Cơ cấu tổ chức của tài chính quốc tế

Chia sẻ: tanphat_tk

Nhóm 10_lớp 35K6.3      Đà o  T h ị Bíc h  Ng ọ c T rầ n T h ị T h a nh  T â m Bùi T h ị Kim  T h o a Lê  Ho à ng  Anh Ng uy ễ n Ng ọ c  S a ng      Ng uy ễ n T h ị Nh ư Q

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Cơ cấu tổ chức của tài chính quốc tế

Nhóm 10_lớp 35K6.3

Đà o  T h ị  B í c h  Ng ọ c Ng uy ễ n T h ị  Nh ư Q u ỳ nh
 

T r ầ n T h ị  T h a nh  T â m Ma i T h ị  Ho à i T h ươ ng
 

B ù i T h ị  Kim  T h o a Ng uy ễ n T h ị  T rinh
 

Lê  Ho à ng  Anh Ng uy ễ n V ă n H ù ng
 

Ng uy ễ n Ng ọ c  S a ng P h a n V ă n Lợ i
 
TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

CHỦ ĐỀ 10:

MỘT SỐ TỔ CHỨC
TÀI CHÍNH QUỐC TẾ


GVHD:NGUYỄN THANH HƯƠNG
Quỹ tiền tệ quốc tế
(IMF)
GVHD:NGUYỄN THANH HƯƠNG 
Bối cảnh lịch sử:
Vào năm 1930, nhiều nước bắt đầu áp dụng tư
tưởng trọng thương.
Thương mại thế giới đã sa sút nghiêm trọng,
khi việc làm và mức sống ở nhiều nước suy giảm.Nhu cầu lúc này là cần có một
tổ chức phục hồi kinh tế và IMF
đã ra đời để đáp ứng nhu cầu đó


Tòa nhà trụ sở chính của
Quỹ tiền tệ quốc tế
tại Washington, Hoa Kỳ.
Ngày thành lập:


 IMF được thành lập tháng 7 năm 1944 tại
Bretton Woods, New Hampshire, Hoa Kỳ
 Ngày 1 tháng 3 năm 1947, IMF bắt đầu ho ạt
động và tiến hành cho vay khoản đầu tiên ngày 8
tháng 5 năm 1947.

•Cộng hòa miền Nam
Việt Nam tham gia IMF
từ 21-9-1956 và Việt
Nam chính thức là hội
viên của IMF từ tháng 9
năm 1976.
GVHD:NGUYỄN THANH HƯƠNG 
THÀNH VIÊN
 Khi thành lập, IMF có 49 nước thành viên,
đến nay đã có 185 nước thành viên.

 Nguồn vốn: của IMF là do các nước đóng
góp, các nước thành viên có cổ phần lớn
trong IMF là Mỹ (17,46%),
Đức ( 6,11%), Nhật Bản( 6.26%),
Anh(5.05%), Pháp(5.05%).
Tổng vốn của IMF là 30 tỷ USD (1999).


GVHD:NGUYỄN THANH HƯƠNG 
Thúc đẩy Tăng cường
sự hợp tác ổn định
tiền tệ quốc tế tỷ giá

MỤC ĐÍCH
CỦA TỔ CHỨC
Tạo điều kiện Hỗ trợ
mở rộng thành lập
và tăng trưởng hệ thống
Rút ngắn thời gian
thương mại thanh toán
và giảm sự
quốc tế đa phương
mất cân bằng
trong cán cân
thanh toán quốc tế
Các giai đoạn phát triển:

Từ phiên họp của Liên Hợp Quốc tháng 7

năm 1944 tạiBretton Woods, New
Hampshire, Hoa Kỳ.

 IMF đã đi vào hoạt động ngày
27 tháng 12 năm 1945,

 Từ cuối đại chiến thế giới thứ 2 cho đến cuối năm
1972, thế giới tư bản đã đạt được sự tăng trưởng thu
nhập thực tế nhanh chưa từng thấy.

GVHD:NGUYỄN THANH HƯƠNG 
 Những tiến bộ nhanh chóng trong kỹ thuật
công nghệ và thông tin liên lạc đã góp phần
làm tăng hội nhập quốc tế của các thị trường, Ảnh hưởng của IMF trong
kinh tế toàn cầu được gia
tăng nhờ sự tham gia đông
hơn của các quốc gia thành
viên.
GVHD:NGUYỄN THANH HƯƠNG 
Quan hệ của Việt Nam

Do chính sách
cấm vận
Quan hệ
Cộng hòa kinh tế Quan hệ
giữa IMF
miền Nam của Mỹ, GiữaIMF
với
Việt Nam nên quan hệ Nam
Việt Nam
giữa IMF với thực sự
tham gia
được
Việt Nam được
IMF
cải thiện.
từ 21-9-1956 chỉ tiến triển khai thông.
với mức độ
nhất định.
Ngân hàng Thế giới
(World Bank)


GVHD:NGUYỄN THANH HƯƠNG 
Ngân hàng Thế giới (World Bank) là thuật ngữ mô tả một

cơ quan tài chính quốc tế
Ngân hàng Thế giới tuyên bố mục tiêu chính của mình là

giảm thiểu đói nghèo.
Ngân hàng
Hội Quốc tế
Phát triển Tái thiết và
Ngân hàng Phát triển
Quốc tế
Thế giới (IBRD)
(IDA)Công ty
Tài chính
Quốc tế
(IFC)
GVHD:NGUYỄN THANH HƯƠNG 
Thành viên:

 Hầu hết các nước trên thế giới.
 Vào năm 2010, chỉ những quốc gia
Andorra, Cuba, Monaco,Triều Tiên, và
Thành Vatican… không phải là thành viên
của Ngân hàng Thế giới.
GVHD:NGUYỄN THANH HƯƠNG 
Ngân hàng
Tái thiết và Phát triển Quốc tế

(International Bank
for Reconstruction and Development)
(IBRD)

GVHD:NGUYỄN THANH HƯƠNG 
Sự thành lập
ra đời vào ngày 27 Tháng 12 năm 1945
 IBRD
sau phê chuẩn quốc tế của các thỏa thuận
đạt được tại Liên Hiệp Quốc Hội nghị tài
chính tiền tệ vào Ngày 22 tháng 7 Năm 1944
tại Bretton Woods, New Hampshire .
Trụ
sở
của
IFC
GVHD:NGUYỄN THANH HƯƠNG 
Thành viên
thành viên của IBRD là
 Các
186 của các thành viên LHQ và Kosovo .
Thành viên mới nhất là Tuvalu , đã tham gia
trong năm 2010.
 Không phải thành viên là :Cuba, Bắc Hàn,
Andorra, Monaco, Liechtenstein, Nauru,
Quần đảo Cook,Niue, Vatican City…
 Tất cả các thành viên của IBRD cũng là
thành viên của IMF , và ngược lại.
GVHD:NGUYỄN THANH HƯƠNG 
Nhiệm vụChống
Tài trợ Duy trì
đói nghèo
cho việc các
bằng các
tái thiết khoản
phương tiện
quốc gia thanh toán
tài chính
GVHD:NGUYỄN THANH HƯƠNG 
Hoạt động và phát triển
Bắt đầu hoạt động vào ngày 25 tháng 6 năm

1946. Đã phê chuẩn các khoản vay đầu tiên
vào ngày 9 tháng 5 năm 1947.
 Một phương tiện để tái thiết châu Âu và Nhật
Bản sau Thế chiến II, và thúc đẩy tăng
trưởng kinh tế ở các nước đang phát triển ở
châu Phi, châu Á và Mỹ Latinh.
Kể từ đầu những năm 1990 của IBRD cũng đã

cung cấp tài chính cho các quốc gia của
Đông Âu và các nước cộng hòa thuộc cựu
Liên Xô .

GVHD:NGUYỄN THANH HƯƠNG 
HỘI TÀI CHÍNH
QUỐC TẾ
(International Financial Corporation- IFC)
GVHD:NGUYỄN THANH HƯƠNG 
Sự thành lập và Thành viên

Các quốc gia
Các và vùng
Được
lãnh thổ
thành viên
thành lập
không gia
của IFC
vào năm
nhập IFC:
là 181
1955
San Marino,
và bắt đầu thành viên Suriname,
hoạt động của LHQ Tuvalu,
từ năm 1956 Brunei,
và Kosovo.
Cuba, …


GVHD:NGUYỄN THANH HƯƠNG 
nâng cao chất lượng cuộc sống
của người dân
Mục
tiêu
hoạt
động

Đầu tư vốn
khu vục kinh tế tư nhân

GVHD:NGUYỄN THANH HƯƠNG 
Nguyên tắc hoạt động
Tư vấn
Tài trợ

dự án
hỗ trợ
khu vực
kỹ thuật
tư nhân huy động
tài chính
cho
các cty tư nhân

GVHD:NGUYỄN THANH HƯƠNG 
Hoạt độ và phát tri ển
ng
Quyền hạn
IFC
của công ty
Vốn cổ phần cung cấp
được trao cho
được cả đầu tư
Hội đồng
cung cấp và dịch vụ
quản trị
bởi t ư vấ n
của các
các nước
thống đốc
thành viên

GVHD:NGUYỄN THANH HƯƠ NG 
Hiệp hội
phát triển quốc tế
(IDA)
GVHD:NGUYỄN THANH HƯƠ NG 
Sự thành lập

IDA đã được tạo ra vào ngày
24 tháng 9 năm 1960 và là
trách nhiệm cung cấp dài hạn,
cho vay lãi suất cho thế giới
80 quốc gia nghèo nhất,
39 trong số đó là ở châu Phi.


GVHD:NGUYỄN THANH HƯƠ NG 
Thành viên
Các
nước
thành
viên
của
Hiệp
hội
Phát
Triển

Quốc
tế.
Các thành viên của IDA là 169 thành viên của LHQ
và Kosovo.
GVHD:NGUYỄN THANH HƯƠNG 
Cho
vay
các
Cung
Nguyên dự án
Cấp
viện nhằm
tắc
trợ thúc
hoạt
Và đ ẩy
tín
động Tăng
dụng
trưởng
Kinh
tế

GVHD:NGUYỄN THANH HƯƠNG 
Hoạt động và phát triển


Kể từ khi
Các khoản vay Vốn
thành lập,
đầu tiên, được tài trợ
các khoản
đã được chủ yếu bởi
tín dụng,
phê duyệt
các khoản
viện trợ
năm 1961
đóng góp
đạt
với Chile,
từ các
161 tỷ $,
Honduras,
trung bình nước
Ấn Độ
$ 7 - $ 9 tỷ USD thành viên
và Sudan.
mỗi năm


GVHD:NGUYỄN THANH HƯƠNG
Quan hệ của Việt Nam

Do chính sách
cấm vận
Quan hệ
Cộng hòa kinh tế Quan hệ
giữa WB
miền Nam của Mỹ, Giữa WB
với
Việt Nam quan hệ Nam
Việt Nam
Giữa WB với thực sự
tham gia
được
Việt Nam được
IMF
cải thiện.
từ 1956 chỉ tiến triển khai thông.
với mức độ
nhất định.
NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN
CHÂU Á
GVHD:NGUYỄN THANH HƯƠNG 
Sự thành lập

Thành viên
NGÂN HÀNG
PHÁT TRIỂN
Nguyên tắc hoạt động
CHÂU Á
(ADB) Các mục tiêu hoạt động:
Sự hình thành và phát triển

Quan hệ hợp tác

GVHD:NGUYỄN THANH HƯƠNG 
Sự thành lập
Thành lập
theo hiệp định
của 27 nước
Ngày
thành viên
Thành
trong L à một
lập:
ủy ban Thể chế
19/12/1966.
Kinh Tế tài chính
đa phương
Châu Á và
Viễn thông
của LQ.
GVHD:NGUYỄN THANH HƯƠNG 
Thành viên
 Với 31 nước thành viên ban đầu.Ngày nay, ADB
đã phát triển với 67 thành viên - trong đó 48 là
từ bên trong khu vực châu Á và Thái Bình
Dương và 19 ở bên ngoài như: Hà Lan, Hoa Kì,
Canada, Ý, Tây Ban Nha,Thụy Điển, Đức.
̉ ́ ̀
 Bang danh sach thanh viên
Trụ
sở
Của
ADB
GVHD:NGUYỄN THANH HƯƠNG 
Hỗ trợ
tăng trưởng ktế Phát triển
bền vững xã hội
và công bằng Nguyên tắc
hoạt động
Quản lý
kinh tế tốt

GVHD:NGUYỄN THANH HƯƠNG 
Các mục tiêu hoạt động:Bảo vệ
môi trường

Hỗ trợ
Hỗ trợ giới
khu vực
tư nhân
Khuyến khích
hợp tác và
liên kết khu vực

GVHD:NGUYỄN THANH HƯƠNG 
Sự hình thành

phát triển


GVHD:NGUYỄN THANH HƯƠNG 
Những năm 1960


1963: 1966: 1967:
1965:
LHQ ADB ADB
Chủ tịch
thiết lập được phê duyệt
Philippin
thể chế thành lập dự án
đem đến
tài chính ở Manila hỗ trợ
sự đột phá
ể tăng cường vào ngày kĩ thuật
cho
phát triển 19/12 đầu tiên
khu vực
kinh tế


GVHD:NGUYỄN THANH HƯƠNG 
Những năm 1970

1970:
Thúc đẩy 1974:
1972: 1978:
Nguồn Qu ỹ
ADB ADB
tài nguyên phát triển
chuyển đến tập trung
từ các Châu Á
t rụ s ở cải thiện
tổ chức được
chính mới đường xá và
song phương thiết lập
ở vịnh cung cấp

của Manila. điện.
đa phương
khác.

GVHD:NGUYỄN THANH HƯƠ NG 
Những năm 1980


1985: 1986:
1980:
1981: Chính sách
hành động Thúc đẩy
ADB mới chú tâm
chú tâm h ỗ tr ợ
h ỗ tr ợ
đến các đến nhu cầu
dự án bộ
vấn đề liên quan
năng lượng tư nhân
xã hội
đến phụ nữGVHD:NGUYỄN THANH HƯƠ NG 
Những năm 1990

1992:
1997: 1999:
ADB
1991:
Nguyên ADB
bắt đầu
chuyển
chấp
Cộng hoà
đến xúc tiến
giảm
Liên Xô Cũ
t rụ s ở sự
đói nghèo
chính mới gia nhập
hợp tác
là mục
thường trú khu vực ADB hàng đầu
ở Ortigs
GVHD:NGUYỄN THANH HƯƠNG 
Những năm 2000
2001: 2004:
ADB thúc đẩy ADB bổ nhiệm
2002:
cơ cấu xã hội bà Khempheng
ADB giúp đỡ
chiến lược Pholseno
các nước
dài hạn của Lào
hậu chiến
để hướng dẫn làm phó
như Afghlistan,
hoạt động chủ tịch nữ
Timor Leste.
xuyên suốt đầu tiên.
đến 2015.


GVHD:NGUYỄN THANH HƯƠNG 
Quan hệ hợp tác

hội nhập của Việt NamGVHD:NGUYỄN THANH HƯƠNG 
Quan hệ giữa
Chính quyền cũ Quan hệ
NH Việt Nam
của miền nam Giữa ADB
Với ADB
Viêt Nam Nam
thời gian
trước đây thực sự
đầu khá tốt.
là hội viên được
Nhưng sau đó
chính thức khai thông.
ngày một
ADB từ
xấu đi.
năm 1966.
Bank for International Settlements
BIS
GVHD:NGUYỄN THANH HƯƠNG 
Giới thiệu về BIS.
-Ngân hàng Thanh toán Quốc tế
(tiếng Anh: Bank for International
Settlements; viết tắt: BIS)
là một tổ chức quốc tế
của các ngân hàng trung ương,


BIS có vai trò thúc đẩy sự
hợp tác giữa các NTHW
và các cơ quan khác
Trụ sở chính của BIS
Aeschenplatz 1, Basel,
BIS cung ứng Switzerland 1 Aeschenplatz, Basel, Thụy Sĩ
GVHD:NGUYỄN THANH HƯƠNG 
các dịch vụ ngân hàng.
Bối cảnh thành lập.

trong bối cảnh
của kế hoạch Young(1930).

Giải quyết vấn đề của
các khoản thanh toán bồi thường
đối với Đức Hiệp ước Versailles
sau Thế chiến thứ nhất.


Thúc đẩy hợp tác NHTW
 BIS được thành lập.
GVHD:NGUYỄN THANH HƯƠNG 
Ngày thành lập và trụ sở.
được thành lập vào ngày 17 tháng 5 năm
 BIS
1930.

khu hành chính
Hồng Kông đặc biệt
Văn
Trụ sở
của Trung Quốc
phòng
chính tại
đại
Basel,
diện
Thụy Sĩ
thành phố Mexico

GVHD:NGUYỄN THANH HƯƠNG 
Thành viên.
Các thành viên gồm:

Trung Quốc
Algeria Hungary Lithuania Romania Thái Lan
Thổ Nhĩ
Argentina Croatia Iceland Macedonia Nga
Kỳ
Cộng hòa Séc Ấ n Độ
Australia Malaysia Saudi Arabia Slovakia
Đan Mạch
Áo Indonesia Mexico Serbia Hoa Kỳ
Bỉ Estonia Ireland Hà Lan Singapore Chile
Phần Lan Vương quốc Bồ Đào
Bosnia Herzegov Israel New Zealand
Anh Nha
Hồng Kông
Brazil Pháp Italy, Na Uy Nam Phi
Đức Nhật Bản
Bulgaria Philippines Tây Ban Nha Latvia
•BIS hiện nayHy Lạp ngân hàng thành viên trung tâm, tụy t
Th ấ Sĩ
có 56 Thụy Điển
Canada Hàn Ba Lan
Quốc
cả đều có quyền được đại diện và bỏ phiếu tại Đại
hội.
•BIS hiện đang sử dụng 589 nhân viên từ 54 quốc gia.
GVHD:NGUYỄN THANH HƯƠNG 
Nguyên tắc hoạt động.thúc đẩy Quản lý
thảo luận đối tác chính tài sản
Trung tâm
và phân tích liên quan đến
cho các NHTW
nghiên cứu
chính sách hoạt động
trong các
giữa các NHTW tài chính
kinh tế và
giao dịch
và cộng đồng quốc tế
tiền tệ tài chính
tài chính
quốc tế .


GVHD:NGUYỄN THANH HƯƠNG 
Mục tiêu


Quy định về tỷ lệ vốn tự có
Minh bạch hóa tỷ lệ dự trữ


GVHD:NGUYỄN THANH HƯƠNG 
Nơi gặp gỡ của các Ngân hàng TW

Nghiên cứu và thống kê.

Hội thảo.
Sự hoạt động
và Tài sản.
phát triển.
Sản phẩm và dịch vụ.


Dịch vụ ngân hàng cho các ngân hàng trung ương.GVHD:NGUYỄN THANH HƯƠNG 
Quan hệ hợp tác

Quan hệ giữa
Chính quyền cũ
Quan hệ
NH Việt Nam
của miền nam
Giữa BIS
Với BIS
Viêt Nam
Nam
thời gian
trước đây
thực sự
đầu khá tốt.
là hội viên
được
Nhưng sau đó
chính thức
khai thông.
ngày một
BIS từ
xấu đi.
năm 1966.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản