Chuyên Đề Oxi Hóa Không Hoàn Toàn Ancol,andehit

Chia sẻ: Nguyen Quang Son | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
555
lượt xem
150
download

Chuyên Đề Oxi Hóa Không Hoàn Toàn Ancol,andehit

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'chuyên đề oxi hóa không hoàn toàn ancol,andehit', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyên Đề Oxi Hóa Không Hoàn Toàn Ancol,andehit

  1. Chuyên Đề Oxi Hóa Không Hoàn Toàn Ancol,andehit Cho m gam rượu no, đơn chức X tác dụng với Na dư thu được 3,36 lít H2. Oxi hóa m gam rượu này một thời gian, sản phẩm thu được (gồm anđehit, axit, rượu dư và H2O) lại cho tác dụng với Na dư thấy thoát ra 4,48 lít H2. Các thể tích khí đều đo ở đktc. Hiệu suất oxi hóa rượu thành axit là A. 25,00% B. 33,33% C. D. 75,00% 66,67 % Câu 20: Lấy 0,94 gam hỗn hợp hai anđehit đơn chức, no kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng cho tác dụng hết với dung dịch AgNO3/NH3 thu được 3,24 gam Ag. Công thức phân tử hai anđehit lần lượt là A. CH3CHO và HCHO B. CH3CHO và C2H5CHO B. C2H5CHO và C3H7CHO D. C3H7CHO và C4H9CHO Câu 21 : Cho 13,6 gam một chất hữu cơ X (C, H, O) tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch AgNO3 2M trong NH3 thu được 43,2 gam Ag. Biết tỷ khối hơi của X đối với oxi bằng 2,125. X có công thức cấu tạo là: A. CH3−CH2−CHO B. CH2=CH−CH2−CHO C. HC≡C−CH2−CHO D. HC≡C−CHO Câu 22: Cho 1,74 gam một anđehit no, đơn chức phản ứng hoàn toàn với AgNO3/NH3 sinh ra 6,48 gam Ag. Công thức cấu tạo của anđehit là: A. CH3CHO B. CH3CH2CH2CHO C. CH3CH2CHO D. (CH3)2CH-CHCHO Câu 23: Cho 0,92 gam hỗn hợp gồm axetylen và anđehit axetic phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 thu được 5,64 gam hỗn hợp rắn. Thành phần % các chất trong hỗn hợp đầu lần lượt là: A. 26,28% và 74,71% B. 28,74% và 71,26% C. 28,26% và 71,74% D. 28,71% và 74,26% Câu 24: Cho 280 cm3 (đktc) hỗn hợp A gồm axetylen và etan lội từ từ qua dung dịch HgSO4 ở 800C. Toàn bộ khí và hơi ra khỏi dung dịch được cho phản ứng với dung dịch AgNO3 (dư)/NH3 thu được 1,08 gam Ag. Thành phần % thể tích các chất trong A lần lượt là: A. 50% và 50% B. 60% và 40% C. 30% và 70% D. 40% và 60% Câu 25: Cho dung dịch chứa 0,58 gam chất hữu cơ đơn chức X (chỉ gồm các nguyên tố C, H, O) tác dụng với dung dịch AgNO3 dư/NH3 thu được 2,16 gam Ag kết tủa. Công thức cấu tạo thu gọn của X là:
  2. A. 55,7% B. CH3CHO 60% B. C.57,5% D.D. CH2=CH-CHO 75% A. HCHO C. CH3CH2CHO Câu 26: Dẫn hơi của 3,0 gam etanol đi vào trong ống sứ nung nóng chứa bột CuO (dư). Làm lạnh để ngưng tụ sản phẩm hơi đi ra khỏi ống sứ, được chất lỏng X. Khi X phản ứng hoàn toàn với AgNO3trong dung dịch Câu dư thấ có hoàn toàn 2,2 gam một anđehit quá chứ X hóa ược 3,0 gam NH3 27: Oxiyhóa 8,1 gam Ag kết tủa. Hiệu suất đơn trìnhcoxithu đetanol bằng axit tương ứng. Công thức cấu tạo của X là A. CH3CHO B.C2H5CHO C. CH3CH(CH3)CHO D. CH3CH2CH2CHO (Trích ĐTTS vào các trường Đại học, Cao đẳng khối B, 2007) Câu 28: Khi cho hỗn hợp gồm 0,01 mol HCOOH và 0,02 mol HCHO tác dụng hết với dung dịch AgNO3 trong NH3 thì khối lượng Ag thu được là A. 10,8 gam B. 16,2 gam C. 21,6 gam D. 27,0 gam Câu 29: cho hỗn hợp gồm 0,1 mol HCHO và 0,1 mol HCOOH tác dụng với lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) trong dung dịch NH3, đun nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng Ag tạo thành là A. 43,2 gam B. 64,8 gam C. 10,8 gam D. 21,6 gam (Trích ĐTTS vào các trường Cao đẳng, 2008) Câu 30: Cho 0,1 mol hỗn hợp X gồm hai anđehit đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng thu được 32,4 gam Ag. Hai anđehit trong X là A. HCHO và C2H5CHO B. HCHO và CH3CHO C. C2H3CHO và C3H5CHO D. CH3CHO và C2H5CHO Câu 31: Cho 6,6 gam một anđehit X đơn chức, mạch hở phản ứng với lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng. Lượng Ag sinh ra cho phản ứng với axit HNO3 loãng, thoát ra 2,24 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất đo ở đktc). Công thức cấu tạo thu gọn của X là A. CH3CHO B. CH3CH2CHO C. HCHO D. CH2=CHCHO (Trích ĐTTS vào các trường Đại học, Cao đẳng khối A, 2007) Câu 32: Cho 3,6 gam anđehit đơn chức X phản ứng hoàn toàn với một lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3 đun nóng, thu được m gam Ag. Hòa tan hoàn toàn m gam Ag bằng dung dịch HNO3 đặc, sinh ra 2,24 lít NO2 (sản phẩm khử duy nhất ở đktc). Công thức của X là A. C3H7CHO B.C4H9CHO
  3. C. HCHO D. C2H5CHO (Trích ĐTTS vào các trường Đại học, Cao đẳng khối A, 2008) Câu 34: Một hỗn hợp gồm hai anđehit X và Y kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng của anđehit no, đơn chức, mạch hở (khác HCHO). Cho 1,02 gam hỗn hợp trên phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 4,32 gam Ag kim loại (hiệu suất 100%). Công thức cấu tạo của X và Y lần lượt là A. HCHO và CH3CHO B. C3H7CHO và C4H9CHO C. C2H5CHO và C3H7CHO D.CH3CHO và C2H5CHO Câu 35: Cho m gam hỗn hợp etanal và propanal phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 43,2 gam kết tủa và dung dịch chứa 17,5 gam muối amoni của hai axit hữu cơ. Giá trị của m là: A. 10,9 B. 14,3 C. 10,2 D. 9,5 (Trích ĐTTS vào các trường Đại học khối A, 2010) Câu 36: Cho 0,1 mol hỗn hợp X gồm hai anđehit đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng thu được 32,4 gam Ag. Hai anđehit trong X là A. CH2=CHCHO Câu 37:Trộn 3,36 gam anđehit đơn chức X với một anđehit đơn chức Y (MX > MY) rồi thêm n ước vào để được 0,1 lít dung dịch Z với tổng nồng độ các anđehit là 0,8 M.Thêm từ từ dung dịch AgNO3/NH3 dư vào dung dịch Z rồi tiến hành đun nóng đến phản ứng hoàn toàn thu được 21,6 g Ag. Công thức cấu tạo của X và Y lần lượt là A. CH3CHO và HCHO B. C2H5CHO và HCHO D. CH3CHO và C2H5CHO B. C2H5CHO và HCHO C. C2H3CHO và HCHO Bài Tập : O xi hoa 4 g ruou don chuc thu dc 5,6 g X (andehit, nuoc ruou du).cho x td voi AgNO3/NH3 thu dc m g Ag.tinh m va hieu suat phan ung Lời Giải Giả sử toàn bộ 4g rượu pứng hết. Ta có: Số mol rượu = số mol oxi pứng = (5,6 - 4) /16 = 0,1 mol---> M rượu = 40 M rượu trên thực tế < 40 (do chỉ có 1 phần rượu pứng).---> rượu là CH3OH m CH3OH pứng là 0,1 .32 = 3,2 g ---> H = 3,2.4/100 =80% n Ag = 4n HCHO = 0,4 mol ----> m Ag = 43,2 g

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản