CƠ CHI DƯỚI (Giải phẫu học)

Chia sẻ: thanhtong3290

Nhìn chung, các cơ chi dưới không phân hóa nhiều như chi trên, nhưng to, khoẻ hơn, thích nghi với chức năng di chuyển và giữ cơ thể đứng. Gồm 4 vùng: vùng chậu-mông, vùng đùi, vùng cẳng chân và vùng bàn chân. f.1. Ở chậu mông : Gồm 12 cơ, 4 cơ lớp nông và 8 cơ lớp sâu. - Ở lớp nông có các cơ sau: Cơ căng cận đùi. Là cơ dài, nằm ở bên đùi. Bám gốc vào gai chậu trước trên. Bám tận vào đầu trên xương chày. Tác dụng căng cân đùi, dạng và xoay đùi. + Cơ...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: CƠ CHI DƯỚI (Giải phẫu học)


CHI DƯỚI
CHI
BS. LÊ QUANG TUYỀN
BS.
BỘ MÔN GIẢI PHẪU
CƠ CHI DƯỚI
MỤC TIÊU BÀI GIẢNG:
1- KỂ TÊN, MÔ TẢ, ĐỘNG TÁC CÁC CƠ VÙNG MÔNG
THEO NHÓM VÀ THEO LỚP
2- KỂ TÊN, MÔ TẢ, ĐỘNG TÁC CÁC CƠ VÙNG ĐÙI
THEO NHÓM VÀ THEO LỚP
3- KỂ TÊN, MÔ TẢ, ĐỘNG TÁC CÁC CƠ VÙNG CẲNG CHÂN TRƯỚC
THEO LỚP

4- KỂ TÊN, MÔ TẢ, ĐỘNG TÁC CÁC CƠ VÙNG CẲNG CHÂN SAU
THEO LỚP
5- KỂ TÊN, MÔ TẢ, ĐỘNG TÁC CÁC CƠ VÙNG GAN CHÂN THEO LỚP
6- KỂ TÊN, MÔ TẢ, ĐỘNG TÁC CÁC CƠ VÙNG MU CHÂN THEO LỚP
CƠ CHI DƯỚI
CHI
CƠ VÙNG MÔNG
CƠ VÙNG MÔNG


NHÓM Ụ NGỐI­ 
NHÓM Ụ NGỐI­  NHÓM CHẬU­
NHÓM CHẬU­
XƯƠNG MU­
XƯƠNG MU­ MẤU CHUYỂN
MẤU CHUYỂN
MẤU CHUYỂN
MẤU CHUYỂN


1­ Cơ bịịt trong   3­ Cơ sinh đôi trên      
1­ Cơ b t trong   3­ Cơ sinh đôi trên       1­ Cơ mông lớn     4­ Cơ hìình lê
1­ Cơ mông lớn     4­ Cơ h nh lê
2­ Cơ bịịt ngoài  4­ Cơ sinh đôi dướii
2­ Cơ b t ngoài  4­ Cơ sinh đôi dướ 2­ Cơ mông nhỡ    5­ Cơ căng mạc
2­ Cơ mông nhỡ    5­ Cơ căng mạc
                           5­ Cơ vuông đùii
                           5­ Cơ vuông đù 3­ Cơ mông bé                 đùi 
3­ Cơ mông bé                 đùi 
CƠ CHI DƯỚI
CHI
1­ VÙNG MÔNG:
1.1­ LỚP NÔNG:
NGUYÊN ỦY: NGUYÊN ỦY:
MÔNG 
DIỆN MÔNG MÀO CHẬU
MÔNG 
LỚN
MÀO CHẬU LỚN
ĐƯỜNG MÔNG SAU

MẶT SAU X. CÙNG
NG MẠC Đ
DÂY CHẰNG CÙNG­
Ụ NGỒI BÁM TÂN:
1/3 TRÊN
BÁM TÂN: DẢI CHẬU CHÀY
ÙI
DẢI CHẬU CHÀY
ĐƯỜNG RÁP
ĐỘNG TÁC
ĐỘNG TÁC GẤP, DẠNG
DUỖI, XOAY   XOAY NGOÀI
NGOÀI ĐÙI XOAU TRONG ĐÙI

MÔNG LỚN
MÔNG LỚN CĂNG MẠC ĐÙII
CĂNG MẠC ĐÙ
CƠ CHI DƯỚI
CHI
1­ VÙNG MÔNG:
1.2­ LỚP GIỮA:
NGUYÊN ỦY:
¾ TRƯỚC MÀO
NGUYÊN ỦY: CHẬU
MẶT TRONG S2, S3, S4 DIỆN MÔNG
KHUYẾT NGỒI TO   ĐƯỜNG MÔNG
DÂY CHẰNG CÙNG­ TRƯỚC, SAU
GAI NGỒI         
BÁM TÂN:
MẤU CHUYỂN
BÁM TÂN:
LỚ N
MẤU CHUYỂN
LỚN
ĐỘNG TÁC
­ DẠNG, GẤP 
ĐỘNG TÁC
  XOAY, NGOÀI ĐÙI
DẠNG, XOAY 
­ DUỖI, XOAY
NGOÀI ĐÙI
  NGOÀI ĐÙI

CƠ HÌÌNH LÊ
CƠ H NH LÊ CƠ MÔNG NHỠ
CƠ MÔNG NHỠ
CƠ CHI DƯỚI
CHI
1­ VÙNG MÔNG:
1.3­ LỚP SÂU:
NGUYÊN ỦY:
Ụ NGỒI
NGUYÊN ỦY:
­ DIỆN MÔNG
­ ĐƯỜNG MÔNG
  TRƯỚC, DƯỚI         


BÁM TÂN:
MÀO GIAN MẤU
BÁM TÂN:
MẤU CHUYỂN
LỚN
ĐỘNG TÁC
­ XOAY NGOÀI
ĐỘNG TÁC
­ KHÉP ĐÙI
­DẠNG
­XOAY TRONG
 ĐÙI
CƠ MÔNG BÉ
CƠ MÔNG BÉ CƠ VUÔNG ĐÙII
CƠ VUÔNG ĐÙ
CƠ CHI DƯỚI
CHI
1­ VÙNG MÔNG:
1.3­ LỚP SÂU:
NGUYÊN ỦY:
­GAI NGỒI
NGUYÊN ỦY: ­ KHUYẾT NGỒI BÉ
­ LỖ BỊT, MÀNG BỊT ­ Ụ NGỒI
­ MẶT CHẬU
  


BÁM TÂN: BÁM TÂN:
MẶT TRONG MẶT TRONG
MẤU CHUYỂN MẤU CHUYỂN LỚN
LỚN
ĐỘNG TÁC
­ XOAY NGOÀI
ĐỘNG TÁC
­ DUỖI ĐÙI
­DUỖI
­XOAYNGOÀI
 ĐÙI
CƠ SINH ĐÔII
CƠ SINH ĐÔ
CƠ BỊỊT TRONG
CƠ B T TRONG TRÊN­ DƯỚII
TRÊN­ DƯỚ
CƠ CHI DƯỚI
CHI
2­ VÙNG ĐÙI: DUỖI ĐÙI
2.1­ VÙNG ĐÙI TRƯỚC:

TỨ ĐẦU ĐÙII
TỨ ĐẦU ĐÙ
NGUYÊN ỦY:
CƠ THẲNG ĐÙI         
GAI CHẬU TRƯỚC
 TRÊN         CƠ RỘNG TRONG
BÁM TÂN:
MẶT TRONG ĐẦU
TRÊN X. CHÀY
CƠ RỘNG NGOÀI
ĐỘNG TÁC
­GẤP CƠ RỘNG GIỮA
­XOAY TRONG
 CẲNG CHÂN
CƠ MAY
CƠ MAY
CƠ CHI DƯỚI
CHI
2­ VÙNG ĐÙI:
2.1­ VÙNG ĐÙI TRƯỚC: D12
L1
L2
L3

L4
 THẮ
CƠ C
ĐỘNG TÁC

LƯN
­GẤP ĐÙI VÀO THÂN
HẬU
­NGHIÊNG NGƯỜI

G  LỚ
N


MẤU CHUYỂN NHỎCƠ THẮT LƯNG­ CHẬU
CƠ THẮT LƯNG­ CHẬU
CƠ KHÉP DÀII
CƠ KHÉP DÀ

CƠ CHI DƯỚI
CHI ĐỘNG TÁC
2­ VÙNG ĐÙI: ­ GẤP, KHÉP
2.2­ VÙNG ĐÙI TRONG: ­XOAY TRONG
2.2.1­ LỚP NÔNG: BÁM TÂN:
ĐƯỜNG RÁP
NGUYÊN ỦY:
­ MÀO LƯỢC
  
BÁM TÂN: NGUYÊN ỦY:
ĐƯỜNG LƯƠC ­ BỜ DƯƠI X. MU


ĐỘNG TÁC
ĐỘNG TÁC
­ GẤP, KHÉP
­GẤP, KHÉP
­XOAY TRONG
­XOAY TRONG ĐÙI
  BÁM TÂN:
LỒI CẦU 
TRONG
NGUYÊN ỦY:
­ BỜ DƯƠI
CƠ LƯỢC   X. MU CƠ THON
CƠ LƯỢC CƠ THON
CƠ CHI DƯỚI
CHI
2­ VÙNG ĐÙI:
2.2­ VÙNG ĐÙI TRONG:
2.2.2­ LỚP GIỮA:
2.2.3­ LỚP SÂU:
NGUYÊN ỦY:
NGUYÊN ỦY:
­NGÀNH DƯỚI
­NGÀNH DƯỚI
 X. MU
 X. MU
  
  
BÁM TÂN:
BÁM TÂN:
 MÉP TRONG
 MÉP NGÒAI
ĐƯỜNG RÁP
ĐƯỜNG RÁP


ĐỘNG TÁC
ĐỘNG TÁC
­GẤP, KHÉP
­GẤP, KHÉP
­XOAY NGOÀI ĐÙI
­XOAY TRONG ĐÙI
 
 


CƠ KHÉP NGẮN
CƠ KHÉP LỚN CƠ KHÉP NGẮN
CƠ KHÉP LỚN
CƠ CHI DƯỚI
CHI
2­ VÙNG ĐÙI:
2.3­ VÙNG ĐÙI SAU:

NGUYÊN ỦY:
­Ụ NGỒI 
NGUYÊN ỦY:
 (ĐẦU DÀI)
­Ụ NGỒI
­ ĐƯỜNG RÁP
 ( ĐẦU NGẮN)
BÁM TÂN:
BÁM TÂN:
 MẶT TRONG
LỒI CẦU NGOÀI
ĐẦU TRÊN X. CHÀY
X. CHÀY

ĐỘNG TÁC
ĐỘNG TÁC
­GẤP, DUỖI 
­ GẤP, XOAY NGOÀI
­XOAY TRONG 
 CẲNG CHÂN
 CẲNG CHÂN
­ DUỖI ĐÙI
CƠ BÁN   
CƠ BÁN 
MÀNG
MÀNG
CƠ NHỊỊĐẦU ĐÙII
CƠ NH    ĐẦU ĐÙ
CƠ BÁN GÂN
CƠ BÁN GÂN
CƠ CHI DƯỚI
CHI
3­ VÙNG CẲNG CHÂN:
3.2­ VÙNG CẲNG CHÂN SAU:
3.2.1­ LỚP NÔNG: (03 CƠ) NGUYÊN ỦY:
­LỒI CẦU TRONG
­LỒI CẦU NGOÀI
 BÁM TÂN:
XƯƠNG GÓTĐỘNG TÁC
­ GẤP CẲNG CHÂN
­GẤP BÀN CHÂNCƠ BỤNG CHÂN
CƠ BỤNG CHÂN
CƠ CHI DƯỚI
CHI
3­ VÙNG CẲNG CHÂN:
3.2­ VÙNG CẲNG CHÂN SAU:
3.2.1­ LỚP NÔNG: (03 CƠ)


NGUYÊN ỦY:
NGUYÊN ỦY:
­BỜ DƯỚI
­CHỎM MÁC
 ĐƯỜNG RÁP
­ĐƯỜNG CƠ DÉP
  
 
BÁM TÂN:
 XƯƠNG GÓT
BÁM TÂN:
GÂN
XƯƠNG GÓT
ACHILLE

ĐỘNG TÁC ĐỘNG TÁC
­GẤP BÀN CHÂN ­ GẤP CẲNG CHÂN
­GẤP BÀN CHÂN
 


CƠ GAN CHÂN CƠ DÉP
CƠ GAN CHÂN CƠ DÉP
CƠ CHI DƯỚI
CHI
3­ VÙNG CẲNG CHÂN:
3.2­ VÙNG CẲNG CHÂN SAU: CUNG CƠ DÉP
3.2.2­ LỚP SÂU: (04 CƠ)
ĐỘNG MẠCH CHÀY TRƯỚC
ĐỘNG MẠCH CHÀY SAU
NGUYÊN ỦY:
­2/3 DƯỚI X. MÁC
NGUYÊN ỦY: ­MÀNG GIAN CỐT
­1/3 GIŨA SAU X. CHÀY  
­X. MÁC, MÀNG GIAN CỐT
BÁM TÂN:
  
ĐỐT XA NGÓN I
BÁM TÂN:
 ­ X. GHE, X. CHÊM
­ NỀN X. ĐỐT BÀN II, III, IV
ĐỘNG TÁC
­ GẤP NGÓN I
ĐỘNG TÁC ­NGHIÊNG TRONG 
­GẤP, NGHIÊNG TRONG ­BÀN CHÂN
  BÀN CHÂN
 
CƠ CHÀY SAU CƠ GẤP NGÓN CÁI DÀII
CƠ CHÀY SAU CƠ GẤP NGÓN CÁI DÀ
CƠ CHI DƯỚI
CHI
3­ VÙNG CẲNG CHÂN:
3.2­ VÙNG CẲNG CHÂN SAU:
3.2.2­ LỚP SÂU:( 04 CƠ)


NGUYÊN ỦY:
­1/3 GIỮA SAU
NGUYÊN ỦY:   X. CHÀY
­LỒI CẦU NGOÀI X. ĐÙI
 
BÁM TÂN:
NỀN ĐỐT XA 
BÁM TÂN:
NGÓN II, III, IV, V
 ­ ĐƯỜNG CƠ DÉP
ĐỘNG TÁC
­ GẤP NGÓN II, III, IV, V
ĐỘNG TÁC ­GẤP, XOAY TRONG 
­GẤP, XOAY TRONG   BÀN CHÂN
  CẲNG CHÂN
 
CƠ KHOEO CƠ GẤP CÁC NGÓN CHÂN DÀII
CƠ KHOEO CƠ GẤP CÁC NGÓN CHÂN DÀ
CƠ CHI DƯỚI
CHI
3­ VÙNG CẲNG CHÂN:
3.1­ VÙNG CẲNG CHÂN TRƯỚC:(03 CƠ)
CƠ DUỖI NGÓN CÁI DÀII
CƠ DUỖI NGÓN CÁI DÀ

NGUYÊN ỦY:
­LỒI CẦU NGOÀI 
 X. CHÀY
MÀNG GIAN CỐT
ĐỘNG TÁC
 
­ DUỖI NGÓN II, III, IV, V
­DUỖI BÀN CHÂN
BÁM TÂN: ­NGHIÊNG NGOÀI BÀN CHÂN
BÁM TÂN:
 ­ NỀN X. ĐỐT BÀN
NỀN X. ĐỐT GIỮA, XA
   NGÓN I
NGÓN II, III, IV, V
NGUYÊN ỦY:
ĐỘNG TÁC
­ LỒI CẦU NGOÀI X. CHÀY
­DUỖI, NGHIÊNG
­¾ TRÊN TRONG X. MÁC
 TRONG BÀN CHÂN
­MÀNG GIAN CỐT
 
CƠ CHÀY TRƯỚC
CƠ CHÀY TRƯỚC CƠ DUỖI CÁC NGÓN CHÂN DÀII
CƠ DUỖI CÁC NGÓN CHÂN DÀ
CƠ CHI DƯỚI
CHI
3­ VÙNG CẲNG CHÂN:
3.1­ VÙNG CẲNG CHÂN NGOÀI:(02 CƠ)
NGUYÊN ỦY:
­2/3 DƯỚI NGOÀI
  X. MÁC
NGUYÊN ỦY:
­VÁCH GIAN CƠ
­CHỎM MÁC, MẶT NGOÀI 
­TRƯỚC, SAU
 X. MÁC
 
­VÁCH GIAN CƠ TRƯỚC, SAU
 
BÁM TÂN:
NỀN X. ĐỐT BÀN
NGÓN V
BÁM TÂN:
 ­ NỀN X. ĐỐT BÀN NGÓN I
 ­ X. CHÊM TRONG
ĐỘNG TÁC
GẤP BÀN CHÂN
ĐỘNG TÁC
­GẤP, NGHIÊNG
 NGOÀI BÀN CHÂN
 
CƠ MÁC DÀII CƠ MÁC NGẮN
CƠ MÁC DÀ CƠ MÁC NGẮN
CƠ CHI DƯỚI
4­ VÙNG BÀN CHÂN:
4.1­ VÙNG GAN CHÂN:
-PHAÀN GIÖÕA : DAØY, 5
TREÕ
GAÂN GOÙT -> NGOÙN
- PHAÀN NGOAØI :
CHAÂN
DAØY SAU, MOÛNG
TRÖÔÙC
- PHAÀN TRONG :
MOÛNG SAU, DAØY
TRÖÔÙC
- 2 vaùch gian cô töø giôùi haïn caùc
phaàn => 3 oâ

- Goùp phaàn => voøm gan chaân
CƠ CHI DƯỚI
4­ VÙNG BÀN CHÂN:
4.1­ VÙNG GAN CHÂN:
OÂÂ
GIÖÕA VAÙCH GIAN CÔ
VAÙCH GIAN CÔ TRONG
NGOAØI
OÂÂ MOÂ
OÂÂ MOÂ
UÙT
CAÙI
PHAÀN GIÖÕA MAÏC GAN
CHAÂN
DUØ CHIA THAØNH OÂ, NHÖNG CÔ BAØN CHAÂN XEÁP THAØNH LÔÙP
ROÕ => MOÂ TAÛ THEO LÔÙP
CƠ CHI DƯỚI
4­ VÙNG BÀN CHÂN:
4.1­ VÙNG GAN CHÂN:
4.1.1­ LỚP NÔNG:CÔ DAÏNG NGOÙN
CAÙI

CÔ GAÁP CAÙC NGOÙN CHAÂN
NGAÉN


CÔ DAÏNG NGOÙN
UÙT
CƠ CHI DƯỚI
4­ VÙNG BÀN CHÂN:
4.1­ VÙNG GAN CHÂN:
4.1.2­ LỚP GIỮA:CAÙC CÔ
GIUN
GAÂN CÔ GAÁP
CAÙC NGOÙN
CHAÂN DAØIGAÂN CÔ GAÁP
NGOÙN CHAÂN CAÙI
DAØI
CÔ VUOÂNG GAN
CHAÂN
CƠ CHI DƯỚI
4­ VÙNG BÀN CHÂN:
4.1­ VÙNG GAN CHÂN:
4.1.3­ LỚP SÂU:


GAÂN CÔ GAÁP NGOÙN UÙT
NGAÉN


CÔ KHEÙP NGOÙN
CAÙI
CÔ GAÁP NGOÙN CAÙI
NGAÉN
CƠ CHI DƯỚI
4­ VÙNG BÀN CHÂN:
4.1­ VÙNG GAN CHÂN:
4.1.3 LỚP SÂU:
DC. GOÙT-HOÄP GAN
CHAÂN
GAÂN CÔ MAÙC
DAØI
DC. GAN CHAÂN DAØIGAÂN CÔ CHAØY
SAU
CƠ CHI DƯỚI
4­ VÙNG BÀN CHÂN:
4.1­ VÙNG GAN CHÂN:
4.1.4­ LỚP GIAN CỐT:
CÔ GIAN COÁT MU
CÔ GIAN COÁT
GAN
CAÙC CÔ GIAN COÁT MU CHAÂN (4) DAÏNG CAÙC
NGOÙN CHAÂN
CAÙC CÔ GIAN COÁT GAN CHAÂN (3) KHEÙP CAÙC NGOÙN CHAÂN VAØO
CƠ CHI DƯỚI
4­ VÙNG BÀN CHÂN:
4.2­ VÙNG MU CHÂN:
4.2.1­ LỚP NÔNG:

MAÏC GIÖÕ GAÂN DUOÃI
TREÂN
GAÂN CÔ CHAØY
TRÖÔÙC GAÂN DUOÃI
MAÏC GIÖÕ
DÖÔÙI
GAÂN CÔ MAÙC BA

GAÂN CÔ DUOÃI CAÙC
NGOÙN DAØI

GAÂN CÔ DUOÃI NGOÙN
CAÙI DAØI


CAÙC GAÂN TÖØ KHU CAÚNG CHAÂN TRÖÔÙC QUA MAÏC GIÖÕ GAÂN
DUOÃI => MU CHAÂN
CƠ CHI DƯỚI
4­ VÙNG BÀN CHÂN:
4.2­ VÙNG MU CHÂN:
4.2.2­ LỚP SÂU:

MAËT TREÂN VAØ NGOAØI
X. GOÙT
MAÏC GIÖÕ GAÂN DUOÃI
DÖÔÙI

CÔ DUOÃI CAÙC NGOÙN
NGAÉN
CÔ DUOÃI NGOÙN CAÙI
NGAÉN
GAÂN DUOÃI CAÙC NGOÙN
DAØI DUOÃI NGOÙN CAÙI
GAÂN
DAØI
CÔ DUOÃI CAÙC NGOÙN NGAÉN : XÖÔNG GOÙT -> GAÂN DUOÃI
BOÙ 1 : CÔ DUOÃI NG I NGAÉN
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản