Công cụ tài chính phái sinh

Chia sẻ: ziwan

Công cụ tài chính phái sinh: Hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng tương lai- Giới thiệu chung, Cơ chế giao dịch, Định giá; Hợp đồng quyền chọn- Giới thiệu chung, Cơ chế giao dịch, Định giá

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Chủ đề liên quan:

 

Nội dung Text: Công cụ tài chính phái sinh

Baøi 15: Coâng cuï taøi chính phaùi
sinh
 M uïc tieâu cuûa baøi naøy
 Coâng cuï taøi chính phaùi sinh
 Hôïp ñoàng kyø haïn vaø hôïp ñoàng töông lai
 Giôùi thieäu chung
 Cô cheá giao dòch

 Ñònh giaù

 Hôïp ñoàng quyeàn choïn
 Giôùi thieäu chung
 Cô cheá giao dòch

 Ñònh giaù
Coâng cuï phaùi sinh
 Chöùng khoaùn phaùi sinh (derivative securities)
laø moät loaïi taøi saûn taøi chính coù doøng tieàn
trong töông lai phuï thuoäc vaøo giaù trò cuûa
moät hay moät soá taøi saûn (goïi laø taøi saûn cô
sôû – underlying assets).
 Taøi saûn cô sôû coù theå laø haøng hoaù, ngoaïi
teä, chöùng khoaùn hay chæ soá chöùng khoaùn
 Ví duï veà caùc loaïi coâng cuï phaùi sinh:
 Hôïp ñoàng kyø haïn (forwards)
 Hôïp ñoàng töông lai (futures)
 Quyeàn choïn (options)
 Hôïp ñoàng hoaùn ñoåi (swaps)
Taøi saûn cô sôû vaø coâng cuï
taøi chính phaùi sinh
Taøi saûn cô sôû: Coâng cuï phaùi sinh:
  Treân thò tröôøng haøng
Haøng hoaù

hoaù
Ngoaïi teä
 Treân thò tröôøng ngoaïi
 Chöùng khoaùn hoái
hoaëc Chæ soá  Treân thò tröôøng
chöùng khoaùn chöùng khoaùn
Hôïp ñoàng kyø haïn vaø hôïp ñoàng töông
lai
 Veà cô baûn, hai loaïi chöùng khoaùn naøy ñeàu laø
hôïp ñoàng mua hay baùn:
 Moät soá löôïng xaùc ñònh caùc ñôn vò taøi saûn cô sôû
 Taïi moät thôøi ñieåm xaùc ñònh trong töông lai
 Vôùi moät möùc giaù xaùc ñònh ngay taïi thôøi ñieåm thoûa
thuaän hôïp ñoàng.
 Thôøi ñieåm xaùc ñònh trong töông lai goïi laø ngaøy
thanh toaùn hôïp ñoàng hay ngaøy ñaùo haïn
 Thôøi gian töø khi kyù hôïp ñoàng ñeán ngaøy thanh
toaùn goïi laø kyø haïn cuûa hôïp ñoàng
 Giaù xaùc ñònh aùp duïng vaøo ngaøy thanh toaùn
hôïp ñoàng goïi laø giaù kyø haïn hay giaù töông lai
(neáu laø HÑ töông lai).
Phaân bieät giöõa hôïp ñoàng kyø haïn
vaø hôïp ñoàng töông lai
 Hôïp ñoàng töông lai laø nhöõng hôïp ñoàng ñöôïc
chuaån hoùa. Hôïp ñoàng kyø haïn khoâng ñöôïc
chuaån hoùa, caùc chi tieát laø do hai beân ñaøm
phaùn cuï theå.
 Hôïp ñoàng töông lai ñöôïc thoûa thuaän vaø mua
baùn thoâng qua ngöôøi moâi giôùi. Hôïp ñoàng
kyø haïn ñöôïc thoûa thuaän tröïc tieáp giöõa hai
beân cuûa hôïp ñoàng.
 Hôïp ñoàng töông lai ñöôïc mua baùn treân thò
tröôøng taäp trung. Hôïp ñoàng kyø haïn treân thò
tröôøng phi taäp trung.
 Hôïp ñoàng töông lai ñöôïc tính haøng ngaøy theo
Phaân bieät giöõa HÑ kyø haïn
vaø HÑ töông lai
Ñieåm khaùc bieät HÑ kyø haïn HÑ töông lai


Chi tieát HÑ Do 2 beân thoaû Do Sôû giao dòch tieâu
thuaän chuaån hoaù vaø qui ñònh

Ñòa ñieåm vaø thoaû Khoâng taäp trung, do Taäp trung treân saøn giao
thuaän giao dòch 2 beân thoaû thuaän dòch vaø thoaû thuaän
tröïc tieáp thoâng qua moâi giôùi
Chuyeån giao taøi saûn Chuyeån giao vaø Thanh toaùn haøng ngaøy,
vaø thanh toaùn thanh toaùn vaøo chuyeån giao vaø thanh
ngaøy ñaùo haïn toaùn vaøo ngaøy ñaùo
haïn
Coâng duïng Baûo hieåm ruûi ro Baûo hieåm ruûi ro bieán
bieán ñoäng giaù caû ñoäng giaù caû ñoàng thôøi
Ví duï veà hôïp ñoàng kyø haïn
 Vaøo ngaøy 1/9/2002, A kyù hôïp ñoàng kyø haïn
mua cuûa B:
 1 taán gaïo
 Sau 3 thaùng (töùc laø vaøo ngaøy 1/12/2002) môùi
chuyeån giao
 Vôùi giaù 5.000ñ/kg.
 B ñöôïc goïi laø ngöôøi baùn vaø A laø ngöôøi mua
trong hôïp ñoàng.
 Sau 3 thaùng B phaûi baùn cho A 1 taán gaïo vôùi
giaù 5.000ñ/kg vaø A phaûi mua 1 taán gaïo cuûa
B vôùi giaù ñoù, cho duø giaù gaïo treân thò
tröôøng sau 3 thaùng laø bao nhieâu ñi nöõa.
Ví duï veà hôïp ñoàng töông lai
 Hôïp ñoàng töông lai laø moät loaïi hôïp
ñoàng kyø haïn ñöôïc tieâu chuaån hoaù
(bôûi sôû giao dòch) veà:
 Loaïi taøi saûn cô sôû giao dòch
 Soá löôïng/khoái löôïng/trò giaù moãi hôïp
ñoàng giao dòch
 Thôøi haïn giao dòch.
 Ví duï hôïp ñoàng töông lai ngoaïi teä treân
thò tröôøng I M M Chicago (seõ xem xeùt
kyõ trong caùc baøi sau)
Tính theo giaù thò tröôøng haøng ngaøy
(marking to market daily)
Ngaø
y Giaù Lôø(loã
i ) Giaù
trò
töông lai haøg
n trong t/k
ngaøy baû chöùg
o n
28/2 800.000 40.000
1/3 794.000 -6.000 34.000
2/3 792.200 -1.800 32.200
3/3 796.000 3.800 36.000
4/3 794.200 -1.800 34.200
5/3 793.400 -800 33.400
6/3 790.800 -2.600 30.800
Giaù xuoá g döôù30.000ñ; kyù
trò n i quyõ
7/3 786.600 -4.200 26.600 theâ 13.400ñ ñeå t 40.000ñ.
m ñaï
8/3 787.200 600 40.600
9/3 783.600 -3.600 37.000
10/3 785.400 1.800 38.800
Coä g
n -14.600
Giaù trò maø ngöôøi mua trong HÑ töông
lai nhaän ñöôïc khi ñaùo haïn laø: (ST – F)
 Ví duï, S T = 6.000ñ. Giaù trò ngöôøi
mua nhaän ñöôïc
Theo hôïp ñoàng khi ñaùo haïn
töông lai, A mua 1 kg
gaïo cuûa B vôùi giaù
F = 5.000ñ. Ngay laäp ST-F
töùc A coù theå baùn
ra thò tröôøng vôùi F ST Giaù taøi
giaù 6.000ñ, vaø thu saûn cô sôû
veà khoaûn lôïi roøng khi ñaùo
cuûa A laø ST – F = haïn
1.000ñ.
Ngöôïc laïi, neáu ST = 4.000ñ, thì A vaãn phaûi mua cuûa B 1 kg gaïo vôùi
giaù F = 5.000ñ do hôïp ñoàng raøng buoäc, trong khi mua ôû thò tröôøng
thì chæ maát 4000ñ. Vaäy, khoaûn lôïi roøng cuûa A laø
ST – F = -1.000ñ, hay A bò loã 1.000ñ.
Giaù trò maø ngöôøi baùn trong HÑ töông
lai nhaän ñöôïc khi ñaùo haïn laø: (F – ST )
Giaù trò ngöôøi
 Ví duï, ST=4.000ñ. Theo baùn nhaän ñöôïc
khi ñaùo haïn
hôïp ñoàng töông lai, B
phaûi baùn 1 kg gaïo cho A
vôùi giaù F=5.000ñ. Ñeå coù
ñöôïc 1kg gaïo naøy, B coù Giaù taøi
ST saûn cô
theå mua treân thò tröôøng sôû khi ñaùo
vôùi giaù ST=4.000ñ. Baùn F
haïn
laïi cho A vôùi giaù F - ST
F=5.000ñ, B thu veà khoaûn
lôïi roøng F - ST = 1.000ñ.

Ngöôïc laïi, neáu ST = 6.000ñ, thì B vaãn phaûi baùn cho A 1 kg gaïo vôùi
giaù F=5.000ñ do hôïp ñoàng raøng buoäc, trong khi baùn treân thò
tröôøng thì ñöôïc tôùi 3.000ñ. Vaäy, khoaûn lôïi roøng cuûa B laø F - ST = -
1.000ñ, hay B bò loã 1.000ñ.
Giaù trò cuûa HÑ töông lai
 Ñaët: F laø giaù töông lai ñöôïc thieát laäp luùc thoaû
thuaän
ST laø giaù thò tröôøng ôû thôøi ñieåm ñaùo haïn
V m, V b laàn löôït laø giaù trò nhaän ñöôïc ñoái vôùi ngöôøi
mua vaø ngöôøi baùn
 Ñoái vôùi ngöôøi mua: V m = ST – F
 ST > F => V m > 0 => ngöôøi mua lôøi
 ST < F => V m < 0 => ngöôøi mua loã
 Ñoái vôùi ngöôøi baùn: V b = F – ST
 ST > F => V b < 0 => ngöôøi baùn loã
Ñònh giaù HÑ töông lai
Doøng tieàn ñaàu kyø Doøng tieàn
cuoái kyø
 Vay S0 S0 -S0(1+r f)
 Mua taøi saûn cô sôû -S0 ST + D
vôùi giaù S0
 Baùn HÑ töông lai 0 F0 - ST
taøi saûn cô sôû
 Coäng 0 F0 – S0(1+r f) + D
Vaäy: F0 = S0(1+rf) – D
Goïi d = D/S0 (tyû leä laõi coå töùc), ta coù:
F0 = S0(1+rf –d)
Neáu hôïp ñoàng töông lai coù kyø haïn T thì: F0 = S0(1+rf –d)T
M oâ hình ñònh giaù HÑ töông
lai
 Ñaët:
 F0 laø giaù töông lai
 S0 laø giaù hieän taïi cuûa taøi saûn cô sôû
 r f laø laõi suaát
 D laø lôïi töùc cuûa taøi saûn cô sôû
 d = D/S0 laø lôïi suaát cuûa taøi saûn cô sôû

 F0 = S0(1+r f) – D = S0(1+r f-d)
 Neáu HÑ coù kyø haïn T thì F0 = S0(1+r f-d)T
Tính theo giaù thò tröôøng haøng ngaøy
(marking to market daily)
Ngaø
y Giaù Lôø(loã
i ) Giaù
trò
töông lai haøg
n trong t/k
ngaøy baû chöùg
o n
28/2 800.000 40.000
1/3 794.000 -6.000 34.000
2/3 792.200 -1.800 32.200
3/3 796.000 3.800 36.000
4/3 794.200 -1.800 34.200
5/3 793.400 -800 33.400
6/3 790.800 -2.600 30.800
Giaù xuoá g döôù30.000ñ; kyù
trò n i quyõ
7/3 786.600 -4.200 26.600 theâ 13.400ñ ñeå t 40.000ñ.
m ñaï
8/3 787.200 600 40.600
9/3 783.600 -3.600 37.000
10/3 785.400 1.800 38.800
Coä g
n -14.600
Quyeàn choïn (options)
 Quyeàn choïn laø moät TSTC cho pheùp ngöôøi
mua noù coù quyeàn, nhöng khoâng baét buoäc,
ñöôïc mua hoaëc baùn:
 Moät soá löôïng xaùc ñònh caùc ñôn vò taøi saûn cô sôû
 Taïi hay tröôùc moät thôøi ñieåm xaùc ñònh trong töông
lai
 Vôùi moät möùc giaù xaùc ñònh ngay taïi thôøi ñieåm
thoûa thuaän hôïp ñoàng.
 Caùc loaïi quyeàn choïn
 Quyeàn choïn mua vaø quyeàn choïn baùn
 Quyeàn choïn kieåu chaâu AÂu vaø kieåu Myõ
 Quyeàn choïn ñöôïc döïa vaøo caùc taøi saûn cô sôû nhö
coå phieáu, chæ soá CK, traùi phieáu, laõi suaát, ngoaïi
hoái, kim loaïi quyù hay noâng saûn.
Đặc điểm của H Đ quyền
chọn
 Ñieåm khaùc bieät noåi baät nhaát
giöõa HÑ quyeàn choïn so vôùi HÑ kyø
haïn vaø HÑ töông lai laø gì?
 Khoâng baét buoäc
 Phaûi boû tieàn mua HÑ
 Coâng cụ kinh doanh đồng thời cũng laø
coâng cụ ngừa rủi ro
Ví duï: Quye à n choïn m ua coå phie á u IBM vôùi gia ù
t höïc hie ä n X = 5 0 USD, nga øy ña ùo ha ïn 1 /5 /0 1 .
Ngöôøi m ua quye à n choïn se õ coù quye à n m ua coå
phie á u IBM vôùi gia ù 5 0 USD va øo ba á t cöù t hôøi
ñie å m na øo cho ñe á n he á t nga øy hie ä u löïc 1 /5 /0 1 .
 Neáu vaøo ngaøy ñaùo haïn 1/5/01, giaù coå
phieáu I BM laø ST = 60 USD, thì ngöôøi mua
quyeàn seõ ñöôïc lôïi.
 Thöïc hieän quyeàn vaø mua 1 coå phieáu I BM vôùi
giaù 50 USD.
 Neáu khoâng coù quyeàn, thì seõ phaûi mua treân thò
tröôøng vôùi giaù 60 USD.
 Khoaûn lôïi ñöôïc baèng ST – X = 10 USD/1 coå
phieáu I BM.
 Ngöôïc laïi, giaû söû vaøo ngaøy ñaùo haïn
1/5/01, giaù coå phieáu I BM laø ST = 40 USD.
Ngöôøi giöõ quyeàn seõ khoâng thöïc hieän
choïn
vaøo luùc ñaùo haïn
M ua quyeàn choïn mua Baùn quyeàn choïn mua

C(1+r)T
VT = min[(X - ST);0]
X
ST X ST


VT = max[(ST – X);0]


M ua quyeàn choïn Baùn quyeàn choïn
baùn baùn


X
ST X STVT = max[(X - ST);0] VT = min[(ST - X);0]
Giaù cuûa quyeàn choïn
 Ñeå coù ñöôïc quyeàn choïn, ngöôøi mua quyeàn phaûi traû
moät khoaûn tieàn (goïi laø phí hay giaù cuûa quyeàn choïn)
cho ngöôøi baùn quyeàn.
 Möùc phí naøy ñöôïc thanh toaùn ngay khi kyù keát hôïp
ñoàng quyeàn choïn.
 Caùc yeáu toá taùc ñoäng ñeán giaù quyeàn choïn
Yeáu toá Quyeàn choïn mua Quyeàn choïn
baùn
Giaù cuûa taøi saûn cô sôû (S) + −

Giaù thöïc hieän (X) −
+
Thôøi gian (T-t) + +
Ñoä bieán thieân cuûa +
Giaù trò cuûa quyeàn choïn
luùc ñaùo haïn
 Giaù trò cuûa quyeàn choïn mua
 Ñoái vôùi ngöôøi mua: V m = M ax[(ST – X), 0]
 Ñoái vôùi ngöôøi baùn: V B = M in[(X – ST ), 0]
 Giaù trò cuûa quyeàn choïn baùn
 Ñoái vôùi ngöôøi mua: V m = M ax[(X – ST ),0]
 Ñoái vôùi ngöôøi baùn: V b = M in [(ST – X),0]
Nhöõng khaû naêng coù theå
xaûy ra
 Quyeàn choïn mua
 ST > X => V m > 0 : coù lôøi (in-the-money)  V b < 0
 ST = X => V m = 0 : hoøa tieàn (at-the-money)  V b = 0
 ST < X => V m = 0 : loã (out-of-the-money)  V b = 0
 Quyeàn choïn baùn
 ST < X => V m > 0 : coù lôøi (in-the-money)  V b < 0
 ST = X => V m = 0 : hoøa tieàn (at-the-money)  V b = 0
 ST > X => V m = 0 : loã (out-of-the-money)  V b = 0
Nhöõng yeáu toá taùc ñoäng
ñeán giaù quyeàn choïn
Yeáu toá QC mua QC baùn

Giaù cuûa taøi saûn cô sôû (S) + -

Giaù thöïc hieän (X) - +

Thôøi gian (T – t) + +

Ñoä bieán thieân cuûa giaù taøi saûn + +
cô sôû (σ )
Laõi suaát khoâng ruûi ro (r f) + -
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản