Chuyên đề môn học: Thực trạng xuất khẩu cà phê của Việt Nam giai đoạn 2009 - 2012

Chia sẻ: yenscouting188

Hiện nay xu thế toàn cầu hoá và hội nhập đang diễn ra mạnh mẽ như vũ bão trên phạm vi toàn thế giới, lôi cuốn rất nhiều nước trên thế giới tham gia. Việt Nam cũng không thể nằm ngoài vòng xoáy này và đang nỗ lực hết sức để có thể hoà mình vào tiến trình này một cách nhanh nhất. Hoạt động xuất nhập khẩu sẽ là cầu nối hết sức quan trọng để đẩy nhanh tiến trình này. Chính vì vậy mà hoạt động xuất khẩu ngày càng trở nên quan trọng trong chính sách và chiến lược phát triển kinh...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Chuyên đề môn học: Thực trạng xuất khẩu cà phê của Việt Nam giai đoạn 2009 - 2012

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
……
CHUYÊN ĐỀ MÔN HỌC
Môn: Quản Trị Xuất Nhập Khẩu
Đề tài:GVHD: PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn
SVTH: Bùi Thị Yến
MSSV: 09083821
LHP: 210707101


TP Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2012
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Thực trạng xuất khẩu cà phê Việt Nam giai đoạn 2009 – 2012 và giải pháp

MỤC LỤC
GVHD: PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn
Thực trạng xuất khẩu cà phê Việt Nam giai đoạn 2009 – 2012 và giải pháp

PHẦN MỞ ĐẦU
Hiện nay xu thế toàn cầu hoá và hội nhập đang diễn ra mạnh mẽ như vũ bão trên
phạm vi toàn thế giới, lôi cuốn rất nhiều nước trên thế giới tham gia. Việt Nam cũng không
thể nằm ngoài vòng xoáy này và đang nỗ lực hết sức để có thể hoà mình vào tiến trình này
một cách nhanh nhất. Hoạt động xuất nhập khẩu sẽ là cầu nối hết sức quan trọng để đẩy
nhanh tiến trình này. Chính vì vậy mà hoạt động xuất khẩu ngày càng trở nên quan trọng
trong chính sách và chiến lược phát triển kinh tế của Việt Nam.
Cà phê là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, là mặt hàng
nông sản xuất khẩu đứng thứ hai về kim ngạch sau gạo. Chính vì thế ngành cà phê đã có một
vai trò rất lớn trong nền kinh tế quốc dân. Nước ta có nhiều điều kiện thuận lợi để phát
triển sản xuất cây cà phê nhưng vẫn chưa phải là một nước sản xuất và xuất khẩu cà phê
lớn nhất thế giới, vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề cần được giải quyết. Để đẩy mạnh ngành
xuất khẩu cà phê và để có những bước phát triển bền vững thì cần có những nhận định đúng
đắn và những biện pháp hợp lý. Đó là lý do vì sao em chọn đề tài “Thực trạng xuất khẩu cà
phê Việt Nam giai đoạn 2009 – 2012 và giải pháp” làm đề tài nghiên cứu và phát triển thành
chuyên đề môn học.
1. Mục tiêu nghiên cứu

Nghiên cứu tình hình xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang thị trường các nước trong
những năm gần đây. Xem xét những thành tựu đạt được và những hạn chế còn tồn tại để từ
đó đưa ra một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động cũng như nâng cao hiệu quả xuất
khẩu cà phê Việt Nam trong giai đoạn tới.
2. Đối tượng nghiên cứu

− Nghiên cứu một số vấn đề liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu.

− Thực trạng hoạt động xuất khẩu cà phê của Việt Nam giai đoạn 2009 – 2012

− Nghiên cứu những giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu cà phê Việt Nam
GVHD: PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn
Thực trạng xuất khẩu cà phê Việt Nam giai đoạn 2009 – 2012 và giải pháp

3. Phạm vi nghiên cứu

Về nội dung: nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến trình độ và
khả năng xuất khẩu cà phê của Việt Nam.
Về thời gian: số liệu thu thập và nghiên cứu chủ yếu từ năm 2009 đến nay
Về không gian: tại Việt Nam
4. Phương pháp nghiên cứu

Để đưa ra những nhận xét, đánh giá, phân tích cũng như những giải pháp phù hợp với
thực tế thì Chuyên đề đã sử dụng một số phương pháp nghiên cứu như:
− Vận dụng phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng, duy vật lịch
sử để nghiên cứu các vấn đề vừa toàn diện, vừa cụ thể, có hệ thống để đảm bảo tính
logic của đề tài nghiên cứu.

− Sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu như phương pháp quy nạp,
diễn giải, phương pháp phân tích tổng hợp, phương pháp phân tích so sánh… để phân
tích, đánh giá vấn đề và rút ra kết luận.

5. Kết cấu đề tài

Đề tài gồm 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận
Chương 2: Thực trạng xuất khẩu cà phê Việt Nam giai đoạn 2009 – 2012 và giải pháp
Chương 3: Nhận xét và đánh giá môn học Quản trị Xuất nhập khẩu
GVHD: PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn
Thực trạng xuất khẩu cà phê Việt Nam giai đoạn 2009 – 2012 và giải pháp


CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.1. Kiến thức cơ bản về xuất nhập khẩu

1.1.1. Các khái niệm
Xuất khẩu hàng hóa, là việc hàng hóa được đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc đưa
vào các khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo
quy định của pháp luật.
Nhập khẩu hàng hóa, là việc hàng hóa được đưa vào lãnh thổ Việt Nam từ nước ngoài
hoặc từ khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo
quy định của pháp luật.
Quản trị xuất nhập khẩu, là tổng hợp các hoạt động hoạch định chiến lược và kế
hoạch kinh doanh, tổ chức thực hiện và kiểm tra, kiểm soát các hoạt động kinh doanh xuất
khẩu, nhập khẩu, từ khâu đầu đến khâu cuối của chu kỳ kinh doanh (giao dịch, đàm phán hợp
đồng; soạn thảo, ký kết hợp đồng và tổ chức thực hiện hợp đồng) nhằm đạt được mục tiêu
đề ra một cách hiệu quả nhất.
1.1.2. Vai trò của hoạt động xuất nhập khẩu
Trong xu thế toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới, không một quốc gia nào có thể tự sản
xuất tất cả các sản phẩm hàng hoá, dịch vụ đáp ứng nhu cầu trong nước. Vì vậy tham gia vào
hoạt động thương mại quốc tế là điều kiện cần thiết cho mỗi quốc gia. Mỗi quốc gia phải
thông qua trao đổi, mua bán với các quốc gia nhằm thoả mản nhu cầu của mình. Như vậy,
hoạt động xuất khẩu góp phần quan trọng vào sự phát triển hay suy thoái, lạc hậu của quốc
gia so với thế giới.
Đối với nền kinh tế thế giới: Thông qua hoạt động xuất khẩu, các quốc gia tham gia
vào phân công lao động quốc tế. Các quốc gia sẽ tập trung vào sản xuất và sản xuất những
hàng hoá và dịch vụ mà mình không có lợi thế. Xét trên tổng thể nền kinh tế thế giới thì
chuyên môn hoá sản xuất và xuất khẩu sẽ làm cho việc sử dụng các nguồn lực có hiệu quả
hơn và tổng sản phẩm xã hội toàn thế giới tăng lên. Bên cạnh đó xuất khẩu góp phần thắt
chặt thêm quan hệ quốc tế giữa các quốc gia.
Đối với nền kinh tế quốc dân: Xuất khẩu tạo nguồn vốn quan trọng, chủ yếu để quốc
gia thoả mãn nhu cầu nhập khẩu và tĩch luỹ để phát triển sản xuất. Ở các nước kém phát
triển vật ngăn cản chính đối với nền kinh tế là thiếu tiềm lực về vốn trong quá trình phát
triển. Nguồn vốn huy động từ nước ngoài được coi là cở sở chính nhưng mọi cơ hội đầu tư
hoặc vay nợ từ nước ngoài thấy được khả năng xuất khẩu của đất nước đó, vì đây là nguồn
chính để đảm bảo nước này có thể trả nợ. Đẩy mạnh xuất khẩu được xem như một yếu tố
quan trọng kích thích sự tăng trưởng kinh tế. Việc đẩy mạnh xuất khẩu sẽ tạo điều kiện mở
rộng qui mô sản xuất, nhiều ngành nghề mới ra đời phục vụ cho xuất khẩu, gây phản ứng
dây chuyền giúp cho các ngành kinh tế khác phát triển theo, dẫn đến kết quả tăng tổng sản
phẩm xã hội và nền kinh tế phát triển nhanh. Xuất khẩu có ích lợi kích thích đổi mới trang
thiết bị và công nghiệp sản xuất. Để có thể đáp ứng được nhu cầu cao của thế giới về qui
cách phẩm chất sản phẩm thì một sản phẩm sản xuất phải đổi mới trang thiết bị công nghệ,
mặt khác người lao động phải nâng cao tay nghề, học hỏi những kinh nghiệm sản xuất tiên
tiến. Thông qua xuất khẩu, hàng hoá trong nước sẽ tham gia vào cuộc cạnh tranh trên thị
trường thế giới về giá cả và chất lượng. Cuộc cạnh tranh này đòi hỏi các nhà sản xuất trong
nước phải tổ chức lại sản xuất, hình thành cơ cấu sản xuất phù hợp với nhu cầu thị trường.
Ngoài ra, xuất khẩu còn đòi hỏi các nhà doanh nghiệp phải luồng đổi mới công hoàn thiện
công tác quản lý sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm và hạ giá thành.
GVHD: PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn 6
Thực trạng xuất khẩu cà phê Việt Nam giai đoạn 2009 – 2012 và giải pháp
Đối với doanh nghiệp: Thông qua xuất khẩu các doanh nghiệp trong nước có cơ hội
tham gia vào cuộc cạnh tranh trên thị trường thế giới về giá cả, chất lượng. Những yếu tố đó
đòi hỏi doanh nghiệp phải hình thành một cơ cấu sản xuất phù hợp với thị trường. Xuất khẩu
đòi hỏi các doanh nghiệp luôn luôn đổi mới và hoàn thiện tác quản lý sản xuất, kinh doanh
nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành. Xuất khẩu tạo điều kiện cho các doanh nghiệp
mở rộng thị trường, mở rộng quan hệ kinh doanh với các bạn hàng cả trong và ngoài nước,
trên cơ sở hai bên cùng có lợi, tăng doanh số và lợi nhuận, đồng thời phân tán và chia sẻ rủi ro,
mất mát trong hoạt động kinh doanh, tăng cường uy tín kinh doanh của doanh nghiệp. Xuất
khẩu khuyến khích việc phát triển các mạng lưới kinh doanh của doanh nghiệp, chẳng hạn
như hoạt động đầu tư, nghiên cứu và phát triển các hoạt động sản xuất, marketing…, cũng
như sự phân phối và mở rộng trong việc cấp giấy phép.
1.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến xuất nhập khẩu
Sự cạnh tranh: Các điều kiện về chi phí tạo ra giá sàn, các điều kiện về nhu cầu
tạo ra giá trần, thì những điều kiện cạnh tranh để quyết định giá xuất khẩu thực sự
nằm ở đâu giữa hai giới hạn đó. Trong một thị trường cạnh tranh hoàn toàn thì nhà xuất
khẩu có rất ít quyền định đoạt đối với giá cả. Khi đó, vấn đề định giá chỉ còn là quyết
định bán hay không bán sản phẩm vào thị trường đó. Trong một thị trường cạnh tranh
không hoàn toàn hoặc độc quyền thì nhà xuất khẩu có một số quyền hạn để định giá
của một số sản phẩm phù hợp với những phân khúc thị trường đã được chọn lựa trước,
và thông thường họ có quyền định giá sản phẩm xuất khẩu ở mức cao hơn so với giá thị
trường trong nước.
Sự ảnh hưởng bởi chính trị và luật pháp: Nhà xuất khẩu phải chấp nhận luật pháp
nước ngoài sở tại về các chính sách của họ như: biểu thuế nhập khẩu, hạn chế trong
nhập khẩu, luật chống bán phá giá, kể cả chính sách tiền tệ.
− Thuế quan: Trong hoạt động xuất khẩu thuế quan là loại thuế đánh vào từng
đơn vị hàng xuất khẩu. Việc đánh thuế xuất khẩu được chính phủ ban hành nhằm quản
lý xuất khẩu theo chiều hướng có lợi nhất cho nền kinh tế trong nước và mở rộng các
quan hệ kinh tế đối ngoại. Tuy nhiên, thuế quan cũng gây ra một khoản chi phí xã hội do
sản xuất trong nước tăng lên không có hiệu quả và mức tiêu dùng trong nước lại giảm
xuống. Nhìn chung công cụ này thường chỉ áp dụng đối với một số mặt hàng nhằm hạn
chế số lượng xuất khẩu và bổ sung cho nguồn thu ngân sách.

− Hạn ngạch: Được coi là một công cụ chủ yếu cho hàng rào phi thuế quan, nó
được hiểu như qui định của Nhà nước về số lượng tối đa của một mặt hàng hay của
một nhóm hàng được phép xuất khẩu trong một thời gian nhất định thông qua việc cấp
giấy phép. Sở dĩ có công cụ này vì không phải lúc nào Nhà nước cũng khuyến khích xuất
khẩu mà đôi khi về quyền lợi quốc gia phải kiểm soát một vài mặt hàng hay nhóm hàng
như sản phẩm đặc biệt, nguyên liệu do nhu cầu trong nước còn thiếu…GVHD: PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn 7
Thực trạng xuất khẩu cà phê Việt Nam giai đoạn 2009 – 2012 và giải pháp
Tỷ giá hối đoái và tỷ suất ngoại tệ của hàng xuất khẩu: Tỷ giá hối đoái là giá cả của
một đơn vị tiền tệ này thể hiện bằng một số đơn vị tiền tệ của nước kia. Tỷ giá hối đoái và
chính sách tỷ giá hối đoái là nhân tố quan trọng để doanh nghiệp đưa ra quyết định liên quan
đến hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế nói chung và hoạt động xuất khẩu nói riêng. Nếu tỷ
giá hối đoái thực tế thấp hơn so với nước xuất khẩu và cao hơn so với nước nhập khẩu thì lợi
thế sẽ thuộc về nước xuất khẩu do giá nguyên vật liệu đầu vào thấp hơn, chi phí nhân công
rẻ hơn làm cho gia thành sản phẩm ở nước xuất khẩu rẻ hơn so với nước nhập khẩu. Còn
đối với nước nhập khẩu thì cầu về hàng nhập khẩu sẽ tăng lên do phải mất chi phí lớn hơn
để sản xuất hàng hoá ở trong nước. Điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho các nước xuất
khẩu tăng nhanh được các mặt hàng xuất khẩu của mình, do đó có thể tăng được lượng dự trữ
ngoại hối.

1.2. Giới thiệu sơ lược về Incoterms 2010

Trong quá trình phát triển thương mại quốc tế đã dần dần hình thành những tập quán
thương mại. Nhưng ở mỗi khu vực, mỗi nước lại có những tập quán thương mại khác nhau.
Vì vậy Phòng Thương mại Quốc tế (ICC) đã phát hành bộ quy tắc Incoterms (International
Commercial Terms – Các điều kiện thương mại quốc tế).
Mục đích của Incoterms là cung cấp bộ quy tắc quốc tế để giải thích những điều kiện
thương mại thông dụng nhất trong ngoại thương. Incoterms làm rõ sự phân chia trách nhiệm,
chi phí và rủi ro trong quá trình chuyển hàng từ người bán đến người mua.
Incoterms được sửa đổi, bổ sung nhiều lần. Gần đây nhất, tháng 9 năm 2010 ICC cho
phát hành Incoterms 2010, có hiệu lực từ 01/01/2011. Incoterm 2010 có 11 quy tắc/ điều kiện,
được chia làm 2 nhóm chính, nội dung của từng quy tắc được trình bày một cách đơn giản và
rõ ràng hơn.
Các điều kiện áp dụng cho mọi phương thức vận tải:
− EXW: Giao tại xưởng

− FCA: Giao cho người chuyên chở

− CPT: Cước phí trả lời

− CIP: Cước phí và bảo hiểm trả lời

− DAT: Giao tại bến

− DAP: Giao tại nơi đến

− DDP: Giao hàng đã nộp thuế

Các điều kiện áp dụng cho vận tải đường biển và thủy nội địa
− FAS: Giao dọc mạn tàu

− FOB: Giao lên tàu

− CFR: Tiền hàng và cước phí

GVHD: PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn 8
Thực trạng xuất khẩu cà phê Việt Nam giai đoạn 2009 – 2012 và giải pháp
− CIF: Tiền hàng, bảo hiểm và cước phí

Nhóm thứ nhất gồm bảy điều kiện có thể sử dụng cho bất kỳ phương thức vận tải
nào kể cả vận tải đa phương thức. Nhóm này gồm các điều kiện EXW, FCA, CPT, CIP, DAT,
DAP, DDP. Trong nhóm thứ hai, địa điểm giao hàng và nơi hàng hóa được chở tới người mua
đều là cảng biển, vì thế chúng được xếp vào nhóm các điều kiện “đường biển và đường thủy
nội địa”. Nhóm này gồm các điều kiện FAS, FOB, CFR và CIF. Ở ba điều kiện sau cùng, mọi
cách đề cập tới lan can tàu như một điểm giao hàng đã bị loại bỏ. Thay vào đó, hàng hóa xem
như đã được giao khi chúng đã được “xếp lên tàu”. Điều này phản ánh sát hơn thực tiễn
thương mại hiện đại và xóa đi hình ảnh đã khá lỗi thời về việc rủi ro di chuyển qua một ranh
giới tưởng tượng – lan can tàu.

1.3. Các phương thức thanh toán quốc tế chủ yếu

Thanh toán quốc tế là công việc rất quan trọng mà mọi nhà quản trị xuất nhập khẩu
trên thế giới đều rất quan tâm. Có thể nói cách giải quyết vấn đề thanh toán là đại bộ phận
của công việc thanh toán. Chất lượng của công tác này sẽ có ảnh hưởng quyết định đến hiệu
quả kinh tế của hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu.
Trong thanh toán quốc tế có nhiều phương thức như:
− Trả tiền mặt (in cash):

Người mua thanh toán bằng tiền mặt cho người bán khi người bán giao hàng hoặc
chấp nhận đơn đặt hàng của người mua.
− Ghi sổ:

Người bán mở một tài khoản (hoặc một quyển sổ) để ghi nợ người mua, sau khi
người bán đã hoàn thành việc giao hàng hay cung cấp dịch vụ, theo đó đến thời hạn quy định
người mua sẽ trả tiền cho người bán.
− Mua bán đối lưu (đổi hàng):

Mua bán đối lưu là các hoạt động trao đổi hàng hóa trong thương mại quốc tế, trong đó
hai (nhiều) bên tiến hành trao đổi hàng hóa nọ lấy hàng hóa kia. Có các hình thức mua bán đối
lưu: Nghiệp vụ Barter, nghiệp vụ song phương xuất nhập, nghiệp vụ Buy – Back.
− Nhờ thu:

Người bán sau khi hoàn thành nghĩa vụ giao hàng hoặc cung cấp dịch vụ sẽ ký phát hối
phiếu đòi tiền người mua, nhờ ngân hàng thu hộ số tiền ghi trên tờ hối phiếu đó.
− Chuyển tiền:

Là phương thức thanh toán trong đó một khách hàng (người trả tiền, người mua, người
nhập khẩu…) yêu cầu Ngân hàng phục vụ mình chuyển một số tiền nhất định cho người
hưởng lợi (người bán, người xuất khẩu, người cung cấp dịch vụ…) ở một địa điểm nhất
định. Ngân hàng chuyển tiền phải thồn qua đại lý của mình ở nước người hưởng lợi để thực
hiện nghiệp vụ chuyển tiền.
− Đổi chứng từ lấy tiền (CAD):

GVHD: PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn 9
Thực trạng xuất khẩu cà phê Việt Nam giai đoạn 2009 – 2012 và giải pháp
Nhà nhập khẩu yêu cầu ngân hàng mở tài khoản tín thác để thanh toán tiền cho nhà
xuất khẩu, khi nhà xuất khẩu xuất trình đầy đủ những chứng từ theo yêu cầu. Nhà xuất khẩu
sau khi hoàn thành nghĩa vụ giao hàng sẽ xuất trình bộ chứng từ cho ngân hàng để nhận tiền
thanh toán.
− Tín dụng chứng từ:

Là một sự thỏa thuận mà trong đó một Ngân hàng (Ngân hàng mở thư tín dụng) theo
yêu cầu của khách hàng (người xin mở thư tín dụng) cam kết sẽ trả một số tiền nhất định cho
một người thứ ba (người hưởng lợi số tiền của thư tín dụng) hoặc chấp nhận hối phiếu do
người thứ ba ký phát trong phạm vi số tiền đó, khi người thứ ba này xuất trình cho Ngân hàng
một bộ chứng từ thanh toán phù hợp với những quy định đề ra trong thư tín dụng.

1.4. Tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu

 Các bước thực hiện hợp đồng xuất khẩu:

− Làm thủ tục xuất khẩu theo quy định của Nhà nước

− Thực hiện những công việc ở giai đoạn đầu của khâu thanh toán

− Chuẩn bị hàng hóa để xuất khẩu

− Kiểm tra hàng xuất khẩu

− Làm thủ tục hải quan

− Thuê phương tiện vận tải

− Giao hàng cho người vận tải

− Mua bảo hiểm cho hàng hóa xuất khẩu

− Lập bộ chứng từ thanh toán

− Khiếu nại

− Thanh lý hợp đồng

 Các chứng từ chủ yếu:

− Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice)

− Vận đơn đường biển

− Chứng từ bảo hiểm

− Giấy chứng nhận chất lượng (Certificate Of Quality)
GVHD: PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn 10
Thực trạng xuất khẩu cà phê Việt Nam giai đoạn 2009 – 2012 và giải pháp
− Giấy chứng nhận số lượng/ trọng lượng (Certificate Of Quantity/ Weight)

− Giấy chứng nhận xuất xứ (Certificate Of Origin)

− Giấy chứng nhận kiểm dịch và giấy chứng nhận vệ sinh

− Phiếu đóng gói (Packing List)
GVHD: PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn 11
Thực trạng xuất khẩu cà phê Việt Nam giai đoạn 2009 – 2012 và giải pháp


CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU CÀ PHÊ
VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2009 – 2012 VÀ GIẢI PHÁP
2.1. Giới thiệu về ngành xuất khẩu cà phê Việt Nam

Là một nước nằm ở vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa và có lưu lượng mưa lớn cho nên
Việt Nam có điều kiện thuận lợi cho việc phát triển nông nghiệp. Thêm vào đó, vùng Tây
Nguyên và Đông Nam Bộ có không khí mát mẻ cộng với nền đất bazan màu mỡ rất thích hợp
cho việc phát triển cây công nghiệp trong đó cà phê là một loại cây điển hình. Xuất khẩu nông
sản nói chung và xuất khẩu cà phê nói riêng là một trong những ngành đem lại nguồn ngoại tệ
lớn cho nền kinh tế trong nước. Đây là một ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam, giúp thúc
đẩy phát triển nền kinh tế, giải quyết vấn đề việc làm, giảm gánh nặng cho xã hội… Những
năm gần đây Việt Nam đã trở thành nước đứng thứ hai trên thế giới trong việc xuất khẩu cà
phê (đứng sau Brazin).
Sau khi Việt Nam gia nhập WTO (World Trade Organization) tổ chức thương mại thế
giới năm 2007, nền kinh tế bước vào một giai đoạn phát triển mới. Trong đó lĩnh vực xuất
khẩu cà phê cũng chuyển sang một bước ngoặc lớn. Đến năm 2011, kim ngạch xuất khẩu cà
phê đạt hơn 2,7 tỷ USD, tăng hơn so với năm 2010 khoảng 45,4%. Xuất khẩu cà phê đem lại
nguồn thu ngoại hối đứng thứ hai cho quốc gia (trong lĩnh vực xuất khẩu nông nghiệp), chỉ
đứng sau gạo. Sản phẩm cà phê Việt Nam đã bán được trên nhiều quốc gia trên thế giới. Bên
cạnh các thị trường tiêu thụ lớn như châu Âu, châu Mỹ,… cà phê còn được xuất khẩu sang các
nước Nam Mỹ, Trung Đông...
Cà phê Việt Nam cũng là nguồn nguyên liệu chủ yếu của nhiều hãng sản xuất cà phê
lớn trên thế giới, đáng chú ý có tập đoàn Nestle’, Nestle’ là một trong những khách hàng lớn
nhất của cà phê Việt Nam, mỗi năm hãng này tiêu thụ khoảng 20 – 25% trong tổng lượng cà
phê xuất khẩu của Việt Nam.
GVHD: PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn 12
Thực trạng xuất khẩu cà phê Việt Nam giai đoạn 2009 – 2012 và giải pháp

2.2. Thực trạng xuất khẩu cà phê Việt Nam giai đoạn 2009 – 2012

2.2.1. Tình hình sản xuất cà phê của Việt Nam
Cây cà phê đầu tiên được đưa vào Việt Nam năm 1870 và được trồng ở Việt Nam
từ năm 1888. Pháp đã mang cây cà phê Arabica từ đảo Bourbon sang trồng ở phía Bắc
Việt Nam sau đó mở rộng sang các vùng khác. Khi đó, hầu hết cà phê được xuất khẩu
sang pháp dưới thương hiệu Arabica du Tonkin
Đầu thế kỷ 20, cây cà phê được trồng ở một số đồn điền người Pháp tại Phủ Quỳ
(Nghệ An) và một số nơi ở Tây Nguyên với diện tích không quá vài nghìn ha. Năm 1930, Việt
Nam có khoảng 7000 ha cà phê. Trong thời kỳ những năm 1960 – 1970, cây cà phê được phát
triển ở một số nông trường quốc doanh ở các tỉnh phía Bắc, khi cao nhất (1964 – 1966) đã đạt
tới hơn 20000 ha. Sau khi đất nước thống nhất năm 1975, tổng diện tích cà phê Việt Nam chỉ
còn khoảng 19.000 ha.
Trong giai đoạn 2000 – 2005, diện tích trồng cà phê có xu hướng giảm dần do giá cà
phê trên thị trường thế giới giảm, ở một số vùng, nông dân chặt cà phê do nợ nhiều, không có
khả năng đầu tư nhiều cho sản xuất. Mặt khác, chính phủ cũng khuyến khích giảm diện tích
trồng cà phê ở những khu vực có điều kiện không thuận lợi. Theo số liệu của tổng cục thống
kê, trong vòng 5 năm (2000 đến 2005), diện tích trồng cà phê của Việt Nam đã giảm khoảng
70 nghìn ha và dự kiến sẽ còn tiếp tục giảm ở những khu vực có điều kiện không thuận lợi.
Song song với xu hướng giảm diện tích, sản lượng cà phê trong 5 năm này cũng giảm khoảng
35 nghìn tấn.
GVHD: PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn 13
Thực trạng xuất khẩu cà phê Việt Nam giai đoạn 2009 – 2012 và giải pháp
Biểu đồ 2.2.1: Tình hình sản xuất cà phê Việt Nam (1986 – 2005)

600 900
Diện tích
800
500 S ản lượ ng
700
Sản l ượng (000 tấn)
Diện tích (000 ha)

400 600
500
300
400
200 300
200
100
100
0 0
19 9
19 6
19 6
19 7
19 8


19 0
19 1
19 2
19 3
19 4
19 5


19 7
19 8
20 9
20 0
20 1
20 2
20 3
20 4
05
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
0
0
0
0
0
19
(Nguồn: Tổng cục Thống kê)
Sau khi gia nhập vào WTO (11/01/2007) các nhà kinh doanh kỳ vọng sản lượng sản
xuất cà phê trong nước sẽ tăng để đáp ứng cho nhu cầu xuất khẩu nhưng nhìn chung thì sản
lượng cà phê sản xuất ra chưa cao cùng với đó là chất lượng giảm. Do giá cà phê Việt Nam
còn phụ thuộc vào giá thế giới cùng với đó là cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2008
làm cho giá cà phê trên thị trường thế giới biến động liên tục, kéo theo giá phân bón cùng với
các chi phí khác tăng cao dẫn đến chi phí sản xuất tăng lên nhưng giá bán thì lên xuống thất
thường. Đặc biệt là do biến đổi khí hậu thời tiết thất thường cũng là nhân tố làm giảm sản
lượng sản xuất. Nhà nước vẫn chưa có chính sách hướng dẫn giúp người trồng cà phê đối
phó với các rủi ro như khủng hoảng thừa, giá cả lên xuống thất thường, áp dụng khoa học kỹ
thuật trong sản xuất, tạo ra được mối liên kết giữa bên mua và bên bán. Do lâu nay có tới trên
90% diện tích và sản lượng cà phê thuộc về các chủ trang trại, chủ vườn, các hộ nông dân làm
ăn riêng lẻ. Với trên 500 ngàn hộ nông dân trồng cà phê, việc chuyển giao kỹ thuật, cập nhật
thông tin cho họ đều vô cùng khó khăn. Nhìn chung có thể thấy tình hình sản xuất cà phê của
Việt Nam năm 2009 gặp nhiều khó khăn.
GVHD: PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn 14
Thực trạng xuất khẩu cà phê Việt Nam giai đoạn 2009 – 2012 và giải pháp
Biểu đồ 2.2.2: Tình hình sản suất cà phê Việt Nam (2005 – 2011)
(Nguồn: Tổng cục Thống kê)
Sản lượng cà phê nước ta niên vụ 2008/2009 đạt khoảng 18 triệu
bao (tương đương 1,08 nghìn tấn). Sản lượng trung bình
khoảng 2,16 tấn/ha. Chính phủ đã cố gắng hạn chế việc
mở rộng diện tích canh tác từ 500.000 đến 525.000 ha.
Thay vào đó là việc tập trung đầu tư nhằm cải thiện
năng suất diện tích gieo trồng hiện có. Trong một vài
năm gần đây, nhiều nông dân đã mở rộng diện tích
trồng cà phê trung bình khoảng 2.000 ha/năm. Diện
tích trồng cà phê Arabica hiện nay khoảng 35.000 ha chiếm
khoảng 6% tổng diện tích cà phê của cả nước. Đến hết
năm 2010 sản lượng cà phê nước ta chiếm 14%, đứng thứ 2
trên thế giới, và đặc biệt là năng suất đứng đầu thế giới.
Biểu đồ 2.2.3 :Tỷ trọng sản lượng
cà phê thế giới (2010), Nguồn: ICO
GVHD: PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn 15
Thực trạng xuất khẩu cà phê Việt Nam giai đoạn 2009 – 2012 và giải pháp
Chính phủ vẫn tiếp tục khuyến khích nông dân áp dụng GAP – một công cụ nhằm
nâng cao sản lượng và duy trì tính bền vững trong sản xuất. Viện Khoa học Kỹ thuật Nông
lâm nghiệp Tây Nguyên cũng đã tiến hành nghiên cứu, lựa chọn và cho lai nhiều giống cà phê
mới đồng thời hỗ trợ kỹ thuật cho nông dân trong việc thay thế các cây cà phê lâu năm cho phù
hợp với điều kiện của khu vực canh tác và thu được lợi nhuận cao. Cà phê nước ta vẫn được
trồng chủ yếu ở 5 tỉnh Tây Nguyên, chiếm trên 80% diện tích cà phê của cả nước.
Bảng 2.2.1: Tình hình sản suất cà phê Việt Nam (2009 – 2011)
Năm 2009 2010 2011
Tổng diện tích (1000 ha) 538.5 548.2 570.9
Diện tích cho sản phẩm (1000 ha) 507.2 514.4 533.8
Sản lượng (tấn) 1057.5 1105.7 1167.9
Năng suất (tạ/ha) 20.8 21.5 21.9
(Nguồn: số liệu của Bộ NN&PTNT)
Biểu đồ 2.2.4: Sản lượng cà phê Việt Nam theo tỉnh thành (2011)
(Nguồn: Bộ NN&PTNT Việt Nam)
GVHD: PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn 16
Thực trạng xuất khẩu cà phê Việt Nam giai đoạn 2009 – 2012 và giải pháp
Hiện nay, theo đánh giá sơ bộ sản lượng cà phê năm 2012 tiếp tục tăng do diện tích bắt
đầu cho sản phẩm tăng, sản lượng ước đạt 1291 nghìn tấn, tăng 1.1% so với năm 2011 (Bộ
NN&PTNT). Tuy vậy, diện tích cà phê có độ tuổi trên 20 năm của cả nước đạt trên 100.000
ha, dự kiến trong 5 năm tới diện tích này sẽ tăng lên 150.000 ha. Cà phê già cỗi có năng suất
thấp, dưới 1,5 tấn/ha nên cần được tái canh trong thời gian tới để giữ cho sản lượng cà phê
Việt Nam không bị sụt giảm mạnh. Việc tái canh cây cà phê thời gian qua gặp nhiều khó khăn
do chi phí tái canh cà phê cũng rất cao trong khi cây trồng lại gặp nhiều rủi ro vì sâu bệnh.
Ngoài ra, do giá cà phê trong nước ở mức tương đối cao khiến cho người dân không muốn phá
bỏ trồng mới. Theo Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp Tây Nguyên, việc trồng xen kẽ
sẽ giúp giữ vững được lợi nhuận trong thời gian các cây non đang trưởng thành. Việc trồng
xen cây mắc ca và cây bơ trên đất trồng cà phê khoảng 3 năm trước khi việc thay thế cây cà
phê kém chất lượng là một giải pháp hợp lý. Vì trong vòng 4 năm cây mắc ca và cây bơ sẽ ra
quả và người nông dân sẽ có thêm một khoản thu nhập trong khi đợi cây cà phê non trưởng
thành. Chiến lược này sẽ trở nên vô cùng quan trọng đối với người nông dân trong trường hợp
chính phủ Việt Nam không hỗ trợ tài chính cho việc thay thế cây cà phê kém chất lượng.
Bảng 2.2.5: Sản lượng cà phê Việt Nam từ mùa vụ 2001/2002 đến mùa vụ 2011/2012
(Nguồn: Bộ Nông nghiệp Mỹ)
Các chuyên gia quốc tế (Ngân hàng quốc tế Rabobank) dự báo sản lượng cà phê của
Việt Nam trong niên vụ 2011/12 có thể đạt 22,5 triệu bao (tương đương 1,35 triệu tấn), và có
thể tăng lên mức 23,5 triệu bao (tương đương 1,41 triệu tấn) trong niên vụ 2012/13 tới. Trong
đó, sản lượng cà phê Arabica ước tính đạt 750.000 bao, tăng 25% so với năm ngoái. Việc sản
xuất sẽ được tập trung ở hai tỉnh là Sơn La và Lâm Đồng. Sản lượng cà phê Arabica chỉ
chiếm 3% trong tổng sản lượng cà phê của Việt Nam. Mặc dù diện tích đất trồng và sản
lượng của cà phê Arabica đang tăng nhưng dự đoán sản lượng của loại cà phê này rất khó có
thể vượt qua con số 5% tổng sản lượng trong 5 năm tới.
Việt Nam đưa ra kế hoạch trồng cà phê tổng thể nhằm gia tăng sản lượng đến năm
2020 và tầm nhìn đên năm 2030. Theo đó, tổng diện tích trồng cà phê được duy trì ở mức
́
500.000 ha vào năm 2020, với sản lượng tăng 2,4 tấn/ha và 479.000 ha với sản lượng đạt 2,5
tấn/ha vào năm 2030.
2.2.2. Tình hình xuất khẩu cà phê của Việt Nam giai đoạn 2009 – 2012
o Thị trường xuất khẩu

Ngành xuất khẩu cà phê nước ta có trên 140 doanh nghiệp xuất khẩu, với 4 doanh
nghiệp hàng đầu là TCT Cà phê Việt Nam, Cà phê 2/9, XNK Intimex, và Tập đoàn Thái Hòa.
Các doanh nghiệp nhỏ lẻ tổ chức mua và xuất khẩu cà phê, đồng thời bán lại cho khoảng 20
doanh nghiệp nước ngoài có nhà máy hoặc cơ quan đại diện tại Việt Nam.
Hiện nay, cà phê Việt Nam đã có mặt tại hơn 75 quốc gia trên thế giới, thị phần đạt
12% sản lượng thế giới (số liệu năm 2010, nguồn ICO). Những thị trường nhập khẩu cà phê

GVHD: PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn 17
Thực trạng xuất khẩu cà phê Việt Nam giai đoạn 2009 – 2012 và giải pháp
chủ yếu của Việt Nam là Hoa Kỳ, Đức, Bỉ, Italia, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Anh, Hàn Quốc, Hà
Lan, Nga… 10 quốc gia trên chiếm tỷ trọng gần 60% tổng giá trị xuất khẩu mặt hàng cà phê.
Cà phê Việt Nam cũng là nguồn nguyên liệu chủ yếu của nhiều hãng sản xuất cà phê lớn trên
thế giới, đáng chú ý có tập đoàn Nestle’, Nestle’ là một trong những khách hàng lớn nhất, mỗi
năm hãng này tiêu thụ khoảng 20% - 25% trong tổng lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam.
Dẫn đầu về kim ngạch năm 2009 là thị trường Đức với 201,77 triệu USD, chiếm
11,66% tổng kim ngạch; thứ 2 là thị trường Hoa Kỳ với 196,67 triệu USD, chiếm 11,36%; tiếp
theo là thị trường Bỉ 190,5 triệu USD, chiếm 11%.
Trong năm 2009, xuất khẩu cà phê sang các thị trường hầu hết bị giảm kim ngạch so
với năm 2008. Dẫn đầu về mức sụt giảm kim ngạch là xuất khẩu sang Thái Lan năm 2009 đạt
4,45 triệu USD, giảm 85,12% so với năm 2008; tiếp theo là xuất khẩu sang Singapore đạt
19,77 triệu USD, giảm 57,58%; tiếp theo là thị trường Nga giảm 44,58%; sang Hàn Quốc
giảm 44,03%...
Chỉ có 5 thị trường đạt mức tăng kim ngạch so với năm 2008. Kim ngạch xuất khẩu
sang Indonesia tuy chỉ đứng thứ 18 trong bảng xếp hạng kim ngạch, đạt 17,19 triệu USD,
nhưng đạt mức tăng cao nhất tới 376,57% so với năm 2008; đứng thứ 2 về mức độ tăng
trưởng kim ngạch là kim ngạch xuất sang Ấn Độ đạt 22,51triệu USD, tăng 112,2%; tiếp đến
kim ngạch xuất sang Hà Lan đạt 46,8 triệu USD, tăng 45,41%; Kim ngạch xuất sang Bỉ năm
2009 tuy đạt kim ngạch lớn trên 190,5 triệu USD, nhưng mức tăng kim ngạch so với năm 2008
chỉ đạt 13,35%; kim ngạch xuất sang Philippin tăng 12,86%.
Nhìn chung, khối lượng xuất khẩu cà phê tới hầu hết các thị trường chính trong quý
1/2011 đều tăng rất mạnh so với cùng kỳ năm 2010. Đứng đầu là Bỉ với lượng xuất khẩu lên
tới 58 nghìn tấn, trị giá 119 triệu USD, tăng kỷ lục từ trước tới nay; đứng sau đó là Mỹ đạt 57
nghìn tấn, trị giá 133,1 triệu USD, tăng 44% về lượng và 120% về trị giá; Đức đứng vị trí thứ
3, tuy nhiên mức tăng trưởng đạt không cao (2% về lượng, 55% về trị giá) tương đương 49
nghìn tấn, trị giá 105,7 triệu USD. Trái lại, lượng xuất khẩu tới một số thị trường như Nhật
Bản, Anh, Nga, ấn Độ… lại giảm so với cùng kỳ năm trước.
Biểu đồ 2.2.6: Thị trường xuất khẩu cà phê Việt Nam đến tháng 11 năm 2011

(Nguồn: Số liệu của Bộ NN&PTNT Việt Nam)
GVHD: PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn 18
Thực trạng xuất khẩu cà phê Việt Nam giai đoạn 2009 – 2012 và giải pháp
Bảng 2.2.2: Kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang Hoa Kỳ
(Đơn vị: giá trị - triệu USD, lượng - nghìn tấn)
2009 2010
2011
(T10/2008 (T10/2009
(T10/2010 – T8/2011)
– T9/2009) – T9/2010)
Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng
Cà phê chưa rang chưa khử
chất caphein (Mã HS 238,310 153,782 319,938 211,379 417,172 182,665
090111)
Cà phê chưa rang đã khử
chất caphein (Mã HS 4,774 2,899 7,070 3,939 22,039 7,282
090112)
Cà phê đã rang chưa khử
chất caphein (Mã HS 2,283 511 2,033 644 3,046 796
090121)
Cà phê đã rang đã khử chất
635 166 1,129 395 4,844 1,500
caphein (Mã HS 090122)
Vỏ quả và vỏ lụa cà phê
11 5 7 1,7 11 2,2
(Mã HS 090190)
Chất chiết xuất, tinh chất
và các chất cô đặc từ cà 4,093 1,245 4,284 1,378 6,733 1,926
phê (Mã HS 2101)
(Nguồn: Bộ Thương mại Hoa Kỳ, Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, Thống kê ngoại
thương)
Ngoài ra, Việt Nam tiếp tục xuất khẩu cà phê bột, cà phê rang và cà phê hoà tan. Ví dụ,
nhãn hàng cà phê Trung Nguyên G7 vừa chính thức tham gia vào thị trường Hoa Kỳ và Hàn
Quốc. VICOFA tin rằng Việt Nam nên tiếp tục đầu tư vào các loại cà phê chất lượng cao để
đáp ứng nhu cầu cho các thị trường mới nổi. Hiện tại, những thị trường lớn nhập khẩu các
loại cà phê nói trên của Việt Nam trong mùa vụ 2010/11 bao gồm: Bỉ, Thái Lan và Đức với kim
ngạch xuất khẩu lần lượt là 24 triệu USD, 20 triệu USD và 19 triệu USD. Trung Quốc và các
nước thuộc khối ASEAN cũng được coi là các thị trường tiềm năng đối với các loại cà phê
bột, cà phê rang và cà phê pha sẵn của Việt Nam.
o Kim ngạch xuất khẩu:

Theo số liệu thống kê, trong tháng 12/2009, cả nước xuất khẩu được 145.765 tấn cà
phê, trị giá 202,89 triệu USD, tăng 78,61% về lượng và tăng 76,24% về trị giá so với tháng
11/2009. Tính chung cả năm 2009, xuất khẩu cà phê của nước ta đạt 1,18 triệu tấn, với kim
ngạch 1,73 tỷ USD, tăng 11,71% về lượng, nhưng giảm 18,03% về trị giá so với năm 2008.
Xuất khẩu của doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài chỉ chiếm 17,18% tổng kim ngạch, đạt
297,4 triệu USD.
Xuất khẩu cà phê nước ta tháng 12/2010 ước giảm 10,3% so với cùng tháng năm 2009,
xuống còn 2,2 triệu bao. Xuất khẩu giảm là do mưa kéo dài trong tháng 11 làm chậm tiến độ
thu hoạch dẫn đến nguồn cung cho xuất khẩu thấp hơn. Vụ thu hoạch của năm 2011 đã bị trì
hoãn đến tận tháng 11 bởi mưa lớn và kết thúc hoạt động thu hoạch vào tháng 1/2011. Tổng
lượng cà phê xuất khẩu năm 2010 của nước ta đạt 1,27 triệu tấn, giảm 0,9% so với năm 2009.
Tính đến hết quý 1/2011, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 520 nghìn tấn, trị giá trên
1 tỷ USD, tăng 49,4% về lượng và tăng tới 122,3% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Giá
xuất khẩu trung bình đạt 2.080 USD/tấn, tăng rất mạnh (48,5% so với cùng kỳ năm 2010).
GVHD: PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn 19
Thực trạng xuất khẩu cà phê Việt Nam giai đoạn 2009 – 2012 và giải pháp
Như vậy, chỉ tính hết tháng 3/2011, xuất khẩu cà phê của cả nước đã hoàn thành được 43,3%
kế hoạch đặt ra trong năm. Chỉ tính riêng tháng 3/2011, xuất khẩu cà phê của cả nước đã đạt
tới 160,5 nghìn tấn, trị giá 365 triệu USD, tăng 11,3% về lượng và tăng 20,4% về trị giá so với
cùng kỳ năm 2010, giá xuất khẩu trung bình trong tháng đạt 2.273 USD/tấn, tăng 8% so với
tháng 2/2011.
Riêng với cà phê vối, Việt Nam là nước xuất khẩu đứng đầu thế giới với 41,3% thị
phần năm 2011 (cà phê vối chiếm hơn 90% tổng sản lượng cà phê Việt Nam). Trong thời gian
qua, kim ngạch xuất khẩu cà phê nước ta hàng năm đều tăng. Giá xuất khẩu trung bình mùa
vụ 2009/2010 là 1.368 USD/tấn và tăng lên 2.134 USD/tấn trong mùa vụ 2010/2011 (nguồn:
Vicofa). Kim ngạch xuất khẩu tăng từ 1,7 tỷ USD năm 2009 lên xấp xỉ 2,7 tỷ USD trong năm
2011. Việt Nam đã trở thành nước xuất khẩu cà phê đứng thứ hai sau Braxin, theo sát Việt
Nam là Colombia và Indonesia. Cùng với xu hướng tăng giá chung của các mặt hàng nông sản,
mặc dù khối lượng cà phê xuất khẩu hầu như không tăng nhưng giá trị xuất khẩu năm 2011
vẫn đạt được sự tăng trưởng kỷ lục. Khối lượng xuất khẩu năm 2011 chỉ đạt 1,2 triệu tấn và
giá trị là 2,7 tỷ USD, xấp xỉ về lượng nhưng tăng tới 45,4% về giá trị so với năm 2010.

Biểu đồ 2.2.7: Khối lượng và Giá trị xuất khẩu cà phê của Việt Nam
giai đoạn 2005 – 2012

(*:dự báo, Nguồn: Bộ Công thương)
GVHD: PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn 20
Thực trạng xuất khẩu cà phê Việt Nam giai đoạn 2009 – 2012 và giải pháp

o Giá cả

Giá trung bình hạt cà phê Robusta của Việt Nam trong mùa vụ 2010/11 là 2,134
USD/tấn (FOB HCM), tăng 56% so với mùa vụ trước (1,368 USD/tấn). Đây là mức giá cao kỷ
lục trong vòng 16 năm qua nhưng vẫn thấp hơn mùa vụ cao nhất (2,658 USD/tấn). Lý do có sự
tăng giá này là do dự trữ thế giới đang ở mức thấp và nhu cầu của toàn thế giới đang tăng cao.
Bên canh đo, các nước trồng cà phê lớn như Brazil và Colombia đang phải đối mặt với điều
̣ ́
kiện thời tiết không thuận lợi, anh hưởng tiêu cực đến sản xuất cà phê. Tuy giá xuất khẩu
̉
tăng nhưng thường biến động nhiều, phụ thuộc vào giá trên thế giới, điều này cũng gây nhiều
khó khăn cho người làm cà phê nước ta.
Bảng 2.2.3: Giá xuất khẩu cà phê Việt Nam mùa vụ 2009/2010 và 2010/2011
Mùa vụ Mùa vụ
Tháng % thay đổi
2009/2010 2010/2011
10 1,357 1,625 20%
11 1,278 1,806 41%
12 1,277 1,821 43%
1 1,297 1,910 47%
2 1,218 2,281 72%
3 1,198 2,093 90%
4 1,271 2,328 83%
5 1,286 2,492 94%
6 1,431 2,350 64%
7 1,610 2,351 46%
8 1,622 2,357 45%
9 1,566 2,197 40%
Trung bình 1,368 2,134 56%
(Nguồn: Vicofa và Trung tâm giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột)
Biểu đồ 2.2.8: Giá xuất khẩu cà phê trung bình của Việt Nam
mùa vụ 2009-2010 và 2010-2011
(Nguồn: Vicofa và Trung tâm giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột)

Biểu đồ 2.2.9: Giá cà phê Việt Nam tháng 10/2011

GVHD: PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn 21
Thực trạng xuất khẩu cà phê Việt Nam giai đoạn 2009 – 2012 và giải pháp
(Nguồn: Vicofa và Trung tâm giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột)
o Tình hình 9 tháng đầu năm 2012

Theo Bộ NN&PTNT VN, ước tính xuất khẩu cà phê tháng 9 năm 2012 đạt 96 ngàn tấn,
với giá trị đạt 171 triệu USD nâng tổng xuất khẩu cà phê 9 tháng đầu năm ước đạt 1,36 triệu
tấn, kim ngạch 2,85 tỷ USD, so cùng kỳ năm trước tăng 36,8% về lượng và 29,8% về giá trị.
Giá cà phê xuất khẩu bình quân 8 tháng đầu năm đạt 2.119 USD/tấn, giảm 3,9% so với cùng
kỳ năm trước. Trong 8 tháng đầu năm 2012, mức chênh lệch giá xuất khẩu cà phê Robusta của
Việt Nam và các nước khác thu hẹp ở mức từ 250 – 300 USD/tấn, giảm xuống chỉ còn 30 – 50
USD/tấn. Hai thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất của Việt Nam là Đức (chiếm tỷ trọng giá trị
12,3% thị phần) và Hoa Kỳ (12,2%) và tăng trưởng khá cả về lượng và giá trị. Đáng chú ý nhất
là thị trường Inđônêxia tăng trưởng đột biến với mức tăng lần lượt gấp gần 9 lần so với cùng
kỳ năm 2011. Tuy nhiên, trong 9 tháng đầu năm 2012, thị trường Bỉ - thị trường lớn nhất của
Việt Nam trong năm 2011 có sự sụt giảm mạnh cả về lượng và giá trị (chỉ bằng 50% so với
cùng kỳ năm trước). Xuất khẩu cà phê trong thời gian tới có thể giảm do hạn chế nguồn cung
và sẽ tăng mạnh khi vụ thu hoạch bắt đầu vào những tháng cuối năm.
Biểu đồ 2.2.10: So sánh khối lượng và giá xuất khẩu cà phê Việt Nam
năm 2011 và 9 tháng 2012
GVHD: PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn 22
Thực trạng xuất khẩu cà phê Việt Nam giai đoạn 2009 – 2012 và giải pháp
(Nguồn: Tổng cục Hải quan)
GVHD: PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn 23
Thực trạng xuất khẩu cà phê Việt Nam giai đoạn 2009 – 2012 và giải pháp
Bảng 2.2.4: Khối lượng và giá trị xuất khẩu cà phê Việt Nam 9 tháng năm 2012
Tháng Khối lượng XK (tấn) Giá trị XK (1000 USD) Giá TB (1000 USD)
T1 112182 226945 2,023
T2 201503 412623 2,048
T3 186777 426662 2,284
T4 199189 393607 1,976
T5 204486 429357 2,100
T6 143982 312274 2,169
T7 114866 252253 2,196
T8 104824 233254 2,225
T9 96031 171073 1,781
Tổng 1363840 2858048 2,089
(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng Cục Thống kê)
Biểu đồ 2.2.11: Khối lượng và giá trị xuất khẩu cà phê Việt Nam 9 tháng năm 2012

(Nguồn: Số liệu của Tổng Cục Thống kê)
Biểu đồ 2.2.12:Giá xuất khẩu trung bình của cà phê Việt Nam 9 tháng đầu năm 2012

(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng Cục Thống kê)
Trung tâm Tin học và Thống kê dự báo năm 2012, tổng khối lượng xuất khẩu cà phê sẽ
đạt 1,29 triệu tấn với kim ngạch đạt 2,85 tỷ USD, tăng 3% về lượng và tăng 3,6% về giá trị so
với năm 2011 do kỳ vọng giá xuất khẩu sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian tới.
Bảng 2.2.5: Dự báo khối lượng và giá trị xuất khẩu cà phê năm 2012
Khối lượng xuất khẩu
Quý Giá trị xuất khẩu (USD)
(tấn)
Quý I 501.310 1.067.730.461
Quý II 321.394 724.145.749
Quý III 179.238 405.637.461
Quý IV 291.544 654.911.469
Tổng 2012 1.293.486 2.852.425.141
(Nguồn: Trung tâm Tin học và Thống kê)
GVHD: PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn 24
Thực trạng xuất khẩu cà phê Việt Nam giai đoạn 2009 – 2012 và giải pháp

2.3. Nhận xét

2.3.1. Thuận lợi
Trong những năm gần đây, ngành cà phê Việt Nam đã có bước tiến vượt bậc trong sản
xuất, trở thành nước đứng đầu thế giới về sản xuất cà phê vối, và xuất khẩu cà phê vẫn luôn
chiếm vị trí thứ hai trong các mặt hàng nông sản xuất khẩu của nước ta. Có thể thấy những
điều kiện thuận lợi cho sản xuất cũng như cho ngành xuất khẩu cà phê Việt Nam như:
Lợi thế trong sản xuất:
− Việt Nam nằm trong vành đai nhiệt đới, trải dài theo phương kinh tuyến từ
8o30’ đến 23o 30’ vĩ độ Bắc. Điều kiện khí hậu, địa lý và đất đai thích hợp cho việc phát
triển cà phê đã đem lại cho cà phê một hương vị rất riêng, độc đáo. Nước ta nằm trong
vành đai nhiệt đới, lượng mưa phân bố đều giữa các tháng trong năm nhất là những
tháng cà phê sinh trưởng. Khí hậu Việt Nam chia thành hai miền rõ rệt. Miền khí hậu
phía nam thuộc khí hậu nhiệt đới nóng ẩm thích hợp với cà phê Robusta. Miền khí hậu
phía bắc có mùa đông lạnh và có mưa phùn thích hợp với cà phê Arabica. Về đất đai,
Việt Nam có đất đỏ bazan thích hợp với cây cà phê được phân bổ khắp lãnh thổ trong đó
tập trung ở hai vùng Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, với diện tích hàng triệu ha. Đặc biệt
ở Buôn Mê Thuột có loại đất mà các nhà thám hiểm như Yersin, giám mục Cassaigne,
linh mục Pierre Dourisboure… đều nhận định là loại đất tốt nhất thế giới, rất thích hợp
cho việc trồng cây cà phê. Như vậy cây cà phê cần hai yếu tố cơ bản là nước và đất thì
cả hai yếu tố này đều có ở Việt Nam. Điều này tạo cho Việt Nam lợi thế mà các nước
khác không có được.

− Về nhân công: với nguồn lao động dồi dào như nước ta hiện nay thì có thể
đảm bảo cho việc sản xuất cà phê hàng năm, đặc biệt là khi tới mùa thu hoạch. Hơn
nữa người nông dân Việt Nam có đức tính chịu khó cần cù, có tinh thần học hỏi tiếp thu
khoa học công nghệ để áp dụng vào trồng và chế biến cà phê xuất khẩu. Điều này cũng
là lợi thế trong việc tạo ra một nguồn hàng cho cà phê xuất khẩu

− Cà phê Việt Nam có năng suất khá cao, nếu như năng suất cà phê bình quân trên
thế giới là 0,55 tạ/ ha, Châu Á là 0,77 tạ/ ha thì ở Việt Nam đạt tới 1,2 – 1,3 tấn/ ha. Từ
năm 2000 đến nay, năng suất bình quân đạt trên 2 tấn/ ha. Năng suất cao này chính là do
Việt Nam có nhiều giống tốt, có các yếu tố thuận lợi về đất đai khí hậu, đặc biệt người
Việt Nam có kinh nghiệm lâu năm trong việc gieo trồng cà phê.
GVHD: PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn 25
Thực trạng xuất khẩu cà phê Việt Nam giai đoạn 2009 – 2012 và giải pháp
− Một trong những lợi thế thuộc về chủ quan là do đường lối đổi mới kinh tế
của Đảng và Nhà Nước Việt Nam đã tạo môi trường thuận lợi để phát triển sản xuất
cây cà phê. Nghị quyết 09/2000/ NQ/ CP của chính phủ xác định quy hoạch và định
hướng phát triển cây cà phê nước ta đến năm 2010. Vì thế sản xuất cà phê nhất thiết
theo quy hoạch, kế hoạch của nhà nước cả về diện tích, giống, sản lượng, chất lượng
khắc phục được tình trạng tự phát duy ý trí chạy theo phong trào. Vì thế đã khuyến
khích các hộ nông dân yên tâm trồng cây cà phê. Ngoài ra, Nhà nước còn có chính sách hỗ
trợ về giá khi giá cà phê của thị trường thế giới xuống thấp.

Lợi thế trong xuất khẩu:
− Chiến lược của nhà nước: nhà nước đã xây dựng hoàn thiện các chiến lược
mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam trong đó cà phê được xem xét là
mặt hàng chủ lực số một. Vị trí đó được xuất phát từ lợi thế đất đai, khí hậu, kinh
nghiệm sản xuất của nông dân. Lợi thế này kết hợp với chế độ chính trị, xã hội ổn
định, cơ chế chính sách thời kỳ đổi mới đã được khẳng định trong đường lối kinh tế do
Đại Hội IX của Đảng đề ra đã và đang trở thành sức mạnh để Việt Nam hội nhập vào
nền kinh tế thế giới và khu vực.

− Nhu cầu thế giới ngày càng tiêu dùng cà phê nhiều hơn và tăng lên nhanh
chóng. Cà phê là thứ đồ uống phổ biến trong mọi tầng lớp, hiện nay nhu cầu tiêu dùng
cà phê vượt xa hai loại đồ uống truyền thống là chè và ca cao. Điều này đã thúc đẩy và
khuyến khích các nước sản xuất cà phê xuất khẩu.

− Về chi phí sản xuất cà phê xuất khẩu: chi phí sản xuất cà phê xuất khẩu của
Việt Nam thấp hơn so với các nước trồng cà phê xuất khẩu khác. Chi phí bình quân của
Việt Nam là 650 – 700 USD/ tấn cà phê nhân. Nếu tính cả chi phí chế biến thì giá thành
cho một tấn cà phê xuất khẩu là 750 – 800 USD. Trong khi đó chi phí sản xuất của Ấn
Độ là 1,412 triệu USD/ tấn cà phê chè, 926,9 USD/ tấn đối với cà phê vối. Chi phí sản
xuất rẻ là điều kiện thuận lợi để hạ giá thành, tăng sức cạnh tranh cho mặt hàng cà phê
của Việt Nam trên thị trường thế giới.

− Việt Nam đã gia nhập ICO, sẽ tham gia tổ chức hiệp hội các nước sản xuất cà
phê (ACPC) và các tổ chức quốc tế khác có liên quan. Việt Nam đã tăng cường hợp tác

GVHD: PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn 26
Thực trạng xuất khẩu cà phê Việt Nam giai đoạn 2009 – 2012 và giải pháp
kinh tế, thương mại, khoa học công nghệ và phát triển nguồn nhân lực. Điều này có thể
giúp cho Việt Nam có điều kiện để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất, chế
biến cà phê đồng thời mở rộng được giao lưu trao đổi mặt hàng cà phê với các nước
trong khu vực và thế giới.

− Về thị trường xuất khẩu cà phê: thị trường xuất khẩu cà phê Việt Nam ngày
càng mở rộng, một số sản phẩm cà phê chất lượng cao như cà phê Trung Nguyên,
Vinacafe, Nam Nguyên, Thu Hà,… đã có thương hiệu và đứng vững trên thị trường khu
vực và thế giới.

− Về quy hoạch: Việt Nam đã xây dựng, quy hoạch nhiều vùng trồng cà phê để
xuất khẩu, cho năng suất cao, chất lượng tốt như Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và một số
tỉnh Miền Trung. Đây là một lợi thế lớn để tạo ra một nguồn hàng phục vụ cho nhu cầu
xuất khẩu cà phê.

− Trong khi các nước xuất khẩu lớn như Brazil và Indonesia có khuynh hướng
giảm sản lượng xuất khẩu cà phê Robusta và chuyển hướng sang sản xuất cà phê
Arabica, ngành cà phê Việt Nam lại có tốc độ chuyển hướng tương đối chậm, tuy nhiên
đây sẽ là một lợi thế. Khi mà tốc độ tăng trưởng nhu cầu cà phê hòa tan (nguyên liệu
đầu vào là Robusta) đạt mức tăng trưởng hai con số và giá cà phê rang xay Arabica ngày
càng tăng mạnh, ngành cà phê Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn do hiện nay Việt
Nam đang xuất khẩu tới hơn 90% tổng sản lượng Robusta thu hoạch trong nước.

2.3.2. Khó khăn
Mặc dù có nhiều thuận lợi, nhưng ngành cà phê Việt Nam cũng gặp phải một số khó
khăn sau:
− Mặc dù được đánh giá khá tốt về mặt chất lượng song cà phê xuất khẩu của
Việt Nam lẫn nhiều tạp chất, thiếu ổn định do khâu sơ chế yếu, việc buôn bán cà phê
không áp dụng theo tiêu chuẩn,… Tuy Nhà nước đã ban hành tiêu chuẩn cà phê nhân
4193/TCVN, quy định chất lượng cà phê nhân xuất khẩu, nhưng trên thực tế các doanh
nghiệp cà phê xuất khẩu vẫn chưa thực hiện nghiêm tiêu chuẩn nêu trên. Hai công đoạn
hái quả và lưu giữ quả tươi có ảnh hưởng nhiều nhất đến chất lượng sản phẩm sau
cùng của cà phê xuất khẩu. Tuy nhiên, hiện nay, nông dân thu hái cà phê chia làm 2 – 3
đợt nên tỷ lệ quả xanh khá cao, chiếm gần 32%. Có hai lý do chính cho việc thu hái cà
GVHD: PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn 27
Thực trạng xuất khẩu cà phê Việt Nam giai đoạn 2009 – 2012 và giải pháp
phê ít đợt và hái lẫn quả xanh là vì vườn cây xa nhà khó bảo vệ sản phẩm và công thu
hái đắt đỏ trong mùa thu hoạch. Việc lưu giữ cà phê tươi sau thu hái hoặc trước khi phơi
cũng là tình trạng phổ biến của người trồng và kinh doanh cà phê hiện nay, đây cũng là
lý do khiến cho chất lượng cà phê giảm. Do nhiều hạn chế về trình độ khoa học công
nghệ, thiếu vốn đầu tư, thiếu sự nhanh nhạy và linh hoạt trong tư duy dẫn đến công
nghệ chế biến cà phê nước ta còn thấp. Nguyên nhân này cũng đã trực tiếp gây ra tình
trạng chất lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam không cao làm thất thoát một giá trị rất
lớn của cà phê xuất khẩu. Trong những năm gần đây, kim ngạch xuất khẩu tăng chủ
yếu là do giá cà phê của thế giới tăng, khi nhu cầu tiêu dùng cao nhưng nguồn cung hạn
chế do các nước sản xuất cà phê lớn như Brazil mất mùa bởi sương giá, Indonesia gặp
động đất, hạn hán… chứ không phải nhờ chất lượng cà phê tăng lên.

− Giá cà phê xuất khẩu bị chi phối bởi giá thị trường quốc tế, mà giá bán trên thị
trường thế giới luôn biến động liên tục do chịu nhiều tác động từ những nhân tố khác.
Làm cho ảnh hưởng đến tâm lý sản xuất của người trồng cà phê và của các doanh
nghiệp thu mua cà phê xuất khẩu, làm cho sản lượng cà phê ngày càng giảm

− Nước ta chủ yếu xuất khẩu cà phê thô (cà phê nhân), còn các sản phẩm chế
biến như cà phê bột, cà phê hòa tan vốn là loại có giá trị cao chỉ chiếm chưa tới 10%
tổng sản lượng. Công nghiệp chế biến mới phát triển ở mức độ thấp, vì vốn đầu tư
lớn, trong khi điều kiện tài chính của các nhà đầu tư Việt Nam còn hạn chế, việc xây
dựng thị trường sản phẩm trong nước và ở nước ngoài mới ở bước đầu. Nhưng chỉ có
qua chế biến thì mới gia tăng giá trị của sản phẩm cà phê, trong thực tế, giá trị do cà phê
hòa tan đem lại gấp hàng trăm lần cà phê nhân.

− Diện tích cà phê già cỗi cần được tái canh (hơn 20 năm tuổi) là gần 100.000
hecta, các nhà khoa học nhận định, nếu không tái canh cây cà phê thì chỉ 5 – 10 năm nữa,
nhành cà phê sẽ rơi vào thảm họa khó cứu vãn.

− Mối liên hệ giữa doanh nghiệp thu mua, chế biến, xuất khẩu với nông dân hết
sức lỏng lẻo, thiếu sự chia sẻ lợi ích, trong khi hơn 80% diện tích cà phê nằm trong tay
người dân. Nông dân thì phần lớn “mù” thông tin, thường xuyên bị ép giá, trong chuỗi
phân phối lợi nhuận, người trồng cà phê chỉ được hưởng tỷ lệ quá nhỏ nhoi so với các

GVHD: PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn 28
Thực trạng xuất khẩu cà phê Việt Nam giai đoạn 2009 – 2012 và giải pháp
doanh nghiệp chế biến, tinh chế cà phê xuất khẩu. Đây là yếu tố cơ bản khiến nông dân
không an tâm đầu tư sản xuất. Ngoài ra, việc đầu tư hỗ trợ cho người nông dân chưa
được coi trọng, ngân hàng và các ngành chức năng thờ ơ, hoặc có đầu tư hỗ trợ thì cũng
không tới được người nông dân hoặc không thực tế với điều kiện hoàn cảnh của họ.

− Hiện trạng thu mua xuất khẩu sản phẩm cà-phê gặp nhiều khó khăn. Do tình
hình tài chính khó khăn và lãi suất cao, từ năm 2010 đến nay, sản lượng thu mua xuất
khẩu của các doanh nghiệp trong nước giảm dần. Trong khi đó các doanh nghiệp nước
ngoài FDI đã thu mua và xuất khẩu hơn 50% sản lượng thu hoạch hằng năm. Với lợi
thế đủ vốn, vay lãi suất thấp và nắm bắt thông tin thị trường kịp thời, các doanh nghiệp
nước ngoài đã đẩy các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu cà phê trong nước vào tình
trạng khó khăn, do doanh nghiệp trong nước nắm không sát giá cả và biến động giá của
thị trường thế giới. Hơn nữa các doanh nghiệp Việt Nam phải vay vốn lãi suất cao, chu
kỳ vay ngắn nên việc thu mua kinh doanh xuất khẩu cà phê rủi ro cao, nhiều doanh
nghiệp lỗ lớn, lâm vào tình trạng phá sản. Có thể nói, các doanh nghiệp kinh doanh xuất
khẩu cà-phê Việt Nam đã thua ngay trên sân nhà, và không loại trừ khả năng khi doanh
nghiệp nước ngoài thâu tóm được thị trường thì sẽ dẫn đến tình trạng lũng đoạn giá cả,
bất lợi cho cả sản xuất và kinh doanh xuất khẩu

− Bên cạnh đó, việc xây dựng thương hiệu của các doanh nghiệp sản xuất kinh
doanh cà phê còn rất hạn chế, thậm chí là yếu nên khi ký kết hợp đồng, các doanh
nghiệp sản xuất, chế biến cà phê thường gặp phải những khó khăn trở ngại về luật
pháp quốc tế và chưa có điều kiện để kiểm tra độ tin cậy đối với các đối tác nước
ngoài.
GVHD: PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn 29
Thực trạng xuất khẩu cà phê Việt Nam giai đoạn 2009 – 2012 và giải pháp

2.4. Đề xuất giải pháp

Sau khi nghiên cứu về tình hình sản xuất và xuất khẩu cũng như những khó khăn của
ngành và phê Việt Nam, em xin đề xuất một số giải pháp sau:
− Để nâng cao chất lượng cà phê, người trồng cà phê nên bố trí nhân công thu hái
cà phê làm nhiều đợt. Khi thấy cà phê chín là thu hái dần vừa đảm bảo chất lượng, tránh
cà phê chín nẫu, khô và hái lẫn nhiều quả xanh, vừa tốn ít nhân công và chủ động sân
phơi... Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích và có thưởng các doanh nghiệp
xuất khẩu nhân cà phê tự nguyện áp dụng toàn bộ hoặc một số chỉ tiêu chất lượng cà
phê nhân theo tiêu chuẩn TCVN 4193:2005, đây là hệ thống tiêu chuẩn mới, trong đó áp
dụng cách tính lỗi khuyết tật để đánh giá chất lượng, phù hợp với cách đánh giá chất
lượng chung của Hội đồng cà phê thế giới (ICO). Phổ biến quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
về cà phê nhân xuất khẩu tới các doanh nghiệp, người sản xuất, thu mua, chế biến cà
phê; tiến hành xây dựng mô hình mẫu áp dụng quy chuẩn kỹ thuật này; tổ chức kiểm tra
chất lượng đối với cà phê trước khi thông quan bằng một số chỉ tiêu chất lượng quan
trọng, dễ thực hiện như ẩm độ, các khuyết tật về tạp chất, hạt mốc.

− Nhà nước cần quy hoạch phát triển chế biến cà phê ở tất cả các cấp độ chế
biến: cà phê nhân, rang xay, chế biến cà phê hòa tan, có tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm
và kiểm tra chất lượng sản phẩm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Ðồng thời, có
chính sách tín dụng đặc biệt ưu đãi đối với dự án chế biến cà phê hòa tan, kết hợp với
marketing xây dựng thị trường tiêu thụ bền vững cả trong và ngoài nước.

− Nhà nước cần có chương trình tái canh chủ động, đồng bộ các giải pháp về kỹ
thuật, chính sách, nguồn lực đầu tư… để đảm bảo hiệu quả tái canh mà không bị giảm
sút đột ngột sản lượng.

− Cần có sự kết hợp chặt chẽ giữa doanh nghiệp thu mua, chế biến nông sản
xuất khẩu với nông dân sản xuất để xây dựng vùng nguyên liệu bền vững, doanh
nghiệp và nông dân phải chia sẻ lợi nhuận để cùng tồn tại và phát triển thay vì doanh
nghiệp ra sức ép giá nông dân. Nhà nước cần có những biện pháp cụ thể để hỗ trợ đồng
vốn cho nông dân, kiểm soát chặt chẽ các loại phân bón, thuốc trừ sâu, quy hoạch hợp lý
diện tích cà phê với giống mới…

GVHD: PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn 30
Thực trạng xuất khẩu cà phê Việt Nam giai đoạn 2009 – 2012 và giải pháp
− Ðối với thu mua xuất khẩu cà phê hiện nay, cần có chính sách đồng bộ: từ thu
mua tạm trữ tới việc xây dựng doanh nghiệp xuất khẩu cà phê có điều kiện về tài chính,
kho hàng, kinh nghiệm. Không để các doanh nghiệp bất chấp điều kiện về con người,
về tài chính, cơ sở vật chất... đua nhau làm xuất khẩu cà phê như hiện nay. Chính sách
thu mua tạm trữ cần được xây dựng và thực hiện lâu dài đối với các doanh nghiệp tham
gia cả về kế hoạch tín dụng tạm trữ và cơ chế tài chính tạm trữ để điều hòa sản lượng
tiêu thụ trong năm, không để các nhà đầu tư, kinh doanh quốc tế chi phối. Cần có quỹ tài
chính bảo hiểm ngành hàng để hướng dẫn, hỗ trợ một phần tất cả các khâu sản xuất –
chế biến – xuất khẩu.


GVHD: PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn 31
Thực trạng xuất khẩu cà phê Việt Nam giai đoạn 2009 – 2012 và giải pháp


CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC
3.1. Nhận xét

3.1.1. Cơ sở vật chất
Trong quá trình học tập môn Quản trị xuất nhập khẩu, chúng em nhận được sự hỗ trợ
rất nhiều từ phía nhà trường, phòng học rộng rãi, sạch sẽ, đầy đủ trang thiết bị (đèn, quạt,
máy chiếu). Bên cạnh đó, có thể dễ dàng tìm kiếm các loại sách tham khảo, tài liệu hỗ trợ cho
việc nghiên cứu làm đề tài tiểu luận tại thư viện của trường.
Tuy nhiên, phòng học khá nóng, và máy chiếu vẫn còn mờ (phòng X10.4), gây khó khăn
cho chúng em trong việc theo dõi bài giảng của giảng viên.
3.1.2. Giáo trình, tài liệu học tập, giảng dạy
Vì trường ta chưa có giáo trình cho môn Quản trị xuất nhập khẩu nên theo sự hướng
dẫn của Th.s Trần Hoàng Giang chúng em đã tìm đọc và tham khảo giáo trình Quản trị xuất
nhập khẩu của tác giả GS.TS Đoàn Thị Hồng Vân Giảng. Theo em, đây là cuốn giáo trình
được biên soạn rất khoa học, nội dung kiến thức đầy đủ.
Ngoài ra thầy Giang cũng đã cung cấp cho chúng em các slide bài giảng được Thầy
biên soạn tỉ mỉ, tóm gọn đầy đủ kiến thức giúp chúng em dễ dàng theo dõi trên lớp cũng như
nắm bắt được nội dung môn học.
3.1.3. Giảng viên
Trong quá trình học tập chúng em nhận được sự hướng dẫn rất nhiệt tình từ phía Th.s
Trần Hoàng Giang. Với lượng kiến thức rộng, cùng với sự tận tâm với nghề, chúng em đã học
hỏi được rất nhiều bài học quý báu từ phía Thầy.
3.1.4. Tính hữu ích của môn học trong thực tiễn
Theo em, đây là môn học chuyên ngành hết sức cần thiết cho chúng em, trang bị cho
chúng em vốn kiến thức trong học tập và cho công việc sau này. Hiện nay, khi nước ta đang
tập trung phát triển theo hướng hội nhập, ngành xuất nhập khẩu lại càng đóng vai trò quan
trọng, cho thấy sự hữu ích và tính ứng dụng thực tế cao của môn học.

3.2. Đề xuất biện pháp

− Môn học này có lượng kiến thức lớn, và khá là quan trọng, nhưng thời lượng
học trên lớp của chúng em khá ngắn, chỉ có 45 tiết (9 buổi học). Theo em nhà trường nên
xem xét nâng lên 60 tiết để chúng em có thêm thời gian để nghiên cứu và tiếp thu kiến
thức môn học, cũng như có thời gian để đưa lý thuyết áp dụng vào thực tiễn ngành xuất
nhập khẩu.

− Để nâng cao chất lượng học tập và giảng dạy môn Quản trị xuất nhập khẩu,
cũng như những môn học khác, theo em nhà trường cần xuất bản các giáo trình chuyên
ngành để giúp chúng em có thể dễ dàng nghiên cứu và học tập, vì đôi khi việc tìm kiếm
giáo trình ở bên ngoài gây khó khăn cho chúng em.


GVHD: PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn 32
Thực trạng xuất khẩu cà phê Việt Nam giai đoạn 2009 – 2012 và giải pháp
− Ngoài ra, em hy vọng nhà trường có thể giảm sỉ số của lớp học ở mức vừa
phải, lắp thêm quạt hoặc máy lạnh để chúng em thoải mái hơn khi ở trên lớp.
GVHD: PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn 33
Thực trạng xuất khẩu cà phê Việt Nam giai đoạn 2009 – 2012 và giải pháp


KẾT LUẬN
Qua quá trình nghiên cứu có thể thấy trong những năm qua hoạt động xuất khẩu cà phê
của Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể, đóng góp to lớn vào GDP của cả nước,
ngành cà phê đã trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đối với nền kinh tế quốc dân, xuất khẩu cà
phê góp phần tạo nguồn vốn cho nhập khẩu phục vụ công nghiệp hóa đất nước, tác động tích
cực đến việc giải quyết công ăn việc làm cải thiện đời sống nhân dân, hơn nữa xuất khẩu cà
phê còn là cơ sở để mở rộng và thúc đẩy các mối quan hệ kinh tế đối ngoại của nước ta. Tuy
nhiên, vấn đề lớn nhất đặt ra trong xuất khẩu cà phê Việt Nam hiện nay là tính bền vững
chưa cao, còn nhiều hạn chế dẫn đến sức cạnh tranh của cà phê trên thị trường thế giới còn
thấp về chất lượng, giá thành cao, chủng loại sản phẩm còn đơn điệu. Đây là những thách
thức lớn đối với việc xuất khẩu cà phê Việt Nam trong giai đoạn hội nhập với thị trường thế
giới.
Để khẳng định và phát huy ngày càng cao hơn nữa vị thế và cà phê Việt Nam có thể từng
bước vững chắc vươn xa hơn nữa ra thị trường quốc tế, ngoài việc dựa trên những lợi thế và
tiềm năng sẵn có, còn phải tìm hiểu các khó khăn và khắc phục chúng, vì vậy cần có sự cố
gắng của cả Nhà nước lẫn bản thân các doanh nghiệp và người nông dân. Hy vọng ngành
xuất khẩu cà phê sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công, góp phần đưa nước ta trở thành
một nước phát triển, vững chân trên đấu trường quốc tế.
GVHD: PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn 34
Thực trạng xuất khẩu cà phê Việt Nam giai đoạn 2009 – 2012 và giải pháp


TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Th.S Trần Hoàng Giang, Bài giảng môn học Quản trị xuất nhập khẩu

2. GS.TS Võ Thanh Thu, Kỹ thuật kinh doanh xuất nhập khẩu, NXB Tổng hợp TP.HCM,
2011

3. GS.TS Đoàn Thị Hồng Vân, Quản trị xuất nhập khẩu, NXB Tổng hợp TP.HCM, 2011

4. Trần Thị Quỳnh Chi, Hồ sơ ngành hàng cà phê Việt Nam, Viện Chính sách và Chiến
lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn, 2007

5. Nguyễn Tiến Đạt, Báo cáo Phân tích ngành cà phê, Khối Phân tích – Đầu tư, Công ty
Cổ phần Chứng khoán SME, 2011

6. Website Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam: www.agroviet.gov.vn

7. Website Tổng cục Thống kê: www.gso.gov.vn

8. Website Tổng cục Hải quan: www.customs.gov.vn

9. Website Cục Xúc tiến Thương mại: www.vietrade.gov.vn
GVHD: PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn 35
Thực trạng xuất khẩu cà phê Việt Nam giai đoạn 2009 – 2012 và giải pháp


PHỤ LỤC
Thị trường xuất khẩu cà phê Việt Nam năm 2009
Thị trường Lượng (tấn) Trị giá (USD) So với 2008
Tổng cộng 1.183.523 1.730.602.417 -18,03
Xuất khẩu của DN
191.799 297.352.602
vốn FDI
CH LB Đức 136.248 201.768.433 -26,32
Hoa Kỳ 128.050 196.674.152 -6,69
Bỉ 132.283 190.495.368 +13,35
Italia 96.190 142.365.709 -16,83
Tây Ban Nha 81.617 118.020.895 -20,45
Nhật Bản 57.450 90.312.416 -29,13
Hà Lan 32.608 46.795.583 +45,41
Hàn Quốc 31.684 46.399.869 -44,03
Anh 30.918 44.162.090 -36,30
Thụy Sĩ 28.478 41.017.518 -24,55
Pháp 25.886 37.827.448 -20,30
Philippin 21.547 29.851.371 +12,86
Malaysia 19.245 28.571.952 -24,50
Trung Quốc 17.396 24.885.623 -21,05
Ấn Độ 16.438 22.505.252 +112,2
Nga 15.561 22.003.706 -44,58
Singapore 13.467 19.768.665 -57,58
Indonêsia 12.431 17.190.384 +376,57
Ôxtrâylia 11.281 16.424.338 -7,32
Ba Lan 10.965 15.535.621 -36,02
CH Nam Phi 8.976 12.843.856 -4,69
Mêhicô 9.266 12.724.469 *
Ai Cập 6.924 9.744.739 *
Bồ Đào Nha 6.190 9.465.311 -29,25
Canađa 3.292 4.595.972 -18,73
Hy Lạp 3.125 4.589.863 -5,82
Thái Lan 3.002 4.445.461 -85,12
Đan Mạch 1.426 2.051.332 -48,69
(Nguồn: Bộ NN&PTNT VN)
GVHD: PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn 36

Top Download Quản Trị Kinh Doanh

Xem thêm »

Tài Liệu Quản trị kinh doanh Mới Xem thêm » Tài Liệu mới cập nhật Xem thêm »

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản