Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh, trong các cơ sở đó, cơ sở nào quyết định bản chất cách mạng và khoa học của tủ tưởng Hồ Chí Minh

Chia sẻ: hoangvanthai90

nói về cơ sở quyết định thì chỉ có một cơ sở mà thôi nhưng trong bài này có tới mấy cơ sở vì theo mình để có cái quyết định nhất thì phải tập hợp nhiều phẩm chất nhiều diều kiện mới tạo ra được. theo như mình nghĩ thì ko có cái gì từ một cái quan trong mà sinh ra được một cái mới dc mà phải tông hợp từ nhiều điều kiện khác nhau nên các dk này đều quan trong và co tính quyết định.chỉ có điều kiện bên ngoài mà không có dk bên...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh, trong các cơ sở đó, cơ sở nào quyết định bản chất cách mạng và khoa học của tủ tưởng Hồ Chí Minh

ĐỀ TÀI 1:


Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh, trong các cơ sở
đó, cơ sở nào quyết định bản chất cách mạng và khoa học
của tủ tưởng Hồ Chí Minh.
1
MỤC LỤC
Trang
A. Mở đầu ................................................................................................. 3

B. Nội dung.................................................................................................4
Khái quát về tư tưởng hồ chí minh.....................................................4
I.


1. Khái niệm tư tưởng ............................................................................ 4

2. Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh ........................................................4

Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh........................................... 4
II.

1. Nhân tố khách quan................................................................................4

1.1 Bối cảnh xuất hiện tư tưởng Hồ Chí Minh.........................................5

a. Tình hình thế giới...................................................................................5

b. Tình hình Việt Nam................................................................................6

1.2 Nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh.....................................8

a. Giá trị truyền thống dân tộc....................................................................8
b. Tinh hoa văn hóa nhân loại..................................................................... 10
c. Chủ nghĩa Mác – Lênin............................................................................13
2. Nhân tố chủ quan................................................................................... .15

Nhân tố quyết định bản chất cách mạng và khoa học của tư tưởng Hồ
III.

Chí Minh...........................................................................................................
.15
1. Chủ nghĩa Mác – Lênin..........................................................................15

2. Con người Hồ Chí Minh........................................................................ 17

a. Khả năng tư duy và trí tuệ của Hồ Chí Minh........................................ 17
b. Phẩm chất đạo đức và năng lực hoạt động thực tiễn...........................18
C. Kết luận..................................................................................................20
Danh mục tài liệu tham khảo......................................................................21
A. MỞ ĐẦU


Hồ Chí Minh đã đi xa hơn 40 năm, thế giới đã có nhi ều đ ổi thay to l ớn. Nhân
loại đang sống trong kỷ nguyên toàn cầu hóa với sự phát triển như vũ bão của
nền kinh tế tri thức và cuộc cách mạng khoa học và công ngh ệ. Tuy nhiên, t ư
tưởng Hồ Chí Minh vẫn vẹn nguyên giá trị thời đại.
Nói đến Hồ Chí Minh là nói đến những điểm tương đồng, mẫu số chung của
nhân loại dù trong thời kỳ giải giáp chế độ thực dân, giải phóng thuộc địa hay
trong công cuộc kiến thiết đất nước, xây dựng xã hội mới; dù trong thời kỳ
"chiến tranh lạnh" hay trong thế giới toàn cầu hóa. Rõ ràng là trong th ế gi ới
ngày nay, khó tìm đâu ra một nhân vật đã "trở thành huyền tho ại ngay khi còn
sống", một con người hội đủ khát vọng của các dân tộc dù màu da, ti ếng nói,
chủng tộc, tôn giáo, văn hóa khác nhau….
Tổng bí thư Nông Đức Mạnh nêu rõ: Chủ tịch Hồ Chí Minh là linh h ồn, là
ngọn cờ chói lọi lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đoàn k ết m ột
lòng, chiến đấu anh dũng, viết nên những trang sử vẻ vang nhất của Tổ quốc.
Tư tưởng Hồ Chí Minh là di sản tinh thần vô giá sẽ mãi mãi soi đường cho sự
nghiệp cách mạng của Đảng ta, của nhân dân ta. Chúng ta phải tiến hành cuộc
vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” một cách sâu
rộng, thiết thực, hiệu quả trong hệ thống chính trị và trong toàn xã hội, khơi dậy
và phát huy các giá trị đạo đức, truyền thống tốt đẹp, đấu tranh khắc ph ục s ự
suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; chặn đứng, đẩy lùi tệ quan
liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội.


3
Tuy nhiên để “Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh”, chúng ta c ần
biết được cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh.
4
B. NỘI DUNG


Khái quát về tư tưởng Hồ Chí Minh.
I.
1. Khái niệm tư tưởng.
Trong thuật ngữ “tư tưởng Hồ Chí Minh”, khái niệm “tư tưởng” không ph ải
là ý thức tư tưởng của một cá nhân, một cộng đồng mà có nghĩa là một hệ thống
những quan điểm, quan niệm, luận điểm được xây dựng trên một nền t ảng tri ết
học nhất quán, đại biểu cho ý chí, nguy ện vọng c ủa một giai c ấp, m ột dân t ộc,
được hình thành trên cơ sở thực tiễn nhất định và trở lại chỉ đạo hoạt động thực
tiễn, cải tạo hiện thực.
2. Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh.
Dựa trên những định hướng cơ bản của Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ IX của Đảng Cộng Sản Việt Nam, các nhà khoa h ọc đã d ưa ra đ ịnh
nghĩa: “Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn di ện và sâu s ắc
về những vấn đề cơ bản của Cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân
chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa, là kết quả của sự vận dụng sang
tạo và phát triển chủ nghĩa Mác – Lenin vào điều kiện cụ thể của nước ta, đồng
thời là sự kết hợp tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đ ại nh ằm gi ải phóng dân t ộc,
giải phóng giai cấp và giải phóng con người”.
Tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm: tư tưởng về vấn đề dân tộc; về ch ủ nghĩa
vã hội và con đường đi lên chú nghĩa xã h ội; về Đảng C ộng Sản Vi ệt Nam; v ề
đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; về dân chủ, Nhà nước của dân, do
dân, vì dân; về văn hóa, đạo đức,v.v..
Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh.
II.
1. Nhân tố khách quan.

Tư tưởng Hồ Chí Minh không phải là sản phẩm chủ quan, phản ánh tâm lý,
nguyện vọng của nhân dân Việt Nam đổi với lãnh tụ kính yêu c ủa mình. T ư


5
tưởng Hồ Chí Minh là sản phẩm tất yếu của cách mạng Việt Nam, ra đời do
yêu cầu khách quan và sự giải đáp những nhu cầu bức thiết do cách mạng đặt ra
từ đầu thế kỷ XX đến nay.

Tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành dưới tác động, ảnh hưởng của
những điều kiện lịch sử - xã hội cụ thể của dân tộc và th ời đại mà Ng ừơi đã
sống và hoạt đông. Thiên tài của Hồ Chí Minh là ở chỗ Người đã nắm bắt chính
xác xu hướng phát triển của thời đại để tìm ra con đ ường cách mạng đúng đ ắn
cho dân tộc mình.
1.1 Bối cảnh xuất hiện tư tưởng Hồ Chí Minh.

a. Tình hình thế giới.

Hồ Chí Minh bước vào vũ đài chính trị khi ch ủ nghĩa tư bản t ự do c ạnh tranh
đã bước sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. Năm 1912, Hốp-xơn (người Anh) đã
mô tả tường tận đặc điểm kinh tế - chính trị của ch ủ nghĩa đ ế quốc. Lênin d ựa
trên quan điểm của Hốp-xơn đưa ra định nghĩa nói về bản chất của chủ nghĩa
đế quốc gắn liền đặc điểm kinh tế là các nước lớn xâm chiếm thuộc đ ịa và chia
nhau xong đất đai thế giới. Đây là đặc điểm liên quan trực tiếp đến vi ệc hình
thành tư tưởng Hồ Chí Minh sau này. Theo Lênin, thế giới phân chia đa số (70%)
các dân tộc bị áp bức, số ít (30%) các dân tộc đi áp bức. Đặc đi ểm chung là di ện
tích và dân số các thuộc địa lớn gấp nhiều lần so với diện tích và dân s ố các
nước chính quốc. Đây là tư tưởng cơ bản của Quốc t ế c ộng sản và là c ơ s ở đ ể
chỉ đạo cách mạng thế giới. Tại Đại hội V quốc tế cộng sản (1924) Hồ Chí
Minh đã đưa ra con số đầy thuyết phục như: thuộc địa của Anh l ớn g ấp 252 l ần
diện tích nước Anh, dân số thuộc địa Anh lớn gấp 8,5 lần dân số nước Anh.
Bên cạnh mâu thuẫn vốn có là mâu thuẫn giữa Tư s ản và Vô s ản, khi ch ủ
nghĩa tư bản tự do cạnh tranh chuyển sang độc quyền hình thành hệ thống thuộc
địa làm nảy sinh mâu thuẫn mới là mâu thuẫn giữa các nu ớc thu ộc đ ịa và các
nước Chủ nghĩa Đế quốc, phong trào giải phóng dân tộc dâng lên mạnh mẽ
nhưng chưa ở đâu giành được thắng lợi. Chủ nghĩa Mác-Lênin phát triển m ạnh

6
mẽ, sâu rộng, thâm nhập vào phong trào cách mạng thế giới, trở thành h ệ t ư
tưởng tiên tiến của thời đại.
Chủ Nghĩa Tư bản phát triển không đều, một số nước Tư b ản gây chi ến
tranh chia lại thuộc địa làm đại chiến Thế giới 2 nổ ra, Ch ủ Nghĩa Đế Quốc suy
yếu, tạo điều kiện thuận lợi cho Cách Mạng Tháng 10 n ổ ra và thành công, m ở
ra thời đại mới, thời đại quá độ từ Chủ Nghĩa Tư Bản lên Chủ Nghĩa Xã Hội,
làm phát sinh mâu thuẫn mới giữa Chủ Nghĩa Tư Bản và Chủ Nghĩa Xã hội.
Năm 1917, Cách mạng tháng mười Nga thắng lợi mở ra thời đại mới- thời đại
quá độ lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Sự xuất hiện c ủa Quốc
tế Cộng sản làm nảy sinh mâu thuẫn thời đại: CNXH > < CNTB. Quốc tế Cộng
sản là trung tâm tập hợp lực lượng cách mạng và chỉ đạo cách mạng thế giới. Sự
xuất hiện chủ nghĩa Lênin có vai trò quan trọng đối với sự hình thành tư tưởng
Hồ Chí Minh và tạo tiền đề bỏ qua CNTB lên CNXH ở Việt Nam.
Tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành dần dần từ cảm tính đ ến lý tính
nhằm tìm ra con đường giải phóng cho dân tộc Việt Nam. Việc xuất hiện t ư
tưởng Hồ Chí Minh là nhu cầu tất yếu khách quan của cách mạng Vi ệt Nam và
do lịch sử của cách mạng Việt Nam quy định.
b. Tình hình Việt Nam
Xã hội Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX


Xã hội Việt Nam trước khi Pháp xâm lược là xã h ội phong ki ến độc l ập,
nền nông nghiệp lạc hậu, trì trệ. Chính quy ền nhà Nguy ễn đã thi hành chính
sách đối nội, đối ngoại bảo thủ, phản động… không mở ra khả năng cho Việt
Nam cơ hội tiếp xúc và bắt nhịp với sự phát triển của thế giới. Vì vậy, đã không
phát huy được những thế mạnh của dân tộc và đất nước, không tạo ra ti ềm lực
vật chất và tinh thần đủ sức bảo vệ Tổ quốc, ch ống l ại âm m ưu xâm l ược c ủa
chủ nghĩa thực dân phương Tây
Khi thực dân Pháp xâm lược Việt Nam (1858) và hiệp định Patơnốt (1884)
được ký kết, xã hội Việt Nam bước sang giai đoạn mới và trở thành xã h ội

7
thuộc địa nửa phong kiến. Trong lòng xã hội thuộc địa, mâu thu ẫn mới bao trùm
lên mâu thuẫn cũ, nó không thủ tiêu mâu thuẫn cũ mà là cơ s ở đ ể duy trì mâu
thuẫn cũ, làm cho xã hội Việt Nam càng thêm đen tối. Các phong trào vũ trang
kháng chiến ch ống Pháp rầm r ộ, lan r ộng ra c ả n ước… lãnh đ ạo h ọ là các sĩ
phu văn thân mang ý th ức h ệ phong ki ến nhưng đều không thành công: như
Trương Định, Đồ Chiểu, Thủ Khoa Huân. Nguyễn Trung Trực (Nam Bộ); Tôn
Thất Thuyết, Phan Đình Phùng, Trần Tấn, Đặng Nh ư Mai, Nguy ễn Xuân Ôn
(Trung Bộ); Nguyễn Thiện Thuật, Nguyễn Quy Binh, Hoàng Hoa Thám (B ắc
Bộ).
Sang đầu thế kỷ 20, xã hội Việt Nam có sự phân hóa sâu sắc: giai cấp CN,
Tư sản dân tộc, tiểu tư sản ra đời, các cuộc cải cách dân chủ tư sản ở Trung
Quốc của Khang Hiểu Vi, La Khải Siêu (dưới hình th ức Tân Th ư, Tân Sinh) tác
động vào Việt Nam làm cho phong trào yêu nước chống Pháp chuyển dần sang
xu hướng dân chủ tư sản gắn với phong trào Đông Du, Việt Nam Quang Ph ục
Hội của Phan Bội Châu, Đông Kinh Nghĩa Thục của Lương Văn Can, Nguy ễn
Quyền, Duy Tân của Phan Chu Trinh,… do các sĩ phu phong kiến lãnh đạo.
Nhưng do bất cập với xu thế lịch sử nên đều th ất bại. Tình hình đen t ối nh ư
không có đường ra.
Chính lúc đó Nguyễn Ái Quốc đã xuất hiện Người đã sớm tìm ra nguyên
nhân thất bại của các phong trào giải phóng dân tộc là: các phong trào giải phóng
dân tộc đều không gắn với tiến bộ xã hội. Nguy ễn Ái Quốc nảy ý định ra đi tìm
đường cứu nước – con đường đưa Nguyễn Ái Quốc đến với tư tưởng Hồ Chí
Minh: độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, gi ải phóng dân t ộc ph ải đi theo con
đường mới. Sự xuất hiện tư tưởng Hồ Chí Minh là một tất yếu, đáp ứng nhu
cầu lịch sử của cách mạng Việt Nam.
• Quê hương và gia đình
Hồ Chí Minh sinh ra trong một gia đình nhà Nho yêu nước, g ần gũi v ới nhân
dân, cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân phụ của Người là một nhà nho c ấp

8
tiến, có lòng yêu nước, thương dân sâu sắc… Ông chủ trương lấy dân làm h ậu
thuẫn cho mọi cải cách về chính trị, xã hội của mình. Hồ Chí Minh đã ti ếp thu
một cách sâu sắc tư tưởng thương dân của người cha. Sau này gặp trào lưu tư
tưởng mới của thời đại đã được nâng lên thành tư tưởng cốt lõi trong đ ường lối
chính trị của Người “lấy dân làm gốc”. Bà Hoàng Thị Loan là một người phụ nữ
Việt Nam giàu lòng nhân hậu, chịu thương chịu khó. Các anh và chị của Người
cũng tham gia các hoạt động yêu nước chống Pháp, bị bắt, giam c ầm và l ưu đ ầy
nhiều năm.
Bên cạnh đó Nghệ Tĩnh, nơi Người sinh ra cũng là mảnh đ ất giàu truy ền
thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm và cũng là quê h ương c ủa nhi ều anh
hùng nổi tiếng trong lịch sử chống giặc ngoại xâm (Mai Thúc Loan, Nguy ễn
Biểu, Đặng Dung…); các lãnh tụ yêu nước cận đại (Phan Đình Phùng, Phan B ội
Châu,…) và biết bao con người ưu tú khác của dân tộc VN.
Hơn nữa ngay từ nhỏ Người đã đau xót chứng kiến cuộc sống nghèo kh ổ, b ị
bóc lột đến cùng cực của đồng bào mình ngay trên mảnh đất quê h ương. Nh ững
năm ở Huế, Người đã tận mắt nhìn thấy tội ác của bọn thực dân và thái đ ộ ươn
hèn, bạc nhược của bọn quan lại Nam triều.
Tất cả những điều đó đã thôi thúc Người phải s ớm ra đi tìm m ột con đ ường
mới để cứu dân, cứu nước. Quê hương, gia đình, truy ền th ống dân tộc,… đã
chuẩn bị cho Người về nhiều mặt, nhưng sẽ không thể thành công nếu không
đến được với trào lưu mới của thời đại.
1.2 Nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh.
a. Giá trị truyền thống dân tộc.
Dân tộc Việt Nam trong hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước đã
tạo lập cho mình một nền văn hóa riêng, phong phú và bền v ững v ới nh ững
truyền thống tốt đẹp, cao quý.
- Trước hết, đó là chủ nghĩa yêu nước và ý chí b ất khu ất đ ấu tranh đ ể d ựng
nước và giữ nước. Từ văn hóa dân gian đến văn hóa bác học, từ nhân vật truy ền

9
thuyết đến các tên tuổi sáng ngời trong lịch sử: Hai Bà Trưng, Ngô Quy ền, Tr ần
Hưng Đạo, Nguyễn Trãi,… đều đã phản ánh chân l ý đó một cách hùng h ồn. chủ
nghĩa yêu nước là dòng chủ lưu chảy suốt trường kỳ lịch sử Việt Nam. Mọi học
thuyết đạo đức, tôn giáo từ nước ngoài du nhập vào Việt Nam đều được ti ếp
nhận, khúc xạ qua lăng kính của tư tưởng yêu nước đó. Đó là chuẩn m ực cao
nhất, đứng đầu bảng giá trị văn hóa và tinh thần Việt Nam .
Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam được hun đúc nên bởi cuộc đấu tranh dựng
nước và giữ nước của nhân dân ta, của dân tộc ta. Tinh thần yêu n ước đã trở
thành đạo lý, triết lý sống, niềm tự hào của con người Việt Nam. B ởi vậy, ở
mỗi người dân Việt Nam gắn mình với vận mệnh của Tổ quốc, của dân tộc thì
chủ nghĩa yêu nước ấy lại nhân sức mạnh của bản thân, biến thành m ột s ức
mạnh thúc đẩy mình vượt qua mọi khó khăn, nguy hiểm, mọi th ử thách gian
nan. Chính từ thực tiễn, Hồ Chí Minh đã đúc kết chân lý ấy: “Dân ta có một lòng
nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đ ến nay,
mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành m ột làn
sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó
nhấn chìm tất cả lũ bán nước và cướp nước”. Chính sức mạnh của chủ nghĩa
yêu nước Việt Nam, của chủ nghĩa yêu nước mang tính cộng đồng ấy, đã nhân
sức mạnh của bản thân Nguyễn Ái Quốc để Người có thể vượt lên mọi khó
khăn, thử thách, vươn lên hoàn thành sứ mệnh mà lịch sử giao phó. Chính sức
mạnh của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trở thành động lực t ư t ưởng, tình c ảm
chi phối mọi suy nghĩ, hành động trong suốt cuộc đời Hồ Chí Minh – Nguy ễn ái
Quốc, là cơ sở dẫn Người đến với chủ nghĩa Mác – Lênin, ti ếp thu lý lu ận cách
mạng và khoa học đó, để thực hiện sự nghiệp giải phóng dân tộc, hoài bão c ủa
các thế hệ cách mạng Việt Nam. “Lúc đầu, chính là ch ủ nghĩa yêu nước, ch ứ
chưa phải chủ nghĩa cộng sản đã đưa tôi tin theo Lênin, tin theo Qu ốc t ế th ứ
ba”. Và khi Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh tìm đ ược con đường c ứu n ước10
đúng đắn thì chủ nghĩa yêu nước Việt Nam lại được nâng lên một t ầm cao m ới:
giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người.
- Tinh thần nhân nghĩa, truyền thống đoàn kết, t ương thân, t ương ái, “lá lành
đùm lá rách” trong hoạn nạn, khó khăn. Truy ền thống này cũng được hình thành
cùng một lúc với sự hình thành dân tộc, từ hoàn cảnh và nhu cầu đấu tranh
quyết liệt với thiên nhiên và với giặc ngoại xâm. Người Việt Nam quen sống
gắn bó với nhau trong tình làng nghĩa xóm, tắt lửa tối đèn có nhau. B ước sang
thế kỷ XX, mặc dù xã hội Việt Nam có sự phân hóa về giai cấp, truy ền thống
này vẫn bền vững. Vì vậy Hồ Chí Minh đã chú ý kế thừa, phát huy sức mạnh
của truyền thống nhân nghĩa, nhấn mạnh bốn chữ “đồng” (đồng tình, đ ồng s ức,
đồng lòng, đồng minh).
- Truyền thống đoàn kết, đoàn kết là sự gắn bó, h ợp tác v ới nhau đ ể t ạo nên
sức mạnh. Truyền thống đoàn kết được hình thành cùng với sự hình thành của
dân tộc Việt Nam và là nguồn cội của sức mạnh dân t ộc Việt: Đoàn k ết gia
đình, đoàn kết cộng đồng và dòng họ, đoàn kết trong cộng đồng làng xã, đoàn
kết quốc gia dân tộc,…
- Dân tộc Việt Nam là một dân tộc có truy ền thống lạc quan yêu đời. Tinh
thần lạc quan đó có cơ sở từ niềm tin vào sức mạnh của bản thân mình, dân t ộc
mình, tin vào sự tất thắng của chân lý, chính nghĩa. Hồ Chí Minh chính là hi ện
thân của truyền thống lạc quan đó.
- Dân tộc Việt Nam là một dân tộc cần cù, dũng cảm, thông minh, sáng t ạo
trong sản xuất và chiến đấu, đồng thời cũng là một dân tộc ham h ọc h ỏi, c ầu
tiến bộ, không ngừng mở rộng cửa đón nh ận tinh hoa văn hóa c ủa nhân lo ại, t ừ
Nho, Phật, Lão của phương Đông đến tư tưởng văn hóa hiện đại của ph ương
Tây. Trên cơ sở giữ vững bản sắc của dân tộc, nhân dân ta đã bi ết ch ọn l ọc,
tiếp thu, cải biến những cái hay, cái tốt, cái đẹp của người thành nh ững giá trị
của riêng mình. Hồ Chí Minh là hình ảnh sinh động và trọn vẹn của truy ền
thống đó.

11
b. Tinh hoa văn hóa nhân loại.
Hồ Chí Minh xuất thân trong gia đình khoa bảng, từ nhỏ Người đã được hấp
thụ một nền Quốc học và Hán học khá vững vàng. Khi ra nước ngoài, Người
không ngừng làm giàu trí tuệ mình bằng tinh hoa văn hóa của nhân loại. Chính
điều đó làm nên nét đặc sắc của Hồ Chí Minh, một con người t ượng trưng cho
sự kết hợp hài hòa văn hóa Đông – Tây.
• Văn hoá phương Đông: Người đã tiếp thu tư tưởng của Nho giáo, Ph ật
giáo, và tư tưởng tiến bộ khác của văn hoá phương Đông.
- Trước hết nói về Nho giáo: Nho giáo nói chung và Khổng giáo nói riêng là
khoa học về đạo đức và phép ứng xử, tư tưởng triết lý hành đ ộng, lý t ưởng v ề
một xã hội bình trị. Đặc biệt Nho giáo đề cao văn hoá, lễ giáo và tạo ra truy ền
thống hiếu học trong dân. Đây là tư tưởng tiến bộ hơn hẳn so với các học
thuyết cổ đại. Tuy nhiên, Hồ Chí Minh cũng phê phán Nho giáo có t ư t ưởng tiêu
cực duy tâm, lạc hậu, như bảo vệ chế độ phong kiến, phân chia đẳng c ấp –
quân tử và tiểu nhân, trọng nam khinh nữ, chỉ đề cao nghề đọc sách. H ồ Chí
Minh đã chịu ảnh hưởng của Nho giáo rất nhiều dựa trên nền tảng chủ nghĩa
yêu nước Việt Nam.

- Tiếp theo là về Phật giáo. Phật giáo du nhập vào Việt Nam t ừ r ất s ớm.
Ngay khi Nho giáo trở thành quốc giáo, Phật giáo vẫn còn ảnh h ưởng rất sâu
sắc trong nhân dân, để lại nhiều dấu ấn trong văn hóa Việt Nam, từ tư tưởng,
tình cảm, tín ngưỡng đến phong tục tập quán, lối sống,… Bên c ạnh nh ững m ặt
tiêu cực vốn có của một tôn giáo, Phật giáo cũng có rất nhiều ưu đi ểm nh ư: t ư
tưởng vị tha, từ bi, bác ái, cứu khổ cứu nạn, thương người như thể thương thân;
nếp sống có đạo đức, trong sạch, giản dị, chăm lo làm điều thiện; tinh th ần bình
đẳng, dân chủ chất phác chống lại mọi phân biệt đẳng cấp; đề cao lao động,
chống lười biếng. Cuối cùng Phật giáo vào Việt Nam, gặp ch ủ nghĩa yêu nước
đã hình thành nên Thiền phái Trúc lâm Việt Nam, ch ủ trương không xa đời s ống


12
mà gắn bó với nhân dân, đất nước, tham gia vào c ộng đ ồng, vào cu ộc đ ấu tranh
của nhân dân, chống kẻ thù dân tộc. Có thể nói những mặt tích cực của Ph ật
giáo đã đi vào đời sống tinh thần dân tộc và nhân dân lao động. Và để lại dấu ấn
trong tư tưởng Hồ Chí Minh.
Phật giáo vào Việt Nam từ sớm và có ảnh hưởng rất mạnh đối với Việt
Nam. Hồ Chí Minh tiếp thu và chịu ảnh hưởng sâu sắc các t ư tưởng v ị tha, t ừ bi
bác ái, cứu khổ cứu nạn, thương người như thể thương thân….;là nếp sống có
đạo đức,trong sạch, giản dị,chăm lo làm việc thiện; là tinh thần bình đẳng, dân
chủ, chống phân biệt đẳng cấp; là việc đề cao lao động, chống lười biếng
“nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực”;là chủ trương sống không xa lánh việc
đời mà gắn bó với các dân, với nước, tích cực tham gia vào cu ộc đ ấu tranh c ủa
nhân chống kẻ thù dân tộc.
Ngoài ra, Hồ Chí Minh còn kế thừa nhiều tư tưởng của các nhà t ư tưởng
phương Đông như: Lão tử, Mặc tử, Quản tử,… đặc biệt là tư tưởng Tam dân
của Tôn Trung Sơn (dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc).
Người viết : “Học thuyết Khổng Tử có ưu điểm là sự tu dưỡng đạo đức cá
nhân. Tôn giáo Giê xu có ưu điểm là lòng nhân ái cao cả. Ch ủ nghĩa Mác – Lênin
có ưu điểm là phương pháp làm việc biện chứng. Chủ nghĩa Tôn Dật Tiên có ưu
điểm là chính sách của nó phù hợp với điều kiện nước ta.
Khổng Tử, Giê xu, Mác, Tôn Dật Tiên chẳng phải có những điểm chung đó
sao? Họ đều muốn “Mưu hạnh phúc cho loài người, mưu lợi cho xã h ội”. nếu
hôm nay họ còn sống trên cõi đời này, nếu họ hợp lại một chỗ, tôi tin rằng h ọ
nhất định chung sống với nhau rất hoàn mỹ như những người bạn thân thi ết.
Tôi cố gắng làm người học trò nhỏ của các vị ây”
Là người mácxít tỉnh táo và sáng suốt, Hồ Chí Minh đã khai thác nh ững y ếu
tố tích cực của tư tưởng văn hóa phương Đông để ph ục vụ cho sự nghi ệp cách
mạng nước ta.13
• Cùng với những tư tưởng triết học phương Đông, Hồ Chí Minh còn
nghiên cứu tiếp thu ảnh hưởng của nền văn hóa dân ch ủ và cách m ạng ph ương
Tây.
Hồ Chí Minh chịu ảnh hưởng sâu rộng của nền văn hoá dân ch ủ và cách
mạng phương Tây như: tư tưởng tự do, bình đẳng trong Tuyên ngôn nhân quyền
và dân quyền của Đại cách mạng Pháp 1791, tư tưởng dân chủ, về quyền sống,
quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc trong Tuyên ngôn độc lập của Mỹ
1776. Trước khi ra nước ngoài, Bác đã nghe thấy ba từ Pháp: tự do, bình đẳng,
bác ái. Lần đầu sang Pháp Hồ Chí Minh đã thể hiện bản lĩnh, nhân cách phẩm
chất cao thượng, tư duy độc lập tự chủ. Người đã nhìn thấy mặt trái c ủa “lý
tưởng” tự do, bình đẳng, bác ái. Người cũng tiếp thu tư tưởng của những nhà
Khai sáng Pháp như Voltaire, Rousso, Montesquieu.
Thiên chúa giáo là tôn giáo lớn của phương Tây, Hồ Chí Minh quan niệm Tôn
giáo là văn hoá. Điểm tích cực nhất của Thiên chúa giáo là lòng nhân ái. H ồ Chí
Minh tiếp thu có chọn lọc tư tưởng văn hoá Đông - Tây để phục vụ cho cách
mạng Việt Nam. Người dẫn lời của Lênin: “Ch ỉ có nh ững người cách mạng
chân chính mới thu hái được những hiểu biết quý báu của các đời trước để lại.”
Tóm lại, trên hành trình cứu nước, Hồ Chí Minh đã tự biết làm giàu trí tu ệ
của mình bằng vốn trí tuệ của thời đại, Đông và Tây, v ừa ti ếp thu, v ừa g ạn l ọc
để từ tầm cao tri thức nhân loại mà suy nghĩ, lựa ch ọn, k ế th ừa và đ ổi m ới, v ận
dụng và phát triển.
c. Chủ nghĩa Mác – Lênin.

Chủ nghĩa Mác Lê Nin là đỉnh cao trí tuệ nhân loại bao gồm 3 bộ ph ận cấu
thành:
Triết học giúp Hồ Chí Minh hình thành thế giới quan, phương pháp biện
chứng, nhân sinh quan, khoa học, Cách Mạng, thấy được nh ững quy luật v ận
động phát triển của thế giới và xã hội loài người.14
Kinh tế chính trị học vạch rõ các quan hệ xã hội được hình thành phát triển
gắn với quá trình sản xuất, thấy được bản chất bốc lột của chủ nghĩa Tư bản
đối với CN, xóa bỏ bốc lột gắn liền với xóa bỏ quan hệ sản xuất tư bản ch ủ
nghĩa và sự chuyển biến tất yếu của xã hội loài người từ chủ nghĩa tư bản lên
chủ nghĩa cộng sản.
Chủ Nghĩa xã hội KH vạch ra quy luật phát sinh, hình thành, phát tri ển c ủa
hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa, những điều kiện, tiền đề, nguyên
tắc, con đường, học thức, phương pháp của giai cấp CN, nhân dân lao đ ộng đ ể
thực hiện sự chuyển biến xã hội từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã h ội, c ộng
sản.
Như vậy, chủ nghĩa Mác Lê Nin với bản chất Cách mạng và khoa học của nó
giúp Người chuyển biến từ Chủ nghĩa yêu nước không có khuynh h ướng rõ r ệt
thành người cộng sản, chủ nghĩa yêu nước gắn chặt với chủ nghĩa quốc t ế, độc
lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, thấy vai trò của quần chúng nhân dân,
sứ mệnh lịch sử của giai cấp CN, liên minh công nông trí th ức và vai trò lãnh
đạo của đảng cộng sản trong cách mạng giải phóng dân tộc, gi ải phóng giai
cấp, giải phóng xã hội, giải phóng con người, bảo đảm thắng l ợi cho ch ủ nghĩa
xã hội, chủ nghĩa cộng sản.
Chủ nghĩa Mác-Lênin là một bộ phận tinh túy nhất của văn hóa nhân loại. Nó
mang tính khoa học sâu sắc và cách mạng triệt để. Chính th ế gi ới quan và
phương pháp luận Mác-Lênin đã giúp Người tổng kết kiến th ức và kinh nghi ệm
thực tiễn của mình mà tìm ra con đường cứu nước. Vì vậy mà Ng ười t ừ ng ười
đi tìm đường cứu nước đã trở thành người dẫn đường cho cả dân tộc đi theo.
- Tư tưởng Hồ Chí Minh thuộc hệ tư tưởng Mác - Lênin, nh ững ph ạm trù c ơ
bản của tư tưởng Hồ Chí Minh cũng nằm trong những phạm trù cơ bản của lý
luận Mác - Lênin.
15
- Tư tưởng Hồ Chí Minh không những là sự vận dụng sáng t ạo mà còn là s ự
phát triển chủ nghĩ Mác – Lênin, làm phong phú thêm kho tàng lý luận của ch ủ
nghĩa Mác - Lênin về cách mạng ở các nước thuộc địa và phụ thuộc.
- Lý luận Mác - Lênin là một học thuyết cách mạng và khoa học, Đảng ta lấy
chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim ch ỉ
nam cho mọi hoạt động của Đảng.
Chính thế giới quan và phương pháp luận Mác – Lênin đã giúp H ồ Chí Minh
tổng kết kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn của mình mà tìm ra con đ ường c ứu
nước. ảnh hưởng sâu sắc và quyết định ấy đã thể hiện trong câu nói của Người:
“Chủ nghĩa Lênin là cái cẩm nang thần kỳ”, hoặc: “ Lúc đầu chính là chủ nghĩa
yêu nước chứ chưa phải chủ nghĩa cộng sản đã đưa tôi tin theo Lênin, tin
theo Quốc tế III. Trong cuộc đấu tranh, vừa nghiên cứu lý lu ận Mác –
Lênin, vừa làm công tác thực tế, dần dần tôi hi ểu được r ằng, ch ỉ có ch ủ
nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng đ ược các dân t ộc b ị áp
bức và giai cấp công nhân thế giới”. “Bây giờ h ọc thuyết nhi ều, ch ủ nghĩa
nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mạng nhất là
chủ nghĩa Lênin”. Và “Chính do cố gắng vận dụng nh ững l ời d ạy c ủa Lênin
một cách sáng tạo, phù hợp với thực tế Việt Nam mà chúng tôi đã chi ến đ ấu và
giành được thắng lợi to lớn”.
2. Nhân tố chủ quan thuộc về phẩm chất cá nhân của Hồ Chí Minh
- Hồ Chí Minh là người có đầu óc thông minh sáng su ốt, năng l ực t ư duy đ ộc
lập, sáng tạo, học vấn uyên bác, năng lực phân tích, so sánh, đối chiếu, tổng hợp
sâu sắc suốt trong việc nghiên cứu, tìm hiểu các cuộc cách mạng lớn trên th ế
giới.
- Có ý chí nghị lực kiên cường, những phẩm chất được tôi luy ện đã quy ết
định việc Hồ Chí Minh tiếp thu, chọn lọc, chuyển hóa, phát triển những tinh hoa
của dân tộc, thời đại thành những tư tưởng đặc sắc độc đáo của mình.16
- Có tấm lòng yêu nước, thương dân, thương yêu nh ững con ng ười cùng kh ổ
vô bờ bến, một chiến sĩ cộng sản quả cảm, nhiệt thành s ẵn sàng hy sinh cho t ổ
quốc, nhân dân, dân tộc và nhân loại.
- Người không ngừng học tập nhằm chiếm lĩnh vốn tri thức vốn trí thức đồ
sộ của nhân loại, tiếp thu kinh nghiệm, bề dày c ủa phong trào c ộng s ản và ch ủ
nghĩa quốc tế, phong trào giải phóng dân tộc. Nhân cách, phẩm ch ất, tài năng và
trí tuệ của Hồ Chí Minh đã giúp Người đến với chủ nghĩa Mác - Lênin và tiếp
thu được các giá trị văn hoá nhân loại.
III. Nhân tố quyết định bản chất cách mạng và khoa học của t ư t ưởng
Hồ Chí Minh.
Chủ nghĩa Mác – Lênin
1.

Chủ nghĩa Mác - Lênin là cơ sở thế giới quan và phương pháp luận của tư
tưởng Hồ Chí Minh: chủ nghĩa Mác-Lênin là nguồn gốc lý luận trực tiếp, quy ết
định bản chất của tư tưởng Hồ Chí Minh và tư tưởng của Người góp ph ần làm
phong phú thêm CNMLN ở thời đại các dân tộc bị áp bức vùng lên giành đ ộc
lập, tự do. “Chủ nghĩa Mác-Lênin đối với chúng ta… là mặt trời soi sáng con
đường chúng ta đi tới thắng lợi cuối cùng, đi tới chủ nghĩa xã h ội…”. Chủ nghĩa
Mác-Lênin là một hệ thống các quan điểm lý luận và ph ương pháp khoa h ọc
được kết tinh và là đỉnh cao thành tựu trí tuệ của loài người, của tinh hoa văn
hoá mà nhân loại đã sáng tạo ra.
- Mác-Ăngghen cũng như Lênin đã kế thừa có chọn lọc những thành tựu khoa
học, những giá trị tư tưởng và văn hoá, những tiền đề kinh tế, chính trị, xã hội
mà nhân loại đã đạt được; bằng thiên tài của trí tuệ cộng với s ự lao đ ộng
nghiêm túc, vượt lên mọi trở ngại, khó khăn, nh ững cám dỗ của vật ch ất và
vòng cương toả hà khắc của chế độ chính trị đương th ời, các ông đã đ ể l ại cho
nhân loại một di sản vô cùng quý báu, một cơ sở lý luận khoa học để giải phóng
con người, giải phóng xã hội, đem lại cuộc sống ấm no, tự do và h ạnh phúc cho
con người.

17
- Chủ nghĩa Mác-Lênin là học thuyết duy nhất từ trước tới nay đặt ra m ục

tiêu, chỉ rõ con đường giải phóng triệt để giai cấp công nhân, nhân dân lao đ ộng
và các dân tộc bị áp bức trên thế giới thoát khỏi tình trạng b ị nô d ịch và bóc l ột,
thoát khỏi đói nghèo và tha hoá về nhiều mặt. Đồng thời, h ọc thuyết đó chỉ ra
lực lượng cách mạng thực hiện sự nghiệp giải phóng và phát triển xã h ội là giai
cấp công nhân và nhân dân lao động, đem lại cho họ niềm tin vào kh ả năng và
sức mạnh của chính mình.
- Học thuyết đó cũng đã chỉ ra quy luật của sự giải phóng và phát tri ển xã
hội. Đó là quy luật về mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan h ệ s ản
xuất; về sự chuyển biến từ hình thái kinh tế-xã hội này sang hình thái kinh t ế-xã
hội khác không phải diễn ra một cách tự phát mà phải thông qua cu ộc đ ấu tranh
giai cấp gay go quyết liệt. Từ đó, Mác-Ăngghen và Lênin đã trực ti ếp nghiên
cứu sự vận động của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, tìm ra quy luật
về sự diệt vong của chủ nghĩa tư bản cũng như thắng lợi c ủa ch ủ nghĩa xã h ội
như một tất yếu thông qua cuộc cách mạng xã hội.
- Bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin còn th ể hi ện ở
chỗ: Đó là học thuyết mở, không cứng nhắc, bất biến mà nó đòi h ỏi luôn đ ược
bổ sung, tự đổi mới, tự phát triển trong dòng phát triển trí tuệ của nhân loại.
Chủ nghĩa Mác-Lênin là học thuyết về sự phát triển, bao hàm cả sự phát
triển của chính học thuyết đó với tinh thần phê phán và t ự phê phán. B ởi l ẽ, có
nhiều vấn đề mà các ông chưa có điều kiện, thời gian nghiên cứu, làm sáng tỏ
hoặc do hạn chế của lịch sử nên những luận điểm của các ông cần phải điều
chỉnh cho phù hợp với thực tiễn. Các ông đòi hỏi những người cách mạng đời
sau bổ sung và phát triển làm cho học thuyết đó hoàn chỉnh.
Toàn bộ học thuyết Mác-Lênin có giá trị bền vững xét trong tinh thần bi ện
chứng của nó, với bản chất cách mạng, khoa học và nhân đạo, chủ nghĩa Mác-
Lênin sống mãi trong sự nghiệp đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân18
lao động trên thế giới và là nền tảng tư tưởng và kim ch ỉ nam cho hành đ ộng
của Đảng và cách mạng Việt Nam.
Vai trò của chủ nghĩa Mác-Lênin thể hiện:
- Quyết định bản chất thế giới quan khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Quyết định phương pháp hành động biện chứng của Hồ Chí Minh.
- Tư tưởng Hồ Chí Minh là chủ nghĩa Mác-Lênin ở Việt Nam, là t ư t ưởng
Việt Nam thời Hiện đại.
Trong suốt cuộc đời hoạt động của mình, Hồ Chí Minh luôn khẳng định: Chủ
nghĩa Mác – Lênin là chủ nghĩa chân chính nhất, khoa học nhất, cách mạng nhất,
“muốn cách mạng thành công, phải đi theo chủ nghĩa Mã Khắc Tư và ch ủ nghĩa
Lênin”. Tư tưởng Hồ Chí Minh là “kết quả sự vận dụng và phát tri ển sáng t ạo
chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta, kế thừa và phát triển các
giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại”
2. Con người Hồ Chí Minh.
a. Khả năng tư duy và trí tuệ của Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh đã không ngừng quan sát, nhận xét thực tiễn, làm phong phú
thêm hiểu biết của mình, hình thành những cơ sở quan trọng để tạo dựng nên
những thành công trong lĩnh vự hoạt động lý luận.
Người cũng đã khám phá ra các quy luật vận động xã h ội… đ ể khái quát
thành lý luận, đem lý luận chỉ đạo thực tiễn và được kiểm nghiệm trong th ực
tiễn. Nhờ vậy mà lý luận của Hồ Chí Minh mang giá tr ị khách quan, cách m ạng
và khoa học
b. Phẩm chất đạo đức và năng lực hoạt động thực tiễn
Phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo là đặc trưng nổi bật, bao trùm
nhất, điển hình cho phong cách tư duy Hồ Chí Minh. Đặc trưng này đ ược th ể
hiện ngay khi Người còn ngồi trên ghế nhà trường, cho đến khi lựa ch ọn con
đường cứu nước. Chính nét đặc sắc này đã làm cho phong cách tư duy của19
Người vừa mang tính dân tộc, vừa có tính thời đại, vừa có giá trị phổ biến bền
vững, vừa có tính độc đáo rất riêng.
Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là một người giàu trí tu ệ mà còn là m ột
người có tình cảm, có ý chí, nghị lực phi thường. Ở Người, ý chí, tình c ảm cách
mạng và tri thức khoa học thống nhất trong tư duy, trong hành động và trong quá
trình vạch ra đường lối cho cách mạng Việt Nam.
Mọi suy nghĩ, sáng tạo của Người đều xuất phát từ thực tiễn đất nước và
thời đại. Xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn mà Người đưa ra nh ững lu ận đi ểm
đúng đắn nhằm giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành một vĩ nhân với một phong cách t ư duy
độc lập tự chủ sang tạo gắn với thực tiễn là bởi vì Người “đã bi ết làm giàu v ốn
trí tuệ của mình bằng những di sản quý báu của văn hóa nhân loại. người biết
kế thừa các học thuyết một cách có phê phán, chọn l ọc, không bao gi ờ sao chép
máy móc, cũng không bao giờ phủ định một cách giản đơn, mà có sự phan tích
sâu sắc để tìm ra những yếu tố tích cực, làm giàu thêm vốn kiến th ức và hành
trang tư tưởng của mình”. Đặc trưng này làm cho Người trở thành m ột nhà mác
– xít với đầy đủ những yếu tố khoa học và biện chứng.
Quan điểm thực tiễn của Hồ Chí Minh thể hiện rõ nét trong cách ti ếp c ận
với các học thuyết cách mạng . Hồ Chí Minh luôn coi các học thuyết chỉ là công
cụ để thực hiện mục tiêu giải phóng dân tộc và đem lại hoà bình, tự do, hạnh
phúc cho nhân dân. Trong Con đường dẫn tôi đến chủ nghĩa Lê-nin , Hồ Chủ
Tịch viết: "Tôi tham gia Ðảng Xã hội Pháp chẳng qua là vì các "ông bà" ấy- (h ồi
đó tôi gọi các đồng chí của tôi như thế) - đã tỏ đồng tình với tôi, v ới cu ộc đ ấu
tranh của các dân tộc bị áp bức... Hồi ấy, trong các chi bộ của Ðảng Xã h ội,
người ta bàn cãi sôi nổi về vấn đề có nên ở lại trong Quốc tế thứ hai, hay là nên
tổ chức một Quốc tế thứ hai rưỡi, hoặc tham gia Quốc tế thứ ba c ủa
Lênin?..Ðiều mà tôi muốn biết hơn cả - và cũng chính là điều mà người ta không
thảo luận trong cuộc họp là: vậy thì cái quốc tế nào bênh vực nhân dân các nước

20
thuộc địa?..Trong một cuộc họp, tôi đã nêu câu hỏi ấy lên, câu h ỏi quan trọng
nhất đối với tôi. Có mấy đồng chí đã trả lời: Ðó là Quốc tế thứ ba, ch ứ không
phải Quốc tế thứ hai. Và một đồng chí đã đưa cho tôi đ ọc Lu ận c ương c ủa
Lênin về các vấn đề dân tộc và thuộc địa đăng trên báo Nhân đ ạo...Lu ận c ương
của Lênin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng bi ết bao? Tôi
vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên nh ư
đang nói trước quần chúng đông đảo: "Hỡi đồng bào bị đọa đày đau kh ổ! Ðây là
cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta!”
Quan điểm thực tiễn càng rõ trong hoạt động ngoại giao . Những ngày tháng
đầu tiên sau Cách mạng tháng Tám, để có thời gian củng cố lực lượng cho chính
quyền nhân dân còn non trẻ, đồng thời tranh thủ sự h ậu thuẫn qu ốc t ế, thêm
bạn bớt thù, Hồ Chủ tịch chủ trương đối thoại, hòa hoãn, nhưng kiên trì mục
đích cuối cùng là độc lập dân tộc. Nhận rõ nh ững khó khăn do thái đ ộ không
thiện chí của Pháp và cuộc chiến tranh lạnh bắt đầu tăng lên gi ữa các c ường
quốc, Hồ Chủ Tịch thậm chí từng có ý định từ chức để Bảo Đại thay m ặt chính
phủ thương thuyết nhằm đạt được độc lập dân tộc. Chính nh ờ đường lối khôn
khéo này mà chúng ta đã đấy được quân Tàu Tưởng ra không miền Bắc và đạt
được thoả thuận với Pháp tháng 3 năm 1946, trong đó Pháp "công nh ận n ước
Cộng Hòa Việt Nam là một Quốc Gia Tự Do, có Chính phủ, Qu ốc h ội, Ngân
khố, Quân đội, nằm trong khuôn khổ Liên Bang Đông Dương và Liên hi ệp
Pháp" và như vậy đã xác lập chính phủ Hồ Chí Minh là "chính phủ hợp pháp duy
nhất của Việt Nam".
Hồ Chí Minh bàn nhiều đến đạo đức và vai trò của đạo đức trong d ấu tranh
cách mạng. Người chỉ rõ: Đạo đức là cái gốc của người cách mạng. Người cách
mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng mới hoàn thành được nhiệm vụ
cách mạng vẻ vang. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là một thể thống nhất giữa
đạo đức với chính trị, đạo đức với tài năng, giữa nói và làm, gi ữa đ ạo đ ức cách
mạng và đạo đức đời thường. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là m ột b ộ ph ận

21
rất quan trọng trong Tư tưởng Hồ Chí Minh, có sức sống mãnh liệt, đã sớm đi
vào nhân dân, được nhân dân tiếp nhận. Cùng với tư tưởng đạo đức, tư tưởng
nhân văn Hồ Chí Minh là một đóng góp có giá trị vào tri ết h ọc v ề con ng ười c ủa
chủ nghĩa Mác-Lênin. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Tôi chỉ có một ham muốn,
ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn đ ộc l ập, dân ta đ ược
hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”.
Đạo đức Hồ Chí Minh là đạo đức của tinh thần: Thắng không kiêu, khó
không nản. Cuộc đời Hồ Chí Minh là một chuỗi những năm tháng vô cùng gian
khổ: hai lần ngồi tù, một lần lãnh án tử hình; có giai đoạn hoạt đ ộng rất sôi n ổi,
được đánh giá cao, có giai đoạn bị hiểu lầm, ngộ nhận, lâm vào cảnh "nh ư là
sống ở bên lề, ở bên ngoài của Đảng. Vượt qua được thử thách khổ ải, tù đày
đã rất khó, nhưng vượt qua được thử thách do bị hiểu l ầm, nghi k ỵ còn day d ứt
hơn nhiều. Để kiên trì chân lý, giữ vững quan điểm độc lập, tự chủ, Người đã
bình tĩnh, chủ động vượt qua những năm tháng khó khăn đó.

C. KẾT LUẬN

Tóm lại, tư tưởng Hồ Chí Minh là sản phẩm tổng hòa của những điều kiện
khách quan và chủ quan, của truyền thống dân tộc và tinnh hoa văn hóa nhân
loại. cùng với thực tiễn dân tộc và thời đại được Hồ Chí Minh tổng kết, chuy ển
hóa sắc sảo, tinh tế với một phương pháp khoa học, biện chứng, tư tưởng Hồ
Chí Minh đã

trở thành tư tưởng Việt Nam hiện đại. Chúng ta phải bi ết coi tr ọng, h ọc t ập và
làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh như Đảng và Nhà nước đã phát động.

Danh mục tài liệu tham khảo

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, xuất bản lần thứ hai. Nxb CTQG. H.1996, t ập.9, tr.
314.

22
2. “Một lãnh tụ ở bước ngoặt lịch sử”, Báo Nhân dân số ra ngày 17-9-1969.
3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 6, (xuất bản lần thứ 2), Nxb CTQG, H.1995,
tr.171.
4. Hồ Chí Minh: Sđd, tập l0, tr. 128.
5. Đảng Cộng Sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn qu ốc lần th ứ II,
NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội
6. Hồ Chí Minh, Con đường dẫn tôi đến chủ nghĩa Lê-nin, Báo Nhân dân, số
2226, ngày 22-4-1960; http://www.nuocnga.net/
7. http://hslk.vn/forum/showthread.php?t=124

8. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, NXB Chính trị quốc gia, 2010.

9. Báo điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam www.cpv.org.vn
23
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản