Cổ phiếu ngân quỹ là gì?

Chia sẻ: suadaunanh

Theo Khoản 19, Điều 2 của Quy chế thành viên, niêm yết, công bố thông tin và giao dịch chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 79/2000/QĐ-UBCK1 của Chủ tịch UBCKNN ngày 29/12/2000 thì cổ phiếu ngân quỹ là cổ phiếu đã phát hành và được mua

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản