Công điện 1621/CĐ-TTg

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
32
lượt xem
2
download

Công điện 1621/CĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện 1621/CĐ-TTg về tiếp tục làm tốt công tác khắc phục hậu quả do mưa ngập và lũ gây ra, chủ động đối phó với những tình huống xấu do mưa bão có thể xảy ra do Thủ tướng Chính phủ điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện 1621/CĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ---------- NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 1621/C -TTg Hà N i, ngày 10 tháng 9 năm 2009 CÔNG I N TH TƯ NG CHÍNH PH i n: - y ban nhân dân các t nh, thành ph ven bi n và Tây Nguyên - Các B : Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Qu c phòng, Công an, - Y t , Giao thông v n t i, Công Thương, - Thông tin và Truy n thông - Ban Ch o phòng, ch ng l t bão Trung ương - y ban Qu c gia Tìm ki m, c u n n - Trung tâm Khí tư ng Th y văn qu c gia - ài Truy n hình Vi t Nam, ài Ti ng nói Vi t Nam, Thông t n xã Vi t Nam. Liên t c trong nhi u ngày qua, mưa l n do áp th p nhi t i g n b ã làm ng p l t, s t l nghiêm tr ng, trên di n r ng nhi u a phương ven bi n mi n Trung và Tây Nguyên, gây thi t h i v ngư i và tài s n c a nhân dân. Thay m t Chính ph , tôi g i l i thăm h i và chia bu n sâu s c t i các gia ình b thi t h i. ti p t c làm t t công tác kh c ph c h u qu do mưa ng p và lũ gây ra, ch ng i phó v i nh ng tình hu ng x u do mưa bão có th x y ra, Th tư ng Chính ph yêu c u: 1. Ch t ch y ban nhân dân các a phương ti p t c ch o các bi n pháp c n thi t s m kh c ph c h u qu , trư c m t tìm ki m ngư i m t tích, c u ch a ngư i b thương, cung c p lương th c và nư c u ng cho các h b cô l p trong vùng ng p n ng, giúp ng bào thu ho ch lúa, b o m giao thông và và thông tin liên l c thông su t; ch ng s d ng ngân sách a phương chăm lo h tr gia ình b thi t h i, n nh i s ng và s n xu t c a nhân dân. ng th i có bi n pháp ch ng i phó v i tình hình mưa, lũ, s t l t có th x y ra khi có áp th p nhi t i, bão nh hư ng t i nư c ta trong nh ng ngày t i, hư ng d n ngư dân tránh bão, di d i nhân dân ra kh i nh ng nơi có nguy cơ s t l cao, h n ch th p nh t thi t h i v ngư i và tài s n. 2. Các B : Qu c phòng, Công an, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Y t , Công Thương và các B , ngành có liên quan có bi n pháp c th giúp các a phương nhanh chóng kh c ph c h u qu và chuNn b i phó v i tình hình x u ti p theo. 3. Tình hình thiên tai di n bi n b t thư ng do bi n i khí h u nh hư ng tr c ti p n nư c ta ã rõ r t, vì v y yêu c u Ban Ch o phòng, ch ng l t bão Trung ương,
  2. y ban Qu c gia Tìm ki m, c u n n và các B , ngành, các a phương theo dõi sát di n bi n c a áp th p nhi t i, bão lũ ch ng có bi n pháp phòng, tránh, tìm ki m c u n n k p th i, hi u qu . 4. Giao Ban Ch o phòng, ch ng l t bão Trung ương ch trì, ph i h p v i y ban Qu c gia Tìm ki m c u n n, c oàn công tác i m t s t nh b thi t h i n ng n ph i h p v i a phương nhanh chóng kh c ph c h u qu và ch ng i phó v i nh ng tình hu ng x u có th x y ra; xu t Th tư ng Chính ph các bi n pháp h tr c n thi t s m kh c ph c h u qu ./. Nơi nh n: TH TƯ NG - Như trên; - Th tư ng, các Phó Th tư ng CP; - Văn phòng Trung ương ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Qu c h i; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V : KTTH, NC, KGVX, P, TH; - Lưu: VT, KTN (3b) Nguy n T n Dũng
Đồng bộ tài khoản