Cơ chế vận động của giái cả thị trường

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
134
lượt xem
58
download

Cơ chế vận động của giái cả thị trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giá thị trường là hiện tượng kinh tế xuất hiện trong quá trình trao đổi do sự thỏa thuận trực tiếp giữa mua và người bán trên cơ sở nhận thức những điều kiện cụ thể của thị trường

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cơ chế vận động của giái cả thị trường

  1. VÊn ®Ò thø 2: C¬ chÕ vËn ®éng cña gi¸ c¶ thÞ tr−êng I/ C¬ chÕ vËn ®éng cña gi¸ c¶ thÞ tr−êng Gi¸ thÞ tr−êng lμ hiÖn t−îng kinh tÕ xuÊt hiÖn trong qu¸ tr×nh trao ®æi do sù tho¶ thuËn trùc tiÕp gi÷a ng−êi mua vμ ng−êi b¸n trªn c¬ së nhËn thøc nh÷ng ®iÒu kiÖn cô thÓ cña thÞ tr−êng, hay nãi mét c¸ch tång qu¸t, do c¸c lùc l−îng cÇu vμ cung quyÕt ®Þnh. Gi¸ thÞ tr−êng nh»m tho¶ m·n lîi Ých kinh tÕ cña c¶ bªn mua lÉn bªn b¸n, lμ "bμn tay v« h×nh" ®iÒu tiÕt nÒn s¶n xuÊt x· héi. Gi¸ thÞ tr−êng cã c¸c ®Æc ®iÓm chñ yÕu sau: Mét lμ: Sù h×nh thμnh vμ vËn ®éng cña gi¸ thÞ tr−êng chÞu sù chi phèi m¹nh mÏ c¸c quy luËt kinh tÕ cña thÞ tr−êng (quy luËt gi¸ trÞ, quy luËt cung cÇu vμ quy luËt c¹nh tranh). C¸c quy luËt nμy t¸c ®éng tíi ng−êi mua vμ ng−êi b¸n nh− nh÷ng lùc l−îng v« h×nh. Hai lμ; MÆt b»ng gi¸ c¶ kh«ng chØ ph¶n ¸nh c¸c quan hÖ kinh tÕ trªn thÞ tr−êng trong n−íc, mμ nã cßn ph¶n ¸nh quan hÖ gi¸ c¶ trªn thÞ tr−êng quèc tÕ. 1. C¸c quy luËt kinh tÕ cña thÞ tr−êng quyÕt ®Þnh sù h×nh thμnh vμ vËn ®éng cña gi¸ c¶ thÞ tr−êng. C¸c quy luËt kinh tÕ cña thÞ tr−êng quyÕt ®Þnh sù vËn ®éng cña thÞ tr−êng, do ®ã quyÕt ®Þnh sù vËn ®éng cña nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng. C¸c quy luËt nμy cã nh÷ng ®Æc tr−ng chñ yÕu sau: a. C¸c quy luËt kinh tÕ cña thÞ tr−êng t¹o ra ®éng lùc kinh tÕ, ®ã chÝnh lμ lîi Ých vËt chÊt, mμ nh÷ng ng−êi tham gia thÞ tr−êng cã thÓ ®¹t tíi. §éng lùc nμy cã vai trß quyÕt ®Þnh trong viÖc thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn. Thø nhÊt; trong nÒn kinh tÕ bao giê còng tån t¹i ®ång thêi c¸c lo¹i lîi Ých: lîi Ých x· héi, lîi Ých tËp thÓ vμ lîi Ých c¸ nh©n, trong ®ã lîi Ých c¸ nh©n lμ ®éng lùc trùc tiÕp. TiÕp ®Õn lμ lîi Ých x· héi, lîi Ých tËp thÓ. Thùc tÕ n−íc ta cho thÊy nhiÒu chñ tr−¬ng, chÝnh s¸ch vμ biÖn ph¸p cña Nhμ n−íc do quan t©m thÝch ®¸ng ®Õn lîi Ých c¸ nh©n, nªn chóng ®· nhanh chãng ®i vμo cuéc sèng vμ ®−îc mäi ng−êi ñng hé. Thø hai; trong nÒn kinh tÕ cã nhiÒu thμnh phÇn, th× kinh tÕ t− nh©n th−êng rÊt nh¹y c¶m víi c¸c quy luËt kinh tÕ cña thÞ tr−êng so víi c¸c thμnh phÇn kinh tÕ kh¸c. V× vËy, ®èi víi c¸c n−íc dùa chñ yÕu vμo
  2. kinh tÕ Nhμ n−íc vμ kinh tÕ tËp thÓ th× khi chuyÓn sang kinh tÕ thÞ tr−êng, nhiÖm vô ®Æt ra kh«ng chØ lμ ph¶i chuyÓn dÞch c¸c h×nh thøc së h÷u, thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ vμ t− nh©n ho¸ mét phÇn, mμ cßn ph¶i ®Æc biÖt quan t©m t¹o ra ®éng lùc kinh tÕ cho khu vùc kinh tÕ Nhμ n−íc vμ tËp thÓ. b. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng, c¸c quy luËt kinh tÕ cña thÞ tr−êng lμ quy luËt trung t©m, lμ c¬ së, lμ ®éng lùc cña c¸c quy luËt kinh tÕ kh¸c vμ chi phèi c¸c hiÖn t−îng kinh tÕ, nh−ng chóng l¹i ho¹t ®éng mét c¸ch tù ph¸t, v× vËy trong qu¶n lý vÜ m« nÒn kinh tÕ, tr−íc hÕt ph¶i nhËn thøc râ ®Ó vËn dông c¸c ®iÒu tiÕt chóng v× lîi Ých cña quèc kÕ d©n sinh. c. C¸c quy luËt kinh tÕ cña thÞ tr−êng ph¸t sinh vμ ph¸t triÓn g¾n víi sù ph¸t sinh vμ ph¸t triÓn kinh tÕ hμng ho¸, kinh tÕ thÞ tr−êng. Quan hÖ s¶n xuÊt kh«ng lμm thay ®æi ®−îc b¶n chÊt cña c¸c quy luËt kinh tÕ ®ã. Sù ph¸t triÓn cña søc s¶n xuÊt rÊt kh¸c nhau cña c¸c nÒn kinh tÕ ë c¸c quèc gia chØ lμm cho ho¹t ®éng cña c¸c quy luËt mang nhiÒu mμu s¾c kh¸c nhau mμ th«i. C¸c quy luËt kinh tÕ cña thÞ tr−êng cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi nhau, trong ®ã quy luËt gi¸ trÞ cã vai trß quan träng nhÊt. C¸c quy luËt nμy t¸c ®éng ®Õn gi¸ c¶, ®Õn c¸c yÕu tè thÞ tr−êng theo nh÷ng chiÒu h−íng kh¸c nhau, do ®ã, nã t¹o ra sù ®a d¹ng vμ phong phó cña c¸c hiÖn t−îng gi¸ trÞ thÞ tr−êng. Quy luËt gi¸ trÞ, víi t− c¸ch lμ quy luËt c¬ b¶n cña s¶n xuÊt hμng ho¸, ®· t¹o ra cho ng−êi mua vμ ng−êi b¸n nh÷ng ®éng lùc cùc kú quan träng. Trªn thÞ tr−êng, ng−êi mua bao giê còng muèn t«i ®a ho¸ lîi Ých sö dông. V× vËy, ng−êi mua lu«n lu«n muèn Ðp gi¸ thÞ tr−êng víi møc gia thÊp. Ng−îc l¹i, ng−êi b¸n bao giê còng muèn t«i ®¸ ho¸ lîi nhuËn, vμ do ®ã, muèn b¸n víi gi¸ cao. §Ó tån t¹i vμ ph¸t triÓn, nh÷ng ng−êi b¸n, mét mÆt ph¶i phÊn ®Êu gi¶m chi phÝ (®Æc biÖt lμ ë c¸c giai ®o¹n tr−íc khi ®−a hμng ho¸ ra thÞ tr−êng) ®Ó chi phÝ c¸ biÖt b»ng hoÆc nhá h¬n chi phÝ x· héi trung b×nh. MÆt kh¸c, hä l¹i tranh thñ tèi ®a c¸c ®iÒu kiÖn cña thÞ tr−êng ®Ó b¸n víi gi¸ cao. Hä cè g¾ng dïng mäi thñ ®o¹n vμ biÖn ph¸p ®Ó b¸n ®−îc hμng víi gi¸ cao nhÊt, nh»m tèi ®a ho¸ lîi nhuËn. V× vËy, xÐt trªn ph−¬ng diÖn nμy, quy luËt gi¸ trÞ t¸c ®éng tíi ng−êi b¸n theo h−íng thóc ®Èy hä n©ng gi¸ thÞ tr−êng lªn cao. Tuy nhiªn ®ã chØ lμ xu h−íng.
  3. Quy luËt c¹nh tranh: lμ quy luËt cña nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng. C¹nh tranh lμ ho¹t ®éng phæ biÕn trªn thÞ tr−êng. C¹nh tranh th−êng diÔn ra gi÷a nh÷ng ng−êi b¸n víi nh÷ng ng−êi mua vμ gi÷a nh÷ng ng−êi b¸n víi nhau. Do cã m©u thuÉn vÒ lîi Ých kinh tÕ, nªn nh÷ng ng−êi b¸n vμ ng−êi mua c¹nh tranh gay g¾t víi nhau. Tuy nhiªn, sù c¹nh tranh nμy l¹i ®−îc kh¾c phôc b»ng c¬ chÕ tho¶ thuËn trùc tiÕp gi÷a hä ®Ó ®¹t ®−îc møc gi¸ mμ hai bªn cïng chÊp nhËn, hoÆc lμ cïng chÊp nhËn møc gi¸ thÞ tr−êng mμ mçi c¸ nh©n ®Òu kh«ng cã kh¶ n¨ng ¶nh h−ëng tíi. C¹nh tranh gi÷a nh÷ng ng−êi b¸n víi nhau th−êng lμ c¸c thñ ®o¹n nh»m chiÕm lÜnh thÞ tr−êng, trong ®ã thñ ®o¹n gi¸ c¶ lμ mét c«ng cô c¹nh tranh rÊt quan träng vμ phæ biÕn. Ng−êi b¸n cã thÓ ¸p dông møc gi¸ thÊp ®Ó thu hót ng−êi mua. Nh− vËy, c¹nh tranh t¹o ra mét xu thÕ Ðp gi¸ thÞ tr−êng s¸t víi gi¸ trÞ. Gi÷a nh÷ng ng−êi mua còng cã sù c¹nh tranh víi nhau nh»m tèi ®¸ ho¸ lîi Ých sö dông. Quy luËt cung cÇu: quyÕt ®Þnh trùc tiÕp møc gi¸ thÞ tr−êng th«ng qua sù vËn ®éng cña quan hÖ cung cÇu. Møc gi¸ thÞ tr−êng thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng: mét lμ, c©n ®èi cÇu cung ë ngay thêi ®iÓm mua b¸n (vμ chØ ë thêi ®iÓm ®ã mμ th«i). Hai lμ, chØ cho c¸c nhμ s¶n xuÊt biÕt cÇn ph¶i gi¶m hay t¨ng khèi l−îng s¶n xuÊt, khèi l−îng hμng ho¸ cung øng ra thÞ tr−êng. XÐt vÒ mÆt thêi gian, gi¸ thÞ tr−êng lμ c¸i cã tr−íc quan hÖ cung cÇu. §©y lμ hiÖn t−îng phæ biÕn cña sù h×nh thμnh vμ vËn ®éng cña gi¸ c¶ trªn thÞ tr−êng. Th«ng qua sù vËn ®éng cña gi¸ thÞ tr−êng, c¸c nhμ s¶n xuÊt cã thÓ nhËn biÕt t−¬ng ®èi chÝnh x¸c cÇu cña thÞ tr−êng vμ hä cã thÓ chñ ®éng ®−a ra thÞ tr−êng mét khèi l−îng hμng ho¸ t−¬ng ®èi phï hîp víi nhu cÇu ®ã. Sù c©n b»ng cung cÇu lμ c¬ së quan träng ®Ó æn ®Þnh gi¸ c¶ cña tõng lo¹i hμng. Qua ®ã ta thÊy r»ng Nhμ n−íc cÇn ph¶i qu¶n lý gi¸. Sù qu¶n lý ®ã thÓ hiÖn sù nhËn thøc vμ vËn dông c¸c quy luËt kinh tÕ cña thÞ tr−êng, trong ®ã cÇn chó träng c¸c vÊn ®Ò sau: a. Kh«ng thÓ chØ thõa nhËn vai trß cña quy luËt gi¸ trÞ vμ quy luËt cung cÇu ®èi víi sù h×nh thμnh vμ vËn ®éng cña gi¸ thÞ tr−êng, mμ cß ph¶i thÊy vai trß cùc kú quan träng cña quy luËt c¹nh tranh. NÕu quy luËt cung cÇu quyÕt ®Þnh sù xuÊt hiÖn gi¸ thÞ tr−êng, th× quy luËt gi¸ trÞ vμ quy luËt c¹nh tranh l¹i quyÕt ®Þnh kh«ng nh÷ng møc gi¸, mμ c¶ xu thÕ vËn ®éng cña gi¸ c¶. Quy luËt c¹nh tranh cßn t¹o ra c¬ chÕ ®Ó khèng chÕ chi phÝ, gi¶m chi phÝ vμ æn ®Þnh gi¸ c¶.
  4. Do chÞu sù t¸c ®éng ®ång thêi cña c¸c quy luËt kinh tÕ cña thÞ tr−êng, gi¸ c¶ lμ ph¹m trï kinh tÕ tæng hîp, ph¶n ¶nh c¸c quan hÖ kinh tÕ cña thÞ tr−êng, lμ c«ng cô quan träng ®Ó thùc hiÖn c¸c yªu cÇu cña ba quy luËt nãi trªn. V× vËy, viÖc ®Ó cho c¸c doanh nghiÖp tù quyÕt ®Þnh gi¸ c¶ theo nh÷ng ®iÒu kiÖn cô thÓ cña thÞ tr−êng lμ mét quyÕt ®Þnh kh¸ch quan vμ ®óng ®¾n cña Nhμ n−íc. Quy luËt gi¸ trÞ vμ quy luËt c¹nh tranh t¹o ra hai lùc ng−îc chiÒu nhau ®èi víi sù h×nh thμnh vμ vËn ®éng cña gi¸ c¶. C¶ hai lùc cïng tån t¹i song song trªn thÞ tr−êng. §Ó qu¶n lý gi¸ vμ ph¸t huy t¸c dông cña c¸c quy luËt, Nhμ n−íc cÇn t¹o m«i tr−êng thuËn lîi ®Ó c¸c doanh nghiÖp tù do c¹nh tranh víi nhau. Muèn thÕ, mét mÆt, Nhμ n−íc cÇn sím ban hμnh hÖ thèng c¸c ®¹o luËt kinh tÕ vμ kinh doanh, t¹o hμnh lang ho¹t ®éng cho c¸c doanh nghiÖp. MÆt kh¸c, cÇn tõng b−íc thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ c¸c doanh nghiÖp Nhμ n−íc ®Ó thóc ®Èy c¹nh tranh trong khu vùc kinh tÕ nμy. ë c¸c ngμnh vμ lÜnh vùc Nhμ n−íc cÇn n¾m ®éc quyÒn, th× ph¶i sím cã biÖn ph¸p h¹n chÕ tÝnh ®éc quyÒn vμ quyÒn lùc cña ®éc quyÒn, ®ång thêi ph¶i cã sù qu¶n lý chi phÝ b»ng nhiÒu biÖn ph¸p kh¸c nhau. §©y còng lμ mét biÖn ph¸p cÇn thiÕt ®Ó Nhμ n−íc qu¶n lý gi¸. b. Tù do c¹nh tranh ®· buéc c¸c doanh nghiÖp ph¶i qu¶n lý chÆt chÏ chi phÝ nh»m ®−a gi¸ s¸t víi gi¸ thÞ tr−êng. NÕu møc lîi nhuËn ®¹t ®−îc kh«ng cao, c¸c doanh nghiÖp buéc ph¶i tÝnh to¸n gi÷a lîi nhuËn do gi¸ c¶ ®em l¹i víi l·i suÊt tiÒn vay, gi÷a sù rñi ro vμ quü dù tr÷ l−u th«ng ®Ó æn ®Þnh gi¸ thÞ tr−êng. Víi t− c¸ch lμ ng−êi tù do kinh doanh, tù do c¹nh tranh, c¸c doanh nghiÖp kh«ng bao giê chÞu ®øng ra lËp quü dù tr÷ l−u th«ng ®Ó æn ®Þnh gi¸ thÞ tr−êng do nh÷ng rñi ro lín vμ vßng vay vèn chËm. V× thÕ, ®èi víi nh÷ng mÆt hμng tuú ®−îc tù do kinh doanh, nh−ng nÕu cã vai trß quan träng ®èi víi quèc kÕ d©n sinh, cã khèi l−îng tiªu thô lín vμ cã thÓ ph¶i nhËp khÈu, v.v... th× Nhμ n−íc vÉn cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p can thiÖp ®Ó æn ®Þnh gi¸ thÞ tr−êng trªn c¸c mÆt hμng nμy. Nhμ n−íc cã thÓ gióp cho doanh nghiÖp cã ®−îc mét lùc l−îng hμng ho¸ nhÊt ®Þnh ®Ó lËp quü d− tr÷ l−u th«ng. c. æn ®Þnh gi¸ lμ yªu cÇu tÊt yÕu ®Ó æn ®Þnh nÒn kinh tÕ vμ ®êi sèng nh©n d©n. §èi víi mét nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng míi ph«i thai, ®ang trong qu¸ tr×nh h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn th× ®−¬ng nhiªn ch−a thÓ cã ®Çy ®ñ c¬ së
  5. v÷ng chøc ®Ó æn ®Þnh gi¸, song trong nÒn kinh tÕ n−íc ta hiÖn nay chóng ta cã kh¶ n¨ng ®Ó qu¶n lý gi¸ cã hiÖu qu¶. Sù h×nh thμnh vμ vËn ®éng cña gi¸ thÞ tr−êng ph¶n ¸nh quan hÖ cung cÇu vμ sù c©n b»ng cung cÇu. Trong mét nÒn kinh tÕ cã nh÷ng s¶n phÈm mμ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ra chóng chÞu nhiÒu sù chi phèi cña ®iÒu kiÖn tù nhiªn th× quan hÖ cung cÇu vÒ nh÷ng s¶n phÈm nμy còng chÞu sù chi phèi cña ®iÒu kiÖn tù nhiªn vμ quy luËt ph¸t triÓn cña sinh vËt. §èi víi lo¹i s¶n phÈm nμy, cÇu Ýt co gi·n theo gi¸, nh−ng cung chñ yÕu xuÊt hiÖn ë thêi ®iÓm thu ho¹ch. T¹i thêi ®iÓm ®ã, cung hÇu nh− kh«ng thay ®æi nh−ng gi¸ th× l¹i cã thÓ biÕn ®éng. NÕu ®−îc mïa, gi¸ c¶ s¶n phÈm gi¶m xuèng rÊt nhanh, lîi Ých cña ng−êi s¶n xuÊt gi¶m sót nghiªm träng. NÕu mÊt mïa, gi¸ c¶ t¨ng nhanh, lîi Ých cña ng−êi tiªu dïng bÞ ¶nh h−ëng lín, nh−ng lîi Ých cña ng−êi s¶n xuÊt còng kh«ng t¨ng do kh«ng cã s¶n phÈm ®Ó b¸n. S¶n phÈm cña ngμnh n«ng nghiÖp lμ vÝ dô ®iÓn h×nh cña t×nh tr¹ng trªn. V× vËy, Nhμ n−íc cÇn cã c¸c biÖn ph¸p can thiÖp h÷u hiÖu ®Ó b¶o vÖ lîi Ých cña ng−êi s¶n xuÊt vμ ng−êi tiªu dïng, vμ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó ngμnh kinh tÕ ®ã hoμ nhËp vμo nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng. 2. Gi¸ thÞ tr−êng biÓu hiÖn gi¸ trÞ hμng ho¸ vμ gi¸ c¶ tiÒn tÖ. Kinh tÕ thÞ tr−êng cμng ph¸t triÓn, thÞ tr−êng cμng s«i ®éng, th× hai yÕu tè trªn cã quan hÖ chÆt chÏ víi nhau trong gi¸ c¶ hμng ho¸. Gi¸ c¶ tiÒn tÖ ®−îc thÓ hiÖn ngay trong mçi yÕu tè h×nh thμnh nªn gi¸ trÞ hμng ho¸. Gi¶ sö nhu cÇu vÒ tiÒn thùc tÕ kh«ng thay ®æi theo thêi gian, mét sù gia t¨ng møc cung tiÒn danh nghÜa nhÊt ®Þnh ph¶i dÉn ®Õn mét l−îng t¨ng t−¬ng ®−¬ng trong møc gi¸. Cã thÓ nãi, sù thay ®æi trong møc cung tiÒn g©y ra sù thay ®æi vÒ gi¸ c¶. Sù thay ®æi gi¸ c¶ nμy phô thuéc vμo hai yÕu tè sau ®©y: Mét lμ: sù t¨ng l−îng cung tiÒn sÏ g©y ra sù t¨ng gi¸. Hai lμ; nÕu cã ®iÒu g× kh¸c lμm cho møc gi¸ t¨ng lªn vμ ChÝnh phñ ®iÒu tiÕt sù t¨ng gi¸ nμy b»ng c¸ch in thªm tiÒn th× c¶ khèi l−îng tiÒn vμ gi¸ c¶ sÏ l¹i t¨ng thªm. Trªn thùc tÕ, nÕu nh− sù t¨ng l−îng cung tiÒn danh nghÜa kÐo theo sù thay ®æi t−¬ng øng cña tiÒn l−¬ng vμ gi¸ c¶ th× ®iÒu ®ã sÏ dÉn ®Õn hËu qu¶ nguy hiÓm ®èi víi nÒn kinh tÕ. Khi tiÒn l−¬ng danh nghÜa t¨ng
  6. nhanh, vÒ c¬ b¶n nã sÏ lμm cho gi¸ t¨ng lªn nhanh ®Ó ®¶m b¶o møc cung tiÒn thùc tÕ chØ thay ®æi mét c¸ch chËm ch¹p t−¬ng øng víi nh÷ng thay ®æi vÒ nhu cÇu tiÒn tÖ. Sù t¸c ®éng cña yÕu tè tiÒn tÖ ®Õn sù h×nh thμnh vμ vËn ®éng cña gi¸ thÞ tr−êng lμ hÕt søc søc phøc t¹p. Sù tr×nh bμy ë trªn tuy ®¬n gi¶n, song ®· cho ta thÊy ®−îc mèi quan hÖ t¸c ®éng qua l¹i lÉn nhau gi÷a tiÒn tÖ vμ gi¸ c¶. Do vËy, qu¶n lý gi¸ c¶ kh«ng thÓ t¸ch rêi qu¶n lý tiÒn tÖ. Khi ch−a cã c¬ chÕ qu¶n lý ®Çy ®ñ ®Ó tiÒn tÖ thùc hiÖn ®óng chøc n¨ng cña m×nh, th× vÉn ch−a thÓ cã ®−îc hÖ thèng gi¸ c¶ kh¸ch quan, ®óng nghÜa víi gi¸ thÞ tr−êng. Tõ sù ph©n tÝch trªn, ta cã thÓ thÊy r»ng: a. §Ó qu¶n lý gi¸ thÞ tr−êng th× kh«ng thÓ chØ chó ý tíi viÖc qu¶n lý vμ ®iÒu tiÕt thÞ tr−êng hμng ho¸, mμ cßn cÇn chó ý c¶ viÖc qu¶n lý vμ ®iÒu tiÕt thÞ tr−êng tiÒn tÖ. Trong thêi gian tíi, c¸c chÝnh s¸ch, cã chÕ vμ biÖn ph¸p ®Ó ph¸t triÓn nhanh thÞ tr−êng tiÒn tÖ sÏ cã ý nghÜa to lín ®èi víi sù ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ cña ®Êt n−íc. ViÖc qu¶n lý gi¸ c¶ hμng ho¸ ph¶i ®Æt trong mèi quan hÖ víi viÖc qu¶n lý gi¸ c¶ cña ®ång tiÒn trong n−íc (néi tÖ). Gi¸ c¶ cña ®ång tiÒn ®−îc thÓ hiÖn ë l·i suÊt tiÒn göi vμ tiÒn vay. Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ cã l¹m ph¸t cao vμ siªu l¹m ph¸t, ®Ó thu hót tiÒn vμo ng©n hμng, ChÝnh phñ th−êng quyÕt ®Þnh l·i suÊt tiÒn göi vμ tiÒn vay ph¶i cao h¬n tû lÖ l¹m ph¸t (tèc ®é t¨ng gi¸) vμ ph¶i chÊp nhËn l·i suÊt tiÒn vay thÊp h¬n l·i suÊt tiÒn göi. Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn b×nh th−êng, hoÆc tû lÖ l¹m ph¸t thÊp, l·i suÊt tÝn dông phô thuéc vμo quan hÖ cung - cÇu trªn thÞ tr−êng tiÒn tÖ, song ph¶i ®¶m b¶o l·i suÊt cho vay lín h¬n l·i suÊt tiÒn göi vμ lín h¬n tèc ®é t¨ng gi¸ ®Ó doanh nghiÖp vay tiÒn kinh doanh vÉn cã l·i. §ã lμ biÖn ph¸p rÊt quan träng ®Ó gi÷ gi¸ ®ång tiÒn vμ gi¸ c¶ hμng ho¸. §ång thêi ®Ó qu¶n lý ®−îc gi¸ hμng ho¸, cÇn ph¶i qu¶n lý ®−îc gi¸ cña ®ång ngo¹i tÖ (nhÊt lμ ngo¹i tÖ m¹nh). Trong nÒn kinh tÕ më, kh«ng chØ cã ®ång néi tÖ mμ cßn cã ®ång ngo¹i tÖ. Ngo¹i tÖ l−u th«ng võa ví t− c¸ch lμ tiÒn tÖ ( trong thanh to¸n quèc tÕ), võa víi t− c¸ch lμ mét lo¹i hμng ho¸ (trong nÒn kinh tÕ më, vμng vμ ®¸ quý còng cã vai trß nh− ngo¹i tÖ). Gi¸ c¶ cña vμng vμ ngo¹i tÖ m¹nh ¶nh h−ëng nhiÒu tíi gi¸ c¶ cña c¸c hμng ho¸ kh¸c. V× viÖc xuÊt, nhËp khÈu ®ßi hái ph¶i sö dông
  7. trùc tiÕp ngo¹i tÖ, nªn gi¸ c¶ cña ngo¹i tÖ ¶nh h−ëng trùc tiÕp tíi ho¹t ®éng xuÊt, nhËp khÈu vμ gi¸ c¶ c¸c hμng ho¸ xuÊt, nhËp khÈu... b. L−îng tiÒn trong l−u th«ng vμ tèc ®é vßng quay cña ®ång tiÒn quyÕt ®Þnh tæng cÇu cña toμn x· héi. §Ó qu¶n lý ®−îc gi¸ c¶ (kÓ c¶ gi¸ c¶ tiÒn tÖ), ChÝnh phñ cÇn t¹o ra sù c©n ®èi gi÷a tæng cÇu vμ tæng cung. NÕu tæng cung ch−a thay ®æi, th× sù sai lÇm trong ph¸t hμnh, ®Çu t−, v.v... dÉn ®Õn tæng cÇu t¨ng ®ét ngét sÏ lμm cho gi¸ c¶ t¨ng ®ång lo¹t vμ lμm cho nÒn kinh tÕ l©m vμo l¹m ph¸t. MÆc dï gi¸ thÞ tr−êng ®−îc quyÕt ®Þnh trùc tiÕp bëi ng−êi mua vμ ng−êi b¸n, song bao giê gi¸ c¶ còng ph¶n ¸nh tæng hîp c¸c quan hÖ kinh tÕ, c¸c lîi Ých kinh tÕ. Qu¶n lý gi¸ c¶ lμ qu¶n lý c¸c quan hÖ ®ã vμ gãp phÇn gi¶i quyÕt c¸c quan hÖ ®ã. Trong nÒn kinh tÕ më, quan hÖ gi÷a thÞ tr−êng trong n−íc vμ thÞ tr−êng thÕ giíi lμ mét trong nh÷ng mèi quan hÖ quan träng nhÊt cña c¶ n−íc. Do thÞ tr−êng trong n−íc vμ thÞ tr−êng thÕ giíi th©m nhËp vμo nhau, cho nªn gi¸ trªn thÞ tr−êng thÕ giíi sÏ t¸c ®éng ®Õn gi¸ thÞ tr−êng trong n−íc.C¸c biÖn ph¸p can thiÖp cña ChÝnh phñ ®Ó h¹n chÕ bít nh÷ng t¸c ®éng tiªu cùc cña gi¸ thÞ tr−êng thÕ giíi ®Õn gi¸ thÞ tr−êng trong n−íc lμ cÇn thiÕt, song chØ nªn coi ®ã lμ c¸c biÖn ph¸p nhÊt thê Trong nÒn kinh tÕ, mçi lo¹i hμng ho¸ ®Òu cã ý nghÜa kinh tÕ - x· héi kh¸c nhau. Do ®ã, viÖc qu¶n lý gi¸ cÇn ph¶i cã sù ph©n biÖt gi÷a c¸c lo¹i hμng (hay nhãm hμng).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản