CƠ CHẾ TÁI BẢN ADN VÀ CƠ CHẾ TỔNG HỢP ARN

Chia sẻ: ban9ban3

Phân tử ADN gồm 2 chuỗi polinucleotit liên kết với nhau bằng liên kết hiđrô giữa các bazơ nitơ của các nucleotit theo nguyên tắc bổ sung : A liên kết với T bằng 2 liên kết hiđro, G liên kết với X bằng 3 liên kết hiđro.2 chuỗi polinucleotit của ADN xoắn quanh trục tu?ng tu?ng, tạo nên xoắn kép đều và giống 1 cầu thang xoắn.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản