Chuyên đề lý thuyết halogen

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
273
lượt xem
33
download

Chuyên đề lý thuyết halogen

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'chuyên đề lý thuyết halogen', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyên đề lý thuyết halogen

  1. HÓA L P 10 NÂNG CAO Giáo viên: Ths. Bùi Quang Chính CÁC BÀI T P RÈN LUY N TƯ DUY - H P CH T HALOGEN T (+1→+7) → Bài t p 1: Cho oxit Cl2O, Br2O, I2O. 1. Hãy g i tên các oxit trên. 2. Vi t công th c c u t o c a các oxit, d ng lai hóa. 3. So sánh b n t Cl2O n I2O. 4. Chúng có nh ng tính ch t hóa h c nào? Vì sao? M i tính ch t l y m i ví d ch ng minh. 5. Nêu phương pháp i u ch chúng. Bài t p 2: Cho các axit HClO, HBrO, HIO. 1. Hãy g i tên các axit trên. 2. Vi t công th c c u t o c a các axit, tr ng thái lai hóa c a Br, Cl, I. 3. i u ki n thư ng chúng tr ng thái nào? 4. So sánh b n t HClO, HBrO, HIO. 5. So sánh tính axit, tính oxi hóa c a dãy trên. 6. Chúng có nh ng tính ch t hóa h c nào? Vì sao? M i tính ch t l y m i ví d ch ng minh. 7. Nêu phương pháp i u ch chúng. Bài t p 3: 1. Hãy nêu tên m t s mu i quen thu c M(XO)n mà em bi t? 2. Nh ng mu i ó có nh ng tính ch t hóa h c nào? M i tính ch t hóa h c l y 1 ví d ch ng minh? 3. Nêu phương pháp i u ch nh ng mu i ó? CÁC BÀI T P RÈN LUY N TƯ DUY - H P CH T HALOGEN T (+3→+7) → Bài t p 1: Cho oxit Cl2O3, Br2O3, I2O3. 1. Hãy g i tên các oxit trên. 2. Vi t công th c c u t o c a các oxit, d ng lai hóa. 3. So sánh b n t Cl2O3 n I2O3. 4. Chúng có nh ng tính ch t hóa h c nào? Vì sao? M i tính ch t l y m i ví d ch ng minh. 5. Nêu phương pháp i u ch chúng. Bài t p 2: Cho các axit HClO2, HBrO2, HIO2 . 1. Hãy g i tên các axit trên. 2. Vi t công th c c u t o c a các axit, tr ng thái lai hóa c a Br, Cl, I. 3. i u ki n thư ng chúng tr ng thái nào? 4. So sánh b n t HClO2, HBrO2, HIO2. 5. So sánh tính axit, tính oxi hóa c a dãy trên. 6. Chúng có nh ng tính ch t hóa h c nào? Vì sao? M i tính ch t l y m i ví d ch ng minh. 7. Nêu phương pháp i u ch chúng. Bài t p 3: 1. Hãy nêu tên m t s mu i quen thu c M(XO2)n mà em bi t? 2. Nh ng mu i ó có nh ng tính ch t hóa h c nào? M i tính ch t hóa h c l y 1 ví d ch ng minh? 3. Nêu phương pháp i u ch nh ng mu i ó? CÁC BÀI T P RÈN LUY N TƯ DUY - H P CH T HALOGEN T (+5→+7) → Bài t p 1: Cho oxit Cl2O5, Br2O5, I2O5. 1. Hãy g i tên các oxit trên. 2. Vi t công th c c u t o c a các oxit, d ng lai hóa. 3. So sánh b n t Cl2O5 n I2O5. 4. Chúng có nh ng tính ch t hóa h c nào? Vì sao? M i tính ch t l y m i ví d ch ng minh. 5. Nêu phương pháp i u ch chúng. Bài t p 2: Cho các axit HClO3, HBrO3, HIO3 . 1. Hãy g i tên các axit trên. 2. Vi t công th c c u t o c a các axit, tr ng thái lai hóa c a Br, Cl, I. 3. i u ki n thư ng chúng tr ng thái nào? 4. So sánh b n t HClO3, HBrO3, HIO3. 5. So sánh tính axit, tính oxi hóa c a dãy trên. 6. Chúng có nh ng tính ch t hóa h c nào? Vì sao? M i tính ch t l y m i ví d ch ng minh. 7. Nêu phương pháp i u ch chúng. Bài t p 3: 1. Hãy nêu tên m t s mu i quen thu c M(XO3)n mà em bi t? 2. Nh ng mu i ó có nh ng tính ch t hóa h c nào? M i tính ch t hóa h c l y 1 ví d ch ng minh? Chuyên lí thuy t Halogen
  2. HÓA L P 10 NÂNG CAO Giáo viên: Ths. Bùi Quang Chính 3. Nêu phương pháp i u ch nh ng mu i ó? CÁC BÀI T P RÈN LUY N TƯ DUY - H P CH T HALOGEN T (+7) Bài t p 1: Cho oxit Cl2O7, Br2O7, I2O7. 1. Hãy g i tên các oxit trên. 2. Vi t công th c c u t o c a các oxit, d ng lai hóa. 3. So sánh b n t Cl2O7 n I2O7. 4. Chúng có nh ng tính ch t hóa h c nào? Vì sao? M i tính ch t l y m i ví d ch ng minh. 5. Nêu phương pháp i u ch chúng. Bài t p 2: Cho các axit HClO4, HBrO4, HIO4 . 1. Hãy g i tên các axit trên. 2. Vi t công th c c u t o c a các axit, tr ng thái lai hóa c a Br, Cl, I. 3. i u ki n thư ng chúng tr ng thái nào? 4. So sánh b n t HClO4, HBrO4, HIO4. 5. So sánh tính axit, tính oxi hóa c a dãy trên. 6. Chúng có nh ng tính ch t hóa h c nào? Vì sao? M i tính ch t l y m i ví d ch ng minh. 7. Nêu phương pháp i u ch chúng. Bài t p 3: 1. Hãy nêu tên m t s mu i quen thu c M(XO4)n mà em bi t? 2. Nh ng mu i ó có nh ng tính ch t hóa h c nào? M i tính ch t hóa h c l y 1 ví d ch ng minh? 3. Nêu phương pháp i u ch nh ng mu i ó? CÁC BÀI T P RÈN LUY N TƯ DUY - H P CH T HALOGEN T (+1→ →+7) Bài t p 1: Cho các dãy như sau: 1. Cl2O, Cl2O3, Cl2O5, Cl2O7. 2. Br2O, Br2O3, Br2O5, Br2O7. 3. I2O, I2O3, I2O5, I2O7. a) So sánh b n c a t ng dãy. b) So sánh tính oxi hóa c a t ng dãy. Bài t p 2: Cho các dãy như sau: 4. HClO, HClO2, HClO3, HClO4. 5. HBrO, HBrO2, HBrO3, HBrO4. 6. HIO, HIO2, HIO3, HIO4. a) So sánh b n c a t ng dãy. b) So sánh tính oxi hóa c a t ng dãy. c) So sánh tính axit c a t ng dãy. Bài t p 3: Hãy vi t cá phương trình ph n ng: HClO HClO 2 HClO 3 HClO 4 Cl 2O Cl2O3 Cl2O5 Cl2O7 (1) Cl2 HClO HClO 2 (4) HBrO HBrO2 HBrO3 HBrO4 HClO 3 HClO 4 Br2O Br2O 3 Br2O 5 Br2O 7 (2) Br2 HIO HIO 2 HIO 3 HIO 4 HBrO HBrO 2 HBrO 3 HBrO 4 Cl2O Cl 2O3 Cl 2O5 Cl 2O7 I2O I 2O 3 I 2O 5 I 2O 7 (3) I 2 (5) Br2O Br2O 3 Br2O 5 Br2O 7 HIO HIO 2 HIO 3 HIO 4 I 2O I2O 3 I2O 5 I2O 7 Chuyên lí thuy t Halogen

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản