Chuyên đề phân tích công việc_Phần 1

Chia sẻ: Bacsi Bacsi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
214
lượt xem
116
download

Chuyên đề phân tích công việc_Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của chuyên đề đưa ra là giúp người đọc hiểu thấu đáo vai trò và lợi ích của phân tích công việc; xác định được các bước phân tích công việc; ứng dụng vào việc tổ chức và bố trí công việc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyên đề phân tích công việc_Phần 1

 1. CHUYÊN Job Analysis Phương pháp th o lu n Th o lu n Gi i quy t tình hu ng 2 1
 2. 3 V n c a chúng ta Làm th nào chúng ta có th bi t ư c, chúng ta c n : + Bao nhiêu lao ng. + V i trình như th nào. + B trí NV úng v trí chưa. Ho c khi x y ra sai sót b n có xác nh ư c chính xác trách nhi m thu c v ai ? Ho c v n n n t n nh trong công vi c “Vi c ó không ph i c a tôi !” Ho c B n mô t công vi c, b n yêu c u chuyên môn và b n tiêu chu n k t qu công vi c có th không rõ ràng ho c không ư c c p nh t …vv 4 2
 3. M c tiêu chuyên - Hi u th u áo vai trò và l i ích c a phân tích công vi c; - Xác nh các bư c phân tích công vi c; - ng d ng vào vi c t ch c và b trí công vi c. 5 1. T m quan tr ng. 2. Phân tích công vi c. 3. Xây d ng các tài li u công vi c. 4. Duy trì các thông tin v công vi c. 6 3
 4. Ph n 1 7 T i sao ph i phân tích công vi c - N n t ng c a công tác ho ch nh ngu n nhân l c. - nh hư ng cho quá trình tuy n d ng, l a ch n và b trí nhân viên. - Lên k ho ch b nhi m và thuyên chuy n. - Xác nh nhu c u ào t o và l p k ho ch cho các chương trình. - Xây d ng h th ng ti n lương. - Cơ s c i thi n môi trư ng làm vi c. 8 4
 5. Ph n 2 9 Phân tích công vi c là gì ? Thu th p các thông tin v công vi c m t cách có h th ng. Nh m xác nh các nhi m v thu c ph m vi công vi c. Các k năng, năng l c và trách nhi m c n ph i có th c hi n thành công công vi c . 10 5
 6. 7v n c t lõi c a Phân tích công vi c 1. Ai là ngư i ch u trách nhi m v công vi c ó. 2. N i dung công vi c ó là gì. 3. a i m th c hi n công vi c ó. 4. Th i gian th c hi n công vi c ó. 5. Phương pháp và trình t phân tích. 6. T i sao ph i làm công vi c ó. 7. Làm vi c ó vì ai. 11 S n ph m c a Phân tích công vi c 1. B n mô tt công vi c 1. B n mô công vi c Mô t các nhi m v c u thành nên công vi c thà 2. B n yêu c u chuyên môn 2. B n yêu c u chuyên môn Nêu nh ng k năng c thù c n có thù có hoàn hoà thành t t công vi c thà 3. B n tiêu chu n k tt qu công vi c 3. B n tiêu chu n k qu công vi c 12 Xác nh các thư c o ánh giá k t qu công vi c cá giá 6
 7. 13 1. Mô hình t ch c hi u qu Mô hình t ch c th hi n các công vi c khác nhau trong t ch c có m i quan h v i nhau như th nào, ng th i ph n ánh cơ c u th m quy n gi a chúng. Ban Giám c P.K ho ch i u P.K toán T ng h p P.K thu t V t tư Ban Giám c D án 1 P.K ho ch i u P.K toán T ng h p P.K thu t V t tư D án 2 XN VT PT 9.1 XN VT PT 9.2 XN VT PT 9.3 D án n 14 7
 8. 2. Quy trình công vi c -Nhu c u - Th hi n lu ng công vi c qua bao -Ngu n n i -Ngu n bên ngoài nhiêu bư c, m i quan h vòng l p b gi a các bư c như th nào. -Sơ tuy n - Gi a các quy trình công vi c có m i -Ph ng v n liên h v i nhau hay không, n u có thì -Tuy n -Sát h ch bư c nào c a công vi c. ch n -Th vi c - M t quy trình có th do m t ho c nhi u v trí công vi c th c hi n. -Nh n vi c -chính th c - Quy trình ch y bên trong và bên 15 ngoài t ch c. 3. Nguyên t c “Phân nhánh ch c năng và nhi m v ” 1 Công ty 1.1 1.2 1.3 Phòng 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.2.1 1.3.1 1.3.2 V trí 16 8
 9. 4. Qu th i gian Qu th i gian 60 phút/gi . 8 gi /ngày. 5 ngày/tu n. 52 tu n = 365 ngày/năm 17 3. Thu th p thông tin Xem xét l i k t qu 2. Ch n ngư i thu th p thông tin Thông tin ư c xác nh n như th nào 1. Quy t nh ch n công c phân tích 18 9
 10. 19 B ng phân tích công vi c tí Li t kê các trách nhi m công vi c Li t kê các yêu c u chuyên môn Li t kê các tiêu chu n hoàn thành công vi c Ph ng v n Quan sát - Công vi c không quan sát ư c - Thu nh n thông tin th c t . - Tìm hi u sâu v công vi c. - Không phù h p v i công vi c trí não. - T n nhi u th i gian. - Chi ph i b i y u t tâm lý. - T n nhi u th i gian. 20 10
 11. Hãy s d ng B ng phân tích công vi c n u : Ngu n l c dành cho phân tích có h n (th i gian, chi phí và nhân l c). Ch c năng c a các v trí trong t ch c a d ng và ư c chu n hóa. B n là ngư i qu n lý ang th c hi n ch c năng qu n lý ngu n nhân l c. 21 Thu th p sơ t ch c và danh m c tên các công vi c c a t ch c. Ghép n i t t c các thông tin b n s n có v các trách nhi m c a công vi c. Ch n nh ng công vi c c n phân tích s m nh t. L p m t b ng phân tích cho t ng công vi c. Hãy ch n ngư i có trình hi u bi t ki m tra, xác nh n l i thông tin v công vi c. Hãy xác nh n các thông tin b ng cách ph ng v n nhân viên ho c th c hi n quan sát. 22 11
 12. B n câu h i phân tích công vi c tí ư c s d ng thu th p thông tin v các nhi m v c th c a m i công vi c. Thông tin ư c thu th p b ng cách nghiên c u các chi ti t c a t ng công vi c và ti n hành i u tra. 23 Hãy s d ng B n câu h i phân tích công vi c n u : Các v trí trong t ch c c a b n là r t c th c v ph m vi và ch c năng. C n m t nghiên c u sâu v các công vi c c th . 24 12
 13. 1. Thông tin chung v v trí 7. Giao ti p n i b và bên công vi c. ngoài. 2. Giám sát và ch u s giám 8. Các cu c h p tham d . sát. 9. Các ho t ng th ch t. 3. Các lĩnh v c ki n th c và 10. S d ng máy móc, thi t k năng ngh nghi p. b. 4. S d ng ngôn ng . 11. Các i u ki n môi 5. S d ng các giác quan. trư ng. 6. Các quy t nh qu n lý 12. Các c tính khác c a và kinh doanh. công vi c. 25 Nhân viên t ghi chép l i các ho t ng c a mình th c hi n công vi c. Ưu i m : nhanh Như c i m : ph thu c nhi u vào nhân viên 26 13
 14. Th c hi n b i các chuyên gia : nhân viên am hi u công vi c, c p qu n lý, chuyên gia nhân s . Ưu i m : tương i chính xác. Như c i m : t n nhi u th i gian (c p chuyên gia). 27 Ưu i m c a phương pháp này s h tr cho như c i m c a phương pháp kia. M t công vi c ư c l p l i qua nhi u phương pháp phân tích khác nhau. 28 14
 15. Ngư i m nh n công vi c. Ngư i giám sát công vi c. Nhóm nh ng ngư i cùng ch c danh công vi c. Chuyên gia phân tích. Ngư i có m i quan h v i công vi c. Khách hàng, nhà th u ph . 29 Ghi nh n các thông tin. T ng h p các thông tin. i chi u v i 4 cơ s c a phân tích công vi c. Các i tư ng liên quan tham gia i u ch nh, b sung. Chu n b xây d ng các tài li u công vi c. 30 15
Đồng bộ tài khoản