Cisco Network part 72

Chia sẻ: Adasdsaeqd Asdasdasdaseq | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
30
lượt xem
3
download

Cisco Network part 72

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'cisco network part 72', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cisco Network part 72

  1. end R3 hostname R3 interface Ethernet0/0 ip address 192.168.4.1 255.255.255.0 half-duplex interface Serial0/0 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 no fair-queue end R4 hostname R4 interface Ethernet0/0 ip address 192.168.100.1 255.255.255.0 interface Serial0/0 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 clockrate 64000 no fair-queue interface Serial0/1 ip address 192.168.1.2 255.255.255.0 clockrate 64000 ip http server ip classless end R5 hostname R5 interface Loopback0 ip address 10.1.1.1 255.255.255.0 no ip directed-broadcast interface Ethernet0/0 ip address 172.16.1.2 255.255.255.0 no ip directed-broadcast interface Serial0/0 ip address 192.168.2.2 255.255.255.252 ip classless end Cấu hình ban đầu cho các router : R1
  2. Router# configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)#hostname R1 R1(config)#line console 0 R1(config-line)#password cisco R1(config-line)#login R1(config)#line vty 0 4 R1(config-line)#password cisco R1(config-line)#login R1(config-line)#exit R1(config)#enable password cisco R1(config)#interface s0/0 R1(config-if)#ip address 172.16.2.2 255.255.255.252 R1(config-if)#clock rate 64000 R1(config-if)#no shutdown R1(config-if)#int e0/0 R1(config-if)#ip address 172.16.1.1 255.255.255.0 R1(config-if)#no shutdown R1(config-if)#exit R1(config)# cấu hình cho router R2 : Router>enable Router#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)#hostname R2 R2(config)#line console 0 R2(config-line)#password cisco R2(config-line)#line vty 0 4 R2(config-line)#no login R2(config-line)#exit R2(config)#interface e0/0 R2(config-if)#ip address 192.168.4.2 255.255.255.0 R2(config-if)#no shutdown R2(config-if)#interface s0/0 R2(config-if)#ip address 172.16.2.1 255.255.255.252 R2(config-if)#clock rate 64000 R2(config-if)#no shutdown R2(config-if)#exit R2(config)#^Z R2#
  3. cấu hình cho router R3 : Router# configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)#hostname R3 R3(config)#line console 0 R3(config-line)#password cisco R3(config-line)#line vty 0 4 R3(config-line)#no login R3(config-line)#exit R3(config)#interface s0/0 R3(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 R3(config-if)#clock rate 64000 R3(config-if)#no shutdown R3(config-if)#interface e0/0 R3(config-if)#ip address 192.168.4.1 255.255.255.0 R3(config-if)#no shutdown R3(config-if)#exit R3(config)#^Z R3# cấu hình cho router R4 : Router# configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)#hostname R4 R4(config)#line console 0 R4(config-line)#password cisco R4(config-line)#line vty 0 4 R4(config-line)#no login R4(config-line)#exit R4(config)#interface s0/1 R4(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0 R4(config-if)#clock rate 64000 R4(config-if)#no shutdown R4(config-if)#interface s0/0 R4(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.252 R4(config-if)#clock rate 64000 R4(config-if)#no shutdown R4(config-if)#exit cấu hình cho router R5 : Router# configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
  4. Router(config)#hostname R5 R5(config)#line console 0 R5(config-line)#password cisco R5(config-line)#line vty 0 4 R5(config-line)#no login R5(config-line)#exit R5(config)#interface s0/0 R5(config-if)#ip address 192.168.2.2 255.255.255.252 R5(config-if)#clock rate 64000 R5(config-if)#no shutdown R5(config-if)#interface e0/0 R5(config-if)#ip address 172.16.1.2 255.255.255.0 R5(config-if)#no shutdown R5(config-if)#interface loopback 0 R5(config-if)#ip address 10.1.1.1 255.255.255.0 R5(config-if)#^Z R5# kiểm tra bảng định tuyến : R1#show ip route Gateway of last resort is not set 172.16.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks C 172.16.1.0/24 is directly connected, Ethernet0/0 C 172.16.2.0/30 is directly connected, Serial0/0 R2#show ip route Gateway of last resort is not set 172.16.0.0/30 is subnetted, 1 subnets C 172.16.2.0 is directly connected, Serial0/0 C 192.168.4.0/24 is directly connected, Ethernet0/0 R3#show ip route Gateway of last resort is not set C 192.168.4.0/24 is directly connected, Ethernet0/0 C 192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/0 R4#show ip route Gateway of last resort is not set C 192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/1 192.168.2.0/30 is subnetted, 1 subnets C 192.168.2.0/30 is directly connected, Serial0/0 R5#show ip route Gateway of last resort is not set 172.16.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
  5. C 172.16.1.0 is directly connected, Ethernet0/0 10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets C 10.1.1.0 is directly connected, Loopback0 192.168.2.0/30 is subnetted, 1 subnets C 192.168.2.0 is directly connected, Serial0/0 Cấu hình định tuyến cho các router .Router R2,R3, interface s0/0 của R1 và interface s0/1 của R4 chạy OSPF process 1 ,còn lại là chạy ISIS . Ta biết cấu hình ISIS đòi hỏi cần phải có địa chỉ NET ,mỗi system-ID đại diện cho mỗi node, ta có thể gắn nó một cách tùy ý nhưng để đảm bảo system-ID là duy nhất của mỗi router trong một area ta sẽ sử dụng địa chỉ Mac . Ta kiểm tra địa chỉ Mac của thiết bị bằng cách show arp hoặc show interface . R1#show arp Protocol Address Age (min) Hardware Addr Type Interface Internet 172.16.1.1 - 0004.c052.7ce0 ARPA Ethernet0/0 R4#show interface e0/0 Ethernet0/0 is administratively down, line protocol is down Hardware is AmdP2, address is 0002.4b79.9ca0 (bia 0002.4b79.9ca0) Internet address is 192.168.100.1/24 MTU 1500 bytes, BW 10000 Kbit, DLY 1000 usec, reliability 252/255, txload 1/255, rxload 1/255 R5#sh arp Protocol Address Age (min) Hardware Addr Type Interface Internet 172.16.1.2 - 00d0.ba1a.f080 ARPA Ethernet0/0 Cấu hình như sau : R1(config)#router ospf 1 R1(config-router)#network 172.16.2.0 0.0.0.3 area 0 R1(config-router)#exit R1(config)#clns routing R1(config)#router isis
Đồng bộ tài khoản