Cơ sở lý luận chất lượng sản phẩm

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:48

0
270
lượt xem
111
download

Cơ sở lý luận chất lượng sản phẩm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tuỳ theo nội dung từng môn học mà sản phẩm đợc nghiên cứu từ nhiều góc độ khác nhau.. Theo Mác: " Sản phẩm là kết quả của quá trình lao động dùng để phục vụ cho việc làm thoả mãn nhu cầu của con ngời trong nền kinh tế thị trờng " Theo quan niệm của môn học Marketing: "Sản phẩm là bất cứ thứ gì có thể mang ra thị tr ờng nhằm tạo ra sự chú ý mua sắm và tiêu dùng" Ngày nay, cùng với sự...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cơ sở lý luận chất lượng sản phẩm

 1. PhÇn I C¬ së lý luËn chÊt lîng s¶n phÈm I- S¶n phÈm vµ ChÊt lîng s¶n phÈm 1. S¶n phÈm 1.1 Kh¸i niÖm s¶n phÈm Tuú theo néi dung tõng m«n häc mµ s¶n phÈm ®îc nghiªn cøu tõ nhiÒu gãc ®é kh¸c nhau.. Theo M¸c: " S¶n phÈm lµ kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh lao ®éng dïng ®Ó phôc vô cho viÖc lµm tho¶ m·n nhu cÇu cña con ngêi trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng " Theo quan niÖm cña m«n häc Marketing: "S¶n phÈm lµ bÊt cø thø g× cã thÓ mang ra thÞ tr êng nh»m t¹o ra sù chó ý mua s¾m vµ tiªu dïng" Ngµy nay, cïng víi sù ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña khoa häc kü thuËt, cña v¨n ho¸ x· héi, tõ thùc tÕ c¹nh tranh trªn thÞ trêng , s¶n phÈm ®îc quan niÖm kh¸ réng r·i: " S¶n phÈm lµ kÕt qu¶ cña c¸c ho¹t ®éng hay cña c¸c qu¸ tr×nh". (theo TCVN 5814) S¶n phÈm lµ kÕt qu¶ cña c¸c qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, cña tÊt c¶ c¸c ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt vµ dÞch vô trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. Nh vËy, s¶n phÈm kh«ng chØ lµ nh÷ng s¶n phÈm thuÇn vËt chÊt mµ cßn bao gåm c¸c dÞch vô. S¶n phÈm ®îc chia lµm hai nhãm chÝnh: + Nhãm s¶n phÈm thuÇn vËt chÊt: lµ nh÷ng vËt phÈm mang c¸c ®Æc tÝnh lý ho¸ nhÊt ®Þnh. + Nhãm s¶n phÈm phi vËt phÈm: lµ c¸c dÞch vô, th«ng tin... 1.2 C¸c thuéc tÝnh cña s¶n phÈm Thuéc tÝnh cña s¶n phÈm lµ tÊt c¶ nh÷ng ®Æc tÝnh vèn cã cña s¶n phÈm qua ®ã s¶n phÈm tån t¹i vµ nhê ®ã mµ cã thÓ ph©n biÖt ®îc s¶n phÈm nµy víi s¶n phÈm kh¸c. Nghiªn cøu tÝnh chÊt, ®Æc trng cña s¶n phÈm gióp x¸c ®Þnh ®îc qu¸ tr×nh gia c«ng chÕ t¹o thÝch hîp vµ trang bÞ nh÷ng kiÕn thøc ®Ó kh¶o s¸t, quy ®Þnh c¸c chØ tiªu chÊt lîng cña s¶n phÈm, x¸c ®Þnh nh÷ng biÖn ph¸p, ®iÒu kiÖn b¶o vÖ chÊt lîng s¶n phÈm trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ lu th«ng tiªu dïng. Mçi mét s¶n phÈm ®Òu cã mét sè gi¸ trÞ sö dông nhÊt ®Þnh mµ gi¸ trÞ sö dông cña s¶n phÈm l¹i t¹o thµnh tõ thuéc tÝnh cô thÓ. Cã thÓ nªu ra mét sè thuéc tÝnh cña s¶n phÈm nh sau: Nhãm thuéc tÝnh chøc n¨ng c«ng dông §©y lµ mét nhãm thuéc tÝnh quyÕt ®Þnh gi¸ trÞ sö dông cña s¶n phÈm , nh»m tho¶ m·n mét lo¹i nhu cÇu nµo ®ã, trong ®iÒu kiÖn x¸c ®Þnh phï hîp víi tªn gäi Nhãm thuéc tÝnh kü thuËt c«ng nghÖ
 2. Nhãm thuéc tÝnh nµy rÊt ®a d¹ng vµ phong phó, c¸c ®Æc tÝnh vÒ kü thuËt cã quan hÖ h÷u c¬ víi ®Æc tÝnh c«ng nghÖ cña s¶n phÈm. §©y lµ nhãm tÝnh chÊt quan träng nhÊt trong viÖc thÈm ®Þnh, lùa chän, nghiªn cøu, c¶i tiªn, thiÕt kÕ s¶n phÈm míi. ViÖc nghiªn cøu thµnh phÇn ho¸ häc cña nguyªn vËt liÖu, ®Õn c¸c tÝnh chÊt c¬, lý, ®iÖn, ho¸, sinh...gióp x©y dùng quy tr×nh chÕ t¹o s¶n phÈm, x¸c ®Þnh c¸c ph¬ng ph¸p b¶o qu¶n, mÆt kh¸c c¸c ®Æc tÝnh vÒ ph¬ng ph¸p c«ng nghÖ l¹i quyÕt ®Þnh chÊt lîng cña s¶n phÈm nh: cÊu tróc, kÝch thíc, khèi lîng, c¸c th«ng sè kü thuËt, ®é bÒn, ®é tin cËy.. Nhãm thuéc tÝnh sinh th¸i S¶n phÈm ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu vÒ m«i sinh, kh«ng g©y « nhiÔm m«i trêng khi sö dông, ph¶i ®¶m b¶o tÝnh an toµn, thuËn tiÖn trong sö dông, vËn chuyÓn, b¶o dìng... Ngoµi ra, s¶n phÈm cßn thÓ hiÖn tÝnh phï hîp gi÷a s¶n phÈm víi m«i trêng, víi ngêi sö dôn, ®¶m b¶o vÖ sinh, t©m lý cña ngêi sö dông s¶n phÈm . Nhãm thuéc tÝnh thÈm mü ThÈm mü lµ thuéc tÝnh quan träng, ngµy cµng ®îc ®Ò cao khi ®¸nh gi¸ chÊt lîng s¶n phÈm . Nh÷ng tÝnh chÊt thÈm mü ph¶i biÓu hiÖn: - KiÓu c¸ch, kÕt cÊu phï hîp víi c«ng dông cña s¶n phÈm, phï hîp víi ®èi tîng sö dông vµ víi m«i trêng. - H×nh thøc trang trÝ phï hîp víi tõng lo¹i s¶n phÈm, c¸i ®Ñp cña s¶n phÈm ph¶i thÓ hiÖn ® îc tÝnh d©n téc, hiÖn ®¹i, phæ biÕn, chèng mäi kiÓu c¸ch b¶o thñ, nÖ cæ, hoÆc b¾t tríc, lai c¨ng. - TÝnh thÈm mü cña s¶n phÈm ph¶i thÓ hiÖn sù kÕt hîp gi÷a gi¸ trÞ sö dông víi gi¸ trÞ thÈm mü. Nhãm thuéc tÝnh kinh tÕ- x· héi Nhãm thuéc tÝnh nµy quyÕt ®Þnh møc chÊt lîng cña s¶n phÈm, ph¶n ¸nh chi phÝ lao ®éng x· héi cÇn thiÕt ®Ó chÕ t¹o s¶n phÈm, còng nh nh÷ng chi phÝ tho¶ m·n nhu cÇu. §©y còng lµ thuéc tÝnh quan träng khi thÈm ®Þnh thiÕt kÕ s¶n phÈm ®îc thÓ hiÖn qua c¸c chØ tiªu nh : chi phÝ s¶n xuÊt thÊp, gi¸ c¶ hîp lý, chi phÝ b¶o dìng, sö dông võa ph¶i phï hîp víi nhu cÇu thÞ hiÕu, lîi nhuËn cao, kh¶ n¨ng sinh lîi lín trong khi sö dông. 2. ChÊt lîng s¶n phÈm 2.1 Kh¸i niÖm chÊt lîng s¶n phÈm Cã nhiÒu c¸ch lËp luËn kh¸c nhau vÒ qu¶n lý chÊt lîng s¶n phÈm. Gi¸o s ngêi Mü PhilÝp B. Crosby nhÊn m¹nh: "ChØ cã thÓ tiÕn hµnh cã hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n lý chÊt lîng s¶n phÈm hµng ho¸ khi cã quan niÖm ®óng ®¾n, chÝnh x¸c vÒ chÊt lîng". ChÊt lîng s¶n phÈm hµng ho¸ ®· trë thµnh mèi quan t©m hµng ®Çu cña nhiÒu ngêi, nhiÒu ngµnh. Cã thÓ tæng hîp ra mÊy khuynh híng sau: - Khuynh híng qu¶n lý s¶n xuÊt: " ChÊt lîng cña mét s¶n phÈm nµo ®ã lµ møc ®é 2
 3. mµ s¶n phÈm Êy thÓ hiÖn ®îc nh÷ng yªu cÇu, nh÷ng chØ tiªu thiÕt kÕ hay nh÷ng quy ®Þnh riªng cho s¶n phÈm Êy". - Khuynh híng tho¶ m·n nhu cÇu: "ChÊt lîng cña s¶n phÈm lµ n¨ng lùc mµ s¶n phÈm Êy tho¶ m·n nh÷ng nhu cÇu cña ngêi sö dông". - Theo TCVN 5814 - 94:" ChÊt lîng lµ ®Æc tÝnh cña mét thùc thÓ, ®èi tîng t¹o cho thùc thÓ ®èi tîng ®ã cã kh¶ n¨ng tho¶ m·n nhu cÇu ®· nªu ra hoÆc tiÒm Èn" Nh v©y chÊt lîng cña mét s¶n phÈm lµ tr×nh ®é mµ s¶n phÈm Êy thÓ hiÖn ®îc nh÷ng yªu cÇu (tiªu chuÈn- kinh tÕ - kü thuËt) vÒ chÕ t¹o quy ®Þnh cho nã, ®ã lµ chÊt lîng trong pham vi s¶n xuÊt, chÕ t¹o ra s¶n phÈm, møc ®é tho¶ m·n tiªu dïng. " ChÊt lîng cña s¶n phÈm lµ tæng hîp nh÷ng tÝnh chÊt, ®Æc trng cña s¶n phÈm t¹o nªn gi¸ trÞ sö dông, thÓ hiÖn kh¶ n¨ng, møc ®é tho¶ m·n nhu cÇu tiªu dïng víi hiÖu qu¶ cao trong ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt- kü thuËt- kinh tÕ - x· héi nhÊt ®Þnh". Nh÷ng tÝnh chÊt ®Æc trng ®ã thêng ®îc x¸c ®Þnh b»ng nh÷ng chØ tiªu, nh÷ng th«ng sè vÒ kinh tÕ- kü thuËt- thÈm mü...cã thÓ c©n, ®o, tÝnh to¸n ®îc, ®¸nh gi¸ ®îc. Nh vËy chÊt lîng cña s¶n phÈm lµ thíc ®o cña gi¸ trÞ sö dông. Cïng mét gi¸ trÞ sö dông, s¶n phÈm cã thÓ cã møc ®é h÷u Ých kh¸c nhau, møc chÊt lîng kh¸c nhau. Mét s¶n phÈm cã chÊt lîng cao lµ mét s¶n phÈm cã ®é bÒn ch¾c, ®é tin cËy cao, dÔ gia c«ng, tiÖn sö dông, ®Ñp, cã chi phÝ s¶n xuÊt, chi phÝ sö dông vµ chi phÝ b¶o dìng hîp lÝ, tiªu thô nhanh trªn thÞ trêng, ®¹t hiÖu qu¶ cao. Nh vËy, chÊt lîng s¶n phÈm kh«ng nh÷ng chØ lµ tËp hîp c¸c thuéc tÝnh mµ cßn lµ møc ®é c¸c thuéc tÝnh Êy tho¶ m·n nhu cÇu tiªu dïng trong nh÷ng ®iÒu kiÖn cô thÓ. Quan niÖm chÊt lîng s¶n phÈm hµng ho¸ nªu trªn thÓ hiÖn mét lËp luËn khoa häc toµn diÖn vÒ vÊn ®Ò kh¶o s¸t chÊt lîng, thÓ hiÖn chøc n¨ng cña s¶n phÈm trong mèi quan hÖ: " s¶n phÈm - x· héi - con ngêi" 2.2. Vai trß cña chÊt lîng s¶n phÈm trong nÒn kinh tÕ hiÖn nay Tr×nh ®é khoa häc kü thuËt cña tõng níc còng nh trªn thÕ giíi cµng ngµy cµng ph¸t triÓn, thóc ®Èy s¶n xuÊt nhiÒu s¶n phÈm cho x· héi. Ngêi tiªu dïng ngµy cµng cã thu nhËp cao h¬n, do ®ã cã nh÷ng yªu cÇu ngµy cµng cao, nh÷ng ®ßi hái cña hä vÒ c¸c s¶n phÈm tiªu dïng ngµy cµng phong phó, ®a d¹ng vµ kh¾t khe h¬n. Do cã chÝnh s¸ch më cöa, ngêi tiªu dïng cã thÓ lùa chän nhiÒu s¶n phÈm cña nhiÒu h·ng, nhiÒu quèc gia kh¸c nhau cïng mét lóc. Bu«n b¸n quèc tÕ ngµy cµng ®îc më réng, s¶n phÈm hµng ho¸ ph¶i tu©n thñ nh÷ng quy ®Þnh, luËt lÖ quèc tÕ, thèng nhÊt vÒ yªu cÇu chÊt lîng vµ ®¶m b¶o chÊt lîng. Héi nhËp vµo thÞ trêng kinh tÕ thÕ giíi lµ chÊp nhËn sù c¹nh tranh, chÞu sù t¸c ®éng cña quy luËt c¹nh tranh. 3
 4. Quy luËt c¹nh tranh võa lµ ®ßn bÈy ®Ó c¸c Doanh nghiÖp tiÕn lªn ®µ ph¸t triÓn, hoµ nhËp víi thÞ trêng khu vùc vµ trªn thÕ giíi, nhng ®ång thêi còng lµ søc Ðp lín ®èi víi mçi Doanh nghiÖp. Trong qu¶n trÞ kinh doanh, nÕu kh«ng lÊy chÊt lîng lµm môc tiªu phÊn ®Êu tríc tiªn, nÕu ch¹y theo lîi nhuËn tríc m¾t , râ rµng Doanh nghiÖp sÏ bÞ ®Èy ra ngoµi vßng quay cña thÞ tr êng vµ dÉn ®Õn thua lç ph¸ s¶n. ChÝnh v× vËy, mµ c¹nh tranh kh«ng ph¶i lµ thùc tÕ ®¬n gi¶n, nã lµ kÕt qu¶ tæng hîp cña toµn bé c¸c nç lùc trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña Doanh nghiÖp. ChÊt lîng s¶n phÈm chÝnh lµ mét trong nh÷ng ph¬ng thøc Doanh nghiÖp tiÕp cËn vµ t×m c¸ch ®¹t ®îc nh÷ng th¾ng lîi trong sù c¹nh tranh gay g¾t Êy trªn th¬ng trêng, nh»m duy tr× sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña Doanh nghiÖp . HiÖn nay vÊn ®Ò chÊt lîng s¶n phÈm ®· trë thµnh nh©n tè chñ yÕu trong chÝnh s¸ch kinh tÕ cña mçi Doanh nghiÖp. Nh vËy, cã thÓ tãm t¾t tÇm quan träng cña chÊt lîng s¶n phÈm nh sau: * ChÊt lîng s¶n phÈm ®· trë thµnh yÕu tè c¹nh tranh hµng ®Çu, lµ ®iÒu kiÖn tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña mçi Doanh nghiÖp . Nã lµ sù sèng cßn cña mçi Doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay. * ChÊt lîng s¶n phÈm lµ yÕu tè h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ t¨ng lîi nhuËn cho Doanh nghiÖp * ChÊt lîng s¶n phÈm lµ ®iÒu kiÖn quan träng nhÊt ®ª kh«ng ngõng tho¶ m·n nhu cÇu thay ®æi liªn tôc cña con ngêi. 2.3. Nh÷ng tÝnh chÊt, ®Æc trng cña chÊt lîng s¶n phÈm Khi ®Ò cËp ®Õn vÊn ®Ò chÊt lîng s¶n phÈm, tøc lµ nãi ®Õn møc ®é tho¶ m·n nhu cÇu cña s¶n phÈm trong nh÷ng ®iÒu kiÖn tiªu dïng x¸c ®Þnh, phï hîp víi c«ng dông cña nã. Møc ®é tho¶ m·n nhu cÇu kh«ng thÓ t¸ch rêi khái nh÷ng ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt - kinh tÕ - kü thuËt - x· héi cô thÓ. Kh¶ n¨ng tho¶ m·n nhu cÇu cña s¶n phÈm sÏ ®îc thÓ hiÖn th«ng qua c¸c tÝnh chÊt, ®Æc tr ng cña nã. TÝnh kinh tÕ: ThÓ hiÖn ë khÝa c¹nh chÊt lîng s¶n phÈm chÞu sù chi phèi trùc tiÕp cña ®iÒu kiÖn kinh tÕ. Mét s¶n phÈm cã chÊt lîng tèt nhng nÕu ®îc cung cÊp víi gi¸ cao , vît kh¶ n¨ng cña ngêi tiªu dïng th× sÏ kh«ng ph¶i lµ s¶n phÈm cã chÊt lîng cao vÒ mÆt kinh tÕ. TÝnh kü thuËt: §îc thÓ hiÖn th«ng qua mét hÖ thèng c¸c chØ tiªu thÓ lîng ho¸ vµ so s¸nh ®îc. Nh÷ng chØ tiªu kü thuËt quan träng nhÊt cña s¶n phÈm gåm: + ChØ tiªu c«ng dông: §o gi¸ trÞ sö dông cña s¶n phÈm + ChØ tiªu ®é tin cËy: §o møc ®é háng hãc, møc ®é dÔ b¶o qu¶n, tuæi thä. + ChØ tiªu thÈm mÜ: §o møc ®é mü quan + ChØ tiªu c«ng nghÖ: §¸nh gi¸ møc ®é tèi u cña c¸c gi¶i ph¸p c«ng nghÖ ®Ó t¹o ra s¶n 4
 5. phÈm + ChØ tiªu sinh th¸i häc: §¸nh gi¸ møc ®é t¸c ®éng cña s¶n phÈm ®Õn m«i trêng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ sö dông + ChØ tiªu an toµn: §¸nh gi¸ møc ®é an toµn trong s¶n xuÊt vµ trong qu¸ tr×nh sö dông TÝnh x· héi: ThÓ hiÖn kh¶ n¨ng tho¶ m·n nhu cÇu tiªu dïng, phï hîp víi ®iÒu kiÖn vµ tr×nh ®é ph¸t triÓn cña mét x· héi nhÊt ®Þnh. TÝnh t¬ng ®èi: ThÓ hiÖn ë sù phô thuéc cña nã vµo kh«ng gian, thêi gian ë møc ®é t¬ng ®èi khi lîng ho¸ chÊt lîng s¶n phÈm. 2.4. Nh÷ng yÕu tè ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng s¶n phÈm ChÊt lîng s¶n phÈm ®îc h×nh thµnh trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu ph¸t triÓn, thiÕt kÕ ®îc ®¶m b¶o trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn, chÕ t¹o, b¶o qu¶n, ph©n phèi lu th«ng vµ ®îc duy tr× trong qu¸ tr×nh sö dông. T¹i mçi giai ®o¹n ®Òu cã c¸c yÕu tè ¶nh hëng t¸c ®éng víi møc ®é kh¸c nhau. §øng ë gãc ®é nh÷ng nhµ s¶n xuÊt kinh doanh th× chÊt lîng s¶n phÈm lµ mét vò khÝ c¹nh tranh nªn nã chÞu t¸c ®éng cña mét sè yÕu tè sau: 2.4.1 Mét sè yÕu tè tÇm vi m« Nhãm yÕu tè nguyªn nhiªn vËt liÖu §©y lµ yÕu tè c¬ b¶n cña ®Çu vµo, nã ¶nh hëng quyÕt ®Þnh ®Õn chÊt lîng s¶n phÈm. Muèn cã s¶n phÈm ®¹t chÊt lîng tèt ®iÒu tríc tiªn, nguyªn vËt liÖu ®Ó chÕ t¹o ph¶i ®¶m b¶o nh÷ng yªu cÇu vÒ chÊt lîng, mÆt kh¸c ph¶i d¶m b¶o cung cÊp cho c¬ së s¶n xuÊt nh÷ng nguyªn nhiªn vËt liÖu ®óng sè lîng, ®óng k× h¹n, cã nh vËy c¬ së s¶n xuÊt míi chñ ®éng æn ®Þnh qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ thùc hiÖn ®óng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt. Nhãm yÕu tè kü thuËt - c«ng nghÖ - thiÕt bÞ NÕu yÕu tè nguyªn vËt liÖu lµ yÕu tè c¬ b¶n quyÕt ®Þnh tÝnh chÊt vµ chÊt lîng cña s¶n phÈm th× yÕu tè kü thuËt - c«ng nghÖ - thiÕt bÞ l¹i cã tÇm quan träng ®Æc biÖt, cã t¸c dông quyÕt ®Þnh viÖc h×nh thµnh chÊt lîng s¶n phÈm Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hµng ho¸, ngêi ta sö dông vµ phèi trén nhiÒu nguyªn vËt liÖu kh¸c nhau vÒ thµnh phÇn, vÒ tÝnh chÊt, c«ng dông. N¾m v÷ng ®îc ®Æc tÝnh cña cña nguyªn vËt liÖu ®Ó thiÕt kÕ s¶n phÈm lµ ®iÒu cÇn thiÕt, song trong qu¸ tr×nh chÕ t¹o, viÖc theo dâi kh¶o s¸t chÊt lîng s¶n phÈm theo tû lÖ phèi trén lµ ®iÒu quan träng ®Ó më réng mÆt hµng, thay thÕ nguyªn vËt liÖu, x¸c ®Þnh ®óng ®¾n c¸c chÕ ®é gia c«ng ®Ó kh«ng ngõng n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm. Nh×n chung c¸c s¶n phÈm hiÖn ®¹i ph¶i cã kÕt cÊu gän nhÑ, thanh nh·, ®¬n gi¶n, ®¶m b¶o tho¶ m·n toµn diÖn c¸c yªu cÇu sö dông. C«ng nghÖ: qu¸ tr×nh c«ng nghÖ cã ¶nh hëng lín quyÕt ®Þnh chÊt lîng s¶n phÈm. §©y lµ qu¸ tr×nh phøc t¹p, võa lµm thay ®æi Ýt nhiÒu, hoÆc bæ sung, c¶i thiÖn nhiÒu tÝnh chÊt ban ®Çu cña 5
 6. nguyªn vËt liÖu theo híng sao cho phï h¬p víi c«ng dông cña s¶n phÈm. B»ng nhiÒu d¹ng gia c«ng kh¸c nhau: gia c«ng c¬, nhiÖt, lý, ho¸ ..võa t¹o h×nh d¸ng kÝch thíc, khèi lîng, hoÆc cã thÓ c¶i thiÖn tÝnh chÊt cña nguyªn vËt liÖu ®Ó ®¶m b¶o chÊt lîng s¶n phÈm theo mÉu thiÕt kÕ. Ngoµi yÕu tè kü thuËt- c«ng nghÖ cÇn chó ý ®Õn viÖc lùa chän thiÕt bÞ. Kinh nghiÖm cho thÊy kü thuËt vµ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i vµ ®îc ®æi míi, nhng thiÕt bÞ cò kü th× kh«ng thÓ nµo n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm. Nhãm yÕu tè kü thuËt - c«ng nghÖ - thiÕt bÞ cã mèi quan hÖ t¬ng hç kh¸ chÆt chÏ kh«ng chØ gãp phÇn vµo viÖc n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm. mµ cßn t¨ng tÝnh c¹nh tranh cña s¶n phÈm trªn th¬ng trêng, ®a d¹ng ho¸ chñng lo¹i, nh»m tho¶ m·n nhu cÇu tiªu dïng, t¹o ra nhiÒu s¶n phÈm cã chÊt lîng cao, gi¸ thµnh h¹. Nhãm yÕu tè ph¬ng ph¸p qu¶n lý Cã nguyªn vËt liÖu tèt, cã kü thuËt - c«ng nghÖ - thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, nhng kh«ng biÕt tæ chøc qu¶n lý lao ®éng, tæ chøc s¶n xuÊt, tæ chøc thùc hiÖn tiªu chuÈn, tæ chøc kiÓm tra chÊt l- îng s¶n phÈm, tæ chøc tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸, tæ chøc söa ch÷a, b¶o hµnh... hay nãi c¸ch kh¸c kh«ng biÕt tæ chøc vµ qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh th× kh«ng thÓ n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm. Nhãm yÕu tè con ngêi Nhãm yÕu tè con ngêi bao gåm c¸n bé l·nh ®¹o c¸c cÊp, c¸n bé c«ng nh©n viªn trong ®¬n vÞ vµ ngêi tiªu dïng. §èi víi c¸n bé l·nh ®¹o c¸c cÊp cÇn cã nhËn thøc míi vÒ viÖc n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, ®Ó cã nh÷ng chñ tr¬ng, nh÷ng chÝnh s¸ch ®óng d¾n vÒ chÊt lîng s¶n phÈm, thÓ hiÖn trong mèi quan hÖ s¶n xuÊt , tiªu dïng, c¸c biÖn ph¸p khuyÕn khÝch t×nh thÇn vËt chÊt, quyÒn u tiªn cung cÊp nguyªn vËt liÖu, gi¸ c¶... §èi víi c¸n bé c«ng nh©n viªn trong Doanh nghiÖp ph¶i cã nhËn thøc r»ng viÖc n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm lµ tr¸ch nhiÖm, vinh dù cña mäi thµnh viªn, lµ sù sèng cßn, lµ quyÒn lîi thiÕt th©n ®èi víi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña Doanh nghiÖp còng nh cña chÝnh b¶n th©n m×nh. 2.4.2. Mét sè yÕu tè tÇm vÜ m« ChÊt lîng s¶n phÈm hµng ho¸ lµ kÕt qu¶ cña mét qu¸ tr×nh thùc hiÖn mét sè biÖn ph¸p tæng hîp : kinh tÕ - kü thuËt - hµnh chÝnh x· héi ... nh÷ng yÕu tè võa nªu trªn mang tÝnh chÊt cña lùc lîng s¶n xuÊt. NÕu xÐt vÒ quan hÖ s¶n xuÊt, th× chÊt lîng s¶n phÈm hµng ho¸ cßn phô thuéc chÆt chÏ vµo c¸c yÕu tè sau: Nhu cÇu cña nÒn kinh tÕ ChÊt lîng cña s¶n phÈm chÞu sù chi phèi cña c¸c ®iÒu kiÖn cô thÓ cña nÒn kinh tÕ, thÓ hiÖn ë c¸c mÆt: ®ßi hái cña thÞ trêng, tr×nh ®é, kh¶ n¨ng cung øng cña s¶n xuÊt, chÝnh s¸ch kinh tÕ 6
 7. cña Nhµ níc .. Nhu cÇu cña thÞ trêng ®a d¹ng phong phó vÒ sè lîng, chñng lo¹i... nhng kh¶ n¨ng cña nÒn kinh tÕ th× cã h¹n: tµi nguyªn, vèn ®Çu t, tr×nh ®é kü thuËt c«ng nghÖ, ®æi míi trang thiÕt bÞ , kü n¨ng, kü s¶o cña c¸n bé c«ng nh©n viªn... Nh vËy, chÊt lîng cña s¶n phÈm cßn phô thuéc vµo kh¶ n¨ng hiÖn thùc cña toµn bé nÒn kinh tÕ. Sù ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt Ngµy nay, khoa häc kü thuËt ®ang ph¸t triÓn nh vò b·o trªn toµn thÕ giíi. Cuéc c¸ch m¹ng nµy ®ang th©m nhËp vµ chi phèi hÇu hÕt c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng cña x· héi loµi ngêi. ChÊt lîng cña bÊt ký mét s¶n phÈm nµo còng g¾n liÒn víi sù ph¸t triÓn cña khoa häc - kü thuËt hiÖn ®¹i, chu kú c«ng nghÖ cña s¶n phÈm ®îc rót ng¾n, c«ng dông cña s¶n phÈm ngµy cµng phong phó, da d¹ng nhng còng chÝnh v× vËy mµ kh«ng bao giê tho¶ m·n víi møc chÊt lîng hiÖn t¹i, mµ ph¶i thêng xuyªn theo dâi nh÷ng biÕn ®éng cña thÞ trêng vÒ sù ®æi míi cña khoa häc kü thuËt liªn quan ®Õn nguyªn vËt liÖu kü thuËt, c«ng nghÖ, thiÕt bÞ... ®Ó ®iÒu chØnh kÞp thêi nh»m n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, ph¸t triÓn Doanh nghiÖp. HiÖu lùc cña c¬ chÕ qu¶n lý Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ níc, sù qu¶n lý Êy thÓ hiÖn b»ng nhiÒu biÖn ph¸p: kinh tÕ - kü thuËt- hµnh chÝnh x· héi ...cô thÓ ho¸ b»ng nhiÒu chÝnh s¸ch nh»m æn ®Þnh s¶n xuÊt, n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, híng dÉn tiªu dïng, tiÕt kiÖm ngo¹i tÖ, ®Çu t vèn, chÝnh s¸ch gi¸, chÝnh s¸ch thuÕ, chÝnh s¸ch hç tr, khuyÕn khÝch cña Nhµ níc ®èi víi c¸c Doanh nghiÖp . HiÖu lùc cña c¬ chÕ qu¶n lý lµ ®ßn bÈy quan träng trong viÖc qu¶n lý chÊt lîng s¶n phÈm, ®¶m b¶o sù ph¸t triÓn æn ®Þnh cña s¶n xuÊt, ®¶m b¶o uy tÝn vµ quyÒn lîi cña nhµ s¶n xuÊt vµ ng êi tiªu dïng. MÆt kh¸c, hiÖu lùc c¬ chÕ qu¶n lý cßn d¶m b¶o sù b×nh ®¼ng trong s¶n xuÊt kinh doanh ®èi víi c¸c Doanh nghiÖp trong níc, gi÷a khu vùc quèc doanh, khu vùc tËp thÓ, khu vùc t nh©n, gi÷a c¸c Doanh nghiÖp trong níc vµ níc ngoµi. C¸c yÕu tè vÒ phong tôc, tËp qu¸n, thãi quen tiªu dïng Ngoµi c¸c yÕu tè mang tÝnh kh¸ch quan võa nªu trªn, nhu cÇu cña nÒn kinh tÕ, sù ph¸t triÓn cña khoa häc, kü thuËt, hiÖu lùc cña c¬ chÕ qu¶n lý, cßn cã mét yÕu tè kh«ng kÐm phÇn quan träng ®ã lµ yÕu tè phong tôc t¹p qu¸n, thãi quen, tiªu dïng cña tõng vïng, tõng l·nh thæ. Së thÝch tiªu dïng cña tõng níc, tõng d©n téc, tõng t«n gi¸o, tõng ngêi kh«ng hoµn toµn gièng nhau. Do ®ã, c¸c Doanh nghiÖp ph¶i tiÕn hµnh ®iÒu tra, nghiªn cøu nhu cÇu, së thÝch cña tõng thÞ trêng cô thÓ, nh»m to¶ m·n nh÷ng yªu cÇu vÒ sè lîng vµ chÊt lîng s¶n phÈm. 7
 8. H×nh1: C¸c yÕu tè ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng s¶n phÈm 2.5. Mét sè yªu cÇu tæng qu¸t ®èi víi chÊt lîng s¶n phÈm Víi sù ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña khoa häc - kü thuËt vµ sù ®ßi hái ngµy cµng cao cña s¶n phÈm, ®êi sèng nhu cÇu më réng giao lu quèc tÕ.. vÊn ®Ò chÊt lîng s¶n phÈm ®· trë thµnh mét chÝnh s¸ch kinh tÕ, mét ph¬ng tiÖn quan träng nhÊt ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt, n©ng cao hiÖu qu¶ lao ®éng. VÒ ph¬ng diÖn qu¶n lý chÊt lîng s¶n phÈm, khi khoa häc, kü thuËt ph¸t triÓn, ®æi míi hµng ngµy, th× chÊt lîng cña s¶n phÈm còng ph¶i thêng xuyªn xem xÐt, ®èi chiÕu, c¶i tiÕn sao cho phï hîp víi tiªu dïng, thóc ®Èy s¶n phÈm ph¸t triÓn. Do ®ã, khi x©y dùng c¸c yªu cÇu ®èi víi chÊt lîng s¶n phÈm cÇn chó träng c¸c vÊn ®Ò sau: - ChÊt lîng cña s¶n phÈm ph¶i phï hîp víi c«ng dông, môc ®Ých chÕ t¹o, víi nhu cÇu cña thÞ trêng. - Tr×nh ®é chÊt lîng thÓ hiÖn møc ®é tho¶ m·n nhu cÇu - S¶n phÈm ph¶i tiÖn dïng, vÖ sinh an toµn - S¶n phÈm ph¶i cã tÝnh thÈm mü cao - S¶n phÈm ph¶i phï hîp vÒ møc chi phÝ, gi¸ c¶. 2.6. Mét sè chØ tiªu chÊt lîng cña s¶n phÈm Khi ®Ò cËp ®Õn chØ tiªu chÊt lîng cña s¶n phÈm, ngêi ta thêng ph©n biÖt ra hai hÖ thèng chØ tiªu chÊt lîng. 2.6.1 HÖ thèng chØ tiªu x¸c nghiªn cøu, x¸c ®Þnh chÊt lîng trong chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ. Trong chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ cña Doanh nghiÖp mét trong nh÷ng vÊn ®Ò chñ yÕu ph¶i x¸c ®Þnh ®îc chiÕn lîc s¶n phÈm trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh, mµ néi dung quan träng lµ ph¶i nghiªn cøu mét sè chØ tiªi chÊt lîng nh»m: - KÐo dµi chu kú sèng cña s¶n phÈm - KÐo dµi thêi gian c¹nh tranh cña s¶n phÈm trªn thÞ trêng trong vµ ngoµi níc víi nh÷ng s¶n phÈm cïng lo¹i cña Doanh nghiÖp kh¸c. 8
 9. Trong hÖ thèng c¸c chØ tiªu nghiªn cøu x¸c ®Þnh chÊt lîng s¶n phÈm cña chiÕn lîc ph¸t triÓn Doanh nghiÖp thêng cã c¸c nhãm chØ tiªu sau: ChØ tiªu c«ng dông: ®©y lµ nhãm chØ tiªu ®Æc trng cho thuéc tÝnh sö dông cña s¶n phÈm hµng ho¸ nh gi¸ trÞ dinh dìng, ®é bÒn, thêi gian sö dông.. ChØ tiªu c«ng nghÖ: ®©y lµ nhãm chØ tiªu ®Æc trng cho quy tr×nh chÕ t¹o s¶n phÈm cã chÊt lîng cao, tiÕt kiÖm nguyªn nhiªn vËt liÖu, chi phÝ, h¹ thÊp gi¸ thµnh... ChØ tiªu thèng nhÊt ho¸: ®Æc trng cho tÝnh l¾p lÉn cña c¸c linh kiÖn, c¸c phô tïng. Nhê t¸c dông thèng nhÊt ho¸ mµ c¸c chØ tiªu, c¸c bé phËn h×nh thµnh mét c¸ch ngÉu nhiªn lén xén, trë thµnh nh÷ng d·y th«ng sè kÝch thíc thèng nh©t hîp lý. §iÒu ®ã cho phÐp tæ chøc s¶n xuÊt hµng lo¹t nh÷ng chi tiÕt trong c¸c lo¹i s¶n phÈm kh¸c nhau. ChØ tiªu ®é tin cËy: ®Æc trng cho tÝnh chÊt cña s¶n phÈm ®¶m b¶o c¸c th«ng sè kü thuËt lµm viÖc trong kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh. ChØ tiªu an toµn: d¶m b¶o thao t¸c an toµn ®èi víi c«ng cô s¶n xuÊt còng nh ®å dïng sinh ho¹t gia ®×nh. ChØ tiªu kÝch thíc: thÓ hiÖn gän nhÑ, thuËn tiÖn trong sö dông, trong vËn chuyÓn ChØ tiªu sinh th¸i: ®Æc trng tÝnh chÊt cña s¶n phÈm cã kh¶ n¨ng th¶i ra nh÷ng khÝ th¶i kh«ng ®éc h¹i ®Õn m«i trêng. ChØ tiªu thÈm mü: s¶n phÈm ph¶i ®Ñp, ph¶i cã tÝnh ch©n thËt, mang trong m×nh yÕu tè hiÖn ®¹i, s¸ng t¹o, ®ång thêi kiÓu d¸ng còng nh trang trÝ ho¹ tiÕt ph¶i cã tÝnh d©n téc ChØ tiªu vÒ s¸ng chÕ ph¸t minh: t«n träng n¨ng lùc trÝ tuÖ, khuyÕn khÝch c¸c ho¹t ®éng s¸ng t¹o, ¸p dông cã hiÖu qu¶ thµnh tùu khoa häc kü thuËt vµo sù nghiÖp ph¸t triÓn cña Doanh nghiÖp. 2.6.2. HÖ thèng chØ tiªu ®¸nh gi¸ chÊt lîng s¶n phÈm trong s¶n xuÊt - kinh doanh Khi kiÓm tra ®¸nh gi¸ chÊt lîng s¶n phÈm hµng ho¸ ph¶i dùa vµo tiªu chuÈn Nhµ níc, tiªu chuÈn nghµnh, tiªu chuÈn cña hîp ®ång kinh tÕ... §©y lµ c¬ së ®óng ®¾n hîp ph¸p nhÊt. Tuú theo môc ®Ých sö dông, chÊt lîng s¶n phÈm hµng ho¸ cã thÓ chia lµm 4 nhãm c¬ b¶n: Nhãm chØ tiªu sö dông §©y lµ nhãm chØ tiªu chÊt lîng mµ ngêi tiªu dïng khi mua hµng thêng quan t©m ®¸nh gÝa chÊt lîng cña s¶n phÈm hµng ho¸. Nhãm chØ tiªu sö dông bao gåm: + Thêi gian sö dông ( tuæi thä, ®é bÒn) + Møc ®é an toµn trong sö dông + Kh¶ n¨ng söa ch÷a, b¶o dìng, thay thÕ c¸c chi tiÕt 9
 10. + HiÖu qu¶ sö dông ( sinh lîi, tiÖn lîi) Nhãm chØ tiªu kü thuËt - c«ng nghÖ §©y lµ nhãm chØ tiªu mµ c¬ quan nghiªn cøu, thiÕt kÕ, s¶n xuÊt, kinh doanh thêng dïng ®Ó ®¸nh gi¸ gi¸ trÞ sö dông cña s¶n phÈm hµng ho¸. Nh÷ng chØ tiªu nµy thêng ®îc quy ®Þnh trong c¸c v¾n b¶n tiªu chuÈn, hîp ®ång gia c«ng mua b¸n... C¸c chØ tiªu kü thuËt c«ng nghÖ rÊt nhiÒu, nhng quan träng h¬n c¶ lµ nh÷ng chØ tiªu kÝch thíc, c¬ lý, chØ tiªu thµnh phÇn ho¸ häc .... + ChØ tiªu vÒ kÝch thíc + ChØ tiªu vÒ c¬ lý: nh khèi lîng, c¸c th«ng sè, c¸c yªu cÇu vÒ kü thuËt nh ®é bÒn, ®é chÝnh x¸c, ®é tin cËy, dé an toµn trong sö dông ... lµ nh÷ng chØ tiªu chÊt lîng quan träng cña hÇu hÕt c¸c lo¹i s¶n phÈm. + C¸c chØ tiªu vÒ sinh - ho¸: nh thµnh phÇn ho¸ häc biÓu thÞ gi¸ trÞ dinh dìng cña thùc phÈm, kh¶ n¨ng sinh nhiÖt , hÖ sè tiªu ho¸... Nhãm chØ tiªu h×nh d¸ng, trang trÝ thÈm mü Nhãm nµy bao gåm c¸c chØ tiªu vÒ h×nh d¸ng s¶n phÈm, tÝnh chÊt c¸c ®êng nÐt, sù phèi hîp cña c¸c yÕu tè t¹o h×nh chÊt lîng trang trÝ, mµu s¾c, tÝnh thêi trang, tÝnh thÈm mü... Nhãm c¸c chØ tiªu kinh tÕ C¸c chØ tiªu kinh tÕ bao gåm chi phÝ s¶n xuÊt, gi¸ c¶, gi¸ thµnh, chi phÝ cho qu¸ tr×nh sö dông.. §©y lµ nh÷ng chØ tiªu cã tÝnh tæng hîp kh¸ quan träng mµ tríc ®©y quan ®iÓm " kü thuËt thuÇn tuý" thêng Ýt chó ý kiÓm tra ®¸nh gi¸ chÊt lîng s¶n phÈm hµng ho¸. Trªn ®©y lµ c¸c chØ tiªu kiÓm tra ®¸nh gi¸ chÊt lîng s¶n phÈm hµng ho¸ trong s¶n xuÊt kinh doanh. Khi kiÓm tra, x¸c ®Þnh chÊt lîng cña mét s¶n phÈm hµng ho¸ cô thÓ, cÇn c¨n cø vµo c¸c ®Æc ®iÓm sö dông vµ nhiÒu yÕu tè nh t×nh h×nh s¶n xuÊt, quan hÖ cung cÇu, ®iÒu kiÖn cña mçi Doanh nghiÖp ..mµ chon nh÷ng chØ tiªu chñ yÕu vµ nh÷ng chØ tiªu bæ sung thÝch hîp. 2.7. Sù h×nh thµnh nªn chÊt lîng s¶n phÈm Chóng ta ®Òu bÝt môc ®Ých cña s¶n xuÊt hµng hãa lµ nh»m tho¶ m·n nhu cÇu cña con ngêi. LÞch sö v¨n ho¸ cña c¸c d©n téc ®· chøng minh r»ng: trong qu¸ tr×nh lao ®éng s¸ng t¹o vµ ho¹t ®éng thùc tiÔn, con ngêi t¹o ra cña c¶i vËt chÊt, t¹o ra vËt phÈm vµ m«i trêng còng chÝnh lµ t¹o ra ®iÒu kiÖn tån t¹i cña b¶n th©n m×nh. VËt phÈm tù nã kh«ng thÓ cã ®êi sèng riªng, nhng vËt phÈm l¹i liªn quan ®Õn ®iÒu kiÖn m«i trêng, vËt phÈm g¾n liÒn víi cuéc sèng cña con ngêi. V× vËy, khi gi¶i quyÕt vÊn ®Ò chÊt lîng cña s¶n phÈm hµng ho¸, ph¶i ®Æt chóng trong mèi quan hÖ víi con ngêi, víi c¸c s¶n phÈm hµng ho¸ kh¸c. Hay nãi c¸ch kh¸c, møc ®é h÷u Ých, tr×nh ®é chÊt lîng s¶n phÈm hµng ho¸ ph¶i ®îc xem xÐt víi ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi cô thÓ. ChÊt lîng cña bÊt kú mét s¶n phÈm nµo còng ®îc h×nh thµnh qua nhiÒu qu¸ tr×nh theo mét trËt tù nhÊt ®Þnh. C¸c häc gi¶ ®a ra qu¸ tr×nh kh¸c nhau, song hä ®Òu thèng nhÊt lµ qu¸ tr×nh 10
 11. h×nh thµnh chÊt lîng s¶n phÈm xuÊt ph¸t tõ thÞ trêng vµ trë vÒ víi thÞ trêng, trong mét chu tr×nh khÐp kÝn, vßng sau cña chÊt lîng s¶n phÈm sÏ hoµn chØnh h¬n. Sù h×nh thµnh chÊt lîng s¶n phÈm cã thÓ ®îc chia thµnh 3 ph©n hÖ vµ mçi ph©n hÖ cã nhiÒu qu¸ tr×nh kh¸c nhau: Ph©n hÖ tríc s¶n xuÊt - Nghiªn cøu: nhu cÇu vÒ sè lîng, yªu cÇu vÒ chÊt lîng, môc tiªu kinh tÕ cÇn ®¹t... - ThiÕt kÕ: x©y dùng quy ®Þnh chÊt lîng s¶n phÈm, x¸c ®inh nguån nguyªn vËt liÖu, n¬i tiªu thô s¶n phÈm ... Ph©n hÖ trong s¶n xuÊt - Nghiªn cøu triÓn khai: thiÕt kÕ d©y chuyÒn c«ng nghÖ, s¶n xuÊt thö, ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n, dù to¸n chi phÝ s¶n xuÊt, gi¸ thµnh, gi¸ b¸n... - ChÕ t¹o s¶n phÈm - KiÓm tra chÊt lîng s¶n phÈm, t×m biÖn ph¸p ®¶m b¶o chÊt lîng quy ®Þnh, bao gãi, thu ho¸... chuÈn bÞ xuÊt xëng. Ph©n hÖ sau s¶n xuÊt - VËn chuyÓn sang m¹ng líi kinh doanh, tæ chøc dù tr÷, b¶o quan - B¸n hµng, dÞch vô kü thuËt - b¶o hµnh, híng dÉn sö dông. - Trng cÇu ý kiÕn kh¸ch hµng vÒ chÊt lîng, sè lîng...cña s¶n phÈm, lËp dù ¸n cho bíc sau, thanh lý sau sö dông. Cã thÓ tãm t¾t b»ng s¬ ®å sau: H×nh 2: Qu¸ tr×nh h×nh thµnh chÊt lîng s¶n phÈm 2.8. C¸c møc chÊt lîng cña s¶n phÈm hµng ho¸ Dùa vµo qu¸ tr×nh h×nh thµnh chÊt lîng s¶n phÈm ngêi ta chia ra c¸c møc chÊt lîng cña s¶n phÈm nh sau: Møc chÊt lîng thiÕt kÕ Møc chÊt lîng thiÕt kÕ cña s¶n phÈm lµ c¸c chØ tiªu ®Æc trng cña s¶n phÈm ®îc ph¸c th¶o qua v¨n b¶n, trªn c¬ së nghiªn cøu nhu cÇu thÞ trêng, c¸c ®Æc ®iÓm cña s¶n xuÊt - tiªu dïng, ®ång thêi cã so s¸nh víi chØ tiªu chÊt lîng c¸c mÆt hµng t¬ng tù cïng lo¹i cña nhiÒu h·ng, nhiÒu c«ng ty trong vµ ngoµi níc. Møc chÊt lîng chuÈn Møc chÊt lîng chuÈn hay cßn gäi lµ møc chÊt lîng phª chuÈn lµ gi¸ trÞ c¸c chØ tiªu ®Æc tr ng ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª chuÈn. 11
 12. Dùa trªn c¬ së nghiªn cøu chÊt lîng thiÕt kÕ , c¸c c¬ quan nhµ níc, Doanh nghiÖp .. ®iÒu chØnh, xÐt duyÖt nh÷ng chØ tiªu chÊt lîng cña s¶n phÈm hµng ho¸. Møc chÊt lîng thùc tÕ Møc chÊt lîng thùc tÕ cña s¶n phÈm lµ gi¸ trÞ c¸c chØ tiªu chÊt lîng s¶n phÈm thùc tÕ ®¹t ® îc do c¸c yÕu tè chi phèi nh: nguyªn vËt liÖu, m¸y mãc thiÕt bÞ, ph¬ng ph¸p qu¶n lý... Møc chÊt lîng cho phÐp Møc chÊt lîng cho phÐp lµ møc ®é cho phÐp vÒ ®é lªch c¸c chØ tiªu chÊt lîng cña s¶n phÈm gi÷a møc chÊt lîng thc víi møc chÊt lîng chuÈn. Møc chÊt lîng cho phÐp cña s¶n phÈm phô thuéc vµo ®iÒu kiÖn kinh tÕ - kü thuËt, tr×nh ®é tay nghÒ cña c«ng nh©n, ph¬ng ph¸p qu¶n lý cña Doanh nghiÖp . Møc chÊt lîng tèi u Møc chÊt lîng tèi u lµ gi¸ trÞ chÊt lîng s¶n phÈm d¹t ®îc møc hîp lý nhÊt trong ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh, hay nãi c¸ch kh¸c chÊt lîng s¶n phÈm ®¹t møc chÊt lîng tèi u lµ c¸c chØ tiªu chÊt l îng s¶n phÈm tho¶ m·n nh cÇu tiªu dïng, cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh víi nhiÒu h·ng trªn thÞ trêng, cã søc tiªu thô nhanh, vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao. PhÊn ®Êu ®a chÊt lîng cña s¶n phÈm ®¹t møc chÊt lîng tèi u lµ mét trong nh÷ng môc ®Ých quan träng cña qu¶n lý Doanh nghiÖp nãi riªng vµ qu¶n lý kinh tÕ nãi chung. Møc chÊt lîng tèi u tuú thuéc vµo dÆc ®iÓm tiªu dïng cô thÓ cña tõng níc, tõng vïng. II - Néi dung, c«ng cô ph©n tÝch chÊt lîng s¶n phÈm 1. Néi dung ph©n tÝch chÊt lîng s¶n phÈm Trong kinh doanh kh«ng cã g× ®¶m b¶o ch¾c ch¾n r»ng mét s¶n phÈm ®· ®îc giíi thiÖu víi thÞ trêng vµ ®îc tiÕp nhËn lµ s¶n phÈm sÏ tiÕp tôc thµnh c«ng. Trõ khi chÊt l- îng cña nã lu«n ®îc c¶i tiÕn, n©ng cao vµ c¸c bíc tiÕn hµnh ®îc tæng kÕt ®¸nh gi¸ kÞp thêi. Do vËy, c¸c nhµ kinh doanh muèn gi÷ v÷ng uy tÝn cña s¶n phÈm vµ muèn chiÕm vÜ trÝ ®éc quyÒn trong viÖc s¶n xuÊt mét lo¹i s¶n phÈm nµo ®ã, kh«ng cßn con ®êng nµo kh¸c lµ ph¶i lu«n n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm cña m×nh. Muèn lµm ®îc ®iÒu ®ã,viÖc ph©n tÝch chÊt lîng s¶n phÈm ph¶i ®¬c tiÕn hµnh thêng xuyªn. ViÖc ph©n tÝch chÊt lîng s¶n phÈm cã thÓ th«ng qua mét sè néi dung sau: - Ph©n tÝch c¸c chØ tiªu chÊt lîng - T×nh h×nh chÊt lîng cña c«ng ty - §¸nh gi¸ t×nh h×nh chÊt lîng cña c«ng ty + §¸nh gi¸ t×nh h×nh sai háng trong s¶n xuÊt + §¸nh gi¸ thø h¹ng chÊt lîng s¶n phÈm - Ph©n tÝch c¸c nguyªn nh©n ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng s¶n phÈm 12
 13. 2. C¸c c«ng cô dïng ®Ó ph©n tÝch chÊt lîng s¶n phÈm Ph©n tÝch chÊt lîng s¶n phÈm cã thÓ sö dông rÊt nhiÒu c«ng cô ®Ó ®¶m b¶o, c¶i tiÕn vµ n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm. Trong ®ã, ph©n tÝch b»ng thèng kª (SPC) ®ãng mét vai trß quan träng. SPC lµ viÖc ¸p dông ph¬ng ph¸p thèng kª ®Ó thu thËp, ph©n tÝch c¸c d÷ liÖu mét c¸ch ®óng ®¾n, chÝnh x¸c vµ kÞp thêi nh»m theo dâi, kiÓm so¸t, c¶i tiÕn c¸c khuyÕt tËt g©y ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm, gi¶m tÝnh biÕn ®éng cña nã. C¸c c«ng cô thèng kª chñ yÕu lµ: gåm 11 c«ng cô 2.1 MÉu thu thËp d÷ liÖu MÉu thu thËp d÷ liÖu lµ biÓu mÉu ®Ó thu thËp vµ ghi chÐp d÷ liÖu. Nã thóc ®Èy viÖc thu thËp d÷ liÖu mét c¸ch nhÊt qu¸n vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc ph©n tÝch. Dïng mÉu thu thËp d÷ liÖu ®Ó thu thËp d÷ liÖu mét c¸ch hÖ thèng ®Ó cã bøc tranh râ rµng vÒ thùc tÕ. Cã thÓ sö dông mÉu thu thËp d÷ liÖu ®Ó: - KiÓm tra lý do s¶n phÈm bÞ tr¶ l¹i - KiÓm tra vÞ trÝ c¸c khuyÕt tËt - T×m nguyªn nh©n g©y ra khuyÕt tËt - KiÓm tra sù ph©n bè cña d©y chuyÒn s¶n xuÊt 2.2. So s¸nh theo chuÈn mùc Lµ tiÕn hµnh so s¸nh c¸c qu¸ tr×nh, chÊt lîng cña s¶n phÈm víi c¸c qu¸ tr×nh dÉn ®Çu ®· ®ù¬c c«ng nhËn. Nã cho phÐp x¸c ®Þnh c¸c môc tiªu vµ thiÕt lËp thø tù u tiªn cho viÖc chuÈn bÞ c¸c kÕ ho¹ch nh»m ®¹t ®Õn lîi thÕ c¹nh tranh thÞ trêng. 2.3 TÊn c«ng n·o TÊn c«ng n·o lµ mét kü thuËt ®Ó c«ng khai nªu ý kiÕn, lµm bËt nh÷ng suy nghÜ s¸ng t¹o cña mäi ngêi, nh»m t¹o ra hoÆc lµm s¸ng tá c¸c vÊn ®Ò. TÊn c«ng n·o ®îc sö dông ®Ó x¸c ®Þnh nh÷ng gi¶i ph¸p cã thÓ ®îc cho c¸c vÊn ®Ò vµ c¸c c¬ héi tiÒm tµng ®Ó c¶i tiÕn chÊt lîng. 2.4 BiÓu ®å quan hÖ:BiÓu ®å quan hÖ lµ mét c«ng cô ®Ó ghÐp c¸c th«ng tin thµnh nhãm, dùa trªn mèi quan hÖ tù nhiªn ®ang tån t¹i gi÷a chóng. Qu¸ tr×nh nµy ®îc thiÕt kÕ ®Ó khuyÕn khÝch s¸ng t¹o vµ tham gia ®Çy ®ñ cña c¸c thµnh viªn. C«ng cô nµy ®îc dïng ®Ó ghÐp nhãm mét sè lîng lín c¸c ý kiÕn, quan ®iÓm . 2.5 BiÓu ®å c©y BiÓu ®å c©y chia c¾t mét c¸ch hÖ thèng mét chñ ®Ò thµnh c¸c yÕu tè t¹o thµnh nã. C¸c ý kiÕn ph¸t sinh tõ tÊn c«ng n·o ®îc vÏ thµnh ®å thÞ hoÆc ®îc tô hîp l¹i thµnh biÓu ®å quan hÖ cã thÓ biÕn ®æi thµnh biÓu ®å c©y ®Ó chØ c¸c m¾c xÝch liªn tiÕp vµ thèng nhÊt. 13
 14. 2.6 BiÓu ®å nh©n qu¶ §©y lµ mét c«ng cô sö dông ®Ó suy nghÜ vµ tr×nh bµy mèi quan hÖ gi÷a mét kÕt qu¶ cho sù biÕn ®éng cña mét ®Æc trng chÊt lîng víi nguyªn nh©n tiÒm tµng cã thÓ ghÐp l¹i thµnh nguyªn nh©n chÝnh vµ nguyªn nh©n phô ®Ó tr×nh bµy gièng nh mét x¬ng c¸. V× vËy, c«ng cô nµy cßn ®îc gäi lµ biÓu ®å x¬ng c¸. C«ng nghÖ, thiÕt bÞ Nguyªn vËt liÖu Ph¬ng ph¸p Q L Con ngêi H×nh 3: BiÓu ®å nh©n qu¶ 2.7 BiÓu ®å tiÕn tr×nh Lµ d¹ng biÓu ®å m« t¶ mét qu¸ tr×nh b»ng c¸ch sö dông c¸c h×nh ¶nh hoÆc nh÷ng ký hiÖu kü thuËt...nh»m cung cÊp sù hiÓu biÕt ®Çy ®ñ vÒ c¸c ®Çu ra vµ dßng ch¶y cña qu¸ tr×nh. T¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc ®iÒu tra c¸c c¬ héi c¶i tiÕn b»ng viÖc cã ®îc hiÓu biÕt chi tiÕt vÒ qu¸ tr×nh lµm viÖc cña nã. B»ng c¸ch xem xÐt tõng bíc trong qu¸ tr×nh cã liªn quan ®Õn c¸c bíc kh¸c nhau thÕ nµo, ngêi ta cã thÓ kh¸m ph¸ ra nguån gèc tiÒm tµng cña nh÷ng trôc trÆc. BiÓu ®å nµy cã thÓ ¸p dông cho tÊt c¶ c¸c khÝa c¹nh cña bÊt cø qu¸ tr×nh nµo, tõ nhËp nguyªn liÖu cho ®Õn c¸c bíc trong viÖc b¸n vµ lµm dÞch vô hco mét s¶n phÈm . 2.8 BiÓu ®å kiÓm so¸t Lµ biÓu ®å cã mét ®êng t©m ®Ó chØ gi¸ trÞ trung b×nh cña qu¸ tr×nh vµ hai ®êng song song trªn vµ díi ®êng t©m biÓu hiÖn giíi h¹n kiÓm so¸t trªn vµ giíi h¹n kiÓm so¸t díi cña qu¸ tr×nh. BiÓu ®å nµy dïng ®Ó ph©n biÖt c¸c biÕn ®éng do c¸c nguyªn nh©n ®Æc biÖt cÇn ®îc nhËn biÕt, ®iÒu tra vµ kiÓm so¸t g©y ra víi nh÷ng thay ®æi ngÉu nhiªn vèn cã trong qu¸ tr×nh. BiÓu då kiÓm so¸t dïng ®Ó : + Dù ®o¸n, ®¸nh gi¸ sù æn ®Þnh cña qu¸ tr×nh + KiÓm soat, x¸c ®Þnh khi nµo cÇn ®iÒu chØnh qu¸ tr×nh + X¸c ®Þnh mét sù c¶i tiÕn cña qu¸ tr×nh 2.9 BiÓu ®å cét Lµ d¹ng tr×nh bµy sè liÖu b»ng mét lo¹t h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi nh nhau vµ chiÒu cao 14
 15. kh¸c nhau. BiÓu ®å cét cho ta thÊy râ h×nh ¶nh sù thay ®æi, biÕn ®éng cña mét tËp d÷ liÖu. 2.10 BiÓu ®å Pareto Lµ mét d¹ng biÓu ®å h×nh cét ®îc x¾p xÕp tõ cao xuèng thÊp . Mçi cét ®¹i diÖn cho mét c¸ thÓ, chiÒu cao mçi cét thÓ hiÖn møc ®ãng gãp t¬ng ®èi cña mçi c¸ thÓ vµo hiÖu qu¶ chung. T¸c dông cña c«ng cô nµy lµ cho thÊy sù ®ãng gãp cña mçi c¸ thÓ tíi hiÖu qu¶ chung theo thø tù quan träng, gióp ph¸t hiÖn c¸ thÓ quan träng nhÊt. XÕp h¹ng nh÷ng c¬ héi c¶i tiÕn. H×nh 6: BiÓu ®å Pareto 2.11 BiÓu ®å t¸n x¹ Lµ mét kü thuËt ®å thÞ, ®Ó nghiªn cøu mèi quan hÖ gi÷a hai bé sè liÖu liªn hÖ x¶y ra theo c¨p. BiÓu ®å t¸n x¹ tr×nh bµy c¸c cÆp nh mét ®¸m m©y ®iÓm. Mèi quan hÖ gi÷a c¸c bé sè liÖu liªn hÖ ®îc suy ra tõ h×nh d¹ng cña ®¸m m©y ®ã. III- Vai trß cña viÖc n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm vµ híng n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm 1. Vai trß cña viÖc n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm Trong kin doanh kh«ng cã g× ®¶m b¶o ch¾c ch¾n r»ng mét s¶n phÈm ®· ®îc giíi thiÖu víi thÞ trêng vµ ®îc tiÕp nhËn lµ s¶n phÈm sÏ tiÕp tôc thµnh c«ng. Trõ khi chÊt lîng cña nã lu«n ®îc c¶i tiÕn, n©ng cao vµ c¸c bíc tiÕn hµnh ®îc tæng kÕt, ®¸nh gi¸ kÞp thêi. Do vËy c¸c nhµ kinh doanh muèn gi÷ v÷ng uy tÝn cña s¶n phÈm vµ muèn chiÕm vÞ trÝ ®éc quyÒn trong s¶n xuÊt mét lo¹i s¶n phÈm nµo ®ã, kh«ng cßn con ®êng nµo kh¸c lµ lu«n n©ng cao chÊt lîng cña m×nh. N©ng cao chÊt lîng lµm t¨ng gi¸ trÞ sö dông, kÐo dµi thêi gian sö dông cña s¶n phÈm , t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc tiªu thô s¶n phÈm , t¨ng nhanh tèc ®é lu©n chuyÓn vèn vµ n©ng cao doanh lîi cña Doanh nghiÖp. ViÖc n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm cã tÇm quan träng sèng cßn ®èi víi mçi Doanh nghiÖp. 2. Híng n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm 15
 16. - HuÊn luyÖn, ®µo t¹o, n©ng cao nhËn thøc vÒ chÊt lîng cho toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty - C¶i tiÕn vµ ®Çu t ®æi míi m¸y mãc, thiÕt bÞ - T¨ng cêng sù kiÓm tra, kh¾c phôc phßng ngõa - T¨ng cêng sù qu¶n lý trong suèt qu¸ tr×nh h×nh thµnh nªn chÊt lîng s¶n phÈm tõ nghiªn cøu- thiÕt kÕ - s¶n xuÊt - tiªu dïng. PhÇn II §Æc ®iÓm - t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty DÖt- May Hµ Néi I-§Æc ®iÓm cña C«ng ty DÖt- May Hµ Néi 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty Tªn doanh nghiÖp: C«ng ty DÖt- May Hµ Néi Tªn giao dÞch quèc tÕ: HANOSIMEX §Þa chØ : Sè I - Mai §éng - HBT - HN Do xu thÕ ph¸t triÓn chung cña thÕ giíi vµ tr¸nh tôt hËu qu¸ l©u. Nhµ níc ta ®· cã sù chuyÓn ®æi m¹nh d¹n, kÞp thêi tõ nÒn kinh tÕ cã c¬ chÕ bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ tr êng cã sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ níc. §iÒu nµy cã nghÜa lµ mçi Doanh nghiÖp trë thµnh mét chñ thÓ kinh tÕ ®éc lËp cã quyÒn tù chñ trong kinh doanh vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm víi mäi ho¹t ®éng kinh doanh 16
 17. cña m×nh nhng kh«ng ®îc vît ra ngoµi luËt ph¸p ViÖt Nam. C¬ chÕ më ®· më ra cho c¸c Doanh nghiÖp nhiÒu c¬ héi míi nhng còng kh«ng Ýt rñi ro. §Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®îc Doanh nghiÖp lu«n ph¶i n¾m b¾t ®ù¬c t×nh h×nh kinh tÕ thÞ trêng vµ ®a ra nh÷ng ph¬ng s¸ch s¶n xuÊt kinh doanh hîp lý. C«ng ty DÖt- May Hµ Néi còng kh«ng vît ra ngoµi nh÷ng vÊn ®Ò trªn. Lµ mét Doanh nghiÖp Nhµ níc, h¹ch to¸n kinh doanh ®éc lËp, thuéc Tæng C«ng ty DÖt- May ViÖt Nam. Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty DÖt- May Hµ Néi cã thÓ chia ra lµm 3 giai ®o¹n sau:  Giai ®o¹n I: Tõ 1979 ®Õn 1984 lµ gia ®o¹n x©y dùng, l¾p ®Æt thiÕt bÞ c«ng nghÖ vµ phô trî.  Giai ®o¹n II: Tõ 1984 ®Õn 1990 lµ giai do¹n võa s¶n xuÊt võa hoµn thiÖn ®ång thêi më réng s¶n xuÊt  Giai ®o¹n III: Tõ n¨m 1990 ®Õn nay lµ giai ®o¹n cñng cè vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt. -Ngµy 7/4/78: Hîp ®ång x©y dùng nhµ m¸y ®îc kÝ chÝnh thøc gi÷a Tæng c«ng ty nhËp khÈu thiÕt bÞ ViÖt Nam vµ h·ng UNIONMATEX ( Céng hoµ Liªn Bang §øc). -Th¸ng 2/79: Khëi c«ng x©y dùng nhµ m¸y - Th¸ng 1/82: L¾p ®¹t thiÕt bÞ sîi vµ phô trî. - Th¸ng 11/84: Hoµn thµnh c¸c h¹ng môc c¬ b¶n, chÝnh thøc bµn giao c«ng tr×nh cho nhµ m¸y qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh ( Gäi tªn lµ nhµ m¸y Sîi Hµ Néi) - Th¸ng 12/87: Toµn bé thiÕt bÞ c«ng nghÖ, phô trî ®a vµo s¶n xuÊt, c¸c c«ng tr×nh cßn l¹i trong thiÕt kÕ cña toµn xÝ nghiÖp tiÕp tôc x©y dùng vµ ®a vµo sö dông. Ngay tõ khi míi thµnh lËp , C«ng ty ®· vÊp ph¶i khã kh¨n lµ sù sôp ®æ cña chÕ ®é XHCN ë Liªn X« vµ mét sè quèc gia §«ng ¢u. §iÒu nµy còng cã nghÜa lµ C«ng ty mÊt ®i mét thÞ tr- êng tiªu thô s¶n phÈm lín vµ t¬ng ®èi dÔ tÝnh. §øng tríc t×nh h×nh ®ã C«ng ty ®· ph¶i chñ ®éng t×m kiÕm b¹n hµng míi vµ thay ®æi híng s¶n xuÊt kinh doanh phï hîp, ®Æc biÖt C«ng ty ®· kh«ng ngõng hoµn thiÖn c¬ cÊu qu¶n lý vµ nh©n sù cho phï hîp víi t×nh h×nh míi cña x· héi vµ cña C«ng ty. C«ng ty m¹nh d¹n ®Çu t, kh«ng ngõng më réng ph¹m vi s¶n xuÊt, më réng chñng lo¹i s¶n phÈm s¶n. §Çu t c¸c d©y chuyÒn hiÖn ®¹i ®Ó s¶n xuÊt ra nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt lîng cao, nh»m chiÕm lÜnh thÞ trêng . Th¸ng 12/89: §Çu t x©y dùng d©y chuyÒn dÖt kim sè mét víi c«ng xuÊt 1500 tÊn nguyªn liÖu mét n¨m 17
 18. - Th¸ng 4/90: Bé kinh tÕ ®èi ngo¹i cho phÐp xÝ nghiÖp ®îc kinh doanh xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp ( cã tªn giao dÞch lµ Hanosimex) - Th¸ng 4/91: Bé c«ng nghiÖp nhÑ quyÕt ®Þnh tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña nhµ m¸y sîi Hµ Néi thµnh XÝ nghiÖp liªn hîp Sîi- DÖt kim Hµ néi. -Th¸ng 6/93: x©y dùng d©y chuyÒn dÖt kim sè II vµ th¸ng 3/94 ®a vµo ho¹t ®éng. - Th¸ng 10/93: Bé c«ng nghiÖp nhÑ quyÕt ®Þnh s¸t nhËp nhµ m¸y Sîi Vinh thuéc tØnh NghÖ An vµo xÝ nghiÖp liªn hîp. - Ngµy 19/5/94: Kh¸nh thµnh nhµ m¸y dÖt kim ( gåm c¶ 2 d©y chuyÒn I vµ II) - Th¸ng 1/95: Khëi c«ng x©y dùng nhµ m¸y may thªu §«ng Mü - Th¸ng 3/95: X¸t nhËp thªm nhµ m¸y DÖt Hµ §«ng vµo xÝ nghiÖp liªn hîp. - Th¸ng 6/95: Bé c«ng nghiÖp nhÑ quyÕt ®Þnh ®æi xÝ nghiÖp liªn hîp thµnh c«ng ty DÖt Hµ Néi - Th¸ng 9/95: Kh¸nh thµnh nhµ m¸y May- Thªu §«ng Mü. - Th¸ng 6/2000: §æi tªn thµnh C«ng ty DÖt- May Hµ Néi Sau h¬n 10 n¨m ho¹t ®éng, C«ng ty DÖt- May Hµ Néi ®· ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ vÒ mäi mÆt. Tõ mét nhµ m¸y víi quy m« nhá, hiÖn nay C«ng ty DÖt- May Hµ Néi ®· më réng quy m«, víi nhiÒu ®¬n vÞ thµnh viªn trùc thuéc. + Nhµ m¸y sîi + Nhµ m¸y sîi Vinh + Nhµ m¸y DÖt Hµ §«ng + Nhµ m¸y DÖt- Nhuém + Nhµ m¸y may I + II + III + Nhµ m¸y c¬ ®iÖn + Nhµ m¸y May- Thªu §«ng Mü + Nhµ m¸y may thêi trang + Vµ c¸c ®¬n vÞ dÞch vô ( gäi lµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn) C«ng ty cã chi nh¸nh v¨n phßng trong vµ ngoµi níc theo quy ®Þnh cña Nhµ níc. N¨ng lùc s¶n xuÊt cña C«ng ty kh«ng ngõng t¨ng lªn bao gåm: - N¨ng lùc kÐo sîi: Tæng sè 150.000 cäc sîi / 2 nhµ m¸y S¶n lîng trªn 10.000 tÊn/ n¨m Chi sè sîi trung b×nh Ne 36/1 - N¨ng lùc dÖt kim: V¶i c¸c lo¹i: 4000 tÊn/ n¨m S¶n phÈm may: 7 triÖu s¶n phÈm mçi n¨m - N¨ng lùc dÖt kh¨n b«ng: 6,5 triÖu chiÕc/ n¨m - Tæng kim ngh¹ch XNK: 24,012 triÖu USD/n¨m 18
 19. - Tæng diÖn tÝch mÆt b»ng lµ 24 ha ( T¹i HN lµ 14 ha) - Tæng sè lao ®éng h¬n 5000 ngêi, trong ®ã lao ®éng n÷ chiÕm ®a sè (kho¶ng 70%), lao ®éng trùc tiÕp s¶n xuÊt chiÕm 93%. Víi sù ®i lªn b»ng n¨ng lùc cña chÝnh m×nh vµ ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ nh vËy, ngoµi sù gióp ®ì cña c¸c Bé ngµnh, c¬ quan chøc n¨ng ph¶i kÓ ®Õn sù nç lùc cè g¾ng cña toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty ®· dµnh nhiÒu t©m huyÕt ®Ó lao ®éng s¸ng t¹o trong s¶n xuÊt kinh doanh. Nh÷ng n¨m qua C«ng ty DÖt- May Hµ Néi ®· vinh dù ®ãn nhËn nhiÒu phÇn thëng cao quý do §¶ng vµ Nhµ níc trao tÆng, ®· trë thµnh mét trong nh÷ng C«ng ty hµng ®Çu cña ngµnh dÖt may ViÖt Nam. 2. LÜnh vùc ho¹t ®éng, chøc n¨ng nhiÖm vô cña C«ng ty 2.1 LÜnh vùc ho¹t ®éng vµ mÆt hµng chñ yÕu Víi mét d©y chuyÒn ®ång bé vµ khÐp kÝn cïng víi trang thiÕt bÞ m¸y mãc cña §µi Loan, NhËt B¶n, CHLB §øc, Hµn Quèc, Italia... c«ng ty chuyªn s¶n xuÊt kinh doanh, xuÊt khÈu c¸c lo¹i s¶n phÈm cã chÊt lîng cao nh: B¶ng : Mét sè s¶n phÈm chñ yÕu cña c«ng ty DÖt- May Hµ néi Nhµ m¸y s¶n xuÊt Tªn s¶n phÈm - Sîi ®¬n tõ Ne 1- Ne 60 - Sîi xe tõ Ne 1- Ne 60 - V¶i bß - V¶i dÖt kim - ¸o Poloshirt - ¸o T- shirt Hineck - Bé quÇn ¸o thÓ thao trÎ em - Bé quÇn ¸o trÎ em - ¸o s¬ mi dµi tay - ¸o s¬ mi ng¾n tay - S¶n phÈm kh¨n c¸c lo¹i - S¶n phÈm mò - S¶n phÈm lÒu b¹t 2.2 Chøc n¨ng cña C«ng ty 19
 20. - C«ng ty thùc hiÖn viÖc s¶n xuÊt kinh doanh thuéc lÜnh vùc sîi, may mÆc - XuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp c¸c lo¹i sîi vµ c¸c mÆt hµng may mÆc - Thùc hiÖn viÖc h¹ch to¸n kinh doanh ®éc lËp, cã hiÖu qu¶, cã tµi kho¶n, con dÊu riªng ®Ó thùc hiÖn giao dÞch theo ®óng ph¸p luËt 2.3 NhiÖm vô cña C«ng ty DÖt- May Hµ Néi - Ph¶i sö dông cã hiÖu qu¶, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn c¸c nguån lùc - X©y dùng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn phï hîp víi môc tiªu cña C«ng ty vµ nhiÖm vô do Tæng c«ng ty giao - Ký kÕt vµ thùc hiÖn hîp ®ång víi bªn ®èi t¸c - §æi míi hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ s¶n xuÊt vµ tæ chøc qu¶n lý. -Thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi nhµ níc, ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶, ch¨m lo ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn cho ngêi lao ®éng - Thùc hiÖn c¸c b¸o c¸o thèng kª, kÕ to¸n, b¸o c¸o ®Þnh kú theo quy ®Þnh cña Tæng C«ng ty dÖt may ViÖt Nam vµ Nhµ níc, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh x¸c thùc cña nã. - C«ng ty cã nghÜa vô nép ®Çy ®ñ c¸c kho¶n thuÕ cho Nhµ níc - Thùc hiÖn nghiªm tóc ph¸p luËt cña Nhµ níc, b¶o vÖ tµi s¶n, b¶o vÖ s¶n xuÊt, m«i trêng, gi÷ g×n trËt tù, an ninh, an toµn x· héi, lµm nghÜa vô quèc phßng. 3. Quy tr×nh c«ng nghÖ mét sè s¶n phÈm chñ yÕu C«ng ty DÖt- May Hµ Néi s¶n xuÊt nhiÒu lo¹i s¶n phÈm kh¸c nhau, mçi lo¹i cã quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt kh¸c nhau. C¸c s¶n phÈm cña C«ng ty cã quy tr×nh s¶n xuÊt phøc t¹p, kiÓu liªn tôc. S¶n phÈm ®îc ®a qua nhiÒu c«ng ®o¹n s¶n xuÊt kÕ tiÕp nhau. 3.1 Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt sîi ®¬n Nguyªn vËt liÖu b«ng, x¬ ®îc nhËp vÒ kho nguyªn liÖu cña nhµ m¸y sîi theo chñng lo¹i, chÊt lîng yªu cÇu ®Ó ®a vµo s¶n xuÊt. Nãi chung ®Ó t¹o thµnh sîi ®¬n thµnh phÈm ph¶i qua c¸c c«ng ®o¹n sau: - C«ng ®o¹n m¸y b«ng: Nguyªn liÖu lµ c¸c kiÖn b«ng, x¬ ®îc ®a vµo m¸y b«ng ®Ó xÐ t¬i vµ lo¹i bá mét phÇn t¹p chÊt. - C«ng ®o¹n cói ch¶i: Sau ®ã ®îc ®a sang m¸y cói ch¶i ®Ó lo¹i bá tiÕp t¹p chÊt vµ t¹o thµnh cói ch¶i. - C«ng ®o¹n cói ghÐp : Cói ch¶i ®îc ®a sang m¸y ghÐp ®Ó t¹o thµnh cói ghÐp - C«ng ®o¹n sîi th«: Cói ghÐp ®îc ®a sang m¸y th«, qua bé kÐo dµi t¹o thµnh sîi th«. - C«ng ®o¹n sîi con : Sîi th« ®îc ®a sang m¸y sîi con r¹o thµnh sîi con - C«ng ®o¹n èng: Sîi con ®îc ®a sang m¸y èng quÊn thµnh èng, t¹i m¸y èng sîi tiÕp tôc ®îc lo¹i bá nèt t¹p chÊt , lµm ®Òu ®iÓm dÇy, ®iÓm máng, ®iÓm Neps. Qu¶ sîi èng lµ c«ng ®o¹n cuèi cïng cña s¬ ®å s¶n xuÊt sÏ, ®îc kiÓm tra tríc khi bao gãi, 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản