Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh và đại đoàn kết dân tộc.

Chia sẻ: thuonghoctap

Một là, tinh thần yêu nước gắn liền với ý thức cộng đồng, ý thức cố kết dân tộc trải qua hàng nghìn năm lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước trở thành truyền thống bền vững, thấm sâu vào tư tưởng, tình cảm, tâm hồn người Việt Nam.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản