Cơ học vật rắn biến dạng

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
279
lượt xem
67
download

Cơ học vật rắn biến dạng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Những khái niệm mở đầu: Mô hình: Vật lý: Liên tục, đồng chất và đẳng hướng; Đàn hồi tuyến tính và biến dạng bé; Nguyên lý độc lập tác dụng của lực Hình học: Khối Tấm Vỏ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cơ học vật rắn biến dạng

  1. C¬ häc vËt r¾n biÕn d¹ng Ch−¬ng 1: nh÷ng kh¸i niÖm më ®Çu 1.1. M« h×nh VËt lý y Liªn tôc, ®ång chÊt vμ ®¼ng h−íng; F §μn håi tuyÕn tÝnh vμ biÕn d¹ng bÐ; Nguyªn lý ®éc lËp t¸c dông cña lùc dF y H×nh häc Khèi ρ TÊm Vá x o 1.2. M« men diÖn tÝch mÆt c¾t ngang x 1.2.1. §Þnh nghÜa ∫ F x n y m dF lμ m« men diÖn tÝch hçn hîp cÊp (n+m) cña h×nh ph¼ng ®èi víi hÖ to¹ ®é oxy.
  2. 1.2.2. C¸c tr−êng hîp cô thÓ n=m=0 n=0, m=1 ⇒ Sx = ? Sx = 0 ⇒ trôc trung t©m n=1, m=0 ⇒ Sy = ? Sy = 0 ⇒ trôc trung t©m Träng t©m cña h×nh ph¼ng C¸ch x¸c ®Þnh. N=m=1 ⇒ Jxy = ? n=0, m=2 ⇒ Jx = ? n=2, m=0 ⇒ Jy = ? ∫ Jz = Jx + Jy = F ρ 2 dF 1.2.3. Mét sè vÝ dô cô thÓ X¸c ®Þnh träng t©m h×nh ch÷ nhËt TÝnh Jx cña h×nh ch÷ nhËt TÝnh Jz cña h×nh vμnh kh¨n ®−êng kÝnh trong d, ngoμi D
  3. y y Y h dy y x yc C X 0 b y x 0 xc 0 x r z D
  4. 1.3. C¸c lo¹i biÕn d¹ng c¬ b¶n 1.3.1. Ph−¬ng ph¸p mÆt c¾t x¸c ®Þnh néi lùc VËt r¾n c©n b»ng d−íi t¸c dông cña hÖ ngo¹i lùc T−ëng t−îng c¾t vËt r¾n b»ng mét mÆt ph¼ng xÐt sù c©n b»ng cña mét nöa ⇒ (nãi chung) tån t¹i hÖ n«i lùc kh«ng gian trªn tiÕt diÖn ⇒ thu gän vÒ träng t©m ®−îc mét vÐc t¬ chÝnh vμ mét vÐc t¬ m« men chÝnh. XÐt sù c©n b»ng cña nöa cßn l¹i ⇒ hÖ néi lùc ng−îc l¹i. 1.3.2. C¸c d¹ng biÕn d¹ng c¬ b¶n Ph©n c¸c vÐc t¬ nμy theo 3 trôc to¹ ®é ta ®−îc 6 thμnh phÇn néi lùc: Lùc däc Nz Lùc c¾t Qx, Qy M« men xo¾n Mz M« men uèn Mx, My Bèn d¹ng biÕn d¹ng c¬ b¶n KÐo (nÐn) ®óng t©m, C¾t (tr−ît), Xo¾n, Uèn thuÇn tuý. 1.3.3. BiÓu ®å néi lùc
  5. P1 HÖ néi lùc Pi P1 P2 Pn-1 P2 Pn P3 P3 P1 Mz Mx c Nz z P2 Qx P3 My Qy x y
  6. r 1.4. øng suÊt r ΔP 1.4.1. Kh¸i niÖm Ptb = ΔF r øng suÊt trung b×nh t¹i ®iÓm M r ΔP øng suÊt t¹i ®iÓm M P = lim ΔF →0 ΔF Thø nguyªn r r r r r r C¸c thμnh phÇn øng suÊt p = σ + τ = σ z + τ zx + τ zy 1.4.2. Liªn hÖ gi÷a øng suÊt vμ néi lùc N z = ∫ σ z dF F F Qx = ∫ τ x z dF F c z Q y = ∫ τ x y dF x F y M x = ∫ yσ z dF dF σz F x τzx M y = ∫ xσ z dF τzy F p M z = ∫ ( yτ zx − xτ zy )dF τ y F
Đồng bộ tài khoản