CƠ CHẾ QUẢN LÝ KINH TẾ VIỆT NAM THỜI KÌ TRƯỚC ĐỔI MỚI

Chia sẻ: monita6603

Trong nhi u th p k ề ậ ỷ trước đổi mới, cũng giống như các Nước XHCN khác, Việt Nam thực hiện công cuộc xây dựng đất nước theo mô hình XHCN được quan niệm lúc bấy giờ. - Chế độ sở hữu toàn dân và tập thể về tư liệu sản xuất và cơ chế kế hoạch hoá tập trung đóng vai trò là những yếu tố chủ đạo của mô hình phát triển.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: CƠ CHẾ QUẢN LÝ KINH TẾ VIỆT NAM THỜI KÌ TRƯỚC ĐỔI MỚI

Lớp HP:
GVHD: ThS. Trần Thị Thảo
TP Hồ Chí Minh, tháng 5 năm 2010
1 B Ì N H Đ Ẳ N G
2 Q U A N L I Ê U
3 P H O N G K I Ế N
4 C Ơ C H Ế
5 S Ả N X U Ấ T
6 T E M P H I Ế U
- Trong nhiều thập kỷ trước
đổi mới, cũng giống như các
Nước XHCN khác, Việt Nam
thực hiện công cuộc xây dựng
đất nước theo mô hình XHCN
được quan niệm lúc bấy giờ.
- Chế độ sở hữu toàn dân và
tập thể về tư liệu sản xuất và cơ
chế kế hoạch hoá tập trung đóng
vai trò là những yếu tố chủ
đạo của mô hình phát triển.
Mang lại cho nhân
dân cuộc sống tự do,
việc làm, quyền làm
chủ xã hội cùng với
những cải thiện đáng
kể trong đời sống
vật chất và tinh thần.


Bảo đảm quyết định để Tạo lập những cơ sở
giành thắng lợi trong vật chất - kỹ thuật ban
KẾT QUẢ
cuộc chiến giải phóng đầu rất quan trọng của
và bảo vệ Tổ quốc XHCN
1 .4
1 .2
1
0 .8
Côn g n gh iệ p và
0 .6 t h ủ  côn g n gh iệ p
0 .4
0 .2
0
1976 1980 1985 1986
Những mất cân đối và nguy cơ
bất ổn định tiềm tàng trong đời
sống kinh tế - xã hội bị tích nén lại.
Tình trạng thiếu hụt kinh niên làm
gia tăng các căng thẳng trong đời
sống xã hội.
San xuât công – nông nghiêp bị
̉ ́ ̣
̀ ́
đinh đôn.
Lưu thông, phân phôi ach tăc.
́ ́ ́
Lam phat ở mức ba con sô.
̣ ́ ́
Đời sông cua cac tâng lớp nhân
́ ̉ ́ ̀
dân sa sut chưa từng thây.
́ ́
VÍ DỤ:
-Ăn gạo “mậu dịch” (gạo từ kho
các cửa hàng lương thực của Nhà
nước) hôi đủ các thứ mùi: gián,
mốc và có khi là xăng dầu..., có khi
lẫn những hạt sạn to như hạt ngô.
-Mỗi tháng được nhận thịt theo
chỉ tiêu nhất định. Mỗi tổ phải tự
bắt thăm. Ai trúng thì lĩnh trước,
không trúng thì chờ đợt sau.
-Tất cả các mặt hàng đều cần
phải mua qua tem phiếu: phụ tùng
xe đạp, phụ tùng xe máy, vải,
xăng…
Dưới áp lực của thực Những cuộc thử nghiệm này
tiễn, đã diễn ra hai cuộc tuy đưa đến những thành
thử nghiệm quan trọng: tựu nổi bật trong nông
i) Áp dụng chế độ khoán nghiệp nhưng vẫn không
sản phẩm đến hộ gia ngăn cản được cuộc khủng
đình nông dân trong Hợp hoảng ngày càng trở nên
tác xã (HTX) nông trầm trọng
nghiệp.
ii) Triển khai chế độ => Đổi mới trở thành một
"kế hoạch 3 phần " ở nhu cầu hết sức bức bách, là
các xí nghiệp công đỏi hỏi bức thiết của cuộc
nghiệp quốc doanh. sống.
I.Khái niệm cơ chế quản lý kinh
tế
CƠ CHẾ KINH TẾ
THỊ TRƯỜNG
- Cơ chế quản lý kinh tế là các quy
tắc điều chỉnh các hành vi, hoạt
động kinh tế của các cá nhân và tổ
chức kinh tế; là hệ thống các biện CƠ CHẾ
pháp, hình thức, cách thức tổ chức, KINH TẾ
điều khiển nhằm duy trì các mối
quan hệ kinh tế phát triển phù hợp
CƠ CHẾ KINH TẾ
với những quy luật kinh tế khách KẾ HOẠCH HÓA
CƠ CHẾ KINH TẾ
HỖN HỢP
quan theo mục tiêu đã xác định TẬP TRUNG
trong những điều kiện kinh tế xã
hội của từng giai đoạn phát triển.
Cơ chế quản lý kinh tế có
thể được xem xét ở nhiều góc
độ khác nhau: trong hệ thống
kinh tế vĩ mô tồn tại khái
niệm cơ chế thị trường và cơ
chế kế hoạch tập trung, cơ
chế điều tiết vĩ mô; tầm vi
mô tồn tại cơ chế tự điều
tiết…

BỘ MÁY QUẢN LÝ QUẢN LÝ, ĐIỀU TIẾT
NHÀ NƯỚC VỀ CƠ CHẾ QUẢN CÁC HOẠT ĐỘNG KINH
KINH TẾ TẾ TRONG XÃ HỘI
LÝ KINH TẾ
II. Cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp
Đặc điểm và các hình thức thể hiện
Cơ chế kế hoạch tập trung có đặc trưng cơ bản là mọi
hoạt động kinh tế xã hội đều theo một kế hoạch thống nhất từ
trung tâm, nhấn mạnh quan điểm hiện vật, không coi trọng các
quy luật kinh tế, xem nhẹ hạch toán kinh doanh.
Nhà nước can thiệp quá
sâu vào các lĩnh vực hoạt
Về chức năng quản lý động của nền kinh tế

Thực hiện nguyên tắc tập
trung cao độ =>Tính quan liêu,
Về nguyên tắc quản lý cửa quyền của Nhà nước

Nền kinh tế hiện vật theo
kiểu “cấp phát – giao nộp” và
ĐẶC ĐIỂM Về hình thức quản lý thực hiện cơ chế “xin-cho”

Dựa chủ yếu vào phương
Về phương pháp quản lý pháp mệnh lệnh tài chính

Sử dụng công cụ kế hoạch
mang tính pháp lệnh, áp đặt
Về công cụ quản lý
từ trên xuống
Hình thức thể hiện:
+ Bao cấp qua giá: Nhà nước quyết định giá
trị tài sản, thiết bị, vật tư, hàng hóa thấp hơn
giá trị trên thị trường do đó hạch toán kinh t ế
chỉ là hình thức.
+ Bao cấp qua chế độ tem phiếu: Nhà
nước quy định chế độ phân phối vật phẩm
tiêu dùng cho cán bộ, công nhân viên theo
định mức qua hình thức tem phiếu. Nó đã thủ
tiêu động lực kích thích người lao động và
phá vỡ nguyên tắc phân phối theo lao động.
+ Bao cấp theo chế độ cấp phát vốn của
ngân sách nhưng không có chế tài ràng buộc
trách nhiệm vật chất đối với các đơn vị cấp
vốn; nó làm tăng gánh nặng ngân sách, sử
dụng vốn kém hiệu quả.
Kết quả, ý nghĩa và hạn chế
của quá trình thực hiện cơ chế kế 15
hoạch tập trung quan liêu, bao cấp
10
 KẾT QUẢ VÀ HẠN CHẾ
-Thành phần kinh tế quốc doanh 5
và kinh tế tập thể luôn bị thua lỗ,
0
không phát huy được vai trò, tác dụng
-Nền kinh tế quốc dân mất cân ­5
đối ngày càng nghiêm trọng.
­10
-Thu nhập quốc dân và năng suất
lao động thấp, không đảm bảo được ­15
1977 1979 1981 1983 1986
nhu cầu tiêu dùng của xã hội trong
khi dân số tăng nhanh. N ôn g ,  lâ m  n g h iệ p ,  t h ủ y  sả n
Côn g  n g h iệ p
-Lương thực, vải mặc và các
D ịch  v ụ
hàng tiêu dùng thiết yếu đều thiếu.
-Thị trường, vật giá, tài chính,
Tốc độ tăng trưởng thu nhập quốc
tiền tệ không ổn định... dân thực tế hàng năm.
- Sản xuất tuy tăng hơn trước,
nhưng còn chậm so với khả năng
sẵn có và công sức bỏ ra
- Hiệu quả sản xuất và đầu tư
thấp.
- Tài nguyên của đất nước chưa
được khai thác tốt, lại bị sử dụng
lãng phí, nhất là đất nông nghiệp
và tài nguyên rừng; môi trường
sinh thái bị phá hoại.
- Tài nguyên của đất nước chưa
được khai thác tốt, lại bị sử dụng
lãng phí, nhất là đất nông nghiệp
và tài nguyên rừng; môi trường
sinh thái bị phá hoại.
- Hiện tượng tiêu cực trong xã hội
chưa được ngăn chặn, thậm chí
còn phát triển.
- …
Cơ chế này
cho phép
KT quốc Hội nhập
tập trung
doanh giữ kinh tế
tối đa các Các thành
vai trò chủ thông qua
nguồn lực phần kinh
đạo trong triển khai
kinh tế vào tế phi xã
nền kinh tế các hiệp
các mục hội chủ
quốc dân định hợp
tiêu chủ nghĩa được
và được tác với các
yếu trong cải tạo
phát triển nước
từng giai
ưu tiên XHCN
đoạn và
điểu kiện
III. Nhu cầu đổi mới cơ
chế quản lý kinh tế
Cơ chế tập trung, quan liêu,
bao cấp trong nền kinh tế nói
chung, do đã bị kéo dài quá lâu
và không còn hợp với thời kỳ
phát triển kinh tế - xã hội trong
thời bình nên về hình thức thì
tập trung cao độ nhưng về nội
dung thì Nhà nước ngày càng
không thể kiểm soát hết và
càng không thể bao cấp hết.
Thành công của các nước
"công nghiệp mới" ở Đông Á
đưa ra những gợi ý về cách
thức và giải pháp phát triển

Sự không thành công của
Công cuộc cải cách kinh tế
Những biến đổi quan công cuộc cải tổ đã dẫn tới
Trung Quốc theo hướng thị
trọng ảnh hưởng sự sụp đổ của CNXH ở Liên
trường – mở cửa bắt đầu
tới Việt Nam Xô và nhiều nước Đông Âu là
diễn ra từ năm 1978
một bài học phản diện.

Xu hướng hợp tác và cạnh
tranh trên thế giới đang từng
bước thay thế xu hướng đối
đầu và xung đột.
Dưới áp lực của tình thế khách
quan, nhằm thoát khỏi khủng
hoảng kinh tế - xã hội, chúng ta đã
20
18
có những bước cải tiến theo
16
hướng thị trường, tuy nhiên còn
14 chưa hoàn thiện, triệt để. Đó là
12 khoán sản phẩm trong nông
10 nghiệp theo chỉ thị 100-CT/TW
8 của Ban Bí thư Trung ương khóa
6 IV; bù giá vào lương ở Long An;
4 Nghị quyết TW8 khóa V (1985) về
2 giá – lương – tiền, thực hiện Nghị
0
1976 1980 1985 1990 đinh 25 và Nghị đinh 26-CP của
Sản lượng lúa 11.8 11.6 15.9 19.2 Chính phủ… Tuy vậy, đó là những
căn cứ thực tế để Đảng đi đến
quyết định thay đổi về cơ bản cơ
chế quản lý.
Đề cập đến sự cần thiết đổi mới cơ
chế quản lý kinh tế, Đại hội VI
khẳng định: "Việc bố trí lại cơ cấu
kinh tế phải đi đôi với đổi mới cơ
chế quản lý kinh tế. Cơ chế quản lý
tập trung quan liêu, bao cấp từ nhiều
năm nay ko tạo đc động lực phát
triển, làm suy yếu kinh tế XHCN,
hạn chế việc sử dụng và cải tạo các
thành phần kinh tế khác kìm hãm sản
xuất, làm giảm năng suất, chất
lượng, hiệu quả, gây rối loạn trong
phân phối lưu thông, và đẻ ra nhiều
hiện tượng tiêu cực trong xã hội".
Vậy nên việc đổi mới cơ chế quản lý
kinh tế trở thành nhu cầu cần thiết
THANKS FOR LISTENING
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản