CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH, HỆ PHƯƠNG TRÌNH, BÂT PHƯƠNG TRÌNH

Chia sẻ: toank60

Tài liệu tham khảo luyện thi đại học môn toán chuyên đề phương trình, hệ phương trình, bât phương trình

Nội dung Text: CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH, HỆ PHƯƠNG TRÌNH, BÂT PHƯƠNG TRÌNH

 

  1. CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH, HỆ PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH LUYỆN THI ĐẠI HỌC BÀI 1. GIẢI CÁC PHƯƠNG TRÌNH SAU: ( )( ) x+4 −2 x+5 + x+9 = x 1, 2, ( 2 x + 1) x 2 + 7 = x 2 + 2 x + 7 3, x 2 + 14 = 6 4 x + 1 4, x 2 − 2 x + 4 = 4 x − 1 5,8 ( x + 1) x − 2 = x 2 + 8 x − 31 6, 4 3 − x + 8 = 2 x + x + 1 7, x 2 − 3 x + 4 = x − 1 8, 2 x + 1 + x + 1 = x 2 9, 7 x − 3 + x + 5 + x 2 = 2 ( 3 x + 1) 10, x + 3 + 3 x + 1 = 2 x + 2 x + 2 BÀI 2. GIẢI CÁC PHƯƠNG TRÌNH SAU: ( )( ) x+3+2− x x + 3 + x + 2 = 15 1, 2, 2 x 2 + x − 5 = 2 2 x + 7 3, 4 ( x 2 − 1) + 3 x = x 2 + 8 4, x 2 + 2 x − 1 = 2 ( x + 1) 5, x 2 + x + 2 = 4 3 x − 2 6, x ( x + 3) + 3 x + 1 = 2 x + 1 7, 4 ( 4 x 2 + 1) = 2 1 − x 2 + 1 − x + 1 + x 8, 2 x + 1 + ( x − 1) ( x − 4 ) = 2 9,5 x + 11 = 4 x − 4 + 8 3 x + 1 10, 6 2 x + 7 + 4 x + 3 = x + 9 BÀI 3. GIẢI CÁC PHƯƠNG TRÌNH SAU:
  2. 1, x + 2 + x − x + 3 = x ( x + 3) ( ) 2, ( x − 2 ) = 4 2 2x + 5 + 3 3, 3 − x . 4 − x + 4 − x . 12 − x + 12 − x . 3 − x = x 4, x + 5 + x + 3 = 2 5 x + 11 5, x 2 + 3x + 4 = 4 3 x + 1 6,3x + x − 3 = 23 + ( x − 7 ) 11 − x 7, 2 7 − 3x + 3 2 − 3 x 2 + 4 5 − 4 x = 5 x + 6 8, x 2 + 2 x x = 6 x + 5 + 14 9,11 + x + x + 5 = 2 x + 98 10, x + 1 + 1 = 4 x 2 + 3 x BÀI 4. GIẢI CÁC PHƯƠNG TRÌNH SAU: 1, x 2 − 2 ( x + 1) 3 x + 1 = 2 2 x 2 + 5 x + 2 − 8 x − 5 2, 2 x − 1 + 3 x − 5 + 4 x + 1 + 2 x 3 − 19 x + 16 = 0 ( ) 3, ( 2 x − 1) = 2 2 2x +1 + 3 − 2x 4, ( 2 − x ) 3x + 1 = 2 5, x 2 + 7 x + 8 = 4 7 x + 4 ( ) 6, x 2 + x + 1 = ( x 2 − x + 1) 10 − x + x − 1 ( x − 1) ( x − 2 ) + ( x − 3) ( x − 4 ) ( x − 2) 2 = +1 7, 8,3 x 2 + 7 x + 1 + x 2 − x + 1 = 10 x 9, 2 x 2 + x + 2 + x 2 − x + 1 = 5 ( 4 x 2 − 4 x + 5 ) 10, 2 x − 7 = x − 1 + x + 3 + 2 x − 1 BÀI 5. GIẢI CÁC PHƯƠNG TRÌNH SAU:
  3. ( 2 x + 1) ( x + 2 ) + 2 x ( x + 1) = 3x + 2 1, 2, 7 x + 2 + 5 = 5 x + 2 x + 7 3, x 2 − x + 4 = 2 2 x + 2 4, 2 4 − x + 9 2 x + 3 = 2 x 2 − 10 x + 41 5, x 2 − 7 x + 56 = 28 x − 3 6, 6 + 6 + x = x 7, x 3 + 11x + 7 x + 2 = 11 + 17 − x 8, 7 x 2 + 15 x − 34 + 4 ( x + 2 ) 7 x − 6 = 0 9, x 2 + 8 x + 17 = ( x + 5 ) x + 4 10, 29 + 15 x + 2 x 2 = ( x + 5 ) 2 x + 7
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản