong dung dịch HCl thu được hai muối có tỉ lệ mol là 1:1. Phần trăm
khối lượng CuO và Fe2O3 trong hỗn hợp là:
B. 40% và 60% C. 30% và 70% D. Kết quả khác.
A. 50% và 50%
2. Khi cô cạn 400g dung dịch muối có nồng độ 20% thì khối lượng giảm:
D. Kết quả khác
A. 120g B. 320g C. 380g
3. Hỗn hợp X gồm hai kim loại A, B có hoá trị không đổi, không tan trong nước , đứng trước Cu trong dãy điện hoá. Khi
lấy m gam X cho vào dung dịch CuSO4 dư, toàn bộ lượng Cu thu được cho phản ứng với dung dịch HNO 3 dư nhận được
1,12 lít NO duy nhất (đktc). Cũng lấy m gam X hoà tan vào dung dịch HNO3 dư thu được V lít N2 duy nhất (đktc). Xác
định V?
D. Kết quả khác.
A. 2,24 lít B. 3,36 lít C. 0,336 lít
6. Hoà tan hoan toàn 11,2 gam CaO vào nước thu được dung dịch A. Xục V lít CO 2 vào dung dịch A thu được 2,5 gam
kết tủa. Tính V(đktc).
D. A hoặc B
A. 0,56 lít B. 8,4 lít C. 8,96 lít
7. Hoà tan 0,9 gam kim loại X vào dung dich HNO3 thu được 0,28 lít khí N2O duy nhất (đktc). Xác định kim loại X.
A. Mg B. Al C. Zn D.Cu
8. Hoà tan hoàn toàn 10 gam hỗn hợp hai muối cacbonat kim loại hoá trị II và III bằng dung dịch HCl thu được dung dịch A
và 672 ml khí bay ra (đktc). Hỏi cô cạn dung dịch A thu được bao nhiêu gam muối khan?
D. Kết quả khác
A. 10,33 g B. 20,66 g C. 30,99 g
9. Hoà tan hỗn hợp X gồm CuSO4 và AlCl3 vào nước thu được dung dịch A. Chia A làm hai phần bằng nhau:
- Phần 1 cho phản ứng với dung dịch BaCl2 dư thu được 6,99 g kết tủa.
- Phần 2 cho phản ứng với dung dịch NaOH dư thu được kết tủa, lọc kết tủa, lung đến khối lượng không đổi thu
được m gam chất rắn.
Giá trị của m là: D. Kết quả khác.
A. 2,4 g B. 3,2 g C. 4,4 g
10. Cho hỗn hợp X gồm 0,08 mol mỗi kim loại Mg, Al, Zn vào dung dịch H 2SO4 đặc, nóng, dư thu được 0,07 mol một sản
phẩm khử duy nhất chứa lưu huỳnh. Xác định sản phẩm khử.
D. Không xác định được
A. SO2 B. S C. H2S
11. Cho sơ đồ chuyển hoá sau:
,o
+H 2 t� h�
xtt r ng  p
X−
n
B
u
s
 
o
a
C
Z
Y Y Z Cao  u 
s Buna
− H 2O
o
N i/t
Công thức cấu tạo hợp lí của X là:
A. H O − CH 2 −C C − CH 2 − O H B. CH 2O H −H CH − CH O
C CH
H − C − CH = CH = C − H
D. Cả A, B, C đều đúng
C. |
| |
|
O O
12. Cho 4,2 g hỗn hợp gồm Mg và Zn tác dụng hết với dung dịch HCl, thấy thoát ra 2,24 lít H2 (đktc). Khối lượng muối
khan tạo ra trong dung dịch là:A. 7,1 g D. Kết quả khác
B. 7,75g C. 11,3 g
13. Cho 2,98 g hỗn hợp X gồm hai kim loại Zn và Fe vào 200 ml dung dịch HCl, sau khi phản ứng hoàn toàn ta cô cạn
(trong điều kiện không có Oxi) thì được 5,82 g chất rắn. Tính thể tích H2 bay ra (đktc)?
D. Kết quả khác.
A. 0,224 lít B. 0,448 lít C. 0,896 lít
14. Hoà tan 9,14 g hỗn hợp Cu, Mg, Al bằng dung dịch HCl dư thu được 7,84 lít khí A (đktc) và 2,54 g chất rắn B và dung
dịch C. Tính khối lượng muối có trong dung dịch C?
D. Kết quả khác.
A. 3,99 g B. 33,25 g C. 31,45 g
15. Dung dịch NaOH có phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây?
A. FeCl3, MgCl2, CuO, HNO3, NH3, Br2 B. H2SO4, CO2, SO2, FeCl2, FeCl3, NO2, Cl2
C. HNO3, HCl, CuSO4, KNO3, ZnO, Zn(OH)2 D. Al, Al2O3, MgO, H3PO4, MgSO4, MgCl2
16. Dung dịch H2SO4 loãng phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây?
A. FeCl3, MgO, Cu, Ca(OH)2, BaCl2 B. Ba(NO3)2, Na2CO3, (NH4)2SO4, NaOH
C. Zn, Fe, (NH4)2CO3, CH3COONa, Ba(OH)2 D. Al, Fe, BaO, BaCl2, NaCl, KOH

26
Nguyễn Xuân Lập ( Sưu Tầm)
17. Có bốn dung dịch đựng bốn lọ mất nhãn: NH4Cl, (NH4)2SO4, Na2SO4, NaOH. Nếu chỉ được dùng một thuốc thử để
nhận biết bốn chất lỏng trên, ta có thể dùng dung dịch nào sau đây?
A. AgNO3 B. BaCl2 C. Ba(OH)2 D. KOH
18. Cho 16,2 g kim loại M(hoá trị n không đổi) tác dụng với 0,15 mol O2. Hoà tan chất rắn sau phản ứng bằng dung dịch
HCl dư thấy bay ra 13,44 lít H2(đktc). Xác định kim loại M?
A. Ca B. Mg C. Fe D.Al
19. Một lượng chất thải ở dạng dung dịch có chứa các ion Cu2+, Fe3+, Hg2+, Zn2+, Pb2+. Dùng chất nào sau đây để loại bỏ
các ion trên?A. Giấm ăn B. Nước muối ăn C. Nước vôi dư D. Axit Nitric
20. Hòa tan hoàn toàn 19,2 g Cu vào dung dịch HNO 3 loãng. Khí NO thu được đem oxi hóa thành NO 2 rồi sục vào nước
cùng với dòng khí O2 để chuyển hết thành HNO3. Tính thể tích khí O2(đktc) đã tham gia vào quá trình trên?
A. 2,24 lit B. 3,36 lít C. 4,48 lít D. 6,72 lít
21. Muối CuSO4 khan dùng để làm khô khí nào sau đây?
D. Cả A, B, C
A. NH3 B. H2S C. SO2
22. Khi lấy 14,25 g muối clorua của một kim loại M chỉ có hoá trị II và một lượng muối nitrat của M với số mol như nhau,
thì thấy khối lượng khác nhau là 7,95 g. Công thức của hai muối là:
A. MgCl2, Mg(NO3)2 B. CaCl2, Ca(NO3)2 C. ZnCl2, Zn(NO3)2 D. CuCl2, Cu(NO3)2
23. Lấy 224 thể tích khí HCl (đktc) hòa tan vào một thể tích nước . Tính nồng độ C% dung dịch axit HCl tạo thành?
D. Không xác định được
A. 2,67% B. 26,7% C. 34,2%
24. Thổi một luồng khí CO qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp gồm Al 2O3, MgO, Fe2O3, FeO, CuO nung nóng. Khí thoát ra
được sục vào nước vôi trong dư thu được 15 g kết tủa trắng. Sau phản ứng chất rắn trong ống sứ có khối lượng 200 g.
D. Kết quả khác.
Tính m?A. 202,4 g B. 217,4 g C. 219,8 g
25. Hoà tan 4,59 g Al bằng dung dịch HNO3 loãng thu được hỗn hợp khí gồm NO và N2O có tỉ khối hơi so với hiđro bằng
16,75. Tỉ lệ thể tích N2O/NO là:
1 2 3 3
E. Kết quả khác
A. B. C. D.
3 3 1 2
26. Có hai miếng kim loại A có cùng khối lượng, mỗi miếng tan hoàn toàn trong dung dịch HCl và dung dịch H 2SO4 đặc
nóng thu được khí H2 và SO2 ( VSO 2 = 1 5. H 2 ở cùng điều kiện). Khối lượng muối clorua bằng 63,5% khối lượng muối
,V
sunfat. Kim loại A là. A. Fe B. Mg C. Al D. Zn.
27. Có hai ống nghiệm đựng mỗi ống 2 ml dung dịch HCl 1M và 2 ml dung dịch H2SO4 1M. Cho Zn tác dụng với hai axit
trên, lượng khí hiđro thu được trong hai trường hợp tương ứng là V1 và V2 ml (đktc). So sánh V1 và V2 ta có:
D. Không so sánh được
A. V1 > V2 B. V1 = V2 C. V1 < V2
28. Chất nào sau đây vừa phản ứng được với dung dịch HCl, vừa phản ứng được với dưng dịch NaOH?
A. NH4NO3 B. (NH4)2CO3 C. Na2CO3 D. Na2SO4
29. Hỗn hợp A gồm Cu, Fe có tỉ lệ khối lượng mCu : mFe = 7 : 3. Lấy m gam A cho phản ứng hoàn toàn với 44,1 g HNO 3
trong dung dịch thu được 0,75.m gam chất rắn, dung dịch B và 5,6 lít khí C gồm NO và NO2 (đktc). Tính m?
A. 40,5 g B. 50 g C. 50,2 g D. 50,4 g.
30. Cho 12,9 g hỗn hợp gồm Al và Mg phản ứng hết với 100 ml dung dịch hỗn hợp hai axit HNO 3 4M và H2SO4 7M (đậm
đặc) thu được 0,1 mol mỗi khí SO2, NO, N2O. Tính số mol từng kim loại trong hỗn hợp ban đầu?
A. 0,2 mol Al và 0,3 mol Mg. B. 0,2 mol Mg và 0,3 mol Al.
C. 0,1 mol Al và 0,2 mol Mg. D. 0,2 mol Al và 0,1 mol Mg.
31. Thuốc thử nào sau đây có thể phân biệt được bốn dung dịch: AlCl3, FeCl3, CuCl2, ZnSO4 ?
A. dd NaOH B. dd Ba(OH)2 C. dd Ba(NO3)2 D. Quỳ tím
32. Không dùng thêm một hoá chất nào khác, có thể phân biệt được bao nhiêu dung dịch trong 5 dung dịch riêng biệt sau:
NaOH, KCl, MgCl2, CuCl2, AlCl3?
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
33. Hỗn hợp A gồm Al2O3, MgO, Fe3O4 , CuO. Cho khí CO dư qua A nung nóng được chất rắn B. Hoà tan B vào dung dịch
NaOH dư được dd C và chất rắn D. Chất rắn D gồm:
A. MgO, Fe, Cu B. MgO, Fe, CuO C. MgO, Fe3O4 , Cu D. Al2O3, MgO, Fe3O4
34. Hỗn hợp A gồm BaO, FeO, Al2O3. Hoà tan A trong lượng dư H2O được dd D và phần không tan B. Sục khí CO2 dư vào D
tạo kết tủa. Cho khí CO dư qua B đun nóng được chất rắn E. Cho E tác dụng với NaOH dư thấy tan 1 phần còn lại là chất
rắn G. Chất rắn G là:
D. Kết quả khác
A. Ba B. Fe C. Al
35. Cho dãy biến hoá sau:

t0
HCl B +X +Z đpnc
Al D E Al.
NaOH C +Y+ Z
Các chất B, C, D, E lần lượt là:
A. AlCl3, NaAlO2, Al2O3, Al(OH)3 B. Al(OH)3, AlCl3, NaAlO2, Al2O3
C NaAlO2,. AlCl3, Al(OH)3, Al2O3 D. AlCl3, NaAlO2, Al(OH)3, Al2O3
27
Nguyễn Xuân Lập ( Sưu Tầm)
36. Nung 6,58g Cu(NO3)2 trong bình kín sau 1 thời gian thu được 4,96g chất rắn và hỗn hợp khí X . Hấp thụ hoàn toàn hỗn
hợp X vào nước được 300ml dung dịch Y. Tính pH của dung dịch Y.
A. pH= 1 B. pH= 2 C. pH= 12 D. pH=13
37. Khi nung hỗn hợp FeS2 và FeCO3 trong không khí thu được 1 oxit và khí B1, B2 . Tỉ lệ khối lượng phân tử của B1 và B2 là
11:16 . 2 khí B1 và B2 lần lượt là:
D. Kết quả khác.
A. SO2 và CO2 B. CO2 và SO2 C. CO và SO2
38. Nhiệt phân 1 lượng CaCO3 sau 1 thời gian được chất rắn A và khí B , cho B hấp thụ hoàn toàn vào dd KOH thu được dd
D . D tác dụng được với dung dịch BaCl2 và với dd NaOH. dung dịch D chứa:
D. Kết quả khác
A. KHCO3 B. K2CO3 C. K2CO3 và KHCO3
39. Cho các sơ đồ phản ứng sau:
đp dd, Mn xt
a ) X1 + H2O X2 + X3 + H2
b ) X2 + X4 BaCO3 + K2CO3 + H2O
c ) X2 + X3 X1 + KClO3 + H2O
d ) X4 + X5 BaSO4 + CO2 + H2O

X1, X2 , X3 , X4 , X5 lần lượt là:
A. KOH, KCl, Cl2, Ba(HCO3)2, H2SO4 B. KCl, KOH, Cl2, Ba(HCO3)2, H2SO4
C. KCl, KOH, Cl2, H2SO4, Ba(HCO3)2 D. KCl, Cl2, Ba(HCO3)2, H2SO4, KOH
40. Hỗn hỡp gồm Na và Al. Cho m g X vào một lượng dư nước thì thoát ra Vlit khí. Nếu cũng cho m gam X vào dd
NaOH(dư) thì được 1,75V lit khí. Thành phần % khối lượng của Na trong X là:
A. 39,87% B. 77,31% C. 49,87% D. 29,87%
41.nung 13,4 gam hỗn hợp 2 muối cacbonat của hai kim loại hoá trị 2, thu được 6,8 gam chất rắn và khí X. lượng khí X sinh
ra cho hấp thụ vào 75 ml dd naOH 1M, khối lượng muối khan thu được sau phản ứng là:
A. 5,8 g B. 6,5 g C. 4,2 g D. 6,3 g
42. Khi cho Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng và NaNO3, vai trò của NaNO3 trong phản ứng là:
A. Chất xúc tác B. Chất Oxi hoá C. Môi trường D. Chất khử.
43. Hỗn hợp X chứa Na2O, NH4Cl, NaHCO3 và BaCl2 có số mol mỗi chất đều bằng nhau. Cho hỗn hợp X vào H2O(dư), đun
nóng, dung dịch thu được chứa:
A. NaCl, NaOH, BaCl2 B. NaCl, NaOH C. NaCl, NaHCO3, NH4Cl, BaCl2 D. NaCl.
44. Thực hiện hai thí nghiệm:
1. Cho 3,84 g Cu phản ứng với 80ml dd HNO3 1M thoát ra V1 lit khí NO.
2. Cho 3, 84 g Cu phản ứng với 80ml dd HNO3 1M và H2SO4 0,5 M thoát ra V2 lit NO.
Biết NO là sản phẩm khử duy nhất, các thể tích khí đo ở cùng đièu kiện. Quan hệ giữa V1 và V2 là:
A. V2=V1 B. V2=2V1 C. V2=2,5V1 D. V2=1,5V1
45. trong các dd: HNO3, NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2, dãy gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch
Ba(HCO3)2 là:
A. HNO3, NaCl, Na2SO4 B. HNO3, Na2SO4, Ca(OH)2, KHSO4
C. NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2 D. HNO3, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2
46. Có thể phân biệt ba dd: KOH, HCl, H2SO4 loãng bằng một thuốc thử là:
A. Giấy quỳ tím B. Zn C. Al D. BaCO3
47. Để nhận biết ba axit đặc nguội: HCl, H2SO4, HNO3 đựng riêng biệt trong ba lọ mất nhãn ta dùng thuốc thử là:
A. Fe B. CuO C. Al D. Cu
48. Hoà tan hoàn toàn 2,81 g hỗn hợp gồm: Fe2O3, MgO, ZnO trong 500 ml dung dịch H2SO4 0,1M (vừa đủ). Sau phản ứng
hỗn hợp muối sunfat khan thu được khi cô cạn dd có khối lượnglà:
A. 6,81 g B. 4,81 g C. 3,81 g D. 5,81 g
49. Cho mg hh bột Zn và Fe vào lượng dư dd CuSO4. Sau khi kết thúc các pư, lọc bỏ phần dd thu được mg bột rắn. Thành
phần% theo khối lương của Zn trong hh ban đầu là:
A. 90,27% B. 85,30% C. 82,20% D. 12,67%
50. Đốt một kim loại trong bình kín đựng khí clo, thu được 32,5g muối clorua và nhận thấy thể tích khí clo trong bình giảm
6,72 lít (ở đktc). Hãy xác định tên của kim loại đã dùng.
a. Đồng d. Sắt
b. Nhôm c. Canxi
51. Xử lí 10 g hợp kim nhôm bằng dung dịch NaOH đặc nóng (dư), người ta thu được 11,2 lít khí H 2 (đktc). Hãy cho biết
thành phần % của nhôm trong hợp kim
d. Kết quả khác
a. 85% b. 90% c. 95%
52. Hai kim loại A và B có hoá trị không đổi là II.Cho 0,64 g hỗn hợp A và B tan hoàn toàn trong dung dịch HCl ta thấy thoát
ra 448 ml khí (đktc). Số mol của hai kim loại trong hỗn hợp là bằng nhau. Hai kim loại đó là:
a. Zn, Cu b. Zn, Mg c. Zn, Ba d. Mg, Ca
53. Hoà tan hoàn toàn 1,45 g hỗn hợp 3 kim loại Zn, Mg, Fe vào dung dịch HCl dư, thấy thoát ra 0,896 lít H 2 (đktc). Đun khan
dung dịch ta thu được m gam muối khan thì giá trị của m là:
a. 4,29 g b.2,87 g c. 3,19 g d. 3,87 g

28
Nguyễn Xuân Lập ( Sưu Tầm)
54. Hoà tan hoàn toàn 4,68 g hỗn hợp muối cacbonat của hai kim loại A, B kế tiếp nhau trong nhóm IIA vào dung dịch HCl
thu được 1,12 lít khí CO2 (ở đktc). Hai kim loại A, B lần lượt là:
a. Mg và Ca b. Be và Mg c. Ca và Sr d. Sr và Ba
55. Khi cho 17,4 g hợp kim gồm sắt, đồng, nhôm phản ứng với H2SO4 loãng dư ta thu được dung dịch A; 6,4 g chất rắn;
9,856 lít khí B (ở 27,30C và 1 atm). Phần trăm khối lượng mỗi kim lọai trong hợp kim Y là:
a. Al: 30%; Fe: 50% và Cu: 20% b. Al: 30%; Fe: 32% và Cu 38%
c. Al: 31,03%; Fe: 32,18% và Cu: 36,79% d. Al: 25%; Fe: 50% và Cu: 25%
56Khi lấy 14,25 gam muối clorua của 1 kim loại chỉ có hóa trị II và một lượng muối nitrat của kim loại đó với sốmol như
nhau thấy khối lượng khác nhau 7,95gam. Công thức của 2 muối là:
A.SrCl2 và Sr(NO3)2 B.CaCl2 và Ca(NO3)2 C.MgCl2 và Mg(NO3)2 D.BaCl2 và Ba(NO3)2
57 -Nhiệt phân 67,525 g hỗn hợp hai muối rắn bari cacbonat và bari sunfit sau phản ứng xẩy ra hoàn toàn phần chất rắn còn
lại có khối lượng 49,725 gam. Phần chất khí thu được có tỷ khối so với H2 là:
A.26,615. B.29,735. C.27,385. D.27,000
58Hòa tan 115,3 gam hỗn hợp gồm MgCO3 và XCO3 bằng dung dịch H2SO4 loãng thu được dung dịch Y, chất rắn Z và 4,48
lít CO2 (ở đktc). Cô cạn dung dịch Y thu được 12 gam muối khan. Vậy chất rắn Z có khối lượng là:
A.108,5 gam. B.104,5 gam. C.102,5 gam. D.110,5 gam

IV. SẮT, ĐỒNG , CROM, CÁC KIM LOẠI KHÁC
TÀI LIỆU ÔN THI : CHUYÊN ĐỀ SẮT
PHẦN 1: LÝ THUYẾT
Câu 1: Nguyên tố X có điện tích hạt nhân là 26. Cấu hình electron của X, chu kỳ và nhóm trong hệ thống tuần hoàn lần lượt
là:
A.1s2 2s22p63s23p63d6 , chu kỳ 3 nhóm VIB . B. 1s2 2s22p63s23p63d6 4s2 , chu kỳ 4 nhóm IIA .
2 2 6 2 6 5
D. 1s2 2s22p63s23p63d6 4s2 , chu kỳ 4 nhóm VIIIB
C.1s 2s 2p 3s 3p 3d , chu kỳ 3 nhóm VB .
Câu 2.Hệ số đứng trước FeCl2; FeCl3 để phản ứng FexOy + HCl FeCl2 + FeCl3 + H2O cân bằng số nguyên tử các nguyên
tố là: A.(y-x); (3x-2y) B.(2x-3y); (2x-2y) C.3x-y); (2y-2x) D.(3x-2y); (2y-2x)
Câu 3.Xem phản ứng: FeS2 + H2SO4(đ, nóng) Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
A.FeS2 bị oxi hóa tạo Fe2(SO4)3 B.FeS2 bị oxi hóa tạo Fe2(SO4)3 và SO2
C.H2SO4 bị oxi hóa tạo SO2 D.H2SO4 đã oxi hóa FeS2 tạo Fe3+ và SO42-
Câu 4.Có bao nhiêu phản ứng xảy ra khi cho các chất sau tác dụng với nhau: FeCl2 + Cu, FeCl2 + Br2, FeCl2 + NaOH, FeCl2 +
Na2S, FeCl2 + H2S, Fe(NO3)2 + AgNO3, FeCl3 + Fe, FeCl3 + Cu, FeCl3 + H2S, FeCl3 + AgNO3.
A.8 B.7 C.6 D.5
Câu 5.Cấu hình electron nào sau đây là của ion Fe3+ (Z = 26) :
A.1s22s22p63s23p63d6 B.1s22s22p63s23p63d5 C.1s22s22p63s23p63d64s2 D.1s22s22p63s23p63d64s1
Câu 6.Cho hỗn hợp Fe và Cu vào dd HNO3 khuấy kĩ để phản ứng xảy ra hoàn toàn. Để thu được dd chỉ chứa muối sắt II cần
lấy: A.dư Fe C.dư Cu D.dư HNO3
B.HNO3 loãng
Câu 7.Cho hỗn hợp Fe và Cu vào dd HNO3 loãng, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy dd chỉ chứa 1 chất tan. Chất tan là?
A.Fe(NO3)3 B.HNO3 C.Fe(NO3)2 D.Cu(NO3)2
Câu 8.Hãy cho biết phản ứng nào sau đây là một trong những phản ứng xảy ra trong quá trình luyện thép?
A.CO + 3Fe2O3 (to cao) → 2Fe3O4 + CO2 B.Mn + FeO (to cao) → MnO + Fe
o
D.CO + FeO(to cao) → Fe + CO2
C.CO + Fe3O4 (t cao) → 3FeO + CO2
Câu 9.Trong các cặp kim loại sau: (1) Mg, Fe (2) Fe, Cu (3) Fe, Ag . Cặp kim loại khi tác dụng với dung dịch HNO3 có thể
tạo ra dung dịch chứa tối đa 3 muối ( không kể trường hợp tạo NH4NO3) là:
A.(1) B.(1) và (2) C.(2) và (3) D.(1) và (2) và (3)
Câu 10.Khi cho hổn hợp Fe2O3 và Cu vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu được chất rắn X và dung dịch Y. Dãy nào dưới đây
gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch Y?
A.Br2, NaNO3, KMnO4 B.KI, NH3, NH4Cl C.NaOH, Na2SO4, Cl2 D.BaCl2, HCl, Cl2
Câu 11.Cho biết hiện tượng xảy ra khi trộn lẫn các dung dịch FeCl3 và Na2CO3.
A.Kết tủa trắng và sủi bọt khí B.Kết tủa trắng xanh sau chuyển dần sang kết tủa đỏ nâu và sủi bọt khí
C.Kết tủa đỏ nâu, sau đó tan D.Kết tủa nâu đỏ và sủi bọt khí
Câu 12.Cho biết các phản ứng xảy ra sau : 2FeBr2+Br2 2FeBr3 2NaBr+Cl2 2NaCl+Br2
Phát biểu đúng là :
A.Tính oxi hóa của Cl2 mạnh hơn của Fe3+ B.Tính khử của Br– mạnh hơn của Fe2+
C.Tính oxi hoá của Br2 mạnh hơn của Cl2 D.Tính khử của Cl- mạnh hơn của Br–
Câu 13.Muối Fe làm mất màu dung dịch KMnO4 ở môi trường axit cho ra ion Fe3+ còn ion Fe3+ tác dụng với I– cho ra I2 và
2+

Fe2+. Sắp xếp các chất oxi hóa Fe3+, I2, MnO4– theo thứ tự độ mạnh tăng dần :
A.I2 < MnO4– < Fe3+ B.MnO4– < Fe3+ < I2 C.Fe3+ < I2 < MnO4– D.I2 < Fe3+ < MnO4–
Câu 14.Cho hỗn hợp Al và Fe tác dụng với dung dịch chứa đồng thời AgNO3 và Cu(NO3)2 thu được dung dịch B và chất rắn
D gồm 3 kim loại. Thành phần chất rắn D gồm:
A.Fe, Cu và Ag B.Al, Fe và Ag. C.Al, Fe và Cu. D.Al, Cu và
Ag.

29
Nguyễn Xuân Lập ( Sưu Tầm)
Câu 15.Phản ứng nào sau đây KHÔNG phải phản ứng oxi hoá - khử :
́ ̃
A.Fe + H2SO4 B.2FeO + 4H2SO4 đ, nong C.6FeCl2 + 3Br2 D.Fe3O4 + 4H2SO4 loang
Câu 16.Cho từng chất: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, FeCO3, FeSO4, FeS, lần lượt phản ứng với HNO3
đặc, nóng. Số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử là
A.6 B.5 C.8 D.7
Câu 17.Cho một ít bột Fe vào dd HNO3 loãng, khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dd A. Kết luận nào sau đây là không
đúng về dd A? A.dd A có thể chứa ion Fe3+, H+ và NO3-. B.dd A có thể chứa ion Fe2+, H+ và NO3-.
C.dd A có thể chứa ion Fe và NO . D.dd A có thể chứa ion Fe2+, Fe3+ và NO3-.
2+ 3-

Câu 18.Loại phản ứng nào sau đây không xẩy ra trong quá trình luyện gang?
A.Phản ứng tạo xỉ. B.phản ứng tạo chất khử khí. C.phản ứng oxi hoá Mn, Si, P, S. D.Phản ứng khử oxit sắt thành
sắt.
Câu 19.Nhận xét về khả năng phản ứng của dd muối sắt (III) với các kim loại trong dãy điện hoá thì điều không đúng là:
A.ion Fe3+ bị các kim loại từ Fe đến Cu khử thành Fe2+. B.ion Fe3+ không oxihoa được các kim loại Ag trở đi.
C.các kim loại từ Mg đến Zn khử được Fe thành Fe hoặc Fe. D.ion Fe3+oxihoa được tất cả các kim loại từ K đến
3+ 2+

Cu.

Câu 20.Cho dãy biến hóa sau:
Mỗi mũi tên là một phương trình phản ứng. Trong các đáp án sau đây A, B, C, D theo thứ tự là các chất tương ứng. Hãy chọn
đáp án sai. A.Fe3O4; FeCl2; FeCl3; Fe(NO3)3 B.FeO; Fe2(SO4)3; FeSO4; Fe(NO3)3
C.Fe3O4; Fe(NO3)2; Fe(NO3)3; Fe(OH)3 D.FeO; FeSO4; Fe2(SO4)3; Fe(OH)3
Câu 21.Trong các phản ứng sau, phản ứng nào sai?
A.Fe + Cl2 --> FeCl2 B.Fe + 2HCl --> FeCl2 + H2 C.Cu + Fe2(SO4)3 --> 2FeSO4 + CuSO4 D.Fe + Fe2(SO4)3 --> 3FeSO4
Câu 22.Cho Cu vào dung dịch Fe2(SO4)3 ta thu được dung dịch có màu xanh lam nhạt. Đó là do xảy ra phản ứng:
A.Cu + Fe2(SO4)3 → CuSO4 + Fe. B.Cu + Fe2(SO4)3→ CuSO4 + FeSO4.
C.Cu + 1/2 O2 + H2O → Cu(OH)2 D.Cu(OH)2 + Fe2(SO4)3 → CuSO4 + 2FeSO4 + H2O2
Câu 23.Trong hai chất FeSO4 , Fe2(SO4)3 chất nào phản ứng được với dung dịch KI , dung dịch KMnO4 trong môi trường axit
?
A.FeSO4 với dung dịch KMnO4; Fe2(SO4)3 với KI . B.FeSO4 và Fe2(SO4)3 đều tác dụng với KMnO4 .
C.FeSO4 và Fe2(SO4)3 đều tác dụng với KI . D.FeSO4 với dung dịch KI ; Fe2(SO4)3 với KMnO4 .
Câu 24.Cho các chất và hỗn hợp sau:(I)Cl2, (II)I2, (III)HNO3, (IV)H2SO4 đặc, nguội, (V) hỗn hợp axit HCl và muối NaNO3.
Khi cho Fe tác dụng với chất nào trong số các chất trên thì tạo được chất trong đó sắt có hoá trị III.
A.(I), (II). B.(I), (III), (V). C.(I), (II), (III). D.(I), (III), (IV).
Câu 25.Cho oxit sắt FexOy tác dụng với dung dịch axit H2SO4 đặc, nóng thu được một sản phẩm khí có thể làm mất màu cánh
hoa hồng. Công thức hoá học nào không thể là của loại oxit sắt nói trên ?
A.Fe2O3 B.Fe3O4 C.FeO D.B và C đúng.
Câu 26.Một loại quặng chứa sắt trong tự nhiên đã được loại bỏ tạp chất. Hoà tan quặng này trong dung dịch axit nitric thấy
có khí màu nâu bay ra,dung dịch thu được cho tác dụng với bari clorua thấy có kết tủa trắng ( không tan trong axit).Hãy cho
biết tên, thành phần hoá học của quặng ?
A.Xiđerit FeCO3 B.Manhetit Fe3O4. C.Hematit Fe2O3 D.Pirit FeS2
Câu 27.Một loại quặng sắt đã loại tạp chất hòa tan trong dung dịch H2SO4 loãng dư thu được một dung dịch vừa làm mất
màu thuốc tím vừa hòa tan bột Cu.Tên của quặng là:
A.Pirit FeS2 B.Manhetit Fe3O4 C.Xiderit FeCO3 D.Hematit Fe2O3
Câu 28.Cho Fe tan hết trong HNO3 loãng thành dung dịch A. Chia dung dịch A thành hai phần bằng nhau: cho bột Cu vào
phần 1, Cu tan dần. Cho dung dịch AgNO3 vào phần 2 thì thấy có kết tủa xuất hiện. Vậy dung dịch A gồm các chất:
A.HNO3 và Fe(NO3)3 B.HNO3, Fe(NO3)2 và Fe(NO3)3 C.Fe(NO3)2 và Fe(NO3)3 D.HNO3 và Fe(NO3)2
Câu 29.Để phân biệt Fe2O3 và Fe3O4 ta dùng dung dịch:
A.H2SO4 loãng B.HNO3 C.HCl D.NaOH
Câu 30.Dùng thuốc thử nào sau đây có thể phân biệt được dung dịch Fe2(SO4)3 và dung dịch Fe2(SO4)3 có lẫn FeSO4?
A.Dung dịch Ba(OH)2 B.Dung dịch NH3 C.Dung dịch NaOH D.Dung dịch KMnO4/H2SO4
Phần 2: Bài tập
Bài 1 Cho m gam sắt phản ứng vừa hết với axit sunfuric thu được khí A duy nhất và 10,56 gam muối. Số mol sắt bằng 40,0
% số mol axit sunfuric đã dùng. Vậy giá trị của m là:
A.2,52 gam B.3,92 gam C.3,36 gam D.2,80 gam
Bài 2 Để m gam bột Fe trong không khí sau một thời gian thu được 19,2 gam hỗn hợp B gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4. Cho B
vào dd HNO3 loãng khuấy kỹ để phản ứng hoàn toàn thấy B tan hết thu được dd X chứa 1 muối và 2,24 lit NO (đktc). Hỏi m
có giá trị nào sau đây? A.11,2 g B.15,4 g C .16,8 g D.8,4 g
Bài 3 Đốt m gam sắt trong bình chứa 3,36 lit khí clo (đktc), sau khi phản ứng kết thúc cho nước vào bình lắc kỹ thấy chất
rắn tan hoàn toàn. Thêm tiếp dd NaOH dư vào thu được chất kết tủa, tách kết tủa để ngoài không khí nhận thấy khối lượng
kết tủa tăng thêm 1,02 gam. Tính m? A.10,08 g B.2,8 g C.4,2 g
D.6,72 g


30
Nguyễn Xuân Lập ( Sưu Tầm)
Bài 4 Từ 1 tấn quặng hematit A điều chế được 420 kg Fe. Từ 1 tấn quặng manhetit B điều chế được 504 kg Fe. Vậy phải
trộn hai quặng trên với tỉ lệ khối lượng (mA : mB) là bao nhiêu để được 1 tấn quặng hỗn hợp mà từ 1 tấn quặng hỗn hợp này
điều chế được 480 kg Fe: A.1 : 3 B.2 : 5 C.2 : 3 D.3 :
5
Bài 5 Cần bao nhiêu tấn quặng manhetit chứa 80% Fe3O4 để luyện được 800 tấn gang có chứa 5% C và tạp chất. Biết lượng
Fe bị hao hụt khi sản xuất là 1%
A.1235,16 tấn B.1325,16 tấn C.1253,16 tấn D.1316,25 tấn
Bài 6 Ngâm 8,4g Fe trong 400 ml dung dịch HNO3 1M kết thúc phản ứng thu được dung dịch A và khí NO. Khối lượng chất
tan có trong dung dịch A là: A.24,2 g B.27,0 g C.23,5 g D.37,5 g
Bài 7 Để khử hoàn toàn 3,04 gam hỗn hợp Y (gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3) thí cần 0,05 mol H2. Mặt khác hoà tan hoàn toàn 3,04
gam hỗn hợp Y trong dung dịch H2SO4 đặc thì thu được thể tích khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất) ở điều kiện tiêu chuẩn là:
A.224 ml B.448 ml C.336 ml D.112 ml
Bài 8 Giả sử gang cũng như thép chỉ là hợp kim của Sắt với Cacbon và Sắt phế liệu chỉ gồm Sắt, Cacbon và Fe2O3. Coi phản
ứng xảy ra trong lò luyện thép Martin là: Fe2O3 + 3C2 Fe + 3CO↑ . Khối lượng Sắt phế liệu (chứa 40% Fe2O3, 1%C) cần
dùng để khi luyện với 4 tấn gang 5%C trong lò luyện thép Martin, nhằm thu được loại thép 1%C, là:
A.1,50 tấn B.2,93 tấn C.2,15 tấn D.1,82 tấn
Bài 9 Cho 2,236 gam hỗn hợp A dạng bột gồm Fe và Fe3O4 hòa tan hoàn toàn trong 100ml dung dịch HNO3 có nồng độ C
(mol/l), có 246,4 l khí NO (đktc) thoát ra. Sau phản ứng còn lại 0,448 gam kim loại. Trị số của C là:
A.0,68M B.0,5M C.0,4M D.0,72M
Bài 10 Hòa tan 0,784 gam bột sắt trong 100 ml dung dịch AgNO3 0,3M. Khuấy đều để phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được
100 ml dung dịch A. Nồng độ mol/l chất tan trong dung dịch A là:
A.Fe(NO3)2 0,12M; Fe(NO3)3 0,02M B.Fe(NO3)3 0,1M C.Fe(NO3)2 0,14M D.Fe(NO3)2 0,14M; AgNO3 0,02M
Bài 11 Hỗn hợp A gồm ba oxit sắt (FeO, Fe3O4, Fe2O3) có số mol bằng nhau. Hòa tan hết m gam hỗn hợp A này bằng dung
dịch HNO3 thì thu được hỗn hợp K gồm hai khí NO2 và NO có thể tích 1,12 lít (đktc) và tỉ khối hỗn hợp K so với hiđro bằng
19,8. Trị số của m là: A.20,88 gam B.46,4 gam C.23,2 gam D.16,24 gam
Bài 12 Hòa tan hết 17,84 gam hỗn hợp A gồm ba kim loại là sắt, bạc và đồng bằng 203,4 ml dung dịch HNO3 20% (có khối
lượng riêng 1,115 gam/ml) vừa đủ. Có 4,032 lít khí NO duy nhất thoát ra (đktc) và còn lại dung dịch B. Đem cô cạn dung dịch
B, thu được m gam hỗn hợp ba muối khan. Trị số của m là:
A.51,32 gam B.60,27 gam C.45,64 gam D.54,28 gam
Bài 13 Hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe3O4 và Fe2O3. Để khử hoàn toàn 20,8 gam hỗn hợp X cần 0,25 mol CO. Mặt khác, hòa tan
hết 20,8 gam hỗn hợp X trong dung dịch HNO3 đậm đặc nóng, vừa đủ, thu được a mol khí NO2. Giá trị của a là:
A.0,2 B.0,3 C.0,4 D.0,5
Bài 14 Cho dung dịch HNO3 loãng vào một cốc thủy tinh có đựng 5,6 gam Fe và 9,6 gam Cu. Khuấy đều để phản ứng xảy ra
hoàn toàn, có 3,136 lít khí NO thoát ra (đktc), còn lại m gam kim loại. Trị sô của m là:
A.7,04 gam B.1,92 gam C.2,56 gam D.3,2 gam
Bài 15 Hỗn hợp A gồm ba oxit sắt FeO, Fe3O4, Fe2O3 có số mol bằng nhau. Hòa tan hết m gam hỗn hợp A này bằng dung
dịch HNO3 dư thì thu được 1,12 lít (đktc) hỗn hợp K gồm hai khí NO2 và NO có tỉ khối so với hiđro bằng 19,8. Trị số của m
là:
A.20,88 gam B.46,4 gam C.23,2 gam D.16,24 gam
Bài 16 Cho 18,5g hỗn hợp gồm Fe, Fe3O4 vào dung dịch HNO3 loãng, đun nóng. Khuấy kỹ để phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu
được 0,1 mol khí NO (sản phẩm khí duy nhất), dung dịch X và 1,46g kim loại. Khối lượng muối nitrat trong dung dịch X là:
A.27 g B.57,4 g C.48,6 g D.32,6 g
Bài 17. Cho m gam Fe vào dung dịch chứa 1,38 mol HNO3, đun nóng đến kết thúc phản ứng còn lại 0,75m gam rắn không tan
và có 0,38 mol hỗn hợp khí NO, NO2 thoát ra. Khối lượng Fe ban đầu là
A. 70 gam B. 84 gam C. 56 gam D. 112 gam
Bài 18 Hòa tan hết 5,6 gam Fe trong dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được dung dịch X. Dung dịch X phản ứng vừa đủ với V
ml dung dịch KMnO4 0,5 M. Giá trị của V là A.80 B.40 C.20 D.60
Bài 19 Hòa tan hoàn toàn 13,92 gam Fe3O4 bằng dung dịch HNO3 thu được 448 ml khí NxOy (đktc). NxOy là:
A.NO B.N2O C.NO2 D.N2O5
Bài 20 Hòa tan hoàn toàn 14,8 gam hỗn hợp Fe và Cu vào lượng dư dung dịch chứa HNO3 và H2SO4 đặc, nóng. Sau phản ứng
thu được 10,08 lít khí NO2 và 2,24 lít khí SO2 (các khí đo đktc). Khối lượng của Fe trong hỗn hợp ban đầu là:
A.5,6 gam B.8,4 gam C.4,2 gam D.11,2 gam
Bài 21 Nung x mol Fe trong không khí một thời gian thu được 16,08 gam hỗn hợp H gồm 4 chất rắn, đó là Fe và 3 oxit của
nó. Hòa tan hết lượng hỗn hợp H trên bằng dung dịch HNO3 loãng, thu được 672 ml khí NO duy nhất (đktc). Trị số của x là:
D.Không thể xác định được vì không đủ dữ kiện
A.0,15 B.0,21 C.0,24
Bài 22 Hỗn hợp A gồm Fe và ba oxit của nó. Hòa tan hết m gam hỗn hợp A bằng dung dịch HNO3 loãng, có 672 ml NO thoát
ra (đktc) và dung d ịch D. Đem cô cạn dung dịch D,thu được 50,82 gam một muối khan. Trị số của m là:
A.16,08 gam B.11,76 gam C.18,90 gam D.15,12 gam
Bài 23 Cho một hỗn hợp dưới dạng bột gồm 0,15 mol Fe và 0,15 mol Cu vào dung dịch HNO3 rồi khuấy đều cho phản ứng
xảy ra hoàn toàn, thu được 2,24 lít khí NO (đktc) và phần không tan có khối lượng m gam. Giá trị của m là:
A.3,2 g B.6,4 g C. 9,6 g D.12,4 g

31
Nguyễn Xuân Lập ( Sưu Tầm)
Bài 24 11,45 g hỗn hợp X gồm Fe và M (có hóa trị không đổi) được chia làm 2 phần bằng nhau. Phần (1) cho tan hết trong
dung dịch HCl thu được 2,128 lít H2 (đktc). Phần 2 cho tác dụng hoàn toàn với HNO3 thu được 1,792 lít NO (đktc). Kim loại
M trong hỗn hợp X là: A.Al B.Mg C.Zn D.Mn
Bài 25 Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm với 25 gam hỗn hợp A gồm Al và Fe2O3 thu được hỗn hợp B. Cho B tác dụng với
dung dịch NaOH dư được 14,8 gam hỗn hợp C, không thấy khí thoát ra. Phần trăm khối lượng Fe2O3 trong hỗn hợp A là:
A.86,4 % B.84,6 % C.78,4 % D.74,8%
Bài 26 Cho miếng sắt nặng m gam vào dung dịch HNO3, sau phản ứng thấy có 6,72 lít khí NO2 (đktc) thoát ra và còn lại 2,4
gam chất rắn không tan. Giá trị của m là: A.8,0 B.5,6 C.10,8 D.8,4
Bài 27 Nung x mol Fe trong không khí một thời gian thu được 16,08 gam hỗn hợp H gồm 4 chất rắn, đó là Fe và 3 oxit của
nó. Hòa tan hết lượng hỗn hợp H trên bằng dung dịch HNO3 loãng, thu được 672 ml khí NO duy nhất (đktc). Trị số của x là:
D.Không thể xác định được vì không đủ dữ kiện
A.0,15 B.0,21 C.0,24
Bài 29 Thêm dung dịch NaOH dư vào dung dịch chứa 0,3 mol Fe(NO3)3. Lọc kết tủa, đem nung đến khối lượng không đổi thì
khối lượng chất rắn thu được bằng:
A.24,0 gam B.96,0 gam C.32,1 gam D.48,0 gam
Bài 30 Tính lượng I2 hình thành khi cho dung dịch chứa 0,2 mol FeCl3 phản ứng hoàn toàn với dung dịch chứa 0,3 mol KI.
A.0,10 mol B.0,40 mol C.0,20 mol D.0,15 mol
TÀI LIỆU ÔN THI : CHUYÊN ĐỀ Cu
PHẦN 1: LÝ THUYẾT
Câu 1. Cấu hình electron của Cu ở trạng thái cơ bản là
A. [Ar]4s13d10 B. [Ar]4s23d9 C. [Ar]3d94s2 D. [Ar]3d104s1
Câu 2. Để phân biệt 4 dung dịch AlCl3, FeCl3, ZnCl2 và CuCl2 có thể dùng dung dịch
A. NaOH B. NH3 C. Ba(OH)2 D. AgNO3
Câu 3. Trong PTN, để điều chế CuSO4 người ta cho Cu tác dụng với
A. H2SO4 đậm đặc B. H2SO4 loãng C. Fe2(SO4)3 loãng D. FeSO4
Câu 4. Có các dung dịch: HCl, HNO3, NaOH, AgNO3, NaNO3. Chỉ dùng thêm chất nào sau đây để nhận biết các dung dịch
trên?
B. Dung dịch Al2(SO4)3 C. Dung dịch BaCl2 D. Dung dịch Ca(OH)2
A. Cu
Câu 5.Từ dung dịch NaCl, AlCl3, CuCl2 để điều chế Cu, ta có thể cho tác dụng với dung dịch
A. NaOH dư, lọc lấy kết tủa, nhiệt phân rồi điện phân B. NH3 dư, lọc lấy kết tủa, nhiệt phân rồi điện phân
C. Na2CO3 dư, lọc lấy kết tủa, nhiệt phân rồi điện phân D. Na2S dư, lọc lấy kết tủa, nhiệt phân rồi điện phân
Câu 6. Để tách rời Cu ra khỏi hỗn hợp có lẫn Al và Zn có thể dùng dung dịch
D. H2SO4 đặc nguội
A. NH3 B. KOH C. HNO3 loãng
Câu 7. Dung dịch nào dưới đây không hoà tan được Cu?
A. dung dịch FeCl3 B. Dung dịch NaHSO4 C. Dung dịch hỗn hợp NaNO3 + HNO3 D. dd HNO3 đặc nguội
Câu 8. Hỗn hợp rắn X gồm Al, Fe2O3 và Cu có số mol bằng nhau. Hỗn hợp X tan hoàn toàn trong dung dịch
A. NaOH (dư). B. HCl (dư). C. AgNO3 (dư). D. NH3(dư).
Câu 9. Tiến hành bốn thí nghiệm sau:
- Thí nghiệm 1: Nhúng thanh Fe vào dung dịch FeCl3; - Thí nghiệm 2: Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4;
- Thí nghiệm 3: Nhúng thanh Cu vào dung dịch FeCl3;
- Thí nghiệm 4: Cho thanh Fe tiếp xúc với thanh Cu rồi nhúng vào dung dịch HCl. Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá

A. 1. B. 2. C. 4. D. 3.
Câu 10. Cho các dung dịch: HCl, NaOH đặc, NH3, KCl. Số dung dịch phản ứng được với Cu(OH)2 là
A. 1. B. 3. C. 2. D. 4.
Câu 11. Cho Cu và dung dịch H2SO4 loãng tác dụng với chất X (một loại phân bón hóa học), thấy thoát ra khí không màu
hóa nâu trong không khí. Mặt khác, khi X tác dụng với dung dịch NaOH thì có khí mùi khai thoát ra. Chất X là : A. ure.
B. amoni nitrat. C. amophot. D. natri nitrat.
Câu 12. X là kim loại phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng, Y là kim loại tác dụng được với dung dịch Fe(NO3)3. Hai
kim loại X, Y lần lượt là (biết thứ tự trong dãy thế điện hoá: Fe3+/Fe2+ đứng trước Ag+/Ag)
A. Mg, Ag. B. Fe, Cu. C. Cu, Fe. D. Ag, Mg.
Câu 13. Cho sơ đồ chuyển hoá quặng đồng thành đồng:
+ O2 , to + O2 , to + X , to
CuFeS2 → X → Y → Cu Hai chất X, Y lần lượt là:
A. Cu2S, Cu2O. B. Cu2O, CuO. C. CuS, CuO. D. Cu2S, CuO.
Câu 14. Có 4 dung dịch muối riêng biệt: CuCl2, ZnCl2, FeCl3, AlCl3. Nếu thêm dung dịch KOH (dư) rồi thêm tiếp dung dịch
NH3 (dư) vào 4 dung dịch trên thì số chất kết tủa thu được là
A. 4. B. 1. C. 3. D. 2.
Câu 15. Mệnh đề không đúng là:
A. Fe2+ oxi hoá được Cu. B. Fe khử được Cu2+ trong dung dịch.
C. Fe có tính oxi hóa mạnh hơn Cu . D. Tính oxi hóa của các ion tăng theo thứ tự: Fe2+, H+, Cu2+, Ag+.
3+ 2+

Câu 16. Có 4 dung dịch riêng biệt: a) HCl, b) CuCl2, c) FeCl3, d) HCl có lẫn CuCl2. Nhúng vào mỗi dung dịch một thanh Fe
nguyên chất. Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá là A. 1. B. 0. C. 3. D. 2.
32
Nguyễn Xuân Lập ( Sưu Tầm)
Câu 17. Trong phản ứng đốt cháy CuFeS2 tạo ra sản phẩm CuO, Fe2O3 và SO2 thì một phân tử CuFeS2 sẽ
A. nhường 12 electron. B. nhận 13 electron. C. nhận 12 electron. D. nhường 13 electron.
Câu 18. Điện phân dung dịch chứa a mol CuSO4 và b mol NaCl (với điện cực trơ, có màng ngăn xốp). Để dung dịch sau điện
phân làm phenolphtalein chuyển sang màu hồng thì điều kiện của a và b là (biết ion SO42- không bị điện phân trong dung dịch)
A. 2b = a. B. b > 2a. C. b < 2a. D. b = 2a.
Câu 19. Cho hỗn hợp Fe, Cu phản ứng với dung dịch HNO3 loãng. Sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch chỉ chứa
một chất tan và kim loại dư. Chất tan đó là
A. Cu(NO3)2. B. Fe(NO3)3. C. HNO3. D. Fe(NO3)2.
Câu 20. Cho các phản ứng:
(1) Cu2O + Cu2S → (2) Cu(NO3)2 → (3) CuO + CO → (4) CuO + NH3 →
Số phản ứng tạo ra kim loại Cu là A. 2. B. 1. C. 3. D. 4
Phần 2: Bài tập
Bài 1. Cho 1,12 gam Fe và 0,24 gam Mg vào 250ml dung dịch CuSO4 aM. Phản ứng xong, thu được 1,88g chất rắn X. a có giá
trị bằng A. 0,04M B. 0,10M C. 0,16M D. 0,12M
Bài 2. Cho V lít H2 (đktc) đi qua bột CuO (dư) đun nóng, thu được 32 gam Cu. Nếu cho V lít H2 (đktc) đi qua bột FeO (dư)
đun nóng thì khối lượng Fe thu được là bao nhiêu? Giả sử hiệu suất của các phản ứng là 100%?
A. 24g B. 26g C. 28g D. 30g
Bài 3. Cho hỗn hợp gồm 0,1 mol Ag2O và 0,2 mol Cu tác dụng hết với dung dịch HNO3 loãng, dư. Cô cạn dung dịch thu được
sau phản ứng được hỗn hợp muối khan A. Nung A đến khối lượng không đổi thu được chất rắn B có khối lượng là
A. 26,8g B. 13,4g C. 37,6g D. 34,4g
Bài 4. Hoà tan hoàn toàn 19,2 gam Cu vào dung dịch HNO3 loãng. Khí NO thu được đem oxi hoá thành NO2 rồi sục vào nước
cùng với dòng khí O2 để chuyển hết thành HNO3. Thể tích O2 (đktc) đã tham gia vào quá trình trên là
A. 2,24 lít B. 3,36 lít C. 4,48 lít D. 6,72 lít
Bài 5. Nhúng thanh Cu vào 200ml dung dịch AgNO3 0,5M. Khi phản ứng kết thúc, lấy thanh Cu rửa sạch, sấy khô đem cân
lại thì khối lượng thanh kim loại sẽ B, giảm 4,4 gam D. giảm
A. tăng 4,4 gam C. tăng 7,6 gam
7,6 gam
Bài 6. Cho 1,92 gam Cu tác dụng với 100ml dung dịch hỗn hợp KNO3 0,1M và H2SO4 0,16M. Thể tích X (tir khối hơi so với
H2 là 15) sinh ra ở đktc là: A. 448ml B. 672ml C. 179,2ml D. 358,4ml
Bài 7. Cho 19,2 gam kim loại M tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư, thu được 4,48 lít khí duy nhất NO (đktc). Kim loại
M là
A. Mg B. Cu C. Fe D. Zn
Bài 8. Hoà tan 58 gam CuSO4.5H2O vào nước được 500ml dung dịch A. Cho dần dần bột Fe vào dung dịch A, khuấy nhẹ cho
tới khi dung dịch hết màu xanh. Tính lượng Fe đã tham gia phản ứng?
A. 1,12g B. 11,2g C. 5,6g D. 0,56g
Bài 9. Thể tích dung dịch HNO3 1M (loãng) ít nhất cần dùng để hoà tan hoàn toàn một hỗn hợp gồm 0,15 mol Fe và 0,15 mol
Cu là (biết phản ứng tạo chất khử duy nhất là NO) A. 1,0 lít. B. 0,6 lít. C. 0,8 lít. D. 1,2 lít.
Bài 10. Cho m gam hỗn hợp X gồm Al, Cu vào dung dịch HCl (dư), sau khi kết thúc phản ứng sinh ra 3,36 lít khí (ở đktc).
Nếu cho m gam hỗn hợp X trên vào một lượng dư axit nitric (đặc, nguội), sau khi kết thúc phản ứng sinh ra 6,72 lít khí NO2
(sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của m là A. 11,5. B. 10,5. C. 12,3. D.
15,6.
Bài 11. Cho 3,2 gam bột Cu tác dụng với 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm HNO3 0,8M và H2SO4 0,2M. Sau khi các phản ứng
xảy ra hoàn toàn, sinh ra V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là
A. 0,746. B. 0,448. C. 0,672. D. 1,792.
Bài 12. Cho 2,13 gam hỗn hợp X gồm ba kim loại Mg, Cu và Al ở dạng bột tác dụng hoàn toàn với oxi thu được hỗn hợp Y
gồm các oxit có khối lượng 3,33 gam. Thể tích dung dịch HCl 2M vừa đủ để phản ứng hết với Y là
A. 90 ml. B. 57 ml. C. 75 ml. D. 50 ml.
Bài 13. Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,12 mol FeS2 và a mol Cu2S vào axit HNO3 (vừa đủ), thu được dung dịch X (chỉ
chứa hai muối sunfat) và khí duy nhất NO. Giá trị của a là A. 0,04. B. 0,075. C. 0,12. D.
0,06.
Bài 14. Điện phân dung dịch CuCl2 với điện cực trơ, sau một thời gian thu được 0,32 gam Cu ở catôt và một lượng khí X ở
anôt. Hấp thụ hoàn toàn lượng khí X trên vào 200 ml dung dịch NaOH (ở nhiệt độ thường). Sau phản ứng, nồng độ NaOH
còn lại là 0,05M (giả thiết thể tích dung dịch không thay đổi). Nồng độ ban đầu của dung dịch NaOH là (cho Cu = 64)
A. 0,15M. B. 0,2M. C. 0,1M. D. 0,05M.
Bài 15. Thực hiện hai thí nghiệm: 1) Cho 3,84 gam Cu phản ứng với 80 ml dung dịch HNO3 1M thoát ra V1 lít NO.
2) Cho 3,84 gam Cu phản ứng với 80 ml dung dịch chứa HNO3 1M và H2SO4 0,5 M thoát ra V2 lít NO.
Biết NO là sản phẩm khử duy nhất, các thể tích khí đo ở cùng điều kiện. Quan hệ giữa V1 và V2 là (cho Cu = 64)
A. V2 = 2,5V1. B. V2 = 1,5V1. C. V2 = V1. D. V2 = 2V1.
Bài 16 . Hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp Al, Fe, Cu, Zn, Mg trong V lít HNO3 0,1M (vừa đủ) thu được 0,1 NO và 0,2 mol
NO2. Dung dịch thu được. Tính V? A. 0,8 lít B. 8 lít C. 11,2 lít D. 22,4 lít
CHUYÊN ĐỀ : CRÔM + CÁC KIM LOẠI KHÁC
Câu 1.Cho cân bằng hóa học: 2CrO4- + 2H+ Cr2O72- + H2O. Cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều nào trong hai trường
hợp: (1) pha loãng và (2) thêm BaCl2 vào:
33
Nguyễn Xuân Lập ( Sưu Tầm)
A.(1) Nghịch ; (2) Nghịch B.(1) Không chuyển dịch ; (2) Thuận
C.(1) Không chuyển dịch ; (2) Nghịch D.(1) Thuận ; (2) Thuận
Câu 2.Cho thế điện cực chuẩn (Eo) của cặp Cr2O72-/2Cr3+ lớn hơn cặp Fe3+/Fe2+. Phản ứng xảy ra tại pH = 0. Vậy phương
trình ion thu gọn nhất của phản ứng: K2Cr2O7 + FeSO4 + H2SO4 Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O
có tổng các hệ số là:
A.35 B.36 C.37 D.38
Câu 3.Cho các phương trình phản ứng sau:
(2) Cr + 2H2O (hơi) → Cr(OH)2 + H2
(1) 2Cr + 3Cl2 2CrCl3 (3) CrO3 + H2O → H2CrO4
(6) CuO + Cu ( Cu2O
(4) 2CrO3 + H2O →H2Cr2O7 (5) 2Ni + 3Cl2 2NiCl3
(7) 2Ag + H2S Ag2S + H2 (8) Sn + H2SO4 (loãng) → SnSO4 + H2
Số phương trình phản ứng được viết đúng là:
A.5 B.7 C.4 D.6
Câu 4.Cho phản ứng hoá học sau: CrCl3 + NaOCl + NaOH Na2CrO4 + NaCl + H2O Hệ số cân bằng của H2O trong phản
ứng trên là:
A.3 B.5 C.6 D.4
Câu 5.Hiện tượng xảy ra khi cho vài giọt dung dịch H2SO4 vào dung dịch muối Na2CrO4 là:
A.dung dịch có màu da cam đậm hơn B.dung dịch chuyển sang màu vàng
C.dung dịch có màu vàng đậm hơn D.dung dịch chuyển sang màu da cam
Câu 6.Khi cho dung dịch HCl đặc, dư vào K2CrO4 thì dung dịch chuyển thành:
A.Màu vàng B.Màu da cam C.Không màu D.Màu xanh
Câu 7.Chất rắn màu lục , tan trong dung dịch HCl được dung dịch A. Cho A tác dụng với NaOH và brom được dung dịch
màu vàng, cho dung dịch H2SO4 vào lại thành màu da cam. Chất rắn đó là:
A.Cr B.CrO C.Cr2O D.Cr2O3
Câu 8.Hòa tan Cr2O3 vào lượng dư dung dịch NaOH, sau đó thêm brom vào dung dịch đủ để phản ứng hết với hợp chất của
crom. Sau phản ứng thu được dung dịch A. Vậy dung dịch A có màu:
A.Vàng B.Da cam C.Xanh tím D.Không màu
Câu 9.Khi nung một chất bột màu lục X với potat ăn da và có mặt không khí để chuyển thành chất Y có màu vàng và dễ tan
trong nước, chất Y tác dụng với axit tạo thành chất Z có màu đỏ da cam. Chất Z bị lưu huỳnh khử thành chất X và oxi hoá
axit clohiđric thành clo. Công thức phân tử của các chất X, Y, Z lần lượt là:
A.Cr2O3, K2CrO4, K2Cr2O7 B.Cr2O3, K2Cr2O7, K2CrO4 C.Cr2O3, Na2CrO4, Na2Cr2O7 D.Cr2O3, Na2Cr2O7, Na2CrO4
Câu 10.Hiện tượng nào dưới đây đã mô tả không đúng?
A.Thêm dung dịch axit vào dung dịch K2CrO4 thì dung dịch chuyển từ màu vàng sang màu da cam
B.Thêm từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch CrCl3 thấy xuất hiện kết tủa màu vàng sau đó kết tủa tan dần
C.Thêm dung dịch kiềm vào dung dịch muối đicromat thấy muối này chuyển từ màu da cam sang màu vàng
D.Thêm từ từ dung dịch HCl vào dung dịch Na[Cr(OH)4] thấy xuất hiện kết tủa màu lục xám sau đó kết tủa tan
Câu 11.Phát biểu nào sau đây không đúng?
A.BaSO4 và BaCrO4 đều là những chất không tan trong nước
B.H2SO4 và H2CrO4 đều là axit có tính oxi hóa mạnh
C.Fe(OH)2 và Cr(OH)2 đều là bazơ và là chất khử
D.Al(OH)3 và Cr(OH)3 đều là chất lưỡng tính và vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử
Câu 12.Thêm một ít tinh thể K2Cr2O7 (lượng bằng hạt đậu xanh) vào ống nghiệm, thêm khoảng 1ml nước cất. Lắc ống
nghiệm cho tinh thể tan hết, thu được dung dịch X. Thêm vài giọt dung dịch KOH vào dung dịch X thu được dung dịch Y.
Màu sắc của dung dịch X và Y lần lượt là:
A.Màu vàng chanh và màu nâu đỏ B.Màu vàng chanh và màu đỏ da cam
C.Màu đỏ da cam và màu vàng chanh D.Màu nâu đỏ và màu vàng chanh
Câu 13.Hiện tượng nào dưới đây đã miêu tả không đúng?
A.Thêm lượng dư NaOH và Cl2 vào dung dịch CrCl2 thì dung dịch màu xanh chuyển sang màu vàng
B.Thổi khí NH3 qua CrO3 đốt nóng thấy chất rắn chuyển từ màu đỏ sang màu lục thẫm
C.Thêm lượng dư NaOH vào sung dịch K2Cr2O7 thì dung dịch chuyển từ màu da cam sang màu vàng
D.Nung Cr(OH)2 trong không khí thấy chất rắn chuyển từ màu lục xám sang màu lục thẫm
CHUYÊN ĐỀ 6: HIĐROCABON
Lý thuyết
Câu 1. Số đồng phân hiđrocacbon thơm ứng với công thức phân tử C8H10 là
A. 4. B. 2. C. 5. D. 3.
Câu 2. Cho các chất sau: CH2=CH-CH2-CH2-CH=CH2, CH2=CH-CH=CH-CH2-CH3, CH3-C(CH3)=CH-CH3, CH2=CH-CH2-
CH=CH2. Số chất có đồng phân hình học là
A. 4. B. 2. C. 1. D. 3.

34
Nguyễn Xuân Lập ( Sưu Tầm)
Câu 3. Cho các chất sau: CH2=CH-CH=CH2; CH3-CH2-CH=C(CH3)2; CH3-CH=CH-CH=CH2; CH3-CH=CH2; CH3-CH=CH-
COOH. Số chất có đồng phân hình học là
A. 3. B. 2. C. 1. D. 4.
Câu 4. Ba hiđrocacbon X, Y, Z là đồng đẳng kế tiếp, khối lượng phân tử của Z bằng 2 lần khối lượng phân tử của X. Các
chất X, Y, Z thuộc dãy đồng đẳng.
A. anken. B. ankin. C. ankađien. D. ankan.
Câu 5. Công thức đơn giản nhất của một hiđrocacbon là CnH2n+1. Hiđrocacbon đó thuộc dãy đồng đẳng của.
A. anken. B. ankin. C. ankan. D. ankađien.
Câu 6. Cho các chất: xiclobutan, 2-metylpropen, but-1-en, cis-but-2-en, 2-metylbut-2-en. Dãy gồm các chất sau khi phản ứng
với H2 (dư, xúc tác Ni, to), cho cùng một sản phẩm là:
A. xiclobutan, 2-metylbut-2-en và but-1-en. B. 2-metylpropen, cis-but-2-en và xiclobutan.
C. xiclobutan, cis-but-2-en và but-1-en. D. but-1-en, 2-metylpropen và cis-but-2-en.
Câu 7. Hỗn hợp khí X gồm anken M và ankin N có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử. Hỗn hợp X có khối lượng 12,4
gam và thể tích 6,72 lít (ở đktc). Số mol, công thức phân tử của M và N lần lượt là
A. 0,1 mol C3H6 và 0,2 mol C3H4. B. 0,2 mol C3H6 và 0,1 mol C3H4.
C. 0,2 mol C2H4 và 0,1 mol C2H2. D. 0,1 mol C2H4 và 0,2 mol C2H2.
Câu 8. Để khử hoàn toàn 200 ml dung dịch KMnO4 0,2M tạo thành chất rắn màu nâu đen cần V lít khí C2H4 (ở đktc). Giá trị
tối thiểu của V là
A. 2,240. B. 2,688. C. 4,480. D. 1,344.
Câu 429. Ba hiđrocacbon X, Y, Z kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, trong đó khối lượng phân tử Z gấp đôi khối lượng phân
tử X. Đốt cháy 0,1 mol chất Y, sản phẩm khí hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 (dư), thu được số gam kết tủa là
A. 30. B. 40. C. 10. D. 20.
Câu 430. Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X thu được 0,11 mol CO2 và 0,132 mol H2O. Khi X tác dụng với khí clo (theo
tỉ lệ số mol 1:1) thu được một sản phẩm hữu cơ duy nhất. Tên gọi của X là
A. 2-Metylpropan. B. etan. C. 2-Metylbutan. D. 2,2-Đimetylpropan .
Câu 431. Đốt cháy hoàn toàn một thể tích khí thiên nhiên gồm metan, etan, propan bằng oxi không khí (trong không khí, oxi
chiếm 20% thể tích), thu được 7,84 lít khí CO2 (ở đktc) và 9,9 gam nước. Thể tích không khí (đktc) nhỏ nhất cần dùng để
đốt cháy hoàn toàn lượng khí thiên nhiên trên là
A. 70,0 lít. B. 78,4 lít. C. 56,0 lít. D. 84,0 lít.
Câu 432. Hỗn hợp X có tỉ khối so với H2 là 21,2 gồm propan, propen và propin. Khi đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X, tổng
khối lượng của CO2 và H2O thu được là
A. 18,60 gam. B. 18,96 gam. C. 20,40 gam. D. 16,80 gam.
Câu 433. Đốt cháy hoàn toàn 1 lít hỗn hợp khí gồm C2H2 và hiđrocacbon X sinh ra 2 lít khí CO2 và 2 lít hơi H2O (các thể tích
khí và hơi đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Công thức phân tử của X là
A. CH4. B. C2H4. C. C2H6. D. C3H8.
Câu 434. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M gồm một ankan X và một ankin Y, thu được số mol CO2 bằng số mol H2O. Thành
phần phần trăm về số mol của X và Y trong hỗn hợp M lần lượt là
A. 50% và 50%. B. 20% và 80%. C. 75% và 25%. D. 35% và 65%.
Câu 435. Hỗn hợp gồm hiđrocacbon X và oxi có tỉ lệ số mol tương ứng là 1:10. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp trên thu được
hỗn hợp khí Y. Cho Y qua dung dịch H2SO4 đặc, thu được hỗn hợp khí Z có tỉ khối đối với hiđro bằng 19. Công thức phân tử
của X là
A. C3H6. B. C3H8. C. C4H8. D. C3H4.
Câu 436. Đốt cháy hoàn toàn 20,0 ml hỗn hợp X gồm C3H6, CH4, CO (thể tích CO gấp hai lần thể tích CH4), thu được 24,0
ml CO2 (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). Tỉ khối của X so với khí hiđro là
A. 22,2. B. 25,8. C. 11,1. D. 12,9.
Câu 437. Trong một bình kín chứa hơi chất hữu cơ X (có dạng CnH2nO2) mạch hở và O2 (số mol O2 gấp đôi số mol cần cho
phản ứng cháy) ở 139,9oC, áp suất trong bình là 0,8 atm. Đốt cháy hoàn toàn X sau đó đưa về nhiệt độ ban đầu, áp suất trong
bình lúc này là 0,95 atm. X có công thức phân tử là
A. C2H4 O2. B. C4H8O2. C. C3H6O2. D. CH2O2.
Câu 438. Hiđrocacbon X không làm mất màu dung dịch brom ở nhiệt độ thường. Tên gọi của X là
A. stiren. B. xiclohexan. C. xiclopropan. D. etilen.
Câu 439. Hiđrat hóa 2 anken chỉ tạo thành 2 ancol (rượu). Hai anken đó là
A. eten và but-2-en (hoặc buten-2). B. eten và but-1-en (hoặc buten-1).
C. propen và but-2-en (hoặc buten-2). D. 2-metylpropen và but-1-en (hoặc buten-1).
Câu 440. Một hiđrocacbon X cộng hợp với axit HCl theo tỉ lệ mol 1:1 tạo sản phẩm có thành phần khối lượng clo là
45,223%. Công thức phân tử của X là
A. C4H8. B. C2H4. C. C3H6. D. C3H4.
Câu 441. Cho hiđrocacbon X phản ứng với brom (trong dung dịch) theo tỉ lệ mol 1 : 1, thu được chất hữu cơ Y (chứa
74,08% Br về khối lượng). Khi X phản ứng với HBr thì thu được hai sản phẩm hữu cơ khác nhau. Tên gọi của X là
A. but-2-en. B. xiclopropan. C. but-1-en. D. propilen.35
Nguyễn Xuân Lập ( Sưu Tầm)
Câu 442. Đun nóng hỗn hợp khí gồm 0,06 mol C2H2 và 0,04 mol H2 với xúc tác Ni, sau một thời gian thu được hỗn hợp khí
Y. Dẫn toàn bộ hỗn hợp Y lội từ từ qua bình đựng dung dịch brom (dư) thì còn lại 0,448 lít hỗn hợp khí Z (ở đktc) có tỉ khối
so với O2 là 0,5. Khối lượng bình dung dịch brom tăng là
A. 1,64 gam. B. 1,32 gam. C. 1,04 gam. D. 1,20 gam.
Câu 443. Hỗn hợp khí X gồm H2 và C2H4 có tỉ khối so với He là 3,75. Dẫn X qua Ni nung nóng, thu được hỗn hợp khí Y
có tỉ khối so với He là 5. Hiệu suất của phản ứng hiđro hoá là
A. 25%. B. 50%. C. 20%. D. 40%.
Câu 444. Hỗn hợp khí X gồm H2 và một anken có khả năng cộng HBr cho sản phẩm hữu cơ duy nhất. Tỉ khối của X so với
H2 bằng 9,1. Đun nóng X có xúc tác Ni, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp khí Y không làm mất màu
nước brom; tỉ khối của Y so với H2 bằng 13. Công thức cấu tạo của anken là
A. CH2=CH2. B. CH3-CH=CH-CH3. C. CH2=CH-CH2-CH3. D. CH2=C(CH3)2.
Câu 445. Hỗn hợp khí X gồm 0,3 mol H2 và 0,1 mol vinylaxetilen. Nung X một thời gian với xúc tác Ni thu được hỗn hợp
khí Y có tỉ khối so với không khí là 1. Nếu cho toàn bộ Y sục từ từ vào dung dịch brom (dư) thì có m gam brom tham gia
phản ứng. Giá trị của m là
A. 8,0. B. 16,0. C. 32,0. D. 3,2.
Câu 446. Dẫn 1,68 lít hỗn hợp khí X gồm hai hiđrocacbon vào bình đựng dung dịch brom (dư). Sau khi phản ứng xảy ra
hoàn toàn, có 4 gam brom đã phản ứng và còn lại 1,12 lít khí. Nếu đốt cháy hoàn toàn 1,68 lít X thì sinh ra 2,8 lít khí CO2.
Công thức phân tử của hai hiđrocacbon là (biết các thể tích khí đều đo ở đktc).
A. CH4 và C2H4. B. CH4 và C3H4. C. CH4 và C3H6. D. C2H6 và C3H6.
Câu 447. Cho 4,48 lít hỗn hợp X (ở đktc) gồm 2 hiđrocacbon mạch hở lội từ từ qua bình chứa 1,4 lít dung dịch Br2 0,5M.
Sau khi phản ứng hoàn toàn, số mol Br2 giảm đi một nửa và khối lượng bình tăng thêm 6,7 gam. Công thức phân tử của 2
hiđrocacbon là
A. C2H2 và C3H8. B. C3H4 và C4H8. C. C2H2 và C4H6. D. C2H2 và C4H8.
Câu 448. Dẫn V lít (ở đktc) hỗn hợp X gồm axetilen và hiđro đi qua ống sứ đựng bột niken nung nóng, thu được khí Y. Dẫn
Y vào lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3 thu được 12 gam kết tủa. Khí đi ra khỏi dung dịch phản ứng vừa đủ với 16 gam
brom và còn lại khí Z. Đốt cháy hoàn toàn khí Z thu được 2,24 lít khí CO2 (ở đktc) và 4,5 gam nước. Giá trị của V bằng.
A. 5,60. B. 13,44. C. 8,96. D. 11,2.
Câu 449. Khi crackinh hoàn toàn một thể tích ankan X thu được ba thể tích hỗn hợp Y (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện
nhiệt độ và áp suất); tỉ khối của Y so với H2 bằng 12. Công thức phân tử của X là
A. C5H12. B. C3H8. C. C4H10. D. C6H14.
Câu 450. Cho hỗn hợp X gồm CH4, C2H4 và C2H2. Lấy 8,6 gam X tác dụng hết với dung dịch brom (dư) thì khối lượng
brom phản ứng là 48 gam. Mặt khác, nếu cho 13,44 lít (ở đktc) hỗn hợp khí X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong
NH3, thu được 36 gam kết tủa. Phần trăm thể tích của CH4 có trong X là
A. 40%. B. 25%. C. 20%. D. 50%.
Câu 451. Cho iso-pentan tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ số mol 1 : 1, số sản phẩm monoclo tối đa thu được là
A. 4. B. 5. C. 2. D. 3.
Câu 452. Khi brom hóa một ankan chỉ thu được một dẫn xuất monobrom duy nhất có tỉ khối hơi đối với hiđro là 75,5. Tên
của ankan đó là
A. 3,3-đimetylhecxan. B. 2,2,3-trimetylpentan. C. isopentan. D. 2,2-đimetylpropan.
Câu 453. Khi cho ankan X (trong phân tử có phần trăm khối lượng cacbon bằng 83,72%) tác dụng với clo theo tỉ lệ số mol
1:1 (trong điều kiện chiếu sáng) chỉ thu được 2 dẫn xuất monoclo đồng phân của nhau. Tên của X là
A. 3-metylpentan. B. 2-metylpropan. C. butan. D. 2,3-đimetylbutan.
Câu 454. Hiđrocacbon mạch hở X trong phân tử chỉ chứa liên kết ế và có hai nguyên tử cacbon bậc ba trong một phân tử.
Đốt cháy hoàn toàn 1 thể tích X sinh ra 6 thể tích CO2 (ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Khi cho X tác dụng với Cl2 (theo
tỉ lệ số mol 1 : 1), số dẫn xuất monoclo tối đa sinh ra là
A. 2. B. 5. C. 3. D. 4.CHUYÊN ĐỀ 7: ANCOL – PHENOL
Câu 455. Cho các chất có công thức cấu tạo như sau: HOCH2-CH2OH (X); CH2-CH2-CH2OH (Y); HOCH2-CHOH-CH2OH
(Z); CH3-CH2-O-CH2-CH3 (R); CH3-CHOH-CH2OH (T). Những chất tác dụng được với Cu(OH)2 tạo thành dung dịch màu
xanh lam là
A. Z, R, T. B. X, Y, R, T. C. X, Y, Z, T. D. X, Z, T.
Câu 456. Cho các hợp chất sau: (a) HOCH2-CH2OH.(b)HOCH2CH2CH2OH. (c)HOCH2-CH(OH)-CH2OH.
(d)CH3CH(OH)CH2OH. (e) CH3-CH2OH.(f) CH3-O-CH2CH3. Các chất đều tác dụng được với Na, Cu(OH)2 là:
A. (c), (d), (e). B. (a), (b), (c). C. (c), (d), (f). D. (a), (c), (d).
Câu 457. Có bao nhiêu rượu (ancol) bậc 2, no, đơn chức, mạch hở là đồng phân cấu tạo của nhau mà phân tử của chúng có
phần trăm khối lượng cacbon bằng 68,18%?
A. 5. B. 2. C. 3. D. 4.


36
Nguyễn Xuân Lập ( Sưu Tầm)
Câu 458. Một hợp chất X chứa ba nguyên tố C, H, O có tỉ lệ khối lượng mC : mH : mO = 21 : 2 : 4. Hợp chất X có công
thức đơn giản nhất trùng với công thức phân tử. Số đồng phân cấu tạo thuộc loại hợp chất thơm ứng với công thức phân tử
của X là
A. 4. B. 5. C. 6. D. 3.
Câu 459. Hợp chất hữu cơ X tác dụng được với dung dịch NaOH và dung dịch brom nhưng không tác dụng với dung dịch
NaHCO3. Tên gọi của X là
A. phenol. B. axit acrylic. C. metyl axetat. D. anilin.
Câu 460. Khi phân tích thành phần một ancol đơn chức X thì thu được kết quả: tổng khối lượng của cacbon và hiđro gấp
3,625 lần khối lượng oxi. Số đồng phân rượu (ancol) ứng với công thức phân tử của X là
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 461. Dãy gồm các chất đều tác dụng với ancol etylic là:
A. Ca, CuO (to), C6H5OH (phenol), HOCH2CH2OH. B. HBr (to), Na, CuO (to), CH3COOH (xúc tác).
C. Na2CO3, CuO (to), CH3COOH (xúc tác), (CH3CO)2O. D. NaOH, K, MgO, HCOOH (xúc tác).
Câu 462. Trong thực tế, phenol được dùng để sản xuất.
A. nhựa rezol, nhựa rezit và thuốc trừ sâu 666.
B. poli(phenol-fomanđehit), chất diệt cỏ 2,4-D và axit picric.
C. nhựa poli(vinyl clorua), nhựa novolac và chất diệt cỏ 2,4-D.
D. nhựa rezit, chất diệt cỏ 2,4-D và thuốc nổ TNT.
Câu 463. Dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là:
A. nước brom, anđehit axetic, dung dịch NaOH. B. nước brom, axit axetic, dung dịch NaOH.
C. dung dịch NaCl, dung dịch NaOH, kim loại Na. D. nước brom, anhiđrit axetic, dung dịch NaOH.
Câu 464. Ảnh hưởng của nhóm -OH đến gốc C6H5- trong phân tử phenol thể hiện qua phản ứng giữa phenol với
A. nước Br2.. B. dung dịch NaOH. D. Na kim loại.
C. H2 (Ni, nung nóng).
H + Cl2 (1:1) + NaOH, du + HCl
Câu 465. Cho sơ đồ C 6 H 6 C Fe, t o
P
,
o
a
c
t
Z
Y
X X Y Z . Hai chất hữu cơ Y, Z lần lượt là:
t o cao,P cao

A. C6H5ONa, C6H5OH. B. C6H5OH, C6H5Cl. C. C6H4(OH)2, C6H4Cl2. D. C6H6(OH)6, C6H6Cl6.
Câu 466. Cho các phản ứng :
0
t0
HBr + C2H5OH t t askt(1:1mol)
H C2H4 + Br2 t
+ . C2H4 + HBr  C2H6 + Br2 a .
t
k
s
Số phản ứng tạo ra C2H5Br là :
A. 2. B. 4 C. 1 D. 3.
H 2SO 4 ®Æc + HBr + Mg, etekhan
Butan - 2 - ol B X(anken) Y Z.
Câu 467. Cho sơ đồ chuyển hoá: to

Trong đó X, Y, Z là sản phẩm chính. Công thức của Z là
A. CH3-CH(MgBr)-CH2-CH3. B. (CH3)2CH-CH2-MgBr. C. CH3-CH2-CH2 -CH2-MgBr. D. (CH3)3C-MgBr.
+ Br2 (1:1mol),Fe,t 0 + NaOH (dö ),t 0 ,p + HCl(dö )
Câu 468. Cho sơ đồ chuyển hoá sau : Toluen + H
O
a
N
t
F
,
)
Z
Y
X
n
e
u X Y Z.
Trong đó X, Y, Z đều là hỗn hợp của các chất hữu cơ, Z có thành phần chính gồm :
A. o-bromtoluen và p-bromtoluen. B. m-metylphenol và o-metylphenol.
C. benzyl bromua và o-bromtoluen. D. o-metylphenol và p-metylphenol.
Câu 469. Đốt cháy hoàn toàn một ancol đa chức, mạch hở X, thu được H2O và CO2 với tỉ lệ số mol tương ứng là 3:2. Công
thức phân tử của X là
A. C2H6O. B. C3H8O2. C. C2H6O2. D. C4H10O2.
Câu 470. Khi thực hiện phản ứng tách nước đối với ancol X, chỉ thu được một anken duy nhất. Oxi hoá hoàn toàn một
lượng chất X thu được 5,6 lít CO2 (ở đktc) và 5,4 gam nước. Có bao nhiêu công thức cấu tạo phù hợp với X?
A. 4. B. 3. C. 2. D. 5.
Câu 471. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M gồm hai rượu (ancol) X và Y là đồng đẳng kế tiếp của nhau, thu được 0,3 mol CO2
và 0,425 mol H2O. Mặt khác, cho 0,25 mol hỗn hợp M tác dụng với Na (dư), thu được chưa đến 0,15 mol H2. Công thức phân
tử của X, Y là:
A. C2H6O2, C3H8O2. B. C3H6OvàC4H8O. C. C2H6OvàC3H8O. D. C2H6O và CH4O.
Câu 472. Đốt cháy hoàn toàn một rượu (ancol) X thu được CO2 và H2O có tỉ lệ số mol tương ứng là 3 : 4. Thể tích khí oxi
cần dùng để đốt cháy X bằng 1,5 lần thể tích khí CO2 thu được (ở cùng điều kiện). Công thức phân tử của X là
A. C3H8O3. B. C3H4O. C. C3H8O. D. C3H8O2.
Câu 473. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol một ancol X no, mạch hở cần vừa đủ 17,92 lít khí O2 (ở đktc). Mặt khác, nếu cho 0,1
mol X tác dụng vừa đủ với m gam Cu(OH)2 thì tạo thành dung dịch có màu xanh lam. Giá trị của m và tên gọi của X tương
ứng là
A. 4,9 và propan-1,2-điol. B. 4,9 và propan-1,3-điol. C. 4,9 và glixerol. D. 9,8 và propan-1,2-điol.
Câu 474. X là một ancol (rượu) no, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol X cần 5,6 gam oxi, thu được hơi nước và 6,6
gam CO2. Công thức của X là
A. C3H7OH. B. C2H4(OH)2. C. C3H6(OH)2. D. C3H5(OH)3.
Câu 475. Khi đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp hai ancol no, đơn chức, mạch hở thu được V lít khí CO2 (ở đktc) và a gam
H2O. Biểu thức liên hệ giữa m, a và V là:


37
Nguyễn Xuân Lập ( Sưu Tầm)
A. m = 2a + V/11,2 B. m = a + V/5,6 . C. m = 2a - V/22,4 . D. m
= a - V/5,6
Câu 476. Cho hỗn hợp X gồm hai ancol đa chức, mạch hở, thuộc cùng dãy đồng đẳng. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X, thu
được CO2 và H2O có tỉ lệ mol tương ứng là 3 : 4. Hai ancol đó là
A. C2H4(OH)2 và C3H6(OH)2. B. C3H5(OH)3 và C4H7(OH)3. C. C2H4(OH)2 và
C4H8(OH)2. D. C2H5OH và C4H9OH.
Câu 477. Cho hỗn hợp hai anken đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng với nước (có H2SO4 làm xúc tác) thu được hỗn hợp Z
gồm hai rượu (ancol) X và Y. Đốt cháy hoàn toàn 1,06 gam hỗn hợp Z sau đó hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào 2 lít dung
dịch NaOH 0,1M thu được dung dịch T trong đó nồng độ của NaOH bằng 0,05M. Công thức cấu tạo thu gọn của X và Y là
(thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể).
A. C3H7OH và C4H9OH. B. C2H5OH và C3H7OH. C. C2H5OH và C4H9OH. D. C4H9OH và C5H11OH.
Câu 478. Khi đốt 0,1 mol một chất X (dẫn xuất của benzen), khối lượng CO2 thu được nhỏ hơn 35,2 gam. Biết rằng, 1 mol
X chỉ tác dụng được với 1 mol NaOH. Công thức cấu tạo thu gọn của X là
A. C2H5C6H4OH. B. C6H4 (OH)2. C. HOCH2C6H4COOH. D. HO C6H4CH2OH.
Câu 479. Số chất ứng với công thức phân tử C7H8O (là dẫn xuất của benzen) đều tác dụng được với dung dịch NaOH là
A. 2. B. 4. C. 3. D. 1.
Câu 480. Các đồng phân ứng với công thức phân tử C8H10O (đều là dẫn xuất của benzen) có tính chất: tách nước thu được
sản phẩm có thể trùng hợp tạo polime, không tác dụng được với NaOH. Số lượng đồng phân ứng với công thức phân tử
C8H10O, thoả mãn tính chất trên là
A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.
Câu 481. Hợp chất hữu cơ X (phân tử có vòng benzen) có công thức phân tử là C7H8O2, tác dụng được với Na và với
NaOH. Biết rằng khi cho X tác dụng với Na dư, số mol H2 thu được bằng số mol X tham gia phản ứng và X chỉ tác dụng
được với NaOH theo tỉ lệ số mol 1:1. Công thức cấu tạo thu gọn của X là
A. CH3OC6H4OH. B. CH3C6H3(OH)2. C. HOC6H4CH2OH. D. C6H5CH(OH)2.
Câu 482. Cho X là hợp chất thơm; a mol X phản ứng vừa hết với a lít dung dịch NaOH 1M. Mặt khác, nếu cho a mol X
phản ứng với Na (dư) thì sau phản ứng thu được 22,4a lít khí H2 (ở đktc). Công thức cấu tạo thu gọn của X là
A. CH3-C6H3(OH)2. B. HO-CH2-C6H4-OH. C. HO-C6H4-COOH. D. HO-C6H4-COOCH3.
Câu 483. Khi đun nóng hỗn hợp rượu (ancol) gồm CH3OH và C2H5OH (xúc tác H2SO4 đặc, ở 140oC) thì số ete thu được
tối đa là
A. 1. B. 4. C. 3. D. 2.
Câu 484. Khi tách nước từ rượu (ancol) 3-metylbutanol-2 (hay 3-metylbutan-2-ol), sản phẩm chính thu được là
A. 3-metylbuten-1 (hay 3-metylbut-1-en). B. 2-metylbuten-2 (hay 2-metylbut-2-en).
C. 2-metylbuten-3 (hay 2-metylbut-3-en). D. 3-metylbuten-2 (hay 3-metylbut-2-en).
Câu 485. Khi tách nước từ một chất X có công thức phân tử C4H10O tạo thành ba anken là đồng phân của nhau (tính cả
đồng phân hình học). Công thức cấu tạo thu gọn của X là
A. CH3CH(CH3)CH2OH. B. CH3OCH2CH2CH3. C. CH3CH(OH)CH2CH3. D. (CH3)3COH.
Câu 486. Đun nóng hỗn hợp gồm hai rượu (ancol) đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng với H2SO4 đặc ở
140oC. Sau khi các phản ứng kết thúc, thu được 6 gam hỗn hợp gồm ba ete và 1,8 gam nước. Công thức phân tử của hai
ancol trên là
A. CH3OH và C2H5OH. B. C3H5OH và C4H7OH. C. C3H7OH và C4H9OH. D. C2H5OH và C3H7OH.
Câu 487. Xà phòng hóa hoàn toàn 66,6 gam hỗn hợp hai este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH, thu
được hỗn hợp X gồm hai ancol. Đun nóng hỗn hợp X với H2SO4 đặc ở 140 oC, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được
m gam nước. Giá trị của m là
A. 18,00. B. 16,20. C. 8,10. D. 4,05.
Câu 488. Đun nóng một rượu (ancol) đơn chức X với dung dịch H2SO4 đặc trong điều kiện nhiệt độ thích hợp sinh ra chất
hữu cơ Y, tỉ khối hơi của X so với Y là 1,6428. Công thức phân tử của Y là
A. C2H6O. B. C3H8O. C. CH4O. D. C4H8O.
Câu 489. Đun nóng hỗn hợp hai ancol đơn chức, mạch hở với H2SO4 đặc, thu được hỗn hợp gồm các ete. Lấy 7,2 gam
một trong các ete đó đem đốt cháy hoàn toàn, thu được 8,96 lít khí CO2 (ở đktc) và 7,2 gam H2O. Hai ancol đó là
A. C2H5OH và CH2=CH-CH2-OH. B. CH3OH và C3H7OH. C. C2H5OH và CH3OH. D. CH3OH và
CH2=CH-CH2-OH.
Câu 490. Oxi hoá ancol đơn chức X bằng CuO (đun nóng), sinh ra một sản phẩm hữu cơ duy nhất là xeton Y (tỉ khối hơi
của Y so với khí hiđro bằng 29). Công thức cấu tạo của X là
A. CH3-CO-CH3. B. CH3-CHOH-CH3. C. CH3-CH2-CH2-OH. D. CH3-CH2-CHOH-CH3.
Câu 491. Hỗn hợp X gồm hai ancol no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Oxi hoá hoàn toàn 0,2 mol
hỗn hợp X có khối lượng m gam bằng CuO ở nhiệt độ thích hợp, thu được hỗn hợpsản phẩm hữu cơ Y. Cho Y tác dụng với
một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 54 gam Ag. Giá trị của m là
A. 13,5. B. 15,3. C. 8,5. D. 8,1.
Câu 492. Cho m gam một ancol (rượu) no, đơn chức X qua bình đựng CuO (dư), nung nóng. Sau khi phản ứng hoàn toàn,
khối lượng chất rắn trong bình giảm 0,32 gam. Hỗn hợp hơi thu được có tỉ khối đối với hiđro là 15,5. Giá trị của m là
A. 0,64. B. 0,92. C. 0,46. D. 0,32.

38
Nguyễn Xuân Lập ( Sưu Tầm)
Câu 493. Cho m gam hỗn hợp X gồm hai rượu (ancol) no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với CuO
(dư) nung nóng, thu được một hỗn hợp rắn Z và một hỗn hợp hơi Y (có tỉ khối hơi so với H2 là 13,75). Cho toàn bộ Y phản
ứng với một lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) trong dung dịch NH3 đun nóng, sinh ra 64,8 gam Ag. Giá trị của m là
A. 9,2. B. 7,4. C. 8,8. D. 7,8.
Câu 494. Oxi hoá m gam etanol thu được hỗn hợp X gồm axetanđehit, axit axetic, nước và etanol dư. Cho toàn bộ X tác dụng
với dung dịch NaHCO3 (dư), thu được 0,56 lít khí CO2 (ở đktc). Khối lượng etanol đã bị oxi hoá tạo ra axit là
A. 1,15 gam. B. 5,75 gam. C. 4,60 gam. D. 2,30 gam.
Câu 495. Oxi hoá 1,2 gam CH3OH bằng CuO nung nóng, sau một thời gian thu được hỗn hợp sản phẩm X (gồm HCHO,
H2O và CH3OH dư). Cho toàn bộ X tác dụng với lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) trong dung dịch NH3, được 12,96
gam Ag. Hiệu suất của phản ứng oxi hoá CH3OH là
A. 80,0%. B. 70,4%. C. 76,6%. D. 65,5%.


CHUYÊN ĐỀ 8: ANĐEHIT – XETON
Câu 496. Cho các chất: HCN, H2, dung dịch KMnO4, dung dịch Br2. Số chất phản ứng được với (CH3)2CO là
A. 4. B. 1. C. 2. D. 3.
Câu 497. Dãy gồm các chất đều điều chế trực tiếp (bằng một phản ứng) tạo ra anđehit axetic là:
A. CH3COOH, C2H2, C2H4. B. C2H5OH, C2H4, C2H2.
C. HCOOC2H3, C2H2, CH3COOH. D. C2H5OH, C2H2, CH3COOC2H5.
Câu 499. Quá trình nào sau đây không tạo ra anđehit axetic?
A. CH3−COOCH=CH2 + dung dịch NaOH (to). B. CH2=CH2 + O2 (to, xúc tác).
C. CH2=CH2 + H2O (to, xúc tác HgSO4). D. CH3−CH2OH + CuO (to).
Câu 500. Trong công nghiệp, axeton được điều chế từ.
A. propan-1-ol. B. propan-2-ol. C. xiclopropan. D. cumen.
Câu 501. Số đồng phân xeton ứng với công thức phân tử C5H10O là
A. 6. B. 4. C. 5. D. 3.
Câu 503. Oxi hoá 4,48 lít C2H4 (ở đktc) bằng O2 (xúc tác PdCl2, CuCl2), thu được chất X đơn chức. Toàn bộ lượng chất
X trên cho tác dụng với HCN (dư) thì được 7,1 gam CH3CH(CN)OH (xianohiđrin). Hiệu suất quá trình tạo
CH3CH(CN)OH từ C2H4 là
A. 60%. B. 70%. C. 50%. D. 80%.
Câu 504. Đun nóng V lít hơi anđehit X với 3V lít khí H2 (xúc tác Ni) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn chỉ thu được một
hỗn hợp khí Y có thể tích 2V lít (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Ngưng tụ Y thu được chất Z; cho Z
tác dụng với Na sinh ra H2 có số mol bằng số mol Z đã phản ứng. Chất X là anđehit
A. không no (chứa một nối đôi C=C), hai chức. B. no, hai chức.
C. không no (chứa một nối đôi C=C), đơn chức. D. no, đơn chức.
Câu 506. Hai hợp chất hữu cơ X và Y là đồng đẳng kế tiếp, đều tác dụng với Na và có phản ứng tráng bạc. Biết phần trăm
khối lượng oxi trong X, Y lần lượt là 53,33% và 43,24%. Công thức cấu tạo của X và Y tương ứng là
A. HCOOCH3 và HCOOCH2-CH3. B. HO-CH(CH3)-CHO và HOOC-CH2-CHO.
C. HO-CH2-CH2-CHO và HO-CH2-CH2-CH2-CHO. D. HO-CH2-CHO và HO-CH2-CH2-CHO.
Câu 507. Cho các hợp chất hữu cơ:
(1) ankan;(2) ancol no, đơn chức, mạch hở; (3) xicloankan;(4) ete no, đơn chức, mạch hở;.
(5) anken;(6) ancol không no (có một liên kết đôi C=C), mạch hở; (7) ankin; (8) anđehit no, đơn chức, mạch hở;(9)
axit no, đơn chức, mạch hở; (10) axit không no (có một liên kết đôi C=C), đơn chức.
Dãy gồm các chất khi đốt cháy hoàn toàn đều cho số mol CO2 bằng số mol H2O là:
A. (2), (3), (5), (7), (9). B. (3), (4), (6), (7), (10).
C. (3), (5), (6), (8), (9). D. (1), (3), (5), (6), (8).
Câu 508. Đốt cháy hoàn toàn a mol một anđehit X (mạch hở) tạo ra b mol CO2 và c mol H2O (biết b = a + c). Trong phản
ứng tráng gương, một phân tử X chỉ cho 2 electron. X thuộc dãy đồng đẳng anđehit.
A. no, hai chức. B. no, đơn chức.
C. không no có hai nối đôi, đơn chức. D. không no có một nối đôi, đơn chức.
Câu 509. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol hợp chất hữu cơ X, thu được 4 mol CO2. Chất X tác dụng được với Na, tham gia phản
ứng tráng bạc và phản ứng cộng Br2 theo tỉ lệ mol 1 : 1. Công thức cấu tạo của X là
A. HO-CH2-CH2-CH=CH-CHO. B. HOOC-CH=CH-COOH. C. HO-CH2-CH2-CH2-CHO. D.
HO-CH2-CH=CH-CHO.
Câu 511. Đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ X, thu được 0,351 gam H2O và 0,4368 lít khí CO2 (ở đktc). Biết X có
phản ứng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm khi đun nóng. Chất X là
A. CH2=CH-CH2-OH. B. C2H5CHO. C. CH3COCH3. D. O=CH-CH=O.
Câu 512. Hiđro hoá hoàn toàn hỗn hợp M gồm hai anđehit X và Y no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng
(MX < MY), thu được hỗn hợp hai ancol có khối lượng lớn hơn khối lượng M là 1 gam. Đốt cháy hoàn toàn M thu được
30,8 gam CO2. Công thức và phần trăm khối lượng của X lần lượt là
A. HCHO và 32,44%. B. CH3CHO và 49,44%. C. CH3CHO và 67,16%. D. HCHO và 50,56%.


39
Nguyễn Xuân Lập ( Sưu Tầm)
Câu 513. Hiđro hoá hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai anđehit no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng
thu được (m + 1) gam hỗn hợp hai ancol. Mặt khác, khi đốt cháy hoàn toàn cũng m gam X thì cần vừa đủ 17,92 lít khí O2 (ở
đktc). Giá trị của m là
A. 10,5. B. 8,8. C. 24,8. D. 17,8.
Câu 514. Cho hỗn hợp khí X gồm HCHO và H2 đi qua ống sứ đựng bột Ni nung nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn,
thu được hỗn hợp khí Y gồm hai chất hữu cơ. Đốt cháy hết Y thì thu được 11,7 gam H2O và 7,84 lít khí CO2 (ở đktc). Phần
trăm theo thể tích của H2 trong X là
A. 35,00%. B. 65,00%. C. 53,85%. D. 46,15%.
Câu 515. Cho dãy các chất: HCHO, CH3COOH, CH3COOC2H5, HCOOH, C2H5OH, HCOOCH3. Số chất trong dãy tham
gia phản ứng tráng gương là
A. 5. B. 4. C. 6. D. 3.
Câu 517. Đốt cháy hoàn toàn một anđehit X, thu được số mol CO2 bằng số mol H2O. Nếu cho X tác dụng với lượng dư
Ag2O (hoặc AgNO3) trong dung dịch NH3, sinh ra số mol Ag gấp bốn lần số mol X đã phản ứng. Công thức của X là
A. (CHO)2. B. C2H5CHO. C. CH3CHO. D. HCHO.
Câu 518. Cho 0,1 mol anđehit X tác dụng với lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3, đun nóng thu được 43,2
gam Ag. Hiđro hoá X thu được Y, biết 0,1 mol Y phản ứng vừa đủ với 4,6 gam Na. Công thức cấu tạo thu gọn của X là
A. CH3CH(OH)CHO. B. OHC-CHO. C. HCHO. D. CH3CHO.
Câu 519. Cho 0,25 mol một anđehit mạch hở X phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 54 gam Ag.
Mặt khác, khi cho X phản ứng với H2 dư (xúc tác Ni, to) thì 0,125 mol X phản ứng hết với 0,25 mol H2. Chất X có công
thức ứng với công thức chung là
A. CnH2n+1CHO (n ≥0). B. CnH2n-1CHO (n ≥ 2).
C. CnH2n-3CHO (n ≥ 2). D. CnH2n(CHO)2 (n ≥ 0).
Câu 520. Cho 2,9 gam một anđehit phản ứng hoàn toàn với lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3 thu được
21,6 gam Ag. Công thức cấu tạo thu gọn của anđehit là
A. HCHO. B. CH2=CH-CHO. C. OHC-CHO. D. CH3CHO.
Câu 521. Cho 6,6 gam một anđehit X đơn chức, mạch hở phản ứng với lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch
NH3, đun nóng. Lượng Ag sinh ra cho phản ứng hết với axit HNO3 loãng, thoát ra 2,24 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất,
đo ở đktc). Công thức cấu tạo thu gọn của X là
A. HCHO. B. CH3CHO. C. CH2 = CHCHO. D. CH3CH2CHO.
Câu 522. Cho 3,6 gam anđehit đơn chức X phản ứng hoàn toàn với một lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) trong dung dịch NH3
đun nóng, thu được m gam Ag. Hoà tan hoàn toàn m gam Ag bằng dung dịch HNO3 đặc, sinh ra 2,24 lít NO2 (sản phẩm khử
duy nhất, ở đktc). Công thức của X là
A. C3H7CHO. B. C2H5CHO. C. C4H9CHO. D. HCHO.
Câu 523. Cho 0,1 mol hỗn hợp X gồm hai anđehit no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với
lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng thu được 32,4 gam Ag. Hai anđehit trong X là
A. HCHO và C2H5CHO. B. CH3CHO và C2H5CHO.
C. C2H3CHO và C3H5CHO. D. HCHO và CH3CHO.
Câu 524. Khi oxi hóa hoàn toàn 2,2 gam một anđehit đơn chức thu được 3 gam axit tương ứng. Công thức của anđehit là
A. HCHO. B. CH3CHO. C. C2H3CHO. D. C2H5CHO.
CHUYÊN ĐỀ 9: AXIT CACBOXYLIC
Câu 498. Dãy gồm các chất có thể điều chế trực tiếp (bằng một phản ứng) tạo ra axit axetic là:
A. CH3CHO, C6H12O6 (glucozơ), CH3OH. B. C2H4(OH)2, CH3OH, CH3CHO.
C. CH3CHO, C2H5OH, C2H5COOCH3. D. CH3OH, C2H5OH, CH3CHO.
Câu 502. Axit cacboxylic no, mạch hở X có công thức thực nghiệm (C3H4O3)n, vậy công thức phân tử của X là
A. C9H12O9. B. C3H4O3. C. C6H8O6. D. C12H16O12.
Câu 505. Hai hợp chất hữu cơ X, Y có cùng công thức phân tử C3H6O2. Cả X và Y đều tác dụng với Na; X tác dụng được
với NaHCO3 còn Y có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. Công thức cấu tạo của X và Y lần lượt là
A. HCOOC2H5 và HOCH2COCH3. B. HCOOC2H5 và HOCH2CH2CHO.
C. C2H5COOH và HCOOC2H5. D. C2H5COOH và CH3CH(OH)CHO.
Câu 510. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một axit cacboxylic đơn chức, cần vừa đủ V lít O2 (ở đktc), thu được 0,3 mol CO2 và
0,2 mol H2O. Giá trị của V là
A. 6,72. B. 4,48. C. 8,96. D. 11,2.
Câu 516. Cho hỗn hợp gồm 0,1 mol HCHO và 0,1 mol HCOOH tác dụng với lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) trong dung dịch
NH3, đun nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng Ag tạo thành là
A. 64,8 gam. B. 43,2 gam. C. 21,6 gam. D. 10,8 gam.
Câu 525. Khi cho a mol một hợp chất hữu cơ X (chứa C, H, O) phản ứng hoàn toàn với Na hoặc với NaHCO3 thì đều sinh
ra a mol khí. Chất X là
A. axit ađipic. B. ancol o-hiđroxibenzylic. C. axit 3-hiđroxipropanoic. D. etylen glicol.
Câu 526. Đốt cháy hoàn toàn a mol axit hữu cơ Y được 2a mol CO2. Mặt khác, để trung hòa a mol Y cần vừa đủ 2a mol
NaOH. Công thức cấu tạo thu gọn của Y là
A. CH3-COOH. B. HOOC-COOH. C. C2H5-COOH. D. HOOC-CH2-CH2-COOH.

40
Nguyễn Xuân Lập ( Sưu Tầm)
Câu 527. Cho hỗn hợp X gồm hai axit cacboxylic no, mạch không phân nhánh. Đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol hỗn hợp X, thu
được 11,2 lít khí CO2 (ở đktc). Nếu trung hòa 0,3 mol X thì cần dùng 500 ml dung dịch NaOH 1M. Hai axit đó là:
A. HCOOH, HOOC-CH2-COOH. B. HCOOH, C2H5COOH. C. HCOOH, CH3COOH. D. HCOOH, HOOC-COOH.
Câu 528. Trung hoà 5,48 gam hỗn hợp gồm axit axetic, phenol và axit benzoic, cần dùng 600 ml dung dịch NaOH 0,1M. Cô
cạn dung dịch sau phản ứng, thu được hỗn hợp chất rắn khan có khối lượng là
A. 6,84 gam. B. 4,90 gam. C. 6,80 gam. D. 8,64 gam.
Câu 529. Để trung hòa 6,72 gam một axit cacboxylic Y (no, đơn chức), cần dùng 200 gam dung dịch NaOH 2,24%. Công
thức của Y là
A. C2H5COOH. B. HCOOH. C. C3H7COOH. D. CH3COOH.
Câu 530. Cho 5,76 gam axit hữu cơ X đơn chức, mạch hở tác dụng hết với CaCO3 thu được 7,28 gam muối của axit hữu
cơ. Công thức cấu tạo thu gọn của X là
A. CH3COOH. B. CH2=CH-COOH. C. CH3-CH2-COOH. D. HC C-COOH.
Câu 531. Cho 3,6 gam axit cacboxylic no, đơn chức X tác dụng hoàn toàn với 500 ml dung dịch gồm KOH 0,12M và NaOH
0,12M. Cô cạn dung dịch thu được 8,28 gam hỗn hợp chất rắn khan. Công thức phân tử của X là
A. HCOOH. B. C3H7COOH. C. CH3COOH. D. C2H5COOH.
Câu 532. Cho 0,04 mol một hỗn hợp X gồm CH2=CH-COOH, CH3COOH và CH2=CH-CHO phản ứng vừa đủ với dung dịch
chứa 6,4 gam brom. Mặt khác, để trung hoà 0,04 mol X cần dùng vừa đủ 40 ml dung dịch NaOH 0,75 M. Khối lượng của
CH2=CH-COOH trong X là
A. 1,44 gam. B. 0,56 gam. C. 0,72 gam. D. 2,88 gam.
Câu 533. Trung hoà 8,2 gam hỗn hợp gồm axit fomic và một axit đơn chức X cần 100 ml dung dịch NaOH 1,5M. Nếu cho
8,2 gam hỗn hợp trên tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng thì thu được 21,6 gam Ag. Tên gọi
của X là
A. axit metacrylic. B. axit propanoic. C. axit acrylic. D. axit etanoic.
Câu 534. Hỗn hợp X gồm axit Y đơn chức và axit Z hai chức (Y, Z có cùng số nguyên tử cacbon). Chia X thành hai phần
bằng nhau. Cho phần một tác dụng hết với Na, sinh ra 4,48 lít khí H2 (ở đktc).Đốt cháy hoàn toàn phần hai, sinh ra 26,4 gam
CO2. Công thức cấu tạo thu gọn và phần trăm về khối lượng của Z trong hỗn hợp X lần lượt là
A. HOOC-CH2-COOH và 54,88%. B. HOOC-COOH và 42,86%.
C. HOOC-COOH và 60,00%. D. HOOC-CH2-COOH và 70,87%.
CHUYÊN ĐỀ 10 : ESTE - LIPIT
Câu 286. Mệnh đề không đúng là:
A. CH3CH2COOCH=CH2 tác dụng với dung dịch NaOH thu được anđehit và muối.
B. CH3CH2COOCH=CH2 tác dụng được với dung dịch Br2.
C. CH3CH2COOCH=CH2 có thể trùng hợp tạo polime.
D. CH3CH2COOCH=CH2 cùng dãy đồng đẳng với CH2=CHCOOCH3.
Câu 287. Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2 là
A. 4. B. 6. C. 5. D. 2.
Câu 288. Số hợp chất là đồng phân cấu tạo, có cùng công thức phân tử C4H8O2, tác dụng được với dung dịch NaOH nhưng
không tác dụng được với Na là
A. 1. B. 3. C. 4. D. 2.
Câu 289. Phát biểu đúng là:
A. Phản ứng thủy phân este trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch.
B. Phản ứng giữa axit và rượu khi có H2SO4 đặc là phản ứng một chiều.
C. Tất cả các este phản ứng với dung dịch kiềm luôn thu được sản phẩm cuối cùng là muối và (ancol).
D. Khi thủy phân chất béo luôn thu được C2H4(OH)2.
Câu 290. Phát biểu nào sau đây sai?
A. Số nguyên tử hiđro trong phân tử este đơn và đa chức luôn là một số chẵn.
B. Sản phẩm của phản ứng xà phòng hoá chất béo là axit béo và glixerol.
C. Nhiệt độ sôi của este thấp hơn hẳn so với ancol có cùng phân tử khối.
D. Trong công nghiệp có thể chuyển hoá chất béo lỏng thành chất béo rắn.
Câu 291. Cho glixerin trioleat (hay triolein) lần lượt vào mỗi ống nghiệm chứa riêng biệt: Na, Cu(OH)2, CH3OH,
dung dịch Br2, dung dịch NaOH. Trong điều kiện thích hợp, số phản ứng xảy ra là
A. 5. B. 2. C. 4. D. 3.
Câu 292. Hợp chất hữu cơ X tác dụng được với dung dịch NaOH đun nóng và với dung dịch AgNO3 trong NH3. Thể tích của
3,7 gam hơi chất X bằng thể tích của 1,6 gam khí O2 (cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất). Khi đốt cháy hoàn toàn 1 gam
X thì thể tích khí CO2 thu được vượt quá 0,7 lít (ở đktc). Công thức cấu tạo của X là
A. HCOOC2H5. B. HOOC-CHO. C. CH3COOCH3. D. O=CH-CH2-CH2OH.
Câu 293. Hai este đơn chức X và Y là đồng phân của nhau. Khi hoá hơi 1,85 gam X, thu được thể tích hơi đúng bằng thể
tích của 0,7 gam N2 (đo ở cùng điều kiện). Công thức cấu tạo thu gọn của X và Y là
41
Nguyễn Xuân Lập ( Sưu Tầm)
A. C2H5COOCH3 và HCOOCH(CH3)2. B. C2H3COOC2H5 và C2H5COOC2H3.
C. HCOOCH2CH2CH3 và CH3COOC2H5. D. HCOOC2H5 và CH3COOCH3.
Câu 294. Hỗn hợp X gồm hai este no, đơn chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn một lượng X cần dùng vừa đủ 3,976 lít khí
O2 (ở đktc), thu được 6,38 gam CO2. Mặt khác, X tác dụng với dung dịch NaOH, thu được một muối và hai ancol là đồng
đẳng kế tiếp. Công thức phân tử của hai este trong X là
A. C2H4O2 và C3H6O2. B. C2H4O2 và C5H10O2. C. C3H6O2 và C4H8O2. D. C3H4O2 và C4H6O2.
Câu 295. Khi đốt cháy hoàn toàn một este no, đơn chức thì số mol CO2 sinh ra bằng số mol O2 đã phản ứng. Tên gọi của
este là
A. metyl axetat. B. etyl axetat. C. metyl fomiat. D. n-propyl axetat.
Câu 296. Este X có các đặc điểm sau:
- Đốt cháy hoàn toàn X tạo thành CO2 và H2O có số mol bằng nhau;.
- Thuỷ phân X trong môi trường axit được chất Y (tham gia phản ứng tráng gương) và chất Z (có số nguyên tử cacbon bằng
một nửa số nguyên tử cacbon trong X).
Phát biểu không đúng là:
A. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol X sinh ra sản phẩm gồm 2 mol CO2 và 2 mol H2O.
B. Chất Y tan vô hạn trong nước.
C. Chất X thuộc loại este no, đơn chức.
D. Đun Z với dung dịch H2SO4 đặc ở 170oC thu được anken.
Câu 297. Một este có công thức phân tử là C4H6O2, khi thuỷ phân trong môi trường axit thu được axetanđehit. Công thức
cấu tạo thu gọn của este đó là
A. HCOO-C(CH3)=CH2. B. HCOO-CH=CH-CH3. C. CH2=CH-COO-CH3. D. CH3COO-CH=CH2.
Câu 298. Thủy phân este có công thức phân tử C4H8O2 (với xúc tác axit), thu được 2 sản phẩm hữu cơ X và Y. Từ X có thể
điều chế trực tiếp ra Y. Vậy chất X là
C. rượu etylic. D. rượu metylic.
A. etyl axetat. B. axit fomic.
Câu 299. Xà phòng hoá một hợp chất có công thức phân tử C10H14O6 trong dung dịch NaOH (dư), thu được glixerol và hỗn
hợp gồm ba muối (không có đồng phân hình học). Công thức của ba muối đó là:
A. HCOONa, CH≡C-COONa và CH3-CH2-COONa. B. CH2=CH-COONa, HCOONa và CH≡C-COONa.
C. CH3-COONa, HCOONa và CH3-CH=CH-COONa. D. CH2=CH-COONa, CH3-CH2-COONa và HCOONa.
Câu 300. Este X không no, mạch hở, có tỉ khối hơi so với oxi bằng 3,125 và khi tham gia phản ứng xà phòng hoá tạo ra một
anđehit và một muối của axit hữu cơ. Có bao nhiêu công thức cấu tạo phù hợp với X?
A. 5. B. 4. C. 2. D. 3.
Câu 301. Cho chất X tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sau đó cô cạn dung dịch thu được chất rắn Y và
chất hữu cơ Z. Cho Z tác dụng với AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3 thu được chất hữu cơ T. Cho chất T tác dụng
với dung dịch NaOH lại thu được chất Y. Chất X có thể là
A. CH3COOCH=CH-CH3. B. CH3COOCH=CH2. C. HCOOCH3. D. HCOOCH=CH2.
Câu 302. Chất hữu cơ X có công thức phân tử C5H8O2. Cho 5 gam X tác dụng vừa hết với dung dịch NaOH, thu được một
hợp chất hữu cơ không làm mất màu nước brom và 3,4 gam một muối. Công thức của X là
A. HCOOCH2CH=CHCH3. B. CH3COOC(CH3)=CH2. C. HCOOCH=CHCH2CH3. D. HCOOC(CH3)=CHCH3.
Câu 303. Hai chất hữu cơ X1 và X2 đều có khối lượng phân tử bằng 60 đvC. X1 có khả năng phản ứng với: Na, NaOH,
Na2CO3. X2 phản ứng với NaOH (đun nóng) nhưng không phản ứng Na. Công thức cấu tạo của X1, X2 lần lượt là:
A. CH3-COOH, H-COO-CH3. B. H-COO-CH3, CH3-COOH. C. CH3-COOH, CH3-COO-
CH3. D. (CH3)2CH-OH, H-COO-CH3.
Câu 304. Chất hữu cơ X có công thức phân tử C4H6O4 tác dụng với dung dịch NaOH (đun nóng) theo phương trình phản
ứng: C4H6O4 + 2NaOH O 2Z + Y.
Để oxi hoá hết a mol Y thì cần vừa đủ 2a mol CuO (đun nóng), sau phản ứng tạo thành a mol chất T (biết Y, Z, T là các hợp
chất hữu cơ). Khối lượng phân tử của T là
A. 118 đvC. B. 58 đvC. C. 82 đvC. D. 44 đvC.
Câu 305. Cho m gam hỗn hợp gồm hai chất hữu cơ đơn chức, mạch hở tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 11,2 gam KOH,
thu được muối của một axit cacboxylic và một ancol X. Cho toàn bộ X tác dụng hết với Na thu được 3,36 lít khí H2 (ở đktc).
Hai chất hữu cơ đó là
A. một este và một ancol. B. hai axit. D. một este và một axit.
C. hai este.
Câu 306. Một hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ đơn chức. Cho X phản ứng vừa đủ với 500 ml dung dịch KOH 1M. Sau phản
ứng, thu được hỗn hợp Y gồm hai muối của hai axit cacboxylic và một rượu (ancol). Cho toàn bộ lượng rượu thu được ở
trên tác dụng với Na (dư), sinh ra 3,36 lít H2 (ở đktc). Hỗn hợp X gồm.
A. một axit và một rượu. B. một axit và một este. C. hai este. D. một este và một rượu.
Câu 307. Cho hỗn hợp X gồm hai hợp chất hữu cơ no, đơn chức tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch KOH 0,4M, thu
được một muối và 336 ml hơi một ancol (ở đktc). Nếu đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp X trên, sau đó hấp thụ hết sản
phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 (dư) thì khối lượng bình tăng 6,82 gam. Công thức của hai hợp chất hữu cơ
trong X là
A. CH3COOH và CH3COOC2H5. B. HCOOH và HCOOC2H5. C. HCOOH và HCOOC3H7. D.
C2H5COOH và C2H5COOCH3.

42
Nguyễn Xuân Lập ( Sưu Tầm)
Câu 308. Xà phòng hoá hoàn toàn 22,2 gam hỗn hợp gồm hai este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH 1M
(đun nóng). Thể tích dung dịch NaOH tối thiểu cần dùng là
A. 300 ml. B. 400 ml. C. 150 ml. D. 200 ml.
Câu 309. Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat bằng 200 ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn
dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là
A. 10,4 gam. B. 3,28 gam. C. 8,2 gam. D. 8,56 gam.
Câu 310. Este X (có khối lượng phân tử bằng 103 đvC) được điều chế từ một ancol đơn chức (có tỉ khối hơi so với oxi lớn
hơn 1) và một amino axit. Cho 25,75 gam X phản ứng hết với 300 ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y
thu được m gam chất rắn. Giá trị m là
A. 26,25. B. 24,25. C. 27,75. D. 29,75.
Câu 311. X là một este no đơn chức, có tỉ khối hơi đối với CH4 là 5,5. Nếu đem đun 2,2 gam este X với dung dịch NaOH
(dư), thu được 2,05 gam muối. Công thức cấu tạo thu gọn của X là
A. C2H5COOCH3. B. HCOOCH2CH2CH3. C. HCOOCH(CH3)2. D. CH3COOC2H5.
Câu 312. Khi đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam chất hữu cơ X đơn chức thu được sản phẩm cháy chỉ gồm 4,48 lít CO2 (ở đktc)
và 3,6 gam nước. Nếu cho 4,4 gam hợp chất X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được
4,8 gam muối của axit hữu cơ Y và chất hữu cơ Z. Tên của X là
A. etyl axetat. B. metyl propionat. C. etyl propionat. D. isopropyl axetat.
Câu 313. Este đơn chức X có tỉ khối hơi so với CH4 là 6,25. Cho 20 gam X tác dụng với 300 ml dung dịch KOH 1M (đun
nóng). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 28 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là
A. CH2=CH-CH2-COO-CH3. B. CH3-CH2-COO-CH=CH2. C. CH2=CH-COO-CH2-CH3.
D. CH3 -COO-CH=CH-CH3.
Câu 314. Cho 20 gam một este X (có phân tử khối là 100 đvC) tác dụng với 300 ml dung dịch NaOH 1M. Sau phản ứng, cô
cạn dung dịch thu được 23,2 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là
A. CH3COOCH=CHCH3. B. CH2=CHCOOC2H5. C. CH2=CHCH2COOCH3. D. C2H5COOCH=CH2.
Câu 315. Hợp chất hữu cơ no, đa chức X có công thức phân tử C7H12O4. Cho 0,1 mol X tác dụng vừa đủ với 100 gam dung
dịch NaOH 8% thu được chất hữu cơ Y và 17,8 gam hỗn hợp muối. Công thức cấu tạo thu gọn của X là
A. CH3COO-(CH2)2-OOCC2H5. B. CH3OOC-(CH2)2-COOC2H5. C. CH3COO-(CH2)2-
COOC2H5. D. CH3OOC-CH2-COO-C3H7.
Câu 316. Xà phòng hoá hoàn toàn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được
khối lượng xà phòng là
A. 17,80 gam. B. 18,38 gam. C. 18,24 gam. D. 16,68 gam.
Câu 317. Xà phòng hoá hoàn toàn 1,99 gam hỗn hợp hai este bằng dung dịch NaOH thu được 2,05 gam muối của một axit
cacboxylic và 0,94 gam hỗn hợp hai ancol là đồng đẳng kế tiếp nhau. Công thức của hai este đó là
A. C2H5COOCH3 và C2H5COOC2H5. B. CH3COOC2H5 và CH3COOC3H7.
C. HCOOCH3 và HCOOC2H5. D. CH3COOCH3 và CH3COOC2H5.
Câu 318. Thuỷ phân hoàn toàn 444 gam một lipit thu được 46 gam glixerol (glixerin) và hai loại axit béo. Hai loại axit béo đó

A. C17H31COOH và C17H33COOH. B. C15H31COOH và C17H35COOH.
C. C17H33COOH và C17H35COOH. D. C17H33COOH và C15H31COOH.

- Phản ứng este hóa.
Câu 319. Cho glixerol (glixerin) phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17H35COOH và C15H31COOH, số loại trieste được
tạo ra tối đa là
A. 4. B. 3. C. 6. D. 5.
Câu 320. Đun nóng 6,0 gam CH3COOH với 6,0 gam C2H5OH (có H2SO4 làm xúc tác, hiệu suất phản ứng este hoá bằng
50%). Khối lượng este tạo thành là
A. 8,8 gam. B. 6,0 gam. C. 5,2 gam. D. 4,4 gam.
Câu 321. Hỗn hợp X gồm axit HCOOH và axit CH3COOH (tỉ lệ mol 1:1). Lấy 5,3 gam hỗn hợp X tác dụng với 5,75 gam
C2H5OH (có xúc tác H2SO4 đặc) thu được m gam hỗn hợp este (hiệu suất của các phản ứng este hoá đều bằng 80%). Giá
trị của m là
A. 10,12. B. 16,20. C. 8,10. D. 6,48.
Câu 322. Đun 12 gam axit axetic với 13,8 gam etanol (có H2SO4 đặc làm xúc tác) đến khi phản ứng đạt tới trạng thái cân
bằng, thu được 11 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hoá là
A. 55%. B. 75%. C. 50%. D. 62,5%.
Câu 323. Khi thực hiện phản ứng este hoá 1 mol CH3COOH và 1 mol C2H5OH, lượng este lớn nhất thu được là 2/3 mol.
Để đạt hiệu suất cực đại là 90% (tính theo axit) khi tiến hành este hoá 1 mol CH3COOH cần số mol C2H5OH là (biết các
phản ứng este hoá thực hiện ở cùng nhiệt độ).
A. 0,342. B. 2,412. C. 2,925. D. 0,456.
Câu 324. Để trung hoà lượng axit tự do có trong 14 gam một mẫu chất béo cần 15ml dung dịch KOH 0,1M. Chỉ số axit của
mẫu chất béo trên là
A. 5,5. B. 6,0. C. 7,2. D. 4,8.

43
Nguyễn Xuân Lập ( Sưu Tầm)
CHUYÊN ĐỀ 11: CACBOHIĐRAT
Lý thuyết
Câu 1: Saccarơzơ được cấu tạo bởi:
A. Một gốc β- glucôzơ và 1 gốc α- fructozơ B. Một gốc α- glucôzơ và 1 gốc α- fructozơ
C. Một gốc α- glucôzơ và 1 gốc β- fructozơ D. Một gốc β- glucôzơ và 1 gốc α- fructozơ
Câu 2: Trong số các chất glucozơ, fructozơ, saccarozơ và mantozơ, thì chất không phản ứng với H2/Ni, toC là:
A. Glucozơ B. Fructozơ C. Saccarozơ D. Mantozơ
Câu 3: Để chứng minh trong phân tử của glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl, người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với.
A. kim loại Na. B. Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường.
D. AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3, đun nóng.
C. Cu(OH)2 trong NaOH, đun nóng.
Câu 4: Phản ứng nào sau đây dùng để chứng minh công thức cấu tạo của glucozơ có nhiều nhóm OH kề nhau:
A. Cho glucozơ tác dụng với Na thấy giải phóng khí H2 B. Cho glucozơ tác dụng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ phòng
C. Cho dung dịch glucozơ tác dụng với AgNO3/NH3 D. Cho dung dịch glucozơ tác dụng với Br2
Câu 5: Fructozơ không phản ứng với chất nào sau đây:
A. CH3COOH/H2SO4 đặc B. dung dịch AgNO3/NH3 C. H2 (Ni/to) D. Cu(OH)2/OH-
Câu 6: Để phân biệt mantozơ và saccarozơ người ta làm như sau:
A. Cho các chất lần lượt tác dụng với AgNO3/NH3
B. Thuỷ phân từng chất rồi lấy sản phẩm cho tác dụng với dung dịch Br2
C. Thuỷ phân sản phẩm rồi lấy sản phẩm cho tác dụng với Cu(OH)2/NH3
D. Cho các chất lần lượt tác dụng với Cu(OH)2
Câu 7: Điểm khác nhau của glucôzơ với fructôzơ dạng mạch hở là?
A. Vị trí cacbonyl trong công thức cấu tạo B. Tác dụng với Cu(OH)2
C. Phản ứng tác dụng với H2 (xt và đun nóng), tạo thành este D. Phản ứng tác dụng với Ag2O/NH3
Câu 8: Để phân biệt 2 dung dịch glucozơ và sacarozơ dùng hoá chất nào? (chọn đáp án đúng)
A. dung dịch AgNO3 / NH3 B. Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường. C. Cu(OH)2 đun nóng D. A và C đúng.
Câu 9: Cho 3 nhóm chất hữu cơ sau:
(I) Saccarozơ và dung dịch glucozơ (II) Saccacrozơ và mantozơ (III) Saccarozơ, mantozơ và andehit axetic
Để phân biệt các chất trong mỗi nhóm ta có thể dùng thuốc thử nào sau đây:
A. Cu(OH)2/dd NaOH B. AgNO3/NH3 C. Na D. Br2/H2O
Câu 10: Hai gluxit X, Y khi tác dụng với cùng một chất có xúc tác và đun nóng đều tạo ra một sản phẩm duy nhất có phản
ứng tráng gương. X và Y lần lượt là …
A. Saccarozơ và xenlulôzơ. B. Saccarozơ và mantozơ. C. Glucozơ và fructozơ. D. Mantôzơ và tinh bột.
Câu 11: Những hợp chất sau phản ứng được với Ag2O trong NH3:
B. etanal, glucozơ, etin.
A. Butin-1, butin-2, etylfomiat.
D. mantozơ, saccarozơ, metanol.
C. butin-1, propen, anđêhit axetic.

44
Nguyễn Xuân Lập ( Sưu Tầm)
Câu 12: Cho sơ đồ sau : Xenlulozơ → X → Y → Z (+ Q)→ polivinylaxetat Các chất X, Y, Z, Q lần lượt là :
B. Glucozơ, Ancol etylic, Axit axetic, Axetylen.
A. Saccaroz, Glucoz, Axit axetic, Axetilen
C. tinh bột, Ancol etylic, Etanal, Axit axetic. D. Dex-trin, Glucozơ, Ancol etylic, Axit axetic
Câu 13: Có 4 dung dịch glucozơ, saccarozơ, etanal và propa-1,3-điol (propanđiol-1,3) trong suốt, không màu chứa trong bốn
lọ mất nhãn. Chỉ dùng một trong các hoá chất sau để phân biệt các dung dịch trên :
A. Cu(OH)2 trong môi trường kiềm. B. Ag2O trong dung dịch NH3 dư.
C. Dung dịch nước brom. D. Na
Câu 14: Dãy nào gồm các chất đều cho phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit?
A. Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ, fructozơ, polivinylclorua B. Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ, protein, chất béo
C. Tinh bột, xenlulozơ, mantozơ, chất béo, polietylen D. Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ, glucozơ, protein
Câu 15: Phát biểu nào sau đây là sai:
A. Glucozơ và fructozơ là đồng phân B. Mantozơ và saccarozơ là đồng phân
C. Tinh bột và xenlulozơ là đồng phân D. Mantozơ và saccarozơ đều là đisaccarit
Câu 16: Nhận xét sai khi so sánh hồ tinh bột và xenlulozơ là:
A. Cả hai đều là hợp chất cao phân tử thiên B. Chúng đều có trong tế bào thực vật
C. Cả hai đều không tan trong nước D. Chúng đều là nhứng polime có mạch không phân nhánh
Câu 17: Tính chất không phải của xenlulozơ là:
A. Thuỷ phân trong dd axit B. Tác dụng trực tiếp với CH3 – COOH (xt và nhiệt độ) tạo thành este
C. Tác dụng với HNO3 đặc trong H2SO4 đặc D. Bị hoà tan bởi dd Cu(OH)2 trong NH3
Câu 18: Cho sơ đồ chuyển hóa Tinh bột →A→B→axit axetic. A, B tương ứng là:
B. glucozơ, etyl axetat C. glucozơ, etanol D. glucozơ, etanal
A. etanol, etanal
Câu 19: Cho các chất: glucozơ (1); fructozơ (2); saccarozơ (3); mantozơ (4); amilozơ (5); xenlulozơ (6). Các chất có thể tác
dụng được với Cu(OH)2 là:
A. (1), (2), (3), (4), (5), (6) B. (1), (2), (3), (4), (5) C. (1), (2), (3), (4) D. (1), (2), (3), (4), (6)
Câu 20: Một trong các yếu tố quyết định chất lượng của phích đựng nước nóng là độ phản quang cao của lớp bạc giữa hai
lớp thuỷ tinh của bình. Trong công nghiệp sản xuất phích, để tráng bạc người ta đã sử dụng phản ứng của:
A. axetylen tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3
B. andehitfomic tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3
C. dung dịch đường saccarozơ tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3
D. dung dịch glucozơ tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3
Câu 21: Cho dãy các hợp chất sau: glucozơ, fructozơ, saccarozơ, tinh bột, glixerol, ancol etylic, xenlulozơ, mantozơ, anđehit
axetic. Số hợp chất tạp chức có khả năng hoà tan Cu(OH)2 là
A. 5 B. 4 C. 6 D. 8
Câu 22: Chất nào sau đây không được điều chế trực tiếp từ glucozơ:
A. Ancol etylic B. Sorbitol C. Axit lactic D. Axit axetic
Câu 23: Trong phân tử amilozơ, các mắt xích glucozơ liên kết với nhau bằng liên kết nào sau đây:
A. α [1-6] glucozit B. α [1-4] glucozit C. β [1-6] glucozit D. β [1-4] glucozit
Câu 24: Cho các chất sau: glucozơ, anđehit axetic, fructozơ, etylen glicol, saccarozơ, mantozơ, metyl glucozit. Số chất tác
dụng được với Cu(OH)2 trong kiềm nóng tạo kết tủa đỏ gạch là:
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
Câu 25: Một cốc thủy tinh chịu nhiệt, dung tích 20ml, đựng khoảng 5gam đường saccarozơ. Thêm vào cốc khoảng 10ml
dung dịch H2SO4 đặc, dùng đũa thủy tinh trộn đều hỗn hợp. Hãy chọn phương án sai trong số các miêu tả hiện tượng xảy ra
trong thí nghiệm:
A. Đường saccarozơ chuyển từ màu trắng sang màu đen.
B. Có khí thoát ra làm tăng thể tích của khối chất rắn màu đen.
C. Sau 30 phút, khối chất rắn xốp màu đen tràn ra ngoài miệng cốc.
D. Đường saccarozơ tan vào dung dịch axit, thành dung dịch không màu.
Câu 26. Cacbohiđrat nhất thiết phải chứa nhóm chức của.
A. anđehit. B. ancol. C. xeton. D. amin.
Câu 27. Cho một số tính chất: có dạng sợi (1); tan trong nước (2); tan trong nước Svayde (3); phản ứng với axit nitric đặc
(xúc tác axit sunfuric đặc) (4); tham gia phản ứng tráng bạc (5); bị thuỷ phân trong dung dịch axit đun nóng (6). Các tính chất
của xenlulozơ là:
A. (1), (3), (4) và (6). B. (2), (3), (4) và (5). C. (3), (4), (5) và (6). D. (1), (2), (3) và (4).
Câu 28. Phát biểu không đúng là
A. Dung dịch fructozơ hoà tan được Cu(OH)2.
B. Dung dịch mantozơ tác dụng với Cu(OH)2 khi đun nóng cho kết tủa Cu2O.
C. Thủy phân (xúc tác H+, to) saccarozơ cũng như mantozơ đều cho cùng một monosaccarit.
D. Sản phẩm thủy phân xenlulozơ (xúc tác H+, to) có thể tham gia phản ứng tráng gương.
Câu 29. Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Glucozơ tác dụng được với nước brom.
B. Glucozơ tồn tại ở dạng mạch hở và dạng mạch vòng.
C. Ở dạng mạch hở, glucozơ có 5 nhóm OH kề nhau.
45
Nguyễn Xuân Lập ( Sưu Tầm)
D. Khi glucozơ ở dạng vòng thì tất cả các nhóm OH đều tạo ete với CH3OH.
Câu 30. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Glucozơ bị khử bởi dung dịch AgNO3 trong NH3. B. Xenlulozơ có cấu trúc mạch phân nhánh.
C. Amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh. D. Saccarozơ làm mất màu nước brom.
Câu 31. Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ, mantozơ đều có khả năng tham gia phản ứng.
A. tráng gương. C. thủy phân. D. trùng ngưng.
B. hoà tan Cu(OH)2.
Câu 32. Gluxit (cacbohiđrat) chỉ chứa hai gốc glucozơ trong phân tử là
A. mantozơ. B. xenlulozơ. C. tinh bột. D. saccarozơ.
Câu 33. Cho dãy các chất: glucozơ, xenlulozơ, saccarozơ, tinh bột, mantozơ. Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng
gương là
A. 4. B. 3. C. 2. D. 5.
Câu 34. Cho sơ đồ chuyển hoá: Glucozơ ơ X CH3COOH. Hai chất X, Y lần lượt là
Y
A. CH3CHO và CH3CH2OH. B. CH3CH(OH)COOH và CH3CHO.
C. CH3CH2OH và CH3CHO. D. CH3CH2OH và CH2=CH2.
Câu 35: Cho lần lượt các chất: nước brom (X), AgNO3/NH3 (Y), H2/Ni, to (Z), Cu(OH)2 trong môi trường kiềm nóng (T), tác
dụng với glucozơ và fructozơ. Hai monosaccarit đó tạo ra cùng một sản phẩm hữu cơ trong phản ứng với:
A. X và Y B. Y và Z C. Z và T D. Y, Z và T
Bài tập
Câu 1: Gluxit A có công thức đơn giản nhất là CH2O phản ứng được với Cu(OH)2 tạo ra dung dịch màu xanh lam. Mặt khác
1,44 gam A phản ứng tráng gương thì thu được 1,728 gam Ag. Công thức phân tử của A là:
A. C6H12O6 B. C12H22O11 C. C6H10O5 D. C12H22O11
Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn 2,25 g một gluxit X cần dùng vừa hết 1,68 lit khí oxi ở đktc. Công thức thực nghiệm của X là:
A. (C6H10O5)n. B. (C12H22O11)n. C. (C5H8O4)n. D. (CH2O)n.
Câu 3: Thể tích dung dịch HNO3 67,5% (khối lượng riêng là 1,5 gam/ml) cần dùng để tác dụng với xelulozơ tạo thành 89,1
kg xenlulozơ trinitrat là (biết lượng HNO3 bị hao hụt 20%):
A. 55 lít B. 81 lít C. 49 lít D. 70 lít
Câu 4: Cho a gam glucozơ lên men thành rượu với hiệu suất 80%, khí CO 2 thoát ra được hấp thụ vừa đủ bởi 64 ml NaOH
20% (D = 1,25 g/ml) sản phẩm là muối natri hiđrocacbonat. a có giá trị là:
A. 22,5 gam B. 45 gam C. 90 gam D. 28,8 gam
Câu 5: Đem 2 kg glucozơ, có lẫn 10% tạp chất, lên men rượu, hiệu suất 70%. Cho biết etanol có khối lượng riêng là 0,79 g/
ml. Thể tích rượu 40˚ có thể điều chế được do sự lên men trên là:
A. Khoảng 1,58 B. Khoảng 1,85 lít C. lítKhoảng 2,04 lít D. Khoảng 2,50 lít
Câu 6: Hòa tan 7,02 gam hỗn hợp gồm mantozơ và glucozơ vào nước rồi cho tác dụng hết với dung dịch AgNO 3 trong NH3
dư thu được 6,48 gam Ag. Phần trăm theo khối lượng của glucozơ trong hỗn hợp ban đầu là:
A. 76,92 % B. 51,28 % C. 25,64 % D. 55,56 %
Câu 7: Thủy phân hoàn toàn 34,2 gam mantozơ. Lấy toàn bộ sản phẩm của phản ứng thủy phân cho tác dụng với lượng dư
Cu(OH)2 trong dung dịch NaOH nóng thì thu được a gam kết tủa. Còn nếu cho toàn bộ sản phẩm này tác dụng với dung dịch
nước brom dư thì đã có b gam brom tham gia phản ứng. Vậy giá trị của a và b lần lượt là:
A. 14,4 gam và 16 gam B. 28,8 gam và 16 gam C. 14,4 gam và 32 gam D. 28,8 gam và 32 gam
Câu 8: Lên men a gam glucozơ với hiệu suất 90%, lượng CO 2 sinh ra hấp thụ hết vào dung dịch nước vôi trong thu được 10
gam kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 3,4 gam. Tính
A. A.13,5 gam B. 20,0 gam C. 15,0 gam D. 30,0 gam
Câu 9: Cho m gam xenlulozơ tác dụng vừa hết với 25,2 gam HNO 3 có trong hỗn hợp HNO3 đặc và H2SO4 đặc tạo thành 66,6
gam coloxilin (là hỗn hợp của xenlulozơ mononitrat và xenlulozơ đinitrat). Vậy giá trị của m là:
A. 32,4 gam B. 48,6 gam C. 56,7 gam D. 40,5 gam
Câu 10: Từ glucozơ điều chế cao su bu na theo sơ đồ sau: Glucozơ → rượu etylic → butadien-1,3 → cao su buna
Hiệu suất qúa trình điều chế là 75%, muốn thu được 32,4 kg cao su thì khối lượng glucozơ cần dùng là:
A. 144 kg B. 81 kg C. 108 kg D. 96 kg
Câu 11: Khi đốt cháy 1 loại gluxit người ta thu được khối lượng nước và CO 2 theo tỉ lệ 32: 88. Công thức phân tử của
gluxit là 1 trong các chất nào sau đây :
A. C6H12O6 B. C12H22O11 C. (C6H10O5)n D. Cn(H2O)m
Câu 12: Thủy phân 34,2 gam mantozơ btrong môi trường axit với hiệu suất 60 %. Lấy các chất thu được sau phản ứng cho
tác dụng với dung dịch AgNO3 trong dung dịch NH3 dư thì thu được m gam kết tủa Ag. Giá trị của m là
D. Kết quả khác
A. 21,6 gam B. 53,2 gam C. 30,24 gam
(Câu hỏi trong đề thi đại học)
Câu 13. Cho 50ml dung dịch glucozơ chưa rõ nồng độ tác dụng với một lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3 thu được
2,16 gam Ag kết tủa. Nồng độ mol/l của dung dịch glucozơ đã dùng là
A. 0,10M. B. 0,02M. C. 0,20M. D. 0,01M.
Câu 14. Lượng glucozơ cần dùng để tạo ra 1,82 gam sobitol với hiệu suất 80% là
A. 1,80 gam. B. 2,25 gam. C. 1,44 gam. D. 1,82 gam.


46
Nguyễn Xuân Lập ( Sưu Tầm)
Câu 15. Khối lượng của tinh bột cần dùng trong quá trình lên men để tạo thành 5 lít rượu (ancol) etylic 46º là (biết hiệu
suất của cả quá trình là 72% và khối lượng riêng của rượu etylic nguyên chất là 0,8 g/ml).
A. 5,0 kg. B. 6,0 kg. C. 4,5 kg. D. 5,4 kg.
Câu 16. Lên men hoàn toàn m gam glucozơ thành ancol etylic. Toàn bộ khí CO2 sinh ra trong quá trình này được hấp thụ hết
vào dung dịch Ca(OH)2 (dư) tạo ra 40 gam kết tủa. Nếu hiệu suất của quá trình lên men là 75% thì giá trị của m là
A. 58. B. 30. C. 60. D. 48.
Câu 17. Cho m gam tinh bột lên men thành ancol (rượu) etylic với hiệu suất 81%. Toàn bộ lượng CO2 sinh ra được hấp thụ
hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2, thu được 550 gam kết tủa và dung dịch X. Đun kỹ dung dịch X thu thêm được 100 gam kết
tủa. Giá trị của m là
A. 550. B. 650. C. 750. D. 810.
Câu 18. Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 90%, lượng khí CO2 sinh ra hấp thụ hết vào dung dịch nước vôi trong, thu
được 10 gam kết tủa. Khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm 3,4 gam so với khối lượng dung dịch nước vôi trong ban
đầu. Giá trị của m là
A. 30,0. B. 20,0. C. 13,5. D. 15,0.
Câu 19. Từ 16,20 tấn xenlulozơ người ta sản xuất được m tấn xenlulozơ trinitrat (biết hiệu suất phản ứng tính theo
xenlulozơ là 90%). Giá trị của m là
A. 25,46. B. 33,00. C. 26,73. D. 29,70.
Câu 20. Thể tích của dung dịch axit nitric 63% (D = 1,4 g/ml) cần vừa đủ để sản xuất được 59,4 kg xenlulozơ trinitrat (hiệu
suất 80%) là
A. 53,57 lít. B. 42,86 lít. C. 42,34 lít. D. 34,29 lít.
Câu 21. Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric đặc có xúc tác axit sunfuric đặc, nóng. Để có 29,7 kg
xenlulozơ trinitrat, cần dùng dung dịch chứa m kg axit nitric (hiệu suất phản ứng đạt 90%). Giá trị của m là
A. 21 kg. B. 30 kg. C. 42 kg. D. 10 kg.
Câu 22. Thể tích dung dịch HNO3 67,5% (khối lượng riêng là 1,5 g/ml) cần dùng để tác dụng với xenlulozơ tạo thành 89,1
kg xenlulozơ trinitrat là (biết lượng HNO3 bị hao hụt là 20 %).
A. 55 lít. B. 81 lít. C. 70 lít. D. 49 lít.

CHUYÊN ĐỀ 12: AMIN – AMINOAXIT
Câu 325. Một trong những điểm khác nhau của protit so với lipit và glucozơ là
A. protit luôn chứa chức hiđroxyl. B. protit luôn chứa nitơ.
C. protit luôn là chất hữu cơ no. D. protit có khối lượng phân tử lớn hơn.
Câu 326. Phát biểu không đúng là:
A. Hợp chất H2N-CH2-COOH3N-CH3 là este của glyxin (hay glixin).
B. Trong dung dịch, H2N-CH2-COOH còn tồn tại ở dạng ion lưỡng cực H3N+-CH2-COO-.
C. Aminoaxit là những chất rắn, kết tinh, tan tốt trong nước và có vị ngọt.
D. Aminoaxit là hợp chất hữu cơ tạp chức, phân tử chứa đồng thời nhóm amino và nhóm cacboxyl.
Câu 327. Có các dung dịch riêng biệt sau: C6H5NH3Cl (phenylamoni clorua), NH2 - CH2 - CH2 - CH(NH2) - COOH, ClNH3 -
CH2 - COOH, HOOC - CH2 - CH2 - CH(NH2) - COOH, NH2 - CH2 - COONa. Số lượng các dung dịch có pH < 7 là
A. 3. B. 5. C. 4. D. 2.
Câu 328. Đun nóng chất H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-CONH-CH2-COOH trong dung dịch HCl (dư), sau khi các phản ứng
kết thúc thu được sản phẩm là:
A. H2N-CH2-COOH, H2N-CH2-CH2-COOH. B. H2N-CH2-COOH, H2N-CH(CH3)-COOH.
C. H3N+-CH2-COOHCl-, H3N+-CH2-CH2-COOHCl-. D. H3N+-CH2-COOHCl-, H3N+-
CH(CH3)-COOHCl-.
Câu 329. Số đồng phân cấu tạo của amin bậc một có cùng công thức phân tử C4H11N là
A. 2. B. 4. C. 5. D. 3.
Câu 330. Số đipeptit tối đa có thể tạo ra từ một hỗn hợp gồm alanin và glyxin là
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 331. Thuốc thử được dùng để phân biệt Gly-Ala-Gly với Gly-Ala là
A. Cu(OH)2 trong môi trường kiềm. B. dung dịch NaOH.
C. dung dịch HCl. D. dung dịch NaCl.
Câu 332. Chất X có công thức phân tử C3H7O2N và làm mất màu dung dịch brom. Tên gọi của X là
A. amoni acrylat. B. axit -aminopropionic. C. axit α-aminopropionic. D. metyl aminoaxetat.
Câu 333. Chất X có công thức phân tử C4H9O2N. Biết: X + NaOH Y + CH4O.
Y + HCl (dư) Z + NaCl.
Công thức cấu tạo của X và Z lần lượt là
A. H2NCH2CH2COOCH3 và CH3CH(NH3Cl)COOH. B. H2NCH2COOC2H5 và
ClH3NCH2COOH.
C. CH3CH(NH2)COOCH3 và CH3CH(NH2)COOH. D. CH3CH(NH2)COOCH3 và CH3CH(NH3Cl)COOH.
+ CH3 I + HONO + CuO
Câu 334. Cho sơ đồ phản ứng: NH 3 N
u
C
+
O
Z
Y
X
H X Y Z.
to
(1:1)

Biết Z có khả năng tham gia phản ứng tráng gương. Hai chất Y và Z lần lượt là:
47
Nguyễn Xuân Lập ( Sưu Tầm)
A. C2H5OH, CH3CHO. B. CH3OH, HCOOH. C. C2H5OH, HCHO. D. CH3OH, HCHO.
Câu 335. Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X, thu được 8,4 lít khí CO2, 1,4 lít khí N2 (các thể tích khí đo ở đktc) và
10,125 gam H2O. Công thức phân tử của X là
A. C3H9N. B. C4H9N. C. C3H7N. D. C2H7N.
Câu 336. Đốt cháy hoàn toàn một lượng chất hữu cơ X thu được 3,36 lít khí CO2, 0,56 lít khí N2 (các khí đo ở đktc) và 3,15
gam H2O. Khi X tác dụng với dung dịch NaOH thu được sản phẩm có muối H2N-CH2-COONa. Công thức cấu tạo thu gọn
của X là
A. H2N-CH2-CH2-COOH. B. H2N-CH2-COO-CH3. C. H2N-CH2-COO-C2H5. D. H2N-CH2-COO-C3H7.
Câu 337. Cho các loại hợp chất: aminoaxit (X), muối amoni của axit cacboxylic (Y), amin (Z), este củaaminoaxit (T). Dãy
gồm các loại hợp chất đều tác dụng được với dung dịch NaOH và đều tác dụng được với dung dịch HCl là
A. X, Y, Z. B. Y, Z, T. C. X, Y, Z, T. D. X, Y, T.
Câu 338. . -aminoaxit X chứa một nhóm -NH2. Cho 10,3 gam X tác dụng với axit HCl (dư), thu được 13,95 gam muối
khan. Công thức cấu tạo thu gọn của X là
A. CH3CH2CH(NH2)COOH. B. H2NCH2COOH. C. CH3CH(NH2)COOH. D.
H2NCH2CH2COOH.
Câu 339. Cho 10 gam amin đơn chức X phản ứng hoàn toàn với HCl (dư), thu được 15 gam muối. Số đồng phân cấu tạo
của X là
A. 5. B. 7. C. 8. D. 4.
Câu 340. Cho 5,9 gam amin đơn chức X tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được
dung dịch Y. Làm bay hơi dung dịch Y được 9,55 gam muối khan. Số công thức cấu tạo ứng với công thức phân tử của X là
A. 2. B. 3. C. 5. D. 4.
Câu 341. Cho 1 mol amino axit X phản ứng với dung dịch HCl (dư), thu được m1 gam muối Y. Cũng 1 mol amino axit X
phản ứng với dung dịch NaOH (dư), thu được m2 gam muối Z. Biết m2 - m1 = 7,5. Công thức phân tử của X là
A. C4H8O4N2. B. C4H10O2N2. C. C5H11O2N. D. C5H9O4N.
Câu 342. Để trung hòa 25 gam dung dịch của một amin đơn chức X nồng độ 12,4% cần dùng 100ml dung dịch HCl 1M.
Công thức phân tử của X là
A. C2H7N. B. CH5N. C. C3H7N. D. C3H5N.
Câu 343. Trong phân tử aminoaxit X có một nhóm amino và một nhóm cacboxyl. Cho 15,0 gam X tác dụng vừa đủ với dung
dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 19,4 gam muối khan. Công thức của X là
A. H2NC3H6COOH. B. H2NC2H4COOH. C. H2NCH2COOH. D. H2NC4H8COOH.
Câu 344. Cho 0,02 mol amino axit X tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl 0,1M thu được 3,67 gam muối khan. Mặt
khác 0,02 mol X tác dụng vừa đủ với 40 gam dung dịch NaOH 4%. Công thức của X là
A. H2NC3H5(COOH)2. B. H2NC2H3(COOH)2. C. (H2N)2C3H5COOH. D. H2NC3H6COOH.
Câu 345. Hợp chất X có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất, vừa tác dụng được với axit vừa tác dụng
được với kiềm trong điều kiện thích hợp. Trong phân tử X, thành phần phần trăm khối lượng của các nguyên tố C, H, N lần
lượt bằng 40,449%; 7,865% và 15,73%; còn lại là oxi. Khi cho 4,45 gam X phản ứng hoàn toàn với một lượng vừa đủ dung
dịch NaOH (đun nóng) thu được 4,85 gam muối khan. Công thức cấu tạo thu gọn của X là
A. H2NCH2COO-CH3. B. H2NC2H4COOH. C. CH2=CHCOONH4. D. H2NCOO-CH2CH3.
Câu 346. Cho 8,9 gam một hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C3H7O2N phản ứng với 100 ml dung dịch NaOH 1,5M.
Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được 11,7 gam chất rắn. Công thức cấu tạo thu gọn của X là
A. H2NCH2COOCH3. B. HCOOH3NCH=CH2. C. H2NCH2CH2COOH. D. CH2=CHCOONH4.
Câu 347. Cho 1,82 gam hợp chất hữu cơ đơn chức, mạch hở X có công thức phân tử C3H9O2N tác dụng vừa đủ với dung
dịch NaOH, đun nóng thu được khí Y và dung dịch Z. Cô cạn Z thu được 1,64 gam muối khan. Công thức cấu tạo thu gọn
của X là
A. HCOONH2(CH3)2. B. HCOONH3CH2CH3. C. CH3COONH3CH3. D. CH3CH2COONH4.
Câu 348. Cho hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ có cùng công thức phân tử C2H7NO2 tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH
và đun nóng, thu được dung dịch Y và 4,48 lít hỗn hợp Z (ở đktc) gồm hai khí (đều làm xanh giấy quỳ ẩm). Tỉ khối hơi của Z
đối với H2 bằng 13,75. Cô cạn dung dịch Y thu được khối lượng muối khan là
A. 16,5 gam. B. 8,9 gam. C. 14,3 gam. D. 15,7 gam.
Câu 349. Hợp chất X mạch hở có công thức phân tử là C4H9NO2. Cho 10,3 gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH
sinh ra một chất khí Y và dung dịch Z. Khí Y nặng hơn không khí, làm giấy quỳ tím ẩm chuyển màu xanh. Dung dịch Z có
khả năng làm mất màu nước brom. Cô cạn dung dịch Z thu được m gam muối khan. Giá trị của m là
A. 9,6. B. 9,4. C. 8,2. D. 10,8.
Câu 350. Cho chất hữu cơ X có công thức phân tử C2H8O3N2 tác dụng với dung dịch NaOH, thu được chất hữu cơ đơn
chức Y và các chất vô cơ. Khối lượng phân tử (theo đvC) của Y là
A. 45. B. 68. C. 85. D. 46.
Câu 351. Cho hai hợp chất hữu cơ X, Y có cùng công thức phân tử là C3H7NO2. Khi phản ứng với dung dịch NaOH, X tạo
ra H2NCH2COONa và chất hữu cơ Z; còn Y tạo ra CH2=CHCOONa và khí T. Các chất Z và T lần lượt là
A. CH3NH2 và NH3. B. CH3OH và CH3NH2. C. CH3OH và NH3. D. C2H5OH và N2.
Câu 352. Người ta điều chế anilin bằng sơ đồ sau:
Benzen B +HHNO43  ®Æc Fe + HCl
N
e
z
n 2SO ® Æc
i
r
t Nitrobenzen Anilin .
to


48
Nguyễn Xuân Lập ( Sưu Tầm)
Biết hiệu suất giai đoạn tạo thành nitrobenzen đạt 60% và hiệu suất giai đoạn tạo thành anilin đạt 50%. Khối lượng anilin
thu được khi điều chế từ 156 gam benzen là
A. 186,0 gam. B. 111,6 gam. C. 93,0 gam. D. 55,8 gam.
Câu 353. Muối C6H5N2+Cl- (phenylđiazoni clorua) được sinh ra khi cho C6H5-NH2 (anilin) tác dụng với NaNO2 trong
dung dịch HCl ở nhiệt độ thấp (0-5oC). Để điều chế được 14,05 gam C6H5N2+Cl- (với hiệu suất 100%), lượng C6H5-NH2
và NaNO2 cần dùng vừa đủ là
A. 0,1 mol và 0,3 mol. B. 0,1 mol và 0,4 mol. C. 0,1 mol và 0,1 mol. D. 0,1 mol và 0,2 mol.


CHUYÊN ĐÊ 13: POLIME
Câu 374. Dãy gồm các chất đều có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là:
A. buta-1,3-đien; cumen; etilen; trans-but-2-en.
B. stiren; clobenzen; isopren; but-1-en.
C. 1,2-điclopropan; vinylaxetilen; vinylbenzen; toluen.
D. 1,1,2,2-tetrafloeten; propilen; stiren; vinyl clorua.
Câu 375. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Trùng hợp stiren thu được poli(phenol-fomanđehit).
B. Poli(etylen terephtalat) được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng các monome tương ứng.
C. Trùng ngưng buta-1,3-đien với acrilonitrin có xúc tác Na được cao su buna-N.
D. Tơ visco là tơ tổng hợp.
Câu 376. Nilon-6,6 là một loại.
A. tơ axetat. B. tơ visco. C. tơ poliamit. D. polieste.
Câu 377. Dãy gồm các chất được dùng để tổng hợp cao su Buna-S là:
A. CH2=CH-CH=CH2, lưu huỳnh. B. CH2=C(CH3)-CH=CH2, C6H5CH=CH2.
C. CH2=CH-CH=CH2, C6H5CH=CH2. D. CH2=CH-CH=CH2, CH3-CH=CH2.
Câu 378. Polivinyl axetat (hoặc poli(vinyl axetat)) là polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp.
A. CH3COO-CH=CH2. B. C2H5COO-CH=CH2. C. CH2=CH-COO-C2H5. D. CH2=CH-COO-CH3.
Câu 379. Polime dùng để chế tạo thuỷ tinh hữu cơ (plexiglas) được điều chế bằng phản ứng trùng hợp.
A. CH3COOCH=CH2. B. CH2=C(CH3)COOCH3. C. C6H5CH=CH2. D. CH2
=CHCOOCH3.
Câu 380. Trong số các loại tơ sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ enang, những loại tơ nào thuộc loại
tơ nhân tạo?
A. Tơ visco và tơ axetat. B. Tơ tằm và tơ enang.
C. Tơ visco và tơ nilon-6,6. D. Tơ nilon-6,6 và tơ capron.
Câu 381. Polime có cấu trúc mạng không gian (mạng lưới) là
C. nhựa bakelit.
A. PVC. B. PE. D. amilopectin.
Câu 382. Poli(metyl metacrylat) và nilon-6 được tạo thành từ các monome tương ứng là
A. CH2=C(CH3)-COOCH3 và H2N-[CH2]5-COOH. B. CH2=CH-COOCH3 và H2N-[CH2]6-COOH.
C. CH2=C(CH3)-COOCH3 và H2N-[CH2]6-COOH. D. CH3-COO-CH=CH2 và H2N-[CH2]5-COOH.
Câu 383. Tơ nilon - 6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.
A. HOOC-(CH2)2-CH(NH2)-COOH. B. HOOC-(CH2)4-COOH và H2N-(CH2)6-NH2.
C. H2N-(CH2)5-COOH. D. HOOC-(CH2)4-COOH và HO-(CH2)2-OH.
Câu 384. Thuỷ phân 1250 gam protein X thu được 425 gam alanin. Nếu phân tử khối của X bằng 100.000 đvC thì số mắt
xích alanin có trong phân tử X là
A. 328. B. 382. C. 453. D. 479.
Câu 385. Clo hoá PVC thu được một polime chứa 63,96% clo về khối lượng, trung bình 1 phân tử clo phản ứng với k mắt
xích trong mạch PVC. Giá trị của k là
A. 4. B. 6. C. 5. D. 3.
Câu 386. Khối lượng của một đoạn mạch tơ nilon-6,6 là 27346 đvC và của một đoạn mạch tơ capron là 17176 đvC. Số
lượng mắt xích trong đoạn mạch nilon-6,6 và capron nêu trên lần lượt là
A. 121 và 114. B. 113 và 114. C. 113 và 152. D. 121 và 152.
C2H3Cl C PVC. Để tổng hợp 250 kg PVC theo sơ đồ trên thì cần V m3
Câu 387. Cho sơ đồ chuyển hóa: CH4 C2H2
khí thiên nhiên (ở đktc). Giá trị của V là (biết CH4 chiếm 80% thể tích khí thiên nhiên và hiệu suất của cả quá trình là 50%).
A. 286,7. B. 448,0. C. 358,4. D. 224,0.


CHUYÊN ĐỀ 14: CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN HÓA HỌC VÔ CƠ
ÁP DỤNG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG
49
Nguyễn Xuân Lập ( Sưu Tầm)
Nguyên tắc của phương pháp này khá đơn giản, dựa vào định luật bảo toàn khối lượng: “Tổng khối lượng
các chất tham gia phản ứng bằng tổng khối lượng các chất tạo thành trong phản ứng”.
Cần lưu ý là: không tính khối lượng của phần không tham gia phản ứng cũng như phần chất có sẵn,
Bàinước có sẵn trong dung dịch.
Khi cô cạn dung dịch thì khối lượng muối thu được bằng tổng khối lượng các cation kim loại và anion gốc
axit.
PHẦN BÀI TẬP TỰ LUẬN
Bài 1: Hoà tan hoàn toàn 23,8 gam hỗn hợp gồm một muối cacbonat của kim loại hoá trị I và muối cacbonat của kim loại hoá trị II
trong dung dịch HCl. Sau phản ứng thu được 4,48 lít khí (đktc). Đem cô cạn dung dịch thu được thì thu được bao nhiêu gam muối
khan.
Bài 2: Hỗn hợp A gồm KClO3, Ca(ClO3)2, Ca(ClO2)2, CaCl2 và KCl nặng 83,68 gam. Nhiệt phân hoàn toàn A ta thu được chất
rắn B gồm CaCl2 và KCl và một thể tích O2 vừa đủ oxi hoá SO2 thành SO3 để điều chế 191,1 gam dung dịch H2SO4 80%. Cho
chất rắn B tác dụng với 360ml dung dịch K2CO3 0,5 M (vừa đủ) thu được kết tủa C và dung dịch D. Lượng KCl trong dung
dịch D nhiều gấp 22/3 lần lượng KCl có trong A.
a. Tính khối lượng kết tủa C. b. Tính % khối lượng KClO3 có trong A.
Bài 3: Hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3, cho luồng khí CO đi qua ống đựng m gam X đun nóng. Sau khi kết thúc thí nghiệm
thu được 64 gam chất rắn trong ống sứ và 11,2 lít hỗn hợp khí B (đktc) có tỉ khối so H2 là 20,4. Tìm m.
Bài 4: Cho 0,1 mol este tạo bởi axit 2 lần axit và rượu một lần rượu tác dụng hoàn toàn với NaOH thu được 6,4 gam rượu và
một lượng muối có khối lượng nhiều hơn lượng este là 13,56% (so với lượng este). Tính khối lượng muối và xác định công
thức cấu tạo của este
Bài 5: Cho một luồng CO đi qua ống sứ đựng 0,04 mol hỗn hợp A gồm FeO và Fe 2O3 đốt nóng. Sau khi kết thúc thí nghiệm thu
được chất rắn B gồm 4 chất nặng 4,784 gam. Khí đi ra khỏi ống sứ cho hấp thụ vào dung dịch Ba(OH) 2 dư thì thu được 9,062
gam kết tủa. Mặt khác hoà tan chất rắn B bằng dung dịch HCl dư thấy thoát ra 0,6272 lít H2 (đktc).
a. Tính % khối lượng các oxit trong A.
b. Tính % khối lượng các chất trong B, biết rằng trong B số mol sắt từ oxit bằng 1/3 tổng số mol của sắt (II) và sắt (III) oxit.
Bài 6. Hòa tan hoàn toàn 3,34 gam hỗn hợp hai muối cacbonat kim loại hóa trị II và hóa trị III bằng dung dịch HCl dư ta thu
được dung dịch A và 0,896 lít khí bay ra (đktc). Tính khối lượng muối có trong dung dịch A.
Bài 7. Khử m gam hỗn hợp A gồm các oxit CuO, FeO, Fe3O4 và Fe2O3 bằng khí CO ở nhiệt độ cao, người ta thu được 40 gam
hỗn hợp chất rắn X và 13,2 gam khí CO2. Tìm giá trị của m
PHẦN BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Hỗn hợp X gồm Fe, FeO và Fe2O3. Cho một luồng CO đi qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp X nung nóng. Sau khi kết
thúc thí nghiệm thu được 64 gam chất rắn A trong ống sứ và 11,2 lít khí B (đktc) có tỉ khối so với H2 là 20,4. Tính giá trị m.
A. 105,6 gam. B. 35,2 gam. C. 70,4 gam. D. 140,8 gam
Câu 2: Khử 4,64g hỗn hợp X gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3 có số mol bằng nhau bằng CO thu được chất rắn Y. Khí thốt ra sau
phản ứng được dẫn vào dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 1,79g kết tủa. Khối lượng của chất rắn Y là:
A. 4,48g B. 4,84g C. 4,40g D. 4,68g
Câu 3: Hòa tan 9,14 gam hợp kim Cu, Mg, Al bằng một lượng vừa đủ dung dịch HCl thu được 7,84 lít khí X (đktc) và 2,54
gam chất rắn Y và dung dịch Z. Lọc bỏ chất rắn Y, cô cạn cẩn thận dung dịch Z thu được lượng muối khan là
A. 31,45 gam. B. 33,99 gam. C. 19,025 gam. D. 56,3 gam.
Câu 4: Cho 15 gam hỗn hợp 3 amin đơn chức, bậc một tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 1,2 M thì thu được 18,504 gam
muối. Thể tích dung dịch HCl phải dùng là
A. 0,8 lít. B. 0,08 lít. C. 0,4 lít. D. 0,04 lít.
Câu 5: Trộn 8,1 gam bột Al với 48 gam bột Fe2O3 rồi cho tiến hành phản ứng nhiệt nhôm trong điều kiện không có không
khí, kết thúc thí nghiệm lượng chất rắn thu được là
A. 61,5 gam. B. 56,1 gam. C. 65,1 gam. D. 51,6 gam.
Câu 6: Nung 13,4g hỗn hợp 2 muối cacbonat của 2 kim loại của hóa trị II, thu được 6,8g chất rắn và khí X. Lượng khí X
sinh ra cho hấp thụ vào 75ml dd NaOH 1M, khối lượng muối khan thu được sau phản ứng là
A. 5,8g B. 6,5g C. 4,2g D. 6,3g
Câu 7: Hòa tan hoàn toàn 10,0 gam hỗn hợp X gồm hai kim loại (đứng trước H trong dãy điện hóa) bằng dung dịch HCl dư
thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được lượng muối khan là
A. 1,71 gam. B. 17,1 gam. C. 13,55 gam. D. 34,2 gam.
Câu 8: Nhiệt phân hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm CaCO3 và Na2CO3 thu được 11,6 gam chất rắn và 2,24 lít khí (đktc).
Hàm lượng % CaCO3 trong X là
A. 6,25%. B. 8,62%. C. 50,2%. D. 62,5%.
Câu 9: Cho 4,4 gam hỗn hợp hai kim loại nhóm IA ở hai chu kỳ liên tiếp tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 4,48 lít H2
(đktc) và dung dịch chứa m gam muối tan. Tên hai kim loại và khối lượng m là
A. 11 gam; Li và Na. B. 18,6 gam; Li và Na.
C. 18,6 gam; Na và K. D. 12,7 gam; Na và K.
Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn 18 gam FeS2 và cho toàn bộ lượng SO2 vào 2 lít dung dịch Ba(OH)2 0,125M. Khối lượng muối
tạo thành là
A. 57,40 gam. B. 56,35 gam. C. 59,17 gam. D.58,35 gam.

50
Nguyễn Xuân Lập ( Sưu Tầm)
Câu 11: Hòa tan 33,75 gam một kim loại M trong dung dịch HNO3 loãng, dư thu được 16,8 lít khí X (đktc) gồm hai khí không
màu hóa nâu trong không khí có tỉ khối hơi so với hiđro bằng 17,8.
a) Kim loại đó là A. Cu. B. Zn. C. Fe. D. Al.
b) Nếu dùng dung dịch HNO3 2M và lấy dư 25% thì thể tích dung dịch cần lấy là
A. 3,15 lít. B. 3,00 lít. C. 3,35 lít. D. 3,45 lít
Câu 12: Hoà tan hoàn toàn 15,9 gam hỗn hợp gồm 3 kim loại Al, Mg và Cu bằng dung dịch HNO 3 thu được 6,72 lít khí NO
và dung dịch X. Đem cô cạn dung dịch X thu được bao nhiêu gam muối khan?
A. 77,1 gam. B. 71,7 gam. C. 17,7 gam. D. 53,1 gam.
Câu 13: Hòa tan hoàn toàn 2,81 gam hỗn hợp gồm Fe2O3, MgO, ZnO trong 500 ml axit H2SO4 0,1M (vừa đủ). Sau phản ứng,
hỗn hợp muối sunfat khan thu được khi cô cạn dung dịch có khối lượng là
A. 6,81 gam. B. 4,81 gam. C. 3,81 gam. D. 5,81 gam.
Câu 14: Cho 115g hỗn hợp gồm ACO3, B2CO3, R2CO3 tác dụng hết với dd HCl thấy thốt ra 0,448l CO2 (đktc). Khối lượng
muối clorua tạo ra trong dung dịch là:
A. 115,22g B.151,22g C. 116,22g D. 161,22g
Câu 15: Cho khí CO qua ống đựng a (g) hỗn hợp gồm CuO, Fe3O4, FeO, Al2O3 nung nóng. Khí thốt ra được cho vào nước vôi
trong dư thấy có 30g kết tủa trắng. Sau phản ứng, chất rắn trong ống sứ có khối lượng 202g. Khối lượng a (g) của hỗn hợp
các oxit ban đầu là:
A. 200,8g B. 216,8g C. 206,8g D. 103,4g
Câu 16: Hòa tan 5g hỗn hợp 2 muối cacbonat kim loại hóa trị I và hóa trị II bằng dung dịch HCl thu được dung dịch M và
1,12l khí CO2 (đktc). Khi cô cạn dung dich M thu được khối lượng muối khan bằng:
A. 11,1g B. 5,55g C. 16,5g D. 22,2g
Câu 17: Cho 50g hỗn hợp bột oxit kim loại gồm ZnO, FeO, Fe2O3, Fe3O4, MgO tác dụng hết với 200ml dung dịch HCl 4M
(lấy vừa đủ) thu được dung dịch X. Lượng muối có trong dung dịch X bằng:
A. 79,2g B. 78,4g C. 72g D. 72,9g
Câu 18: Hòa tan 5,94g hỗn hợp hai muối clorua của hai kim loại A, B (A và B là 2 kim loại thuộc PNC nhóm II) vào nước
được 100ml dung dịch X. Để làm kết tủa hết ion Cl- có trong dung dịch X, Người ta cho dung dịch X tác dụng với dd AgNO3
thu được 17,22g kết tủa. Lọc bỏ kết tủa, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y được m (g) hỗn hợp muối khan, m có giá trị là:
A. 6,36g B. 63,6g C. 9,12g D. 91,2g
Câu 19: Khử hồn tồn 11,6g oxit sắt bằng C ở nhiệt độ cao. Sản phẩm khí dẫn vào nước vôi trong dư, tạo ra 10g kết tủa.
Công thức phân tử oxit sắt là công thức nào sau đây:
A. FeO B. Fe2O3 C. Fe3O4 D. FeO2
Câu 20: Hòa tan hồn tồn 5g hỗn hợp ba kim loại Zn, Fe,Mg vào dung dịch H2SO4 tháy thốt ra 0,672l khí H2 (đktc). Khi cô cạn
dung dịch ta thu được bao nhiêu gam muối khan?
A. 4,66g B. 6,46g C. 9,7g D. 7,9g
Câu 21: Cho 19,5g hỗn hợp Cu, Fe, Zn tác dụng với O2 dư, nung nóng thu được m (g) hỗn hợp X. Cho hỗn hợp X này tác
dụng vừa đủ với dung dịch HCl cần 325ml dung dịch 2M (không có khí thốt ra). Tính khối lượng muối clorua thu được:
A. 28,525g B. 42,025g C. 65,1g D. 56,1g
Câu 22:Cho 2,81gam hỗn hợp gồm Fe2O3 , ZnO , MgO tác dụng vừa đủ với 500ml dd H2SO4 0,1M . Khối lượng muối sunfat
tạo ra trong dd là :
A. 5,81gam B . 5,18gam C . 6,18gam D . 6,81gam
Câu 23 : Cho 2,81gam hỗn hợp gồm Fe2O3 , ZnO , MgO tác dụng vừa đủ với 300ml dd H2SO4 0,1M . Khối lượng muối
sunfat tạo ra trong dd là :
A. 3,81gam B . 4,81gam C . 5,21gam D . 4,8gam
Câu 24 : Cho 29 gam hỗn hợp gồm 3 kim loại Mg , Zn , Fe tác dụng hết với dd H2SO4 loãng thấy sinh ra b lít H2 (ĐKTC) ,
cô cạn dung dịch sau phản ứng thu đựơc 86,6gam muối khan . Gía trị của b là :
A. 6,72 lít B . 8,96lít C . 3,36lít D . 13,44lít
Câu 25 : Hoà tan hoàn toàn 17,5gam hỗn hợp Mg , Zn , Cu vào 400ml dung dịch HCl 1M vừa đủ được dd A . Cho dần dần
NaOH vào A để thu được kết tủa tối đa , lọc kết tủa đun nóng đến khối lượng không đổi được m gam chất rắn . m có giá trị
là :
A. 20,7 B. 24 C . 23,8 D. 23,9
Câu 26. Cho 24,4g hỗn hợp Na2CO3, K2CO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch BaCl2 . Sau phản ứng thu được 39,4g kết tủa. Lọc
tách kết tủa, cô cạn dung dịch thu được m(g) muối clorua. Vậy m có giá trị là:
A. 2,66g B. 22,6g C. 26,6g D. 6,26g
Bài 27.Cho từ từ một luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 đun nóng thu được 64g
sắt, khí đi ra sau phản ứng cho đi qua dd Ca(OH)2 dư được 40g kết tủa. Tính m.
A.m = 70,4g B.m = 74g C.m = 65,4g D.m = 73g

====================================
PHƯƠNG PHÁP TĂNG GIẢM KHỐI LƯỢNG
Nguyên tắc của phương pháp là xem khi chuyển từ chất A thành chất B (không nhất thiết trực tiếp, có thể
bỏ qua nhiều giai đoạn trung gian) khối lượng tăng hay giảm bao nhiêu gam thường tính theo 1 mol) và dựa vào khối
lượng thay đổi ta dễ dàng tính được số mol chất đã tham gia phản ứng hoặc ngược lại
51
Nguyễn Xuân Lập ( Sưu Tầm)
PHẦN BÀI TẬP TỰ LUẬN
Bài 1: Nung một lượng Cu(NO3)2 sau một thời gian dừng lại, để nguội, đem cân thấy khối lượng giảm 27 gam.
a) Tính khối lượng Cu(NO3)2 đã bị phân huỷ.
b) Tính thể tích các khí thoát ra ở điều kiện tiêu chuẩn.
Bài 2: Hoà tan hoàn toàn 23,8 gam hỗn hợp gồm một muối cacbonat của kim loại hoá trị I và muối cacbonat của kim loại hoá
trị II trong dung dịch HCl. Sau phản ứng thu được dung dịch A và khí B. Dẫn toàn bộ lượng khí B đi qua dung dich Ca(OH) 2
dư thu được 20 gam kết tủa. Hỏi đem cô cạn dung dich A thì thu được bao nhiêu gam muối khan.
Bài 3: Hoà tan 14,2 gam hỗn hợp muối cacbonat của 2 kim loại A, B thuộc phân nhóm chính nhóm II bằng dung dịch HCl dư
thu được 3,36 lít khí CO2 (đktc) và dung dịch D.
a) Tính tổng số gam của 2 muối có trong dung dich D.
b) Xác định 2 kim loại A và B, biết chúng thuộc 2 chu kì liên tiếp trong bảng HTTH.
c) Tính thành phần % theo khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp đầu.
d) Cho toàn bộ lượng khí CO2 thu được ở trên hấp thụ vào 250ml dung dịch NaOH 1M. Tính khối lượng muối thu
được?
Bài 4: Nhúng một thanh Al nặng 50 gam vào 400ml dung dịch CuSO4 0,5M. Sau một thời gian lấy thanh nhôm ra, cân nặng
51,38 gam. Tính khối lượng Cu thoát ra và nồng độ các chất trong dung dịch sau phản ứng, giả sử tất cả Cu thoát ra bám vào
thanh Al và thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể.
Bài 6: Hỗn hợp NaI và NaBr hoà tan vào nước được dung dịch A cho thêm Brom vừa đủ vào dung dịch A được muối X có
khối lượng nhỏ hơn khối lượng của hỗn hợp muối ban đầu là a gam. Hoà tan X vào nước được dung dịch B, sục khí clo vừa
đủ vào dung dịch B, thu được muối Y có khối lượng nhỏ hơn khối lượng của muối X là a gam. Hãy tính % về khối lượng
của các chất trong hỗn hợp muối ban đầu (Coi Cl2, Br2 , I2 không phản ứng với nước).
PHẦN BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Bài 1: Hòa tan 9,875g một muối hiđrocacbonat vào nước, cho tác dụng với dung dịch H2SO4 vừa đủ rồi đem cô cạn thu được
8,25g một muối sunfat trung hòa khan. Công thức phân tử của muối là:
C. Ca( HCO3 )2
A. NH4HCO3 B. NaHCO3 D. KHCO3
Bài 2:Có 1 lít dung dịch hỗn hợp Na2CO3 0,1 mol/l và (NH4)2CO3 0,25 mol/l. Cho 43 gam hỗn hợp BaCl2 và CaCl2 vào dung
dịch đó. Sau khi các phản ứng kết thúc ta thu được 39,7 gam kết tủa A và dung dịch B. Tính % khối lượng các chất trong A.
A. % m BaCO 3 = 50%, % m CaCO 3 = 50%. B. % m BaCO 3 = 50,38%, % m CaCO 3 = 49,62%.
C. % m BaCO 3 = 49,62%, % m CaCO 3 = 50,38%. D. Không xác định được.
Bài 3:Hoà tan hoàn toàn 23,8 gam hỗn hợp một muối cacbonat của kim loại hoá trị (I) và một muối cacbonat của kim loại
hoá trị (II) bằng dung dịch HCl thấy thoát ra 4,48 lít khí CO2 (đktc). Cô cạn dung dịch thu được sau phản ứng thì khối lượng
muối khan thu được là bao nhiêu?
A. 26,0 gam. B. 28,0 gam. C. 26,8 gam. D. 28,6 gam.
Bài 4:Cho dung dịch AgNO3 dư tác dụng với dung dịch hỗn hợp có hòa tan 6,25 gam hai muối KCl và KBr thu được 10,39
gam hỗn hợp AgCl và AgBr. Hãy xác định số mol hỗn hợp đầu.
A. 0,08 mol. B. 0,06 mol. C. 0,03 mol. D. 0,055 mol.
Bài 5:Nhúng một thanh graphit được phủ một lớp kim loại hóa trị (II) vào dung dịch CuSO 4 dư. Sau phản ứng khối lượng
của thanh graphit giảm đi 0,24 gam. Cũng thanh graphit này nếu được nhúng vào dung dịch AgNO3 thì khi phản ứng xong
thấy khối lượng thanh graphit tăng lên 0,52 gam. Kim loại hóa trị (II) là kim loại nào sau đây?
A. Pb. B. Cd. C. Al. D. Sn.
Bài 6:Hoà tan hoàn toàn 104,25 gam hỗn hợp X gồm NaCl và NaI vào nước được dung dịch A. Sục khí Cl 2 dư vào dung dịch
A. Kết thúc thí nghiệm, cô cạn dung dịch thu được 58,5 gam muối khan. Khối lượng NaCl có trong hỗn hợp X là
A. 29,25 gam. B. 58,5 gam.
C. 17,55 gam. D. 23,4 gam.
Bài 7:Ngâm một vật bằng đồng có khối lượng 15 gam trong 340 gam dung dịch AgNO 3 6%. Sau một thời gian lấy vật ra
thấy khối lượng AgNO3 trong dung dịch giảm 25%. Khối lượng của vật sau phản ứng là
A. 3,24 gam. B. 2,28 gam. C. 17,28 gam. D. 24,12 gam.
Bài 8:Nhúng thanh kẽm vào dung dịch chứa 8,32 gam CdSO 4. Sau khi khử hoàn toàn ion Cd 2+ khối lượng thanh kẽm tăng
2,35% so với ban đầu. Hỏi khối lượng thanh kẽm ban đầu.
A. 60 gam. B. 70 gam. C. 80 gam. D. 90 gam.
Bài 9:Nhúng thanh kim loại M hoá trị 2 vào dung dịch CuSO 4, sau một thời gian lấy thanh kim loại ra thấy khối lượng giảm
0,05%. Mặt khác nhúng thanh kim loại trên vào dung dịch Pb(NO3)2, sau một thời gian thấy khối lượng tăng 7,1%. Xác định
M, biết rằng số mol CuSO4 và Pb(NO3)2 tham gia ở 2 trường hợp như nhau.
A. Al. B. Zn. C. Mg. D. Fe.
Bài 10:Nung 100 gam hỗn hợp gồm Na2CO3 và NaHCO3 cho đến khi khối lượng hỗn hợp không đổi được 69 gam chất rắn. Xác
định phần trăm khối lượng của mỗi chất tương ứng trong hỗn hợp ban đầu.
A. 15,4% và 84,6%. B. 22,4% và 77,6%.
C. 16% và 84%. D. 24% và 76%.


52
Nguyễn Xuân Lập ( Sưu Tầm)
Bài 11:Hòa tan 3,28 gam hỗn hợp muối CuCl2 và Cu(NO3)2 vào nước được dung dịch A. Nhúng Mg vào dung dịch A cho đến
khi mất màu xanh của dung dịch. Lấy thanh Mg ra cân lại thấy tăng thêm 0,8 gam. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được
m gam muối khan. Tính m?
A. 1.28 gam. B. 2,48 gam. C. 3,1 gam. D. 0,48 gam.
Bài 12:Hòa tan 3,28 gam hỗn hợp muối MgCl 2 và Cu(NO3)2 vào nước được dung dịch A. Nhúng vào dung dịch A một thanh
sắt. Sau một khoảng thời gian lấy thanh sắt ra cân lại thấy tăng thêm 0,8 gam. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m
gam muối khan. Giá trị m là
A. 4,24 gam. B. 2,48 gam. C. 4,13 gam. D. 1,49 gam.
Bài 13:Cho 115 gam hỗn hợp gồm ACO3, B2CO3, R2CO3 tác dụng hết với dung dịch HCl thấy thoát ra 22,4 lít CO2 (đktc).
Khối lượng muối clorua tạo ra trong dung dịch là
A. 142 gam. B. 126 gam. C. 141 gam. D. 132 gam.
Bài 14: Ngâm một lá sắt trong dung dịch CuSO4. Nếu biết khối lượng đồng bám trên lá sắt là 9,6 gam thì khối lượng lá sắt
sau ngâm tăng thêm bao nhiêu gam so với ban đầu?
A. 5,6 gam. B. 2,8 gam. C. 2,4 gam. D. 1,2 gam.
Bài 15:Cho hai thanh sắt có khối lượng bằng nhau.
- Thanh 1 nhúng vào dung dịch có chứa a mol AgNO3.
- Thanh 2 nhúng vào dung dịch có chứa a mol Cu(NO3)2.
Sau phản ứng, lấy thanh sắt ra, sấy khô và cân lại thấy sẽ cho kết quả nào sau đây?
A. Khối lượng hai thanh sau nhúng vẫn bằng nhau nhưng khác ban đầu.
B. Khối lượng thanh 2 sau nhúng nhỏ hơn khối lượng thanh 1 sau nhúng.
C. Khối lượng thanh 1 sau nhúng nhỏ hơn khối lượng thanh 2 sau nhúng.
D. Khối lượng hai thanh không đổi vẫn như trước khi nhúng.
Bài 16: Cho V lít dung dịch A chứa đồng thời FeCl3 1M và Fe2(SO4)3 0,5M tác dụng với dung dịch Na2CO3 có dư, phản ứng
kết thúc thấy khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm 69,2 gam so với tổng khối lượng của các dung dịch ban đầu. Giá trị
của V là:
A. 0,2 lít. B. 0,24 lít. C. 0,237 lít. D.0,336 lít.
Bài 17: Cho luồng khí CO đi qua 16 gam oxit sắt nguyên chất được nung nóng trong một cái ống. Khi phản ứng thực hiện
hoàn toàn và kết thúc, thấy khối lượng ống giảm 4,8 gam.
Xác định công thức và tên oxit sắt đem dùng.

---------------------------------------------------------------------------------------

PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH
I. Nguyên tắc của phương pháp: [6] [14]
Phương pháp BTĐT dựa trên định luật: “ điện tích của một hệ cô lập luôn không đổi tức là được bảo toàn”.
Nghĩa là tổng điện tích dương luôn bằng tổng điện tích âm về giá trị tuyệt đối. Do đó dung dịch luôn trung hòa về
điện ( ∑q+ = ∑q- )
II. Vận dụng phương pháp bảo toàn điện tích vào giải toán:
- Thường dùng để giải quyết các dạng toán trong dung dịch với việc tính toán khối lượng muối khan, nồng độ dung
dịch...
MỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG
Bài 1:Cho 100ml dung dịch A chứa Na2SO4 0,1M và Na2CO3 0,2M tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch B chứa Ba(NO3)2 và
Pb(NO3)2 0,05M tạo kết tủa. Tính nồng độ mol của Ba(NO3)2 và khối lượng chung của các kết tủa?
A. 0,25M và 66,2g B. 0,15M và 6,62g
C. 0,25M và 6,62g D. 0,15M và 66,2g
− −
Bài 2:100ml dung dịch X chứa các ion Ca2+: 0,1mol; NO3 : 0,05mol; Br − : 0,15mol; HCO3 : 0,1mol và một ion của kim loại
M. Cô cạn dung dịch thu được 29,1g muối khan. Ion kim loại M là ion nào và tính nồng độ của nó trong dung dịch.
A. Na+ và 0,15M B. K+ và 0,1M
2+
D. K+ và 1M
C. Ca và 0,15M

Bài 3:Dung dịch A chứa Mg2+, Ba2+, Ca2+ và 0,2mol Cl − , 0,3 mol NO3 . Thêm dần dần dung dịch Na2CO3 1M vào dung dịch
Acho đén khi thu được lượng kết tủa lớn nhất thì ngừng lại. Hỏi thể tích dung dịch A đã thêm là bao nhiêu?
A. 150ml B. 200ml C. 250ml D. 300ml
Bài 4:Một dung dịch chứa hai cation Fe2+ (0,1mol) và Al3+ (0,2mol) và hai anion Cl − (x mol) và SO4 − (y mol). Biết rằng khi
2

cô cạn dung dịch thu được 46,9g chất rắn khan. x và y có giá trị là:
A. 0,2 và 0,3mol B. 0,15 và 0,3mol
C. 0,2 và 0,35mol D. 0,15 và 0,2mol
+
Bài 5:Có dung dịch X, dung dich này chỉ chứa hai cation và hai anion trong số các ion sau: K+ (0,15mol) ; NH 4 (0,25mol); H+

(0,2mol); Cl − (0,1mol); SO4 − (0,075 mol); CO3 − (0,15mol). Dung dịch gồm các ion nào?
2 2


53
Nguyễn Xuân Lập ( Sưu Tầm)
A. NH 4 , K+, CO3 − , Cl −
+ B. NH 4 , K+, SO4 − , Cl −
+
2 2

C. NH 4 , H+, SO4 − , Cl −
+ D. NH 4 , K+, CO3 − , SO4 −
+
2 2 2

Bài 6:100ml dung dịch A chứa AgNO3 0,06M và Pb(NO3)2 0,05M tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch B chứa NaCl 0,08M
và KBr. Tính nồng độ mol của KBr trong dung dịch B và lượng kết tủa tạo ra trong phản ứng giữa hai dung dịch A và B.
A. 0,08M và 2,458g B. 0,016M và 2,185g
C. 0,008M và 2,297g D. 0,08M và 2,607g
Bài 7:Dung dịch A chứa x mol Al3+, y mol Cu2+, z mol SO4 − và 0,4 mol Cl −
2

- Cô cạn dung dịch A được 45,2g muối khan.
- Cho dung dịch A tác dụng với dung dịch NH3 lấy dư thu được 15,6g kết tủa.
Tìm x,y,z.
A. 0,2; 0,04; 0,24mol B. 0,1; 0,1; 0,05mol
C. 0,2; 0,2; 0,3mol .D. 0,1; 0,15; 0,1mol
Bài 8: Cho 3,75g hỗn hợp A gồm Mg và Al vào 250ml dung dịch X chứa HCl 1M và H2SO4 0,5M, được đung dịch B và 3,92l
H2 (đktc). Cô cạn ddB thu được m(g) muối khan. Tìm m?
A. 19,3g B. 17,425g< m C1), khối lượng riêng d2.
- Dung dịch thu được có m = m1+ m2, V= V1+ V2, nồng độ C (C1 M2+
Riêng Fe cho 3e: Fe - 3e -> M3+số mol e trao đổi trong trường hợp này là: ne = (29,12/22,4) = 1,3 mol.
Do đó, áp dụng phương pháp phân tích hệ số, ta sẽ có: nFe = 1,3 - 1,1 = 0,2 mol.
Khối lượng Fe cần tìm sẽ là:
nFe = 56.0,2 = 11,2g
Sau khi ozon hóa, thể tích của O2 giảm đi 5ml. Hỏi có bao nhiêu ml O3 được tạo thành.
Bài
A 7,5 ml
B 10 ml
C 5ml
D 15ml
Lời giải của: 220thanhxinh284
Áp dụng phương pháp phân tích hệ số trong trường hợp có sự tăng – giảm số mol khí với phản ứng ozone hóa: 3O2 →2O3

61
Nguyễn Xuân Lập ( Sưu Tầm)

Thể tích khí giảm bằng 1/2 thể tích khí O3 sinh ra. Do đó, đáp án đúng là B. Áp dụng phương pháp phân tích hệ số trong
trường hợp có sự tăng – giảm số mol khí với phản ứng ozone hóa: 3O2 →2O3
Thể tích khí giảm bằng 1/2 thể tích khí O3 sinh ra.
===> B.
Một hỗn hợp X gồm H2 và N2. Tiến hành phản ứng tổng hợp NH3 từ hỗn hợp X thì thu được hỗn hợp Y. Biết khối
Bài
lượng trung bình của X và Y lần lượt là 7,2 và 7,826. Tính hiệu suất tổng hợp NH3.
A 60,6%
B 17,39%
C 8,69 %
D 20%
Đưa một hỗn hợp khí N2 và H2 có tỷ lệ 1:3 vào tháp tổng hợp, sau phản ứng thấy thể tích khí đi ra giảm 10% so với
Bài
ban đầu. Tính thành phần phần trăm về thể tích của hỗn hợp khí sau phản ứng.
A 20%, 60%, 20%
B 22,22%, 66,67%, 11,11%
C 30%, 60%, 10%
D 33,33%, 50%, 16,67%
Lời giải của: Moon.vn

Để giải nhanh bài toán này, ta dựa vào 2 kết quả quan trọng:
- Trong phản ứng có hiệu suất nhỏ hơn 100%, nếu tỷ lệ các chất tham gia phản ứng bằng đúng hệ số cân bằng trong
phương trình phản ứng, thì sau phản ứng, phần chất dư cũng có tỷ lệ đúng với hệ số cân bằng của phản ứng. Cụ thể
trường hợp này là 1:3. Do đó A và B có khả năng là đáp án đúng, C và D bị loại.
- Trong phản ứng tổng hợp amoniac, thể tích khí giảm sau phản ứng (2 mol) đúng bằng thể tích khí NH3 sinh ra (2 mol).
Trong trường hợp này, %NH3 = 1/10 hỗn hợp đầu hay là 1/9 = 11,11% hỗn hợp sau.
Vậy đáp án đúng là B. 22,22%, 66,67%, 11,11%
Trộn lẫn 250 ml dung dịch NaOH 2M vào 200 ml dung dịch H3PO4 1,5M, rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng. % khối
Bài
lượng của Na2HPO4 trong hỗn hợp chất rắn thu được là:
A 29,7%
B 70,3%
C 28,4%
D 56,8%
Hỗn hợp X gồm 0,6 mol kim loại chứa Fe, Mg và Al. Biết X tác dụng với HCl thu được 17,92 lít khí. Hỏi nếu cho X
Bài
tác dụng với dung dịch NaOH thì thể tích khí thu được là bao nhiêu. Biết các thể tích khí đều đo ở đktc.
A 13,44 lít
B 4,48 lít
C 6,72 lít
D 17,92 lít
Lời giải của: Moon.vn
Trong phản ứng với HCl, các kim loại đều cho 2e: M − 2e → M2+
riêng Al cho 3 e: Al − 3e → Al3+
số mol e trao đổi trong trường hợp này là: 2.(17,92/22,4) = 1,6 mol
Do đó, áp dụng phương pháp phân tích hệ số, ta sẽ có: n Al = 1,6 − 0,6× 2 = 0,4 mol Thể tích H2 sinh ra khi cho hỗn hợp tác
dụng với NaOH là: (3/2).0,4.22,4 =13,44l . Đáp án A.
Tỷ khối của hỗn hợp gồm H2, CH4, CO so với Hiđro bằng 7,8. Để đốt cháy hoàn toàn một thể tích hỗn hợp này cần
Bài
1,4 thể tích oxi. Thành phần phần trăm về thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp đầu là:
A 20%, 50%, 30%
B 33,33%, 50%, 16,67%
C 20%, 60%, 20%
D 10%, 80%, 10%
Hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ kế tiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng, phân tử của chúng chỉ có một nhóm chức.
Bài
Chia X làm 2 phần bằng nhau:
- Phần 1: đem đốt cháy hoàn toàn rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy (chỉ có CO2 và H2O) lần lượt qua bình (1) đựng dung dịch
H2SO4 đặc, bình (2) đựng dung dịch Ca(OH)2 dư, thấy khối lượng bình (1) tăng 2,16 gam và bình (2) có 7 gam kết tủa.
- Phần 2: cho tác dụng hết với Na dư thì thể tích khí H2 (đktc) thu được là bao nhiêu.
A 0,224 lít
B 2,24 lít
C 0,56 lít
D 1,12 lít
Lời giải của: Moon.vn
Ta có:
nH2O = 0,12 mol > nCO2 = 0,07 mol => các chất trong X là hợp chất no.
62
Nguyễn Xuân Lập ( Sưu Tầm)
Mặt khác chúng chỉ có một nhóm chức, tác dụng với Na giải phóng H2 => hỗn hợp X gồm 2 rượu no, đơn chức với số mol
mỗi phần là: nX = nH2O - nCO2 = 0,05 mol.
Do đó, thể tích khí H2 sinh ra bằng 1/2 thể tích X. Đáp án đúng là C.
Hòa tan hoàn toàn a gam một oxit sắt bằng dung dịch H2SO4 đậm đặc vừa đủ, có chứa 0,075 mol H2SO4, thu được b
Bài
gam một muối và có 168 ml khí SO2 (đktc) duy nhất thoát ra. Giá trị của b là:
A 8 gam
B 9 gam
C 16 gam
D 12 gam

Lời giải của: ngthach

số mol H2SO4 = 0,075 mol
số mol SO2 = 0,0075 mol
vậy số mol SO42- trong muối là 0,0675 mol
vì oxit Fe nên chỉ tạo muối Fe2(SO4)3 = 400*(0,0675/3)= 9
Đốt cháy hoàn toàn 28 gam một dây sắt ta thu được 39,2 gam hỗn hợp Fe2O3 và Fe3O4. Thành phần phần trăm của Fe
Bài
đã chuyển thành Fe2O3 và Fe3O4 lần lượt là:
A 50% và 50%
B 60% và 40%
C 25% và 75%
D 40% và 60%
Một hỗn hợp gồm anđehit acrylic và một anđehit đơn chức X. Đốt cháy hoàn toàn 1,72 gam hỗn hợp trên cần vừa
Bài
hết 2,296 lít khí oxi (đktc). Cho toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 8,5 gam kết tủa.
Công thức cấu tạo của X là:
A HCHO
B C2H5CHO
C CH3CHO
D C3H5CHO
Đốt cháy hoàn toàn 2a mol rượu no X cần tối thiểu 35a mol không khí. CTPT của X là:
Bài
A C2H5OH
B C2H4(OH)2
C C3H6(OH)2
D C3H5(OH)3
Lời giải của: Moon.vn
Gọi CTPT của X là CnH2n+2Ok
Không làm mất tính tổng quát, ta chọn a = 1 để làm đơn giản bài toán. Trong 35 lít không khí có 7 mol O2. Từ giả thiết, ta
có thể viết sơ đồ phản ứng với hệ số:
2CnH2n+2Ok + 7O2 → 2nCO2 + 2(n+1)H2O
Căn cứ vào hệ số phản ứng và áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố đối với O, ta có:
2k + 14 = 4n + 2n + 2
=> n = (k + 6)/3 => n = k = 3
Vậy đáp án đúng là D. C3H5(OH)3
Đốt cháy hoàn toàn 100 ml hơi chất A, cần đúng 250 ml oxi, chỉ tạo ra 200ml CO2 và 200 ml hơi nước (các thể tích
Bài
khí đo ở cùng điều kiện). Xác định công thức phân tử của A.
A C2H4
B C2H6O
C C2H4O
D C3H6O
Lời giải của: Moon.vn
Có thể giải rất nhanh bài toán đã cho như sau:
1CxHyOz + 2,5O2 → 2CO2 + 2H2O
Căn cứ vào hệ số phản ứng và áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố, dễ dàng có A là C2H4O.
Vậy đáp án là C. C2H4O
63
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản