Công điện 11/CĐ-BTTTT

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
49
lượt xem
4
download

Công điện 11/CĐ-BTTTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện 11/CĐ-BTTTT về việc đảm bảo an toàn mạng lưới bưu chính, viễn thông; đảm bảo an toàn tuyệt đối thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống bão, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả do Ban chỉ huy phòng chống lụt bão Bộ Thông tin và Truyền thông điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện 11/CĐ-BTTTT

  1. B THÔNG TIN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ TRUY N THÔNG NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 11/C -BTTTT Hà N i, ngày 13 tháng 10 năm 2009 CÔNG I N KH N BAN CH HUY PHÒNG CH NG L T BÃO B THÔNG TIN VÀ TRUY N THÔNG i n: - Các S Thông tin và Truy n thông các t nh: Qu ng Ninh, H i Phòng, Thái Bình, Nam nh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Ngh An, Hà Tĩnh; - Các Doanh nghi p Bưu chính Vi n thông. Theo Trung tâm D báo Khí tư ng th y văn Trung ương h i 17 gi ngày 13/10, v trí tâm bão s 10 (Parma) vào kho ng 20,2 Vĩ B c; 107,9 Kinh ông, trên khu v c v nh B c B , cách b bi n các t nh Qu ng Ninh – Hà Tĩnh kho ng 170 km v phía ông. S c gió m nh nh t vùng g n tâm bão m nh c p 10, c p 11 (t c là t 89 n 117 km m t gi ), gi t c p 14, c p 15. D báo trong 12 gi t i, bão s 10 di chuy n ch y u theo hư ng Tây, m i gi i ư c kho ng 10 km. n 04 gi ngày 14/10, v trí tâm bão vào kho ng 20,3 Vĩ B c, 106,8 Kinh ông, trên vùng bi n các t nh t Qu ng Ninh n Hà Tĩnh. S c gió m nh nh t vùng g n tâm bão m nh c p 9, c p 10 (t c là t 75 n 102 km m t gi ), gi t c p 12, c p 13. Tính t tâm bão vùng gió m nh nguy hi m t c p 6 tr lên có bán kính kho ng 200 km. Th tư ng Chính ph ã có công i n khNn s 1893/C -TTg ngày 13/10/2009 ch o các B , ngành, U ban Nhân dân các t nh, thành ph ven bi n t Qu ng Ninh n Hà Tĩnh t ch c k p th i các bi n pháp khNn c p i phó v i cơn bão s 10 (Parma). Th c hi n công i n c a Th tư ng và m b o an toàn m ng lư i bưu chính, vi n thông; m b o an toàn tuy t i thông tin liên l c ph c v ch o, i u hành công tác phòng, ch ng bão, tìm ki m c u n n và kh c ph c h u qu , Ban ch huy phòng ch ng l t bão B Thông tin và Truy n thông yêu c u: 1. S Thông tin và Truy n thông các t nh t Qu ng Ninh n Hà Tĩnh: ch o, ôn c các doanh nghi p bưu chính, vi n thông trên a bàn t ch c m b o an toàn tuy t i thông tin liên l c ph c v ch o i u hành công tác phòng ch ng bão s 10 c a cơ quan ng và chính quy n các c p. 2. Các Doanh nghi p Bưu chính vi n thông:
  2. - Ti n hành ki m tra, gia c m b o an toàn trong bão cho m ng lư i thi t b thông tin bao g m c cơ s v t ch t, nhà tr m, c t cao, anten thu c các h th ng ài phát, ài thu vô tuy n, các h th ng chuy n m ch, truy n d n, thông tin di ng và m ng ngo i vi. - T ch c th c hi n nghiêm ch tr c ban phòng ch ng l t bão và tr c ng c u thông tin. Tri n khai ngay vi c t ch c thông tin ph c v s ch o i u hành công tác phòng ch ng l t bão c a Ban ch o PCLB TW, y ban Nhân dân, Ban ch huy PCLB và TKCN các t nh ven bi n t Qu ng Ninh n Hà Tĩnh; m b o tuy t i an toàn thông tin liên l c. 3. T p oàn Bưu chính Vi n thông Vi t Nam VNPT: - Tri n khai vi c t ch c thông tin cơ ng cho ba oàn công tác c a Chính ph n các a phương tr c ti p ch o tri n khai các bi n pháp i phó v i bão s 10. - m b o an toàn tuy t i thông tin liên l c và k t n i s li u gi a Ban ch o PCLB Trung ương, y ban Qu c gia tìm ki m c u n n, Trung tâm d báo khí tư ng Th y văn v i các t nh n m trong vùng b nh hư ng c a bão s 10. 4. Công ty Thông tin i n t Hàng h i Vi t Nam: - Tăng cư ng ph i h p v i Trung tâm d báo khí tư ng Th y văn t ch c phát sóng k p th i các b n tin báo bão s 10 b ng các phương th c tho i và Navtex nh m kêu g i tàu thuy n ang ho t ng trên bi n bi t v trí, hư ng di chuy n c a bão ch ng phòng tránh; hư ng d n các tàu thuy n ang ho t ng trong vùng nguy hi m tìm nơi trú Nn an toàn. - Th c hi n nghiêm ch tr c canh thông tin c p c u - khNn c p 24/24 trên các phương th c và t n s quy nh c bi t là trên t n s 7903 kHz i v i các phương ti n tàu cá. 5. Các ơn v ti p t c theo dõi sát tình hình di n bi n cơn bão s 10; t ch c th c hi n nghiêm công i n s 1893/C -TTg c a Th tư ng Chính ph ; báo cáo k p th i tình hình ho t ng c a m ng lư i bưu chính, vi n thông và m b o thông tin liên l c; xu t các gi i pháp tháo g khó khăn v Ban ch huy PCLB B Thông tin và Truy n thông. TRƯ NG BAN CH HUY PCLB B THÔNG TIN VÀ TRUY N THÔNG Nơi nh n: - Như trên; - B trư ng ( b/c); - VP.BC PCLBTW; - Thành viên BCH PCLB B TTTT; - Lưu: VT, VT. Lê Nam Th ng
Đồng bộ tài khoản