Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh

Chia sẻ: hoangvanthai90

Nói tới Hồ Chí Minh là mói tới con người vĩ đại của mọi thời đại. Là linh hồn, là ngọi cờ chói lọi lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đoàn kết một, để viết nên những trang sử vẻ vang của dân tộc

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh

A. Mở đầu
Nói tới Hồ Chí Minh là mói tới con người vĩ đại của


mọi thời đại. Là linh hồn, là ngọi cờ chói lọi lãnh
đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đoàn kết
một lòng, để viết nên những trang sử vẻ vang của
dân tộc.
Tư tưởng Hồ Chí Minh là di sản vô cùng quý giá và


sẽ mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng
của Đảng và nhân dân ta.
Người đã đi xa hơn 40 năm, tuy nhiên tư tưởng


của người vẫn vẹn nguyên giá trị trong thời đại.
Vì vậy chúng ta cần phải học tập và biết được cơ


sở hình thành tư tưởng của người.
nhóm 5
đề tài: 1
 Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh,
trong các cơ sở đó,cơ sở nào quyết định
bản chất cách mạng và khoa học của t ư
tưởng Hồ Chí Minh

nhóm 5
nội dung :
Mở đầu
A.

Nội dung
B.
Khái niệm về tư tưởng Hồ Chí Minh
I.
Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
II.
Nhân tố quyết định bản chất cách mạng và
III.
khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh.

Kết luận
A.

Danh mục tài liệu tham khảo
Danh
nhóm 5
B. Nội dung

I. Khái niệm tư tưởng Hồ chí Minh
1. Khái niệm tư tưởng
Tư tưởng là một hệ thống những quan điểm,


quan niệm, luận điểm được xây dựng trên
một nền tảng triết học nhất quán,đại biểu
cho ý chí nguyện vọng của một giai cấp,
một dân tộc.


nhóm 5
2. Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh
2. Kh
Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan

điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ
bản của cách mạng Việt Nam, từ cách mạng
dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã
hội chủ nghĩa, là kết quả của sự vận dụng
sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mark-lenin
vào điều kiện cụ thể nước ta, đồng thời là sự
kết hợp tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại
nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp
và giải phóng con người.nhóm 5
II. Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
1.  Nhân tố khách quan

1.1 Bối cảnh xuất hiện tư tưởng Hồ Chí Minh

Tình hình thế giới
a.
Hồ Chí Minh bước vào vũ đài chính trị khi chủ

nghĩa tư bản tự do cạnh tranh đã bước sang giai
đoạn đế quốc chủ nghĩa.
Bên cạnh mâu thuẫn vốn có là mâu thuẫn giữa tư

sản và vô sản thì xuất hiện mâu thuẫn mới là mâu
thuẫn giữa các nước thuộc địa và các nước chủ
nghĩa đế quốc.
nhóm 5
a. Tình hình thế giới
a. Tình

 Chiến tranh thế giới thứ 2 nổ ra,chủ nghĩa đế quốc suy
yếu, tạo điều kiện thuận lợi cho Cách Mạng Tháng 10
nổ ra và thành công, mở ra thời đại mới.
 Chủ nghĩa Mark-Lenin phát triển mạnh mẽ, sâu rộng,
thâm nhập vào phong trào cách mạng thế giới, trở
thành hệ tư tưởng tiên tiến của thời đại.

Tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành dần dần từ

cảm tính đến lý tính nhằm tìm ra con đường giải phóng
dân tộc Việt Nam


nhóm 5
b. Tình hình Việt Nam.

 Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX
 Chính quyền nhà Nguyễn suy yếu, thực dân Pháp xâm
lược Việt Nam biến nước ta trở thành xã hội thuộc địa n ửa
phong kiến. Trong lòng xã hội, mâu thuẫn mới bao trùm
lên mâu thuẫn cũ, xã hội Việt Nam càng đen t ối.
 Sang đầu thế kỷ XX, các phong trào yêu nước chống
Pháp chuyển dần sang xu hướng dân chủ tư sản gắn với
phong trào Đông Du, Việt Nam Quang Phục Hội, Đông
Kinh Nghĩa Thục,… do các sĩ phu Nho học tiến bộ lãnh
đạo nhưng cũng thất bại.
 Nguyễn Ái Quốc đã sớm tìm ra nguyên nhân th ất bại,
đồng thời cũng tìm thấy con đường cứu nước.nhóm 5
b. Tình hình Việt Nam.
 Quê hương và gia đình
 Hồ Chí Minh sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu n ước,
gần gũi với nhân dân.
 Hồ Chí Minh đã tiếp thu một cách sâu sắc tư tưởng th ương
dân của người cha và đã nâng lên thành tư tưởng cốt lõi
trong đường lối chính trị “lấy dân làm gốc”.
 Mảnh đất Nghệ Tĩnh nơi Người sinh ra giàu truyền th ống
yêu nước với nhiều con người ưu tú: Mai Thúc Loan, Phan
Bội Châu,…
 Ngay từ nhỏ, Người đã đau xót chứng kiến cuộc sống nghèo
khổ, bị bóc lột đến cùng cực của đồng bào mình ngay trên
mảnh đất quê hương và thái độ ươn hèn, bạc nhược của
bọn quan lại Nam triều.

nhóm 5
1.2  Nguồn gốc  hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
a.Giá trị truyền thống dân tộc
 Dân tộc Việt Nam trong hàng nghìn năm dựng nước và giữ
nước đã tạo lập cho mình một nền văn hóa riêng, phong phú
với nhiều truyền thống quý báu.
 Chủ nghĩa yêu nước và ý chí đấu tranh để dựng n ước và gi ữ
nước. Tinh thần yêu nước đã trở thành đạo lý, triết lý sống,
niềm tự hào người Việt Nam.
 Tinh thần nhân nghĩa, tương thân tương ái, “lá lành đùm lá
rách” trong hoạn nạn, khó khăn.
 Truyền thống đoàn kết: gia đình, cộng đồng làng xã, dân t ộc.
 Dân tộc Việt Nam có truyền thống lạc quan, yêu đời.
 Dân tộc Việt Nam là một dân tộc cần cù, dũng cảm thông
minh, sáng tạo trong sản xuất và chiến đấu, đồng th ời cũng là
một dân tộc ham học hỏi,cầu tiến bộ.

nhóm 5
b. Tinh hoa văn hóa nhân loại
b. hoa nhân


 Hồ Chí Minh tượng trưng cho sự kết hợp hài hòa văn hóa
Đông – Tây.
 Văn hóa Phương Đông: Người tiếp thu tư tưởng tiến bộ
của Nho giáo, Phật giáo và một số tư tưởng tiến bộ khác.
 Văn hóa Phương Tây: người tiếp thu tư tưởng tự do, bình
đẳng, dân chủ và quyền sống, quyền tự do, quyền mưu
cầu hạnh phúc.
 Hồ Chí Minh đã tự làm giàu trí tuệ của mình bằng vốn trí
tuệ của thời đại, vừa tiếp thu vừa gạn lọc để từ tầm cao
tri thức nhân loại mà suy nghĩ, lựa chọn, kế thừa, đổi mới
và phát triển.

nhóm 5
c. Chủ nghĩa Mark-lenin: đỉnh cao trí tuệ nhân loại.


 Triết học giúp Hồ Chí Minh hình thành thế giới quan,
phương pháp luận biện chứng, nhân sinh quan khoa
học, cách mạng, thấy được những quy luật vận động
phát triển của thế giới và xã hội.
 Kinh tế chính trị học vạch rõ các quan hệ xã hội được
hình thành phát triển gắn với quá trình sản xuất, thấy
được bản chất bóc lột của chủ nghĩa tư bản.nhóm 5
 Chủ nghĩa xã hội khoa học vạch ra quy luật phát sinh,
hình thành, phát triển của hình thái kinh tế xã hội cộng
sản chủ nghĩa, những điều kiện, tiền đề, nguyên tắc,
học thức, phương pháp của giai cấp công nhân, nhân
dân lao động để thực hiện sự chuyển biến xã hội từ
chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội.

Chủ nghĩa Mark-lenin giúp Người chuyển biến từ chủ

nghĩa yêu nước không có khuynh hướng rõ rệt thành
người cộng sản, chủ nghĩa yêu nước gắn chặt với chủ
nghĩa quốc tế, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa
xã hội. thấy được sứ mệnh lịch sử của giai cấp CN.


nhóm 5
 Chính thế giới quan và phương
pháp luận Mark-Lenin đã giúp
người tổng kết kiến thức và
kinh nghiệm của mình, người
nói: “chủ nghĩa Mark-Lenin là
cái cẩm nang thần kỳ”, “bây
giiờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa
g
chân chính nhất chắc chắn nhất,cách mạng nhất là chủ
nghĩa Mark-Lenin”.
 Tư tưởng Hồ Chí Minh không những là sự vận dụng sáng
tạo mà còn là sự phát triển chủ nghĩa Mark-Lenin, làm
phong phú thêm kho tàng lý luận chủ nghĩa Mark-Lenin
nhóm 5
2. Nhân tố chủ quan thuộc về phẩm chất cá nhân của 
Hồ Chí Minh.
Hồ Chí Minh là người có đầu óc thông minh sáng suốt,

năng lực tư duy độc lập sáng tạo học vấn uyên bác,
năng lực phân tích, so sánh, đối chiếu, tổng hợp sâu
sắc suốt trong việc nghiên cứu, tìm hiểu các cu ộc cách
mạng lớn trên thế giới.
Có ý chí nghị lực kiên cường, những phẩm chất được tô

luyện đã quyết định việc Người tiếp thu một cách có
chọn lọc những tinh hoa văn hóa dân tộc, thời đại thành
những tư tưởng độc đáo của mình.
Có tấm lòng yêu nước, thương dân, thương yêu những

con người cùng khổ vô bờ bến, một chiến sĩ cộng sản
quả cảm, nhiệt thành sẵn sàng hy sinh cho tổ qu ốc,
nhân dân, dân tộc và nhân loại.
Người không ngừng học tập nhằm chiếm lĩnh vốn tri

thức đồ sộ của nhân loại, tiếp thu kinh nghiệm, bề dày
của phong trào cộng sản và chủ nghĩa quốc tế, phong
trào giải phóng dân tộc.
nhóm 5
III. Nhân tố quyết định bản chất cách mạng và khoa 
học của tư tưởng Hồ Chí Minh.

Chủ nghĩa Mark – Lenin
1.

Chủ nghĩa Mark-Lenin là nguồn gốc ký luận trực tiếp

quyết định bản chất của tư tưởng Hồ Chí Minh.
Chủ nghĩa Mark-Lenin là một hệ thống các quan điểm

lý luận và phương pháp khoa học được kết tinh và là
đỉnh cao thành tựu trí tuệ của loài người, của tinh hoa
văn hoá mà nhân loại đã sáng tạo ra.
Người nói: “Chủ nghĩa Mark-Lenin đối với chúng ta…

là mặt trời soi sáng con đường chúng ta đi tới thắng lợi
cuối cùng, đi tới chủ nghĩa xã hội…”.

nhóm 5
1. Chủ nghĩa Mark – Lenin
 Chủ nghĩa Mark-Lenin là học thuyết duy nhất từ trước tới
nay đặt ra mục tiêu, chỉ rõ con đường giải phóng triệt để giai
cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức
trên thế giới thoát khỏi tình trạng bị nô dịch và bóc l ột, thoát
khỏi đói nghèo và tha hoá.
 Học thuyết còn chỉ ra lực lượng cách mạng thực hiện sự
nghiệp giải phóng và phát triển xã hội là giai cấp công nhân
và nhân dân lao động, đem lại cho họ niềm tin vào khả năng
và sức mạnh của chính mình.
 Bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mark-Lenin
ở chỗ: là học thuyết mở, không cứng nhắc mà luôn luôn đòi
hỏi được bổ sung, đổi mới và phát triển.


nhóm 5
1. Chủ nghĩa Mark – Lenin

 Vai trò của chủ nghĩa Mark-Lenin thể hiện:- Quyết định bản chất thế giới quan khoa học của
tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Quyết định phương pháp hành động biện chứng
của tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Tư tưởng Hồ Chí Minh là chủ nghĩa Mark- Lenin ở
Việt Nam, là tư tưởng Việt Nam thời Hiện đại.nhóm 5
1. Chủ nghĩa Mark – Lenin

 Trong suốt cuộc đời hoạt
động của mình, Hồ Chí
Minh luôn khẳng định: Chủ
nghĩa Mark – Lenin là chủ
nghĩa chân chính nhất,
khoa học nhất, cách mạng
nhất.
“Muốn cách mạng thành công, phải đi theo chủ
nghĩa Mã Khắc Tư và chủ nghĩa Lenin”.

nhóm 5
2. Con người Hồ Chí Minh.


a. Khả năng tư duy và trí tuệ của Hồ Chí Minh
a.

Hồ Chí Minh đã không ngừng quan sát, nhận xét

thực tiễn, làm phong phú thêm hiểu biết của mình,
hình thành những cơ sở quan trọng để tạo dựng nên
những thành công trong lĩnh vực hoạt động lý luận.
Người khám phá các quy luật vận động xã hội…

khái quát thành lý luận, đem chỉ dạo thực tiễn và
được thực tiễn kiểm nghiệm. Nhờ vậy mà lý luận
của Hồ Chí Minh mang giá trị khách quan và khoa
học
nhóm 5
b. Phẩm chất đạo đức và năng lực hoạt động thực tiễn
 Phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo là đặc trưng
nổi bật, bao trùm nhất, điển hình cho phong cách tư duy
Hồ Chí Minh.
 Hồ Chí Minh không chỉ là một người giàu trí tuệ mà còn là
một người có tình cảm, có ý chí, nghị lực phi thường.
 Mọi suy nghĩ, sáng tạo của Người đều xuất phát từ thực
tiễn đất nước và thời đại.
 Người biết kế thừa các học thuyết một cách có phê phán,
chọn lọc, không bao giờ sao chép máy móc, mà có sự
phân tích sâu sắc để tìm ra những yếu tố tích cực.


nhóm 5
 Hồ Chí Minh bàn
nhiều đến đạo đức và
vai trò của đạo đức
trong dấu tranh cách
mạng. Người chỉ rõ:
Đạo đức là cái gốc của người Cách mạng. Người
cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền
tảng mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ
vang.
nhóm 5
 Tư tưởng đạo đức Hồ Chí
Minh là một bộ phận quan
trọng trong tư tưởng Hồ
Chí Minh, có sức sống
mãnh liệt, đã sớm đi vào
nhân dân, được nhân dân
tiếp nhận.

 Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh là một đóng góp có giá
trị vào Triết học về con người của chủ nghĩa Mark-Lenin.

nhóm 5
C. Tổng kết
 Tư tưởng Hồ Chí Minh là sản phẩm tổng hòa của những
điều kiện khách quan và chủ quan, của truyền thống dân t ộc
và tinh hoa văn hóa nhân loại. Cùng với thực tiễn dân tộc và
thời đại được Hồ Chí Minh tổng kết, chuyển hóa sắc sảo,
tinh tế với một phương pháp khoa học, biện chứng, có ch ọn
lọc.

=> Tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành t ư tưởng Việt Nam
hiện đại.
 Chúng ta phải biết coi trọng, học tập và làm theo tư tưởng
Hồ Chí Minh như Đảng và nhà nước phát động để xứng
đáng với thế hệ tương lai của đất nước.

nhóm 5
Danh sách tài liệu tham khảo
Hồ Chí Minh toàn tập, tập 9, xuất bản lần hai, NXB CTQG, H.1996,
1.
tr.314
Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, NXB CTQG,2010
2.
“Một lãnh tụ ở bước ngoặt lịch sử”, Báo nhân dân số ra ngày 17-9-
3.
1969.
Hồ Chí Minh toàn tập, tập 6, xuất bản lần hai, NXB CTQG, H.1995,
4.
tr.171
Hồ Chí Minh: Sđd, tập 10, tr.128
5.
Đảng Cộng Sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần
6.
thứ II,NXB CTQG, Hà Nội.
Hồ Chí Minh, Con đường dẫn tôi đến chủ nghĩa Lenin, Báo Nhân dân,
7.
số 2226, ngày 22.4.1960.
8. http://nuocnga.net
9. http://hslk.vn/forum/showthread.php?t=124
10. Báo điện tử Đảng Việt Nam www.cpv.org.vn
nhóm 5
nhóm 5
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản