Công điện 08/CĐ-BTTTT

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
42
lượt xem
2
download

Công điện 08/CĐ-BTTTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện 08/CĐ-BTTTT về đảm bảo an toàn mạng lưới bưu chính, viễn thông; đảm bảo an toàn tuyệt đối thông tin liên lạc do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện 08/CĐ-BTTTT

  1. B THÔNG TIN VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRUY N THÔNG NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 08/C -BTTTT Hà N i, ngày 27 tháng 9 năm 2009 CÔNG I N B TRƯ NG B THÔNG TIN VÀ TRUY N THÔNG i n: - Các ơn v thu c B Thông tin và Truy n thông; - Các S Thông tin và Truy n thông: Qu ng Ninh, H i Phòng, Thái Bình, Nam nh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Ngh An, Hà Tĩnh, Qu ng Bình, Qu ng Tr , Th a Thiên Hu , à N ng, Qu ng Nam, Qu ng Ngãi, Bình nh, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thu n, Bình Thu n, L ng Sơn, Cao B ng, B c K n, Thái Nguyên, B c Giang, B c Ninh, Hưng Yên, H i Dương, Hà Nam, Hà N i; - Các doanh nghi p Bưu chính Vi n thông. Theo Trung tâm D báo Khí tư ng th y văn Trung ương, sáng s m ngày 26/9/2009, áp th p nhi t i ã m nh lên thành cơn bão s 9 và có tên qu c t là Ketsana. H i 7 gi , v trí trung tâm bão vào kho ng 15,4 vĩ b c; 122,8 kinh ông, cách o Lu dông (Philippin) kho ng 170 km v phía ông. S c gió m nh nh t vùng g n tâm bão m nh c p 8 (t c là t 62 n 74 km m t gi ), gi t c p 9, c p 10. D báo trong 24 gi t i, bão di chuy n theo hư ng gi a Tây và Tây B c, m i gi i ư c kho ng 20- 25 km và còn ti p t c m nh thêm. n 7 gi ngày 27/9/2009, v trí tâm bão vào kho ng 15,8 vĩ b c, 117,3 kinh ông, cách qu n o Hoàng Sa kho ng 570 km v phía ông ông Nam. S c gió m nh nh t vùng g n tâm bão m nh c p 9 (t c là t 75 n 88 km m t gi ), gi t c p 10, c p 11. Tính t tâm bão, vùng gió m nh nguy hi m t c p 6 tr lên có bán kính kho ng 200 km. Trong kho ng 24 n 48 gi ti p theo, bão di chuy n theo hư ng gi a Tây và Tây Tây B c, m i gi i ư c kho ng 20 km và ti p t c m nh thêm. n 7 gi ngày 28/9/2009, v trí tâm bão vào kho ng 16,2 vĩ b c, 113,2 kinh ông, cách qu n o Hoàng Sa kho ng 150 km v phía ông Nam. S c gió m nh nh t g n tâm bão m nh c p 10, c p 11 (t c là t 89 n 117 km m t gi ), gi t c p 12, c p 13. Tính t tâm bão, vùng gió m nh nguy hi m t c p 10 tr lên có bán kính kho ng 80 km, t c p 6 tr lên có bán kính kho ng 200 km. Th tư ng Chính ph ã có công i n khNn s 1794/C -TTg ngày 26/9/2009 ch o các B , ngành, U ban Nhân dân các t nh, thành ph : Qu ng Ninh, H i Phòng, Thái Bình, Nam nh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Ngh An, Hà Tĩnh, Qu ng Bình, Qu ng Tr , Th a Thiên Hu , à N ng, Qu ng Nam, Qu ng Ngãi, Bình nh, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thu n, Bình Thu n, L ng Sơn, Cao B ng, B c K n, Thái Nguyên, B c Giang, B c Ninh, Hưng Yên, H i Dương, Hà Nam, Hà N i t ch c k p th i các bi n pháp phòng, ch ng bão s 9. Th c hi n nghiêm công i n c a Th tư ng Chính ph và m b o an toàn m ng lư i bưu
  2. chính, vi n thông; m b o an toàn tuy t i thông tin liên l c ph c v ch o, i u hành công tác phòng, ch ng bão, tìm ki m c u n n và kh c ph c h u qu do cơn bão s 9 gây ra, B trư ng B Thông tin và Truy n thông yêu c u các ơn v khNn trương tri n khai ngay m t s công vi c tr ng tâm sau: 1. Tăng cư ng th c hi n nghiêm túc ch tr c lãnh o, tr c ban ch huy PCLB và tr c ng c u thông tin, theo dõi sát tình hình cơn bão s 9; Báo cáo k p th i tình hình ho t ng c a m ng lư i bưu chính, vi n thông và m b o thông tin liên l c ph c v ch huy, i u hành công tác phòng, ch ng cơn bão s 9, công tác tìm ki m c u n n v Ban ch huy PCLB B Thông tin và Truy n thông. 2. Các doanh nghi p vi n thông trên a bàn các t nh, thành ph nêu trên t ch c tri n khai ngay công tác m b o tuy t i an toàn thông tin liên l c c a Lãnh o c p u , U ban Nhân dân và Ban ch huy phòng ch ng l t bão các c p ph c v s ch o, i u hành công tác phòng ch ng cơn bão s 9, di dân kh i khu v c nguy hi m n nơi an toàn và công tác kh c ph c h u qu do lũ l t gây ra trên a bàn mình qu n lý. c bi t tăng cư ng thông tin liên l c (b ng các phương th c c nh, di ng, vô tuy n sóng ng n và v tinh) và thi t b d phòng (k c máy n , xăng d u ph c v c p ngu n cho các h th ng thông tin trong trư ng h p m t i n dài ngày) áp ng thông tin liên l c cho công tác ch o i u hành phòng ch ng cơn bão s 9. 3. T ch c tri n khai ngay các phương án phòng, ch ng l t, bão và phương án m b o s n sàng thông tin liên l c c a các ơn v tr c thu c ph c v ch o i u hành c a các cơ quan ng, chính quy n a phương các c p trong công tác phòng, ch ng bão s 9. c bi t, tăng cư ng ki m tra, rà soát và t ch c gia c l i toàn b nhà tr m, c t cao, anten thu c các h th ng ài phát, ài thu vô tuy n, các h th ng truy n d n, thông tin di ng và m ng ngo i vi, b sung k p th i các thi t b d phòng trên m ng lư i bưu chính, vi n thông, thi t b ngu n i n như máy n , c quy cho các ơn v . i v i các khu v c vùng sâu, vùng xa và các khu v c có nguy cơ cao v thiên tai (như lũ quét, s t l t), khi t ch c ng c u thông tin và khôi ph c l i m ng lư i bưu chính vi n thông c n nâng cao ý th c, trách nhi m và ch ng phòng thiên tai b t ng gây thi t h i nghiêm tr ng v ngư i trong quá trình th c hi n nhi m v . 4. Công ty Thông tin i n t Hàng h i Vi t Nam ch ng ph i h p v i Trung tâm D báo Khí tư ng th y văn Trung ương t ch c phát sóng k p th i các b n tin d báo bão s 9 theo quy ch báo áp th p nhi t i, bão lũ cho ngư dân trên bi n; ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn phát các b n tin kèm theo b n tin d báo bão hư ng d n, kêu g i tàu thuy n ang ho t ng trên bi n không i vào vùng nguy hi m và hư ng d n các tàu thuy n ang ho t ng trong vùng nguy hi m v t li n ho c tìm nơi trú Nn an toàn. 5. T p oàn Bưu chính Vi n thông Vi t Nam ch o Vi n thông các t nh, thành ph nêu trên và các ơn v có liên quan s n sàng t ch c thông tin cơ ng khi có yêu c u cho oàn công tác c a Ban ch o Phòng ch ng l t bão Trung ương n các a phương có kh năng bão b tr c ti p ph i h p v i a phương ch o, hư ng d n, ôn c công tác phòng, ch ng và kh c ph c h u qu cơn bão s 9. 6. Các S Thông tin và Truy n thông ki m tra, ôn c các doanh nghi p bưu chính, vi n thông trên a bàn m b o thông tin liên l c ph c v cho U ban Nhân dân, Ban Ch huy PCLB&TKCN t nh, thành ph ch o, i u hành công tác phòng, ch ng bão
  3. s 9 và tìm ki m c u n n. c bi t ch o các doanh nghi p trên a bàn t ch c ki m tra ngay thông tin liên l c t i các tr ng i m PCLB c a t nh như ê, p, h ch a nư c,…và m b o thông tin liên l c cho ch o i u hành c a chính quy n a phương t t nh n các huy n và các tr ng i m PCLB c a t nh. 7. Ban Ch huy PCLB B Thông tin và Truy n thông ch o các ơn v tr c thu c B , S Thông tin và Truy n thông, các doanh nghi p bưu chính, vi n thông tri n khai ngay các phương án phòng, ch ng bão, m b o an toàn thông tin liên l c và vi c th c hi n n i dung công i n khNn này. Báo cáo k p th i v Ban Ch huy PCLB B tình hình tri n khai các phương án và khó khăn vư ng m c có gi i pháp k p th i khi c n thi t./. KT.B TRƯ NG TH TRƯ NG THƯ NG TR C Nơi nh n: - Như trên; - B trư ng và các Th trư ng; - Văn phòng CP; - BC PCLBTW, UBQG TKCN; - Thành viên BCH PCLB B TTTT; - Lưu: VT, VT. Lê NamTh ng
Đồng bộ tài khoản