Công điện 85/CĐ-BGTVT

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
39
lượt xem
4
download

Công điện 85/CĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện 85/CĐ-BGTVT về việc đảm bảo an toàn giao thông trên Quốc lộ 91 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện 85/CĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 85/C -BGTVT Hà N i, ngày 08 tháng 10 năm 2009 CÔNG I N B GIAO THÔNG V N T I I N: Kính g i: C c ư ng b Vi t Nam B Giao thông v n t i nh n ư c Công văn s 4962/UBND-KT ngày 01/10/2009 c a UBND thành ph C n Thơ v vi c m b o an toàn giao thông trên Qu c l 91. m b o an toàn giao thông trên Qu c l 91 thu c a ph n thành ph C n Thơ, c bi t trên o n tuy n t Km42+000 n Km51+000m (t th tr n Th t N t n ngã ba L T giáp t nh Kiên Giang), B Giao thông v n t i yêu c u C c ư ng b Vi t Nam khNn trương th c hi n m t s n i dung sau: 1. T ch c ki m tra, ánh giá tình tr ng hư h ng o n tuy n QL91 t Km42+000 n Km51+000 trên a bàn thành ph C n Thơ. 2. Trên cơ s k t qu ki m tra, xu t phương án s a ch a k t c u m t ư ng và các hư h ng khác (n u có). 3. B trí v n k p th i kh c ph c các hư h ng trên, ng th i xây d ng và t ch c phương án m b o giao thông trong quá trình kh c ph c hư h ng. 4. Sau khi hoàn thành công tác s a ch a kh c ph c hư h ng, l p báo cáo g i v B ./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như trên; - B trư ng ( b/c); - UBND thành ph C n Thơ; - V ATGT; - Khu Qu n lý ư ng b VII; - Lưu: VT, KCHT (2). Lê M nh Hùng
Đồng bộ tài khoản