Chuyên đề ôn hóa học - Hóa vô cơ

Chia sẻ: kankook

Tham khảo tài liệu 'chuyên đề ôn hóa học - hóa vô cơ', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Chuyên đề ôn hóa học - Hóa vô cơ

Boå trôï kieán thöùc

HOÙA ÑAÏI CÖÔNG - VOÂ CÔ
Baøi 14
Caùc ñònh luaät trong hoùa hoïc
Caàn nhôù 3 Ñònh luaät sau:
ÑÒNH LUAÄT
BAÛO TOAØN ÑIEÄN TÍCH
( ÑLBTÑT)
ÑÒNH LUAÄT
BAÛO TOAØN KHOÁI LÖÔÏNG
( ÑLBTKL)
ÑÒNH LUAÄT
THAØNH PHAÀN KHOÂNG ÑOÅI
( ÑLTPKÑ)
1. ÑÒNH LUAÄT BAÛO TOAØN ÑIEÄN TÍCH
( ÑLBTÑT): Coù 3 noäi dung caàn nhôù
Trong dung dòch
ΣMol ñieän tích (+) =ΣMol ñieän tích (-)
Vôùi:
n ñieän tích = nion x Soá ñieän tích

Ví duï 1:
Na+ : x mol
Al3+: y mol
ddA SO 2-: z mol
4
-: t mol
Cl
Laäp bieåu thöùc lieân heä x, y, z, t
Trong dung dòch
ΣMol ñieän tích (+) =ΣMol ñieän tích (-)

n ñieän tích = nion x Soá ñieän tích

Ví duï 1:
Na+ : x mol
Al3+: y mol
ddA SO 2-: z mol
4
Cl-: t mol
Laäp bieåu thöùc lieân heä x, y, z, t
Giaûi:
Theo ÑLBTÑT coù:
1. ÑÒNH LUAÄT BAÛO TOAØN ÑIEÄN TÍCH
( ÑLBTÑT): Coù 3 noäi dung caàn nhôù
Trong dung dòch
ΣMol ñieän tích (+) =ΣMol ñieän tích (-)
Treân phöông trình ion:
Σ ñ.tích veá phaûi
=
Σ ñ.tích Veá traùi

Ví duï 2:( ÑHNNTH – 1998)
Cho pöù:
3M +8H++2NO3- →...Mn++...NO +...H2O
Tính soá oxi hoùa +n cuûa M?
Pt:?
Ví duï 3: Caân baèng caùc phaûn öùng
(baèng pp caân baèng e-)
-+ NO- + H O →AlO- + NH
a. Al +OH 2 3
3 2

b. Al +OH-+ NO- + H2O →AlO- + NH3
2
2
-
c.Zn + OH-+ NO3 →ZnO2-+ NH3 + H2O
2
1. ÑÒNH LUAÄT BAÛO TOAØN ÑIEÄN TÍCH
( ÑLBTÑT): Coù 3 noäi dung caàn nhôù
Trong dung dòch
ΣMol ñieän tích (+) =ΣMol ñieän tích (-)
Treân phöông trình ion:
Σ ñ.tích veá phaûi
=
Σ ñ.tích Veá traùi
Caùc quaù trình oxi hoùa khöû
Σ soá e nhaän
Σ Soá e cho =Σ mole cho = Σ mole nhaän
Ví du4:ï ( ÑHNNTH – 1998)
Cho pöù:
3M +8H++2NO3- →...Mn++...NO +...H2O
a.Tính soá oxi hoùa +n cuûa M?
b. Haõy cho bieát chaát oxi hoùa; chaát khöû;
chaát taïo muoái vaø vai troø HNO3
1. ÑÒNH LUAÄT BAÛO TOAØN KHOÁI LÖÔÏNG
( ÑLBTKL): Coù 3 noäi dung caàn nhôù
Trong dung dòch
Σmion trong dd = Σmchaát tan trong dd
m ion = nion M ion
Vôùi: x

M ion=Mnguyeân toá taïo ion
Ví duï 5:
Na+ : x mol
Al3+: y mol
ddA SO 2-: z mol
4
Cl-: t mol
Tính khoái löông muoái trong ddA theo x, y, z, t
Trong dung dòch
Σmion trong dd = Σmchaát tan trong dd
m ion = M ion
x
M ion=Mnguyeân toá taïo ion
Ví duï 5:
Na+ : x mol
Al3+: y mol
ddA SO 2-: z mol
4
Cl-: t mol
Tính khoái löông muoái
trong ddA theo x, y, z, t
Giaûi:
Theo ÑLBTKL coù:
Ví duï 6: (ÑHQGTP.HCM –1999)
Fe2+ : 0,1 mol
Al3+: 0,2 mol
ddA SO 2-: x mol
4
-: y mol
Cl
Khi coâ caïn ddA, thu ñöôïc
46,9 gam raén. Tính x,y ?
Ví duï 7:( ÑHYDTP.HCM – 2000)
Cho pöù:
0,1 mol A+H2O →18g C3H6O3+ 4,6 g C2H6O
Tìm CTPT- CTCT A, bieát :
soá mol A : soá mol H2O = 1:2ÑÒNH LUAÄT
THAØNH PHAÀN KHOÂNG ÑOÅI
( ÑLTPKÑ)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản