Cơ sở di truyền học phân tử - PSG.TS Trần Linh Phước - ĐH Khoa học tự nhiên

Chia sẻ: nguyenvanquan037

Hiện tượng biến nạp ở vi khuẩn: Đun nhiệt chủng độc, tiêm vào chuột: chuột sống. Đun diệt chủng độc, trộn với chủng lành, tiêm vào chuột: chuột chết. Kết luận: tế bào chủng độc chết đã truyền tính gây bệnh cho chủng lành.Tổng hợp hóa học và sử dụng các đoạn oligonucleotit .

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản