Cơ Sở Thiết Kế - Lắp Ráp - Tự Động Hóa Máy Công Nghiệp part 13

Chia sẻ: topforus

Giáo trình Trang bị điện - điện tử máy công nghiệp dùng chung được biên soạn làm tài liệu học tập cho sinh viên ngành Tự động hóa xí nghiệp công nghiệp trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và làm tài liệu tham khảo cho các cbans bộ hoạt động trong lĩnh vực Tự động hóa từ năm 1994. Cuốn sách cũng đã được sử dụng ở một số trường Đại học kỹ thuật khác và đã giúp ích cho các cán bộ kỹ thuật làm việc trực tiếp hoặc gián tiếp với những máy đã được đề cập...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Cơ Sở Thiết Kế - Lắp Ráp - Tự Động Hóa Máy Công Nghiệp part 13

D6i vlii n gu6n h an d ung c ho m~y hAn h 6 q uang t~ d(lng, t hbi g ian l am vi(!c d9.i n M:t
l a t hbi g ian h im h~t mQt lO di~n c~c h an tr~n :m.ay ; c on t hai g ian n ghi n giin nha:t l a
t hbi g ian d u M t hay 10 di(!n c~c h an v a m 6i dUQc h 6 q uang.
vi~c t~oa di~u ki~n
N gu6n h an h6 q u ang cO t udi t h9 l am c ao khi mAn :
Q1 = Q, ( 9-3)
t rong d d : Q} = 0 ,24I 2RC1 - nhi(!t lU'Qng tDa r a k.hi hAn viti t hbi g ian l a Ct.
Q2 = kCC; + t ;) - nhi~t lU'Qng t oa r a mOi t rubng x ung q uanh t rong m l)t
c hu k l l am vi(!c Tell = C; + t ;.
k - h(! s6 d(t.c t rung c ho cM' d(l t oa nhi~t c ia n gu6n h an.
T{nh ml)t cach g in d ung cO th~ coi M 86 k h tiu nhl1 khOng ddi k = c onst. Tu: b ieu
t huc ( 9-3) t a co :
0,241'RC; = k(C; + t ;l ( 9-4)

, C; k
( 9-5)
1 C; + C, = 0,24R = c onst

C;
t rong d o : t i s 6 -C;--'+'-c,' dl1Qc bi~u di~n t mng h(! s 6 TD% Iii h(! s 6 ti~p di(!n tU'crng
'.
d6i c ua n gu6n h an h 6 q uang.
C;
TD% = C; ( 9-6)
+ c ,' 100%
V~y ( 9-5) t ra t hanh
( 9-7)

Elo d o. k hi l am vi(!c 0 chI! d(l kha.c vlii chI! dQ g hi tr~n n han c ua n gu6n h an t hi phAi
d nh It;U d bng di~n hAn "dng vlii h~ s 6 til!p di~ri c ua n gu6n h an. Vi d1,l : T rl!n nhAn n gu6n
h an g hi c ac c hi 86 s au
= 3 00A = 70%.
I dm ; TD%dm
Nl!u d in d ung vlii I = 4 50A t nl TD% l a :

'12 . T D% ::: I~m' TD%dm.

30~2
= 70% = 31%.
V~y TD% ( 450)
121
C huong 10
, ~ ~ ~

C AC NGUON HAN HO QUANG


cA.c
§10.1. N GUON HAN HO Q UANG X OAY CHIEU

chi~u t hU'ong d ung bi~n tip h an vi c o n hung l.1u d igm nOi
N gu6n h an h6 q uang xoey
s au :
b~t

t~o, gitt t hanh h~
- Dl! chl1
~o r a
- Co thl1 d ong di(;n Um.
Bi~n lip h an p M bi~n n hlIt IS. bi@'n tip h an mQt p ha, c o k hi Is. b e p ha. T hOng thl.1ong
m ay bi@'n a p M.D b a p ha d ung c ho nhi~u d~u h im. V~ e ilu t~o, m ay b i€n a p h an thU'ong
ch@' t~o t hea h ai k ieu :
'.
+ M ay b i€n lip h an v ai tit t hOng t an b inh thU'ong : n o dU'Qc c h€ t~o nhl.1 h ai thie"t
b~ r il!ng Ie, I ap rAp t rong mo:?t vo hl;ip c hung, g 6m m qt b i€n a p h an v a mQt CUOD k hang.
+ May b i€n, a p h im v(!i tit t hOng t an tli.ng Cl.10ng, dl.1Qc c h€ t~o t hea c ae k ieu s au
- co cuOn t hu c dp d i dQng
tit
- cd s on
- di~u c hinh t hea C
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản