Code đăng nhập và thềm SP trong ASP.NET

Chia sẻ: Sy Tu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
415
lượt xem
127
download

Code đăng nhập và thềm SP trong ASP.NET

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo hướng dẫn các bạn cách làm trang đăng nhập và trang thềm SP SP trong web động. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Code đăng nhập và thềm SP trong ASP.NET

  1. using System.Web.UI.HtmlControls; using System.Data.SqlClient; public partial class dangnhap : System.Web.UI.Page { protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { Session["IL"]=0; } protected void btndangnhap_Click(object sender, EventArgs e) { SqlConnection conn = new SqlConnection(); conn.ConnectionString = ConfigurationManager.ConnectionStrings["BookStore"].ConnectionString; SqlCommand cmd = new SqlCommand(); cmd.CommandText = "select count(*) from tuser where UserName=@User and Pass=@Pass"; cmd.Parameters.AddWithValue("@User", txtuser.Text); cmd.Parameters.AddWithValue("@Pass", txtpass.Text); cmd.Connection = conn; conn.Open(); int usercount = (int)cmd.ExecuteScalar(); conn.Close(); conn.Dispose(); if (usercount >= 1) { Session["IL"] = 1; Response.Redirect("ThemSach.aspx"); } else { lblmsg.Text=("Sai Tên đăng nhập hoặc mật khẩu"); } } } using System.Web.UI.HtmlControls; using System.Data.SqlClient;
  2. public partial class ThemSach : System.Web.UI.Page { protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { if (Convert.ToInt16(Session["IL"]) == 0) { Response.Redirect("Dangnhap.aspx"); } } protected void BtnThem_Click(object sender, EventArgs e) { SqlConnection conn=new SqlConnection(); conn.ConnectionString = ConfigurationManager.ConnectionStrings["BookStore"].ConnectionString; SqlCommand cmd = new SqlCommand(); cmd.CommandText = "Insert into tSach (TenSach,MaCD,MoTa,Hinh) values (@TenSach,@MaCD,@Mota,@Hinh)"; cmd.Parameters.AddWithValue("@TenSach", txttensach.Text); cmd.Parameters.AddWithValue("@MaCD", dlcd.SelectedValue); cmd.Parameters.AddWithValue("@Mota", txtnoidung.Text); cmd.Parameters.AddWithValue("@Hinh", FlHinh.FileName); FlHinh.SaveAs(Server.MapPath("~")+"/" + "AnhSach/"+ FlHinh.FileName); cmd.Connection = conn; conn.Open(); cmd.ExecuteNonQuery(); nhaplai(); Label1.Text = "Them SAch thanh cong"; conn.Close(); conn.Dispose(); } protected void btnnhaplai_Click(object sender, EventArgs e) { nhaplai(); } void nhaplai() { txttensach.Text = ""; txtnoidung.Text = ""; dlcd.SelectedValue = "1"; FlHinh.Dispose(); } }
Đồng bộ tài khoản