CÔ BÉ QUÀNG KHĂN ĐỎ - Lứa tuổi 3-4 tuổi

Chia sẻ: lexus450

- Trẻ hiểu nội dung và nhớ được những chi tiết chính của câu truyện. - Rèn luyện kĩ năng tô màu cô bé quàng khăn đỏ. - Giáo dục trẻ biết vâng lời ngừơi lớn. - Âm nhạc:hát và vận động theo nhạc bài “Mẹ yêu không nào”. - Thể chất: vận động bò zích zắc - Môi trường xung quanh: các thành viên trong gia đình. - Tạo hình: làm bánh tặng bà.

Nội dung Text: CÔ BÉ QUÀNG KHĂN ĐỎ - Lứa tuổi 3-4 tuổi

Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com




TÀI: CÔ BÉ QUÀNG KHĂN

L a tu i 3-4 tu i




Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
I. M c ích:


- Tr hi u n i dung và nh ư c nh ng chi ti t chính c a câu

truy n.


- Rèn luy n kĩ năng tô màu cô bé quàng khăn .


- Giáo d c tr bi t vâng l i ng ơi l n.


II. N i dung tích h p:


- Âm nh c:hát và v n ng theo nh c bài “M yêu không nào”.


- Th ch t: v n ng bò zích z c


- Môi trư ng xung quanh: các thành viên trong gia ình.


- T o hình: làm bánh t ng bà.


III. Chu n b :


-R i,powerpoint câu truy n cô bé quàng khăn .


-Nh c bài hát “ M yêu không nào”.


-B t cho tr làm bánh.



Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
IV. N i dung:


1. Ho t ng 1:


Cho tr hát và V n ng theo nh c bài: “M yêu không nào”


àm tho i v i tr v n i dung bài hát:


-Bài hát nói v ai?


-Trong bài hát, trư c khi i chơi b n cò có xin phép m không?


-Như v y chuy n gì ã x y ra v i b n cò?


-Các con th y b n cò như v y ã ngoan chưa?


-V y thì khi i ra ngoài các con ph i làm gì?


-Khi i ra ngoài các con ph i xin phép ba m .và khi ba m d n dò thì

minh ph i nghe l i ba m , úng không nào.


-Hôm nay,cô s k cho các con nghe câu chuy n v m t cô bé không

bi t vâng l i m xem chuy n gì s x y ra v i cô bé nha.


2. Ho t ng 2:


K l n 1: cô dùng powerpoint trình chi u cho tr xem.


Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
Chú ý: khi trình chi u có th d ng l i t các câu h i cho tr d

oán.


K l n 2: dùng r i


Có th cho tr lên di n r i,cô d n truy n n nhân v t nào thì tr

nh c l i l i tho i c a nhân v t ó. N u tr không nh thì nh các b n khác

giúp hơ c cô s nh c cho tr .


3.Ho t ng 3:


Câu h i àm tho i:


-Câu truy n có nh ng nhân v t nào?


-M b o cô bé quàng khăn làm gì?


-M d n cô bé nh ng gì?


-Cô bé có nghe l i m không?


-Ai ã nh c nh cô bé?


- Khi vào r ng cô bé g p ai?


-N u con là cô bé thì khi g p sói con s làm gì?



Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
-Th sói có ăn th t cô bé ngay không?


-T i sao?


-Sau ó sói ã làm gì?


-Ai có th nh c l i nh ng câu mà cô bé ã h i bà ngo i?


-Ai ã c u cô bé?


-Ai có th t tên cho câu truy n.


4.Ho t ng 4:


Tr làm bánh bi u bà


-cho tr xem m u m t s lo i bánh làm b ng b t.


-cung c p b t và các lo i u cho tr làm và tranh trí bánh.


Tr mang bánh i bi u bà, v a i v a v n ông theo nh c bài “ cháu

yêu bà”.




Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản