Chuyên đề tốt nghiệp: Phân tích hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH 1 thành viên Hào Phát

Chia sẻ: nguyenvankiem09

Kinh tế xã hội ngày càng phát triển, các hoạt động kinh doanh đa dạng và phong phú hơn. Do đó việc phân tích quá trình hoạt động kinh doanh của nghiệp là một vấn đề cần thiết hiện nay. Kết quả phân tích không chỉ giúp cho doanh nghiệp nắm bắt được tình hình hoạt động của công ty mà còn dùng để đánh giá dự án đầu tư, tình toán mức độ thành công trước khi bắt đầu ký hợp đồng...

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Chuyên đề tốt nghiệp: Phân tích hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH 1 thành viên Hào Phát

Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: TS Mai Thò Hoaøng Minh
Phân tích hoạt động kinh doanh tại công ty
TNHH MỘT THÀNH VIÊN XNK HÀO
PHÁT
SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo 1
Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: TS Mai Thò Hoaøng Minh
LÔØI MÔÛ ÑAÀU

Kinh tế xã hội ngày càng phát triển, các hoạt động kinh doanh đa dạng và
phong phú hơn. Do đó việc phân tích quá trình hoạt động kinh doanh của doanh
nghiệp là một vấn đề cần thiết hiện nay. Kết quả phân tích không chỉ giúp cho
doanh nghiệp nắm bắt được tình hình hoạt động của công ty mà còn dùng để đánh
giá dự án đầu tư, tính tóan mức độ thành công trước khi bắt đầu ký kết hợp đồng.


Ngoài ra, việc phân tích tình hình hoạt động kinh doanh còn là một trong
những lĩnh vực không chỉ được quan tâm bởi các nhà quản trị mà còn nhiều đối
tựơng kinh tế khác liên quan đến doanh nghiệp. Dựa trên những chỉ tiêu kế hoạch,
doanh nghiệp có thể định tính trước khả năng sinh lời của hoạt động, từ đó phân
tích và dự đoán trước mức độ thành công của kết quả kinh doanh. Qua đó, hoạt
động kinh doanh không chỉ là việc đánh giá kết quả mà còn là việc kiểm tra, xem
xét trước khi bắt đầu quá trình kinh doanh nhằm hoạch định chiến lược tối ưu.


Để đạt được kết quả cao nhất trong sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp
cần phải xác định phương hướng, mục tiêu trong đầu tư, biện pháp sử dụng các
điều kiện vốn có về các nguồn nhân tài, vật lực. Muốn vậy, các doanh nghiệp cần
nắm được các nhân tố ảnh hưởng, mức độ và xu hướng tác động của từng nhân tố
đến kết quả kinh doanh. Điều này chỉ thực hiện được trên cơ sở của phân tích kinh
doanh.
SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo 2
Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: TS Mai Thò Hoaøng Minh


Töø nhöõng cô sôû veà phaân tích kinh doanh treân, em nhaän thaáy vieäc phaân tích
hoaït ñoäng kinh doanh ñoái vôùi coâng ty TNHH moät thaønh vieân xuaát nhaäp khaåu Haøo
Phaùt laø moät ñeà taøi phuø hôïp vôùi coâng ty hieän nay. Noù goùp phaàn giuùp cho coâng ty
hieåu ñöôïc khaû naêng hoaït ñoäng trong giai ñoaïn môùi baét ñaàu kinh doanh cuûa mình
vaø töø ñoù coù keá hoaïch hoaïch ñònh chieán löôïc kinh doanh toát nhaát trong thôøi gian
tôùi. Ñoàng thôøi, cuõng qua vieäc phaân tích ñeà taøi naøy, cuøng vôùi söï höôùng daãn cuûa
TS. Mai Thò Hoaøng Minh vaø caùc anh chò trong coâng ty Haøo Phaùt ñaõ giuùp em phaàn
naøo vaän duïng ñöôïc moät soá kieán thöùc ñaõ hoïc trong 4 naêm qua ôû tröôøng Ñaïi Hoïc
Bình Döông, vaø naém baét theâm nhieàu kieán thöùc môùi trong xaõ hoäi .
SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo 3
Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: TS Mai Thò Hoaøng Minh
PHẦN I:
GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI
SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo 4
Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: TS Mai Thò Hoaøng Minh
I. Mục tiêu của đề tài.
1. Hệ thống cơ sở lý luận về phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại công ty
TNHH MỘT THÀNH VIÊN XNK HÀO PHÁT.
2. Nghiên cứu thực tế về tình hình hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH MỘT
THÀNH VIÊN XNK HÀO PHÁT.
3. Đề xuất biện pháp để cải thiện tình hình hoạt động kinh doanh
II. Phạm vi của đề tài.
Nghiên cứu tại công ty TNHH MỘT THÀNH VIÊN XNK HÀO PHÁT.
Số liệu phân tích trong năm 2007, 2008. Vì coâng ty môùi thaønh laäp neân soá
lieäu giôùi haïn töø thaùng 6 naêm 2007 ñeán thaùng 5 naêm 2008
III. Phương pháp thực hiện đề tài.
Phỏng vấn để lấy thông tin.
Tìm hiểu ở những đề tài lieân quan ñeán hoaït ñoäng cuûa coâng ty vaø ñeà taøi
phaân tích kinh doanh.
IV. Những thuận lợi và khó khăn khi thực hiện đề tài:
1. Thuaän lôïi:
Hieän nay dòch vuï sôn ñang phaùt trieån, laø ngaønh quan troïng hoå trôï cho
ngaønh xaây döïng coâng coäng vaø daân duïng. Cho neân vieäc tìm hieåu ñeà taøi phaân tích
cuõng tương đối deå daøng.
Ñöïôc söï höôùng daãn taän tình cuûa caùc nhaân vieân coâng ty trong quaù trình thöïc
taäp.

2. Khoù khaên
Thôøi gian haïn heïp vaø kieán thöùc coù haïn neân khoâng theå tìm hieåu saâu hôn veà
chuyeân ngaønh phuïc vuï cuûa coâng ty.
SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo 5
Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: TS Mai Thò Hoaøng Minh


Coâng ty TNHH moät thaønh vieân XNK Haøo Phaùt laø coâng ty thöông maïi –
dòch vuï neân caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh khoâng nhieàu. Do ñoù maø caùc soá lieäu
phaân tích haïn cheá, kieán thöùc hoïc ñöïôc ôû tröôøng chöa ñöïôc môû roäng.
Khoù khaên trong vieäc ñi laïi vaø tìm hieåu caùc nguoàn taøi lieäu.


V. Cấu trúc của đề tài: gồm 5 phần.
Phần 1:Giới thiệu về đề tài.
Phần 2:Cơ sở lý luận về Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh.
Phần 3:Giới thiệu về công ty.
Phần 4: Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH MỘT
THÀNH VIÊN XNK HÀO PHÁT.
Phần 5: Nhận xét và kiến nghị.
VI. Các tài liệu tham khảo:
“Phân tích hoạt động kinh doanh” – Tröôøng Ñaïi Hoïc Kinh teá TPHCM.
Caùc chöùng töø keá toaùn taïi coâng ty TNHH moät thaønh vieân xuaát nhaäp khaåu
Haøo Phaùt.
Taøi lieäu tham khaûo taïi thö vieän tröôøng Ñaïi Hoïc Bình Döông.
Tìm hieåu caùc thoâng tin treân maïng internet veà ngaønh ngheà hoaït ñoäng cuûa
coâng ty Haøo Phaùt.
SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo 6
Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: TS Mai Thò Hoaøng Minh
PHẦN II:
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH
DOANH
SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo 7
Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: TS Mai Thò Hoaøng Minh


I. Những vấn đề cơ bản của việc phân tích hoạt động kinh doanh.
1. Khái niệm:
“Phân tích, hiểu theo nghĩa chung nhất là sự chia nhỏ sự vật và hiện tượng
trong mối quan hệ hữu cơ giữa các bộ phận cấu thành sự vật, hiện tượng đó”.
(PGS. TS. Phạm Thị Gái.2004. Phân tích hoạt động kinh doanh. NXB Thống
Kê, Hà Nội. Trang 5)
“Phân tích hoạt động kinh doanh là quá trình nghiên cứu để đánh giá toàn bộ
quá trình và kết quả của hoạt động kinh doanh; các nguồn tiềm năng cần khai thác ở
doanh nghiệp, trên cơ sở đó đề ra các phương án và giải pháp để nâng cao hiệu quả
hoạt động sản xuất kinh doanh của DN”. (TS. Trịnh Văn Sơn. 2005. Phân tích hoạt
động kinh doanh. Đại học Kinh tế Huế. Trang 4)
Phân tích hoạt động kinh doanh gắn liền với mọi hoạt động sản xuất kinh
doanh của con người. Ban đầu, trong điều kiện sản xuất kinh doanh chưa phát triển,
yêu cầu thông tin cho quản lý doanh nghiệp chưa nhiều, chưa phức tạp, công việc
phân tích cũng được tiến hành chỉ là những phép tính cộng trừ đơn giản. Khi nền
kinh tế càng phát triển, những đòi hỏi về quản lý kinh tế không ngừng tăng lên. Để
đáp ứng nhu cầu quản lý kinh doanh ngày càng cao và phức tạp, phân tích hoạt
động kinh doanh được hình thành và ngày càng được hoàn thiện với hệ thống lý
luận độc lập.
Phân tích như là một hoạt động thực tiễn, vì nó luôn đi trước quyết định và là
cơ sở cho việc ra quyết định. Phân tích kinh doanh như là một ngành khoa học, nó
nghiên cứu một cách có hệ thống toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh để từ đó
đề xuất những giải pháp hữu hiệu cho mỗi doanh nghiệp.
Như vậy, Phân tích kinh doanh là quá trình nhận biết bản chất và sự tác động
của các mặt của hoạt động kinh doanh, là quá trình nhận thức và cải tạo hoạt động
kinh doanh một cách tự giác và có ý thức, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng
doanh nghiệp và phù hợp với yêu cầu của các quy luật kinh tế khách quan nhằm
mang lại hiệu quả kinh doanh cao.
2. Mục đích.SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo 8
Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: TS Mai Thò Hoaøng Minh


Phân tích hoạt động kinh doanh nhằm nghiên cứu, phân tích, đánh giá tình
hình kinh tế – tình hình tài chính và nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả của tình
hình đó. Kết quả phân tích là cơ sở dự báo, hoạch định chính sách và ra quyết định
hoạt động kinh doanh của tất cả các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế.
Phaân tích hoaït ñoäng kinh doanh nhaèm ñaùnh giaù keát quaû vaø naâng cao hieäu
quaû hoaït ñoäng kinh doanh. Hieäu quaû treân goùc ñoä neàn kinh teá maø ngöôøi ta nhaän
thaáy ñöôïc laø naêng löïc saûn xuaát, tieàm löïc kinh teá, khaû naêng phaùt trieån kinh teá
nhanh hay chaäm, khaû naêng naâng cao möùc soáng cuûa nhaân daân cuûa ñaát nöôùc treân
cô sôû khai thaùc heát caùc nguoàn nhaân taøi vaø vaät löïc cuõng nhö nguoàn löïc phaùt trieån
kinh teá cuûa ñaát nöôùc.
Phân tích hoạt động kinh doanh là môn học nghiên cứu, phân tích, đánh giá
tình hình kinh tế – tình hình tài chính và nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả của
tình hình đó. Kết quả phân tích là cơ sở dự báo, hoạch định chính sách và ra quyết
định hoạt động kinh doanh của tất cả các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế.
Sau khi phaân tích keát quaû cuûa hoaït ñoäng kinh doanh, vieäc gaén lieàn hieäu
quaû kinh doanh cuûa doanh nghieäp vôùi toaøn xaõ hoäi giuùp ñieàu chænh moái quan heä
cung öùng – nhu caàu ñeå coù nhaän bieát caûi taïo chaát löôïng saûn phaåm, dòch vuï vaø quy
moâ hoaït ñoäng toát nhaát.
3. Vai trò.
Phaân tích hoaït ñoäng kinh doanh laø coâng cuï ñeå phaùt hieän nhöõng khaû naêng
tieàm naêng trong kinh doanh, maø coøn laø coâng cuï caûi tieán quy cheá quaûn lyù trong
coâng ty.
Baát kyø hoaït ñoäng kinh doanh trong caùc ñieàu kieäân khaùc nhau nhö theá naøo ñi
nöõa, cuõng coøn nhöõng tieàm aån, khaû naêng tieàm taøn chöa ñöôïc phaùt hieän. Chæ coù theå
thoâng qua phaân tích Doanh nghieäp môùi coù theå phaùt hieän ñöôïc vaø khai thaùc chuùng
ñeå mang laïi hieäu quaû kinh teá cao hôn. Thoâng qua phaân tích, doanh nghieäp thaáy
SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo 9
Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: TS Mai Thò Hoaøng Minh


roõ nguyeân nhaân cuøng nguoàn goác cuûa vaán ñeà phaùt sinh vaø coù giaûi phaùp cuï theå ñeå
caûi tieán quaûn lyù.
Phaân tích hoaït ñoäng kinh doanh cho pheùp caùc nhaø doanh nghieäp nhìn nhaän
ñuùng ñaén veà khaû naêng söùc maïnh cuõng nhö haïn cheá trong doanh nghieäp cuûa mình.
Chính treân cô sôû naøy, doanh nghieäp seõ xaùc ñònh muïc tieâu cuøng caùc chieán löôïc
kinh doanh ñuùng ñaén.
Phaân tích hoaït ñoäng kinh doanh laø cô sôû quan troïng ñeå ra caùc quyeát ñònh
kinh doanh.
Phaân tích hoaït ñoäng kinh doanh laø coâng cuï quan troïng trong nhöõng chöùc
naêng quaûn trò coù hieäu quaû cuûa doanh nghieäp.
Phaân tích laø quaù trình nhaän thöùc hoaït ñoäng kinh doanh, laø cô sôû quan troïng
cho vieäc ra quyeát ñònh ñuùng ñaén trong chöùc naêng quaûn lyù, nhaát laø chöùc naêng
kieåm tra, ñaùnh giaù, ñieàu haønh hoaït ñoäng kinh doanh ñeå ñaït muïc tieâu kinh doanh.
Phaân tích hoaït ñoäng kinh doanh laø bieän phaùp quan troïng trong vieäc phoøng
ngöøa ruûi ro.
4. Ý nghĩa:
Phân tích hoạt động kinh doanh là công cụ quan trọng để phát hiện khả năng
tiềm tàng trong hoạt động kinh doanh.
Thông qua phân tích hoạt động doanh nghiệp chúng ta mới thấy rõ được
các nguyên nhân, nhân tố cũng như nguồn gốc phát sinh của các nguyên nhân và
nhân tố ảnh hưởng, từ đó để có các giải pháp cụ thể và kịp thời trong công tác tổ
chức và quản lý sản xuất. Do đó nó là công cụ cải tiến cơ chế quản lý trong kinh
doanh.
Phân tích kinh doanh giúp doanh nghiệp nhìn nhận đúng đắn về khả năng, sức
mạnh cũng như những hạn chế trong doanh nghiệp của mình. Chính trên cơ sở này
các doanh nghiệp sẽ xác định đúng đắn mục tiêu và chiến lược kinh doanh có hiệu
quả.SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo 10
Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: TS Mai Thò Hoaøng Minh


Phân tích kinh doanh là công cụ quan trọng trong chức năng quản trị, là cơ sở
để đề ra các quyết định đúng đắn trong chức năng quản lý, nhất là trong các chức
năng kiểm tra, đánh giá và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh
nghiệp.
Phân tích hoạt động kinh doanh là biện pháp quan trọng để phòng ngừa và
ngăn chặn những rủi ro có thể xảy ra.
Tài liệu phân tích kinh doanh còn rất cần thiết cho các đối tượng bên ngoài,
khi họ có các mối quan hệ về kinh doanh, nguồn lợi với doanh nghiệp, vì thông qua
phân tích họ mới có thể có quyết định đúng đắn trong việc hợp tác, đầu tư, cho
vay...đối với doanh nghiệp nữa hay không?
Phương pháp phân tích và tài liệu phân tích.
1. Phương pháp phân tích
1.1. Phương pháp chi tiết:
1.1.1. Chi tiết theo các bộ phận cấu thành chỉ tiêu:
Chi tiết chỉ tiêu theo các bộ phận cấu thành cùng với sự biểu hiện về lượng
của các bộ phận đó sẽ giúp ích rất nhiều trong việc đánh giá chính xác kết quả
đạt được. Do đó phương pháp chi tiết theo bộ phận cấu thành được sử dụng rộng
rãi trong phân tích mọi mặt về kết qủa sản xuất kinh doanh.
1.1.2. Chi tiết theo thời gian
Kết quả kinh doanh bao giờ cũng là kết quả của một quá trình. Do nhiều
nguyên nhân chủ quan hoặc khách quan khác nhau, tiến độ thực hiện quá trình đó
trong từng đơn vị thời gian xác định thường không đều nhau, ví dụ: Giá trị sản
lượng sản phẩm trong sản xuất kinh doanh thường phải thực hiện theo từng tháng,
từng quý trong năm và thông thường không giống nhau. Tương tự trong thương
mại, doanh số mua vào, bán ra từng thời gian trong năm cũng không đều nhau.
Việc chi tiết theo thời gian giúp đánh giá được nhịp điệu, tốc độ phát triển
của hoạt động sản xuất kinh doanh qua các thời kỳ khác nhau, từ đó tìm nguyên
nhân và giải pháp có hiệu lực để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo 11
Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: TS Mai Thò Hoaøng Minh


Mặt khác, phân tích chi tiết theo thời gian cũng giúp ta nghiên cứu nhịp điệu
của các chỉ tiêu có liên quan với nhau như: Lượng hàng hoá mua vào, dự trữ với
lượng hàng bán ra; lượng vốn được cấp (huy động) với công việc xây lắp hoàn
thành; lượng nguyên vật liệu cấp phát với khối lượng sản phẩm sản xuất...Từ đó
phát hiện những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thực hiện các chỉ tiêu trong
quá trình sản xuất kinh doanh.
1.1.3. Chi tiết theo địa điểm và phạm vi kinh doanh:
Kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được thực hiện bởi các bộ
phận, phân xưởng, đội, tổ sản xuất… hay của các cửa hàng, trang trại, xí nghiệp
trực thuộc doanh nghiệp.
Thông qua các chỉ tiêu khoán khác nhau như: Khoán doanh thu, khoán chi
phí,khoán gọn...cho các bộ phận mà đánh giá mức khoán đã hợp lý hay chưa và về
việc thực hiện định mức khoán của các bộ phận như thế nào. Cũng thông qua đó mà
phát hiện các bộ phận tiên tiến, lạc hậu trong việc thực hiện các chỉ tiêu, khai thác
khả năng tiềm tàng trong việc sử dụng các yếu tố sản xuấtkinh doanh. Phân tích chi
tiết theo địa điểm giúp ta đánh giá kết quả thực hiện hoạch toán kinh tế nội bộ.
1.2. Phương pháp so sánh:
So sánh là một phương pháp được sử dụng rất rộng rãi trong phân tích kinh
doanh. Sử dụng phương pháp so sánh trong phân tích là đối chiếu các chỉ tiêu, các
hiện tượng kinh tế đã được lượng hoá có cùng một nội dung, một tính chất tương tự
để xác định xu hướng và mức độ biến động của các chỉ tiêu đó. Nó cho phép chúng
ta tổng hợp được những nét chung, tách ra được những nét riêng của các hiện tượng
kinh tế đưa ra so sánh, trên cơ sở đó đánh giá được các mặt phát triển hay các mặt
kém phát triển, hiệu quả hay kém hiệu quả để tìm các giải pháp nhằm quản lý tối ưu
trong mỗi trường hợp cụ thể. Vì vậy, để tiến hành so sánh cần phải thực hiện những
vấn đề cơ bản sau đây:
1.2.1. Lựa chọn tiêu chuẩn để so sánh:
SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo 12
Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: TS Mai Thò Hoaøng Minh


Tiêu chuẩn so sánh là chỉ tiêu được lựa chọn để làm căn cứ so sánh, được gọi
là kỳ gốc so sánh. Tuỳ theo mục đích nghiên cứu mà lựa chọn kỳ gốc so sánh cho
thích hợp. Các gốc so sánh có thể là:
o Tài liệu của năm trước (kỳ trước hay kế hoạch) nhằm đánh giá xu
hướng phát triển của các chỉ tiêu.
o Các mục tiêu đã dự kiến (kế hoạch, dự đoán, định mức) nhằm đánh
giá tình hình thực hiện so với kế hoạch, dự đoán và định mức.
o Các chỉ tiêu trung bình của ngành, của khu vực kinh doanh; nhu cầu
hoặc đơn đặt hàng của khách hàng... nhằm khẳng định vị trí của các doanh nghiệp
và khả năng đáp ứng nhu cầu.
Các chỉ tiêu của kỳ được chọn để so sánh với kỳ gốc được gọi là chỉ tiêu kỳ
thực hiện và là kết quả kinh doanh đã đạt được.
1.2.2. Ðiều kiện so sánh:
Ðể thực hiện phương pháp này có ý nghĩa thì điều kiện tiên quyết là các chỉ
tiêu được sử dụng trong so sánh phải đồng nhất. Trong thực tế, chúng ta cần quan
tâm cả về thời gian và không gian của các chỉ tiêu và điều kiện có thể so sánh được
giữa các chỉ tiêu kinh tế.
Về thời gian: là các chỉ tiêu được tính trong cùng một khoảng thời gian hạch
toán và phải thống nhất trên 3 mặt sau:
o Phải phản ánh cùng nội dung kinh tế.
o Các chỉ tiêu phải cùng sử dụng một phương pháp tính toán.
o Phải cùng một đơn vị đo lường.
Khi so sánh về mặt không gian: yêu cầu các chỉ tiêu đưa ra phân tích cần
phải được quy đổi về cùng quy mô và điều kiện kinh doanh tương tự như nhau.
1.2.3. Kỹ thuật so sánh: Ðể đáp ứng các mục tiêu nghiên cứu, người ta thường sử
dụng các kỹ thuật so sánh sau:
So sánh bằng số tuyệt đối:
SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo 13
Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: TS Mai Thò Hoaøng Minh


o Số tuyệt đối là số biểu hiện qui mô, khối lượng của một chỉ tiêu kinh
tế nào đó, ta thường gọi là trị số của chỉ tiêu kinh tế. Nó là cơ sở để tính toán các
loại số liệu khác.
o So sánh bằng số tuyệt đối là so sánh giữa trị số của chỉ tiêu kinh tế kỳ
phân tích so với kỳ gốc. Kết quả so sánh biểu hiện biến động khối lượng, quy mô
của các hiện tượng kinh tế.
So sánh mức biến động tương đối điều chỉnh theo hướng quy mô chung là kết
quả so sánh của phép trừ giữa trị số của kỳ phân tích với trị số kỳ gốc đã được điều
chỉnh theo hệ số của chỉ tiêu phân tích có liên quan theo hướng quyết định quy mô
chung
+ Công thức: Mức biến động tương đối = (chỉ tiêu kỳ phân tích - chỉ tiêu kỳ
gốc) * hệ số điều chỉnh.
So sánh bằng số tương đối: Có nhiều loại số tương đối, tuỳ theo yêu cầu
phân tích mà sử dụng cho phù hợp.
o Số tương đối hoàn thành kế hoạch tính theo tỉ lệ: là kết quả của phép
chia giữa trị số của kỳ phân tích so với kỳ gốc của các chỉ tiêu kinh tế. Nó phản ánh
tỉ lệ hoàn thành kế hoạch của chỉ tiêu kinh tế.
 Công thức: Số tương đối hoàn thành kế hoạch = chỉ tiêu kỳ phân
tích / chỉ tiêu kỳ gốc * 100%
o Số tương đối kết cấu: So sánh số tương đối kết cấu thể hiện chênh
lệch về tỷ trọng của từng bộ phận chiếm trong tổng số giữa kỳ phân tích với kỳ gốc
của chỉ tiêu phân tích. Nó phản ánh biến động bên trong của chỉ tiêu.
o Số bình quân động thái: Biểu hiện sự biến động về tỷ lệ của chỉ tiêu
kinh tế qua một khoảng thời gian nào đó. Nó được tính bằng cách so sánh chỉ tiêu
kỳ phân tích với chỉ tiêu kỳ gốc. Chỉ tiêu kỳ gốc có thể cố định hoặc liên hoàn, tùy
theo mục đích phân tích. Nếu kỳ gốc cố định sẽ phản ánh sự phát triển của chỉ tiêu
kinh tế trong khoảng thời gian dài. nếu kỳ gốc liên hoàn phản ánh sự phát triển của
chỉ tiêu kinh tế qua 2 thời kỳ kế tiếp nhau.
1.3. Phương pháp so sánh liên hoàn:SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo 14
Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: TS Mai Thò Hoaøng Minh


Với phương pháp “thay thế liên hoàn”, chúng ta có thể xác định được ảnh
hưởng của các nhân tố thông qua việc thay thế lần lượt và liên tiếp các nhân tố để
xác định trị số của chỉ tiêu khi nhân tố đó thay đổi. Khi thực hiện phương pháp này
cần quán triệt các nguyên tắc:
o Thiết lập mối quan hệ toán học của các nhân tố ẩnh hưởng với chỉ tiêu
phân tích theo một trình tự nhất định, từ nhân tố số lượng đến nhân tố chất lượng;
trong trường hợp có nhiều nhân tố số lượng hay chất lượng thì nhân tố chủ yếu xếp
trước đến nhân tố thứ yếu.
o Lần lượt thay thế, nhân tố lượng được thay thế trước rồi đến nhân tố
chất; nhân tố được thay thế thì lấy giá trị thực tế, nhân tố chưa được thay thế thì giữ
nguyên kỳ gốc; nhân tố đã được thay thế thì lấy giá trị thực tế, cứ mỗi lần thay thế
tính ra giá trị của lần thay thế đó; lấy kết quả tính được trừ đi kết quả lần thay thế
trước nó ta xác định được mức độ ảnh hưởng của nhân tố đó (kết quả lần thay thế
trước của lần thay thế đầu tiên là so với kỳ gốc).
o Tổng đại số mức ảnh hưởng của các nhân tố phải bằng đối tượng phân
tích (là số chênh lệch giữa kỳ phân tích và kỳ gốc).
Có thể cụ thể các nguyên tắc trên thành các bước:
o Bước 1: Xác định đối tượng phân tích: là mức chênh lệch giữa chỉ tiêu
kỳ phân tích so với chỉ tiêu kỳ gốc.
Nếu Gọi A1 là chỉ tiêu kỳ phân tích và A0 là chỉ tiêu kỳ gốc thì đối
tượng phân tích được xác định là: A1 - A0 = ΔA
o Bước 2: Thiết lập mối quan của các nhân tố ảnh hưởng với chỉ tiêu
phân tích.
Giả sử có 3 nhân tố ảnh hưởng là: a,b,c đều có quan hệ tích số với chỉ tiêu
phân tích A và nhân tố a phản ánh lượng tuần tự đến c phản ánh về chất theo
nguyên tắc đã trình bày ta thiết lập được mối quan hệ như sau: A = a.b.c
Kỳ phân tích: A1 = a1.b1.c1 và Kỳ gốc là: A0 = a0.b0.c0
o Bước 3: Lần lượt thay thế các nhân tố kỳ phân tích vào kỳ gốc theo
trình tự sắp xếp ở bước 2.SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo 15
Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: TS Mai Thò Hoaøng Minh


 Thế lần 1: a1.b0.c0
 Thế lần 2: a1.b1.c0
 Thế lần 3: a1.b1.c1
 Thế lần cuối cùng chính là các nhân tố ở phân tích được thay thế
toàn bộ nhân tố ở kỳ gốc. Như vậy có bao nhiêu nhân tố ảnh hưởng thì có bấy nhiêu
lần thay thế.
o Bước 4: Xác định mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến đối tượng
phân tích bằng cách lấy kết quả thay thế lần sau trừ đi kết quả lần thay thế trước nó
ta xác định được mức độ ảnh hưởng của nhân tố đó (kết quả lần thay thế trước của
lần thay thế đầu tiên là so với kỳ gốc) cụ thể:
 Ảnh hưởng của nhân tố a: a1.b0.c0 - a0.b0.c0 = Δaa
 Ảnh hưởng của nhân tố b: a1.b1.c0 - a1.b0.c0 = Δab
 Ảnh hưởng của nhân tố c: a1.b1.c1 - a1.b1.c0 = Δac
Tổng đại số mức ảnh hưởng của các nhân tố: ΔAa + ΔAb + ΔAc = ΔA
1.4. Phương pháp số chênh lệch
Phương pháp số chênh lệch là trường hợp đặt biệt của phương pháp thay thế
liên hoàn, nó tôn trọng đầy đủ các bước tiến hành như phương pháp thay thế liên
hoàn. Nó khác ở chỗ sử dụng chênh lệch giữa kỳ phân tích với kỳ gốc của từng
nhân tố để xác định ảnh hưởng của nhân tố đó đến chỉ tiêu phân tích:
o Ảnh hưởng của nhân tố a: = (a1-a0) .b0.c0
o Ảnh hưởng của nhân tố b: = a1.(b1 -b0) .c0
o Ảnh hưởng của nhân tố c: = a1.b1.(c1-c0)
1.5. Phương pháp liên hệ cân đối:
Trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp hình thành nhiều
mối liên hệ cân đối. Cân đối là sự cân bằng về lượng giữa hai mặt, giữa các
yếu tố của quá trình kinh doanh. Ví dụ như giữa tài sản và nguồn vốn kinh doanh,
giữa các nguồn thu và chi, giữa nhu cầu sử dụng vốn và khả năng thanh toán, giữa
nguồn huy động và sử dụng vật tư trong sản xuất kinh doanh.
SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo 16
Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: TS Mai Thò Hoaøng Minh


Phương pháp liên hệ cân đối được sử dụng nhiều trong công tác lập và xây
dựng kế hoạch và ngay cả trong công tác hạch toán để nghiên cứu các mối liên hệ
về lượng của các yếu tố và quá trình kinh doanh. Trên cơ sở đó có thể xác định ảnh
hưởng của các nhân tố.
2. Tài liệu phân tích.
2.1. Caùc chæ tieâu treân baûng caân ñoái keá toaùn (phuï luïc)

2.2. Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2007 (phuï luïc).

2.3. Caùc soá lieäu, chöùng töø keá toaùn taïi coâng ty Haøo Phaùt
SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo 17
Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: TS Mai Thò Hoaøng Minh
PHẦN III:
GIỚI THIỆU VỀ CÔNG
TY TNHH MỘT THÀNH
VIÊN XNK HÀO PHÁT
SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo 18
Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: TS Mai Thò Hoaøng MinhI. Khái quát về công ty.
1. Tóm lược quá trình hình thành và phát triển.
1.1. Những sự kiện quan trọng:
Công ty TNHH một thành viên XNK Hào phát hoạt động tuân theo
Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt
Nam khoá XI thông qua ngày 29/11/2005.
Công ty đã được Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh Bình Dương cấp giấy
phép kinh doanh số 4604000065, ngày 07/6/2007 quy định về chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn của công ty sau quyết định thay đổi lần thứ nhất vào
06/6/2007 về trụ sở chính và ngành nghề kinh doanh như sau:
o Thay đổi trụ sở chính:
 Trụ sở củ: 7A, Nguyễn Văn Mại, P.4, Q.Tân Bình, TPHCM.
 Trụ sở mới: 5/47A QL.13 – Bình Đức – Bình Hòa – Thuận
An – Bình Dương.
o Thay đổi ngành nghề kinh doanh:
 Ngành kinh doanh củ: mua bán hóa chất (trừ những hóa chất
có tính độc hại mạnh), sản xuất sơn, xây dựng công trình dân dụng, công
nghiệp.
 Ngành kinh doanh mới: mua bán hóa chất (trừ những hóa
chất có tính độc hại mạnh), xây dựng các công trình dân dụng, công cộng.
Vốn điều lệ ban đầu của công ty là 400.000.000đ.
1.2. Hoạt động chính của công ty:
Mua bán các loại hóa chất (trừ những hóa chất mang tính độc hại
mạnh), chủ yếu là các loại sơn.
Xây dựng công trình công cộng, dân dụng. Đặc biệt là cung cấp dịch vụ
sơn, bảo dưỡng cho các công trình.
Nhận thầu sơn và bảo dưỡng các công trình dân dụng, công cộng.
2. Chức năng và nhiệm vụ.SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo 19
Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: TS Mai Thò Hoaøng Minh


2.1. Chức năng:
Mua bán, trao đổi các loại sơn với các khách hàng.
Ký kết các hợp đồng cung cấp dịch vụ sơn và bảo dựỡng cho các công
trình dân dụng, công cộng.
Hoạt động kinh doanh theo ngành nghề đã đăng ký.
2.2. Nhiệm vụ:
Thực hiện nhiệm vụ quản lý, hoàn thành các công trình và bàn giao
theo đúng hợp đồng tài chính.
Chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động kinh doanh phù hợp từng dự án
và môi trường đầu tư.
Chủ động trong việc cung ứng vật tư cho hoạt động kinh doanh đạt chất
lượng và hiệu quả.
Thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước.
Thực hiện chế độ thanh tóan tiền lương hàng tháng trên cơ sở quỹ tiền
lựơng và đơn giá tiền lương đã đăng ký. Thực hiện khen thựởng cho các công
nhân có thành tích xuất sắc trong việc góp phần hoàn thành kế hoạch kinh
doanh của công ty.
Thực hiện chính sách BHXH, BHYT; luôn cái thiện điều kiện làm việc,
trang bị đầu tư bảo hộ lao động, vệ sinh môi trường, thực hiện đúng chế độ
nghỉ ngơi, bồi dưỡng, đảm bảo sức khỏe cho người lao động.
Thường xuyên tổ chức đào tạo, nâng cao nghiệp vụ cho các cán bộ công
nhân viên và nâng cao tay nghề cho các công nhân.
Công ty thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phát huy quyền làm chủ
của người lao động, chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho cán bộ công
nhân.
Kết hợp với chính quyền sở tại giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an
toàn xã hội, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản của Công ty. Làm
tròn nghĩa vụ an ninh quốc phòng toàn dân.
3. Tổ chức bộ máy quản lý và kinh doanh tại công ty.SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo 20
Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: TS Mai Thò Hoaøng Minh


3.1. Tổ chức bộ máy quản lý:
3.1.1. Chủ tịch công ty: Bà Trần Thị Tươi.
Có quyền nhân danh công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công
ty; chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ
được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.
Quyeàn, nghóa vuï, nhieäm vuï cuï theå vaø cheá ñoä laøm vieäc cuûa chuû tòch
coâng ty ñöôïc thöïc hieän theo quy ñònh taïi ñieàu leä coâng ty vaø phaùp luaät coù
lieân quan.
3.1.2. Giám đốc: Bà Trần Thị Tươi.
Nhiệm kì của Giám đốc không quá 5 năm. Giám đốc chịu trách nhiệm
trước pháp luật và Chủ tịch công ty về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ
của mình.
Giám đốc có các quyền sau:
o Tổ chức thực hiện quyết định của công ty;
o Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng
ngày của công ty;
o Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư tại
công ty;
o Ban hành quy chế quản lý nội bộ của công ty;
o Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong
công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Chủ tịch công ty;
o Ký kết các hợp đồng nhân danh công ty, trừ những hợp đồng
thuộc thẩm quyền của chủ tịch công ty;
o Kiến nghị phương án, cơ cấu tổ chức công ty;
o Trình báo cáo quyết tóan hàng năm lên chủ tịch công ty;
o Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận họăc sử lý lỗ trong kinh
doanh;
o Tuyển dụng lao động;SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo 21
Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: TS Mai Thò Hoaøng Minh


o Các quyền khác được quy định tại Điều lệ công ty, hợp đồng lao
động mà Giám đốc ký với Chủ tịch công ty.
3.1.3. Giám đốc kinh doanh: Mr. Matsushita Yukio.
Thay mặt giám đốc công ty hoạch định và thực hiện kế hoạch đầu tư
kinh doanh có hiệu quả;
Ký kết các hợp đồng kinh tế mang lại lợi ích cho công ty;
Báo cáo với giám đốc về các nghiệp vụ kinh tế phát sinh hàng ngày tại
công ty;
Thay mặt giám đốc trả lương, trả thưởng cho các nhân viên và công
nhân của công ty;
Tuân thủ pháp luật, Điều lệ công ty, quyết định của chủ sở hữu công ty
trong việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao;
Trung thành với lợi ích của công ty và chủ sở hữu công ty. Không sử
dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của công ty, lạm dụng địa vị, chức
vụ và tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân
khác;
Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn
trọng và tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của công ty và chủ sở
hữu công ty.
3.1.4. Thù lao, tiền lương và các lợi ích khác của người quản lý công ty:
Người quản lý công ty được hưởng thù lao hoặc lương và lợi ích khác
theo kết quả và hiệu quả kinh doanh của công ty.
Chủ sở hữu công ty quyết định mức thù lao, lương và lợi ích khác của
Giám Đốc. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của người quản lý công ty và
Giám Đốc được tính vào chi phí kinh doanh theo quy định của pháp luật thuế
thu nhập doanh nghiệp, pháp luật có liên quan và được thể hiện thành mục riêng
trong báo cáo tài chính hằng năm của công ty.
3.2. Tổ chức kinh doanh.
3.2.1. Phạm vi kinh doanhSVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo 22
Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: TS Mai Thò Hoaøng Minh


Về kinh doanh trong nước:
o Tổ chức mua bán, trao đổi các loại sơn và hoá chất pha chế sơn
dùng cho các công trình xây dựng;
o Cung cấp dịch vụ sơn cho các công trình xây dựng công cộng và
dân dụng;
o Nhận thầu, gia công, bảo dưỡng định kì cho các công trình sơn.
Về kinh doanh với nước ngoài: Trực tiếp nhập khẩu các sản phẩm sơn,
hoá chất pha chế sơn và các máy móc thiết bị phục vụ cho các công trình sơn.
3.2.2. Mặt hàng kinh doanh:
Mua bán các loại hoá chất (trừ những hoá chất mang tính độc hại), chủ
yếu là các loại sơn;
Hoạt động chủ yếu của công ty là cung cấp dịch vụ sơn cho các công
trình xây dựng, dân dụng như: sơn bóng, sơn nền, sơn line, sơn gai, chống
thấm…
Nhận bảo dưỡng cho các công trình.


II. Qui mô hoạt động:
1. Qui mô về lao động: Công ty có tất cả 45 người. Trong đó:
1.1. Bộ phận văn phòng (gồm 5 người).
Giám đốc kinh doanh: Mr. Matsushita Ykio.
o Giúp công ty ký kết các hợp đồng kinh tế và triển khai kế hoạch thực
hiện đạt hiệu quả;
o Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, giúp công ty mở rộng thị trường và
quy mô hoạt động.
Thư ký: Mai Nguyên Khôi.
o Đảm nhận việc thông dịch viên cho công ty;
o Giúp công ty thực hiện các đơn đặt hàng do giám đốc kinh doanh
giao;
SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo 23
Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: TS Mai Thò Hoaøng Minh


o Giúp công ty tìm kiếm các nguồn cung cấp sản phẩm và nguyên liệu
sơn tiềm năng.
Kế toán tổng hợp: Nguyễn Thị Minh.
o Theo dõi và thực hiện toàn bộ công tác kế toán tại công ty;
o Vào sổ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh hàng ngày;
o Mỗi tháng, mỗi quý giúp giám đốc lập báo cáo trình lên chủ tịch công
ty về tình hình hoạt động của công ty.
Chuyên viên kỹ thuật: Lại Văn Thanh.
o Kiểm tra chất lượng các sản phẩm sơn phục vụ cho các công trình;
o Thực hiện công việc chống thấm ở các công trình.
Chuyên viên giám sát: Nguyễn Văn Hảo.
o Giúp công ty theo dõi, giám sát và thúc đẩy tiến trình hoạt động của
các công nhân tại công trình để đảm bảo thời gian hoàn thành và bàn giap theo đúng
hợp đồng.
o Thực hiện công việc ghi nhận tăng ca cho các công nhân công trình.
1.2. Bộ phận công trình: (gồm 40 công nhân) làm việc tại các công trình khác nhau
tuỳ theo kế hoạch hoạt động của công ty.
2. Qui mô về nguồn vốn.
Nguồn vốn chủ sở hửu: 400.000.000đ. Do công ty mới thành lập nên chưa
thể đánh giá khách quan về quy mô nguồn vốn của công ty.


II. Đặc điểm
Công ty TNHH một thành viên XNK Hào Phát là công ty mới được thành
lập nên tổ chức kinh doanh ban đầu còn giản đơn. Thực hiện tính doanh thu theo
hóa đơn mua bán và biên bản nghiệm thu công trình.
Niên độ kế toán bắt đầu từ 01/01, vaø keát thuùc vaøo 31/12 cuøng naêm.
Đăng ký nguyên tắc tính khấu hao TSCĐ theo phương pháp “khấu hao theo
đường thẳng”
SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo 24
Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: TS Mai Thò Hoaøng Minh


IV. Tình hình thị trường:
1. Thị trường quốc tế: Công ty tiến hành tìm hiểu ở các nước Singapore, Nhật
Bản,… để khai thác nguồn cung cấp nguyên vật liệu tốt nhất phục vụ công việc sơn
ở các công trình.
2. Thị trường trong nước: Các hợp đồng ngày càng được ký kết nhiều hơn và xu
hướng phát triển của công ty là mở rộng hợp tác kinh doanh trên toàn quốc.


VI. Phương hướng chiến lược phát triển trong thời kỳ tới.
1. Trong nöôùc:
Tieáp tuïc tieàm kieám nguoàn cung caáp nguyeân lieäu vaø caùc loaïi sôn toát nhaát
nhaèm naâng cao chaát löôïng, giaûm giaù thaønh cho caùc coâng trình.

2. Quoác teá:
Löïa choïn nôi cung öùng caùc nguyeân lieäu vaø sôn chaát löôïng maø trong nöôùc
khoâng coù ñeå môû roäng theâm moät soá coâng vieäc (dòch vuï sôn) cho caùc coâng trình.
(Caùc dòch vuï sôn (coâng vieäc sôn, saûn phaåm coâng trình…) cuûa coâng ty hieän
nay: sôn boùng, sôn line, sôn neàn, sôn töôøng, sôn gai, choáng thaám...)
XI. Tổ chức bộ máy kế toán của công ty
Coâng ty môùi thaønh laäp, neân boä phaän vaên phoøng chæ coù moät keá toaùn toång
hôïp duy nhaát thöïc hieän caùc coâng vieäc keá toaùn haøng ngaøy vaø cuoái thaùng baùo caùo
keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh cho giaùm ñoác cuøng nhöõng bieän phaùp ñeà xuaát giaûi
quyeát neáu coâng ty coù vaán ñeà khoù khaên veà kinh doanh laãn taøi chính.
Giuùp coâng ty thöïc hieän nghóa vuï noäp ngaân saùch nhaø nöôùc vaø tính löông co
coâng nhaân moãi thaùng.
SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo 25
Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: TS Mai Thò Hoaøng Minh
PHẦN IV:


PHAÂN TÍCH TÌNH
HÌNH HOAÏT ÑOÄNG
KINH DOANH TAÏI
COÂNG TY TRAÙCH
NHIEÄM HÖÕU HAÏN MOÄT
THAØNH VIEÂN XUAÁT
NHAÄP KHAÅU HAØO
PHAÙT
SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo 26
Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: TS Mai Thò Hoaøng Minh
I. Đánh giá tổng quát về tình hình hoạt động kinh doanh của công ty TNHH
MỘT THÀNH VIÊN XNK HÀO PHÁT.

Baûng 1: Keát quaû kinh doanh cuûa coâng ty trong naêm 2007

CHÆ TIEÂU ÑVT: ñoàng
- Toång doanh thu 1.938.331.000
DOANH THU
- Doanh thu tính thueá GTGT 1.938.331.000

Toång soá : 1.245.657.000

CHI PHÍ Trong ñoù:+ Khaáu haoTSCÑ 2.933.000
KINH DOANH
TÖÔNG ÖÙNG + Nguyeân lieäu 764.296.000

316.876.000
+ Tieàn löông
Laõi + Loã - ( Keå caû chính phuï, -1.889.000
KEÁT QUAÛ
lieân doanh,lieân keát)
KINH DOANH
Trong ñoù: SXKD chính -1.889.000
Qua baûng treân, ta nhaän thaáy toång doanh thu cao nhöng chi phí kinh doanh khaù
lôùn, laøm cho keát quaû kinh doanh bò loã. Ta nhaän xeùt khaùi quaùt tình hình naøy nhö
sau:
o Vì môùi thaønh laäp neân coâng ty chöa coù kinh nghieäm trong vieäc quaûn
lyù chi phí vaø toå chöùc kinh doanh.
o Quyù 3 vaø 4 cuûa naêm 2007 laø thôøi gian coâng ty baét ñaàu hoaït ñoäng,
trong giai ñoaïn naøy, vieäc tyû giaù USD giaûm cuõng aûnh höôûng moät phaàn lôùn ñeán
doanh thu cuûa coâng ty. Do ñôn giaù moät soá coâng trình sôn cuûa coâng thöôøng tính
baèng USD neân coù söï cheânh leäch trong khi chi phí nguyeân vaät lieäu noùi rieâng vaø
chi phí kinh doanh noùi chung tính baèng VNÑ. Ñoù cuõng laø söï maâu thuaãn trong toå
chöùc kinh doanh cuûa coâng ty caàn ñöôïc xem xeùt giaûi quyeát.SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo 27
Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: TS Mai Thò Hoaøng Minh


o Bieán ñoäng giaù caû, ñaëc bieät laø giaù nguyeân vaät lieäu cuõng aûnh höôûng
lôùn ñeán giaù thaønh coâng trình cuûa coâng ty.
o Beân caïnh chi phí nguyeân vaät lieäu thì tieàn löông cuõng chieám moäi
löôïng khaù lôùn trong toång chi phí cuûa coâng ty. Coâng ty caàn quan taâm ñeán vieäc toå
chöùc quaûn lyù thi coâng vaø söû duïng naêng suaát lao ñoäng toái öu vôùi chi phí vöøa phaûi
hoaëc thaáp nhaát. Ñaây cuõng laø ñieàu kieän ñaùnh giaù trình ñoä söû duïng lao ñoäng cuûa
coâng ty.


II. Phân tích năng lực kinh doanh và kết quả kinh doanh của công ty:
1. Phân tích năng lực kinh doanh:
1.1. Phân tích môi trường hoạt động cung cấp sơn và dịch vụ sơn:
Môi trường là tập hợp những lực lượng “ở bên ngoài” mà mọi doanh nghiệp
đều phải chú ý đến khi xây dựng chiến lược kinh doanh của mình. Công nghệ sẵn
có bên ngoài có tác động đến các mặt hoạt động của doanh nghiệp. Máy móc thiết
bị loại mới có ảnh hưởng đến quy trình sản xuất mà doanh nghiệp đang sử dụng.
Các kỹ thuật tiếp thị và bán hàng mới cũng ảnh hưởng đến phương thức cũng như
sự thành công của phương thức mà doanh nghiệp tiếp thị và bán sản phẩm của
mình... Tóm lại, môi trường kinh doanh của doanh nghiệp rất sinh động và luôn
biến đổi. Những biến đổi trong môi trường có thể gây ra những bất ngờ lớn và
những hậu quả nặng nề. Vì vậy doanh nghiệp cần nghiên cứu phân tích môi trường
để có thể dự đoán những khả năng có thể xảy ra để đưa ra những biện pháp ứng phó
kịp thời. Thông qua phân tích môi trường kinh doanh giúp cho doanh nghiệp nhận
thấy được mình đang trực diện với những gì để từ đó xác định chiến lược kinh
doanh cho phù hợp. Khi phân tích môi trường cần chú trọng phân tích các mặt sau
đây:
1.1.1. Môi trường vi mô:
Khách hàng: Nhân tố khách hàng và nhu cầu của khách hàng quyết định quy
mô và cơ cấu nhu cầu trên thị trường của công ty và là yếu tố quan trọng hàng đầuSVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo 28
Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: TS Mai Thò Hoaøng Minh


khi xác định chiến lược kinh doanh. Do vậy công ty cần nghiên cứu kỹ khách hàng
của mình.
Đối với ngành nghề hoạt động của công ty thì khách hàng không chỉ yêu cầu
chất lượng công trình, kết quả làm việc hiệu quả mà còn quan tâm đến quá trình
hoạt động. Do đó, công ty phải nổ lực trong tác phong, phương thức và hoàn thiện
hiệu quả làm việc. Công ty cần nghiên cứu kỷ từng khách hàng để có biện pháp điều
chỉnh công việc phù hợp với mong muốn của khách hàng ở mỗi công trình khác
nhau.
Đối thủ cạnh tranh: Bao gồm các doanh nghiệp hiện có mặt trong ngành và
các doanh nghiệp tiềm ẩn có khả năng có tham gia vào ngành trong tương lai. Số
lượng đối thủ đặc biệt có quy mô lớn trong ngành càng nhiều thì mức độ cạnh tranh
trong ngành càng gay gắt.
Hiện nay, ngành sơn đang là ngành hổ trợ cho xây dựng chính và có khá
nhiều nhà đầu tư chú ý. Do đó, công ty phải phân tích đối thủ cạnh tranh nhằm nắm
được những điểm mạnh và yếu của đối thủ để từ đó xác định đối sách của mình
nhằm tạo được thế đứng vững mạnh trong môi trường ngành.
Các nhà cung ứng: Trong nền kinh tế thị trường, quá trình hoạt động kinh
doanh của công ty phải có mối quan hệ mật thiết với các nguồn cung ứng các yếu tố
cơ bản như: vật tư, nguyên liệu, lao động, vốn, thông tin, công nghệ... Số lượng và
chất lượng các nguồn cung ứng các yếu tố có ảnh hưởng rất lớn đến khả năng lựa
chọn và xác định phương án kinh doanh tối ưu. Phân tích các nguồn cung ứng nhằm
xác định khả năng thỏa mãn nhu cầu đối với các yếu tố đầu vào của quá trình hoạt
động để từ đó xây dựng phương án hữu hiệu nhất trong việc tận dụng các nguồn
cung ứng này.
1.1.2. Môi trường vĩ mô:
Yếu tố nhân khẩu: rất có ý nghĩa đối với quá trình phân tích môi trường kinh
doanh vì thị trường là do con người họp mà thành.
Các xu thế nhân khẩu như sự gia tăng dân số, xu hướng già hóa hoặc trẻ hóa
dân cư, sự thay đổi về cách sống của gia đình dân cư, biến động cơ học, sự gia tăngSVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo 29
Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: TS Mai Thò Hoaøng Minh


số người đi làm, sự nâng cao trình độ văn hóa đều có ảnh hưởng không nhỏ đến kết
quả hoạt động kinh doanh của công ty. Trong phạm vi một thời kỳ ngắn và vừa, các
xu thế nhân khẩu nêu trên là những yếu tố hòan toàn tin cậy cho sự phát triển. Công
ty có thể lập danh sách các xu thế nhân khẩu đối với phạm vi và nhu cầu hoạt động
của mình để xác đinh từng xu thế có ý nghĩa tác động như thế nào đối với công ty.
Yếu tố kinh tế: Có tác động rất lớn và nhiều mặt đến môi trường kinh doanh
của công ty, chúng có thể trở thành cơ hội hoặc nguy cơ đối với hoạt động của công
ty. Các yếu tố kinh tế chủ yếu gồm: tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế, lãi suất ngân
hàng, chính sách tài chính tiền tệ cuả Nhà nước, mức độ làm việc và tình hình thất
nghiệp...
Yếu tố tự nhiên: Bao gồm những nguồn tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, môi
trường sinh thái... biến động nào của các yếu tố tự nhiên cũng đều có ảnh hưởng đến
kết quả hoạt động ở mỗi công trình. Do vậy khi lựa chọn chiến lược kinh doanh,
công ty cần tính đến sự việc các nguồn lực tự nhiên, các nguồn tài nguyên thiên
nhiên ngày càng trở nên khan hiếm và tính đến việc bảo vệ môi trường sinh thái.
Yếu tố khoa học kỹ thuật: Ảnh hưởng trực tiếp và quan trọng đến môi trường
kinh doanh của công ty. Mỗi kỹ thuật mới đều thay thế vị trí của kỹ thuật cũ. Những
tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới đã tạo ra khả năng làm biến đổi kế hoạch công
việc, và tác động sâu sắc đến hai yếu tố cơ bản tạo nên khả năng cạnh tranh của các
công ty trên thị trường, đó là chất lượng công trình và giá bán sơn. Phân tích yếu tố
khoa học kỹ thuật giúp cho công ty nhận thức được các thay đổi về mặt công nghệ
và khả năng ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật đó.
Yếu tố chính trị: Thể hiện sự điều tiết bằng luật pháp của Nhà nước đến hoạt
động kinh doanh của công ty. Nghiên cứu phân tích yếu tố chính trị cụ thể là các
văn bản pháp luật và chính sách sẽ giúp cho công ty nhận ra được hành lang và giới
hạn cho phép đối với quyền tự chủ hoạt động kinh doanh của mình.
Yếu tố văn hóa: Con người lớn lên trong một xã hội cụ thể và chính xã hội
đó đã hình thành những quan điểm của con người về các giá trị và chuẩn mực đạo
SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo 30
Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: TS Mai Thò Hoaøng Minh


đức. Những giá trị văn hóa cơ bản có tính bền vững cao, ngược lại những giá trị văn
hóa thứ phát có thể bị làm cho thay đổi.
Nghiên cứu và phân tích yếu tố văn hóa giúp cho các công ty xây dựng chiến
lược kinh doanh phù hợp với đặc điểm văn hóa của xã hội và có phương thức hợp
đồng kinh doanh phù hợp với các đối tượng tiêu dùng khác nhau.
1.2. Phân tích thị trường: Là quá trình phân tích các thông tin về các yếu tố cấu
thành thị trường nhằm tìm hiểu qui luật vận động và những nhân tố ảnh hưởng đến
thị trường để trên cơ sở đó xây dựng chiến lược kinh doanh.
Phân tích thị trường nhằm xác định những vấn đề:
o Thị trường có triển vọng nhất đối với sản phẩm của công ty: Công ty
có thị trường hoạt động rộng rãi trên cả nước. Đặc biệt hiện nay, tỉnh Bình Dương là
nơi công ty có nhiều hợp đồng nhất do sự phát triển của các khu công nghiệp có nhu
cầu xây dựng cơ sở sản xuất ban đầu.
o Khả năng tiêu thụ sơn và phục vụ sơn công trình trên thị trường tương
đối ổn định.
o Chiến lược kinh doanh làm tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường là
do công ty có kế hoạch chuẩn bị cho công việc hoàn thành tốt và nắm bắt thông tin
đáng chú ý.
Trong quá trình hoạt động, công ty đã tập trung vào 3 vấn đề: xác định thái
độ khách hàng; xác định thị trường mục tiêu; phân tích hướng phát triển và xâm
nhập thị trường.
1.3. Phân tích năng lực hoạt động kinh doanh của công ty:
1.3.1. Khái quát về năng lực kinh doanh:
Năng lực kinh doanh của công ty được biểu hiện bằng số lượng hợp đồng
công ty ký kết được và khối lượng công trình mà công ty có thể thực hiện trong một
thời kỳ nhất định. Năng lực kinh doanh là một chỉ tiêu tương đối khó xác định vì nó
gắn liền với tình hình cơ bản, thực trạng về cơ sở vật chất - kỹ thuật, quản lý và khả
năng đầu tư của công ty.
SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo 31
Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: TS Mai Thò Hoaøng Minh


Có thể coi năng lực thiết kế ban đầu của công ty khi mới thành lập là năng
lực kinh doanh, nhưng càng về sau thì năng lực kinh doanh càng giảm do quá trình
hao mòn và khấu hao máy móc thiết bị và những vấn đề khác. Vì vậy, việc xác định
năng lực kinh doanh của công ty, trong nhiều trường hợp chỉ ở mức tương đối.
Ðể xác định năng lực kinh doanh, trước hết cần xác định và đánh giá được
các yếu tố cấu thành năng lực kinh doanh. Yếu tố cấu thành năng lực kinh doanh có
thể phân thành 2 loại: Yếu tố thuộc về tổ chức, quản lý và Yếu tố thuộc về vật chất -
kỹ thuật. Trong quá trình kinh doanh; công cần phải kết hợp linh hoạt giữa yếu tố tổ
chức quản lý với yếu tố vật chất kỹ thuật để sử dụng các yếu tố vật chất một cách
tiết kiệm và có hiệu quả. Muốn vậy, phải kết hợp giữa từng cặp yếu tố một cách cân
đối và đồng bộ: giữa lao động với đất đai; đất đai với TSCÐ; TSCÐ với lao động;
lao động với lượng vốn đầu tư...vv.
1.3.2. Phân tích về lao động:
Lao động là một yếu tố đầu tiên, quan trọng và quyết định năng lực kinh
doanh của công ty. Tuy nhiên, trong điều kiện hiện nay khi khoa học, kỹ thuật và
công nghệ đang phát triển mạnh mẽ thì quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá
càng cao; khi đó lực lượng lao động có xu thế giảm xuống, nhưng trình độ và chất
lượng lao động lại không ngừng tăng lên. Nhưng, dù thế nào thì yếu tố con người,
lao động là không thể thiếu và luôn luôn là yếu tố quyết định. Việc phân tích lao
động đòi hỏi phải phân tích trên nhiều mặt: số lượng và chất lượng lao động (thông
qua phân tích năng suất lao động).
Phân tích quy mô và cơ cấu lao động: Thông qua việc phân tích theo yếu tố
số lượng lao động sẽ phản ánh quy mô cũng như cơ cấu lao động của công ty.
Lao động trong công ty được chia ra thành lao động trực tiếp và lao động
gián tiếp:
o Lao động trực tiếp: Là những công nhân trực tiếp tham gia làm việc ở
các công trình khác nhau theo yêu cầu của hợp đồng. Chi phí lao động trực tiếp
được tính vào giá thành của mỗi công trình và được hạch toán vào tài khoản 622
“Chi phí nhân công trực tiếp”SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo 32
Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: TS Mai Thò Hoaøng Minh


o Lao động gián tiếp: Là những người làm nhiệm vụ tổ chức, quản lý và
phục vụ trong quá trình kinh doanh. Chi phí lao động gián tiếp đựơc phân bổ vào
giá thành mỗi công trình, và hạch toán vào tài khoản 627 “Chi phí sản xuất chung”.
Do công ty mới được thành lập, số liệu về lao động chưa đủ để sử dụng
phương pháp so sánh, nhằm xác định mức biến động của lao động. Vì vậy ta tiếp
tục tiến hành phân tích năng suất lao động
Phân tích năng suất lao động:
o Lao động là yếu tố rất quan trọng trong quá trình hoạt động kinh
doanh. Người lao động luôn mong muốn lao động của mình đạt hiệu quả, nghĩa là
luôn muốn nâng cao năng suất lao động. Vì thế, ngoài phân tích về mặt số lượng
cần phải phân tích về chất lượng thông qua phân tích năng suất lao động.
o Năng suất lao động là một chỉ tiêu tổng hợp phản ánh khối lượng
công việc của người lao động thực hiện trong một đơn vị thời gian hoặc phản ánh
thời gian hao phí để hoàn thành các nhiệm vụ được giao ở các công trình.
o Lượng thời gian lao động hao phí có thể sử dụng nhiều đơn vị thời
gian khác nhau, như giờ, ngày, năm,...Do đó, chỉ tiêu năng suất lao động được biểu
hiện bằng nhiều loại năng suất khác nhau. Phần lớn năng suất lao động được chia
làm 3 loại đó là: năng suất lao động bình quân giờ (Ng); năng suất lao động bình
quân ngày (Nn) và nang suất lao động bình quân năm hay năng suất lao động bình
quân 1 lao động (Nlđ). Qua đó, công ty sự dụng thước đo giá trị để xác định năng
suất lao động.
 Năng suất lao động bình quân giờ (Ng) là tỷ lệ giữa kết quả công
việc với tổng số giờ làm việc tại công trình. Nó phản ánh giá trị công việc bình quân
hoàn thành trong một giờ lao động của công nhân.
 Năng suât lao động bình quân ngày (Nn) là tỷ lệ giữa kết quả công
việc với tổng số ngày làm việc tại công trình. Nó phản ánh giá trị công việc bình
quân làm ra trong một ngày công lao động của công nhân.
SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo 33
Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: TS Mai Thò Hoaøng Minh


 Năng suất bình quân một lao động (Nlđ) là tỷ lệ giữa kết quả công
việc với tổng số lao động bình quân ở mỗi công trình khác nhau. Nó phản ánh giá
trị công việc hoàn thành trên một lao động.
 Mối quan hệ của các loại năng suất:
 Nn = số giờ làm việc bình quân ngày * Ng = g * Ng.
 Nlđ = số ngày làm việc bình quân 1 lao động ở mỗi công trình
* Nn= n * Nn.
 Và Nlđ = g * n * Ng.
 Giá trị mỗi công trình (CTr) = Tổng giờ làm việc * Ng = Tổng
ngày làm việc * Nn.
 CTr = Tổng số lao động bq x Nlđ = LÐ * Nlđ
 Từ đó ta có mối quan hệ: CTr = LÐ * g * n * Ng
Vì hạn chế về mặt số liệu nên không thể so sánh giữa 2 năm mà so sánh giữa
các công trình với nhau để tiến hành phân tích nhằm xem xét biến động tăng giảm
năng suất lao động. Đồng thời, sử dụng phương pháp thay thế liên hoàn xác định
mức ảnh hưởng các nhân tố đến kết quả hoàn thành công trình để có những nhận xét
thích hợp.
Bảng 2: Bảng phân tích tình hình năng suất lao động năm 2008.
Coâng trình Coâng trình So saùnh
Chæ tieâu ÑVT Muto Hazolens +/- %
1. Toång giaù trò coâng trình VNÑ 85.027.400 135.243.190 50.215.790 59,1
2. Toång soá lao ñoäng bq Ngöôøi 35 40 5 14,3
3. Toång soá ngaøy laøm vieäc Ngaøy 180 250 70 38,9
4. Toång soá giôø laøm vieäc Giôø 84.890 87.280 2.390 2,8
5. Soá ngaøy laøm vieäc bq 1lñ/thaùng Ngaøy 266 278 12 4,5
6. Soá giôø laøm vieäc bq ngaøy Giôø 7,5 7,8 0 4,0
7.NSLÑ bq giôø VNÑ 8.000 7.800 -200 (2,5)
8.NSLÑ bq ngaøy VNÑ 75.000 75.840 840 1,1
9. NSLÑ bq 1 lñ VNÑ 17.060.000 18.010.000 950.000 5,6
Theo số liệu thu thập và phân tích trên cho thấy trong 3 loại NSLÐ thì Nn và
Nlđ của công trình Hazo đã tăng lên so với Muto. Nhưng, năng suất lao động bình
quân giờ lại giảm từ 8000 đồng xuống 7800 đồng 1 giờ lao động. Nguyên nhân


SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo 34
Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: TS Mai Thò Hoaøng Minh


giảm là do tổng số giờ làm việc trong tháng tăng 2,8% và số giờ làm việc bình quân
ngày tăng lên từ 7,5 giờ lên 7,8 giờ; trong khi kết quả hoạt động theo chỉ tiêu tổng
giá trị công trình tăng 59,1%. Việc tốc độ tăng số giờ nhanh hơn tốc độ tăng của
CTr không phải là nhược điểm của công ty, bởi vì tổng số giờ tăng tất yếu làm cho
số giờ làm việc bình quân ngày tăng, nhưng số giờ làm việc bình quân ngày của
năm nay chỉ là 7,8 giờ, nhỏ hơn 8 giờ theo qui định của Nhà nước.
So sánh tốc độ tăng giữa năng suất lao động bình quân 1 lao động (2,9%) với
tốc độ tăng về tổng giá trị công trình (59,1%) (CTr) cho thấy đây cũng là xu thế
tăng hợp lý theo hướng nâng cao hiệu quả kinh doanh. Tổng giá trị công trình tăng
trong khi số lao động bình quân cũng tăng, điều đó khẳng định năng suất lao động
vẫn đang ở mức thấp. Nếu xem xét mức biến động tương đối về giá trị các công
trình theo lao động sẽ cho chúng ta thếy rõ hơn về quản lý sử dụng lao động trong
công ty.
Mức biến động tương đối CTr theo lao động:
= 135.243.190 - 85.027.400 * 114,2% = +57.246.432đồng
Rõ ràng cùng trong điều kiện bình thường, với việc sử dụng lao động thực tế
như ở công trình Hazolens thì tổng giá trị công trình thực tế công ty đạt được là
135.243.190đồng, tăng so với công trình Muto là 57.246.432đồng. Một trong những
nguyên nhân chủ yếu của vấn đề này là do công ty đã ký được hợp đồng có giá trị
lớn; quản lý, sắp xếp các công việc ở công trình phù hợp hơn; nguyên vật liệu được
tính toán kỷ trước khi đưa vào sử dụng.
Kết quả phân tích sẽ chỉ ra rằng tình hình về NSLÐ nói chung và giá trị công
trình đã được cải thiện và đánh dấu thành tích của công ty trong công tác quản lý,
chỉ đạo công việc và quản lý sử dụng lao động tốt hơn.
Ðể nâng cao năng suất lao động, trước hết phải cải tiến hình thức phân công
và hợp tác lao động, sắp xếp một cách hợp lý và có hiệu quả quá trình làm việc ở
mỗi công trình. Tổ chức hợp lý việc phục vụ và bảo hộ lao động tại công trình mà
công nhân tham gia làm việc. Mặc khác phải đảm bảo làm việc và nghỉ ngơi, nâng
cao trình độ tay nghề và sử dụng hợp lý các chỉ tiêu khen thưởng...vv.SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo 35
Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: TS Mai Thò Hoaøng Minh


2. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh.
2.1. Các chỉ tiêu phân tích:
2.1.1. Chỉ tiêu doanh thu từ hoạt động kinh doanh: Là toàn bộ số tiền bán sơn và
cung ứng dịch vụ sơn sau khi trừ các khoản chiết khấu thanh toán, giảm giá hàng
bán, hàng bán bị trả lại và được khách hàng chấp nhận thanh toán. Doanh thu chính
tại công ty gồm:
Doanh thu từ việc bán sơn các loại cho khách hàng.
Doanh thu từ việc thi công các công trình sơn theo hợp đồng.
Doanh thu từ việc nhận gia công một phần công trình cho các công ty khác.
2.1.2. Chỉ tiêu doanh thu từ hoạt động khác của công ty hiện nay chủ yếu chỉ là
khoản thu từ lãi tiền gửi ngân hàng.
2.2. Phân tích một số chỉ tiêu chủ yếu.
2.2.1. Phân tích quy mô của giá trị công trình sơn mà công ty thi công.
Phương pháp phân tích:
o So sánh giữa các công trình để phân tích, đánh giá sự biến động về
quy mô của giá trị công trình.
o Phân tích các yếu tố cấu thành để tìm nguyên nhân gây nên sự biến
động về quy mô của giá trị công trình.
o Phân tích quy mô của giá trị công trình trong mối liên hệ giữa các chỉ
tiêu để thấy mối quan hệ tác động giữa chúng.
Phân tích giá trị công trình theo các yếu tố cấu thành:
Bảng 3: Phân tích biến động giá trị công trình năm 2008.
ĐVT: VNĐ
Chênh lệch
Yếu tố cấu thành Kế hoạch Thực hiện Mức %
1. Thi công bằng NVL của công ty 110.210.001 100.120.520 (10.089.481) -9,15
2. Thi công bằng NVL của khách hàng 35.210.400 37.201.000 1.990.600 5,65
Giá trị công trình (1+2) 145.420.401 137.321.520 (8.098.881) -5,57
Giá trị đầu tư cho việc thi công công trình 15.204.100 15.920.052 715.952 4,71
Chỉ tiêu giá trị công trình: So với mục tiêu kế hoạch đề ra giảm 5,57% tương
ứng với 8.098.881đồng là do yếu tố 1 giảm, còn yếu tố 2 tăng so với kế hoạch.
Công ty có thể đi sâu vào từng yếu tố cấu thành của chỉ tiêu này để thấy rõ hơn.SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo 36
Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: TS Mai Thò Hoaøng Minh


o Chỉ tiêu thi công bằng NVL của công ty: so với kế hoạch giảm 9,15%,
tương ứng giảm 10.089.481đồng là do công ty có tính toán chính xác để không có
vật liệu thừa sau khi pha chế.
o Chỉ tiêu thi công bằng NVL của khách hàng: so với kế hoạch tăng
5,65%, tương ứng tăng 1.990.600đồng, nguyên nhân do khách hàng nhiều khách
hàng muốn tự lựa chọn màu sắc và chất lượng sơn theo ý muốn của mình.
Qua phân tích ta thấy chỉ tiêu thi công bằng NVL của công ty giảm so với kế
hoạch đề ra nhưng chỉ tiêu giá trị công trình là giảm, không đạt mục tiêu kế hoạch.
Nguyên nhân chủ yếu do chưa cân bằng trong việc sử dụng công cụ dụng cụ cho
công trình, làm chi phí công cụ dụng cụ tăng. Xét về tính chất của từng yếu tố tác
động đến hai chỉ tiêu này có thể cho ta đánh giá là chất lượng công tác quản lý và tổ
chức thi công của công ty nhìn chung là chưa tốt.
Phân tích giá trị công trình liên hệ với giá trị đầu tư cho việc thi công công
trình: (lấy số liệu từ bảng 3)
Quá trình phân tích này được thực hiện là so sánh chỉ tiêu phản ánh giá trị
công trình thực tế so với kế hoạch được điều chỉnh theo hướng quy mô của giá trị
đầu tư cho việc thi công công trình nhằm xác định mức biến động tương đối của chỉ
tiêu giá trị công trình thực tế.
Mức biến động tương đối giá trị công trình = giá trị công trình thực tế -
giá trị công trình kế hoạch * giá trị đầu tư thực tế/giá trị đầu tư kế hoạch.
Dựa vào bảng 2, ta có: Mức biến động tương đối giá trị công trình
= 137.321.520 - 145.420.401 * 15.920.052/15.204.100
= 137.321.520 - 152.268.160 = -14.946.640đồng
Mức biến động tương đối trên (-14.946.640đồng) biểu hiện trong điều kiện
như mục tiêu kế hoạch đề ra, công ty đầu tư 1.5204.100đồng chi phí thì giá trị công
trình thu được là 145.420.401đồng, công ty đầu tư 15.920.052đồng chi phí thì kết
quả thu được giá trị tương ứng như kế hoạch phải là 152.268.160đồng nhưng thực
tế công ty chỉ đạt 137.321.520đồng. Như vậy giảm so với kế hoạch là
14.946.640đồng hay chỉ đạt (137.321.520/152.268.160)x100 = 90,18%. Ðiều nàySVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo 37
Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: TS Mai Thò Hoaøng Minh


chứng tỏ hiệu quả đầu tư chi phí cho 1 triệu đồng giá trị công trình thực tế so với kế
hoạch giảm.
o Chi phí đầu tư bình quân cho 1.000.000đồng giá trị công trình kế
hoạch là: 15.204.100/145.420.401 = 0,105đồng.
o Chi phí đầu tư bình quân cho 1.000.000đồng giá trị công trình thực tế
là: 15.920.052/137.321.520 = 0,116đồng.
Chi phí đầu tư để sản xuất 1.000.000đồng giá trị công tình thực tế so với kế
hoạch tăng 0,011đồng (0,116đồng – 0,105đồng). Ðiều này chứng tỏ chất lượng
quản lý chi phí đầu tư kém hiệu quả so với mục tiêu đề ra. Nhưng đối với một công
ty mới thì điều này cũng có thể được đánh giá là khá tốt vì chênh lệch chi phí đầu tư
không vượt quá 1đồng (0,116 < 1).


III. Phân tích chi phí hoạt động kinh doanh
1. Khái niệm chi phí:
Chi phí kinh doanh là một phạm trù kinh tế quan trọng gắn liền với sản xuất
và lưu thông hàng hóa. Đó là những hao phí lao động xã hội được biểu hiện bằng
tiền. Chi phí của doanh nghiệp là toàn bộ những chi phí phát sinh gắn liền với
doanh nghiệp trong quá trình hình thành, tồn tại và hoạt động từ khâu mua nguyên
vật liệu, tạo ra sản phẩm đến khâu tiêu thụ.
Đối với công ty Hào Phát, chi phí hoạt động kinh doanh là tất cả những hao
phí thể hiện bằng tiền trong quá trình thực hiện hợp đồng thi công công trình sơn
cho đến khi công trình được nghiệm thu.
2. Phân loại vaø phaân tích chi phí tại công ty Hào Phát: Tổng chi phí của công ty
Hào Phát được phân loại theo khoản mục như sau:
2.1. Chi phí trực tiếp tại công trình.
2.1.1. Chi phí nguyên liệu trực tiếp: Bao gồm tất cả những chi phí nguyên vật liệu
(sơn, bột trét, xylene…) tham gia trực tiếp cho việc thi công các công trình.
SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo 38
Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: TS Mai Thò Hoaøng Minh


Bảng 4: Chi tiết xuất kho NVL năm 2007.

STTNgày Số phiếu Tên NVL Kí hiệu ĐVT SL công trình
01 01/6 01/NVL Epoxy floor paint green 10G316 kg 20 Tsuchiya
02 12/6 02/NVL Pu red 3571 kg 5 Perstima
03 13/6 03/NVL Pu White 101 kg 10 Perstima
04 13/6 04/NVL Erremix White bao 6 Perstima
05 16/6 05/NVL Elastomatic Emulsion BN8.0 thùng 10 Perstima
06 03/7 06/NVL Pu matt oxide Green kg 40 Rohto
07 10/7 07/NVL Elastomatic Emulsion Sealer lít 108 Rohto
08 13/7 08/NVL Elastomatic Emulsion Cream lít 18 Rohto
09 14/7 09/NVL Elastomatic Emulsion Cream lít 90 Rohto
10 18/7 10/NVL Elastomatic Emulsion Sealer lít 90 Rohto
11 19/7 11/NVL Elastomatic Emulsion Cream lít 90 Rohto
12 25/7 12/NVL Elastomatic Resin lít 18 Rohto
13 26/7 13/NVL Elastomatic Emulsion Cream lít 90 Rohto
14 07/8 14/NVL Pu Enamel yellow 27117A kg 15 Rohto
Công ty Hào Phát là công ty thương mại - dịch vụ nên chủ yếu lấy nguyên
liệu từ các nhà cung cấp trên thị trường chứ không trực tiếp sản xuất. Nếu mua về
bán thì gọi là hàng hóa và tính vào doanh thu bán hàng; còn dùng cho công trình thì
gọi là nguyên vật liệu và được tính vào giá thành công trình, sau đó kết chuyển tính
doanh thu gia công.
Nếu gọi:
o Khoản mục chi phí nguyên nhiên vật liệu trong giá thành thi công
công trình là Cv.
o khối lượng nguyên nhiên vật liệu cho 1 công trình là m.
o Giá xuất dùng của một đơn vị NVL liệu sử dụng là g.
Ta có công thức: Cv = Σ(m . g). Ta thiết lập phương pháp phân tích tình
hình biến động chi phí nguyên vật liệu dùng cho các công trình như sau: tiến hành
so sánh tổng chi phí nguyên vật liệu giữa thực tế với tổng chi phí nguyên vật liệu kế
hoạch để thấy tình hình biến động về mặt tổng số (đối tượng phân tích). Sau đó
dùng kỹ thuật tính toán của phương pháp số chênh lệch và phương pháp liên hệ cân
đối để xác định các nhân tố ảnh hưởng và tìm nguyên nhân gây ra mức độ ảnh
hưởng đó.SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo 39
Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: TS Mai Thò Hoaøng Minh


o Đối tượng phân tích: ΔCv = Cv - Cv . Trong đó:
t k

 Cv = Σ(m . g )
t t t

 Cv = Σ(m . g )
k k k

o Các nhân tố ảnh hưởng: Có 2 nhân tố ảnh hưởng là m và g. Tuy nhiên,
thực tế nhiều trường hợp có thể sử dụng nguyên vật liệu thay thế và khi đó tất yếu
xuất hiện nhân tố vật liệu thay thế (Vt). Như vậy, có 3 nhân tố ảnh hưởng đến chênh
lệch khoản mục chi phí nguyên vật liệu là: m; g; và Vt.
 Ảnh hưởng của nhân tố khối lượng NVL cho 1 công trình (m):
ΔCv = Σ[(m - m ) . g ]
m t k t

 Ảnh hưởng của nhân tố giá xuất dùng 1 đơn vị NVL (g):
ΔCv = Σ[m . (g - g )]
g t t k

 Ảnh hưởng của nhân tố nguyên vật liệu thay thế (Vt):
ΔCv = Chi thực tế của vật liệu thay thế - Chi phí kế
Vt

hoạch đã điều chỉnh của vật liệu bị thay thế
 Tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng:
ΔCv + ΔCv + ΔCv = ΔCv
m g Vt

Bảng 5: Chi phí nguyên vật liệu
dùng cho công trình Sanyo (T4/2008)
Loại Các nhân tố ảnh hưởng
NVL Ký hiệu m (kg) g (đồng/kg)
sử dụng kế hoạch thực tế kế hoạch thực tế
Epoxy floor paint green 10G316 35 30 15.200 15.200
Pu Green 1069 17 22 12.335 14.000
Pu Enamel yellow 271107A 36 33 15.550 15.550
ED30 #0408 40 40 17.740 18.000
Epoxy primer white 29 24 14.210 16.000

Dựa vào bảng số liệu trên, ta phân tích:
o Ta có:
 Cv = Σ(m . g ) = [(30 * 15.200) + (22 * 14.000)+(33 *
t t t

15.550) + (40 * 18.000) + (24 * 16.000)] = 2.381.150
SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo 40
Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: TS Mai Thò Hoaøng Minh


 Cv = Σ(m . g ) = [(35 * 15.200) + (17 * 12.335) + (36 *
k k k

15.550) + (40 * 17.740) * (29 * 14.210)
= 2.423.185đồng
o Đối tượng phân tích: ΔCv = Cv - Cv = 2.229.150 – 2.423.185
t k

= -42.035đồng
o Các nhân tố ảnh hưởng:
 Nhân tố khối lượng nguyện vật liệu dùng cho công trình:
ΔCv = Σ[(m - m ) . g ] = [(30 - 35) * 15.200 + (22 - 17) *
m t k t

14.000 + (33 - 36) * 15.550 + (40 - 40) * 18.000 + (24 – 29) *
16.000] = -132.650ñoàng.
 Nhaân toá giaù xuaát duøng 1 ñôn vò nguyeân vaät lieäu:
ΔCv = Σ[m . (g - g )] = [30 * (15.200 - 15.200) + 22 *
g t t k

(14.000 - 12.335) + 33 * (15.550 - 15.550) + 40 * (18.000 -
17.740) + 24 * (26.000 - 14.210) = 89.990ñoàng.
o Toång hôïp caùc nhaân toá aûnh höôûng:
ΔCv=ΔCv +ΔCv +ΔCv = -132.650+89.990= -42.660đồng
m g Vt

Từ kết quả phân tích, so sánh giữa thực tế với kế hoạch cho thấy: Tổng chi
phí nguyên vật liệu đã giảm xuống 42.660đồng. Việc chi phí nguyên vật liệu giảm,
sẽ ảnh hưởng đến chỉ tiêu giá thành công trình giảm, tương ứng làm tăng lợi nhuận
của công ty. Ðể có cơ sở đánh giá thành tích hay nhược điểm của công ty, ta phải
phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả đó.
o Xét nhân tố khối lượng nguyên vật liệu sử dụng: NVL-10G316 giảm
5kg (30kg - 35kg), NVL-1069 tăng 5kg (22kg – 17kg), NVL-271107A giảm 3kg
(33kg - 36kg); làm tổng chi phí giảm 132.650đồng. Ðiều này đã khẳng định thành
tích chủ quan của công ty. Vì để giảm đựơc mức tiêu hao, ngoài làm tốt công tác
quản lý NVL còn biểu hiện việc đầu tư máy móc, dụng cụ sử dụng tại công trình có
tính toán thận trọng hơn; và tay nghề công nhân cũng đã được nâng cao.SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo 41
Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: TS Mai Thò Hoaøng Minh


o Nhân tố giá xuất dùng đã làm tăng chi phí: NVL-1069 giảm
1.665đồng/kg (14.000đồng/kg - 12.335đồng/kg), NVL-#0408 tăng 260đồng/kg
(18.000đồng/kg - 17.740đồng/kg), NVL-white tăng 1.790đồng/kg (16.000đồng/kg -
14.210đồng/kg); việc tăng nhân tố này đã làm tăng chi phí NVL tăng là
89.990đồng. Giá cả VNL nếu do Nhà nước điều chỉnh hoặc là do biến động giá của
thị trường thì điều này không phản ánh nhược điểm chủ quan của công ty mà chủ
yếu do nhân tố khách quan mang lại. Nhưng, nếu do quản lý thiếu chặt chẽ về vật tư
làm tăng giá thì lại là nhược điểm chủ quan quan của công ty.
Kết luận, mặc dù chỉ tiêu giá xuất dùng (g) tăng 89.990đồng là do nhân tố
khách quan, nhưng chỉ tiêu khối lượng nguyên vật liệu sử dụng (m) giảm
132.650đồng nên chi phí nguyên vật liệu sử dụng cho công trình Sanyo đã giảm
42.660đồng. Điều này cho thấy công ty đã có những thành tích trong việc giảm tiêu
hao nguyên vật liệu, làm giảm được khoản chi. Tuy nhiên, để giảm chi phí nguyên
vật liệu xuống mức tối thiểu có thể, công ty cần xem xét lại công tác quản lý vật tư
ở cả khâu thu mua và lưu kho về cả thời gian lẫn giá cả.
2.1.2. Chi phí nhân công trực tiếp: Gồm các khoản tiền lương trả cho công nhân
trực tiếp thi công, công nhân làm chống thấm, công nhân điều khiển máy mài.
Việc phân tích chi phí nhân công trực tiếp ở công ty Hào Phát chủ yếu thông
qua các yếu tố sau:
o Tổng quỹ lương (Q );
L

o Tỷ trọng phí tiền lương (T ): là tỷ lệ phần trăm giữa toång quỹ lương
fL

(Q ) và tổng doanh thu (D);
L

o Tiền lương bình quân (L ).
b

o Ta có:
 Q = Số lao động bình quân (LÐ) . Tiền lương bình quân 1 lao
L

động (L ) = LÐ . L
b b

Q =Q +Q
L LBÐ LCÐ
SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo 42
Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: TS Mai Thò Hoaøng Minh


(Trong đó: Q là tổng quỹ lương biến đổi, Q là tổng qũy tiền lương cố định)
LBÐ LCĐ

 Tỷ trọng phí tiền lương:
T = (Q /D) . 100
fL L

 Lương bình quân 1 lao động:
L = Q /LĐ
b L

Beân caïnh ñoù, khi phaân tích naêng suaát lao ñoäng (baûng 2), ta bieát chæ tieâu
naêng suaát lao ñoäng ñöôïc xaùc ñònh: NSLÐ bình quân 1 lao động = Tổng doanh
thu/LĐ = D/ LĐ. Töø caùc yeáu toá ñoù, ta coù theå thieát laäp moái quan heä giöõa khoaûn
mục chi phí tiền lương thông qua quỹ lương với các yeáu tố có liên quan như sau:

Q = LÐ x L = D/NSLÑ . L
L b b

Bảng 6: chi phí tiền lương năm 2007
ĐVT: VNĐ
Chêch lệch
Chỉ tiêu Tháng 11 Tháng 12 Mức %
Doanh thu hoàn thành công tình 371.940.436 267.277.605 (104.662.831) (28,1)
Tổng chi phí tiền lương 84.946.792 96.387.328 11.440.536 13,5
Số người lao động bình quân 29 28 (1) (3,4)
NSLĐ nình quân (đồng/LĐ) 12.825.532 9.545.629 (3.279.903) (25,6)
Lương bình quân (đồng/LĐ) 2.929.200 3.442.405 513.205 17,5
Tỷ trọng phí tiền lương (%) 4,3 4,9 0,6 -


Döïa vaøo baûng treân, ta so sánh các chỉ tiêu Q và (T ) giữa thaùng 12 với
L fL

thaùng 11 để đánh giá sự biến động về Q .
L

Ñể có căn cứ đánh giá tương đối chính xác về chi phí lương, ta có thể phân
tích kết hợp Q với phân tích dựa vào T hoặc so sánh giữa tốc độ tăng Q so với
L fL L

tốc độ tăng D. Nếu T giảm, hoặc nếu mức tăng L nhỏ hơn mức tăng NSLÑ, hay
fL b

tốc độ tăng của Q nhỏ hơn tốc độ tăng D thì điều đó có nghĩa là công ty đã quản lý
L

tương đối tốt về quỹ lương, đã đem lại nhiều lợi ích hơn và ngược lại.
Từ cô sôû phaân tích treân, döïa vaøo baûng 4, ta nhận thấy: Nếu so sánh thaùng
12 với thaùng 11 thì Q tăng 13,5%, töông öùng taêng 11.440.536ñoàng; T taêng 0,6%
L fL
SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo 43
Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: TS Mai Thò Hoaøng Minh


(4,9% - 4,3%); L taêng 18,1%, töông öùng taêng 530.491ñoàng, nhưng NSLÑ bình
b

quân lại giảm ở mức cao là 25,6%, töông öùng giảm 3.279.903ñoàng/ngöôøi.
Maët khaùc, ta thấy D giaûm tôùi 28,1%, töông öùng giaûm 104.662.831ñoàng;
trong khi Q laïi tăng ôû möùc cao 14%; vaø L taêng 18,1% nhưng NSLÑ bình quân laïi
L b

giaûm tôùi 25,6%. Kết quả đó đã phản ánh so với thaùng 11, thì hieäu quaû söû duïng lao
ñoäng vaø quyõ tieàn löông cuûa coâng ty trong thaùng 12 keùm hôn.
Ta duøng phöông phaùp thay theá lieân hoaøn ñeå tính toaùn möùc ñoä aûnh höôûng
cuûa caùc yeáu toá doanh thu, năng suất lao động, lương bình quân đến chỉ tiêu tổng chi
phí tiền lương.
o Ñoái töôïng phaân tích: Cheânh leäch quyõ löông thaùng 12 so vôùi thaùng
11 laø:

ΔQL= QL(T12) - QL(T11)
ΔQL = 96.387.352-84.946.792 = 11.440.536ñoàng.
o Caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán toång quyõ löông:
 Doanh thu (D):
 104.662.831
ΔQL(D) = * 2.929.200  23.903.754 ñoàng
12.825.532

 Naêng suaát lao ñoäng (NSLÑ):
ΔQL(NSLÑ)
267.277.605 267.277.605
= * 2.929.200   20.974.550 ñoàng
9.545.629 12.825.532 * 2.929.200

 Tieàn löông bình quaân (L ):
b

267.277.605
ΔQ = * 3.442.405  2.929.200  14.369.740 ñoàng
L(Lb) 9.545.629

o Toång hôïp caùc yeáu toá aûnh höôûng:
 23.903.754  20.974.550  14.369.740  11.440.536 ñoàng
SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo 44
Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: TS Mai Thò Hoaøng Minh


Qua soá lieäu phaân tích, ta thaáy naêng suaát lao ñoäng vaø doanh thu giaûm,
nhöng tieàn löông bình quaân laïi taêng laøm taêng toång quyõ löông. Veà maët chuû quan,
ñieàu ñoù coù theå cho thaáy laø trong thôøi gian ñaàu kinh doanh, vieäc quaûn lyù chi phí
vaø löông cuûa coâng ty coøn yeáu keùm. Song, veà maët khaùch quan, chöa theå ñaùnh giaù
heát hieäu quaû kinh doanh cuõng nhö hieäu quaû quaûn lyù vaø söû duïng lao ñoäng thoâng
qua toång quyõ löông cuûa coâng ty.

2.1.3. Chi phí saûn xuaát chung:
Bao goàm caùc chi phí phaùt sinh ngoaøi coâng trình nhö: mua coâng cuï duïng cuï,
söûa chöûa vaø thueâ maùy moùc thieát bò…
Trong thôøi gian ñaàu kinh doanh, chi phí naøy chöa aûnh höôûng nhieàu ñeán chi
phí kinh doanh cuûa coâng ty do ít phaùt sinh neân ta khoâng ñi saâu phaân tích.


III. Phaân tích tình hình lôïi nhuaän
Coù nhieàu khaùi nieäm veà lôïi nhuaän taïi moãi thôøi ñieåm khaùc nhau, nhöng coù
theå hieåu lôïi nhuaän ñôn giaûn laø moät khoaûn tieàn doâi ra giöõa toång doanh thu vaø toång
chi phí trong hoaït ñoäng kinh doanh cuûa doanh nghieäp.
Lôïi nhuaän cuûa doanh nghieäp hieän nay bao goàm lôïi töùc töø hoaït ñoäng kinh
doanh chính vaø lôïi töùc töø hoaït ñoäng kinh doanh khaùc (ñaây cuõng chính laø keát quaû
hoaït ñoäng kinh doanh cuûa doanh nghieäp).
o Lôïi töùc töø hoaït ñoäng kinh doanh chính laø khoaûn cheânh leäch giöõa
toång doanh thu baùn saûn phaåm, haøng hoaù dòch vuï tröø ñi giaù thaønh toaøn boä saûn
phaåm, haøng hoaù dòch vuï ñaõ tieâu thuï vaø thueá theo quy ñònh cuûa phaùp luaät (tröø
thueá lôïi töùc).
o Lôïi töùc töø hoaït ñoäng khaùc, bao goàm:
 Lôïi töùc töø hoaït ñoäng taøi chính laø khoaûn thu lôùn hôn khoaûn chi töø
caùc hoaït ñoäng taøi chính nhö: cho thueâ taøi khoaûn; baùn traùi phieáu, chöùng khoaùn;


SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo 45
Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: TS Mai Thò Hoaøng Minh


mua baùn ngoaïi teä; tieàn laõi göûi ngaân haøng thuoäc voán kinh doanh; laõi cho vay
thuoäc caùc nguoàn voán, quyõ; laõi coå phaàn vaø laõi do goùp voán lieân doanh; hoaøn nhaäp
soá dö khoaûn döï phoøng giaûm giaù; ñaàu tö chöùng khoaùn ngaén haïn
 Lôïi töùc töø hoaït ñoäng kinh doanh baát thöôøng laø khoaûn thu nhaäp
baát thöôøng lôùn hôn chi phí baát thöôøng, bao goàm: caùc khoaûn traû coâng khoâng cho
chuû nôï; thu laïi caùc khoaûn nôï khoù ñoøi ñaõ ñöôïc duyeät boû qua (ñang theo doõi ngoaøi
baûng caân ñoái keá toaùn); caùc khoaûn muïc taøi khoaûn dö thöøa sau khi ñaõ tröø hao huït,
maát maùt caùc khoaûn vaät tö cuøng loaïi; cheânh leäch thanh lyù, nhöôïng baùn taøi saûn; caùc
khoaûn lôïi töùc töø caùc naêm tröôùc phaùt hieän naêm nay; soá dö hoaøn nhaäp caùc khoaûn
döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho, phaûi thu khoù ñoøi.

1. Chæ tieâu phaân tích lôïi nhuaän:

1.1.1. Toång lôïi nhuaän: laø chæ tieâu bieåu hieän baèng soá tuyeät ñoái, phaûn aùnh keát quaû
kinh doanh cuoái cuøng. Noù noùi leân quy moâ cuûa keát quaû vaø phaûn aùnh moät phaàn
hieäu quaû hoaït ñoäng kinh doanh cuûa doanh nghieäp. Toång lôïi nhuaän bao goàm lôïi
nhuaän töø hoaït ñoäng kinh vaø lôïi nhuaän töø hoaït ñoäng khaùc.
o Lôïi nhuaän thuaàn = doanh thu thuaàn – giaù voán haøng baùn – chi phí
baùn haøng vaø chi phí quaûn lyù doanh nghieäp = laõi goäp – tröø chi phí baùn haøng vaø chi
phí quaûn lyù.
o Lôïi nhuaän taøi chính = doanh thu taøi chính – chi phí taøi chính – thueá.
o Lôïi nhuaän baát thöôøng = doanh thu baát thöôøng – chi phí baát thöôøng.

1.2. Tyû suaát lôïi nhuaän: laø chæ tieâu bieåu hieän baèng soá töông ñoái, phaûn aùnh moái
quan heä giöõa lôïi nhuaän vaø doanh thu, vaø moät phaàn hieäu quaû hoaït ñoäng kinh
doanh cuûa doanh nghieäp.
o Tyû suaát lôïi nhuaän treân doanh thu = (lôïi nhuaän/doanh thu)*100.
o Tyû suaát lôïi nhuaän thuaàn treân doanh thu = (lôïi nhuaän thuaàn/doanh
thu)*100.


SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo 46
Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: TS Mai Thò Hoaøng Minh


o Tyû suaát laõi goäp treân doanh thu = (laõi goäp/doanh thu)*100.

2. Phaân tích tình hình lôïi nhuaän taïi coâng ty Haøo Phaùt.

2.1. Phaân tích chung.
Baûng 7: Phaân tích chung tình hình lôïi nhuaän taïi coâng ty Haøo Phaùt
Ñôn vò: ñoàng
Cheânh leäch
Chæ tieâu naêm 2007 naêm 2008 Möùc %
Lôïi nhuaän töø HÑKD 692.974.738 1.507.866.941 814.892.203 1,18
Lôïi nhuaän töø HÑTC (5.132.839) 9.126.500 14.259.339 (2,78)
Lôïi nhuaän khaùc (644.533.658) (11.321.140) 633.212.518 (0,98)
Toång lôïi nhuaän 43.308.241 1.505.672.301 1.462.364.060 33,77

So vôùi naêm 2007, lôïi nhuaän töø moïi hoaït ñoäng naêm 2008 ñeàu taêng laøm
cho toång lôïi nhuaän taêng 33,77%, töông öùng taêng 1.462.364.060ñoàng. Cuï theå:
o Lôïi nhuaän töø hoaït ñoäng kinh doanh taêng 1,18%, töông öùng taêng
814.892.203ñoàng.
o Lôïi nhuaän töø hoaït ñoäng taøi chính taêng -2,78%, töông öùng taêng
1.259.339ñoàng.
o Lôïi nhuaän khaùc taêng -0,98%, töông öùng taêng 663.212.518ñoàng.
Tuy lôïi nhuaän töø hoaït ñoäng taøi chính vaø lôïi nhuaän khaùc naêm 2008 taêng
nhöng 2 chæ tieâu naøy naêm 2007 quaù thaáp neân möùc taêng naêm 2008 khoâng ñaùng
keå. Song, do möùc taêng lôïi nhuaän hoaït ñoäng kinh doanh cao neân laøm cho toång lôïi
nhuaän taêng cao. Ñaây laø ñieàu raát ñaùng chuù yù vì noù theå hieän hieäu quaû hoaït ñoäng
kinh doanh cuûa coâng ty ngaøy caøng toát hôn.

2.2. Phaân tích moät soá nhaân toá aûnh höôûng ñeán lôïi nhuaän.
Coù raát nhieàu nhaân toá khaùc nhau bao goàm caû nhaân toá khaùch quan vaø nhaân
toá chuû quan aûnh höôûng ñeán lôïi nhuaän hoaït ñoäng kinh doanh cuûa doanh nghieäp.
Chuùng raát ñöôïc caùc nhaø quaûn trò vaø ñaàu tö quan taâm.
SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo 47
Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: TS Mai Thò Hoaøng Minh


Caùc nhaân toá aûnh höôûng ñeán lôïi nhuaän cuûa doanh nghieäp goàm 3 nhoùm: Môû
roäng thò tröôøng hoaït ñoäng; giaûm chi phí hoaït ñoäng kinh doanh; hoaøn thieän toå chöùc
kinh doanh. Trong ñoù, moãi nhoùm goàm raát nhieàu nhaân toá khaùc nhau keå caû nhaân toá
ñònh tính vaø ñònh löôïng.
Trong phaïm vi phaân tích taïi coâng ty Haøo Phaùt, ta chæ xem xeùt moät soá nhaân
toá ñònh löôïng coù theå xaùc ñònh ñöôïc.
o Khoái löôïng coâng trình hoaøn thaønh: Coù moái töông quan tyû leä thuaän,
taùc ñoäng tröïc tieáp vaø giaùn tieáp ñeán lôïi nhuaän cuûa coâng ty. Neáu coâng ty nhaän
ñöôïc nhieàu coâng trình coù giaù trò cao ñöôïc khaùch haøng thanh toaùn tieàn tröôùc, hoaëc
hoaøn thaønh vaø nghieäm thu moät soá coâng trình baøn giao thì seõ laøm lôïi nhuaän cuûa
doanh nghieäp taêng leân. Song, neáu do ñieàu kieän naøo ñoù maø coâng trình khoâng ñöôïc
hoaøn thaønh ñuùng thôi gian quy ñònh, hoaëc khoâng kyù ñöôïc hôïp ñoàng kinh teá thì
cuõng aûnh höôûng ñeán lôïi nhuaän.
o Ñôn giaù thöïc hieän coâng trình: Do coâng ty tính ñôn giaù baèng dollar
USD neân tuyø vaøo moãi thôøi ñieåm khaùc nhau, öùng vôùi tyû giaù hoái ñoaùi thay ñoåi khaùc
nhau maø aûnh höôûng laøm taêng hoaëc giaûm lôïi nhuaän cuûa coâng ty. Neáu tyû giaù hoái
ñoaùi taêng thì lôïi nhuaän taêng, ngöôïc laïi, tyû giaù giaûm thì lôïi nhuaän giaûm.
o Chi phí nguyeân vaät lieäu: Neáu moät coâng trình thöïc hieän trong 2
thaùng, thaùng thöù 2: ñôn giaù thöïc hieän coâng trình vaãn khoâng thay ñoåi, nhöng giaù
nguyeân vaät lieäu taêng laøm chi phí nguyeân vaät lieäu cuûa coâng ty. Vieäc taêng chi phí
nguyeân vaät lieäu aûnh höôûng ñeán giaù thaønh coâng trình taêng, nhöng ñôn giaù thöïc
hieän khoâng ñöôïc thay ñoåi sau khi kyù hôïp ñoàng thi coâng thì lôïi nhuaän cuûa coâng ty
seõ thaáp. Tuy nhieân ñieàu naøy coøn tuyø thuoäc vaøo tyû giaù luùc thanh toaùn.

2.3. Phaân tích lôïi nhuaän töø vieäc thi coâng coâng trình.
Bao goàm toaøn boä doanh thu tröø ñi chi phí lieân quan ñeán coâng trình
thöïc hieän (keå caû caùc chi phí taïi coâng tröôøng vaø taïi vaên phoøng coù lieân quan.


SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo 48
Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: TS Mai Thò Hoaøng Minh


Ta coù: L = D – G – Cn. Trong ñoù: L laø lôïi nhuaän, D laø doanh thu,
(vl)

G laø giaù nguyeân vaät lieäu duøng cho coâng trình, Cn laø chi phí ngoaøi chi phíï thi
(vl)

coâng vaø chi phí quaûn lyù doanh nghieäp.
Neáu trong kyø coù nhieàu coâng trình phaûi thöïc hieän, ta coù:

L=ΣQ .p - ΣQ .G - ΣQ .Cn =ΣQ .(g – G - Cn )=ΣQ .l
j j j j (vl) j j j j (vl)j j j j

(Q laø khoái löôïng coâng trình thöù j; p laø ñôn giaù thi coâng coâng trình thöù j; D
j j j

laø doanh thu coâng trình thöù j; G laø giaù nguyeân vaät lieäu duøng cho coâng trình thöù
(vl)j

j; Cn laø chi phí ngoaøi chi phí thi coâng vaø chi phí quaûn lyù doanh nghieäp coù lieân
j

quan ñeán vieäc thöïc hieän coâng trình thöù j; l laø laõi (loã) töø coâng trình thöù j).
j

2.3.1 Phöông phaùp phaân tích: ta so saùnh lôïi nhuaän thöïc teá (L ) vôùi lôïi
t

nhuaän döï toaùn (keá hoaïch-L ) ñeå xaùc ñònh ñoä cheânh leäch lôïi nhuaän.
k

o Ñoái töôïng phaân tích:

ΔL = L – L
t k

 Lôïi nhuaän thöïc teá:

L = Σ Q . (g – G – Cn ) = ΣQ . l
t tj tj (vl)tj tj tj tj

Lôïi nhuaän döï toaùn:

L = Σ Q . (g – G – Cn ) = ΣQ . l
k kj kj (vl)kj kj kj kj

o Möùc ñoä aûnh höôûng cuûa caùc nhaân toá: Caùc nhaân toá aûnh höôûng ñeán lôïi
nhuaän tieâu thuï laø nhöõng nhaân toá coù quan heä vôùi chæ tieâu lôïi nhuaän theo quan heä
ñaïi soá neân ta coù theå söû duïng phöông phaùp thay theá lieân hoaøn vaø lieân heä caân ñoái
ñeå löôïng hoaù möùc ñoä aûnh höôûng cuûa chuùng ñeán lôïi nhuaän.
 Aûnh höôûng cuûa nhaân toá khoái löôïng coâng trình thöïc hieän (Q):
ΔL = L . Tt – L
Q k k
SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo 49
Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: TS Mai Thò Hoaøng Minh(Vôùi Tt =
Q tj .pj
*100 laø tyû leä phaàn traêm khoái löôïng coâng trình
Q kj . p j


hoaøn thaønh).
 Aûnh höôûng cuûa nhaân toá quy moâ thi coâng vaø hoaøn thaønh(W):

ΔL = ΣQ .l – L .Tt
W tj kj k.

 Aûnh höôûng cuûa nhaân toá laõi (loã) töø vieäc thi coâng (l):

ΔL = L – ΣQ .l
l t tj kj.

Ngoaøi ra, nhaân toá l laïi chòu aûnh höôûng cuûa 2 nhaân toá:

 Giaù nguyeân vaät lieäu [G ]
(vl)

ΔL = - ΣQ .( G –G )
G(vl) tj (vl)tj (vl)kj

 Chi phí ngoaøi chi phí phuïc vuï thi coâng (Cn):

ΔL = -ΣQ .(Cn – Cn ).
Cn tj tj kj

o Toång hôïp caùc nhaân toá aûnh höôûng:
ΔL = ΔL + ΔL +ΔL
Q W l

Baûng 8: Phaân tích lôïi nhuaän thi coâng naêm 2007 & 2008 taïi coâng ty Haøo Phaùt
ÑVT: ñoàng
Teân Ñôn giaù Khoái löôïng (m²) Giaù vaät lieäu Chi phí ngoaøi thi coâng
coâng vieäc ñoàng/m² 2007 2008 2007 2008 2007 2008
Sôn line 70.220 340 246 4.562.110 2.152.000 990.800 1.000.200
Sôn boùng 81.025 195 220 3.355.600 1.005.400 1.400.240 994.150
Sôn neàn 49.504 250 310 1.400.050 3.684.200 600.050 680.900
Sôn töôøng 65.003 251 187 950.600 2.425.900 409.400 800.500

Qua soá lieäu baûng treân, ta phaân tích phaân tích tình hình lôïi nhuaän cuûa coâng
ty nhö sau:
o Laõi (loã) töø vieäc thi coâng:
 Sôn line (01):
SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo 50
Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: TS Mai Thò Hoaøng Minh


01
 l = (70.220 * 246)  2.152.000  1.000.200  14.121.920 ñoàng.
2008

01
 l = (340 * 70.720)  4.562.110  990.800  18.321.890 ñoàng.
2007

 Sôn boùng (02):
02
 l = (220 * 81.025)  1.005.400  994.150  15.799.875 ñoàng.
2008

02
 l = (195 * 81.025)  3.355.600 1.400.240  11.044.035 ñoàng.
2007

 Sôn neàn (03):
03
 l = (310 * 49.504)  3.684.200  680.900  10.981.140 ñoàng.
2008

03
 l = (250 * 49.504)  1.400.050  600.050  10.375.900 ñoàng.
2007

 Sôn töôøng (04):
04
 l = (187 * 65.003)  2.425.900  800.500  8.929.161 ñoàng.
2008

04
 l = (251* 65.003)  950.600  409.400  14.955.753 ñoàng.
2007

o Tyû leä hoaøn thaønh coâng trình:
(246 * 70.220)  (220 * 81.025)  (310 * 49.504)  (187 * 65.003)
Tt= *100
(340 * 70.220)  (195 * 81.025)  (250 * 49.504)  (251 * 65.003)
62.724.421
= *100 = 91,75%
68.366.428
Phöông phaùp phaân tích:
o Ñoái töôïng phaân tích:

ΔL = L –L
2008 2007
L =(246*14.121.920)+(220*15.799.875)+(310*10.981.140)
2008

+ (187*8.929.161) = 12.023.871.327ñoàng.
L =(340*18.321.890)+(195*11.044.035)
2007
SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo 51
Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: TS Mai Thò Hoaøng Minh


+(250*10.375.900)+ (251*14.955.753)
= 14.730.898.428ñoàng.
 ΔL = L –L
2008 2007

= 12.023.871.327  14.730.898.428  2.707.027.101 ñoàng.
o Nhaân toá aûnh höôûng:
 Aûnh höôûng cuûa nhaân toá khoái löôïng coâng trình thöïc hieän (Q):
ΔL = L . Tt – L
Q 2007 2007

= 14.730.898.428*91,75% - 14.730.898.428
= 13.515.599.308 – 14.730.898.428
= -1.215.299.120ñoàng.
 Aûnh höôûng cuûa nhaân toá quy moâ thi coâng vaø hoaøn thaønh (W):
ΔL = ΣQ *l –L *Tt
W 2008 2007 2007

=[(246*18.321.890) + (220*11.044.035)
+(310*10.375.900) + (187*14.955.753)]
–13.815.599.308 = 12.950.134.831 – 13.815.599.308
= -565.464.477ñoàng.
 Aûnh höôûng cuûa nhaân toá laõi (loã) töø vieäc thi coâng (l):
ΔL = L – ΣQ *l
l 2008 2008 2007

= 12.023.871.327 - 12.950.134.831 = -926.263.504ñoàng.
Trong ñoù: Nhaân toá laõi (loã) chòu aûnh höôûng cuûa caùc nhaân toá:
 Giaù nguyeân vaät lieäu [G ]:
(vl)

ΔL = - ΣQ *(G –G )
G(vl) 2008 (vl)2008 (vl)2007

= - [246 * (2.152.000 - 4.562.110)  220 * (1.005.400
 3.355.600)  310 * (3.684.200  1.400.050)
SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo 52
Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: TS Mai Thò Hoaøng Minh


 187 * (2.425.900  950.600)]  125.963.460ñoàng.

 Chi phí ngoaøi chi phí phuïc vuï thi coâng (Cn):
ΔL = -ΣQ .(Cn – Cn )
Cn 2008 2008 2007

= [246 * (1.000.200 - 990.800)  220 * (994.150
 1.400.240)  310 * (680.900 - 600.050)

 187 * (800.500 - 409.400)  -11.171.800ñoàng.

o Toång hôïp caùc nhaân toá aûnh höôûng:

ΔL = ΔL + ΔL +ΔL
Q W l

= (-1.215.299.120) + (-565.464.477) + (-926.263.504)
= -2.707.027.101ñoàng.
Nhaän xeùt: Töø vieäc phaân tích soá lieäu ôû baûng 8, so saùnh naêm 2008 vôùi naêm
2007 thì lôïi nhuaän töø vieäc thi coâng ôû caû 4 coâng vieäc treân ñaõ giaûm
2.707.027.101ñoàng. Ta xeùt caùc nhaân toá aûnh höôûng tröïc tieáp ñeå tìm hieåu nguyeân
nhaân aûnh höôûng ñeán lôïi nhuaän:
o Khoái löôïng coâng tình thöïc hieän ñaõ giaûm 8,25% (91,75% - 100%),
vì vaäy ñaõ laøm lôïi nhuaän giaûm 1.215.299.120ñoàng. Ñaây laø keát quaû chuû quan cuûa
coâng ty. Ñeå coù theå nhaän vaø thi coâng ñöôïc nhieàu khoái löôïng coâng trình, coâng ty
caàn phaûi coù söï chuù troïng ñeán taùc ñoäng cuûa moâi tröôøng vi moâ, vó moâ, vaø caû coâng
taùc quaûn lyù thi coâng. Nhìn chung, coù theå nhaän thaáy ñeå naâng cao lôïi nhuaän, tröôùc
heát coâng ty phaûi tích cöïc tìm kieám nhieàu cô hoäi kyù keát caùc hôïp ñoàng thi coâng,
nhaèm gia taêng khoái löôïng coâng trình. Ñaây chính laø moät trong nhöõng yeáu toá quan
troïng laøm taêng lôïi nhuaän cho coâng ty.
o Nhaân toá thöù hai aûnh höôûng ñeán lôïi nhuaän laø giaù mua nguyeân vaät
lieäu (laø chi phí mua boät treùt, xylene, sôn… nhöõng nguyeân vaät lieäu chính vaø thöôøng
xuyeân phuïc vuï cho vieäc thi coâng). Nhaân toá naøy ñaõ laøm lôïi nhuaän naêm 2008 taêngSVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo 53
Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: TS Mai Thò Hoaøng Minh


leân 125.963.460ñoàng. Giaù nguyeân vaät lieäu giaûm neáu khoâng phaûi do söï bieán ñoäng
giaù caû treân thò tröôøng hay do söï ñieàu chænh cuûa nhaø nöôùc thì vieäc giaûm giaù
nguyeân vaät lieäu maëc duø ñem laïi lôïi nhuaän cho coâng ty, nhöng ñoàng thôøi ñoù cuõng
laø heä quaû cuûa vieäc giaûm chaát löôïng nguyeân vaät lieäu. Chính ñieàu naøy cuõng laøm
giaûm chaát löôïng coâng trình vì coâng vieäc cuûa coâng ty chuyeân söû duïng caùc nguyeân
vaät lieäu ñoù tham gia tröïc tieáp taïo neân keát quaû coâng trình. Chính vì vaäy, coâng ty
caàn thaän troïng xem xeùt moái quan heä taêng lôïi nhuaän toái ña coâng ty vaø ñaùp öùng lôïi
ích toát nhaát cho khaùch haøng.
o Tìm hieåu tieáp caùc nhaân toá coøn laïi, thì ta nhaän thaáy 2 nhaân toá goùp
phaàn quyeát ñònh laøm giaûm lôïi nhuaän cuûa coâng ty laø: Quy moâ thi coâng - hoaøn
thaønh coâng trình (W) laøm lôïi nhuaän giaûm 565.464.477ñoàng, vaø chi phí ngoaøi chi
phí phuïc vuï thi coâng (Cn) ñaõ laøm lôïi nhuaän giaûm 11.171.800ñoàng. Toång hôïp 2
nhaân toá naøy ñaõ laøm lôïi nhuaän giaûm 576.636.277ñoàng. Qua keát quaû naøy cho thaáy
nhöôïc lôùn nhaát cuûa coâng ty thuoäc veà coâng taùc quaûn lyù chi phí thi coâng vaø chi phí
doanh nghieäp (chi phí khaùc ngoaøi chi phí thi coâng).
Toùm laïi, keát quaû phaân tích ñaõ phaûn aùnh:
o Keát quaû khaùch quan: Vieäc giaù mua nguyeân vaät lieäu giaûm, laøm giaù
thaønh coâng trình giaûm, do ñoù lôïi nhuaän taêng. Tuy nhieân, vieäc giaù mua nguyeân
vaät lieäu giaûm cuõng aûnh höôûng tôùi vieäc ñaùnh giaù khoâng toát chaát löôïng coâng trình
töø nhöõng nguyeân vaät lieäu maø coâng ty söû duïng. Chính ñieàu naøy cuõng coù theå trôû
thaønh nguy cô laøm giaûm löôïng khaùch haøng cuûa coâng ty.
o Nhöôïc ñieåm chuû quan cuûa coâng ty veà toå chöùc coâng taùc thi coâng vaø
quaûn lyù chi phí thi coâng.
Coâng ty caàn xem xeùt giaûi quyeát tình hình hieän taïi ñeå naâng cao lôïi nhuaän
nhö mong muoán.
SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo 54
Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: TS Mai Thò Hoaøng Minh


V. Phaân tích tình hình taøi chính.

1. Hoaït ñoäng taøi chính vaø nhieäm vuï phaân tích

1.1. khaùi nieäm:
Hoaït ñoäng taøi chính laø moät trong nhöõng noäi dung cô baûn cuûa hoaït ñoäng
saûn xuaát kinh doanh. Noù giaûi quyeát caùc moái quan heä kinh teá phaùt sinh trong quaù
trình saûn xuaát kinh doanh ñöôïc bieåu hieän döôùi hình thöùc tieàn teä.
Hoaït ñoäng taøi chính coù quan heä tröïc tieáp vôùi hoaït ñoäng kinh doanh, töø
cung öùng vaät tö haøng hoaù ñeán saûn xuaát vaø tieâu thuï saûn phaåm… ñeàu aûnh höôûng
tröïc tieáp ñeán coâng taùc taøi chính cuûa doanh nghieäp. Ngöôïc laïi, coâng taùc taøi chính
ñöôïc thöïc hieän toát hay xaáu seõ coù taùc ñoäng thuùc ñaåy hay kieàm haõm ñoái vôùi quaù
trình saûn xuaát, löu chuyeån haøng hoaù.

1.2. YÙ nghóa:
Phaân tích hoaït ñoäng veà tình hình taøi chính khoâng phaûi laø moät quaù trình tính
toaùn caùc tyû soá maø laø quaù trình tìm hieåu keát quaû cuûa söï quaûn lyù vaø ñieàu haønh taøi
chính, tìm hieåu thöïc traïng taøi chính cuûa doanh nghieäp ñöôïc phaûn aùnh qua caùc baùo
caùo taøi chính.
Phaân tích hoaït ñoäng taøi chính laø ñaùnh giaù nhöõng gì ñaõ laøm ñöôïc, döï kieán
nhöõng gì seõ xaûy ra, treân cô sôû ñoù coù theå kieán nghò vaø ñeà xuaát caùc bieän phaùp ñeå
taän duïng trieät ñeå caùc ñieåm maïnh, khaéc phuïc caùc ñieåm yeáu. Phaân tích hoaït ñoäng
taøi chính maø noäi dung chuû yeáu laø phaân tích caùc baùo caùo taøi chính. Ñoù laø quaù trình
xem xeùt, kieåm tra, ñoái chieáu vaø so saùnh soá lieäu veà tình hình taøi chính hieän haønh
vôùi quaù khöù.
Thoâng qua phaân tích, casc nhaø quaûn trò thaáy ñöôïc thöïc traïng taøi chính hieän
taïi vaø nhöõng döï ñoaùn cho töông lai. Phaân tích caùc baùo caùo taøi chính raát ñöôïc
nhieàu ñoái töôïng quan taâm nhö caùc nhaø quaûn lyù, caùc chuû sôû höõu, hay ngöôøi cho
vay… Moãi nhoùm ngöôøi naøy khi phaân tích coù xu höôùng taäp trung vaøo caùc khía caïnh


SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo 55
Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: TS Mai Thò Hoaøng Minh


khaùc nhau, nhöng laïi thöôøng lieân quan vôùi nhau veà böùc tranh thöïc traïng taøi chính
cuûa doanh nghieäp.
Toùm laïi, phaân tích caùc baùo caùo taøi chính nhaèm muïc ñích phaûn aùnh tính
sinh ñoäng cuûa caùc “con soá” trong baùo caùo ñeå nhöõng ngöôøi söû duïng chuùng coù theå
ñaùnh giaù ñuùng tình hình taøi chính cuûa doanh nghieäp.

1.3. Nguyeân taéc cuûa hoaït ñoäng taøi chính:
Hoaït ñoäng taøi chính cuûa doanh nghieäp phaûi nhaèm ñaûm baûo hoaøn thaønh
ñöôïc muïc tieâu laø giaûi quyeát toát caùc moái quan heä kinh teá vôùi Nhaø nöôùc, vôùi caùc
doanh nghieäp vaø coâng nhaân vieân trong doanh nghieäp.
Hoaït ñoäng taøi chính trong doanh nghieäp phaûi ñaûm baûo nguyeân taéc tieát
kieäm, coù hieäu quaû. Nguyeân taéc naøy coù nghóa laø hoaït ñoäng taøi chính phaûi ñaûm baûo
ñuû soá voán toái thieåu caàn thieát cho saûn xuaát vaø löu thoâng, ñoàng thôøi phaûi söû duïng
soá voán ñoù moät caùch hôïp lyù vaøo caùc khaâu, caùc giai ñoaïn cuûa quaù trình saûn xuaát
kinh doanh nhaèm ñaït ñöôïc hieäu quaû kinh doanh cao nhaát.
Hoaït ñoäng taøi chính trong doanh nghieäp phaûi ñaûm baûo thöïc hieän ñuùng
nguyeân taéc, cheá ñoä; coù nghóa laø hoaït ñoäng taøi chính phaûi tuaân thuû caùc cheá ñoä taøi
chính – tín duïng, phaùp luaät veà taøi chính, kyõ luaät tính toaùn, caáp phaùt vaø chæ tieâu
theo ñuùng cheá ñoä cuûa Nhaø nöôùc, khoâng sai phaïm veà caùc quy ñònh, vay traû tieàn
theo ñuùng cheá ñoä tín duïng, khoâng chieám duïng voán cuûa caùc ñôn vò khaùc, khoâng
keùo daøi daây döa nôï naàn vôùi caùc ñôn vò vaø cô quan taøi chính.

1.4. Nhieäm vuï vaø noäi dung phaân tích hoaït ñoäng taøi chính
Nhieäm vuï phaân tích ôû doanh nghieäp laø caên cöù treân nhöõng nguyeân taéc veà
taøi chính ñeå phaân tích ñaùnh giaù tình hình, thöïc traïng vaø nhöõng trieån voïng cuûa
hoaït ñoäng taøi chính, vaïch roû nhöõng maët tích cöïc vaø toàn taïi cuûa vieäc thu chi tieàn
teä, xaùc ñònh nguyeân nhaân vaø möùc ñoä aûnh höôûng cuûa caùc yeáu toá. Treân cô sôû ñoù ñeà
ra bieän phaùp nhaèm goùp phaàn naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh.


SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo 56
Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: TS Mai Thò Hoaøng Minh


Noäâi dung phaân tích bao goàm:
o Phaân tích khaùi quaùt tình hình taøi chính cuûa doanh nghieäp;
o Phaân tích tình hình baûo ñaûm voán vaø nguoàn voán;
o Phaân tích tình hình coâng nôï vaø khaû naêng thanh toaùn;
o Phaân tích tình hình luaân chuyeån voán;
o Phaân tích hieäu quaû söû duïng voán vaø vieäc baûo toaøn voán trong doanh
nghieäp;
o Döï ñoaùn nhu caàu taøi chính.

2. Phaân tích khaùi quaùt tình tình taøi chính cuûa coâng ty Haøo Phaùt:
Phaân tích chung tình hình taøi chính cuûa coâng ty Haøo Phaùt nhaèm muïc ñích
ñaùnh giaù keát quaû vaø traïng thaùi taøi chính cuûa coâng ty cuõng nhö döï ñoaùn ñöôïc
nhöõng ruûi ro vaø tieàm naêng taøi chính trong töông lai.
Thôøi gian thaønh laäp coâng ty chöa laâu, neân veà maët khaùch quan, ta khoâng coù
ñuû soá lieäu ñeå phaân tích tình hình taøi chính cuûa coâng ty thoâng qua baûng caân ñoái keá
toaùn vaø baûng Baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh theo phöông phaùpø so saùnh
möùc bieán ñoäng moãi khoaûn muïc cuõng nhö thay ñoåi tyû troïng moãi khoaûn muïc giöõa
caùc kyø khaùc nhau ôû caû hai baûng theo chieàu doïc vaø caû chieàu ngang
Nhöng beân caïnh ñoù, ta coù theå phaân tích tình hình taøi chính coâng ty thoâng
qua vieäc phaân tích caùc heä soá taøi chính ñeå coù söï nhaän ñònh ñaày ñuû vaø chính xaùc
hôn veà thöïc traïng, khaû naêng vaø söùc maïnh taøi chính cuûa coâng ty.

2.1. Noäi dung phaân tích caùc heä soá taøi chính.

2.1.1. Phaân tích tình hình thanh toaùn.
Tình hình coâng nôï phaûn aùnh quan heä chieám duïng trong thanh toaùn. Khi
nguoàn buø ñaép cho taøi saûn döï tröõ thieáu, doanh nghieäp ñi chieám duïng voán, ngöôïc
laïi khi nguoàn voán buø ñaép taøi saûn döï tröõ thöøa, doanh nghieäp bò chieám duïng. Neáu
phaàn voán ñi chieám duïng nhieàu hôn phaàn voán bò chieám duïng thì doanh nghieäp coù


SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo 57
Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: TS Mai Thò Hoaøng Minh


theâm moät phaàn voán ñöa vaøo quaù trình saûn xuaát kinh doanh ngöôïc laïi doanh
nghieäp seõ giaûm bôùt voán. Khi phaân tích caàn phaûi chæ ra ñöôïc nhöõng khoaûn ñi
chieám duïng vaø bò chieám duïng hôïp lyù (ñoù laø nhöõng khoaûn nôï coøn ñang trong thôøi
haïn traû nôï chöa heát thôøi haïn thanh toaùn). Trong caùc quan heä thanh toaùn naø y
doanh nghieäp phaûi chuû ñoäng giaûi quyeát treân cô sôû toân
troïng kyû luaät taøi chính, kyû luaät thanh toaùn.
Khi tình hình taøi chính cuûa doanh nghieäp toát, doanh nghieäp seõ ít coâng nôï,
khaû naêng thanh toaùn doài daøo ít ñi chieám duïng voán vaø ít bò chieám duïng voán. Ñieàu
ñoù taïo cho doanh nghieäp chuû ñoäng veà voán ñaûm baûo quaù trình kinh doanh thuaän
lôïi. Ngöôïc laïi neáu tình hình taøi chính gaëp khoù khaên, doanh nghieäp nôï naàn daây
döa keùo daøi, maát tính chuû ñoäng trong kinh doanh vaø ñoâi khi daãn ñeán tình traïng
phaù saûn.

Phaân tích tình hình coâng nôï laø ñaùnh giaù tính hôïp lyù, veà söï bieán ñoäng veà
caùc khoaûn phaûi thu, phaûi traû, tìm ra nhöõng nguyeân nhaân daãn ñeán söï ñình treä trong
thanh toaùn nhaèm giuùp doanh nghieäp laøm chuû tình hình taøi chính, ñaûm baûo söï phaùt
trieån cuûa doanh nghieäp.
Tyû soá thanh toaùn: Duøng ñeå ño löôøng khaû naêng thanh toaùn cuûa coâng ty ñoái
vôùi nhöõng khoaûn nôï ngaén haïn vaø nôï ñaõ ñeán haïn ôû thôøi ñieåm phaân tích.

o Tyû soá thanh toaùn hieän haønh (Rc): Laø thöôùc ño khaû naêng thanh

toaùn cuûa doanh nghieäp, ñöôïc theå hieän baèng quan heä so saùnh giöõa taøi saûn löu
ñoäng vaø caùc khoaûn nôï ngaén haïn, hoaëc nôï ñeán haïn.
Taø i saû n löu ñoä ng
Rc =
Nôï ngaé n haï n

 Taøi saûn löu ñoäng: bao goàm voán baèng tieàn nhö tieàn maët toàn quyõ,
tieàn gôûi ngaân haøng, caùc khoaûn thanh toaùn nhö caùc khoaûn phaûi thu, caùc khoaûn taïm
SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo 58
Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: TS Mai Thò Hoaøng Minh


öùng… Caùc khoaûn haøng toàn kho nhö nguyeân vaät lieäu, coâng cuï, duïng cuï, saûn phaåm
dôû dang, thaønh phaåm… v.v..
 Nôï ngaén haïn: Laø caùc khoaûn nôï phaûi traû trong naêm bao goàm:
Vay ngaén haïn, vay daøi haïn ñeán haïn traû, caùc khoaûn phaûi traû khaùc.
 Chæ tieâu Rc naøy caøng cao thì khaû naêng thanh toaùn caøng cao,
doanh nghieäp luoân coù ñuû khaû naêng thanh toaùn caùc khoaûn nôï. Vaø ngöôïc laïi khi tyû
soá naøy thaáp, noù baùo hieäu nhöõng khoù khaên veà taøi chính saép xaûy ra. Tuy nhieân chæ
tieâu naøy taêng leân cuõng khoâng phaûi laø toát vì coù theå coù moät löôïng tieàn maët toàn tröõ
quaù möùc, tieàn nhaøn roãi quaù nhieàu, hoaëc do haøng hoùa öù ñoïng, hö hoûng khoâng tieâu
thu ñöôïc…
 Qua thöïc tieãn ngöôøi ta cho raèng heä soá naøy baèng 2 laø toát nhaát.
Tuy nhieân ñieàu naøy coøn phuï thuoäc vaø töøng ngaønh coâng nghieäp, phuï thuoäc vaøo
ñaëc ñieåm cuûa töøng xí nghieäp, vaø heä soá naøy ñöôïc so saùnh vôùi tyû soá thanh toaùn
trung bình ngaønh maø coâng ty, xí nghieäp ñoù ñang kinh doanh, hoaëc so saùnh vôùi
caùc naêm tröôùc môùi thaáy roõ söï tieán boä hay giaûm suùt. Vì vaä y trong nhieàu tröôøng
hôïp tyû soá thanh toaùn hieän haønh khoâng phaûn aùnh chính xaùc khaû naêng thanh toaùn
cuûa doanh nghieäp

o Tyû soá thanh toaùn nhanh (Rq): cho bieát khaû naêng thanh toaùn thöïc

söï cuûa doanh nghieäp vaø ñöôïc tính toaùn döïa treân nhöõng taøi saûn löu ñoäng coù theå
nhanh choùng chuyeån ñoåi thaønh tieàn, ñoâi khi chuùng ñöôïc goïi laø “taøi saûn coù tính
thanh khoaûn” bao goàm taøi saûn löu ñoäng khoâng bao goàm haøng toàn kho, phaûi loaïi
haøng toàn kho ra vì nhö ñaõ noùi ôû treân, haøng toàn kho khoù coù theå chuyeån hoùa ngay
thaønh tieàn vaø coù theå bò suït giaûm giaù trò.
Taø i saû n löu ñoä ng - haø ng toà n kho
Rq =
Nôï ngaé n haï n
SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo 59
Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: TS Mai Thò Hoaøng Minh


 Theo nguyeân taéc cô baûn thì tyû soá naøy laø baèng 1 thì coi nhö
doanh nghieäp coù ñuû khaû naêng thanh toaùn caùc khoaûn nôï ngaén haïn cuõng nhö caùc
khoaûn nôï ñeán haïn.

o Tyû soá thanh toaùn töùc thôøi: Laø moät tieâu chuaån ñaùnh giaù ñoøi hoûi ñoä
chính xaùc cao veà khaû naêng thanh toaùn cuûa doanh nghieäp, noù ñoøi hoûi doanh
nghieäp phaûi coù saün tieàn maët ñeå thanh toaùn. Theo nguyeân taéc cô baûn thì tyû soá naøy
ñöôïc ñöa ra laø baèng 0,5. Tyû soá thanh toaùn töùc thôøi ñöôïc tính toaùn döïa treân moái
quan heä so saùnh giöõa voán baèng tieàn vaø caùc khoaûn nôï ngaén haïn vaø ñeán haïn.
Tieà n maë t
Tyû soá thanh toaùn töùc thôøi =
Nôï ngaé n haï n

2.1.2. Phaân tích tyû soá hoaït ñoäng: Caùc tyû soá hoaït ñoäng ño löôøng möùc ñoä hoaït ñoäng
lieân quan ñeán hieäu quaû söû duïng taøi saûn cuûa moät doanh nghieäp

Soá voøng quay caùc khoaûn phaûi thu: Phaûn aùnh toác ñoä luaân chuyeån caùc khoaûn
phaûi thu. Soá voøng quay naøy taêng leân chöùng toû doanh nghieäp thu hoài nhanh caùc
khoaûn nôï, khaû naêng chuyeån ñoåi thaønh tieàn cuûa caùc khoaûn phaûi thu caøng nhanh,
aûnh höôûng toát ñeán khaû naêng thanh toaùn vaø khaû naêng hoaït ñoäng. Soá voøng quay
caùc khoaûn phaûi thu duøng ñeå xem xeùt caùc khoaûn phaûi thu, khi khaùch haøng thanh
toaùn taát caû caùc hoùa ñôn cuûa hoï, luùc ñoù caùc khoaûn phaûi thu quay ñöôïc moät voøng,
voøng quay caùc khoaûn phaûi thu quay caøng nhanh caøng toát.
Doanh thu
Voøng quay caùc khoaûn phaûi thu =
Caù c khoaû n phaû i thu

Soá voøng quay haøng toàn kho:
o Haøng toàn kho laø moät loaïi taøi saûn döï tröõ vôùi muïc ñích ñaûm baûo cho
quaù trình saûn xuaát ñöôïc lieân tuïc vaø soá löôïng toàn kho phuï thuoäc vaøo loaïi hình kinh
doanh cuûa doanh nghieäp, khaû naêng cung öùng cuûa nhaø cung caáp, möùc ñoä saûn xuaát
vaø tieâu thuï cuûa doanh nghieäp v.v…Do ñoù doanh nghieäp caàn xaùc laäp moät möùc döï


SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo 60
Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: TS Mai Thò Hoaøng Minh


tröõ sao cho hôïp lyù vaø soá voøng quay haøng toàn kho chính laø tieâu chuaån ñeå ñaùnh giaù
doanh nghieäp söû duïng haøng toàn kho cuûa mình hieäu quaû nhö theá naøo
Doanh thu thuaà n
Voøng quay haøng toàn kho =
Haø ng toà n kho

o Soá voøng quay haøng toàn kho nhanh hay chaäm tuøy thuoäc vaøo ñaëc
ñieåm ngaønh kinh doanh. Toác ñoä luaân chuyeån haøng toàn kho caøng cao chöùng toû
doanh nghieäp ñaõ löïa choïn möùc döï tröõ haøng toàn kho hôïp lyù. Ñieàu naøy giuùp :
 Giaûm löôïng voán ñaàu tö cho haøng döï trö;
 Ruùt ngaén ñöôïc chu kyø hoaït ñoäng lieân quan ñeán vieäc chuyeån ñoåi
haøng toàn kho thaønh tieàn maët;
 Giaûm bôùt nguy cô ñeå haøng döï tröõ trôû thaønh haøng öù ñoïng.
o Soá voøng quay haøng toàn kho caøng cao thì vieäc kinh doanh thöôøng
ñöôïc ñaùnh giaù cao cho thaáy hieäu quaû cao trong vieäc söû duïng voán löu ñoäng. Tuy
nhieân neáu chi tieâu naøy quaù cao thì vieäc duy trì möùc toàn kho thaáp coù theå khieán cho
möùc toàn kho khoâng ñuû ñeå ñaùp öùng caùc hôïp ñoàng tieâu thuï cuûa kyø sau vaø noù coù theå
gaây aûnh höôûng khoâng toát cho coâng vieäc kinh doanh cuûa doanh nghieäp.
Hieäu suaát söû duïng taøi saûn coá ñònh: Chæ tieâu naøy noùi leân 1 ñoàng taøi saûn coá
ñònh taïo ra ñöôïc bao nhieâu ñoàng doanh thu. Qua ñoù coù theå ñaùnh giaù ñöôïc hieäu
quaû söû duïng taøi saûn coá ñònh ôû coâng ty nhö theá naøo.
Doanh thu thuaà n
Hieäu suaát söû duïng voán coá ñònh =
Voá n coá ñònh bình quaâ n

o Doanh thu thuaàn bao goàm doanh thu töø caùc hoaït ñoäng kinh doanh,
doanh thu töø caùc hoaït ñoäng taøi chính, doanh thu töø caùc hoaït ñoäng baát thöôøng.
o Chæ tieâu naøy cao chöùng toû möùc doanh thu thuaàn cao hôn so vôùi voán
coá ñònh bình quaân cuûa doanh nghieäp.
SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo 61
Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: TS Mai Thò Hoaøng Minh


Hieäu suaát söû duïng toaøn boä taøi saûn: Döïa treân tyû leä so saùnh giöõa doanh thu
thuaàn vaø toång soá taøi saûn ñeå tính toaùn xem cöù moät ñoàng taøi saûn tham gia quaù trình
saûn xuaát kinh doanh seõ taïo ra bao nhieâu ñoàng doanh thu thuaàn.
Doanh thu thuaà n
Hieäu suaát söû duïng toaøn boä taøi saûn =
Toå ng taø i saû n bình quaâ n

o Neáu chæ tieâu naøy taêng leân thì ñöôïc ñaùnh giaù laø toát vì doanh nghieäp
ñaõ khai thaùc heát naêng suaát maùy moùc thieát bò.

o Coøn neáu chæ tieâu naøy giaûm thì doanh nghieäp caàn phaûi xem xeùt laïi
ñeå coù bieän phaùp tích cöïc naâng cao coâng suaát hoaït ñoäng cuûa maùy moùc taøi saûn coá
ñònh.

Hieäu suaát söû duïng voán chuû sôû höõu: ñöôïc tính toaùn döïa treân moái quan heä tyû
leä giöõa doanh thu vaø voán chuû sôû höõu (VCSH)
Doanh thu thuaà n
Hieäu suaát söû duïng VCSH =
Voá n chuû sôû höõ u
o Doanh thu thuaàn laø doanh thu tröø caùc khoaûn giaûm tröø.
o Toaøn boä voán bao goàm voán coá ñònh vaø voán löu ñoäng cuûa doanh
nghieäp.
o Neáu chæ tieâu naøy taêng leân thì ñöôïc ñaùnh giaù laø toát, nghóa laø doanh
nghieäp söû duïng voán coù hieäu quaû. Ngöôïc laïi neáu chæ tieâu naøy thaáp, doanh nghieäp
söû duïng voán khoâng hieäu quaû, caàn phaûi tìm ra nguyeân nhaân aûnh höôûng ñeán chæ
tieâu naøy ñeå coù bieän phaùp khaéc phuïc.
o Neáu hieäu suaát söû duïng voán chuû sôû höõu cao hôn hieäu suaát söû duïng
toång taøi saûn thì coù nghóa laø doanh nghieäp ñaõ söû duïng ñoøn baåy taøi chính töø vieäc taøi
trôï baèng voán vay, vaø caøng cao hôn bao nhieâu thì caøng chöùng toû doanh nghieäp ñaõ
söû duïng voán vay hieäu quaû baáy nhieâu. Neáu doanh nghieäp hoaøn toaøn khoâng söû
SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo 62
Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: TS Mai Thò Hoaøng Minh


duïng voán vay thì hieäu suaát söû duïng voán chuû sôû höõu seõ baèng hieäu suaát söû duïng
toång taøi saûn.
Toå ng nôï
Tyû soá nôï treân VCSH =
Voá n chuû sôû höõ u
o Tyû soá naøy cho bieát doanh nghieäp ñaõ nhaän ñöôïc löôïng voán taøi trôï
bao nhieâu so vôùi nguoàn voán doanh nghieäp hieän coù.

Nôï daø i haï n
Tyû soá nôï daøi haïn treân VCSH =
Voá n chuû sôû höõ u

Hieäu suaát söû duïng voán coå phaàn: Laø moät chæ tieâu raát coù ích trong vieäc phaân
tích caùc khía caïnh taøi chính cuûa coâng ty, chæ tieâu naøy ño löôøng moái quan heä giöõa
doanh thu vaø voán coå phaàn
Doanh thu thuaà n
Hieäu suaát söû duïng voán coå phaàn =
Voá n coå phaà n

2.1.2. Phaân tích tyû soá ñoøn baåy: Quaù trình phaân tích voán luaân chuyeån ôû treân cho ta
höôùng ñaùnh giaù ñoái vôùi khaû naêng thanh toaùn nôï ngaén haïn cuûa moät doanh nghieäp.
Nhöng caùc nhaø phaân tích coøn quan taâm ñeán khaû naêng kinh doanh laâu daøi cuûa
doanh nghieäp, ñoái vôùi vieäc thoûa maõn caùc khoaûn nôï vay daøi haïn maø caùc doanh
nghieäp vay caùc chuû nôï ñeå coù voán hoaït ñoäng kinh doanh. Phaân tích keát caáu taøi
chính nhaèm muïc ñích ñaùnh giaù möùc ñoäc laäp veà taøi chính cuûa doanh nghieäp vaø
ruûi ro cuûa ñaàu tö daøi haïn.

Tyû soá nôï vaø tyû soá töï taøi trôï:
Nôï phaû i traû
Tyû soá nôï = x100%
Toå ng nguoà n voá n

o Caùc chuû sôû höõu thöôøng thích moät tyû soá nôï vöøa phaûi, tyû soá nôï caøng
thaáp moùn nôï coøn ñöôïc ñaûm baûo ôû tröôøng hôïp danh nghieäp bò phaù saûn. Ngöôïc laïi
caùc chuû sôû höõu doanh nghieäp thöôøng mong muoán coù moät tyû soá nôï cao vì hoï muoán


SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo 63
Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: TS Mai Thò Hoaøng Minh


gia taêng lôïi nhuaän nhanh maø khoâng phaûi phaùt haønh theâm coå phaàn. Neáu phaùt
haønh theâm coå phaàn seõ laøm giaûm quyeàn ñieàu khieån hay kieåm soaùt cuûa doanh
nghieäp.
Voá n chuû sôû höõ u
Tyû soá töï taøi trôï = x100%
Toå ng nguoà n voá n

o Nôï phaûi traû vaø voán chuû sôû höõu laø hai yeáu toá caáu thaønh nguoàn voán
neân toång hai tyû soá naøy baèng 100%. Tyû suaát nôï phaûn aùnh tyû leä voán vay trong toång
voán cuûa doanh nghieäp, tyû suaát töï taøi trôï phaûn aùnh tyû leä voán rieâng cuûa doanh
nghieäp trong toång nguoàn voán.
o Qua vieäc phaân tích tyû soá nôï vaø tyû soá töï taøi trôï, ta thaáy ñöôc möùc ñoä
töï laäp hay phuï thuoäc veà voán cuûa doanh nghieäp ñoái vôùi caùc chuû nôï, möïc ñoä töï taøi
trôï cuûa doanh nghieäp ñoái vôùi voán kinh doanh cuûa mình. Tyû suaát töï taøi trôï caøng
cao chöùng toû khaû naêng töï chuû vaø ñoäc laäp cuûa doanh nghieäp caøng cao ñoái vôùi caùc
khoaûn nôï vay. Ñoái vôùi caùc nhaø cung caáp tín duïng, ví duï nhö ngaân haøng seõ caên cöù
vaøo tyû soá ñoøn baåy ñeå aán ñònh möùc laõi suaát cho vay ñoái vôùi doanh nghieäp. Doanh
nghieäp naøo caøng vay nhieàu thì ruûi ro veà maët taøi chính seõ lôùn vaø laõi suaát cho vay
seõ caøng cao. Ngöôïc laïi doanh nghieäp coù tyû suaát töï taøi trôï lôùn seõ theå hieän voán baûn
thaân doanh nghieäp chieám phaàn lôùn trong toång nguoàn voán, do ñoù neáu coù ruûi ro
trong kinh doanh thì phaàn thieät haïi cuûa caùc chuû nôï seõ thaáp hôn trong tröôøng hôïp
voán töï coù cuûa doanh nghieäp thaáp.
Tyû suaát ñaàu tö: laø tyû leä giöõa taøi saûn coá ñònh vôùi toång soá taøi saûn cuûa doanh
nghieäp

Taø i saû n coá ñònh(giaùtrò coø n laï i)
Tyû suaát ñaàu tö =
Toå ng soá taø i saû n

o Tyû suaát naøy luoân luoân nhoû hôn 1. Tyû suaát naøy caøng lôùn caøng theå
hieän möùc ñoä quan troïng cuûa taûi saûn coá ñònh trong toång soá taøi saûn cuûa doanh


SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo 64
Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: TS Mai Thò Hoaøng Minh


nghieäp. Tuy nhieân ñeå ñaùng giaù toát hay xaáu coøn phuï thuoäc vaøo ngaønh kinh doanh
cuûa doanh nghieäp.

Tyû suaát töï taøi trôï taøi saûn coá ñònh (TSCÑ): cho thaáy soá voán töï coù cuûa doanh
nghieäp duøng ñeå trang bò taøi saûn coá ñònh laø cao hay thaáp.

Voá n chuû sôû höõ u
Tyû suaát töï taøi trôï TSCÑ =
Giaù trò taø i saû n coá ñònh

o Doanh nghieäp naøo thöôøng coù khaû naêng taøi chính vöõng vaøng vaø laønh
maïnh thì tyû suaát naøy thöôøng lôùn hôn 1. Khi nhu caàu mua saém taøi saûn coá ñònh phaùt
sinh thì nguoàn voán ñöôïc söû duïng laø voán chuû sôû höõu hay voán vay daøi haïn, bôûi vì
taøi saûn coá ñònh thöôøng theå hieän naêng löïc saûn xuaát kinh doanh laâu daøi neân khoâng
theå thu hoài nhanh choùng ñöôïc vaø noù khoâng tröïc tieáp taïo ra khaû naêng sinh lôøi maø
lôïi nhuaän taïo ra trong kinh doanh chuû yeáu laø do söï luaân chuyeån cuûa taøi saûn löu
ñoäng.

Khaû naêng thanh toaùn laõi vay: Laø khaû naêng thanh toaùn laõi vay maø doanh
nghieäp ñaõ vay ñeå ñaàu tö daøi haïn nhö mua saém taøi saûn coá ñònh baèng lôïi nhuaän töø
hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh. ÔÛ ñaây phaûi laáy toång soá lôïi nhuaän tröôùc thueá vaø
laõi vay vì laõi vay ñöôïc tính vaøo chi phí tröôùc khi tính thueá lôïi töùc.
Laõ i tröôù c thueá vaø laõ i vay(EBIT)
Khaû naêng thanh toaùn laõi vay =
Laõ i vay

o Khaû naêng thanh toaùn laõi vay neáu nhö lôùn hôn 2 thì ñöôïc xem laø an
toaøn vaø hôïp lyù, khi ñoù noù seõ chæ ra laø soá voán ñi vay ñaõ ñöôïc söû duïng toát.

2.1.3. Phaân tích tyû soá lôïi nhuaän.
Xeùt cho cuøng muïc tieâu cuoái cuøng cuûa doanh nghieäp laø tìm kieám lôïi nhuaän
vaø thoâng qua lôïi nhuaän ñaït ñöôïc ñaùnh giaù keát quaû hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp.
Lôïi nhuaän caøng cao keát quaû kinh doanh cuûa doanh nghieäp caøng lôùn.SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo 65
Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: TS Mai Thò Hoaøng Minh


Tyû suaát sinh lôøi chính laø thöôùc ño haøng ñaàu ñeå ñaùnh giaù tính hieäu quaû vaø
tính sinh lôøi cuûa quaù trình hoaït ñoäng kinh doanh cuûa doanh nghieäp, do ñoù tröôùc
khi ñaàu tö vaøo doanh nghieäp, caùc nhaø ñaàu tö thöôøng quan taâm ñeán caùc tyû suaát
bieåu hieän cho heä soá sinh lôøi cuûa Coâng ty bôûi vì noù laø keát quaû cuûa haøng loaït chính
saùch vaø bieän phaùp quaûn lyù cuûa doanh nghieäp.
o Tyû suaát lôïi nhuaän treân doanh thu: Laø chæ tieâu theå hieän moái quan heä
giöõa lôïi nhuaän vaø doanh thu, Chæ tieâu naøy phaûn aùnh tính hieäu quaû cuûa quaù trình
hoaït ñoäng kinh doanh, theå hieän lôïi nhuaän do doanh thu ñem laïi.
Lôï i nhuaä n roø ng
Tyû suaát lôïi nhuaän treân doanh thu = x100%
Doanh thu thuaà n
 Chæ tieâu naøy noùi leân moät ñoàng doanh thu taïo ra ñöôïc bao nhieâu
ñoàng lôïi nhuaän. Tyû suaát lôïi nhuaän treân doanh thu caøng cao chöùng toû hieäu quaû
hoaït ñoäng kinh doanh caøng lôùn, lôïi nhuaän sinh ra caøng nhieàu.
o Tyû suaát lôïi nhuaän treân voán.
 Keát hôïp hai chæ tieâu lôïi nhuaän treân doanh thu vôùi soá voøng quay
cuûa voán taïo thaønh tyû suaát lôïi nhuaän treân voán
Lôï i töù csau thueá
Tyû suaát sinh lôïi treân voán = x100%
Toå ng voá n söû duï ngbìnhquaâ n

 Chæ tieâu naøy cho bieát trong 1 ñoàng doanh thu ñaït ñöôïc thì coù bao
nhieâu ñoàng doanh nghieäp ñöôïc höôûng. Chæ tieâu naøy caøng cao chöùng toû hieäu quaû
söû duïng voán cuûa doanh nghieäp caøng lôùn.
o Tyû suaát lôïi nhuaän treân voán chuû sôû höõu: Laø thöôùc ño khaû naêng sinh
lôïi töø ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu. Chæ tieâu naøy phaûn aùnh cöù 1ñoàng voán thì mang laïi
bao nhieâu phaàn lôïi nhuaän sau thueá.
Lôï i nhuaä n sau thueá
Tyû suaát lôïi nhuaän treân voán chuû sôû höõu = x100%
Voá n chuû sôû höõ u
2.1.4. Phaân tích tình hình coâng nôï:


SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo 66
Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: TS Mai Thò Hoaøng Minh


Tình hình coâng nôï phaûn aùnh quan heä chieám duïng trong thanh toaùn, khi
nguoàn buø ñaép cho taøi saûn döï tröõ thieáu, doanh nghieäp ñi chieám duïng voán, ngöôïc
laïi khi nguoàn buø ñaép cho taøi saûn dö thöøa doanh nghieäp bò chieám duïng. Neáu phaàn
voán ñi chieám duïng lôùn hôn phaàn voán bò chieám duïng thì doanh nghieäp coù theâm
moät phaàn voán ñöa vaøo quaù trình saûn xuaát kinh doanh. Ngöôïc laïi doanh nghieäp seõ
giaûm bôùt voán.
Khi phaân tích caàn phaûi xaùc ñònh ñöôïc caùc khoaûn ñi chieám duïng vaø chieám
duïng hôïp lyù (ñoù laø nhöõng khoaûn nôï coøn ñang trong thôøi haïn traû nôï chöa heát haïn
thanh toaùn)
Doanh nghieäp caàn phaûi tích cöïc trong coâng taùc thu hoài nôï bò chieám duïng
ñaëc bieät laø caùc khoaûn nôï quaù haïn thanh toaùn. Tình taøi chính ñöôïc ñaùnh giaù toát khi
coâng nôï cuûa doanh nghieäp ít, khaû naêng thanh toaùn luoân ñaûm baûo, ít bò chieám
duïng vaø cuõng ít ñi chieám duïng voán, luoân chuû ñoäng veà voán.

Ñeå ñaùnh giaù roõ hôn veà tình hình coâng nôï vaø thanh toaùn cuûa doanh nghieäp
ta phaân tích moät soá chæ tieâu sau :

o Tyû leä khoaûn phaûi thu so vôùi khoaûn phaûi traû: So saùnh caùc khoaûn phaûi
thu vôùi caùc khoaûn phaûi traû ñeå thaáy ñöôïc khoaûn voán cuûa ñôn vò bò chieám duïng
ñang coù chieàu höôùng taêng leân hay giaûm xuoáng. Soá voán maø ñôn vò ñi chieám duïng
nhieàu hôn (neáu tyû leä naøy >100%) hay ít so vôùi soá voán ñôn vò bò chieám duïng (neáu
tyû leä naøy 1. Ñieàu naøy cho thaáy
khaû naêng thanh toaùn nhanh cuûa coâng ty döïa treân nhöõng taøi saûn löu ñoäng coù theå
nhanh choùng chuyeån ñoåi thaønh tieàn laø khaù toát. Cöù coù 1ñoàng nôï phaùt sinh thì coâng
ty coù saün 1,32ñoàng ñeå traû. Tyû soá naøy cuõng cho thaáy möùc döï tröõ thanh toaùn cuûa
coâng ty cuõng töông ñoái hôïp lyù, khoâng gaây öù ñoïng voán. Nhöng khaû naêng thanh
toaùn naøy vaãn döïa treân giaù trò cuûa taøi saûn löu ñoäng coù theå nhanh choùng chuyeån
ñoåi thaønh tieàn, do ñoù ta chöa theå nhaän xeùt chaén chaén veà khaû naêng thanh toaùn cuûa
coâng ty.
Khaû naêng thanh toaùn baèng tieàn:
153.629.97 2
Tyû soá thanh toaùn töùc thôøi =  0,57
268.024.094

o Theo nguyeân taéc cô baûn ñöa ra, chæ soá thanh toaùn töùc thôøi baèng 0,5
thì toát, do ñoù, tyû soá naøy cuûa coâng ty baèng 0,57 ñöôïc ñaùnh giaù laø khaù toát. Coâng ty
luoân coù saün tieàn ñeå thanh toaùn nôï ñeán haïn traû.

2.2.2. Phaân tích caùc tyû soá hoaït ñoäng.
1.938.331. 489
Soá voøng quay haøng toàn kho =  17,65
109.845.09 6SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo 69
Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: TS Mai Thò Hoaøng Minh


360
o Soá ngaøy cuûa voøng quay haøng toàn kho laø  20 ngaøy
17,65

o Toác ñoä quay voøng haøng toàn kho caøng taêng leân, vaø soá ngaøy cuûa moät
voøng quay haøng toàn kho caøng giaûm xuoáng giuùp giaûm löôïng voán ñaàu tö cho haøng
toàn kho vaø ruùt ngaén ñöôïc chu kyø hoaït ñoäng chuyeån ñoåi haøng toàn kho thaønh tieàn
maët, giaûm bôùt nguy cô döï tröõ haøng nhieàu deå bò öù ñoïng. Qua ñoù coù theå ñaùnh giaù
ñöôïc coâng ty ñang söû duïng moät caùch coù hieäu quaû haøng toàn kho, voán löu ñoäng cuûa
mình. Bôûi vì toác ñoä luaân chuyeån haøng toàn kho caøng cao chöùng toû coâng ty ñaõ löïa
choïn möùc döï tröõ haøng toàn kho hôïp lyù.
1.938.331. 489
Hieäu suaát söû duïng voán chuû sôû höõu =  4,85
400.000.00 0
2.2.3. Phaân tích tyû soá ñoøn baåy:
268.024.094
Tyû soá nôï treân toång taøi saûn = *100% = 40,24%
666.124.786
400.000.000
Tyû soá töï taøi trôï = *100%  60,05%
666.124.786

o So saùnh tyû soá nôï treân toång taøi saûn vôùi tyû soá töï taøi trôï, ta thaáy coâng
ty cuõng phaàn naøo coù khaû naêng töï chuû veà taøi chính, chuû ñoäng trong hoaït ñoäng kinh
doanh.
400.000.00 0
Tyû soá töï taøi trôï taøi saûn coá ñònh = = 8,47
47.224.669

o Tyû soá töï taøi trôï taøi saûn coá ñònh laø 8,47 (lôùn hôn 1) cho thaáy khaû
naêng töï taøi trôï vaø voán trang traõi ban ñaàu cuûa coâng ty khaù laø cao.

2.2.4. phaân tích tyû soá lôïi nhuaän.
10.142.999
Tyû suaát lôïi nhuaän treân doanh thu = *100%  0,52%
1.938.331.489

o Cöù 100ñoàng doanh thu thì coâng ty thu ñöôïc 0,52ñoàng lôïi nhuaän.
Qua ñoù cho thaáy möùc ñoä sinh lôïi so vôi doanh thu cuûa coâng ty laø khoâng cao.
- 1.899.308
Tyû suaát lôïi nhuaän treân voán chuû sôû höõu = *100%  0,47%
400.000.000
SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo 70
Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: TS Mai Thò Hoaøng Minh


o Tyû suaát lôïi nhuaän naøy cuûa coâng ty raát thaáp, cho thaáy sau hoaït ñoäng
kinh doanh, coâng ty coøn phaûi traû theâm moät khoaûn phí töông öùng ñeå buø ñaép loã.

2.2.5. phaân tích tình hình coâng nôï.

Tyû leä caùc khoaûn phaûi thu 
197.505.379
*100%  73,69%
so vôùi caùc khoaûn phaûi traû 268.024.09 4

o Trong naêm ñaàu hoaït ñoäng, tình hình thanh toaùn coâng nôï cuûa coâng ty
khaù toát, khoaûn bò chieám duïng cuûa coâng ty chæ baèng 73,69% so vôùi khoaûn coâng ty ñi
chieám duïng. ÔÛ naêm naøy, khoaûn phaûi thu cuûa coâng ty laø 197.505.379ñoàng, trong
khi khoaûn phaûi traû cuûa coâng ty laø 268.024.094ñoàng. Coâng ty neân coù caùc bieän phaùp
laøm giaûm caùc khoaûn phaûi thu vaø nhanh choùng thu hoài caùc khoaûn nôï nhaèm taïo söï
caân baèng giöõa khoaûn phaûi thu vaø phaûi traû, traùnh caùc ruûi ro trong thanh toaùn.
Voøng luaân chuyeån 
1.938.331.489
 8,33 laàn
caùc khoaûn phaûi thu (197.505.379  268.024.094)/2
o Voøng luaân chuyeån caùc khoaûn phaûi thu phaûn aùnh toác ñoä bieán ñoåi cuûa
caùc khoaûn phaûi thu thaønh tieàn maët cuûa coâng ty. Tyû soá treân cho thaáy trong naêm
2007 caùc khoaûn phaûi thu luaân chuyeån 8,33 laàn, töông ñoái khoù khaên trong vieäc thu
hoài nôï.
365
Kyø thu tieàn bình quaân =  44 ngaøy
8,33
o Cöù 44 ngaøy coâng ty môùi thu hoài ñöôïc nôï. Ñaây cuõng laø thôøi gian
töông ñoái oån ñònh.
Trong thôøi gian ñaàu hoaït ñoäng, chöa theå ñaùnh giaù heát khaû naêng taøi chính
cuûa coâng ty vì baét ñaàu hoaït ñoäng kinh doanh, coâng ty phaûi boû ra khoaûn chi phí
ban ñaàu khaù lôùn. Ñoù chính laø ñieàu kieän khaùch quan maø caùc coâng ty môùi thaønh
laäp khoù theå traùnh ñöôïc. Beân caïnh ñoù cuõng cho thaáy söï thieáu kinh nghieäm trong
toå chöùc vaø quaûn lyù kinh doanh.
SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo 71
Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: TS Mai Thò Hoaøng Minh
PHAÀN V:
NHẬN XÉT, ĐÁNH
GIÁ VÀ MỘT SỐ BIỆN
PHAÙP NÂNG CAO HIEÄU
QUẢ HOẠT ĐỘNG
KINH DOANH CỦA
CÔNG TY.
SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo 72
Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: TS Mai Thò Hoaøng Minh
I. Nhận xét và đánh giá.
Tuy coâng ty TNHH moät thaønh vieân Haøo Phaùt laø coâng ty TNHH nhoû, môùi
thaønh laäp nhöng qua vieäc phaân tích treân, ta coù theå thaáy ñöôïc quy moâ hoaït ñoäng
cuûa coâng ty treân thò tröôøng khaù oån ñònh.
Maëc duø keát quaû kinh doanh ban ñaàu chöa ñaït ñöôïc lôïi nhuaän nhö mong
muoán nhöng coâng ty cuõng phaàn naøo ñoù thuaän lôïi trong vieäc tìm kieám khaùch haøng
cuõng nhö nhaø cung öùng coù uy tín.
Vaên phoøng quaûn lyù toå chöùc kinh doanh cuûa coâng ty thaät söï ít ngöôøi nhöng
taát caû ñeàu coù tinh thaàn laøm vieäc hieäu quaû, hoã trôï giaùm ñoác trong quaù trình hoaït
ñoäng nhaèm goùp phaàn ñem laïi lôïi nhuaän.
Coâng ty aùp hình thöùc keá toaùn nhaät kyù chung vôùi öu ñieåm: deã hieåu, deã ghi
cheùp, deã aùp duïng vaø phaùt hieän sai soùt, phuø hôïp tình hình hoaït ñoäng cuûa coâng ty.
Chöùng töø vaø soå saùch keá toaùn söû duïng phuø hôïp bieåu maãu nhaø nöôùc quy
ñònh, trình töï luaân chuyeån hôïp lyù.
Maëc duø coøn nhieàu haïn cheá trong hoaït ñoäng kinh doanh cuõng nhö coâng taùc
quaûn lyù thi coâng, chi phí. Ñoàng thôøi vôùi söï caïnh tranh gay gaét treân thò tröôøng hieän
nay gaây khoâng ít khoù khaên cho coâng ty. Song, baèng chính lónh vöïc kinh doanh
cuûa mình, coâng ty ñaõ goùp phaàn thuùc ñaåy neàn kinh teá phaùt trieån.


II. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh:
Vôùi keát quaû phaân tích nhö treân, ta thaáy tình hình hoaït ñoäng kinh doanh vaø
taøi chính coâng ty tuy ban ñaàu coøn khoù khaên nhöng ñaõ khaéc phuïc ñöôïc nhöõng
nhöôïc ñieåm khaùch quan vaø chuû quan nhö ñaõ phaân tích ôû treân neân ngaøy caøng khaû
quan hôn. Tuy nhieân, beân caïnh ñoù vaãn coøn moät soá maët toàn taïi caàn ñöôïc xem xeùt.
Do ñoù, ñeå nhaèm goùp phaàn caûi thieän tình hình kinh doanh cuõng nhö hoaït ñoäng taøiSVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo 73
Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: TS Mai Thò Hoaøng Minh


chính, naâng cao hôn nöõa hieäu quaû kinh doanh cuûa coâng ty, toâi xin ñöôïc ñeà xuaát
moät soá kieán nghò sau :
Naâng cao hieäu suaát söû duïng voán löu ñoäng
Quaûn lyù vaø söû duïng hieäu quaû taøi saûn löu ñoäng coù aûnh höôûng raát quan troïng
ñoái vôùi vieäc hoaøn thaønh nhieäm vuï chung cuûa coâng ty. Moät chöùc naêng chuû yeáu
cuûa taøi saûn löu ñoäng laø taïo cho coâng ty khaû naêng thanh toaùn caàn thieát ñeå duy trì
khaû naêng thanh toaùn ngay trong caû nhöõng giai ñoaïn laïm phaùt kinh teá. Do ñoù,
möùc ñoä vaø thaønh phaàn cuûa taøi saûn löu ñoäng vaø ñaàu tö ngaén haïn chòu söï chi phoái
cuûa söï khoù khaên. Hôn nöõa, taøi saûn löu ñoäng vaø nôï ngaén haïn gaén lieàn nhau,
chaúng haïn thôøi gian ñaùo haïn trung bình cuûa caùc khoaûn nôï ngaén haïn keùo daøi hôn
thì nhu caàu ñoái vôùi nhöõng taøi saûn coù tính thanh khoaûn cao thöôøng ít hôn so vôùi
khi thôøi gian ñaùo haïn trung bình cuûa caùc khoaûn nôï ngaén haïn ñöôïc ruùt ngaén hôn
Naâng cao hieäu quaû söû duïng voán löu ñoäng coøn coù aûnh höôûng tích cöïc ñeán
vieäc haï thaáp chi phí, naâng cao doanh thu baùn haøng cuûa coâng ty. Do ñoù khoâng
nhöõng giuùp cho coâng ty coù ñuû voán ñeå ñaùp öùng nhu caàu taùi saûn xuaát maø coøn coù
theå hoaøn thaønh caùc nghóa vuï ñoái vôùi nhaø nöôùc cuõng nhö ñoái vôùi ngöôøi lao ñoäng.
Haï thaáp chi phí
Haï thaáp chi phí coâng trình cuõng laøm cho nhaèm ñem laïi lôïi nhuaän, löïa choïn
nguoàn cung öùng nguyeân vaät lieäu chaát löôïng vaø quaûn lyù chi phí thi coâng toát.
Kòp thôøi phaùt hieän giaûi quyeát vaät tö haøng hoùa öù ñoïng
Trong quaù trình thi coâng, do nhieàu nguyeân nhaân coù theå daãn ñeán tình traïng
nguyeân vaät lieäu bò öù ñoïng. Vaán ñeà quan troïng ôû ñaây laø taêng cöôøng kieåm soaùt ñeå
laøm sao coù theå quaûn lyù vaät lieäu öù ñoïng ñoù, ñoàng thôøi nhanh choùng coù bieän phaùp
giaûi quyeát nhaèm traùnh öù ñoïng voán, taêng nhanh toác ñoä luaân chuyeån voán.
Giaûi phaùp taêng theâm doanh thu tieâu thuï
SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo 74
Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: TS Mai Thò Hoaøng Minh


Neáu Coâng ty choïn giaûi phaùp giaûm giaù thaønh coâng trình thì ñieàu naøy ñoàng
nghóa vôùi vieäc Coâng ty giaûm chi phí söû duïng nguyeân vaät lieäu. Ñieàu kieän soá voán
löu ñoäng khoâng ñoåi, vieäc taêng theâm doanh thu cuõng coù nghóa laø vôùi soá voán nhaát
ñònh nhöng ñaõ phuïc vuï ñöôïc khoái löôïng coâng trình lôùn hôn. Do vaäy, naâng cao
ñöôïc hieäu quaû söû duïng voán kinh doanh.
Thöôøng xuyeân naâng cao chaát löôïng coâng trình:
Coâng trình coù chaát löôïng cao thöôøng coù khaû naêng caïnh tranh maïnh vaø coù
theå kyù keát ñöôïc nhieàu hôïp ñoàng. Do vaäy,ñaây cuõng chính laø höôùng quan troïng
nhaèm taêng doanh thu cho Coâng ty.
ÔÛ lónh vöïc naøy, heát söùc quan taâm thoâng qua vieäc ñaõ ñaàu tö hoaøn chænh maùy
moùc coâng ngheä hieän ñaïi nhaát hieän nay.
phaán ñaáu haï thaáp chi phí saûn xuaát kinh doanh
Tröôùc heát, haï thaáp chi phí seõ coù theâm ñöôïc nguoàn voán ñeå môû roâng taùi saûn
xuaát xaõ hoäi. Trong ñieàu kieän giaù caû oån ñònh, neáu chi phí saûn suaát cuûa doanh
nghieäp thaáp thì laõi caøng taêng vaø nguoàn voán taùi hoaït ñoäng kinh doanh caøng lôùn.
Haï thaáp chi phí saûn xuaát coøn laø ñieàu kieän ñeå doanh nghieäp coù theå linh hoaït
trong vieäc ñònh giaù baùn, töø ñoù taïo ra lôïi theá caïnh tranh cho doanh nghieäp.
Phöông höôùng haï thaáp chi phí saûn xuaát kinh doanh goàm nhöõng maët sau :
Naâng cao naêng suaát lao ñoäng :
Naâng cao naêng suaát lao ñoäng coù theå laøm cho giôø coâng tieâu hao ñeå saûn xuaát
moät ñôn vò saûn phaåm ñöôïc giaûm bôùt hoaëc laøm cho ñôn vò saûn phaåm laøm ra trong
moät ñôn vò thôøi gian ñöôïc taêng theâm. Keát quaû cuûa vieäc taêng naêng suaát lao ñoäng
seõ laøm cho chi phí tieàn löông tröïc tieáp vaø moät soá khoaûn chi phí coá ñònh khaùc treân
moät ñôn vò saûn phaåm haï xuoáng so vôùi tröôùc ñoù. Tuy nhieân, möùc ñoä tieàn löông
giaûm nhieàu hay ít tuøy thuoäc vaøo chính saùch tieàn löông cuûa doanh nghieäp.
SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo 75
Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: TS Mai Thò Hoaøng Minh


Nguyeân taéc cô baûn caàn quan taâm khi xaây döïng vaø quaûn lyù quyû tieàn löông laø: Toác
ñoä taêng cao naêng suaát lao ñoäng luùc naøo cuõng phaûi lôùn hôn toác ñoä taêng tieàn luông.
Keát quaû cuûa vieäc taêng naêng suaát lao ñoäng ñöa laïi moät phaàn laø tieàn löông
cuûa coâng nhaân taêng leân, moät phaàn laøm taêng lôïi nhuaän cuûa doanh nghieäp, coù nhö
vaäy môùi vöøa baûo ñaûm saûn xuaát kinh doanh phaùt trieån vöøa naâng cao möùc soáng
cho coâng nhaân vieân.
Tieát kieäm nguyeân vaät lieäu tieâu hao:
Nguyeân vaät lieäu chieám moät tyû troïng khaù lôùn trong chi phí saûn xuaát cuûa caùc
ngaønh saûn xuaát, thoâng thöôøng tyû leä naøy khoaûng 60% - 70%. Bôûi vaäy, vieäc tích
cöïc tieát kieäm tieâu hao nguyeân vaät lieäu coù yù nghóa lôùn trong vieäc giaûm chi phí saûn
xuaát.
+ Taän duïng coâng suaát thieát bò:
+ Giaûm bôùt chi phí thieät haïi :
Trong quaù trình thi coâng, neáu ñeå xaûy ra nhieàu saûn phaåm hoûng hoaëc ngöøng
thi coâng ñeàu daãn ñeán söï laõng phí veà nhaân löïc, vaät tö…. Laøm cho chi phí kinh
doanh taêng leân. Bôûi vaäy, coâng ty phaûi ra söùc giaûm bôùt nhöõng toån thaát veà maët
naøy.
+ Tieát kieäm chi phí quaûn lyù :
Chi phí quaûn lyù bao goàm nhieàu loaïi chi phí nhö :Tieàn löông cuûa coâng nhaân
vieân quaûn lyù, chi phí vaên phoøng, chi phí tieáp taân….Tieát kieäm chi phí naøy caàn chuù
yù ñeán vaán ñeà boá trí hôïp lyù boä maùy quaûn lyù, chæ chi nhöõng khoaûn chi caàn thieát.
Chính saùch kinh teá nhaø nöôùc :
Trong neàn kinh teá haøng hoùa nhieàu thaønh phaàn, chính saùch cuûa nhaø nöôùc ñoái
vôùi caùc doanh nghieäp ñöôïc theå hieän trong caùc chuû tröông chính saùch vaø phaùp
luaät cuûa nhaø nöôùc. Bôûi vaäy, moãi khi döï ñònh ñaàu tö daøi haïn doanh nghieäp caàn
SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo 76
Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: TS Mai Thò Hoaøng Minh


nghieân cöùu kyõ chính saùch kinh teá cuûa nhaø nöôùc ñeå coù quyeát ñònh ñuùng höôùng
phuø hôïp vôùi lôïi ích cuûa doanh nghieäp cuõng nhö lôïi ích cuûa neàn kinh teá.
Thò tröôøng vaø söï caïnh tranh :
Thò tröôøng tieâu thuï coù aûnh höôûng quyeát ñònh ñeán vieäc ñaàu tö daøi haïn cuûa
doanh nghieäp. Neáu nhö ñaàu tö daøi haïn nhaèm saûn xuaát kinh doanh moät loaïi haøng
hoùa naøo ñoù xeùt ra coøn raát caàn thieát cho xaõ hoäi, noùi caùch khaùc: coøn coù thò tröôøng
tieâu thuï thì thì neân ñaàu tö, ngöôïc laïi thì khoâng neân ñaàu tö. Trong tröôøng hôïp ñaõ
coù nhieàu doanh nghieäp saûn xuaát kinh doanh loaïi haøng hoùa ñoù thì caàn xem xeùt
theâm caùc yeáu toá giuùp cho doanh nghieäp ñöùng vöõng trong caïnh tranh nhö trang bò
kyõ thuaät, chaát löôïng, maãu maõ.
Lôïi töùc tín duïng vaø soá thueá phaûi noäp :
Ñaây laø hai nhaân toá aûnh höôûng tôùi lôïi töùc cuûa soá voán ñaàu tö daøi haïn cuûa
doanh nghieäp. Bôûi vaäy, khi ñaàu tö daøi haïn khoâng theå khoâng xeùt tôùi.
Söï tieán boä cuûa khoa hoïc – coâng ngheä :
Ñaây laø nhaân toá heát söùc quan troïng. Trong thôøi ñaïi khoa hoïc tieán boä nhanh
choùng, khi ñaàu tö daøi haïn, neáu khoâng caân nhaéc kyõ, khoâng tieáp caän ñöôïc vôùi khoa
hoïc coâng ngheä hieän ñaïi,doanh nghieäp chaéc chaén seõ bò thua loã.
Ñoä vöõng chaéc tin caäy cuûa söï ñaàu tö :
Trong ñieàu kieän kinh teá thò tröôøng, neáu vieäc ñaàu tö daøi haïn coù khaû naêng
ñaûm baûo vöõng chaéc thì seõ kích thích caùc doanh nghieäp maïnh daïn ñaàu tö. Ngöôïc
laïi neáu tình hình baép beânh khoâng oån ñònh seõ laøm cho caùc doanh nghieäp haïn cheá
vieäc ñaàu tö.
Khaû naêng taøi chính cuûa doanh nghieäp :
Moãi doanh nghieäp khi quyeát ñònh ñaàu tö khoâng theå vöôït qua giôùi haïn khaû
naêng taøi chính cuûa mình, trong ñoù bao goàm nguoàn voán cuûa chuû sôû höõu vaø nguoàn
SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo 77
Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: TS Mai Thò Hoaøng Minh


voán coù theå huy ñoäng ñöôïc. Bôûi vaäy, coù theå coi ñaây laø nhaân toá noäi taïi chi phoái
quyeát ñònh ñaàu tö daøi haïn cuûa doanh nghieäp.
veà phöông höôùng taêng lôïi nhuaän
Vieäc taêng theâm lôïi nhuaän coù yù nghóa raát lôùn ñoái vôùi doanh nghieäp vaø nhaø
nöôùc. Vì vaäy, caùc doanh nghieäp thöôøng xuyeân tìm moïi bieän phaùp khai thaùc heát
khaû naêng tieàm taøng trong doanh nghieäp nhaèm ñaït möùc lôïi nhuaän hôïp lyù vaø cao
nhaát . Caùc phöông huôùng chuû yeáu laø :
Taêng doanh thu :
Bieän phaùp cuï theå ñeå coâng ty taêng doanh thu nhö: taêng khoái löôïng thi coâng,
naâng cao chaát löôïng coâng trình vaø chaát löôïng sôn, coâng taùc tieáp thò quaûng caùo
cho saûn phaåm cuûa coâng ty.
Haï giaù thaønh coâng trình:
Bieän phaùp cuï theå ñeå coâng ty haï giaù thaønh coâng trình: naâng cao naêng suaát
lao ñoäng, tieát kieäm chi phí nguyeân vaät lieäu, taän duïng coâng suaát maùy moùc thieát
bò, giaûm caùc khoaûn chi phí ngoaøi chi phí thi coâng (chi phí khaùc –Cn), tieát kieäm
chi phí saûn xuaát, chi phí quaûn lyù…
Veà coâng taùc döï baùo taøi chính
Ngoaøi caùc giaûi phaùp quaûn lyù taøi chính nhö ñaõ neâu treân, coâng ty caàn xem xeùt
theâm veà coâng taùc döï baùo taøi chính nhö sau:
Trong coâng taùc döï baùo taøi chính, Coâng ty neân quan taâm hôn ñeán vieäc döï
ñoaùn caùc khoaûn phaûi noäp vaø caùc quyõ ñöôïc trích nhaèm taïo ñieàu kieän söû duïng voán
toát hôn nhaát laø trong tình hình Coâng ty thöïc söï thieáu voán kinh doanh.
Trong vieäc öùng voán cho ñôn vò noäi boä tröïc thuoäc caàn thieát phaûi xaây döïng
ñònh möùc vaø thôøi gian hoaøn nôï, thöïc hieän nghieâm caùc kyû luaät thanh toaùn.
SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo 78
Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: TS Mai Thò Hoaøng Minh


Coá gaéng ñeà ra keá hoaïch söû duïng voán phuø hôïp vôùi tình hình saûn xuaát kinh
doanh thöïc teá, thích öùng vôùi töøng thôøi ñieåm vaø noäi dung söû duïng voán nhaèm khaéc
phuïc tình traïng duøng nguoàn voán ngaén haïn ñeå taøi trôï cho taøi saûn daøi haïn.
SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo 79
Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: TS Mai Thò Hoaøng Minh
Teân Doanh Nghieäp: Cty TNHH MTV XNK Haøo Phaùt
5/47A Ql13,Bình Ñöùc,Bình Hoøa,Thuaän
Ñòa chæ:
An,BD
0304972705
Maõ soá thueá :


BAÙO CAÙO KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH
Ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2007
MAÕ THUYEÁT
CHÆ TIEÂU NAÊM 2007
SOÁ MINH

1 2 3 4
1, Doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï 01 24 1.938.331.489
2. Caùc khoaûn giaûm tröø 03 24
3. Doanh thu thuaàn veà baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï (10 = 01 -
03) 10 24 1.938.331.489
4. Giaù voán haøng baùn 11 25 1.245.656.751
5. Lôïi nhuaän goäp veà baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï (20 = 10 -
11) 20 692.674.738
6. Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính 21 24 2.498.527
7. Chi phí taøi chính 22 26 7.631.366
Trong ñoù: Laõi vay phaûi traû 23
8. Chi phí baùn haøng 24 0
9. Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp 25 644.533.658
10. Lôïi nhuaän thuaàn töø hoaït ñoäng kinh doanh:= 20 + (21-22)-
(24+25) 30 43.008.241
11. Thu nhaäp khaùc 31 0
12. Chi phí khaùc 32 32.865.242
13. Lôïi nhuaän khaùc: ( 40 = 31 - 32 ) 40 -32.865.242
14. Toång lôïi nhuaän keá toaùn tröôùc thueá: ( 50 = 30 +40 ) 50 10.142.999
13. Thueá thu nhaäp doanh nghieäp phaûi noäp 51 28 12.042.307
14. Lôïi nhuaän sau thueá Thu nhaäp doanh nghieäp: 60 = 50 - 51 ) 60 28 -1.899.308
SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo 80
Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: TS Mai Thò Hoaøng Minh


Chæ tieâu treân baûng caân ñoái keá toaùn
Taïi ngaøy 31 thaùng 12 Naêm 2007


CHÆ TIEÂU ÑVT: ñoàng

TAØI SAÛN

A. TAØI SAÛN LÖU ÑOÄNG VAØ ÑAÀU TÖ NGAÉN HAÏN
464.829.709

Tieàn 153.629.972
Tieàn 153.629.972
Phaûi thu cuûa khaùch haøng 197.430.379
Caùc khoaûn phaûi thu khaùc 75.000
Haøng toàn kho 109.845.096
Taøi saûn ngaén haïn khaùc 3.849.262
Caùc khoaûn thueá phaûi thu 3.849.262
B. TAØI SAÛN DAØI HAÏN
201.295.077

Taøi saûn coá ñònh 47.224.669
Taøi saûn coá ñònh höõu hình 47.224.669
. Nguyeân giaù 50.157.820
. Giaù trò hao moøn luõy keá (*) (2.933.151)
Taøi saûn daøi haïn khaùc 154.070.408
Chí phí traû tröôùc daøi haïn 146.005.408
Taøi saûn daøi haïn khaùc 8.065.000
TOÅNG COÄNG TAØI SAÛN 666.124.786

NGUOÀN VOÁN NAÊM 2007

A. NÔÏ PHAÛI TRAÛ
268.024.094

Nôï ngaén haïn 268.024.094
Vay vaø nôï ngaén haïn 164.346.000
Phaûi traû cho ngöôøi baùn 36.666.240
Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp Nhaø nöôùc 7.888.302
Phaûi traû coâng nhaân vieân (282.388)
Chi phí phaûi traû 59.405.940
B. VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU
398.100.692

Voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu 400.000.000
Lôïi nhuaän chöa phaân phoái (1.899.308)
TOÅNG COÄNG NGUOÀN VOÁN 666.124.786
SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo 81
Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: TS Mai Thò Hoaøng Minh


Mục Lục
PHẦN I: .................................................................................................................. 4
GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI ................................................................................................ 4
PHẦN II: ................................................................................................................. 7
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH .... 7
I. Những vấn đề cơ bản của việc phân tích hoạt động kinh doanh. .................................................... 8

PHẦN III: ............................................................................................................. 18
GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XNK HÀO PHÁT .............. 18
PHẦN IV: ............................................................................................................. 26
PHAÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH TAÏI COÂNG TY
TRAÙCH NHIEÄM HÖÕU HAÏN MOÄT THAØNH VIEÂN XUAÁT NHAÄP KHAÅU HAØO
PHAÙT .................................................................................................................... 26
SVTH: Leâ Thò Thanh Thaûo 82

Top Download Quản Trị Kinh Doanh

Xem thêm »

Tài Liệu Quản trị kinh doanh Mới Xem thêm » Tài Liệu mới cập nhật Xem thêm »

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản