Cơ sở dẫn liệu

Chia sẻ: mainhung_ami

Cơ sở dẫn liệu của BCTC là căn cứ của các khoản mục và thông tin trình bày trong BCTC do Giám đốc ...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Cơ sở dẫn liệu

LOGOCƠ SỞ DẪN LIỆU
NHÓM:


www.themegallery.com
Nội dung

1


Khái niệm cơ sở dẫn liệu2

Các tiêu chuẩn của cơ sở dẫn liệu
Cơ sở dẫn liệu
1- Khái niệm
Cơ sở dẫn liệu của BCTC là căn cứ của các
khoản mục và thông tin trình bày trong BCTC do
Giám đốc (hoặc người đứng đầu) đơn vị chịu trách
nhiệm lập trên cơ sở các chuẩn mực và chế độ kế
toán quy định. Các căn cứ này phải được thể hiện rõ
ràng hoặc có cơ sở đối với từng chỉ tiêu trong
BCTC.
Các khoản mục cấu thành khác nhau của BCTC
thì có cơ sở dẫn liệu cụ thể không giống nhau
Cơ sở dẫn liệu
2- Tiêu chuẩn

Sự hiện hữu

Quyền và nghĩa vụ

Sự phát sinh

Đánh giá

Chính xác và đầy đủ

Trình bày và công bố
2- Tiêu chuẩn
a) Sự hiện hữu
Một tài sản hay 1 khoản nợ phản ánh trên
BCTC thực tế phải tồn tại (có thực) vào thời điểm
lập báo cáo.
2- Tiêu chuẩn
b) Quyền và nghĩa vụ
Một tài sản hay một khoản nợ phản ánh trên báo
cáo tài chính đơn vị phải có quyền sở hữu hoặc có trách
nhiệm hoàn trả tại thời điểm lập báo cáo.
--Nếu doanh nghiệp có bằng chược phản ánh trên các
Đối với các khoản công nợ đ ứng chứng minh tài
sBCTC là thuộcvị đang sở hữu của mình thì doanh nghiệpế
ản đó thì đơn quyền có nghĩa vụ phải thanh toán thực t
hoànvới các khoản nợ này. cho thuê hoặc nhượng bán tài
đối toàn có quyền sử dụng,
sản đó. Doanh nghiệp phải phản ánh tài sản đó trên báo cáo
tài chính của đơn vị mình.
2- Tiêu chuẩn
c. Sự phát sinh
Một nghiệp vụ hay một sự kiện đã ghi
chép thì phải đã xảy ra và có liên quan đến
đơn vị trong thời kỳ xem xét.
2- Tiêu chuẩn
d. Đánh giá
Một tài sản hay một khoản nợ được ghi chép
theo giá trị thích hợp trên cơ sở chuẩn mực và
chế độ kế toán hiện hành (hoặc được thừa
nhận)
2- Tiêu chuẩn
e. Chính xác và đầy đủ
- Một nghiệp vụ hay một sự kiện được ghi chép
theo đúng giá trị của nó, doanh thu hay chi phí được ghi
nhận đúng kỳ, đúng khoản mục và đúng về toán học.
- Toàn bộ tài sản, các khoản nợ, nghiệp vụ hay giao
dịch đã xảy ra có liên quan đến báo cáo tài chính phải
được ghi chép hết các sự kiện liên quan.
2- Tiêu chuẩn
g. Trình bày và công bố
Các khoản mục được phân loại, diễn đạt và
công bố phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế
toán hiện hành (hoặc được chấp nhận).
Hàng tồn kho
CSDL Nội dung Phương pháp thực hiện

Sự hiện Sự hiện có của hàng - Kiểm tra vật chất
hữu tồn kho và dự phòng - Kiểm tra chứng từ tài liệu,thủ
giảm giá hang tồn kho tục xác nhận sự tồn tại của
được phản ánh trên các khoản hàng tồn kho (phiếu
BCĐKT nhập kho, phiếu xuất kho,,
biên bản kiểm nghiệm vật tư,
công cụ, hàng hóa;phiếu báo
vật tư còn lại cuối kì; biên bản
kiểm kê vật tư, công cụ, sản
phẩm hàng hóa; bảng kê mua
hàng)
Hàng tồn kho
CSDL Nội dung Phương pháp thực hiện

Sự phát -Sự phát sinh thực tế của các - Đối chiếu ngày tháng trên
sinh nghiệp vụ kinh tế,các khoản chứng từ xác nhận nghiệp vụ
doanh thu và chi phí được phát sinh và trên sổ kế toán
hạch toán trong sổ kế toán có -Lấy xác nhận của bên thứ 3
lien quan tới khoản mục có liên quan
hang tồn kho -Kiểm tra số phát sinh của các
-Các sự kiện và nghiệp vụ tài khoản có liên quan trong kì
kinh tế được phản ánh đúng
kì phát sinh và đủ điều kiện
ghi nhận
Hàng tồn kho
CSDL Nội dung Phương pháp thực hiện

Quyền - Quyền sở hữu hoặc - Xem xét cẩn thận các tài
và nghĩa kiểm soát lâu dài với các liệu,chứng từ có liên quan tới
vụ khoản mục hang tồn kho đã quyền sở hữu tài sản ( hóa
phản ánh trên BCTC đơn giá trị gia tăng, thư xác
- Nghĩa vụ với các nhận mua hang,...)
khoản công nợ phải trả đã - Kiểm tra bằng chứng xác
ghi nhận do chưa thanh toán nhận nghĩa vụ của đơn vị
tiền nguyên vật liệu, công đang tồn tại( các chữ kí của
cụ dụng cụ, hàng hóa nhưng người có liên quan: bên
bán, bên mua…)
Hàng tồn kho
CSDL Nội dung Phương pháp thực hiện
Đánh Xem xét việc đánh giá - Xem xét các chính sách kế toán mà đơn vị
giá giá vốn hang tồn kho, sử dụng ( phương pháp tính giá xuất kho
giá xuất kho, dự phòng nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, hang
giảm giá hang tồn kho hóa..)có đúng chuẩn mực,chế độ kế toán
của đơn vị có phù hợp không?
các nguyên tắc và chế - Áp dụng có hợp lý và nhất quán không?
độ kế toán hiện hành - Tính toán trong quá trình áp dụng có chính
không? xác không?
- Xem xét tính phù hợp của các khoản dự
phòng được trích lập:
+ Có tồn tại thực sự hàng tồn kho có giá trị
gốc lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện
được tại thời điểm 31/12 không, chênh
lệch là bao nhiêu?
Hàng tồn kho
CSDL Nội dung Phương pháp thực hiện

Chính -Giá trị của các nghiệp vụ -Kiểm tra độ chính xác về số
xác kinh tế phát sinh liên quan học của các phép tính
đén hang tồn kho được ghi - Kiểm tra quá trình cộng dồn
nhận đúng trước khi kiểm tra sự chính
- Số liệu cộng dồn trên các xác của từng đối tượng chi
tài khoản và sổ kế toán tiết
chính xác, luân chuyển số - Kiểm tra tính thống nhất của
liệu giữa sổ KTCT và số liệu trên BCTC với số liệu
KTTH không sai sót trong các loại sổ kế toán
Hàng tồn kho
CSDL Nội dung Phương pháp thực hiện

Tính Mọi nghiệp vụ mua, -Kiểm tra từ chứng từ ( hóa
đầy đủ bán, nhập, xuất các đơn mua hàng, phiếu nhập xuất
khoản mục hang tồn kho, …) đã ghi nhận đầy đủ trên
kho… đều được ghi sổ sách hay chưa
chép và phản ánh đầy - Kiếm tra các khoản mục liên
đủ trên sổ sách và quan để xem có nghiệp vụ nào
BCTC được phản ánh nhiều lần hay
không?
- Có thể kết hợp kiểm tra vật
chất đối chiếu với sổ sách xem
các sổ sách có bị nghi nhận thiếu
hay không
LOGO
www.themegallery.com
Nhóm:
Nguyễn Thị Trang
Nguyễn Thị Mai Nhung
Nguyễn Thị Thúy
Nguyễn Thị Nhài
Đặng Thị Minh Trang
Phạm Thị Anh
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản