Clo

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

0
168
lượt xem
38
download

Clo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cho biết vị trí các nguyên tố Halogen trong HTTH, suy ra cấu tạo nguyên tử của chúng có gì giống nhau? Dựa vào đặc điểm cấu tạo nguyên tử, cấu hình electron lớp ngoài cùng của chúng. Dựa vào đặc điểm cấu tạo nguyên tử, cấu tạo hình eletron lớp ngoài cùng của chúng từ đó cho biêt s khuynh hướng hóa học đặc trưng của các nguyên tố Halogen là gì?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Clo

 1. Cho bieát vò trí caùc nguyeân toá Halogen trong HTTH, Suy ra caáu taïo nguyeân töû cuûa chuùng coù gì gioáng nhau? Thuoäc PNC VII -Coù 7e lôùp ngoaøi cuøng: ns2 np5
 2. Döïa vaøo ñaëc ñieåm caáu taïo nguyeân töû, caáu hình electron lôùp ngoaøi cuøng cuûa chuùng töø ñoù cho bieát khuynh höôùng hoùa hoïc ñaëc tröng cuûa caùc nguyeân toá Halogen laø gì ? -Nhaän theâm 1e ñeå taïo lôùp ngoaøi cuøng beàn vöõng, theå hieän tính oxi hoùa X + 1e X1- neân trong hôïp chaát vôùi kim loaïi vaø hidro, Halogen luoân coù soá oxi hoùa -1.
 3. Trong PNC theo chieàu taêng ñieän tích haït nhaân thì ñoä aâm ñieän caùc nguyeân toá bieán ñoåi theá naøo, suy ra tính oxi hoùa caùc nguyeân toá Halogen taêng daàn hay giaûm daàn töø treân xuoáng ? Ñoä aâm ñieän caùc nguyeân toá giaûm daàn neân tính oxi hoùa caùc nguyeân toá giaûm daàn
 4. Clo Kyù hieäu hoùa hoïc : Cl Khoái löôïng nguyeân töû : 35,5 Coù 2 ñoàng vò : 17Cl ( 75,4%) & 17Cl ( 24,6%) 35 37 Soá thöù töï : 17 3 Chu kyø : Caáu hình e : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 Cl2 CTPT :
 5. I.Traïng thaùi töï nhieân Daïng ñôn chaát : khoâng (vì Clo hoaït ñoäng hoùa hoïc maïnh) Daïng hôïp chaát : muoái clorua - NaCl coù trong nöôùc bieån, moû. - KCl coù trong quaëng: cacnalit KCl.MgCl2.6H2O xinvinit KCl.NaCl -Clo chieám 0,05% khoái löôïng voû traùi ñaát. -Ngoaøi ra Clo coøn coù trong huyeát thanh ñoäng vaät, trong daï daøy (daïng HCl)
 6. II.Tính chaát vaät lyù khí Traïng thaùi : vaøng luïc Maøu : Muøi : xoác Ñoäc : kích thích maïnh ñöôøng hoâ haáp vaø laøm vieâm caùc nieâm maïc d Cl2/kk = 71/29 naëng gaáp 2,5 laàn khoâng khí Ít tan trong nöôùc, ôû 200C 1 theå tích H2O hoøa tan 2,3 theå tích Cl2, Clo tan nhieàu trong dung moâi höõu cô : benzen (C6H6), cacbontetraclorua (CCl4)
 7. III.Tính chaát hoùa hoïc Do lôùp ngoaøi cuøng coù 7e neân Clo deã nhaän 1e theå hieän tính oxi hoùa trong phaûn öùng vôùi kim loaïi vaø hidro. 1-Taùc duïng vôùi kim loaïi :
 8. Ví duï +3 -1 t0 0 0 2 Al + 3 Cl2 2 AlCl3 Chaát khöû Chaát oxy hoùa
 9. Ví duï +2 -1 0 t0 0 Cu + Cl2 CuCl2 Chaát khöû Chaát oxy hoùa
 10. Ví duï +3 -1 0 t0 0 2FeCl3 2 Fe + 3Cl2 Chaát oxy hoùa Chaát khöû
 11. Vaäy trong phaûn öùng vôùi kim loaïi Clo coù tính oxi hoùa vaø kim loaïi ñaït möùc oxi hoùa cao nhaát. phaûn öùng xaûy ra nhanh, toûa nhieàu nhieät taïo muoái clorua n Cl2 + 2M 2MCln
 12. 2-Taùc duïng vôùi Hydro :
 13. taïo khí hydroclorua: H + Cl 2H Cl −1 +1 0 0 ⎯⎯→ as 2 2 Chaát khöû Chaát oxy hoùa 3-Taùc duïng vôùi nöôùc : - khi tan trong nöôùc 1 phaàn clo taùc duïng vôùi nöôùc: −1 +1 Cl 2 + H2O HCl + HCl O 0 (axít hypoclorô) Chaát khöû Chaát oxy hoùa -Vaø HClO (axít hypoclorô) khoâng beàn ,töï phaân huûy: +1 −1 HCl O HCl + O Do ñoù axít hypoclorô coù tính oxy hoùa maïnh, tính chaát naøy duøng ñeå taåy traéng vaûi sôïi
 14. Ngoaøi ra clo coøn taùc duïng ñöôïc vôùi phi kim(S, P), dung dòch kieàm(NaOH,KOH, Ca(OH)2), vôùi caùc hôïp chaát maø nguyeân toá coøn coù möùc oxy hoùa cao hôn 2 P + 3 Cl 2 2 PCl3 Cl2 + 2NaOH NaCl + Na ClO + H2O nöôùc gia ven +2 +3 2Fe Cl2 + Cl2 2Fe Cl3
 15. IV.Ñieàu cheá 1-Trong phoøng thí nghieäm: töø axít clohydric ñaäm ñaëc vaø chaát oxy hoùa (MnO2, KMnO4, . . .) t0 ⎯→ MnCl2 + Cl2↑+ 2 H2O 4 HCl + MnO2 ⎯ 16HCl + 2KMnO4 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2↑ + 8H2O
Đồng bộ tài khoản