Chuyên đề "Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng thẻ ATM"

Chia sẻ: t7n3_2011

Hiện nay, trên thế giới các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt đã trở thành rất phổ biến và chiếm tỷ lệ ngày càng cao trong khối lượng điều động tài nguyên ký thác tại các ngân hàng. Mỗi hình thức thanh toán đều có công dụng riêng thích hợp cho từng đối tượng và loại hình giao dịch đa dạng phong phú.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Chuyên đề "Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng thẻ ATM"

GVHD: inh Công Thành SVTH:Lê Anh Thu n
TRƯ NG I H C C N THƠ
KHOA H C MÁC- LÊNIN VÀ TƯ TƯ NG H CHÍ MINH
TI U LU N KINH T CHÍNH TR


TÀI:

CƠ H I VÀ THÁCH TH C C A VI T
NAM KHI GIA NH P WTO


Giáo viên hư ng d n: Sinh viên th c hi n :
Th.s.CHÂU VĂN L C LÂM TRƯ NG TH
MSSV: 4053637
MSL: KT0502A1
C N THƠ 2006
Trang 0
GVHD: inh Công Thành SVTH:Lê Anh Thu n

M CL C

Ph n m u .............................................................................................3
1.1 Lí do ch n tài ....................................................................3
1.2 M c tiêu nghiên c u ..............................................................3
1.3 Phương pháp nghiên c u........................................................4
1.4 Gi i h n ph m vi nghiên c u .................................................4


Ph n n i dung ...........................................................................................5
Chương 1 Sơ lư c v th ATM ..............................................................5
1.1.1 Khái ni m .......................................................................5
1.1.2 Ngu n g c ra i.............................................................5
1.1.3 Vai trò c a th ATM .......................................................6
1.1.3.1 i v i ngư i s d ng..............................................6
1.1.3.2 i v i ngân hang ....................................................6
1.1.3.3 i v i n n kinh t ...................................................6
1.1.4 Ti n ích và h n ch khi s d ng th ATM .......................6
1.1.4.1 Ti n ích ....................................................................6
2.1.4.2 H n ch ....................................................................7


Chương 2 ánh giá th c tr ng phát hành th c a các ngân hàng t i
Vi t Nam th i gian qua ...........................................................................9
2.2.1 Quy mô s lư ng phát hành và t c tăng trư ng ..........9
2.2.2 Chi n lư c và bi n pháp m r ng th trư ng ................. 14
2.2.3 Liên minh thanh toán th ............................................... 15
2.2.4 Ưu i m c a th ATM .................................................. 16
2.2.4.1 i v i ngư i s d ng............................................ 16
2.2.4.2 i v i các doanh nghi p ....................................... 18
2.2.4.3 i v i các ngân hàng ............................................ 19
2.2.5 Như c i m c a th ATM ............................................. 21
2.2.5.1 Th ATM chưa th t s an toàn ............................... 21
2.2.5.2 D ch v th ATM còn y u ...................................... 22


Trang 1
GVHD: inh Công Thành SVTH:Lê Anh Thu n

2.2.5.3 H th ng ATM thư ng xuyên b quá t i ................. 23


Chương 3 Gi i pháp nâng cao hi u qu s d ng th ATM t i Vi t
Nam ........................................................................................................ 24
3.3.1 Phát tri n d ch v .......................................................... 24
3.3.2 M r ng m ng lư i ....................................................... 24
3.3.3 C i ti n công ngh ......................................................... 24
3.3.4 m b o quy n giao d ch cho khách hàng .................... 25
3.3.5 m b o an toàn cho ngư i s d ng ............................. 25


Ph n: K t lu n và ki n ngh ................................................................ 26
1.1 K t lu n ............................................................................... 26
1.2 Ki n ngh ............................................................................. 26
1.2.1 i v i các ngân hàng thương m i ............................... 26
1.2.2 i v i ngân hàng trung ương....................................... 27
1.2.3 i v i chính ph ......................................................... 27
1.2.4 i v i các ngành các c p ............................................. 27
Tài Li u Tham Kh o…………………………………………….......28
Trang 2
GVHD: inh Công Thành SVTH:Lê Anh Thu n

PH N M U
1.1 LÍ DO CH N TÀI

Hi n nay, trên th gi i các hình th c thanh toán không dùng ti n m t ã tr
thành r t ph bi n và chi m t l ngày càng cao trong kh i lư ng i u ng tài
nguyên ký thác t i các ngân hàng. M i hình th c thanh toán u có công d ng
riêng thích h p cho t ng i tư ng và lo i hình giao d ch a d ng phong phú.
Vi c ưa ra m t hình th c thanh toán phù h p v a là nhi m v , v a là m c ích
kinh doanh và tr ng i m c nh tranh c a các ngân hàng. Cho n nay Vi t Nam
ang áp d ng hình th c thanh toán không dùng ti n m t. ó là hình th c th
ATM. n trư c năm 2004 vi c s d ng th ATM trong khu v c dân cư Vi t
Nam v n còn phát tri n khiêm t n chưa ư c s d ng r ng rãi. G n ây theo à
phát tri n c a th gi i, vi c s d ng th ATM ã tr nên ph bi n, g n gũi v i
ngư i dân hơn và ư c s d ng nhi u nh t Vi t Nam do nh ng công d ng
riêng mà th em l i.T c tăng trư ng c a th trư ng th ATM ngày càng cao,
quy mô, s lư ng phát hành và s d ng ngày càng l n. Tuy nhiên bên c nh
nh ng ti n ích to l n do vi c s d ng th v n còn t n t i nh ng v n h n ch
c n ư c quan tâm và bên c nh hi n tr ng bùng n th v n còn t n t i nh ng v n
gi i h n òi h i ph i có nh ng gi i pháp thích h p. Lý do ch n chuyên
”Th c tr ng và gi i pháp nâng cao hi u qu s d ng th ATM t i Vi t Nam” là
mu n ngư i c hi u bi t nhi u hơn v hi n tr ng phát hành th c a các ngân
hàng và nhu c u s d ng c a ngư i dân. ng th i qua các gi i pháp có th s
giúp cho vi c phát hành và s d ng kh c ph c h n ch , phát huy th m nh và t
ó m r ng hơn.

1.2 M C TIÊU NGHIÊN C U
Phân tích, ánh giá vi c s d ng th ATM hi n nay Vi t Nam.
ưa ra m t s bi n pháp nh m thúc y vi c s d ng th .
Trang 3
GVHD: inh Công Thành SVTH:Lê Anh Thu n1.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U
Thu th p thông tin qua m ng và các báo, t p chí, internet
Sau ó x lý nh ng thông tin có cái nhìn toàn c nh v v n nghiên
c u.

1.4 GI I H N PH M VI NGHIÊN C U

Ch nghiên c u và phân tích tình hình s d ng th ATM ch không i sâu
nghiên c u v nh ng k thu t xung quanh vi c hình thành th .
Trang 4
GVHD: inh Công Thành SVTH:Lê Anh Thu n
PH N N I DUNG
CHƯƠNG 1 SƠ LƯ C V TH ATM
1.1.1 Khái Ni m
Th ATM là th dùng rút ti n và chuy n ti n trên h th ng qu y t ng.
H th ng thanh toán t ng này còn ư c g i là h p ATM, bao g m h th ng
máy tính n i m ng v i toàn b h th ng ti n g i c a ngân hàng, bên c nh vi c
m tài kho n ti n g i cho khách hàng, ngân hàng còn bán cho khách hàng m t
t m th nh a, còn ư c g i là th t hay th thông minh. Bên trong th có m t b
ph n t ghi l i m t mã c a khách hàng và ghi l i nh ng thông tin v tài kho n
c a khách hàng. Sau khi khách hàng m tài kho n và g i ti n vào ngân hàng thì
ch hai phút sau ó, toàn b s ti n cùng m t mã c a khách hàng ư c máy tính
i n t thông báo n m ng c a toàn thành ph và có th trên ph m vi c nư c,
n u ngân hàng nh n ti n g i c a khách hàng có chi nhánh và quan h kh p nơi
trên toàn qu c.

1.1.2 Ngu n G c Ra i
Ngành công ngh th ngân hàng tuy m i phát tri n th t s trong 25 năm g n
ây nhưng th có m t l ch s lâu i b t ngu n t vi c các i lý bán l cung c p
tín d ng cho khách hàng thông qua vi c mua hàng trư c tr ti n sau. Nhưng
nhi u i lý nh không kh năng cung c p tín d ng cho các khách hàng c a
h các ngân hàng ã tham gia vào vi c này.

Th ngân hàng xu t hi n năm 1946 t i M v i tên g i Charg-It do ngân
hàng John Biggins phát hành. ó là m t h th ng tín d ng cho phép khách hàng
th c hi n các giao d ch n i a t i các i lý b ng các “phi u” có giá tr do ngân
hàng phát hành. ây có th coi như là ti n cho vi c phát hành th tín d ng u
tiên c a ngân hàng Franklin National New York vào năm 1951. Tr i qua quá
trình t n t i và phát tri n, n năm 1970 chi c th t u tiên ra i. ó là m t
chi c th b ng nh a có g n theo m t lõi t tính lưu tr các thông tin. Theo s
phát tri n c a i s ng xã h i, th ư c trang b thêm nh ng công ngh tinh vi
khác như các hình không gian ba chi u ư c in b ng m t công ngh laser ch có


Trang 5
GVHD: inh Công Thành SVTH:Lê Anh Thu n

th nh n bi t ư c b ng tia c c tím. Cùng v i xu th phát tri n chung c a toàn
c u, công ngh th ư c du nh p vào Vi t Nam t năm 1996 ch y u là ph c v
cho nhu c u s d ng th c a khách nư c ngoài n Vi t Nam. Xu hư ng s d ng
th thanh toán m i b t u tr nên quen thu c và sôi ng Vi t Nam t hai
năm tr l i ây.

1.1.3 Vai Trò C a Th ATM
1.1.3.1 i V i Ngư i S D ng
Là m t d ch v ti n l i nhanh chóng ph c v t t nhu c u giao d ch ti n t
trong cu c s ng hi n i vì m i ho t ng giao d ch c a ngư i dân ư c hoàn
toàn t ng qua th ATM. Khách hàng nào có nhu c u giao d ch ti n t không
c n ph i t n nhi u th i gian và công s c tr c ti p n ngân hàng và im t
v i các th t c ph c t p như hi n nay mà ch c n s h u 1 chi c th ATM là m i
giao d ch u ư c th c hi n 1 cách nhanh chóng trong su t 24/24 gi trong
ngày và m i ngày trong tu n. Và vi c nh ng chi c máy ATM c a các ngân hàng
ư c t trong các siêu th s r t ti n l i cho ngư i dân, có th không c n ph i
em quá nhi u ti n m t trong ngư i.

1.1.3.2 i V i Ngân Hàng
ây là m t kênh huy ng v n nhàn r i áng k trong dân chúng khi mà
ti n c a ngư i dân u ư c huy ng trong tài kho n ngân hàng. S ti n kh ng
l này s giúp ngân hàng tăng ngu n v n ho t ng ng th i có ư c ngu n thu
v ng ch c t vi c cung c p các d ch v thanh toán thông qua h th ng th ATM.
i u này h t s c có l i cho các ngân hàng trong cu c ua huy ng v n hi n
nay.

1.1.3.3 i V i N n Kinh T
T o i u ki n thu n l i phát tri n m t n n kinh t tiên ti n khi ngư i dân
thanh toán không dùng ti n m t thì vòng quay ti n t tăng lên làm gia tăng t c
phát tri n c a n n kinh t . Vi c t ng hóa trong giao d ch s nâng cao ch t
lư ng c a h th ng tài chính qu c gia t o i u ki n thu n l i cho m t n n kinh t
hi n i phát tri n và áp ng nhu c u h i nh p trong tương lai c a kinh t Vi t
Nam

1.1.4 Ti n Ích Và H n Ch Khi S D ng Th ATM

Trang 6
GVHD: inh Công Thành SVTH:Lê Anh Thu n

1.1.4.1 Ti n Ích
ATM là m t thành qu c a s c g ng c i thi n công ngh ngân hàng, c
bi t là h th ng thanh toán hi n i. Th ATM r t ư c khách hàng c a các ngân
hàng tán thành do s ti n l i và linh ho t c a th em l i.

Hi n nay v i công ngh tiên ti n, máy ATM không ch dùng rút ti n mà
nó tr thành m t ngân hàng thu nh v i các ch c năng và ti n ích: n p ti n,
rút ti n tr c ti p, chuy n kho n n t t c các ngân hàng, thanh toán các hóa ơn,
d ch v , thu , l phí…mua th tr trư c i n tho i di ng, Internet… Vi t
Nam Ngân Hàng ông Á EAB là Ngân hàng tiên phong trong lĩnh v c này.

H th ng ATM ư c l p t h u h t các Thành Ph , m t s khách s n,
nhà hàng, siêu th , c a hàng bách hóa l n, k c các Trư ng i h c và i u này
s giúp cho ngư i s d ng có th rút ti n nhi u nơi khi c n s d ng.

V i t m th ATM trên tay, khách hàng vào b t c th i gian nào u có th
rút ti n, chuy n ti n…, vi c ch y v i n ngân hàng trư c gi óng c a dư ng
như ã lùi v quá kh , b i vì ATM ho t ng su t 24 gi trong ngày.

Vi c s d ng th r t ơn gi n và nhanh chóng. Khách hàng ch c n th
vào khe c a máy ATM, sau ó ch c n nh p s PIN thì m i thao tác s ư c
hư ng d n c th trên màn hình máy tính. Ch trong vòng vài phút m nh l nh c a
ngư i s d ng s ư c th c hi n. Và h có th d dàng rút ư c s ti n mà mình
mu n.

Nh hình th c tr lương qua th nhi u công nhân, ngư i lao ng nh p cư
ã có thói quen g i tài kho n v a có lãi v a b o m an toàn.

M t ti n ích khác là ngư i s d ng th có th cho ngư i thân s d ng tài
kho n qua th ph và có th gi i h n m c chi tiêu c a th ph d ki m soát.

1.1.4.2 H n Ch
Không ch than phi n v ch t lư ng giao d ch, g n ây s v khi u n i m t
ti n t th rút ti n t ng (ATM) tăng d n v i s ti n m t ngày càng l n, m t
ki u, phi n cách! Cho th y các ngân hàng chưa th t s t o ư c an toàn cho
ngư i s d ng.

Tình tr ng h t ti n nhi u máy ATM hay x y ra, nh t là ngày th b y và


Trang 7
GVHD: inh Công Thành SVTH:Lê Anh Thu n

ch nh t, ngày chi tr lương cu i tháng và cũng là ngày khách hàng c n i mua
s m. i u này s làm cho ngư i s d ng r t phi n toái và khó khăn.

Vi c quá t i m ng làm cho máy ATM ch p ch n có lúc ch y ch m, i u
này gây nhi u b t ti n cho ngư i s d ng.

Ngư i dân v n còn thói quen thích s d ng ti n m t, do ó th ATM chưa
ư c s d ng r ng kh p.

H th ng ATM ôi khi còn b gián o n do các nguyên nhân ch quan t
ngân hàng, t c gi i quy t công vi c n i b c th là c p nh t d li u.

Chưa th liên minh k t n i thành m t h th ng ATM trong c nư c. N u
như nư c ngoài thì các máy ATM c a các ngân hàng khác nhau u có th
ư c k t n i v i nhau. Còn Vi t Nam thì khách hàng m tài kho n t i ngân
hàng nào thì ph i rút ti n máy ATM c a ngân hàng ó.G n ây có 1 s ngân
hàng ã liên k t l i v i nhau nhưng s ó v n còn r t ít.

V n còn tình tr ng “th n m ngoài vùng ph sóng” do còn quá ít máy và
ch y u là rút ti n.

T i Vi t Nam kh năng phân bi t ng ti n (theo m nh giá) c a máy ATM
ang b ánh giá th p. ATM trên th gi i u ư c thi t k v i vi c xác nh
m nh giá ti n ưa ra khi chi tr cho khách hàng qua các trang thi t b c m ng v
dày, chi u r ng c a t ti n. Tuy nhiên các m nh giá ti n c a Vi t Nam hi n
nay ư c thi t k và s n xu t tương ương nhau v kích c , dày nên các ch c
năng trên chưa phát huy ươc hi u qu .
Trang 8
GVHD: inh Công Thành SVTH:Lê Anh Thu nCHƯƠNG 2 ÁNH GIÁ TH C TR NG PHÁT HÀNH
TH C A CÁC NGÂN HÀNG T I VI T NAM TH I GIAN
QUA
2.2.1 Quy Mô S Lư ng Phát Hành Và T c Tăng
Trư ng
n gi a năm 2004, ch có kho ng 11 NH tham gia th trư ng phát hành và
thanh toán th . Trong ó Ngân hàng Ngo i Thương Vi t Nam (Vietcombank)
d n u do có h th ng ATM l n nh t kh p c nư c, ti p sau là các Ngân hàng:
Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn (Agribank), Ngân hàng Á Châu
(ACB), Ngân hàng Công thương Vi t Nam (Incombank), và Ngân hàng ông Á
(EAB). Các ngân hàng ch m i trang b ư c kho ng 450 máy ATM ph c v
các giao d ch c a ch th . T ng ngân hàng c th thì s máy này còn t hơn vì h
th ng ATM c a m i ngân hàng ho t ng riêng l . Ngo i tr Vietcombank v i
280 máy r i ra kh p c nư c, các ngân hàng còn l i m i ch trang b t dăm n
vài ch c máy. n cu i năm 2004, theo báo cáo c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t
Nam, t l ti n m t trong lưu thông v n còn chi m n 20,35% t ng phương ti n
thanh toán trong n n kinh t . Con s này ã gi m 1/3 so v i cách ây m t ch c
năm, nhưng v n còn r t cao so v i trình th gi i. Nói chung chi c th ATM
v n chưa là v t quen thu c. Cho th y n cu i năm 2004 tình hình phát và s
d ng phương ti n thanh toán không dùng ti n m t-th ATM t i Vi t Nam v n
chưa cao.

n năm 2005 quy mô và s lư ng th ATM ư c phát hành tăng lên áng
k . Ch trong 4 tháng u năm s lư ng th ATM phát hành t i Ngân hàng
Incombank ã là 50.000 th v i s lư ng máy ATM là 135 máy. Ngân hàng
Agribank cũng t 50.000 th ưa t ng s th phát hành lên 150.000 trên t ng s
máy là 254 máy. Ngân hàng u tư và Phát tri n (BIDV) t con s khiêm t n
hơn v i t ng s th là 76.000 th và g n 200 máy. Riêng Vietcombank s lư ng
th c a Ngân hàng lên n vài tri u th và có n 400 máy ATM, n u tính n
các máy ATM liên k t v i m t s ngân hàng khác (th ATM c a các ngân hàng
liên k t có th s d ng trên máy ATM c a nhau) thì t ng s là 450 máy. Tuy
nhiên v n còn m t s lư ng l n các i m mua s m có th ch p nh n thanh toán


Trang 9
GVHD: inh Công Thành SVTH:Lê Anh Thu n

b ng th . S máy ATM không l n nhưng còn l i b chia nh ra cho nhi u ngân
hàng và nhi u a phương. Ngay như ngân hàng Vietcombank có th ph n nhi u
nh t nhưng chưa n 500 máy. Còn h thông k t n i VNBC (Vietnam Bank
Card) ch có 178 máy trên toàn qu c. S lư ng khách hàng ti m năng lúc b y gi
còn r t l n v i hơn 100.000 doanh nghi p và hàng ch c tri u h gia ình. Trong
khi ó n th i i m lúc này ch duy nh t Ngân hàng Nông nghi p và phát tri n
Nông thôn là có m ng lư i chi nhánh n m t s xã. M t dù vây nhưng khi so
sánh hai móc th i gian: gi a năm 2004 và gi a năm 2005 ta th y ư c t c
tăng trư ng c a th trư ng th ATM t i Vi t Nam là r t l n. S lư ng máy tăng
hơn 2 l n, s lư ng th tăng hơn 5 l n, m c tăng trư ng trên 200% m t năm ã là
r t cao. Ngoài ra nh ng tháng cu i năm 2005 ngư i có th ATM a năng có th
giao d ch t i m t s máy Trung Qu c, Hong Kong, Thái Lan, Singapore,
Philippines. Cho th y th trư ng th ngày càng m r ng hơn c trong l n ngoài
nư c.

V i à tăng trư ng ó n u năm 2006 lo i th ư c s d ng nhi u nh t
t i Viêt Nam là th ATM do nhi u ngân hàng phát hành. Cu i tháng 01 năm
2006 m c tăng trư ng c a th trư ng th ATM ã trên 300%. N u như gi a năm
2005 trên toàn qu c ch có kho ng 1000 máy và g n 2 tri u th thì n th i i m
tháng 05/2006 c h th ng ã có g n 2000 máy và hơn 2,1 tri u th ATM ư c
ưa vào s d ng. n dây, liên minh th Vietcombank (VCB) ã t g n 1 tri u
th và d ki n trong năm 2006 tăng lên 1,5 tri u th . Còn h th ng VNBC
(Vietnam Bank Card) c a ngân hàng ông Á thì v i 400.000 th , d ki n t 1,2
tri u th vào cu i năm 2006. n th i i m này ã có kho ng 20 thương hi u th
khác nhau ư c tung ra th trư ng và cu c c nh tranh gi a các ngân hàng là vô
cùng sôi ng.

Trong th i gian g n ây các ngân hàng ã ra s c m thêm nhi u máy m i
và s lư ng th phát hành c a các ngân hàng ngày càng tăng. c bi t là ngân
hàng Nông Nghi p ã liên k t các v i các khu công nghi p b ng vi c tr lương
cho công nhân thông qua th ATM t ó s lư ng th và máy c a ngân hàng này
không ng ng tăng lên n nay ư c tính ngân hàng Nông Nghi p ã có kho ng
566 máy trên ph m vi toàn qu c v i kho ng hơn 1 tri u th ư c phát hành. Còn


Trang 10
GVHD: inh Công Thành SVTH:Lê Anh Thu n

i v i Vietcombank h ã phát tri n th trong sinh viên b ng cách cho l p t
thêm nhi u máy ATM các trư ng i h c và có nhi u chương trình phát hành
th mi n phí cho sinh viên nh ó mà s lư ng th c a Vietcombank ã phát
tri n r t nhanh.

Tóm l i i v i nh ng s n ph m, d ch v ang có i u d dàng th y nh t là
s bùng n d ch v th ghi n n i a (ATM). Trong vòng 3 năm tr l i ây, v i
m c tăng trư ng trên cho th y nhu c u cũng như s hư ng ng nhi t tình c a
ngư i tiêu dùng v d ch v ngân hàng hi n i là r t cao. S tài kho n và s máy
ATM ư c l p t tăng lên nhanh chóng và ã t o m t “cơn s t” th c s .

Sau ây là các b ng th ng kê v s lư ng a i m t máy ATM c a m t
s Ngân hàng.
B ng: S lư ng a i m t máy ATM c a Ngân hàng Nông Nghi p
(Agribank)

Khu v c S lư ng

An Giang 4

Bà R a Vũng Tàu 15

B c Liêu 3

B cK n 1

B c Giang 4

B c Ninh 4

B n Tre 6

Bình Dương 24

Bình nh 3

Bình Phư c 4

Bình Thu n 3

Cà Mau 4

Cao B ng 2

C n Thơ 14


Trang 11
GVHD: inh Công Thành SVTH:Lê Anh Thu n

à N ng 21

cL k 6

c Nông 3

i n Biên 2

ng Nai 12

ng Tháp 2

Gia Lai 2

Hà Giang 2

Hà Nam 2

Hà N i 134

Hà Tây 9

Hà Tĩnh 2

H i Dương 2

H i Phòng 14

H u Giang 2

Hòa Bình 1

Hưng Yên 2

Khánh Hòa 11

Kiên Giang 3

Kon Tum 2

Lai Châu 2

Lâm ng 10

L ng Sơn 4

Lào Cai 4

Long An 3Trang 12
GVHD: inh Công Thành SVTH:Lê Anh Thu n

Nam nh 3

Ngh An 2

Ninh Bình 3

Ninh Thu n 3

Phú Th 2

Phú Yên 2

Quãng Bình 2

Quãng Nam 8

Quãng Ngãi 4

Quãng Ninh 9

Quãng Tr 4

Sóc Trăng 10

Sơn La 2

Tây Ninh 3

Thái Bình 1

Thái Nguyên 3

Thanh Hóa 4

Th a Thiên Hu 10

Ti n Giang 3

Thành Ph H Chí Minh 128

Trà Vinh 2

Tuyên Quang 2

Vĩnh Long 3

Vĩnh Phúc 3

Yên Bái 2

(Ngu n: t ng h p s li u t trang web www.agribank.com.vn)

Trang 13
GVHD: inh Công Thành SVTH:Lê Anh Thu n

2.2.2 Chi n Lư c Và Bi n Pháp M R ng Th Trư ng
có t c tăng trư ng như trên các ngân hàng ã không ng ng áp d ng
nhi u chi n lư c m r ng, các chi n lư c là không th thi u i v i ngân hàng vì
h u h t các ngân hàng u có m c ích kinh doanh là m r ng th trư ng, tăng
quy mô th ph n chi m lãnh.

Sau ây là m t s chi n lư c mà các ngân hàng ã áp d ng:

T năm 2004, Ngân hàng Thương M i c ph n ông Á (EAB) ã áp d ng
hình th c tr lương qua th . Nh v y mà khá nhi u công nhân, ngư i nh p cư ã
không còn gi ti n m t v a không sinh lãi l i thi u an toàn. Hơn n a khi nh n
lương qua th có giao d ch thư ng xuyên qua th khách hàng có th ư c xét h n
m c th u chi (tài kho n h t ti n v n có th rút ti n ho c thanh toán, hoàn tr sau).

u năm 2005, cũng ã có hình th c cho vay gi i ngân qua th v i lãi su t
khá th p. Theo ó, ngân hàng và ngư i vay làm các th t c vay v n và chuy n
toàn b ti n vay qua tài kho n th ATM. Ngoài ti u thương các ch thì m t s
ngư i còn vay xây nhà cũng ã s d ng cách gi i ngân thông qua th , c n ti n
n âu l y n ó.

M t chi n l c khác là m ngân hàng trong các Trư ng i h c. Nhu c u
s d ng th c a sinh viên theo h c và cán b - công nhân viên là r t cao do ó
chi n lư c này ã em l i k t qu cao cho các ngân hàng.

Chi n l c gi m giá và thư ng xuyên có nhi u chương trình quà t ng cũng
ã và ang ư c các ngân hàng áp d ng và ã thu hút ư c nhi u ngư i tham gia
s d ng th .

Và cũng trong năm 2005 thì th ATM cũng ã ư c s d ng nư c ngoài.

Ngân hàng Ngo i Thương Vi t Nam ã có k ho ch chuy n toàn b các th
t ATM sang các th thông minh (th chip). Quy n l i khách hàng c a ngân
hàng s ư c m b o hơn khi s d ng th chip vì ngoài vi c m b o ti n ích
như th chip còn có th nh danh ngư i s d ng, lưu tr thông tin v các chương
trình khuy n mãi, th m chí s c kh e… ây là m t xu th t t y u vì th chip s
áp ng ư c các yêu c u c a các t ch c th qu c t .

n u tháng 2 năm 2006, S giao d ch hai Ngân hàng Công Thương ra

Trang 14
GVHD: inh Công Thành SVTH:Lê Anh Thu n

chi n lư c s cho vay tín ch p dùng vào m c ích sinh ho t, tiêu dùng iv i
nh ng khách hàng có th ATM và tr lương qua th . M c vay tín ch p t i a là
10 tri u. i u này s thu hút thêm m t s lư ng ngư i s d ng th thanh toán.

G n ây, 28/3/2006 Ngân hàng ông Á – chi nhánh à N ng ã t ch c
tri n khai chương trình “m th ATM l y ngay” t i h i ch giao lưu kinh t Vi t
– Lào – Thái. V i chương trình khách hàng có th d dàng ăng ký, s d ng
ngay m t chi c th a năng EAB mi n phí và l y ngay. Cũng t i th i i m này,
EAB l p t máy ATM hi n i nh t Vi t Nam v a có trên th trư ng. Khách
hàng có th g i ti n tr c ti p, rút ti n m t, chuy n ti n, thanh toán d ch v , mua
các lo i th cào qua máy và m t s ch c năng khác. Và ó cũng là m t bi n pháp
m r ng th trư ng mà Ngân hàng ã s d ng.

2.2.3 Liên Minh Thanh Toán Th
Vi c liên minh k t n i gi a các ngân hàng có ba cái l i: th nh t là l i cho
khách hàng do m ng lư i giao d ch ư c m r ng, th hai khi “nhi u cây ch m
l i” s tăng kh năng c nh tranh c a các ngân hàng trong nư c v i các ngân
hàng nư c ngoài và ti t ki m ư c chi phí u tư, th ba t o i u ki n ngư i
dân gi m dùng ti m m t và thanh toán qua ngân hàng

Các ngân hàng có th k t n i v i nhau qua hai cách. Phương án th nh t là
l p công ty chuy n m ch qu c gia ã ư c Ngân hàng Nhà nư c và các Ngân
hàng Ngo i thương quan tâm, tuy nhiên v n có ngân hàng chưa ch u tham gia vì
lý do chưa phù h p v công ngh . Còn phương án th hai là gi a các ngân hàng
t tho thu n, i v i phương án này dù ư c ánh giá là d th c hi n do các
ngân hàng t quy t nh nhưng th c t ch ng suôn s vì vi c làm “nhánh” c a
ngân hàng khác, òi h i ph i k t n i “hàng ngang”, không l thu c vào nhau.

Dù ư c thành l p t tháng 7/2004 nhưng mãi n ngày 21/4/2007 Công ty
c ph n chuy n m ch tài chính qu c gia Vi t Nam (Banknetvn) ã khai trương
h th ng chuy n m ch Banknetvn. M c dù chưa ph i là h th ng có s lư ng
ngân hàng tham gia ông nh t th i i m hi n t i, nhưng Banknetvn là h th ng
có s tham gia c a 3 ngân hàng thương m i Nhà nư c l n nh t Vi t Nam: Ngân
hàng u tư và Phát tri n Vi t Nam, Ngân hàng Công Thương Vi t Nam và
Ngân hàng Thương m i c ph n Sài Gòn công thương,và tương lai có th có s

Trang 15
GVHD: inh Công Thành SVTH:Lê Anh Thu n

tham gia c a t t c các ngân hàng thương m i c a Vi t Nam, mang l i l i ích l n
cho khách hàng dùng th Vi t Nam. M c tiêu chính c a Banknetvn là xây
d ng h th ng chuy n m ch tài chính qu c gia k t n i các h th ng thanh toán
th nói chung, h th ng ATM/POS nói riêng c a các ngân hàng Vi t Nam, x
lý thanh toán bù tr i v i các giao d ch thanh toán th gi a các ngân hàng.

2.2.4 Ưu i m C a Th ATM
2.2.4.1 i V i Ngư i S D ng
Có th nói, trư c khi th ATM xu t hi n thì vi c ngư i dân có nhu c u giao
d ch v i ngân hàng u ph i n tr c ti p các ngân hàng thương m i và ph i i
m t v i nhi u lo i th t c ph c t p. ôi khi còn g p nhi u khó ch u do thái
ph c v và ý th c c a nhân viên ngân hàng. Hơn n a vi c giao d ch tr c ti p v i
ngân hàng còn b gi i h n v th i gian và không gian vì các ngân hàng ch làm
vi c theo th i gian quy nh. ây là s b t ti n trong giao d ch v i khách hàng.
Tuy nhiên t khi th ATM xu t hi n ã góp ph n gi i quy t ư c tình tr ng ó
và ph c v t t hơn nhu c u giao d ch c a ngân hàng.

* Rút ti n m t: Kh năng u tiên và cơ b n nh t c a th ATM là giúp cho
ngư i s d ng có th rút ti n m t trong tài kho n c a mình m t cách d dàng và
nhanh chóng. Khi ngư i ch th có nhu c u rút ti n, h ch c n mang th ATM
n b t c máy ATM nào g n nh t. Khách hàng ch vi c n th ATM vào máy,
b m mã s và yêu c u s ti n mình c n rút, m i thao tác ch di n ra trong vòng
t 30 giây n 1 phút.

* G i ti n: ây là d ch v mà ngân hàng ông Á là ngân hàng u tiên
trong nư c cho phép khách hàng c a mình g i ti n qua th ATM mà không ph i
n tr c ti p ngân hàng. ây là m t ti n ích nh m nâng cao giá tr s d ng c a
th ATM ng th i t o ư c ưu th cho th ATM c a ngân hàng trên th trưòng
th hi n nay..

* Thanh toán các d ch v : ây là m t ti n ích góp ph n ph c v t t hơn
cu c s ng c a con ngư i vì nó ti t ki m ư c th i gian, công s c và chi phí cho
ngư i s d ng. Ngư i s d ng có th tr các kho n chi phí d ch v c a gia ình
như: i n, nư c, i n tho i, phí internet, óng b o hi m, th m chí c vi c ng h
các qu t thi n b ng cách chuy n kho n qua chính th ATM c a mình. i u này


Trang 16
GVHD: inh Công Thành SVTH:Lê Anh Thu n

s giúp ngư i dân thay i thói quen s d ng ti n m t. Hi n nay các ngân hàng
ang tìm cách liên k t v i các công ty i n l c, c p nư c, i n tho i… ti n
hành ưa d nh v này vào ph c v khách hàng mà i u là ngân hàng ông Á.
Trên th c t , các công ty i n tho i, i n, nư c..hoàn toàn có kh năng u thác
cho ngân hàng thu ti n d ch v hàng tháng c a khách hàng. Gi y báo ti n i n,
nư c… ư c g i tr c ti p n ngân hàng, ngân hàng s thanh toán cho các công
ty, cu i tháng ngân hàng s g i b n sao kê các lo i ti n d ch v ã ư c kh u tr
cho khách hàng c a mình là xong. i u này cũng giúp các công ty ti t ki m ư c
th i gian công s c và chi phí cho vi c thu ti n hàng tháng theo cách th công.

+ Khi thanh toán hoá ơn: Khách hàng b m phím “Thanh toán hoá ơn”
máy s yêu c u ch n lo i d ch v c n thanh toán ( i n, nư c, i n tho i, …).
B m phím tương ng mà hình s xu t hi n ch n nhà cung c p d ch v (ví d :
MobiFone, Vinaphone, Manulife…). Máy yêu c u nh p s tham chi u (h p
ng, mã khách hàng, s thuê bao, …) b m ENTER/NH P.

Máy yêu c u xác nh n l i s tham chi u-b m ENTER/NH P. Máy yêu
c u nh p s ti n mu n thanh toán-b m ENTER/NH P. Màn hình xu t hi n “xác
nh n s ti n b n v a thanh toán s ti n X cho d ch v Y v i s tham chi u Z” và
h i “B n có mu n in hoá ơn giao d ch”, b m phím “Có” ho c “Không”, n u có
ch nh n hoá ơn t i “Khe hoá ơn”…

Danh m c các d ch v mà ch th có th thanh toán qua ATM ư c hi n
th ngay trên máy ATM. Ch th a năng c a ngân hàng ông Á có th thanh
toán ti n b o hi m, nư c, i n, i n tho i,…Ch th VCB có th thanh toán qua
ATM cho các hoá ơn d ch v sinh ho t như: i n tho i c nh, thuê bao di
ng tr sau, ti n phí b o hi m, ti n i n…Trong ó riêng thanh toán ti n
MobiFone thì ch th ph i ăng ký qua tin nh n ư c c p pin và s pin này
nh p vào khi thanh toán.

Lưu ý: Khi chuy n kho n, mua th i n tho i, thanh toán d ch v … ch
th ph i nh và b m úng tài kho n s chuy n, công ty cung c p d ch v vi n
thông, s h p ng… vì ti n s t tài kho n c a ch th l p t c chuy n vào tài
kho n n ho c c a nhà cung c p d ch v .Trang 17
GVHD: inh Công Thành SVTH:Lê Anh Thu n

+ Thanh toán t ng: ngoài ra, m t s ngân hàng ch th có th thanh
toán ti n d ch v mà không c n n ATM. Như ngân hàng ông Á có d ch v
thanh toán t ng ti n i n, nư c, i n tho i/internet, ti n b o hi m qua th
ông Á. Ch th ch c n ăng ký m t l n t i ngân hàng, th t c là gi y thông
báo ho c hoá ơn kỳ trư c. Hi n ngân hàng ông Á ã h p tác ư c v i các ơn
v tri n khai chương trình thanh toán các d ch v t ng cho khách hàng…

n kỳ thanh toán, căn c trên h sơ nh thu c a bên cung c p d ch v
g i qua, ngân hàng t ng trích ti n t tài kho n th c a khách hàng thanh
toán cho kỳ hoá ơn d ch v ó, hoá ơn s ư cg i n khách hàng sau.

* Chuy n kho n: Ngoài vi c g i ti n, rút ti n và thanh toán các chi phí d ch
v c a gia ình, th ATM còn có ch c năng chuy n kho n theo yêu c u c a
khách hàng tr nên nhanh chóng, an toàn và ti n l i.

* An toàn và có kh năng sinh l i: Th ATM còn có tác d ng như m t
ngư i b o v túi ti n cho khách hàng, b i ch duy nh t ch th m i bi t mã s
rút ti n. Ngay c trong trư ng h p ch th ánh m t th c a mình thì ngư i khác
cũng không th rút ti n trong tài kho n n u không bi t mã s . Hơn n a, do không
gi quá nhi u ti n m t trong ngư i nên khách hàng cũng không s m t mát do
tr m c p. Bên c nh ó vi c có th thư ng xuyên ki m tra các kho n ti n ã ư c
s d ng qua th ATM s giúp ngư i ch th qu n lý t t túi ti n c a mình và có
k ho ch chi tiêu h p lý. M t i u h t s c có l i cho ngư i s d ng th ATM
ư c tính theo m c lãi xu t ti n g i không kỳ h n là 0.02% tháng.

2.2.4.2 i V i Các Doanh Nghi p
Th ATM không ch em l i nhi u ti n ích cho cá nhân ngư i s d ng mà
ây còn là m t l i gi i cho bài toán khó trong vi c nâng cao hi u qu ho t ng
kinh doanh b ng cách gi m thi u chi phí trong vi c tr lương c a doanh nghi p.
Do ó ngày càng có nhi u doanh nghi p th c hi n vi c tr lương cho nhân viên
qua th ATM vì nhi u ti n l i cho c ngư i phát lương và ngư i lĩnh lương.

* Ti n l i trong vi c s d ng d ch v tr lương qua th : So v i hình th c
chi tr lương th công như lâu nay thì vi c chi tr lương qua tài kho n ti n l i
hơn nhi u. Vì các doanh nghi p ch c n ăng ký m tài kho n cho nhân viên c a
mình t i ngân hàng và chuy n b ng lương c a doanh nghi p vào m i kỳ phát

Trang 18
GVHD: inh Công Thành SVTH:Lê Anh Thu n

lương cho ngân hàng, ngân hàng s t ng ho ch toán và chuy n s lương
tương ng vào tài kho n c a t ng nhân viên.

* Ti t ki m ư c th i gian và chi phí: Vi c tr lương qua th ATM s giúp
cho các doanh nghi p ti t ki m ư c th i gian do không ph i tr c ti p phát lương
n t ng nhân viên như trư c ây và hơn n a khi th c hi n tr lương qua th
doanh nghi p cũng gi m ư c chi phí cho b máy phát lương, qu n lý t t ngân
qu trong chi tr và tránh tình tr ng ti n gi .

* Qu n lý t t ti n lương cho công nhân: Khi các doanh nghi p s d ng d ch
v tr lương qua th ATM thì ngoài vi c các doanh nghi p có l i thì công nhân
nh n lương t th ATM cũng có l i v nhi u m t. Trư c h t là các công nhân s
ư c hư ng m i ti n ích t chi c th ATM và h có th rút ti n theo nhu c u chi
tiêu c a mình. Hơn n a ti n lương còn l i trên tài kho n th ATM c a h s ư c
b o m an toàn và ư c hư ng lãi su t ti n g i không kỳ h n theo quy nh c a
ngân hàng. Thêm vào ó vi c s d ng th ATM trong vi c chi tr lương giúp
b o m t v ti n lương, thư ng và các kho n ti n ph c p khác c a công nhân,
i u này s tránh ư c chuy n ganh t l n nhau trong n i b . ây cũng là m t
trong nhi u nguyên nhân khi n các doanh nghi p quay sang s d ng d ch v .

2.2.4.3 i V i Các Ngân Hàng
Th ATM ra i không ch mang l i ti n ích cho ngư i s d ng mà nó còn
góp ph n thúc y s phát tri n v ng m nh cho h th ng tài chính c a m t qu c
gia nói chung và các ngân hàng nói riêng.

* i v i ngân hàng trung ương: Tuy ngân hàng trung ương không tr c ti p
tham gia vào d ch v th ATM nhưng vi c ngư i dân s d ng th ATM l i có ý
nghĩa quan tr ng trong ho t ng c a ngân hàng trung ương cũng như h th ng
tài chính c a m t qu c gia, c bi t là i v i m t nư c ang phát tri n và trên
90% ngư i dân có thói quen s d ng ti n m t trong thanh toán. Vi c các ngân
hàng thương m i huy ng ư c v n t vi c m tài kho n thanh toán cho th
ATM ã làm tăng m c d tr b t bu c c a các ngân hàng thương m i t i ngân
hàng Trung ương.

Hơn n a, vi c ngư i dân m tài kho n ngân hàng s d ng th ATM s
làm h n ch vi c s d ng ti n m t trong lưu thông. Vì vi c thanh toán b ng ti n

Trang 19
GVHD: inh Công Thành SVTH:Lê Anh Thu n

m t s làm ch m vòng quay c a ng ti n, làm ch m t c phát tri n c a n n
kinh t . Trong khi thanh toán b ng th ATM thì ch b ng vài ng tác nh p d
li u thì ti n ã ư c chuy n t nơi này sang nơi khác. Hơn n a vi c thanh toán
b ng chuy n kho n thông qua th ATM s làm tăng kh năng t o v n cho ngân
hàng. Ngoài ra vi c thanh toán không dùng ti n m t s giúp ngân hàng trung
ương gi m ư c gánh n ng trong vi c in ti n, v n chuy n, c t tr b o qu n ti n
m t cũng như tránh ư c n n ti n gi . Vi c h n ch s d ng ti n m t trong lưu
thông chuy n qua s d ng th ATM s giúp nhà nư c ki m soát ch t ch hơn
trong v n thu thu c a các doanh nghi p cũng như cá nhân, ng th i d dàng
phát hi n nh ng v n tiêu c c c a xã h i như n n r a ti n ho c tham nhũng.
Hơn n a vi c s d ng phương th c thanh toán không dùng ti n m t s giúp ngân
hàng trung ương qu n lý t t lư ng ti n lưu thông và qua ó s k p th i có nh ng
chính sách ti n t và ưa ra nh ng bi n pháp phù h p nh m thúc y s phát
tri n c a n n kinh t và xây d ng m t h th ng tài chính v ng m nh.

* i v i các ngân hàng thương m i: Có th nói vi c xu t hi n c a th
ATM trong thanh toán ã góp ph n làm cho các d ch v tài chính ti n t tr nên
a d ng, phong phú và hi u qu hơn. Ngân hàng có th ph c t t hơn các nhu c u
giao d ch ngày càng cao c a khách hàng trong n n kinh t phát tri n như hi n
nay. Vi c các ngân hàng ua nhau phát tri n th ATM Vi t Nam s giúp các
ngân thu hút nh ng khách hàng ang có nhu c u s d ng th ATM. Bên c nh ó
vi c ưa d ch v th ATM vào ph c v nhu c u giao d ch c a ngư i dân òi h i
các ngân hàng ph i t trang b và nâng cao kh năng t ng hoá trong giao d ch
và ch t lư ng ph c v khách hàng trong và ngoài nư c, nh t là khi Vi t Nam
ang trong quá trình h i nh p v i th gi i và ngành du l ch Vi t Nam ang phát
tri n m nh m như hiên nay. ây là m t bư c ti n t t y u phù h p v i yêu c u
c a m t m t n n kinh t công nghi p hoá hi n i hoá. Bên c nh ó vi c các
ngân hàng ưa d ch v th ATM vào khai thác s m ra m t kênh huy ng v n
l n cho ngân hàng. Có th s lư ng ti n g i trong tài kho n c a m i th ATM
không l n, nhưng n u tính trên t ng s th ATM mà ngân hàng phát hành thì ây
là m t s ti n áng k v i các ngân hàng. Theo th ng kê c a báo Tu i Tr Net
19/10/2004 thì v i 360.600 tài kho n cá nhân ư c m t i các ngân hàng thì s
ti n bình quân trên các tài kho n này là 5.400 t ng. Trong ó ngân hàng Nông

Trang 20
GVHD: inh Công Thành SVTH:Lê Anh Thu n

Nghi p và Phát Tri n Nông Thôn Vi t Nam ch v i kho ng 11.000 tài kho n c a
các cán b , nhân viên và sinh viên c a trư ng i h c Kinh T thành ph HCM
thì s dư bình quân trên các tài kho n này là t 30 n 40 t ng. Còn iv i
ngân hàng ông Á khi phát hành ư c kho ng 63.000 th ATM thì s ti n bình
quân trên tài kho n c a khách hàng là kho ng 60 t ng. T các s li u trên có
th th y r ng th ATM là m t kênh huy ng v n h t s c hi u qu .

2.2.5 Như c i m C a Th ATM
2.2.5.1 Th ATM Chưa Th t S An Toàn
Có th nói, ngày nay văn minh thanh toán không dùng ti n m t ang ư c
ph bi n r ng rãi khá nhi u nư c trên toàn th gi i. M t trong nh ng công c
góp ph n làm gi m vi c thanh toán ti n m t chính là nh ng chi c th nh g n và
xinh x n, ư c coi như là nh ng “chi c ví i n t ”. Tuy nhiên, trong th i i
khoa h c c c th nh công ngh c c th nh như hi n nay và internet ư c ph c p
r ng rãi và toàn c u thì vi c b o m t cho nh ng chi c th ang là m t v n làm
au u các chuyên gia trong ngành ngân hàng b i n n làm th gi và ánh c p
thông tin cá nhân c a th qua các máy ATM ang ngày càng ư c ph bi n nhân
r ng v i nh ng cách th c tinh vi hơn i u ó ã ư c t ch c th qu c t c nh
báo t r t lâu.

Tuy m i phát tri n chưa lâu song có nhi u v khi u ki n v vi c m t ti n
trong tài kho n th ATM mà “kh ch ” - ngư i s d ng không bi t kêu ai ành
ph i ng m ng ch u thi t thòi. M t trong nh ng nguyên nhân chính là tính an
toàn c a d ch v th chưa ư c m b o. Theo d báo c a các chuyên gia, ây
chính là cu c chi n m i c a các ngân hàng khi ch p nh n vào cu c chơi v i d ch
v th .

Vi c làm gi th khá ph bi n trên th gi i và ch c ch n các d ch v th c a
Vi t Nam cũng không là ngo i l . Nhưng i u quan tr ng hơn mà ngư i dân
quan tâm là các bi n pháp h u hi u b o v quy n l i c a khách hàng l i chưa
có. Chính vì th , khi các ngân hàng Vi t Nam có máy ATM b rút ti n b ng th
tín d ng qu c t gi thì h không ph i ch u trách nhi m gì v thi t h i tài chính
do th tín d ng qu c t gi gây nên b i ó là giao d ch “h p pháp”. Th c ch t,
Trang 21
GVHD: inh Công Thành SVTH:Lê Anh Thu n

th tín d ng ch là m t t m th cung c p các thông tin cho h th ng ph n m m
máy tính s lý, n u các thông tin ó là úng thì máy tính s ti n hành giao d ch.

Ngoài ra, hi n nay ngân hàng và ngư i s d ng v n ph i giao d ch v i nhau
trên cơ s pháp lý là quy ch phát hành th ã ban hành t trư c ó.Ngân hàng
nhà nư c chưa có b t kỳ quy nh nào ràng bu c các ngân hàng cung c p d ch v
th ph i trang b camera an ninh t i nơi t máy ATM.

2.2.5.2 D ch V Th ATM Còn Y u
G n ây các ngân hàng ã l p t thêm nhi u máy ATM trên toàn qu c.
Tuy nhiên dư ng như h th ng giao d ch i n t qua máy ATM v n chưa th c s
s n sàng vào cu c. ó là chưa k n nh ng thách th c không d kh c ph c càng
làm h n ch các tính năng c a th . Các ngân hàng phát hành th chưa liên k t v i
nhau thành m t h th ng nên th c a ngân hàng này phát hành không s d ng
ư c t i máy ATM c a ngân hàng khác. Do v y d n n tình tr ng t i cùng m t
a i m nhưng ph i có vài máy ATM c a t ng ngân hàng khác nhau. M c dù
vào ngày 21/4/2007 công ty c ph n chuy n m ch tài chính qu c gia Vi t Nam
ã i vào ho t ng nhưng nó cũng ch m i có 3 ngân hàng tham gia ,bên c nh
ó còn có 2 liên minh khác c a Vietcombank và Vietnam Bank Card t thi t l p
m t h th ng riêng nhưng v cơ b n v n d a trên h t ng ã có. i u này cho
th y th trư ng th Vi t Nam v n còn trong tình tr ng phân tán và chưa th phát
huy s c m nh th c s trong th i gian t i

Trong khi ch c năng chính c a th là thanh toán thì a s ngư i tiêu dùng
hi n nay ch dùng th rút ti n m t t i các máy ATM, t ód n n hi u sai
ch c năng c a th . Các a i m có lư ng giao d ch òi h i thanh toán nhi u như
siêu th , trung tâm thương m i, nhà hàng hi n nay v n chưa có các máy c th .
Ngay t i m t s siêu th l n có máy c th thì cũng không ư c trang b t i t t
c các qu y thu ngân, do ó khách hàng v n g p khó khăn khi mu n tr ti n b ng
th . M t b t c p khác c a th ATM là chưa th t s có nhi u ti n ích, h p d n
khách hàng. M ng phát tri n m nh nh t c a d ch v th này là tr lương qua tài
kho n. Tuy nhiên, m i ch có các công ty l n, t p oàn, liên doanh và các t
ch c nư c ngoài “sài” d ch v này. Các ti n ích khác như chuy n kho n, thanh
Trang 22
GVHD: inh Công Thành SVTH:Lê Anh Thu n

toán b o hi m, ti n i n tho i, ti n i n… hi n ch có m t s ngân hàng áp d ng
i n hình là ngân hàng ông Á EAB.

2.2.5.3 H Th ng ATM Thư ng Xuyên B Quá T i

Trong nh ng năm g n ây, m c dù th trư ng th ATM phát tri n nhanh
chóng nhưng s lư ng th ATM phát hành còn r t th p so v i ti m năng th
trư ng. Tuy nhiên, h th ng ATM ã b t u có d u hi u quá t i.

Hi n nay các ngân hàng ang n l c ch y ua trong vi c phát hành th , s
lư ng th ATM không ng ng tăng lên và h th ng máy ATM cũng ư c các
ngân hàng chú tr ng u tư ph c v nhu c u s d ng th ATM c a khách
hàng. Tuy nhiên s lư ng máy ATM hi n có và m ng lư i ch p nh n th v n còn
khá ít ã gây ra tình tr ng quá t i trong h th ng ATM nh t là vào nh ng lúc cao
i m như ngày l , t t khi mà nhu c u rút ti n c a ngư i dân tăng cao. i u này
gây khó khăn cho ngư i s d ng và gây tâm lý s d ng th ATM không ti n l i
so v i s d ng ti n m t. Ngoài ra vi c t máy m t s nơi công c ng như: siêu
th , nhà hàng, sân bay, nhà ga, khu công nghi p, trư ng i h c… cũng gây ra
h n ch v th i gian ho t ng do các máy không th t nh ng nơi m vì lý
do an ninh không m b o nên các máy ATM ch có th ho t ng trong gi
hành chính (n u t trong các ngân hàng) ho c n 9-10 gi t i (n u t siêu
th , nhà hàng, trung tâm thương m i…). Vì v y trên lý thuy t máy ATM ho t
ng 24/24 gi hi n nay chưa ư c th c hi n. Hơn n a, vi c các máy ATM c a
Vi t Nam hay b h ng cũng là m t v n gây tr ng i làm n n lòng ngư i s
d ng. Bên c nh ó vi c th ATM do ngân hàng nào phát hành thì ch có máy c a
ngân hàng ó m i s d ng ư c cũng là m t nguyên nhân góp ph n làm quá t i
h th ng máy ATM trong th i gian qua.

Các ngân hàng trong th i gian qua liên t c u tư gia tăng s lư ng máy
ATM nh m ph c v nhu c u s d ng c a khách hàng. Th nhưng h th ng máy
ATM c a các ngân hàng phân b chưa ng u và h u như ch phân b thành
ph l n như thành ph HCM và Hà N i. T i các thành ph này, các máy ATM
cũng ch t p trung nh ng nơi giao d ch c a ngân hàng là ch y u. Thêm vào ó
h th ng các i m ch p nh n th tương i ít i u này ã làm gây tâm lý ng i s
d ng th khách hàng.

Trang 23
GVHD: inh Công Thành SVTH:Lê Anh Thu n

CHƯƠNG 3 GI I PHÁP NÂNG CAO HI U QU S
D NG TH ATM T I VI T NAM

3.3.1 Phát Tri n D ch V
H th ng tài kho n và th hi n nay ư c liên t c c i thi n và phát tri n v
d ch v . Phát tri n các d ch v Ngân hàng là gi i pháp c n thi t. Trư c ây ã có
nh ng quy nh b t bu c ph i thanh toán qua Ngân hàng. Nhưng k t qu là m nh
l nh hành chính ã ch ng t không hi u qu và n nay các gi i pháp th trư ng
ã vào cu c. Khi mà d ch v Ngân hàng ã tr nên ti n l i thì ch ng c n m nh
l nh, ngư i ta cũng thanh toán qua Ngân hàng. Tuy nhiên vi c phát tri n d ch v
trong giai o n này c n tính nv n h i nh p.

3.3.2 M R ng M ng Lư i
tăng s ti n l i cho ngư i s d ng, m t gi i pháp ơn gi n là các Ngân
hàng c n tăng cư ng liên k t h th ng thanh toán th v i nhau, m r ng hơn các
i m ch p nh n th nh m t o ra l i th kinh t theo quy mô. Câu nói ngày xưa:
“m t cây làm ch ng nên non, ba cây ch m l i lên hòn núi cao” v n còn úng
trong trư ng h p này.

Xây d ng trung tâm chuy n m ch th th ng nh t, k t n i các h th ng máy
tính ATM c a các liên minh th hi n hành thành m t h th ng th ng nh t, m
b o th do m t ngân hàng phát hành có th s d ng nhi u máy ATM và POS
c a các ngân hàng khác.

33.3 C i Ti n Công Ngh
Vi c quá t i m ng, ư ng truy n tr c tr c x y ra thư ng xuyên s nh
hư ng không nh n ngư i s d ng. Gi i pháp h n ch các s c là u tư nâng
c p h th ng x lý m i tăng t c x lý cho phù h p. Ngân hàng c n có
ư ng truy n d phòng t t nh t là s d ng riêng. Ch t lư ng giao d ch ATM ph
thu c nhi u vào ư ng truy n, vi c nâng cao ch t lư ng ư ng truy n c n ư c
c i thi n. Ngoài ra Ngân hàng c n tăng cư ng hơn n a tính năng cho th . Th
ATM có nhi u tính năng s thu hút ư c nhi u i t ơng s d ng hơn.

M c tiêu c a các ngân hàng Vi t Nam trong th i gian t i là phát tri n
d ch v th , d a trên cơ s công ngh hi n i, ngoài ra còn hư ng t i ph c v


Trang 24
GVHD: inh Công Thành SVTH:Lê Anh Thu n

khách hàng các máy ATM th h m i ư c c i ti n m u mã, tính năng. N u như
các dòng máy ATM trư c ây ch có tính năng chính là rút ti n, thì nay có thêm
multimedia (nh c, ti ng ng), màn hình màu s c sinh ng và thêm r t nhi u
tính năng Có lo i ư c tích h p thêm camera ho c gương theo dõi phía sau,
m b o an toàn cho ngư i s d ng.

3.3.4 m B o Quy n Giao D ch Cho Khách Hàng
Vì quy n l i c a khách hàng, ơn v cung ng d ch v ph i h n ch n
m c th p nh t kh năng x y ra gián o n, h t ti n,… trong giao d ch. Gián o n
trong giao d ch ATM s gây h u qu l n hơn nhi u so v i ngh n m ch c a i n
tho i di ng. nó nh hư ng n c s c mua c a th trư ng c bi t trong nh ng
ngày l , t t hay cu i tu n. Và b o v quy n l i c a ngư i s d ng c n có s
can thi p c a Nhà nư c.

Không ch Vi t Nam các Ngân hàng trên th gi i có cung c p d ch v th
u ph i x lý các trư ng h p m t ti n trên tài kho n c a khách hàng theo
nguyên t c “khách hàng luôn úng”. N u khách hàng c tình gian l n thì pháp
lu t s s lý. Nhưng Ngân hàng ph i tin r ng khách hàng luôn úng. Mu n v y
t t c các Ngân hàng cung c p d ch v th u ph i mua b o hi m rũi ro trong
trư ng h p khách hàng b m t ti n. i u áng ti c là Vi t Nam ã có các liên
minh thanh toán th nhưng gi a các thành viên chưa có ph i h p t t v i nhau
trong vi c chia s thông tin nh m m b o an ninh giao d ch, b o m quy n l i
cho ngư i s d ng.

3.3.5 m B o An Toàn Cho Ngư i S D ng Th
Hi n nay vi c m t ti n t th rút ti n t ng (ATM) tăng d n và gây nhi u
xôn xao cho th trư ng th . Do ó các ngân hàng c n tăng cư ng các bi n pháp
ngăn ch ng tình tr ng trên. Khi ngư i s d ng ã c m th y an toàn thì nhu c u s
d ng s tăng lên. Mu n v y các Ngân hàng có th áp d ng nhi u phương pháp
ngân ch ng như: l p t camera t i các máy rut ti n, thông tin cho ngư i s d ng
bi t ư c nhi u th o n gian l n, ánh c p có th x y ra t ó phòng…

Hi n nay nhi u nư c trên th gi i ã s d ng th chíp là lo i th ư c ánh
giá là có b o m t an toàn cao.Trang 25
GVHD: inh Công Thành SVTH:Lê Anh Thu n

PH N: K T LU N VÀ KI N NGH
1.1 K T LU N
V i hi n tr ng phát hành và s d ng th ATM t i Vi t Nam như trên ta th y
r ng t c tăng trư ng hi n nay là r t l n, s lư ng c ch t lư ng c a máy ATM
càng ư c gia tăng. Và chi u hư ng phát tri n này ã có nhi u thu n l i.
ph c v t t nh t cho ngư i s d ng và m r ng h th ng các Ngân hàng ã áp
d ng nhi u chi n lư c. M i Ngân hàng có h th ng chi n lư c m r ng riêng ó
là gi i pháp nh m t o s c nh tranh c a các Ngân hàng.

Hi n nay các Ngân hàng ã không ng ng m tài kh an, phát hành th ATM
ra th trư ng. Tuy nhiên s lư ng máy có tăng nhưng cũng chưa áp ng so
v it c gia tăng c a s ngư i s d ng th . i u này òi h i các Ngân hàng
c n tri n khai nhi u gi i pháp hơn, tăng cư ng s lư ng, ch t l ơng c a máy
hơn, có như v y thì th trư ng th m i có th t ư c nhi u thành qu .

Các h n ch c a vi c s d ng th s ư c kh c ph c. Tính năng c a th s
ư c tăng cư ng. M i ngư i chúng ta, ã n lúc c n có m t chi c th trong tay
vì i u ó không ph i ơn thu n ch là em l i l i ích cho b n thân mà còn r t
c n thi t và có l i cho toàn xã h i, không gây lãng phí xã h i.

1.2 KI N NGH
1.2.1 i V i Các Ngân Hàng Thương M i
nâng cao ch t lư ng ph c v và v th c a ngân hàng trên th trư ng th
ATM nh m thu hút khách hàng cho mình thì trư c m t các ngân hàng ph i tích
c c nâng cao nh ng ti n ích cho th ATM, hoàn thi n d n nh ng ti n ích mà th
ATM còn thi u sót do nh ng vư ng m c trong vi c liên k t gi a các ngân hàng
và các công ty d ch v có liên quan. Bên c nh ó vi c s m tham gia Banknet
nh m giúp ngư i s d ng có th s d ng r ng rãi h th ng máy ATM trên c
nư c, kh c ph c tình tr ng th c a ngân hàng nào ch s d ng máy c a ngân
hàng ó h n ch tình tr ng qúa t i như hi n nay.

th trư ng th ATM c a Vi t Nam phát tri n úng ti m năng m t cách
n nh và b n v ng thì các ngân hàng thương m i Vi t Nam c n có nh ng chi n
lư c phát tri n xa hơn không ch nh m m c ích chi m lĩnh th trư ng mà còn
nâng cao tính c nh tranh v i các ngân hàng nư c ngoài. Trư c m t các ngân

Trang 26
GVHD: inh Công Thành SVTH:Lê Anh Thu n

hàng nên ti p c n các doanh nghi p nhà nư c, các công ty c ph n, nhà máy, các
trư ng cao ng và ih c gi i thi u t ng quan v th , nh ng ti n ích c a th
n t ng i tư ng có nhu c u.

1.2.2 i V i Ngân Hàng Trung Ương
Ph i có vai trò t ch c i v i vi c k t n i h th ng máy ATM nh m xác
nh giá tr và quy n l i c a các h th ng ơn l khi tham gia vào h th ng
chung. Có như v y khách hàng m i ư c hư ng l i, các ngân hàng ti t ki m
ư c chi phí u tư, nhanh chóng phát tri n khách hàng s d ng máy ATM và
các d ch v h tr i cùng, nh m thu h i v n u tư

1.2.3 i V i Chính Ph
Trư c h t c n s m xác nh và th ng nh t quan i m hoàn thi n, xây
d ng cơ ch chính sách v t ch c, qu n lý, i u hành h th ng thanh toán trong
toàn b n n kinh t xã h i. Không ch d ng l i h th ng thanh toán qua ngân
hàng, s m ban hành lu t thanh toán s d ng t ng th ph m vi và i tư ng
thanh toán. Ph i có nh ng kích thích mang tính òn b y khuy n khích thanh toán
không dùng ti n m t. ng d ng công ngh thanh toán hi n i, t p trung, tương
thích ngang t m trong ph m vi toàn qu c v i trung tâm thanh toán là ngân hàng
trung ương. ây là v n h t s c quan tr ng mang tính quy t nh cho s phát
tri n c a h th ng thanh toán qu c gia cũng như phát tri n vi c s d ng th ATM

1.2.4 i V i Các Ngành Các C p
C n có s ng h cho ngành ngân hàng thông qua vi c chi tr lương cho cán
b công nhân viên qua h th ng ngân hàng. T ó, cá nhân có th s d ng các
d ch v ngân hàng hi n i như th ATM. Các cơ quan cung c p i n, nư c, ga,
vi n thông c n h tr cho ngân hàng trong vi c thanh toán chi tr cho các lo i
ti n d ch v này, chuy n kho n qua tài kho n ngân hàng. Các trư ng h c, h c
vi n, trư ng i h c … c n h tr tuyên truy n cho sinh viên m tài kho n t i
các ngân hàng và s d ng th ATM có như v y m i t o i u ki n, khuy n khích
khách hàng cá nhân s d ng th ATM.
Trang 27
GVHD: inh Công Thành SVTH:Lê Anh Thu n

TÀI LI U THAM KH OBáo tu i tr : www.tuoitre.com.vn

Báo thanh niên: www.thanhnien.com.vn

Ngân hàng Ngo i Thương Vi t Nam: www.vietcombank.com.vn

Ngân Hàng ông Á: www.eab.com.vn

Ngân Hàng Nông Nghi p www.Agribank.com.vn

Sài Gòn Công Thương Ngân hàng: www.saigonbank.com.vn

Và các trang web: www.google.com.vn

www.vietnamnet.vn

www.vietnamcard.com.vn

www.vir.com.vn

www.vneconomy.com.vn

www.vnn.vn

www.gso.gov.com.vn
Trang 28

Top Download Tài Chính - Ngân Hàng

Xem thêm »

Tài Liệu Tài Chính - Ngân Hàng Mới Xem thêm » Tài Liệu mới cập nhật Xem thêm »

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản