Cơ điện tử_ Chiến lược phát triển khu công nghệ cao Hòa Lạc

Chia sẻ: Tran Nhu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
219
lượt xem
65
download

Cơ điện tử_ Chiến lược phát triển khu công nghệ cao Hòa Lạc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích của HHTP: Đóng một vai trò quan trọng trong quá trình cộng nghiệp hóa và hiện đại hóa theo hướng xây dựng nền kinh tế dựa trên trí thức tại Việt Nam. Tạo ra một thành phố khoa học dựa trên mô hình sự kết hợp giữa khoa học- Đào tạo- Công nghiệp công nghệ cao. Nuôi dưỡng sự phát triển nguồn nhân lực có kiến thức về công nghệ cao. Thúc đẩy các hợp tác trong và ngoài nước trong việc phát triển và sử dụng công nghệ cao......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cơ điện tử_ Chiến lược phát triển khu công nghệ cao Hòa Lạc

  1. C¬ ®iÖn tö - mét h−íng nghiªn cøu −u tiªn trong chiÕn l−îc ph¸t triÓn khu c«ng nghÖ cao Hoµ l¹c Chu H¶o1, NguyÔn Cao MÖnh2, Ph¹m Anh TuÊn2, NguyÔn Nh− Vinh1 1 Ban qu¶n lý khu C«ng nghÖ cao Hoµ L¹c, 45 TuÖ TÜnh, Hµ néi 2 ViÖn C¬ häc Hµ néi, 264 §éi cÊn, Hµ néi Tãm t¾t: Khu C«ng nghÖ cao Hoµ l¹c (KCNCHL) ®−îc x©y dùng theo quyÕt ®Þnh sè 198/1998/Q§-TTG ngµy 12/10/1998 cña Thñ t−íng ChÝnh phñ nh»m ®ãng vai trß quan träng trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc, gãp phÇn x©y dùng nÒn kinh tÕ dùa trªn tri thøc t¹i ViÖt Nam vµ t¹o ra mét thµnh phè khoa häc theo m« h×nh liªn kÕt “Khoa häc - §µo t¹o - C«ng nghiÖp C«ng nghÖ cao”. Trong chiÕn l−îc ph¸t triÓn KCNCHL nh÷ng C«ng nghÖ cao ®−îc −u tiªn lµ: C«ng nghÖ th«ng tin, C«ng nghÖ sinh häc, C¬ ®iÖn tö, C«ng nghÖ vËt liÖu míi vµ C«ng nghÖ th©n m«i tr−êng. §èi víi h−íng nghiªn cøu C¬ ®iÖn tö môc tiªu chÝnh lµ: "Nghiªn cøu, ph¸t triÓn vµ chÕ thö s¶n phÈm C¬ ®iÖn tö trong c¸c lÜnh vùc: N¨ng l−îng míi, Robot, ThiÕt kÕ C¬ ®iÖn tö, ChÈn ®o¸n m¸y, C«ng nghÖ CAD/CAM, ChÕ t¹o s¶n phÈm C¬ ®iÖn tö". 1 Tæng quan vÒ khu c«ng nghÖ cao Hoµ L¹c 1.1 Hoµn c¶nh ra ®êi: T¹i ViÖt Nam, Dù ¸n lín vÒ C«ng nghÖ th«ng tin (CNTT) do Thñ t−íng chÝnh phñ phÖ duyÖt, cã ý nghÜa quan träng vµ cÇn thiÕt trong ®Èy m¹nh c¸c øng dông cña CNTT t¹i toµn quèc vµ sù ph¸t triÓn cña ngµnh c«ng nghiÖp CNTT, gåm c¶ nh÷ng ch−¬ng tr×nh cã ý nghÜa lín tíi sù ph¸t triÓn cña CNTT liªn quan tíi nguån nh©n lùc, c¬ së h¹ tÇng CNTT vµ v.v... C«ng nghiÖp CNTT ®· ®−îc −u tiªn ph¸t triÓn hµng ®Çu cña Quèc gia vµ trë thµnh ngµnh c«ng nghiÖp chÝnh t¹i ViÖt nam ë nh÷ng n¨m khëi ®éng cña thÕ kû thø 21. Dù ¸n ph¸t triÓn KCNCHL (gäi t¾t lµ HHTP) ®· ®−îc ñng hé cao coi nh− −u tiªn hµng ®Çu trong dù ¸n Quèc gia vÒ c¬ së vËt chÊt cho nhiÖm vô vµ môc ®Ých cña Quèc gia. MÆt kh¸c, chÝnh phñ NhËt ®· tuyªn bè ®ãng gãp cho sù ph¸t triÓn CNTT t¹i c¸c n−íc ASIAN trong ph¸t triÓn nguån nh©n lùc, ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng cña CNTT vµ c¸c ho¹t ®éng liªn quan kh¸c víi CNTT. 1.2 Môc ®Ých cña HHTP: §ãng mét vai trß quan träng trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸ theo h−íng x©y dùng nÒn kinh tÕ dùa trªn tri thøc t¹i ViÖt nam. T¹o ra mét thµnh phè khoa häc dùa trªn m« h×nh sù kÕt hîp gi÷a Khoa häc - §µo t¹o - C«ng nghiÖp c«ng nghÖ cao. Nuéi d−ìng sù ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cã kiÕn thøc vÒ c«ng nghÖ cao. Thóc ®Èy c¸c hîp t¸c trong vµ ngoµi n−íc trong viÖc ph¸t triÓn vµ sö dông c«ng nghÖ cao. Rót ra ®−îc c¸c kinh nghiÖm quý b¸u cho viÖc t¹o lËp c¸c khu c«ng nghÖ cao kh¸c trong t−¬ng lai ë ViÖt nam. 1.3 C¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn HHTP: Giai ®o¹n 1 (®Õn n¨m 2005, 800 ha): Giai ®o¹n nµy nh»m x©y dùng c¬ së h¹ tÇng c¬ b¶n, ph¸t triÓn phßng ban chÝnh cho R&D&E (Nghiªn cøu & Ph¸t triÓn & §µo t¹o); T¹o ra mét m«i tr−êng cã chøc danh; thóc ®Èy khuyÕn khÝch ®Çu t−; chuyÓn giao c«ng nghÖ tËp trung chÝnh vµo CNTT; C«ng nghÖ sinh häc vµ C¬ ®iÖn tö. 1
  2. Giai ®o¹n 2 (®Õn n¨m 2010, 1200 ha): Hîp nhÊt mèi liªn kÕt gi÷a Khoa häc - §µo t¹o - C«ng nghiÖp c«ng nghÖ cao trong c¸c c«ng nghÖ tiªn tiÕn, lµm chñ ®−îc c¸c c«ng nghÖ nhËp khÈu, th−¬ng m¹i ho¸ c¸c kÕt qu¶ nghiÖn cøu vµ khuyÕn khÝch thóc ®Èy hîp t¸c Quèc tÕ. Giai ®o¹n 3 (®Õn n¨m 2020, 1650 ha): Ph¸t triÓn vµ t¹o dùng ®−îc c¸c c«ng nghÖ cao vµ chuyÓn giao c¸c kinh nghiÖm ®ã tíi c¸c khu c«ng nghÖ cao kh¸c trªn toµn Quèc. 2 Mechatronics - mét c«ng nghÖ míi Sù thay ®æi nhanh chãng trong nhiÒu lÜnh vùc cña kü thuËt do ¶nh h−ëng ngµy cµng t¨ng cña c«ng nghÖ th«ng tin vµ kü thuËt ®iÖn tö tiªn tiÕn. C¸c ph−¬ng ph¸p cæ ®iÓn vµ c¸ch thøc tiÕp cËn truyÒn thèng kh«ng cßn ®¸p øng ®−îc thùc tiÔn c«ng nghiÖp ngµy nay. Sù th¸ch thøc kü thuËt mµ chóng ta ph¶i ®èi mÆt trong t−¬ng lai ngµy cµng t¨ng. NhiÒu vÊn ®Ò míi ®ßi hái ph¶i ®−îc gi¶i quyÕt b»ng c¸ch tiÕp cËn liªn ngµnh. C¸c rµo ch¾n gi÷a c¸c chuyªn ngµnh sÏ bÞ xo¸ bá khi chóng c¶n trë, c¸c quy luËt míi ®−îc x©y dùng vµ ngµnh Mechatronics ra ®êi. Mechatronics liªn kÕt c¸c yÕu tè cÊu thµnh cña ngµnh c¬ häc, ®iÖn tö vµ ®iÒu khiÓn t¹o nªn mét c«ng nghÖ míi, trong ®ã cã sù chuyÓn biÕn vÒ chÊt cña t− duy c«ng nghiÖp mµ träng ®iÓm lµ t− duy c«ng nghÖ. B»ng t− duy c«ng nghÖ míi vµ sù phèi hîp liªn ngµnh chóng ta sÏ t¹o nªn ®æi míi vµ xóc tiÕn c¸c ph−¬ng ph¸p gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò kü thuËt tæng hîp vµ ®−a ra s¶n phÈm Mechatronics míi tiªn tiÕn phôc vô nÒn c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i. 2
  3. 3 Sù ph¸t triÓn cña Mechatronics trªn thÕ giíi C¸c s¶n phÈm cña c¸c ngµnh c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i kh«ng cßn lµ thµnh qu¶ cña tõng chuyªn ngµnh riªng biÖt mµ th−êng lµ thµnh qu¶ cña nhiÒu chuyªn ngµnh hîp l¹i. Chóng ta cã thÓ ®−a ra lo¹t vÝ dô nh−: c¸c d©y chuyÒn tù ®éng, thiÕt bÞ m¸y mãc ®−îc ®iÒu khiÓn b»ng m¸y tÝnh, tµu ®iÖn tõ, « t« ®iÖn, c¸c hÖ chuyÒn ®éng thuû khÝ, tr¹m ph¸t ®iÖn b»ng N¨ng l−îng giã, v..v.. §ã chÝnh lµ s¶n phÈm cña nhiÒu ngµnh kÕt hîp l¹i mµ cô thÓ lµ: c¬ hÖ nhiÒu vËt, vËt r¾n biÕn d¹ng, kü thuËt truyÒn ®éng (®iÖn, khÝ nÐn, thuû lùc), ®iÖn tö, kü thuËt ®iÒu khiÓn tù ®éng vµ tin häc. Do vËy Mechatronics ngµy cµng ph¸t triÓn vµ kh¼ng ®Þnh ®−îc vÞ trÝ quan träng cña m×nh trong thÕ kû 21 nµy. ë Ch©u ¢u hÇu hÕt c¸c tr−êng Tæng hîp kü thuËt ®· ®µo t¹o chuyªn ngµnh Mechatronics. Mét trung t©m ch©u ¢u nghiªn cøu vµ triÓn khai Mechatronics ®−îc thµnh lËp vµ cã trô së t¹i thµnh phè Aachen (CHLB §øc). ë ch©u ¸ th× NhËt B¶n lµ n−íc ®øng ®Çu trong viÖc øng dông Mechatronics trong viÖc chÕ t¹o vµ sö dông R«bèt trong c¸c d©y chuyÒn tù ®éng ho¸, hÖ quang häc cã ®iÒu khiÓn, « t« ®iÖn..vv... Trong khèi ASEAN th× Häc viÖn AIT Bangkok ®· kÕt hîp víi tr−êng Tæng hîp Hamburg - Harburg (CHLB §øc) ®µo t¹o hÖ Master chuyªn ngµnh Mechatronics. C¸c héi nghÞ quèc tÕ chuyªn ngµnh Mechatronics ®· ®−îc liªn tôc tæ chøc trªn thÕ giíi vµ khu vùc Ch©u ¸ nh− NhËt B¶n, Nam TriÒu Tiªn, Hång K«ng, Malaysia.. v...v. ViÖc x¸c ®Þnh néi dung nghiªn cøu vµ ®µo t¹o Mechatronics cña c¸c n−íc trªn thÕ giíi ®Òu ®−îc ®Þnh h−íng theo c¸c dù ¸n cô thÓ. Do: • cã kinh phÝ ®Ó thùc hiÖn dù ¸n nghiªn cøu • cã néi dung nghiªn cøu vµ s¶n phÈm chÕ thö g¾n víi nhu cÇu thÞ tr−êng, cã c¬ héi triÓn khai øng dông tèt • yªu cÇu ®µo t¹o linh ho¹t, cã tÝnh lùa chän cao vµ cã tÝnh hiÖu qu¶ • ®¶m b¶o c¸c ho¹t ®éng ®i kÌm vÒ dÞch vô chuyÓn giao c«ng nghÖ, h−íng dÉn vËn hµnh vµ b¶o d−ìng söa ch÷a. 4 Nghiªn cøu vµ øng dông Mechatronics ë ViÖt Nam §Ó ph¸t triÓn kinh tÕ tri thøc vµ c«ng nghÖ cao, cã kh¶ n¨ng tiÕp cËn c«ng nghÖ hiÖn ®¹i cña thÕ giíi vµ x©y dùng kh¶ n¨ng tù thiÕt kÕ, chÕ t¹o c¸c thiÕt bÞ, m¸y mãc ®−îc ®iÒu khiÓn b»ng m¸y tÝnh trong nh÷ng n¨m ®Çu cña thÕ kû 21 vµ chñ ®éng x©y dùng c¸c c«ng nghÖ tiªn tiÕn ®−a l¹i hiÖu qu¶ cô thÓ cho ®Êt n−íc th× viÖc nghiªn cøu Mechatronics, mµ cô thÓ tr−íc m¾t viÖc nghiªn cøu øng dông vµ triÓn khai c¸c thµnh qu¶ lÜnh vùc nghiªn cøu nµy sÏ lµ mét trong c¸c b−íc ®i rÊt quan träng. 4.1 Mét sè ho¹t ®éng - N¨m 1992 ViÖn tr−ëng ViÖn Mechatronics (CHLB §øc) ®· giíi thiÖu Mechatronics t¹i ViÖt nam. - N¨m 1993 ch−¬ng tr×nh alaska - c«ng cô phÇn mÒm ®Ó m« pháng tÝnh to¸n ®éng lùc häc c¸c hÖ Mechtronics ®· ®−îc chuyÓn giao vµo ViÖt nam, ViÖn C¬ häc, §H B¸ch khoa vµ §H X©y dùng lµ c¸c ®¬n vÞ ®Çu tiªn sö dông ch−¬ng tr×nh alaska nµy. - N¨m 1998 ViÖn C¬ häc thuéc Trung t©m KHTN & CNQG thµnh lËp phßng Mechatronics. - Trong nh÷ng n¨m qua, viÖc nghiªn cøu kü thuËt R«bèt, ®Æc biÖt lµ nghiªn cøu chÕ t¹o R«bèt phôc vô cho c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt trong ®iÒu kiÖn ®éc h¹i vµ kh«ng an toµn, 3
  4. còng nh− nghiªn cøu R«bèt th«ng minh ®−îc quan t©m thùc sù t¹i ViÖt Nam. §©y còng lµ nh÷ng ®Ò tµi nghiªn cøu quèc gia vµ sÏ ®−îc thùc hiÖn trong nh÷ng n¨m tíi ®©y. - LÜnh vùc nghiªn cøu vÒ kü thuËt sè, øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong c¸c kü thuËt trî gióp cña m¸y tÝnh cho c¸c qu¸ tr×nh thiÕt kÕ vµ chÕ t¹o (CAD/CAM-Technics) ®−îc thùc hiÖn t¹i §HBK Hµ Néi vµ mét sè ViÖn nghiªn cøu vÒ m¸y. - Tr−êng §HBK thµnh phè HCM ®· thµnh lËp bé m«n Mechatronics. - Tr−êng §HBK thµnh phè Hµ néi ®· thµnh lËp bé m«n Mechatronics. - NhiÒu tr−êng §¹i häc vµ tr−êng Tæng hîp cña ViÖt Nam ®· b¾t ®Çu ®µo t¹o sinh viªn vµ cao häc cho chuyªn ngµnh Mechatronics. 4.2 Nh÷ng kÕt qu¶ ban ®Çu ♦ ViÖn C¬ häc Hµ néi: - ViÖn C¬ häc lµ ®¬n vÞ ®Çu tiªn triÓn khai ¸p dông ch−¬ng tr×nh alaska vµo nghiªn cøu øng dông t¹i ViÖt nam trong viÖc m« pháng thiÕt bÞ, m¸y mãc nh− Turbin, cÇn trôc, bóa m¸y, giµn khoan ..v..v.. - Cã kinh nghiÖm trong viÖc thiÕt kÕ vµ ph¸t triÓn R«b«t ♦ ViÖn c«ng nghÖ th«ng tin: - Cã kinh nghiÖm trong ®iÒu khiÓn R«bèt vµ c¸c thiÕt bÞ th«ng minh. ♦ §H B¸ch Khoa Hµ Néi: - §−a ch−¬ng tr×nh alaska vµo ®µo t¹o vµ cho sinh viªn thùc hiÖn m« pháng m¸y mãc, thiÕt bÞ vµ «to. §· cã nhiÒu Sinh viªn sö dông alaska lµm c¸c ®Ò tµi nghiªn cøu vµ luËn ¸n tèt nghiÖp. ♦ §H X©y dùng Hµ néi: - M« pháng m¸y x©y dùng, xe ®æ r¸c .v..v b»ng c¸c ch−¬ng tr×nh m« pháng - §µo t¹o trªn §¹i häc (Master vµ NCS). ♦ ViÖn M¸y n«ng nghiÖp ViÖt nam: - M« pháng m¸y n«ng nghiÖp b»ng ch−¬ng tr×nh m« pháng Mechatronics ♦ Liªn hiÖp M¸y x©y dùng ViÖt nam (COMA): - M« pháng m¸y x©y dùng, thang m¸y ..v..v ♦ Viªn nghiªn cøu m¸y - C¸c thiÕt kÕ m¸y c«ng cô CNC §¸nh gi¸ sù nghiªn cøu vµ øng dông cña Mechatronics t¹i ViÖt Nam th× thÊy ®· cã sù b¾t ®Çu nh−ng sù phèi hîp gi÷a c¸c trung t©m nghiªn cøu vµ øng dông cßn thiÕu chÆt chÏ, ®ång bé vµ ®i vµo chiÒu s©u nªn ch−a ®−a ra s¶n phÈm tiªu biÓu. 5 Nhu cÇu vµ c¸c ®iÒu kiÖn ban ®Çu ®Ó x©y dùng Trung t©m Mechatronics 5.1 Nhu cÇu Khu c«ng nghÖ cao Hoµ L¹c víi nhiÖm vô chÝnh lµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ cao t¹i ViÖt Nam, viÖc nghiªn cøu øng dông vµ triÓn khai lÜnh vùc Mechatronics, mét c«ng nghÖ míi cña thÕ giíi lµ rÊt cÊn thiÕt. Mechatronics ®−îc sinh ra do ®ßi hái cña nÒn c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i, nã ®ßi hái trÝ tuÖ, cã c¬ së vËt chÊt vµ kh¶ n¨ng hîp t¸c quèc tÕ réng r·i.Trong hoµn c¶nh nh− 4
  5. vËy Mechatronics ®−îc chän lµ mét trong nh÷ng mòi nhän sÏ ®−îc x©y dùng t¹i khu nghiªn cøu triÓn khai (R & D&E) vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc (HRD) lµ rÊt phï hîp. Trung t©m Mechatronics cã ®ñ n¨ng lùc chuyªn m«n vµ nÕu ®−îc ®Çu t− tµi chÝnh thÝch ®¸ng cã thÓ tiÕp nhËn c«ng nghÖ míi vµ c¸c s¶n phÈm Mechatronics tõ c¸c n−íc tiªn tiÕn ®Ó triÓn khai øng dông ë ViÖt Nam. Trung t©m cã vai trß quan träng lµ tiÕp nhËn vµ chÕ thö c¸c s¶n phÈm Mechatronics ®Ó råi chuyÓn giao cho c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt chÕ t¹o t¹i ViÖt Nam, ®ång thêi lµ n¬i tËp trung lùc l−îng khoa häc ®Ó cã thÓ hîp t¸c trao ®æi víi c¸c n−íc trªn thÕ giíi. Bªn c¹nh ®ã trong nh÷ng n¨m qua, c¸c trang thiÕt bÞ cña c«ng nghÖ cao th©m nhËp vµo ViÖt Nam nh− m¸y c«ng cô CNC, Trung t©m gia c«ng CNC, M¸y gia c«ng tia löa ®iÖn kÕt nèi CNC, c¸c m¸y c¸t lazer ®iÒu khiÓn sè... ®Æt ra nhu cÇu bøc thiÕt vÒ ®µo t¹o c¸n bé chuyªn m«n trong lÜnh vùc Mechatronics. 5.2 C¸c ®iÒu kiÖn ban ®Çu 5.2.1 VÒ ®éi ngò c¸n bé: Dùa trªn c¬ së ®éi ngò c¸n bé nghiªn cøu c¬ b¶n vµ øng dông cña 3 ®¬n vÞ nghiªn cøu sau ®©y: - ViÖn C¬ häc: max. 20 ng−êi - ViÖn C«ng nghÖ th«ng tin: max. 15 ng−êi - §HBK Hµ Néi: max. 15 ng−êi Ngoµi ra sÏ mêi mét sè c¸n bé nghiªn cøu khoa häc ®Çu ngµnh cã liªn quan tíi Mechatronics tham gia t− vÊn vµ hîp t¸c trong qu¸ tr×nh x©y dùng Trung t©m. 5.2.2 C¬ së vËt chÊt - H¹ tÇng c¬ së cña Khu c«ng nghÖ cao Hoµ L¹c - Sù ®Çu t− cña ChÝnh phñ NhËt B¶n 5.2.3 Hîp t¸c quèc tÕ - L·nh ®¹o Khu c«ng nghÖ cao Hoµ L¹c ®· cã quan hÖ víi NhËt B¶n trong lÜnh vùc Mechatronics. - Mét sè c¸n bé nghiªn cøu ViÖt Nam trong lÜnh vùc Mechatronics ®· cã quan hÖ chÆt chÏ víi c¸c ViÖn nghiªn cøu vµ tr−êng Tæng hîp ®ang nghiªn cøu Mechatronics ë Ch©u ¢u vµ NhËt B¶n. 5
  6. 6 ChiÕn l−îc vµ môc tiªu chÝnh cña Trung t©m Mechatronics 6.1 ChiÕn l−îc VÞ trÝ chiÕn l−îc cña Trung t©m Mechatronics trong nÒn c«ng nghiÖp ViÖt Nam vµ ASEAN. 6
  7. 6.2 Môc tiªu chÝnh: - TriÓn khai viÖc nghiªn cøu øng dông vµ chÕ t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm Mechatronics trong c¸c ngµnh sau: + N¨ng l−îng t¸i t¹o (giã, mÆt trêi) + R«bèt + Ph¸t triÓn phÇn mÒm vµ phÇn cøng cho thiÕt kÕ hÖ Mechatronics. + C¸c s¶n phÈm Mechatronics cho nghiªn cøu vµ ®µo t¹o. + ThiÕt bÞ cho viÖc chÈn ®o¸n m¸y + C¸c thiÕt bÞ liªn quan ®Õn kü thuËt ®iÒu khiÓn theo ch−¬ng tr×nh sè (m¸y c«ng cô vµ thiÕt bÞ c«ng nghiÖp) - §µo t¹o c¸n bé nghiªn cøu øng dông vµ triÓn khai trong lÜnh vùc Mechatronics. CÊp ®é ®µo t¹o tõ c«ng nh©n kü thuËt cao trong dÞch vô vËn hµnh söa ch÷a b¶o d−ìng c¸c thiÕt bÞ c¬ ®iÖn tö ®Õn c¸c c¸n bé nghiªn cøu thiÕt kÕ vµ c¸n bé khai th¸c c«ng nghÖ còng nh− ®µo t¹o sau ®¹i häc cho lÜnh vùc Mechatronics. - Giíi thiÖu vµ chuyÓn giao nh÷ng c«ng nghÖ míi trong lÜnh vùc Mechatronics vµo thÞ tr−êng ViÖt Nam vµ khu vùc ASEAN. 7 M« h×nh tæ chøc Trung t©m Mechatronics 7
  8. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cô thÓ cña tõng phßng nh− sau: • Phßng thÞ tr−êng vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ: - T×m hiÒu thÞ tr−êng vÒ s¶n phÈm Mechatronics - Lµm c«ng viÖc t− vÊn cho viÖc sö dông c¸c s¶n phÈm vµ c«ng nghÖ trong lÜnh vùc Mechatronics. - §−a c¸c s¶n phÈm chÕ thö vµo s¶n xuÊt hµng lo¹t - Thùc hiÖn viÖc chuyÓn giao c«ng nghÖ • Phßng ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc: - Tæ chøc c¸c kho¸ ®µo t¹o c¬ b¶n vµ ®µo t¹o n©ng cao trong lÜnh vùc Mechatronics. Néi dung ®µo t¹o tæ chøc theo cÊu tróc modun ®Þnh h−íng theo kü thuËt nghÒ nghiÖp vµ g¾n víi c¬ héi viÖc lµm. - Tæ chøc c¸c buæi héi th¶o - Thùc hiÖn chiÕn l−îc ph¸t triÓn nguån nh©n lùc con nguêi. • Phßng nghiªn cøu Bao gåm c¸c nhãm nghiªn cøu øng dông cô thÓ nh−: - N¨ng l−îng t¸i t¹o (giã, mÆt trêi) - R«bèt - ThiÕt kÕ hÖ Mechatronics - ThiÕt bÞ cho viÖc chÈn ®o¸n m¸y. - CAD/CAM Technics Cã chøc n¨ng nghiªn cøu vµ thiÕt kÕ c¸c s¶n phÈm Mechatronics theo yªu cÇu cô thÓ cña thÞ tr−êng vµ phôc vô cho ®Þnh h−íng l©u dµi. • Phßng kü thuËt: Bao gåm c¸c bé phËn: - M¸y tÝnh qu¶n lý m¹ng m¸y tÝnh cña Trung t©m Mechatronics - Bé phËn thÝ nghiÖm - X−ëng chÕ thö cã nhiÖm vô chÕ t¹o c¸c s¶n phÈm mÉu tr−íc khi ®−a ra thÞ tr−êng s¶n xuÊt hµng lo¹t. Nh÷ng b−íc ph¸t triÓn: B−íc 1: - T×m hiÓu thÞ tr−êng ViÖt Nam víi s¶n phÈm Mechatronics. X©y dùng Phßng thÞ tr−êng vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ. - X©y dùng ®éi ngò c¸n bé ViÖt Nam, tr−íc m¾t tËp trung vµo viÖc tiÕp nhËn, sö dông vµ chuyÓn giao c¸c s¶n phÈm phÇn mÒm ®Æc tr−ng trong c¬ häc, ®iÒu khiÓn vµ ®iÖn tö phôc vô cho Mechatronics. - X©y dùng phßng ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cho lÜnh vùc Mechatronics. - X©y dùng phßng nghiªn cøu Mechatronics - Tham gia x©y dùng c¸c phÇn mÒm vÒ chuyªn gia trong lÜnh vùc Mechatronics phôc vô cho c¸c ngµnh kinh tÕ ViÖt nam, ®ång thêi cã kh¶ n¨ng trao ®æi víi thÕ giíi. - X©y dùng bé phËn m¸y tÝnh cña Trung t©m B−íc 2: - X©y dùng bé phËn thÝ nghiÖm vµ x−ëng chÕ thö c¸c s¶n phÈm Mechatronics tiªu biÓu. - Thóc ®Èy viÖc chuyÓn giao c«ng nghÖ ®Ó ®−a c¸c s¶n phÈm Mechatronics vµo s¶n xuÊt hµng lo¹t vµ øng dông trong nÒn c«ng nghiÖp cña ViÖt Nam vµ ASEAN. 8
  9. 8 §Ò xuÊt trong viÖc x©y dùng Trung t©m Mechatronics: 8.1 §µo t¹o nguån nh©n lùc: - Mêi c¸c chuyªn gia hµng ®Çu ThÕ giíi vÒ Mechatronics sang ViÖt Nam - Cö c¸c c¸n bé chñ chèt cña ViÖt Nam ®i ®µo t¹o t¹i n−ãc ngoµi ®Ó n¾m b¾t nh÷ng c«ng nghÖ míi vµ häc hái kinh nghiÖm khi x©y dùng Trung t©m. - X©y dùng ®éi ngò c¸n bé nßng cèt cña Trung t©m: • Giai ®o¹n 1: 20 c¸n bé nghiªn cøu vµ qu¶n lý • Giai ®o¹n 2: 50 c¸n bé nghiªn cøu vµ qu¶n lý 8.2 C¬ së vËt chÊt: - V¨n phßng, nhµ x−ëng, phßng nghiªn cøu - HÖ thèng m¸y tÝnh phôc vô cho qu¶n lý, ch−¬ng tr×nh qu¶n lý vµ liªn kÕt víi bªn ngoµi - Ch−¬ng tr×nh phÇn mÒm cho Mechatronics nh−: alaska, ADAMS, NASTRAN, ANSYS, Matlab, Simulink, Matrix-X, v..v. - ThiÕt bÞ phôc vô cho viÖc chÕ thö s¶n phÈm Mechatronics bao gåm c¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn hiÖn ®¹i vµ thiÕt bÞ gia c«ng c¬ khÝ chÝnh x¸c. - V...v. 8.3 Hîp t¸c quèc tÕ: Thóc ®Èy viÖc hîp t¸c quèc tÕ víi c¸c Tr−êng vµ ViÖn nghiªn cøu trªn ThÕ giíi nh−: - Tr−êng §¹i häc Tæng hîp Tokyo - ViÖn Mechatronics - CHLB §øc - Trung t©m Ch©u ¢u vÒ Mechatronics - Häc viÖn AIT - Th¸i Lan 9 KÕt luËn - VÒ chÝnh s¸ch mêi c¸c chuyªn gia ®Çu ngµnh tham gia trong qua tr×nh x©y dùng trung t©m, t¹o cho c¸c chuyªn gia nµy cã thÓ vÉn lµm ®−îc c¸c ®¬n vÞ nghien cøu ®ång thêi tham gia hîp t¸c tÝch cùc víi khu c«ng nghÖ cao Hoµ L¹c. - ChÝnh s¸ch ®µo t¹o c¸n bé ®Çu ngµnh còng nh− chÕ ®é vµ ®iÒu kiÖn lµm viÖc thÝch ®¸ng ®Ó sau nµy cã thÓ lµm viÖc mét c¸ch toµn t©m toµn ý cho Trung t©m. - Bé m¸y qu¶n lý cña Trung t©m gän nhÑ vµ linh ho¹t theo c¬ chÕ thÞ tr−êng. - Trung t©m cÇn ho¹t ®éng vµ h¹ch to¸n ®éc lËp trong khu«n khæ chiÕn l−îc ph¸t triÓn chung cña Khu c«ng nghÖ cao Hoµ L¹c. 9

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản