CƠ QUAN PHÂN TÍCH THỊ GIÁC

Chia sẻ: pencil_3

MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Liệt kê được các thành phần của cơ quan phân tích bằng một sơ đồ phù hợp. -Xác định được các thành phần trong cơ quan phân tích thị giác.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: CƠ QUAN PHÂN TÍCH THỊ GIÁC

CƠ QUAN PHÂN TÍCH THỊ GIÁCI.MỤC TIÊU:

1.Kiến thức:

- Liệt kê được các thành phần của cơ quan phân tích
bằng một sơ đồ phù hợp.

-Xác định được các thành phần trong cơ quan phân
tích thị giác.

- Mô tả được cấu tạo của mắt qua sơ đồ , nêu rõ được
cấu tạo của màng lưới trong cầu mắt và chức năng
của chúng.

- Mô tả được sự tạo ảnh ở màng lưới.

2.Kĩ năng:

-Phát triển kĩ năng quan sát, phân tích kênh hình.

3.Thái độ:

- HS có ý thức bảo vệ mắt.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV:+Tranh cơ quan phân tích thị giác.

+ Mô hình cơ quan phân tích thị giác.

III.PHƯƠNG PHÁP:

-Quan sát, hoạt động nhóm, vấn đáp.

IV.TỔ CHỨC DẠY HỌC:

1.Kiểm tra bài cũ(4 phút)

+Trình bày cấu tạo và chức năng của hệ thần kinh
sinh dưỡng?

2. Khởi động (1 phút)
- Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS khi tìm hiểu về cơ
quan phân tích thị giác.

- Cách tiến hành “Mắt là một trong những giác quan
quan trọng của con người thường được ví như chiếc
máy ảnh sinh học. Vậy mắt có cấu tạo như thế nào?
Chúng ta nghiên cứu bài hôm nay”.

3. Các hoạt động dạy học ( 35 phút)
Hoạt động của Hoạt động của HS Nội dung
giáo viên

Hoạt động 1 (7 phút) Tìm hiểu cơ quan phân tích
-Mục tiêu: + Liệt kê được các thành phần của cơ quan phân
tích bằng một sơ đồ phù hợp.

-CTH:

I- Cơ quan phân
-GV yêu cầu HS -HS tự thu nhận tích
nghiên cứu thông thông tin và trả lời
tin SGK trả lời câu câu hỏi.
hỏi:

+Một cơ quan phân
gồm những
tích
thành phần nào?

+Ý nghĩa của cơ
-Một vài HS trả lời,
quan phân tích đối
lớp bổ sung.
với cơ thể?

-Cơ quan phân tích
gồm:
-GV nhận xét chốt
kiến thức. +Cơ quan thụ cảm.

+Dây thần kinh.

+Bộ phận phân tích
ở trung ương.

-Ý nghĩa: giúp cơ
thể nhận biết được
tác động của môi
trường.

Hoạt động 2 (28 phút) Tìm hiểu cơ quan phân tích thị giác

-Mục tiêu: +Xác định được các thành phần trong cơ quan phân
tích thị giác.

+Mô tả được cấu tạo của mắt qua sơ đồ , nêu rõ
được cấu tạo của màng lưới trong cầu mắt và chức năng của
chúng.
+ Mô tả được sự tạo ảnh ở màng lưới.

-Đồ dùng: +Tranh cơ quan phân tích thị giác.

+Mô hình cơ quan phân tích thị giác.

-CTH:

II-Cơ quan phân
tích thị giác

-GV nêu câu hỏi: cứu
-HS nghiên

+Cơ quan phân tích thông tin trả lời.
thị giác gồm những -Cơ quan phân tích
thành phần nào? thị giác gồm:

+Cơ quan thụ cảm
thị giác.

+Dây thần kinh thị
giác.

+Vùng thị giác ở
thuỳ chẩm.
-HS quan sát kĩ
-GV hướng dẫn HS hình từ ngoài vào
nghiên cứu cấu tạo trong ghi nhớ cấu 1. Cấu tạo của cầu
của mắt ở hình 49.1, tạo cầu mắt. mắt
49.2 và mô hình -Thảo luận nhóm để
làm bài tập điền từ hoàn chỉnh bài tập.
SGK/156.
-Đại diện nhóm đọc
đáp án, các nhóm
khác bổ sung.-GV chốt lại đáp án
đúng:

+Cơ vận động mắt

+Màng cứng.

+Màng mạch.

+Màng lưới. -HS lên trình bày,
+Tế bào thụ cảm thị lớp bổ sung.
giác.
-GV gọi HS lên
trình bày trên tranh -Màng bọc:
hoặc mô hình.
+Màng cứng phía
trước là màng giác.

+Màng mạch phía
trước là lòng đen.

+Màng lưới gồm tế
bào hình nón và
hình que.

-Môi trường trong
suốt:

+Thuỷ dịch

+Thể thuỷ tinh
-HS trình bày cấu
+Dịch thuỷ tinh
tạo trên tranh, lớp
bổ sung.
2. Cấu tạo của
-GV hướng dẫn HS
quan sát hình 49-3, màng lưới
nghiên cứu thông
tin SGK:

+Trình bày cấu tạo
của màng lưới?

+Vì sao ảnh của vật
hiện trên điểm vàng
lại nhìn rõ nhất?

-GV chốt kiến thức.


Màng lưới gồm:

+Tế bào nón: tiếp
nhận kích thích ánh
sáng mạnh và màu
sắc.

+Tế bào que: tiếp
nhận kích thích ánh
sáng yếu.

-Điểm vàng là nơi

động tập trung tế bào
hoạt
-HS
nhóm nghiên cứu nón.
SGK -Điểm mù không có
thông tin
-GV nêu vấn đề:
thống nhất ý kiến. tế bào thụ cảm thị
+Vai trò của thể
giác.
thuỷ tinh trong cầu
mắt?
3. Sự tạo ảnh ở
quá -Đại diện nhóm
+Trình bày
màng lưới
trình tạo ảnh ở trình bày, nhóm
khác bổ sung.
màng lưới?
-GV nhận xét chốt
kiến thức.
-Thể thuỷ tinh có
khả năng điều tiết
để nhìn rõ vật.

phản
-Ánh sáng
chiếu từ vật qua môi
trường trong suốt
tới màng lưới tạo
nên 1 ảnh thu nhỏ
lộn ngược kích
thích lên tế bào thụ
cảm theo dây thần
kinh thị giác đến
vùng thị giác trên
vỏ não.4.Tổng kết và hướng dẫn về nhà (5 phút)
*Tổng kết: GV yêu cầu HS làm bài tập:1. Điền các từ đúng (Đ) hoặc sai (S) vào các câu
sau:

a.Cơ quan phân tích thị giác gồm: cơ quan thụ cảm
thị giác, dây thần kinh và bộ phận trung ương.b.Các tế bào nón giúp chúng ta nhìn rõ vật vào ban
đêm.c.Sự phân tích hình ảnh xảy ra ngay ở cơ quan thụ
cảm thị giác.d.Khi dọi đèn pin vào mắt thì đồng tử dãn rộng để
nhìn rõ vật.
2.Trình bày quá trình thu nhận ảnh của vật ở cơ
quan phân tích thị giác?*Hướng dẫn về nhà:

-Học bài trả lời câu hỏi SGK.

-Đọc mục “ Em có biết”

-Đọc và tìm hiểu trước bài 50.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản