Công điện 2075/CĐ-BXD

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
31
lượt xem
2
download

Công điện 2075/CĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện 2075/CĐ-BXD về hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão, lũ gây ra do Bộ trưởng Bộ Xây dựng điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện 2075/CĐ-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 2075/C -BXD Hà N i, ngày 29 tháng 9 năm 2009 CÔNG I N B TRƯ NG B XÂY D NG i n: - S Xây d ng các t nh t Thanh Hoá n Qu ng Ngãi, các t nh b c Tây Nguyên. - Các doanh nghi p, ơn v thu c B Xây d ng; - T ng công ty Xi măng Vi t Nam. Theo thông báo c a Trung tâm Khí tư ng thu văn qu c gia cơn bão s 9 có s c gió m nh c p 7, khi ti n vào vùng v nh B c B tăng lên c p 11,12 gi t trên c p 14 và còn có kh năng m nh thêm. Bi n ng d d i. Do nh hư ng c a bão các t nh ven bi n t Thanh Hoá n Qu ng Ngãi và các t nh b c Tây Nguyên có mưa v a, mưa to, có nơi mưa r t to. h n ch n m c th p nh t thi t h i do bão, lũ gây ra, Th tư ng Chính ph ã có Công i n s 1794/C -TTg ngày 26/9/2009 và Ban Ch o PCLBTW có Công i n s 44/C -TW ngày 27/9/2009 ch o các B , ngành, a phương tri n khai các bi n pháp i phó. Th c hi n ch o c a Th tư ng Chính ph , B Xây d ng yêu c u : 1. S Xây d ng các t nh ven bi n t Thanh Hoá n Qu ng Ngãi và các t nh b c Tây Nguyên c n ch o các ơn v tr c thu c t ch c t t các phương án phòng, ch ng bão, ng th i ph i khNn trương t ch c hư ng d n các bi n pháp, công tác gia c các công trình ki n trúc trong các khu dân cư nh m t ư c s an toàn cao nh t cho ngư i và tài s n c a nhân dân. Th c hi n k ho ch ki m tra vi c phòng ch ng bão c a các ơn v trên a bàn. 2. Các ơn v thu c B Xây d ng óng quân và ang tri n khai thi công các công trình trên a bàn các t nh t bi n t Thanh Hoá n Qu ng Ngãi và các t nh b c Tây Nguyên c n khNn trương t p trung ch o, chuNn b huy ng m i l c lư ng, phương ti n c n thi t phòng ch ng cơn bão s 9, h n ch n m c th p nh t thi t h i v ngư i và tài s n. Các ơn v ch ng xây d ng và th c hi n phương án, k ho ch phòng ch ng bão và lũ quét x y ra trong và sau cơn bão, trong ó c n t p trung vào các n i dung : B o m an toàn cho ngư i, phương ti n thi công, nhà , doanh tr i, nhà xư ng, kho tàng, b n bãi, c bi t i v i các công trình giao thông, các nhà máy s n xu t xi măng, v t li u xây d ng... Xu t phát t th c ti n c a các cơn bão trư c, các công trình s d ng mái tôn c n tăng cư ng các các lo i gi ng mái tránh b gió m nh làm t c. Các ơn v ang thi công ho c ang qu n lý các công trình ê bi n, h ch a nư c, các công trình thu i n c n ki m tra thư ng xuyên, nghiêm ng t m c nư c và các s vi c có th gây nh hư ng n an toàn v ngư i và công trình. i v i các ơn v hi n ang óng quân ho c ang thi công trên các khu v c b nh hư ng c a lũ quét ph i c bi t chú ý công tác ki m tra và x lý tình hu ng, trong trư ng h p c n thi t ph i khNn trương sơ tán ngư i và các lo i máy móc, thi t b ra kh i khu v c nh hư ng c a lũ quét x y ra trong và sau bão. Ph i h p ch t ch v i các a phương trong công tác phòng ch ng bão, k p th i huy ng l c lư ng, phương ti n tham gia phòng ch ng bão, tìm ki m, c u n n theo yêu c u c a a phương.
  2. 3. Yêu c u các ơn v t ch c tr c ch huy, tr c ban ch ng bão trong su t th i gian bão s 9 nh hư ng, thư ng xuyên báo cáo v B tình hình, di n bi n nh hư ng c a bão, lũ i v i ơn v mình./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n : - Như trên; - B trư ng B Xây d ng( b/c); - Ban Ch o PCLB TW( b/c); - Lưu VP, KHTC. Bùi Ph m Khánh
Đồng bộ tài khoản