Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh

Chia sẻ: Hoang Van Thai | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:26

2
1.237
lượt xem
195
download

Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nói tới Hồ Chí Minh là mói tới con người vĩ đại của mọi thời đại. Là linh hồn, là ngọi cờ chói lọi lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đoàn kết một, để viết nên những trang sử vẻ vang của dân tộc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh

 1. A. Mở đầu Nói tới Hồ Chí Minh là mói tới con người vĩ đại của • mọi thời đại. Là linh hồn, là ngọi cờ chói lọi lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đoàn kết một lòng, để viết nên những trang sử vẻ vang của dân tộc. Tư tưởng Hồ Chí Minh là di sản vô cùng quý giá và • sẽ mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Người đã đi xa hơn 40 năm, tuy nhiên tư tưởng • của người vẫn vẹn nguyên giá trị trong thời đại. Vì vậy chúng ta cần phải học tập và biết được cơ • sở hình thành tư tưởng của người. nhóm 5
 2. đề tài: 1  Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh, trong các cơ sở đó,cơ sở nào quyết định bản chất cách mạng và khoa học của t ư tưởng Hồ Chí Minh nhóm 5
 3. nội dung : Mở đầu A. Nội dung B. Khái niệm về tư tưởng Hồ Chí Minh I. Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh II. Nhân tố quyết định bản chất cách mạng và III. khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh. Kết luận A. Danh mục tài liệu tham khảo Danh nhóm 5
 4. B. Nội dung I. Khái niệm tư tưởng Hồ chí Minh 1. Khái niệm tư tưởng Tư tưởng là một hệ thống những quan điểm, • quan niệm, luận điểm được xây dựng trên một nền tảng triết học nhất quán,đại biểu cho ý chí nguyện vọng của một giai cấp, một dân tộc. nhóm 5
 5. 2. Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh 2. Kh Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan  điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa, là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mark-lenin vào điều kiện cụ thể nước ta, đồng thời là sự kết hợp tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. nhóm 5
 6. II. Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh 1.  Nhân tố khách quan 1.1 Bối cảnh xuất hiện tư tưởng Hồ Chí Minh Tình hình thế giới a. Hồ Chí Minh bước vào vũ đài chính trị khi chủ  nghĩa tư bản tự do cạnh tranh đã bước sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. Bên cạnh mâu thuẫn vốn có là mâu thuẫn giữa tư  sản và vô sản thì xuất hiện mâu thuẫn mới là mâu thuẫn giữa các nước thuộc địa và các nước chủ nghĩa đế quốc. nhóm 5
 7. a. Tình hình thế giới a. Tình  Chiến tranh thế giới thứ 2 nổ ra,chủ nghĩa đế quốc suy yếu, tạo điều kiện thuận lợi cho Cách Mạng Tháng 10 nổ ra và thành công, mở ra thời đại mới.  Chủ nghĩa Mark-Lenin phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, thâm nhập vào phong trào cách mạng thế giới, trở thành hệ tư tưởng tiên tiến của thời đại. Tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành dần dần từ  cảm tính đến lý tính nhằm tìm ra con đường giải phóng dân tộc Việt Nam nhóm 5
 8. b. Tình hình Việt Nam.  Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX  Chính quyền nhà Nguyễn suy yếu, thực dân Pháp xâm lược Việt Nam biến nước ta trở thành xã hội thuộc địa n ửa phong kiến. Trong lòng xã hội, mâu thuẫn mới bao trùm lên mâu thuẫn cũ, xã hội Việt Nam càng đen t ối.  Sang đầu thế kỷ XX, các phong trào yêu nước chống Pháp chuyển dần sang xu hướng dân chủ tư sản gắn với phong trào Đông Du, Việt Nam Quang Phục Hội, Đông Kinh Nghĩa Thục,… do các sĩ phu Nho học tiến bộ lãnh đạo nhưng cũng thất bại.  Nguyễn Ái Quốc đã sớm tìm ra nguyên nhân th ất bại, đồng thời cũng tìm thấy con đường cứu nước. nhóm 5
 9. b. Tình hình Việt Nam.  Quê hương và gia đình  Hồ Chí Minh sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu n ước, gần gũi với nhân dân.  Hồ Chí Minh đã tiếp thu một cách sâu sắc tư tưởng th ương dân của người cha và đã nâng lên thành tư tưởng cốt lõi trong đường lối chính trị “lấy dân làm gốc”.  Mảnh đất Nghệ Tĩnh nơi Người sinh ra giàu truyền th ống yêu nước với nhiều con người ưu tú: Mai Thúc Loan, Phan Bội Châu,…  Ngay từ nhỏ, Người đã đau xót chứng kiến cuộc sống nghèo khổ, bị bóc lột đến cùng cực của đồng bào mình ngay trên mảnh đất quê hương và thái độ ươn hèn, bạc nhược của bọn quan lại Nam triều. nhóm 5
 10. 1.2  Nguồn gốc  hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh a.Giá trị truyền thống dân tộc  Dân tộc Việt Nam trong hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước đã tạo lập cho mình một nền văn hóa riêng, phong phú với nhiều truyền thống quý báu.  Chủ nghĩa yêu nước và ý chí đấu tranh để dựng n ước và gi ữ nước. Tinh thần yêu nước đã trở thành đạo lý, triết lý sống, niềm tự hào người Việt Nam.  Tinh thần nhân nghĩa, tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách” trong hoạn nạn, khó khăn.  Truyền thống đoàn kết: gia đình, cộng đồng làng xã, dân t ộc.  Dân tộc Việt Nam có truyền thống lạc quan, yêu đời.  Dân tộc Việt Nam là một dân tộc cần cù, dũng cảm thông minh, sáng tạo trong sản xuất và chiến đấu, đồng th ời cũng là một dân tộc ham học hỏi,cầu tiến bộ. nhóm 5
 11. b. Tinh hoa văn hóa nhân loại b. hoa nhân  Hồ Chí Minh tượng trưng cho sự kết hợp hài hòa văn hóa Đông – Tây.  Văn hóa Phương Đông: Người tiếp thu tư tưởng tiến bộ của Nho giáo, Phật giáo và một số tư tưởng tiến bộ khác.  Văn hóa Phương Tây: người tiếp thu tư tưởng tự do, bình đẳng, dân chủ và quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc.  Hồ Chí Minh đã tự làm giàu trí tuệ của mình bằng vốn trí tuệ của thời đại, vừa tiếp thu vừa gạn lọc để từ tầm cao tri thức nhân loại mà suy nghĩ, lựa chọn, kế thừa, đổi mới và phát triển. nhóm 5
 12. c. Chủ nghĩa Mark-lenin: đỉnh cao trí tuệ nhân loại.  Triết học giúp Hồ Chí Minh hình thành thế giới quan, phương pháp luận biện chứng, nhân sinh quan khoa học, cách mạng, thấy được những quy luật vận động phát triển của thế giới và xã hội.  Kinh tế chính trị học vạch rõ các quan hệ xã hội được hình thành phát triển gắn với quá trình sản xuất, thấy được bản chất bóc lột của chủ nghĩa tư bản. nhóm 5
 13.  Chủ nghĩa xã hội khoa học vạch ra quy luật phát sinh, hình thành, phát triển của hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa, những điều kiện, tiền đề, nguyên tắc, học thức, phương pháp của giai cấp công nhân, nhân dân lao động để thực hiện sự chuyển biến xã hội từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa Mark-lenin giúp Người chuyển biến từ chủ  nghĩa yêu nước không có khuynh hướng rõ rệt thành người cộng sản, chủ nghĩa yêu nước gắn chặt với chủ nghĩa quốc tế, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. thấy được sứ mệnh lịch sử của giai cấp CN. nhóm 5
 14.  Chính thế giới quan và phương pháp luận Mark-Lenin đã giúp người tổng kết kiến thức và kinh nghiệm của mình, người nói: “chủ nghĩa Mark-Lenin là cái cẩm nang thần kỳ”, “bây giiờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa g chân chính nhất chắc chắn nhất,cách mạng nhất là chủ nghĩa Mark-Lenin”.  Tư tưởng Hồ Chí Minh không những là sự vận dụng sáng tạo mà còn là sự phát triển chủ nghĩa Mark-Lenin, làm phong phú thêm kho tàng lý luận chủ nghĩa Mark-Lenin nhóm 5
 15. 2. Nhân tố chủ quan thuộc về phẩm chất cá nhân của  Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh là người có đầu óc thông minh sáng suốt,  năng lực tư duy độc lập sáng tạo học vấn uyên bác, năng lực phân tích, so sánh, đối chiếu, tổng hợp sâu sắc suốt trong việc nghiên cứu, tìm hiểu các cu ộc cách mạng lớn trên thế giới. Có ý chí nghị lực kiên cường, những phẩm chất được tô  luyện đã quyết định việc Người tiếp thu một cách có chọn lọc những tinh hoa văn hóa dân tộc, thời đại thành những tư tưởng độc đáo của mình. Có tấm lòng yêu nước, thương dân, thương yêu những  con người cùng khổ vô bờ bến, một chiến sĩ cộng sản quả cảm, nhiệt thành sẵn sàng hy sinh cho tổ qu ốc, nhân dân, dân tộc và nhân loại. Người không ngừng học tập nhằm chiếm lĩnh vốn tri  thức đồ sộ của nhân loại, tiếp thu kinh nghiệm, bề dày của phong trào cộng sản và chủ nghĩa quốc tế, phong trào giải phóng dân tộc. nhóm 5
 16. III. Nhân tố quyết định bản chất cách mạng và khoa  học của tư tưởng Hồ Chí Minh. Chủ nghĩa Mark – Lenin 1. Chủ nghĩa Mark-Lenin là nguồn gốc ký luận trực tiếp  quyết định bản chất của tư tưởng Hồ Chí Minh. Chủ nghĩa Mark-Lenin là một hệ thống các quan điểm  lý luận và phương pháp khoa học được kết tinh và là đỉnh cao thành tựu trí tuệ của loài người, của tinh hoa văn hoá mà nhân loại đã sáng tạo ra. Người nói: “Chủ nghĩa Mark-Lenin đối với chúng ta…  là mặt trời soi sáng con đường chúng ta đi tới thắng lợi cuối cùng, đi tới chủ nghĩa xã hội…”. nhóm 5
 17. 1. Chủ nghĩa Mark – Lenin  Chủ nghĩa Mark-Lenin là học thuyết duy nhất từ trước tới nay đặt ra mục tiêu, chỉ rõ con đường giải phóng triệt để giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên thế giới thoát khỏi tình trạng bị nô dịch và bóc l ột, thoát khỏi đói nghèo và tha hoá.  Học thuyết còn chỉ ra lực lượng cách mạng thực hiện sự nghiệp giải phóng và phát triển xã hội là giai cấp công nhân và nhân dân lao động, đem lại cho họ niềm tin vào khả năng và sức mạnh của chính mình.  Bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mark-Lenin ở chỗ: là học thuyết mở, không cứng nhắc mà luôn luôn đòi hỏi được bổ sung, đổi mới và phát triển. nhóm 5
 18. 1. Chủ nghĩa Mark – Lenin  Vai trò của chủ nghĩa Mark-Lenin thể hiện: - Quyết định bản chất thế giới quan khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh. - Quyết định phương pháp hành động biện chứng của tư tưởng Hồ Chí Minh. - Tư tưởng Hồ Chí Minh là chủ nghĩa Mark- Lenin ở Việt Nam, là tư tưởng Việt Nam thời Hiện đại. nhóm 5
 19. 1. Chủ nghĩa Mark – Lenin  Trong suốt cuộc đời hoạt động của mình, Hồ Chí Minh luôn khẳng định: Chủ nghĩa Mark – Lenin là chủ nghĩa chân chính nhất, khoa học nhất, cách mạng nhất. “Muốn cách mạng thành công, phải đi theo chủ nghĩa Mã Khắc Tư và chủ nghĩa Lenin”. nhóm 5
 20. 2. Con người Hồ Chí Minh. a. Khả năng tư duy và trí tuệ của Hồ Chí Minh a. Hồ Chí Minh đã không ngừng quan sát, nhận xét  thực tiễn, làm phong phú thêm hiểu biết của mình, hình thành những cơ sở quan trọng để tạo dựng nên những thành công trong lĩnh vực hoạt động lý luận. Người khám phá các quy luật vận động xã hội…  khái quát thành lý luận, đem chỉ dạo thực tiễn và được thực tiễn kiểm nghiệm. Nhờ vậy mà lý luận của Hồ Chí Minh mang giá trị khách quan và khoa học nhóm 5

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản