Cơ chế phát sinh đột biến gen

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

1
1.075
lượt xem
171
download

Cơ chế phát sinh đột biến gen

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Cơ chế biểu hiện đột biến gen: + Đột biến giao tử + Đột biến tiền phôi + Đột biến Xôma: xảy ra trong nguyên phân, ở tế bào sinh dưỡng tạo thể khảm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cơ chế phát sinh đột biến gen

 1. C¥ CHÕ PH¸T SINH- BIÓU HIÖN §ét biÕn gen
 2. ®ét biÕn gen I. §ét biÕn vμ thÓ ®ét biÕn: 1.1 §ét biÕn:
 3. ®ét biÕn gen 1.2 ThÓ ®ét biÕn:
 4. ®ét biÕn gen II. C¸c d¹ng ®ét biÕn gen: ADN ban ®Çu Thay thÕ 1 cÆp Nu MÊt 1 cÆp Nu Thªm 1 cÆp Nu §¶o vÞ trÝ 1 cÆp Nu
 5. ®ét biÕn gen III. C¬ chÕ ph¸t sinh ®ét biÕn gen:
 6. ®ét biÕn gen III. C¬ chÕ ph¸t sinh ®ét biÕn gen: Söa ch÷a chuçi ADN
 7. ®ét biÕn gen III. C¬ chÕ ph¸t sinh ®ét biÕn gen: * TiÒn ®ét biÕn * §ét biÕn gen
 8. ®ét biÕn gen III. C¬ chÕ ph¸t sinh ®ét biÕn gen: * Håi biÕn
 9. ®ét biÕn gen IV. C¬ chÕ biÓu hiÖn ®ét biÕn gen: 4.1 §ét biÕn giao tö 4.2 §ét biÕn tiÒn ph«i 4.3 §ét biÕn x«ma: x¶y ra trong nguyªn ph©n, ë tÕ bμo sinh d−ìng. t¹o thÓ kh¶m
 10. ®ét biÕn gen V. Mét sè kiÓu h×nh cña ®ét biÕn gen
 11. ®ét biÕn gen V, Mét sè kiÓu h×nh cña ®ét biÕn: 5.1 §ét biÕn gen ë tÕ bμo sinh dôc: X¶y ra trong sinh s¶n h÷u tÝnh
 12. ®ét biÕn gen V. Mét sè kiÓu h×nh cña ®ét biÕn: 5.2 §ét biÕn gen ë tÕ bμo x«ma:
 13. ®ét biÕn gen V. Mét sè kiÓu h×nh cña ®ét biÕn: 5.3 §ét biÕn h×nh th¸i:
 14. ®ét biÕn gen V. Mét sè kiÓu h×nh cña ®ét biÕn: 5.4 §ét biÕn g©y chÕt
 15. ®ét biÕn gen IV. C¬ chÕ biÓu hiÖn ®ét biÕn gen: 4.1 §ét biÕn g©y chÕt
 16. ®ét biÕn gen IV. C¬ chÕ biÓu hiÖn ®ét biÕn gen: 4.1 §ét biÕn g©y chÕt
 17. ®ét biÕn gen

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản