Chuyện lạ thế giới

Chia sẻ: Dao Kim | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:106

0
369
lượt xem
247
download

Chuyện lạ thế giới

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cuốn sách trình bày các câu chuyện lạ diễn ra trên thế giới: Dự án nghệ thuật kinh dị, Cướp nhà băng chỉ vì muốn quay trở lại nhà giam, Kể chuyện cười để làm khách hàng thoải mái, Trộm xe hơi nên bị cấm đi cả xe đạp,.....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyện lạ thế giới

 1. CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI 1 MUÅC LUÅC 550 nghòn bûác thû vaâ 30 nghòn email cho öng giaâ Noel úã Phaáp.........................6 Dûå aán nghïå thuêåt kinh dõ ................................................................................7 Cûúáp nhaâ bùng chó vò muöën quay trúã laåi nhaâ giam ...........................................8 Kïí chuyïån cûúâi àïí laâm khaách haâng thoaãi maái ..................................................9 Tröåm xe húi nïn bõ cêëm ài caã xe àaåp.............................................................10 Cûúái nhau sau 53 nùm chung söëng................................................................11 Lïìu tuyïët khöíng löì úã Manchester.................................................................. 12 David Beckham bùçng söcöla! .......................................................................13 Baão taâng caác biïín baáo giao thöng.................................................................. 14 Chuá choá suâng àaåo.........................................................................................15 Cûúáp giaã Öng giaâ Noel.................................................................................16 Boâ cuäng tuên thuã luêåt lïå giao thöng...............................................................17 Maáy raâ kim loaåi phaát hiïån duång cuå möí boã quïn trong buång............................18 Xe lùn cuäng phaãi giúái haån töëc àöå di chuyïín ...................................................19 http://www.ebooks.vdcmedia.com
 2. CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI 2 50 nùm laâm öng giaâ Noel..............................................................................20 Bõ tuâ vò giïët choá cuãa ngûúâi tònh cuä ................................................................21 Giaám àöëc nhaâ tuâ suyát bõ töëng giam................................................................22 Quöëc vûúng cuäng phaãi giaãm beáo...................................................................23 Thoaát chïët nhúâ cêëy gheáp ngûåc bùçng silicön ...................................................24 Bõ rúi nùçm trïn àûúâng ray vêîn nguã ngon .......................................................25 Thêím myä viïån daânh cho caác con vêåt cûng..................................................... 26 Traã thûác ùn thay cho tiïìn phaåt .......................................................................27 Thaânh phöë bùçng baánh gûâng lúán nhêët thïë giúái .................................................29 Ngûúâi coá loâng töët .........................................................................................30 54 nùm söëng khöng coá àiïån ..........................................................................31 Tiïn àoaán tuyïët rúi nhúâ toác...........................................................................32 Khöí nhuåc kïë khöng thaânh cöng..................................................................... 33 Meå con cuâng töët nghiïåp ................................................................................34 Kiïíu chuác mûâng nùm múái àêìy êën tûúång........................................................35 Chuöåc öng giaâ Nöel bùçng thûác ùn àoáng höåp .................................................. 36 Möåt mònh vûúåt Àaåi têy dûúng khi 15 tuöíi......................................................37 Àaánh caá nhûäng chuyïån laå àúâi........................................................................ 38 Möåt ngûúâi Myä truáng söë 314,9 triïåu USD.......................................................39 Quaâ Giaáng sinh cho choá vaâ meâo ...................................................................40 Buáp bï mang bêìu!........................................................................................41 Nhêîn cûúâi trong thuâng raác!...........................................................................42 Tin àöìn vïì ma caâ röìng úã Malawi .................................................................. 43 Búi mûâng lïî Giaáng sinh................................................................................44 http://www.ebooks.vdcmedia.com
 3. CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI 3 Myä: baán àêëu giaá möåt thõ trêën thúâi "cún söët vaâng"...........................................45 Khi voi àoáng vai öng giaâ Noel......................................................................46 Tûúång cuãa cûåu Töíng thöëng Philippines bõ phaá huãy ........................................47 Jack vaâ Chloe laâ hai hoå phöí biïën nhêët úã Anh .................................................48 Cuöåc thi vûúåt buân ........................................................................................49 Cöng ty chuyïn saãn xuêët bùng tuyïët giaã ........................................................50 Con vêåt haáu ùn.............................................................................................51 Phaát hiïån böå xûúng thùçn lùçn àêìu rùæn khöíng löì úã vuâng biïín Mexico ................52 Lêëy theáp tûâ toaâ thaáp àöi úã Trung têm WTC àïí àoáng taâu chiïën........................53 Thaái tûã Anh bõ chó trñch vò duâng haâng ngoaåi...................................................54 Nhûäng kyã luåc kinh dõ....................................................................................55 Caách phoâng chöëng tröåm hûäu hiïåu .................................................................56 Nêëu gaâ têy bùçng àöång cú xe húi....................................................................57 Bom giaã traã tiïìn thêåt..................................................................................... 58 Thi nhaãy duâ lûúån tûâ thaáp àöi cao nhêët thïë giúái ...............................................59 Bõ bùæn vaâo àêìu maâ khöng hay biïët! ...............................................................60 Moán quaâ khöng mong àúåi.............................................................................61 Vûâa tham quan vûâa coá thïí thûúãng thûác thõt....................................................62 Kyã luåc vïì khaã nùng bùæt chûúác tiïëng loaâi vêåt .................................................. 63 Thõ trêën Bridgeville, California, àaä àûúåc baán vúái giaá gêìn 1,8 triïåu USD .........64 Cêëp giêëy pheáp bay cho Öng giaâ Tuyïët vaâ àaân tuêìn löåc ...................................65 Kyã luåc chúi àaân piano trong hún 50 tiïëng àöìng höì .........................................66 Lêëy cùæp caã xe cûáu thûúng.............................................................................67 Àöi giaây lúán nhêët thïë giúái .............................................................................68 http://www.ebooks.vdcmedia.com
 4. CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI 4 Xe àaåp daânh cho loaâi ngûåa! ..........................................................................69 Duâng xûúng chêåu laâm gêåy ............................................................................70 Mùåt naå phoâng àöåc daânh cho choá vaâ meâo........................................................71 Thoaát chïët nhúâ suåt gêìn phên nûãa troång lûúång ................................................72 Chia seã cuâng möåt têëm thiïåp trong suöët 50 nùm ..............................................73 Giaám àöëc nhaâ tuâ suyát bõ töëng giam................................................................74 Ngûúâi coá loâng töët .........................................................................................75 Tiïíu àaåo tùåc!................................................................................................76 Dûå aán xêy thaáp cao nhêët thïë giúái taåi Tokyo ...................................................77 Khöng àûúåc dûå àaám cûúái con gaái chó vò coá ria meáp........................................78 Quaãng caáo trïn thên boâ.................................................................................79 Phaãn àöëi meâo trong caác vúã kõch....................................................................80 Maáy bay “haå caánh” trïn mui xe! ...................................................................81 Nhêåt Baãn töí chûác sinh nhêåt lêìn thûá 100 cuãa thuá nhöìi böng .............................82 Tiïët kiïåm nûúác bùçng caách tùæm chung voâi hoa sen ..........................................83 Quaã bñ ngö nùång 565kg ................................................................................84 Bõ bùæt ba lêìn trong 3 tiïëng àöìng höì ...............................................................85 Ruâa thñch tùæm nûúác noáng..............................................................................86 Tûå tûã vò muöën àûúåc lïn thiïn àûúâng..............................................................87 Bõ sa thaãi vò coá haânh àöång aác àöåc vúái thuá vêåt .................................................88 Tröåm lêìm xe caãnh saát ...................................................................................89 Tröåm biïíu tònh.............................................................................................90 Cùåp àöìng tñnh àêìu tiïn trïn thïë giúái coá... 4 con..............................................91 Kyã luåc keåp 153 chiïëc keåp àöì trïn mùåt ...........................................................92 http://www.ebooks.vdcmedia.com
 5. CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI 5 Àaám cûúái khöng cêìn chuá rïí ..........................................................................93 Cûáu söëng baån nhúâ bùæt chûúác theo phim.........................................................94 Möåt tïn cûúáp boã laåi 2 caái rùng vaâng khi chaåy tröën..........................................95 Con chûa àau, böë àaä bïånh.............................................................................96 Xay xón khi àiïìu khiïín xe ngûåa cuäng bõ tûúác bùçng laái xe................................97 5 triïåu baãng Anh cho 18 phuát laâm viïåc ..........................................................98 Keã àaâo têíu khöng may mùæn ..........................................................................99 Khi ngûúâi yïu cuãa nûä nhên viïn nhaâ tuâ laâ möåt tuâ nhên.................................100 Àaâi tûúãng niïåm daânh cho choá ..................................................................... 101 Chïë taåo kim cûúng tûâ xûúng ngûúâi .............................................................102 Triïín laäm kem nhúá àúâi ............................................................................... 103 Vuå giïët ngûúâi vaâ caái chïët ngêîu nhiïn ..........................................................104 Döò lúån daâi nhêët thïë giúái .............................................................................105 Duâng maáy huát buåi àïí ùn tröåm nûä trang ........................................................106 http://www.ebooks.vdcmedia.com
 6. CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI 6 550 nghòn bûác thû vaâ 30 nghòn email cho öng giaâ Noel úã Phaáp Öng giaâ Noel do bûu àiïån Phaáp lêåp ra höìi thaáng 11 vûâa röìi àaä nhêån àûúåc söë lûúång thû tñn khöíng löì: 550 nghòn laá thû viïët tay vaâ 30 nghòn email cuãa treã em úã khùæp caác núi trïn nûúác Phaáp. Theo bûu àiïån Phaáp, kïí tûâ nùm 1962 túái nay, loaåi hònh dõch vuå gûãi thû cho öng giaâ Noel maâ bûu àiïån Phaáp lêåp ra laâm ùn rêët phaát àaåt. Chó riïng trong nùm nay, bûu àiïån Phaáp àaä phaãi cûã túái 60 nhên viïn chuyïn lo tiïëp nhêån vaâ traã lúâi thû cuãa caác em nhoã gûãi àïën tûâ khùæp caác miïìn cuãa nûúác Phaáp. http://www.ebooks.vdcmedia.com
 7. CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI 7 Dûå aán nghïå thuêåt kinh dõ Taác giaã cuãa dûå aán naây laâ möåt sinh viïn myä thuêåt tïn laâ Clinton Boisvert, 25 tuöíi úã thaânh phöë New York. Boisvert coá yá tûúãng àùåt 38 chiïëc höåp maâu àen coá ghi chûä "súå" taåi ga taâu àiïån ngêìm Union Square úã New York. Nhûäng chiïëc höåp cuãa Boisvert lêåp tûác bõ hiïíu nhêìm dêîn àïën tònh traång caãnh saát phaát lïånh sú taán khêín cêëp úã möåt trong nhûäng ga taâu àiïån ngêìm lúán nhêët nûúác Myä naây. Trong voâng 5 giúâ àöìng höì, khöng möåt chuyïën taâu naâo daám dûâng laåi taåi àêy cho túái khi caãnh saát di chuyïín hïët nhûäng chiïëc höåp maâu àen kïí trïn. Baãn thên Boisvert àaä phaãi ra trònh diïån caãnh saát trong khi caác luêåt sû cuãa anh khùèng àõnh àêy hoaân toaân laâ do hiïíu lêìm. http://www.ebooks.vdcmedia.com
 8. CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI 8 Cûúáp nhaâ bùng chó vò muöën quay trúã laåi nhaâ giam Möåt ngûúâi àaân öng coá leä seä àûúåc thoaã loâng mong ûúác sau khi tuyïn böë chñnh anh ta àaä àaánh cûúáp tiïìn trong möåt ngên haâng vò muöën quay trúã laåi nhaâ tuâ. Ban böìi thêím àaä buöåc töåi Dale L. Smith, 35 tuöíi vïì vuå cûúáp xaãy ra vaâo thaáng Hai röìi. Caác cöng töë viïn cho biïët Smith àaä lêëy 9.815 àöla trong ngùn keáo àïí tiïìn cuãa quêìy thu ngên taåi ngên haâng Bank One. Möåt khaách haâng àaä keåp cûáng Smith giûä öng ta laåi cho túái khi caãnh saát àïën. Luêåt sû baâo chûäa thò biïån höå rùçng muåc àñch cuãa Smith khöng phaãi laâ lêëy söë tiïìn kia maâ anh ta laâm vêåy chó vò muöën bõ bùæt trúã laåi nhaâ tuâ. Luêåt sû coân cho biïët trûúác phiïn toaâ Smith àaä phaân naân rùçng öng ta khöng thïí thñch nghi vúái cuöåc söëng bïn ngoaâi nhaâ giam àûúåc. Smith coá thïí phaãi laänh aán cao nhêët laâ 10.000 àöla tiïìn phaåt vaâ 25 nùm tuâ giam. http://www.ebooks.vdcmedia.com
 9. CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI 9 Kïí chuyïån cûúâi àïí laâm khaách haâng thoaãi maái Chuöîi siïu thõ Asda dûå àõnh seä thu huát khaách haâng mua sùæm cho lïî Giaáng sinh bùçng caách kïí chuyïån cûúâi qua hïå thöëng loa phaát thanh trong caác siïu thõ. Ban quaãn lyá siïu thõ nghô rùçng viïåc kïí cho caác khaách haâng nghe caác cêu chuyïån haâi hûúác laâ caách töët nhêët àïí laâm vui loâng nhûäng khaách haâng khoá tñnh. Cûá möîi nûãa tiïëng àöìng höì caác cêu chuyïån cûúâi seä àûúåc kïí trïn loa phaát thanh taåi 258 siïu thõ cuãa Asda vaâo thûá saáu naây vaâ vaâo àïm Giaáng sinh. Qua nghiïn cûáu cho thêëy sûå haâi hûúác coá thïí giaãm nöìng àöå hoáocmön gêy stress, giaãm huyïët aáp vaâ giuáp caác cú bùæp àûúåc nghó ngúi. Trûúãng böå phêån dõch vuå khaách haâng Richard Woodhall cho biïët yá tûúãng trïn chó laâ möåt trong nhiïìu caách maâ caác siïu thõ chùm soác khaách haâng cuãa mònh. http://www.ebooks.vdcmedia.com
 10. CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI 10 Tröåm xe húi nïn bõ cêëm ài caã xe àaåp Möåt tïn tröåm xe húi àaä bõ cêëm khöng àûúåc ài caã xe àaåp àïí ngùn ngûâa anh ta coá thïí raão voâng quanh tòm kiïëm chiïëc xe thñch húåp àïí àaánh cùæp. Lïånh cêëm keáo daâi trong 3 nùm àûúåc àûa ra daânh cho Danil Wilson 23 tuöíi söëng úã Manchester (Anh). Thêím phaán Peter Ward cho biïët Wilson àaä duâng xe àaåp chaåy laåi gêìn caác xe húi àïí quan saát tòm caách àaánh cùæp chuáng. Thaáng 5 röìi Wilson àaä bõ buöåc töåi xêm nhêåp traái pheáp vaâo möåt chiïëc xe húi vaâ àaä phaãi ngöìi tuâ 7 ngaây. Coân 3 nùm trûúác àêy anh ta àaä bõ phaåt 20 baãng Anh vò töåi laâm hoãng möåt cûãa kñnh xe húi. Lïånh trïn cêëm Wilson khöng àûúåc àaåp xe àaåp bêët cûá àêu úã Manchester. Anh ta cuäng bõ cêëm úã hai khu vûåc ngoaåi ö thaânh phöë laâ Didsbury vaâ Chorlton ngoaåi trûâ trong khuön viïn cöng ty núi meå hay chõ cuãa anh ta laâm viïåc! http://www.ebooks.vdcmedia.com
 11. CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI 11 Cûúái nhau sau 53 nùm chung söëng Möåt öng laäo ngûúâi Ecuador nùm nay àaä 103 tuöíi cuöëi cuâng àaä chõu laâm àaám cûúái vúái ngûúâi “baån gaái” sau hún nûãa thïë kyã chung söëng vúái nhau. Jose Domingo Olaya àaä laâm àaám cûúái vúái Melchora Vergara nay cuäng àaä 76 tuöíi sau khi hai ngûúâi àaä chunn söëng vúái nhau suöët 53 nùm trúâi. Buöîi lïî àaä àûúåc tiïën haânh taåi nhaâ thúâ cuãa thõ trêën Los Rios. Baâ Vergara trong böì àöì cûúái truyïìn thöëng vui sûúáng noái: “Töi chûa bao giúâ laåi tûúãng tûúång ra rùçng mònh seä laâm àaám cûúái úã tuöíi naây. Töi thêåt sûå rêët may mùæn.” Caã hai vúå chöìng giaâ àaä coá vúái nhau 14 àûáa con, 48 àûáa chaáu vaâ 22 àûáa chùæt. Têët caã àïìu coá mùåt àêìy àuã tham dûå lïî cûúái cuãa hai ngûúâi. http://www.ebooks.vdcmedia.com
 12. CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI 12 Lïìu tuyïët khöíng löì úã Manchester Möåt caái lïìu tuyïët khöíng löì diïån tñch khoaãng 189 m vuöng àaä àûúåc dûång lïn trong khu vûåc Deansgate úã thaânh phöë Manchester (Anh) vúái àêìy àuã tiïån nghi bao göìm caã möåt phoâng khaách laâm bùçng bùng. Caái lïìu coá hònh daáng möåt chai rûúåu vöëtka vaâ khaách tham quan coá thïí ài xuöëng thöng qua möåt löëi ài hònh caái cöí chai. Nhûäng nhaâ àiïu khùæc bùng taâi nùng nhêët trïn thïë giúái àaä taåo laåi möåt “phoâng khaách àiïín hònh cuãa ngûúâi Anh”. Caái lïìu laâ möåt phêìn trong chiïën dõch quaãng caáo cho nhaän hiïåu rûúåu vöëtka Absolut àûúåc cho laâ uöëng ngon nhêët úã nhiïåt àöå 0 àöå C. http://www.ebooks.vdcmedia.com
 13. CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI 13 David Beckham bùçng söcöla! Beckham khöng chó úã trong loâng ngûúâi hêm möå maâ coân trong caã miïång cuãa hoå. Bûác tûúång (aãnh) taåc hònh ngöi sao boáng àaá naây cao 3m vaâ laâm bùçng söcöla sûäa àùåt giûäa möåt giao löå àöng àuác taåi trung têm mua sùæm úã Tokyo, Nhêåt Baãn. “Anh ta coá muâi võ söcöla ngoåt ngaâo” - Kinya Murakami thuöåc cöng ty saãn xuêët keåo söcöla Meiji Seika cho biïët vïì chiïën dõch quaãng caáo maâ hoå vûâa phaát àöång. Cöng ty Meiji Seika seä cho thêëy Beckham bùçng söcöla haånh nhên àûúåc nhêëm nhaáp tûâ tûâ trong caác quaãng caáo vaâ aáp phñch cuãa mònh. Bûác tûúång àûúåc laâm tûâ nhiïìu thanh söcöla khöng phaãi àïí baán. Noá seä àûúåc trûng baây cho túái lïî Giaáng sinh trûúác khi àûúåc àûa túái möåt àõa àiïím an toaân hún. Hiïån Beckham bùçng söcöla àûúåc àùåt trong löìng kñnh vaâ coá ñt nhêët hai nhên viïn baão vïå thûúâng trûåc taåi chöî. Nhûng àiïìu naây cuäng khöng ngùn àûúåc caác fan cuöìng nhiïåt theâm thuöìng nhòn bûác tûúång! http://www.ebooks.vdcmedia.com
 14. CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI 14 Baão taâng caác biïín baáo giao thöng Möåt viïån baão taâng trûng baây caác biïín baáo giao thöng vûâa àûúåc múã cûãa úã thaânh phöë Sao Paulo, Brazil. Ngûúâi phaát ngön cho biïët àêy laâ viïån baão taâng àêìu tiïn trïn thïë giúái vïì thïí loaåi naây. Noá coá möåt böå sûu têåp nhoã caác bûác aãnh vaâ möåt têëm baãng vúái thöëng kï vïì giao thöng úã Sao Pualo, thaânh phöë vúái 12 triïåu chiïëc xe. Baão taâng cuäng coá nhûäng mö hònh àeân giao thöng kiïíu cuä tûâ caác thêåp niïn tûâ 20 cho àïën 60. http://www.ebooks.vdcmedia.com
 15. CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI 15 Chuá choá suâng àaåo Möåt con choá vö chuã àaä àaáp laåi lúâi kïu goåi cuãa caác giaáo sô àaåo Höìi laâm ngûúâi cêìu nguyïån 5 lêìn möåt Caác tñn àöì àang cêìu ngaây. Socksy, tïn möåt con choá lai maâu àen àaä chaåy nguyïån trong möåt nhaâ thúâ vïì hûúáng nhaâ thúâ Höìi giaáo Memon khi caác giaáo sô Höìi giaáo kïu goåi niïìm tin caác tñn àöì suâng àaåo, vaâ bùæt àêìu suãa lïn hoaâ theo hoå. Nhûäng cû dên úã Lonavala gêìn thuã àö Bombay (ÊËn Àöå) cho biïët con choá chûa bao giúâ boã lúä möåt dõp cêìu nguyïån naâo trong suöët 9 nùm qua. Ynus Sayyed, möåt giaáo sô cho biïët: “Nïëu coá möåt löîi nhoã naâo trong baâi kinh cêìu nguyïån. Socksy seä ngûâng suãa vaâ tiïëp tuåc sau àoá möåt vaâi giêy. Töi àaä àïí yá thêëy àiïìu naây rêët roä raâng. Hêìu nhû laâ noá hiïíu nhûäng gò baâi kinh noái.” A G Khan, giaáo sô àûáng àêìu nhaâ thúâ tin rùçng tiïëng kïu cuãa Socksy laâ möåt hònh thûác khiïín traách nhûäng ngûúâi theo àaåo Höìi àaä boã qua viïåc cêìu nguyïån. http://www.ebooks.vdcmedia.com
 16. CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI 16 Cûúáp giaã Öng giaâ Noel Caãnh saát taåi Chester, Anh, àang truy tòm möåt ngûúâi àaân öng àaä cûúáp möåt cûãa hiïåu thuöëc vúái mö taã nhêån daång: rêu trùæng daâi, mùåc böå àöì àoã, mang giaây öëng maâu àen, vaâ buång phïå. Caãnh saát trûúãng Mike Spraker cho biïët “öng giaâ Noel” kia dûúâng nhû àaä lêëy ài möåt söë lûúång khöng roä bao nhiïu thuöëc giaãm àau OxyContin cuãa hiïåu thuöëc Eckerd úã Chester vaâo àïm thûã baãy 14/12. “Möåt ngûúâi àaä ùn mùåc y hïåt nhû öng giaâ Nöel bûúác vaâo hiïåu thuöëc tiïën túái gêìn dûúåc sô, ruát suáng ra àe doaå vaâ yïu cêìu coá OxyContin” – Öng noái. Möåt àún võ choá caãnh saát àaä lêìn theo dêëu vïët cuãa gaä àïën möåt baäi àêåu xe gêìn khu nhaâ phûác húåp. Caãnh saát cho rùçng tïn cûúáp leo lïn möåt chiïëc xe vaâ boã tröën. http://www.ebooks.vdcmedia.com
 17. CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI 17 Boâ cuäng tuên thuã luêåt lïå giao thöng Chuyïån kyâ laå àaä xaãy ra khi möåt àaân boâ àaä khöng chõu bùng qua lùçn vöi vaâng trïn möåt con àûúâng gêìn trang traåi cuãa chuáng úã Somerset (Anh). Nhûäng vaåch vöi àûúåc duâng àïí caãnh baáo ngûúâi laái xe giaãm töëc àöå vaâ caác chuyïn gia tin rùçng nhûäng con boâ cho noá laâ têëm lûúái trïn mùåt àûúâng àïí ngùn gia suác qua laåi. Gordan Brinson möåt nöng dên cho biïët öng rêët ngaåc nhiïn khi thêëy caách caác con boâ phaãn ûáng laåi khi gùåp caác vaåch vöi vaâng. Öng noái: “Khi gùåp vaåch vöi vaâng chuáng dûâng laåi vaâ khöng chõu ài tiïëp. Chuáng quay ngûúåc laåi vaâ trúã vïì trang traåi.” Brinson àaä cho di chuyïín möåt vaâi con boâ bùçng xe taãi vaâ söë coân laåi thò ài bùng àöìng àïí traánh nhûäng vaåch vöi. Öng cuäng cho hay gia suác khöng phaãi laâ loaâi vêåt duy nhêët coá phaãn ûáng kyâ laå nhû vêåy àöëi vúái caác vaåch vöi. “Töi nghe ngûúâi ta noái ngûåa cuäng gùåp khoá khùn khi ài qua nhûäng vaåch vöi nhû vêåy. Chuáng tòm caách nhaãy qua àoá.” Hiïån höåi àöìng thaânh phöë Somerset àang baân baåc vúái nhûäng nöng dên àïí tòm caách giaái quyïët vuå viïåc. http://www.ebooks.vdcmedia.com
 18. CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI 18 Maáy raâ kim loaåi phaát hiïån duång cuå möí boã quïn trong buång Nhúâ maáy raâ kim loaåi taåi sên bay maâ möåt phuå nûä Canada múái hiïíu àûúåc nguyïn nhên khiïën baâ ta bõ àau buång trong suöët 4 thaáng trúâi: àoá laâ duång cuå banh miïång vïët möí daâi 30cm. Khi àûúåc baáo àöång búãi tiïëng bñp bñp phaát ra tûâ maáy raâ, caác nhên viïn an ninh taåi sên bay Regina thuöåc bang Saskatchewan (miïìn trung Canada) àaä luåc soaát ngûúâi phuå nûä trïn àang chuêín bõ chuyïën bay ài Calgary, tónh Alberta vaâo thaáng 10 vûâa qua. Nhûng hoå khöng tòm thêëy möåt vêåt naâo bùçng kim loaåi. Vaâi ngaây sau, ngûúâi phuå nûä Canada àaä ài chuåp X-quang vaâ phaát hiïån sûå coá mùåt cuãa duång cuå banh vïët möí vúái chiïìu daâi 30 cm vaâ chiïìu röång 5 cm bõ boã quïn trong buång trong möåt ca möí taåi bïånh viïån àa khoa Regina 4 thaáng trûúác. Theo àaâi truyïìn hònh CBC, ngûúâi phuå nûä àaä kiïån baác sô phêîu thuêåt vaâ bïånh viïån núi baâ àaä àûúåc möí. Bïånh nhên àaä phaãi traãi qua möåt ca möí thûá hai àïí lêëy duång cuå bõ boã quïn ra. http://www.ebooks.vdcmedia.com
 19. CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI 19 Xe lùn cuäng phaãi giúái haån töëc àöå di chuyïín Ban giaám hiïåu möåt trûúâng àaåi hoåc vûâa ra qui àõnh töëc àöå töëi àa cuãa caác xe lùn laâ 4 dùåm/h trong khuön viïn trûúâng, hi voång noá seä giaãm nguy cú gêy thûúng tñch cho ngûúâi ài böå. “Àoá laâ möåt qui àõnh an toaân, àún giaãn vaâ dïî hiïíu” – Öng Tom Jacobsmeyer, phoá chuã tõch cuãa trûúâng, ngûúâi àaä àïì ra qui àõnh trïn sau khi tröng thêëy möåt sinh viïn suyát nûäa àaä töng vaâo möåt phuå nûä àang “chaåy rêët nhanh” trïn xe lùn. Tuy nhiïn möåt vaâi sinh viïn laåi cho biïët qui àõnh naây thêåt laâ vúá vêín. “Noá giöëng nhû möåt troâ àuâa” - Lynn Eller, möåt trong söë nhiïìu sinh viïn phaãi duâng xe lùn hay xe àiïån trong khuön viïn trûúâng noái – “Nhaâ trûúâng nïn nhùæc nhúã nhûäng ngûúâi bònh thûúâng haäy quan têm àïën nhûäng ngûúâi taân têåt thò hún.” Ban giaám hiïåu cho biïët luác àêìu hoå seä chó caãnh caáo nhûäng ngûúâi vi phaåm nöåi qui trïn, nhûng nïëu vi phaåm nhiïìu lêìn coá thïí bõ àònh chó hoùåc àuöíi hoåc. http://www.ebooks.vdcmedia.com
 20. CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI 20 50 nùm laâm öng giaâ Noel Möåt ngûúâi àaân öng söëng úã Birmingham (Anh) àaä söëng soát sau hai cuá àöåt quõ vaâ 17 lêìn lïn cún àau tim àaä àoáng vai öng giaâ Noel suöët 50 nùm liïìn. Dan Jones lêìn àêìu tiïn àoáng vai öng giaâ Tuyïët laâ vaâo tiïåc mûâng cuãa cö chaáu gaái nùm 1952. Vaâ tûâ àoá trúã ài öng àaä xuêët hiïån trong gêìn 1000 kyâ lïî Nöel taåi caác trûúâng hoåc, bïånh viïån vaâ caác sûå kiïån tûâ thiïån trong vai öng giaâ Noel. Ngûúâi àaân öng nùm nay àaä 73 tuöíi lêìn àêìu tiïn lïn cún àau tim laâ vaâo nùm 1972 vaâ öng tin rùçng chñnh öng giaâ Nöel àaä cûáu söëng öng. Öng àïí rêu trùæng baåc daâi hún bùæt àêìu vaâo thaáng 7 haâng nùm vaâ caåo noá ài khi nùm múái àïën. Öng noái: “Töi thñch nhòn khuön mùåt cuãa boån treã khi töi trao quaâ cho chuáng. Nïëu töi khöng àûúåc khoeã thò àêëy chñnh laâ liïìu thuöëc böí töët nhêët maâ töi coá àûúåc. Boån treã luön tòm caách keáo rêu cuãa töi vaâ töi yïu khuön mùåt cuãa chuáng khi chuáng nhêån ra àêëy laâ rêu thêåt.” http://www.ebooks.vdcmedia.com
Đồng bộ tài khoản