Cơ Sở Thiết Kế - Lắp Ráp - Tự Động Hóa Máy Công Nghiệp part 13

Chia sẻ: Fwefwengkwengukw23432645 Fmwerigvmerilb | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
354
lượt xem
122
download

Cơ Sở Thiết Kế - Lắp Ráp - Tự Động Hóa Máy Công Nghiệp part 13

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình Trang bị điện - điện tử máy công nghiệp dùng chung được biên soạn làm tài liệu học tập cho sinh viên ngành Tự động hóa xí nghiệp công nghiệp trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và làm tài liệu tham khảo cho các cbans bộ hoạt động trong lĩnh vực Tự động hóa từ năm 1994. Cuốn sách cũng đã được sử dụng ở một số trường Đại học kỹ thuật khác và đã giúp ích cho các cán bộ kỹ thuật làm việc trực tiếp hoặc gián tiếp với những máy đã được đề cập...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cơ Sở Thiết Kế - Lắp Ráp - Tự Động Hóa Máy Công Nghiệp part 13

  1. D6i vlii n gu6n h an d ung c ho m~y hAn h 6 q uang t~ d(lng, t hbi g ian l am vi(!c d9.i n M:t l a t hbi g ian h im h~t mQt lO di~n c~c h an tr~n :m.ay ; c on t hai g ian n ghi n giin nha:t l a t hbi g ian d u M t hay 10 di(!n c~c h an v a m 6i dUQc h 6 q uang. vi~c t~oa di~u ki~n N gu6n h an h6 q u ang cO t udi t h9 l am c ao khi mAn : Q1 = Q, ( 9-3) t rong d d : Q} = 0 ,24I 2RC1 - nhi(!t lU'Qng tDa r a k.hi hAn viti t hbi g ian l a Ct. Q2 = kCC; + t ;) - nhi~t lU'Qng t oa r a mOi t rubng x ung q uanh t rong m l)t c hu k l l am vi(!c Tell = C; + t ;. k - h(! s6 d(t.c t rung c ho cM' d(l t oa nhi~t c ia n gu6n h an. T{nh ml)t cach g in d ung cO th~ coi M 86 k h tiu nhl1 khOng ddi k = c onst. Tu: b ieu t huc ( 9-3) t a co : 0,241'RC; = k(C; + t ;l ( 9-4) , C; k ( 9-5) 1 C; + C, = 0,24R = c onst C; t rong d o : t i s 6 -C;--'+'-c,' dl1Qc bi~u di~n t mng h(! s 6 TD% Iii h(! s 6 ti~p di(!n tU'crng '. d6i c ua n gu6n h an h 6 q uang. C; TD% = C; ( 9-6) + c ,' 100% V~y ( 9-5) t ra t hanh ( 9-7) Elo d o. k hi l am vi(!c 0 chI! d(l kha.c vlii chI! dQ g hi tr~n n han c ua n gu6n h an t hi phAi d nh It;U d bng di~n hAn "dng vlii h~ s 6 til!p di~ri c ua n gu6n h an. Vi d1,l : T rl!n nhAn n gu6n h an g hi c ac c hi 86 s au = 3 00A = 70%. I dm ; TD%dm Nl!u d in d ung vlii I = 4 50A t nl TD% l a : '12 . T D% ::: I~m' TD%dm. 30~2 = 70% = 31%. V~y TD% ( 450) 121
  2. C huong 10 , ~ ~ ~ C AC NGUON HAN HO QUANG cA.c §10.1. N GUON HAN HO Q UANG X OAY CHIEU chi~u t hU'ong d ung bi~n tip h an vi c o n hung l.1u d igm nOi N gu6n h an h6 q uang xoey s au : b~t t~o, gitt t hanh h~ - Dl! chl1 ~o r a - Co thl1 d ong di(;n Um. Bi~n lip h an p M bi~n n hlIt IS. bi@'n tip h an mQt p ha, c o k hi Is. b e p ha. T hOng thl.1ong m ay bi@'n a p M.D b a p ha d ung c ho nhi~u d~u h im. V~ e ilu t~o, m ay b i€n a p h an thU'ong ch@' t~o t hea h ai k ieu : '. + M ay b i€n lip h an v ai tit t hOng t an b inh thU'ong : n o dU'Qc c h€ t~o nhl.1 h ai thie"t b~ r il!ng Ie, I ap rAp t rong mo:?t vo hl;ip c hung, g 6m m qt b i€n a p h an v a mQt CUOD k hang. + May b i€n, a p h im v(!i tit t hOng t an tli.ng Cl.10ng, dl.1Qc c h€ t~o t hea c ae k ieu s au - co cuOn t hu c dp d i dQng tit - cd s on - di~u c hinh t hea C
  3. - Khi cd t8.i : + ( 10-2) 0 2 = U hq D ck 1/ di~n t rong do : U hq - tip h 6 q uang di(!n" lip r ai tr~n c u¢n k hang U eJr. - + j1l-x ck == Dc!t = 12 , rele. w L Iz ( 10-3) Vl r ck r t(t n ha co t hg b 6 q ua t rong d o : ret. - di~ t ra t hutln c ua c utin k hang x ck - di(!n k hang e ua c u¢n k hting. T1'Ong q uti t rlnh l am vi(!c, Iz t a.ng l am c ho Uck d ing ~ng, di~n a p hiS q uang Uhq g iam. I K hi d ong 12 t Ang M n tri 86 12 = In,m Un,m - dong di(!n ngAn m~ch) t hl di(!n tip h 6 1"(11) q uang b hng k hOng CUhq = 0) U, bi~[J m nb 1 0-2. H o d(ic tinh ngohl eua may ap ~ = I n . m = wL K hi d 6: 0 0-4) h an c6 cuQn k Mng ngoai. N hu t a da. bi~t, ti1 t ra m~ch ttt: Rm t i n ghich vCli di(!n c am L . D o v~y k hi t a.ng k he ho ml;lch tu s , tu t rd mQ.ch tu RID tAng, J.~ d i¢n c am L g iam v a d ong di4;!n ngAn m:jl.ch I n.m UI.ng l!;n. Vdi e ach l~p l~n t ren t a co dl1Qc h 9 d!).c t inh n goai tr~n M nh 1 0-2: 2. M ay b ien a p haD ki~u hOn hQp I ! Loe.i m ay bi~n tip h im nAy, m~ch t it • w' cUa cuQn kha.ng co q uan hi';! tt'l,{c til~p ~ v~i m~ch t u c hinh ( hlnh 1 0-3). . Di~uc hinh k he h(j mQ.ch t u a, t a nhf).n duQ'c h q d~ t inh ngoAi n hu tr'(!n h lnh 1 0-4. r- "l - Khi k Mng t di II{ r- D o : . D2 + D ct ~ ( 10-5) K hl t hay ddi khe blJ m~ t u a , lIct t bay dlSi rum lIo ~ng t hay dlSi ( 0'0 = v ar) tru., di~n lip roi t ran cuQn ~ -lftlh 10-3. Sd dO nguyen II rrily bi~ ap him kit.u bOn hOp. - Khi cd ~n 1 M d ip cUa b iin ap hAn bAng , v. ( 10-6) Di~n lip h 6 q uang b hng + x ck) Dek - ~(x2 + + ( 10-7) Dele. - Dr == D2 D hq = D2 K hi d ong di~n i2 t ang M n t rj 86 12 = lrun t hl di~n lip h 6 q uang bAng khOng ( D hq = 0). L uc n ay d ong di~ri. n gtin m~ch b~ng : + D2 Dek. = ( 10-8) I nm + x2 xck. 1 23
  4. T uang l ing vlli c ae h i s 6 kh6.c n hau c ua k he /I h a mli\ch til: a, t s nh~n dUQc hq d~c t fnh ngoi'ti ~, c ua m ay b ign Ap h an n hu t~n hl.nh 10.4. K bi k he ha m~ch tu x tAng, tii: t ra m(l,ch tu RM ti'mg, di~m c am L g iam, d ong di~n n gdn m~ch Inm t Ang l en. 3. M ay bien a p haD co s hunt t u thi~u M ay b ign Ap h an co s hunt tit' dUQc gioi t~n h inh 1 0-5 S hunt t u 4 dUQc lAp g ifta cu!)n dAy s d e
  5. M ay p hat h im mQt chi~u dl1Qc s ir d vng r ¢ng rAi n Mt IA lo~i: m ay p hat M .n mOt chit~u co dui'fng ~c t inh n goai d 6c dUQc ch~ t~o t heo b a k igu c hlnh s au : 1 ) M ay p hat M .n mOt chit~u k ich t tl dOc l$.p c o cuOn ti~p. khu tit n 6i 2 ) M ay p hat hAn mOt chH~u k ich t ir ~ong s ong c o cuOn khu: t ir n oi t igp. reo 3 ) M ay p hat h an m (lt chi~u c o ct,1"c ·tir 1 . May phil! h an m (it c hieu a. M dy p hlit h an m t)t chi~u k ich tfi dt)c l¢.p co cut)n k hu t il n 6i t itp (hl.nh 1 0-7) M ay p ha.t hAn lo~i n ay c6 h ai cu(ln kich t u : c u¢n k lch t u dQc l(ip W 1 dl1Q"c cl{p dif;n t u n gu6n mQt c:hi~u d ¢c l~p co dillu c htnh d ong d~n k ich t u b ang c hi€t a p VR v a CUl)n k hu t u n 6i ti~p W 2 di"lu n 6i t iep v oi p hAn tl:ng c ua m ay p hat. T li thOng ¢ l s inh r a tron.g c u¢n W l ngliQc chi~u v ai t u t hOng ¢ 2 s inh T a h ung c u(ln W 2. T u t hemg ¢ 2 t i l~ v oi d ong dif;n hAn. N hu v~y k hi k h6ng tAi, tit t hOng ¢ 2 = 0 vii '. sU"c di(!n d ¢ng c ua m ay p hat b ing : ( 10-9) h~ T rang d o : Ke - a6 c!'lu t!;lO c ua m ay p hat ¢ 1 - ttl t h6ng s inh r a t rong c u¢n W I w - t6c dO q uay c ua ph~n tl:ng. H lnb 1 0-7. May phat M n mOl chilli kich III dOc H)p co r u¢n k hu III n6i tie:p. K hi tAi cd • ( 10-10) tro~g T rang d 6 : RF - di(!n t ro c ua m ay p.hat Dfi di~u c hinh d ong hAn v a tf;lo r a hQ d~c d nh n goru c d h ai c ach : . - DiElu chI-Db thO t ktg ch.u~n n:u;u:h eM ~ t hay d6i s6' vtlng day cUa cu(ln W2 9tinh l a-Sa) If!ch ttl: I n cUa may pluit (blnh lo-Sb) - Di~u ch1nh tinh bAng chi~t a p V R ~ t hay d6i dOng u u > ~.e ~f I I Item I I AmJ 6) 0) a~ d~c l iM di€!u chinh cUa r My him 1 chi6.L. t inh Tlgoai vii M Inh 1 0-8. HQ 1 25
  6. b. M ay p hM hem, mOt chi~u k ich t il s ong song c6 cuOn khiL t il n 6i tiep nguy~n lo~ S d diS H e lla m ay p hat h im n ay d uge WI bi~u di~n tr~n h inh 1 0-9. Mliy p hat hEm cO h ai e u¢n dtly : eul;m kleh t u s ong s ong WI va eUQn k hu t u n6i t iep W 2, H 9 d~e tinh n goai vA di~u e hinh d ong di~n h im t lldng t v n hu ml,le a. tii re c. M ay p hut h an m t)t c hieu c6 C l!C nguy~n I f e ua m ay p hat h an mOt chi~u c o Sa d o cV~ t u r e dllQC bit'!u di~n tr~n h inh 1 0-10. W2 M ay p hat hAn mQt chH~u co cl,l'c t u r e t(iO r a d~c t inh ngoAi d 6e d o t ae dl,J.ng k hu t u c ua t tl thOng s inh r a t rong cUQn d ay p han u ng c ua m ay p hat (phAn u ng p han l ing), M ay p hat co h ai euOn k ich t u ; cuOn k ieh t u e hinh W I va e u¢n phl,J. W 2. M ay p hlit cO 4 eVe t il N i ' N 2, S1' 8 2, v a b a n hom e h6i t han A, C, Z. Lo~i m ay p hat ki€!'u n ay k hac v6:i h ai m ay p hat ke' tr~n 1il m nh 1 0-9. S o d 6 n guyen I i may p M! cVc t o e ung c vc t inh s ap x ep v~ mQt phIa, Tr@n d llbng him rn(\1 c hifu kich tU s ong song c6 m On khu tU n6i t iep '. t rung t inh A C li"1y di~n lip r a ( 10-11) U AC = U hq NI ¢d C 1/11 I' ~ A & S2 + + s, b) oj May B lnb 1 0-10. p hat him mQI Chi1!u c6 q Jc IU I i, Di~n lip Ucz Hty r a tr~n h ai c hdi t han C v a Z Ia h ai c hdi t han phl,J.. M6i dOi c~p cl,l'c c ung cVc t inh d ugc c oi n hu m l)t cVc t o. - Khi kh13ng t ai : d o t ac dl,J.ng t lldng M c ua t u t hOng dge. ¢ d vA t u th13ng n gang ¢ n' tr~n c ae c hdi t han x uat hi~n di~n lip U AZ = Cd'¢d vA U cz = Cn¢n ( 10-12) 126
  7. di~n S uc d ¢ng M ng Clla m ay p hat bAng + Vez + CrlP n E AC = V Az = CriPd ( 10-13) - Khi c o t ai : cd d ong di(ln ph\! c hay t rong p httn u ng c ua m ay p hat. Tli t hong do d ong di~n ph\! c hay t rong pha:n !lng s inh r a co chi~u c ung chi~u vOi t tl thOng n gang ¢ n v a ngtl~c chi~u vbi ti't: thOng dQc ¢ d' C ac t hanh ddn' clla p han u ng t rong c ac goc p han t u ADZ va. DOC, t~o l'a ttl thOng bil t Mm c ho ttl thOng t rong cuOn kich t ti c hinh W l ' C ac t hanh d tin Clla phtin u ng n~m t rong c ae g oc phtin t u ZOC v a ADD t~o r a t tl thOng n guqc c hieu voi tli: thOng t rong c u¢n k ich t tl ph\! W2 . . K hi c o t ai, d o t ac dl,lng khiJ: tic cUa ti't: t hong dQc ¢ d v a d o p han u ng p han u ng n en ~~~.~x~ U A Z = Cct
  8. eK Sa + v - --1 Y ---. BAli CL ~ ~ if II I 1l eM M inh 1 0-12. Sd 116 kh6i bO chlnh hill him co di6.L k hien B AY - 500. B AH - Bien dp hdn ba pha ,. C L - Khr5i c hlllh l liu h lnll lia 6 pha co di~1,j k hitn ; '. C K - Cu(jn k hdng fpc. Ma:y n ilm ga:n dAy, ,..w ---i .BAit .+ nhi@u nuCJc thU:bng chI! r "" I n gu6n h an h6 Q uang t f}.O t m ¢t chi~u vf}.n na.ng. Do _ IUDX IS. n gu6n h an mQt chi@u 1 d ung b ¢ chfnh l uu c d . di~u khi~n d~ t f}.O r a he) , i f T )( d(\c t inh n gohl p hu hQp KN v(Ji co. b a ch~ dO han h 6 I Q uang: bAng t ay, t\l' dOng k-.rs· vA b an t lj dOng. S a d6 k h6i c ua n gu6n hAn mOt lUi,\. I chi~u d ung be) c hlnh l uu ~ IrDF cO di~u khi~n B.z:lY - 500 - i f i fC dUQc bi~u di~n t ren J~l 111
  9. S o d 6 nguy@n H m $ch l\tc c ua b¢ c hlnh l uu B,IJ;Y - 500 d1.iQc bi~u dilin tr~n h lnh 1 0-14. . If Th1 S Ail "+ ' ff Tnl . IA * ~ :S t:J Tn, - -;: Is ...!2.!S.... \ < KCB. 2 A Th• . Ie • p•-- .' .. B T h' c ~ Tn< FilA FIID H lnh 1 0-14. Sd d6 nguytn Ii Ill.!)ch h,!c B,l:tY - 500. Ml;lch l\lc bao g6m mOt mQy bi€n tip h~n BAH, c u¢n khting cAn bling CKCB, b¢ c hinh 11.iu g 6m 6 t hyristor T hl + Th6, cuOn khting IQc CK, v~ s hunt Rsh ' SCI d6 nguy@n I f mliJ,ch dil1u khi~n c ua B,IJ;Y - 500 d1.iI;lC bi~u di~n tr~n h lnh 1 0-15. (vE!i cho p ha A) '. + • Re ~ C 1, f DOl.' R, >
  10. §10.3. M Ay H AN H O Q UANG T il D ONG VtJi 8t,l' p hat t ridn c ua kl n gM, g ia cOng sAt t Mp bAng p hudng p hap hAn, d~c bi~t Iii t rong n gimh cOng nghi~p ch~ tf}.O tAu b i€n, m ay b ay, m ay keo V .v . .. v(i:i cOng ngh¢ hAn t ay co nhi~u nhl1QC di~m : - NAng 8 U!t t h!p, gia thAnh coo, di~u ki~n vi~c - ChA:t h lgng m 6i hAn k hong d n dtnh, phl,l thul)c t oy n gM vA l am VBo c ua cOng nhAn. - T6n h ao q ue h an Usn. Vbi cOng n gh¢ hAn h 6 q uang tt,l' dQng, n hftng nhllQ'c di~m tr~n s e dl1gc khAc ph~c. T uy nhi~n, dAm b aa c ho ngQn I ua h 6 q uang c hay 6 n d~nh, bAa v~ m 6i hAn k h6ng bi khOng kh! xAm tht,l'c lA v!in d~ k hOng d an g ian. D~ giAi quy~t v!in d~ do, hil~n n ay t hl10ng d ung h ai p huong p hap : - him h6 q uang t\1 d ong dum 16"p t rg d ung - hAn h 6 q uang tt,l' dOng t rong khf b aa v~. di~n H lnh d ang t 6ng t h€ c ua m ay hAn h6 q uang tl,t d ¢ng A,IJ;e - lOOOT dl1Qc h i€u tr~n b lhh 1 0-16. '. H loh 1 6-16. M~ han hO quang 11,1 dQng AJJ.C- IOOOT. 1 - Xe 11,1' M ilA; 2 - Dliu hall I¥ d¢ng;' 3 - Xd ngllng; 4 - BdTrg dilw k hiln ; 5 - Co e du quay. Tr~n truy~n ri~ng bi~t mAy hAn c o h ai M dQng : H~ truy~n t~ di~n e~e - dQng dQng dity vila v ilng hAn. H~ truy~n - dQng d i e huy€n x e hAn T rang quA t rlnh lAm vi~c, mAy hAn d am bAo cAe t hao tAc h an : m 6i h 6 q uang, d uy t rl ngQn l ua hIS q uang ehAy 6 n d jnh - trong quA t rlnh hAn, da:y di~n e~e vAo v ung hAn, di e huy€n x e hAn, q uay d 4u h an, ea:p eha:t tTt:;l d ung vAa v ung hAn v .v ... 1 30

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản